Elektrik Enerjisi ve
Yüksek Gerilimin Gelişimi
“Elektrik”,
ne idüğü belirsiz;
ettiğinden bellidir.
Yrd. Doç. Dr. Hasbi İSMAİLOĞLU
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Elektrik sözcüğünün kaynağı, Yunanca
kehribar anlamına gelen, elektron
sözcüğüdür.
Mart 2014
2
Elektrik’in Kısa Tarihçesi
Elektrik’in kısa tarihçesi
• Carles Augustin de COULOMB (1736-1802) elektriksel
yükü tanımlayarak, elektriğin ölçülebilen bir büyüklük
haline getirilmesini sağlamıştır.
• Elektriğin iletilmesi ile ilgili ilk deneyler İngiliz
Stephen GRAY (1696-1736) tarafından
yapılmıştır. 1729 yılında yaptığı bir deneyle
elektriği 255 m uzağa iletmeyi başarmıştır.
• Alessandro VOLTA (1745-1827), 18. Yüzyıl sonunda
elde ettiği pil ile kimyasal enerjinin elektrik enerjisine
dönüştürülerek sürekli akım elde edilebilmesini
sağlamıştır.
• Benjamin FRANKLİN (1706-1790) elektrik
yüklerinin eksi ve artı olarak belirlenip,
adlandırılmasını sağlamıştır.
• 19. Yüzyılda Micheal FARADAY (1791-1867) ve James
Clark MAXWELL (1831-1879) in elektromagnetizma
üzerine çalışmaları ile bunların matematiksel olarak
ifade edilmesini sağlamışlardır.
• Benjamin FRANKLİN, fırtınalı bir havada
yaptığı uçurtma deneyiyle paratonerin
bulunmasını sağlamıştır.
• FARADAY elektrik akımının bir manyetik alan
oluşturduğunu belirlemiş, bunun sonucunda, sürekli akım
üretebilen dinamo geliştirilmiştir.
3
4
Elektrik’in Kısa Tarihçesi
Elektrik’in Kısa Tarihçesi
• 1880 yılında New York’ta, 1882’de Londra
yakınlarında ticari anlamda ilk santraller
kurulmuştur (doğru akımlı sistemler).
• 1886 yılında Nikola TESLA tarafından, üç
fazlı alternatif akımın laboratuvar
ortamında üretilmesi ve ardından
transformatörün keşfi, elektrik enerjisinde
çok önemli bir dönüm noktası
oluşturmuştur.
5
• 1886’da ilk tek fazlı alternatif akımla enerji iletimi
(4 kV, 42 km, New York),
• 1893 yılında üç fazlı ilk hat (Kaliforniya),
•
•
•
•
•
1897’de 44 kV,
1913’te 150 kV,
1922’de 165 kV,
1923’te 223 kV,
1935’te 287 kV,
•
•
•
•
•
1953’te 345 kV,
1965’te 500 kV,
1969’da 765 kV,
1980’de 1100 kV,
1990’da 1200 kV…
6
1
Elektrik’in Kısa Tarihçesi
Ülkemizdeki Gelişmeler
• Townsend Teorisi
1901,
• İlk uygulama, 1902’de Tarsus’ta bir su
değirmenine 2 kW’lık dinamo bağlanarak
gerçekleştirilmiştir (Avusturyalı Dörfler).
• İzmir 1905’te elektrik enerjisi ile tanışmıştır.
• Kanal Teorisi (Streamer Theory),
1940: L.B. LOEB, J.J. MEEK
1942: H. RAETHER
• İstanbul Silahtarağa’da 3x600 kW’lık santral
1910 yılında kurulmuş, 1914’te işletmeye
alınabilmiştir.
• Ankara 1924, İzmit 1926 yılında elektrik
enerjisine kavuşmuştur.
(Selanik 1903’te, Şam 1907’de, Beyrut 1908’de).
7
Ülkemizdeki Gelişmeler
8
Ülkemizdeki Gelişmeler
• Cumhuriyetin ilk yıllarındaki uygulamalar,
imtiyazlı yabancı ortaklıklarca
gerçekleştirilmiştir.
• Cumhuriyetin ilk yıllarında liberal ekonomi
modeli benimsenmiş; ancak, 1929
ekonomik krizine karşı önlem olarak,
1930’da “Türk Parasını Koruma Kanunu”
çıkarılmıştır.
• Bu yasanın çıkması ile söz konusu şirketler, kazançlarını
yurt dışına çıkarmakta zorlanmaya başlayınca
yükümlülüklerini savsaklamaya yönelmişlerdir.
• Bunun üzerine çıkarılan “Belediyeler Yasası” ile
belediyelere, kendi sınırları içinde su, havagazı, tramvay
ve elektrik tesisleri yapma ve işletme olanağı
tanınmıştır.
• 1932’de kamu öncülüğünde gelişme (Devletçilik)
modeline geçilmiştir. Böylece, ayrıcalıklı tekeller
kaldırılmış, madenler kamulaştırılmış, yabancı
ortaklıkların elindeki işletmeler belediyelere
devredilmiştir.
• 1934’te Yüksek Müh. Mektebi’nde (İ.T.Ü.), elektrik ve
makina mühendisi yetiştirmek üzere “Elektromekanik
Bölümü” kurulmuştur (1944’te Elektrik ve Makine Fakülteleri).
9
10
Ülkemizdeki Gelişmeler
Ülkemizdeki Gelişmeler
Bu yıllarda kurulan işletmeler (örnek olarak) :
•
– Karabük Demir Çelik İşletmeleri,
– Kırıkkale MKE,
– Kozlu EKİ,
– SEKA,
– Şeker Fabrikaları,
– Sümerbank Fabrikaları,
– MTA (Maden Tetkik ve Arama Kurumu),
– Etibank İşletmeleri,
– ...
– EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi),
– İller Bankası,
Sözü geçen sanayi kuruluşları, kendi gereksinimlerini
karşılamak üzere santraller kurmuş ve çevrelerindeki
yerleşim birimlerine enerji vermeye başlamışlardır.
• Bunlara paralel olarak, ulusal enerji planının ilk
aşamaları ortaya çıkmaya başlamıştır.
• Etibank, Zonguldak kömür havzasının düşük
değerli ürünlerini kullanmak üzere, 1940’ta,
3x20 MVA’lık Çatalağzı Termik Santralini
kurmayı planlamış; ancak, savaş nedeniyle
yapımına 1946’da başlanmış ve 1948’de
işletmeye alınabilmiştir.
• Burada üretilen enerjiyi İstanbul’a iletmek üzere,
66 kV’luk iletim hattı kurulmuştur. Bu hat ulusal
şebekenin (enterkonnekte sistemin) ilk adımını
oluşturmuştur.
11
12
2
Ülkemizdeki Gelişmeler
Ülkemizdeki Gelişmeler
• 1952 yılında Karadeniz Ereğlisi ile İstanbul
arasında 154 kV iletim hattı,
• 1960 yılında 380 kV iletim hattı,
• İstanbul Boğazı geçiş hattı: 154 kV
(1959, Etibank),
• İstanbul Boğazı geçiş hattı: 380 kV
(1982, TEK),
• 1950’li yıllarda, TEK gibi bir kurumun oluşturulması
fikri birkaç kez gündeme gelmiş, 1970 yılında
gerçekleşebilmiştir.
• Ancak, TEK hiçbir zaman, Avrupa ülkelerinde 1945-50
yıllarında kurulanlara benzer yapıda olamamıştır.
• Örneğin, yerleşim bölgelerinde belediyelerin
sorumlulukları devam ederken, bazı özel şirketler de
varlıklarını sürdürmüşlerdir.
• Belediyelerin elindeki yetki ve sorumluluklar, 1982
yılında TEK’e devredilebilmiştir.
• Ardından TEK’in diğer KİT’lerle birlikte özelleştirilmesi
gündeme gelmiştir.
13
14
Ülkemizdeki Gelişmeler
Ülkemizdeki Gelişmeler
• 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununa dayanılarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ,
• Bir kamu iktisadi kuruluşu olan TEK, Bakanlar Kurulu
Kararıyla (1993 ),
Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ (TEAŞ) ve
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)
adı altında iki ayrı iktisadi teşekkülü olarak
yapılandırılmıştır.
• Anayasa Mahkemesi kararıyla TEK’in mülkiyet satış
yöntemiyle özelleştirilmesini öngören 3974 sayılı
Kanunun temel hükümleri iptal edilmiştir (1994).
– Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ),
– Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve
– Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ)
adları ile anonim şirketler statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet
teşekkülü biçiminde yapılandırılmıştır.
• Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)’ye bağlı bir kısım santraller
özelleştirilmiş, bir kısmının da özelleştirilmesi gündemdedir.
• TEDAŞ ise 2004 yılında, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı
ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım
bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine
ayrılmıştır.
• Söz konusu 21 dağıtım bölgesi, işletme hakkı devri biçiminde
özelleştirilmiştir.
• Bu kararla kamu elektrik işletmelerinin mülkiyet devri ile
özelleştirilmesi yolu kapatılmış, buna karşılık, 3096 ve
4046 sayılı kanunlara göre işletme hakkı devri
yöntemiyle özelleştirme yolu açılmıştır.
15
16
Ülkemizdeki Gelişmeler
Akım Sistemleri
Günümüzde,
• Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), temel olarak,
154 kV ve 380 kV’luk hatlar üzerinden elektrik
enerjisi iletimini sürdürmektedir.
• Enerji üretim merkezleri (santraller) ise yatırımcı ve
işletmecilerine göre üç gruba ayrılabilirler:
– Kamu santralleri (Elektrik Üretim AŞ - EÜAŞ),
– Şirket santralleri (enerji üretip satanlar),
– Otoprodüktörler (kendi gereksinimleri için
üretim yapıp, üretim fazlasını satanlar).
17
• Elektriksel güç,
P~UxI
U : Gerilim, (iki nokta arasındaki potansiyel fark),
birimi Volt’tur (1 Volt=1 Joule/Coulomb).
I : Akım, (elektriksel yük hareketi),
birimi Amper’dir.
• Üretim, iletim, dağıtım ve kullanımda elektriksel gücü
arttırmak için
– Akım,
– Gerilim ya da
– Her ikisi birlikte
yükseltilmelidir.
18
3
Alan Kaynakları
Akım Sistemleri
Elektrik Alanı
• Akımın büyütülmesi, gerilim düşümü ve iletim
kayıplarını arttırır:
∆U = f (I),
∆Pkayıp = f (I2)
Elektrik alan şiddeti : Gerilim’den
kaynaklanır.
E, birimi: Volt / metre = V/m (kV/cm)
Manyetik alan şiddeti : Akım’dan
Manyetik Alan
kaynaklanır.
H, birimi: Amper / metre = A/m
• Gerilimin yükseltilmesi, kısmi boşalma ve
yalıtım kayıplarının artmasına yol açar:
∆Pkayıp = f (U2)
19
20
Gerilim Düzeyleri
Potansiyel (çadırı) değişimi
(Alternatif akım sisteminde)
• Alçak gerilim :
U ≤ 1000 V (1 kV)
UST
TOPRAKLAMA
GERİLİMİ
UST
• Orta gerilim :
1 kV < U < 66 kV
• Yüksek
“ : 66 kV ≤ U ≤ 500 kV
• Çok yüksek “ : 500 kV < U
– Gerilim değerleri, etkin değer olarak
tanımlanır.
– Üç fazlı sistemde gerilim değerleri, aksi
belirtilmedikçe, faz arası değerlerdir.
UE
DOKUNMA
GERİLİMİ
ADIM
GERİLİMİ
USS
POTANSİYEL DAĞILIMI
DÜZENLENMEMİŞ
21
Yüksek Gerilim Şebeke Yapıları
POTANSİYEL DAĞILIMI
DÜZENLENMİŞ
1 m.
22
Sistemlerde verimliliğin arttırılması
• Yüksek gerilim şebekelerinde nötr noktasının topraklama
durumu üç farklı şekilde olabilir. Nötrü,
1. Yalıtılmış,
2. Empedans üzerinden topraklanmış,
3. Direkt topraklanmış şebeke.
• Faz-Toprak kısa devrelerinde, hata akımını küçültmek/sınırlamak için, nötr noktasının empedans üzerinden
topraklanması tercih edilmektedir.
• Diğer taraftan hata akımının röleler tarafından doğru
biçimde algılanması ve toprak kısadevresi halinde
sağlam fazlarda ortaya çıkan gerilim yükselmelerini
sınırlayabilmek için hata akımının büyük ölçüde
sınırlandırılmaması istenmektedir.
23
• Bilgisayar, tv gibi aygıtlar uzun süre, hazır
(stand-by) konumunda bekletilmemeli,
• Aydınlatmada, gün ışığından olabildiğince
yararlanılmalı,
• Aydınlatmada yüksek verimli lambalar
kullanılmalı, sık açma-kapamalardan
sakınılmalı,
• Armatürler temiz tutulmalıdır.
24
4
Enerji tarifeleri
Serbest tüketici
• Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım kuruluşları,
enerji kullanımını puant zamanı dışına
kaydırmaya yönelik olarak, günün belirli saatleri
için farklı tarifeler uygulama yoluna
başvurmaktadırlar.
• Çok zamanlı tarifede saat dilimleri
Gündüz
:
06.00 - 17.00,
Puant
:
17.00 - 22.00,
Gece
:
22.00 - 06.00
olarak uygulanmaktadır.
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği’ne göre,
Serbest tüketici: Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi
miktarından daha fazla tüketimde bulunması
veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması
nedeniyle enerji sağlayıcısını seçebilen
gerçek veya tüzel kişidir.
(Kurul tarafından, her yıl Ocak ayı sonuna kadar açıklanır),
(2014 yılı için limit (yıllık): 4.500 kWh).
26
Elektriksel Ayırma ile Koruma (İletken Mahaller)
Kaynaklar
[1] Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara 2001.
[2] Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Resmi Gazete
Tarihi: 11.08.2002, Sayı: 24843.
[3] Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Resmi
Gazete Tarihi: 30.08.2000, Sayı: 24246.
[4] Elektrik Piyasası Kanunu, Resmi Gazete Tarihi:
03.03.2001, Sayı: 24335 (Mükerrer).
[5] Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği, Resmi
Gazete Tarihi: 04.09.2002, Sayı: 24866.
48/230 V. Küçük gerilim
P N
PE
230/230 V. Ayırma koruması
P N
PE
Burada küçük gerilim ve ayırma koruması birlikte uygulanmıştır.
27
28
5
Download

1 ağın ağın 1 nolu ahb 2 alacakaya 1 nolu ahb 3 alacakaya 1 nolu