T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER
DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU KURUMLARI
5335 SAYILI KANUN EĞİTİMİ
NİSAN 2015
NİSAN 2015
KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
2
EĞİTİMİN AMACI
21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında emeklilerin yeniden
çalışmaya başlaması durumunda gerek Kurumumuz gerekse
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gerekenlerin
anlatılarak bilgilendirilmesi, aylığının kesilmesi gereken
emeklilerin tespitinin yapılarak yersiz ödemelerin önüne
geçilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmiştir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•3
EMEKLİLERİMİZİN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI
ÜÇ BAŞLIK ALTINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
Özel
Sektörde
(5510 sayılı Kanunun
4.maddesinin (a) ve (b)
bendine göre çalışanlar
5434 sayılı Kanunun
99 uncu maddesi kapsamında
emeklilik hakkı tanınan bir
görevde çalışanlar.
5335 sayılı Kanunun
30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan
kurum, kuruluş veya sermayesinin %50’sinden
fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda
herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde
çalıştırılanlar
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•4
1- Emekli veya yaşlılık aylığı alanların özel sektörde çalışması
halinde genel olarak aylıkları kesilmemektedir.
2- Emekli veya yaşlılık aylığı alanların 5335 sayılı Kanunun 30
uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve
kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarında çalışmaları,
istisnalar dışında aylığın kesilmesini gerektirmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•5
KONUNUN ÖNEMLİ OLMASI NEDENİYLE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE
MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU KONUDA KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINA SORUMLULUKLARINI HATIRLATMIŞTIR.
7/1/2005 TARİHLİ VE 07.7.BMK.0.022-115912/279 SAYILI TEL EMRİNDE
“ Kamu kurum ve kuruluşları, 31/12/2004 tarihi itibarıyla çalıştırdıkları personelden
SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandıklardan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almakta olanlardan 1/1/2005 tarihinden itibaren çalışmaya devam edeceğini yazılı
olarak beyan edenler ile bu tarihten itibaren görevinden ayrılanları, 5277 sayılı
Kanunun 25/f maddesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yedi iş günü içerisinde
ilgili sosyal güvenlik kurumuna bildireceklerdir.”
Denilmekte olup bu talimat, 5335 sayılı Kanun kapsamında personel çalıştıran
kurumlar için geçerliliğini korumaktadır.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•6
EMEKLİ/YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN
KADROLU OLARAK AÇIKTAN ATANMALARI :
( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 1 İNCİ FIKRASI )
‘‘Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar
Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye
Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip
kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik
kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma
bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik
kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar.
Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. (1)(2) ’’ şeklindedir.
21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "yükseköğretim kurumlarının
öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip
kadrolarına" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Cumhurbaşkanı tarafından
atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başbakan tarafından atananlar,” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
(1)
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•7
BİRİNCİ FIKRADA AÇIKLANAN HÜKÜM ;
EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN
KADROLU BİR GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN OLUP
EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLMEMESİYLE
İLGİLİ BİR DÜZENLEME İÇERMEMEKTEDİR.
Emekli olduktan sonra Aile Hekimi olarak atanan ve aylıkları kesilen
emeklilerimiz, bu fıkrada bahsedilen «Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman
tabip kadrolarına yapılacak atamalar» hükmünü gerekçe göstererek
emekli veya yaşlılık aylıklarının yeniden ödenmesini talep etmektedir.
Ancak, emekli olduktan sonra yukarıda belirtildiği şekilde görev alanlar,
emekli/yaşlılık aylığının kesilmeme istisnasını düzenleyen dördüncü fıkra
kapsamında sayılmadıklarından aylıkları kesilmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•8
EMEKLİ/YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLMESİ GEREKENLER
( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASI )
‘‘ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma
bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri,
belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,
sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları,
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve
işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer
ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve
görev yapamazlar.’’
Şeklindedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•9
İKİNCİ FIKRADA AÇIKLANAN HÜKÜM ;
EMEKLİLİK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN,
BU AYLIKLARI KESİLMEKSİZİN KAMU KURUM, KURULUŞ,
MÜESSESE, İŞLETME VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA
ÇALIŞTIRILAMAYACAĞINI DÜZENLEMİŞTİR.
Bu fıkrada sayılan Kurumlar ı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nda belirtildiği şekilde ;
1- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
2- Özel Bütçeli İdareler
a) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri
b) Özel Bütçeli Diğer İdareler
3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
4- Sosyal Güvenlik Kurumları
dört başlık altında inceleyebiliriz.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•10
1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
16)
17)
19)
21)
NİSAN 2015
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Sayıştay
Adalet Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•11
1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
22) Kültür ve Turizm Bakanlığı
24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
25) Avrupa Birliği Bakanlığı
26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
28) Ekonomi Bakanlığı
29) Gençlik ve Spor Bakanlığı
30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
32) Kalkınma Bakanlığı
33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
36) Jandarma Genel Komutanlığı
37) Sahil Güvenlik Komutanlığı
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•12
1- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
38) Emniyet Genel Müdürlüğü
39) Diyanet İşleri Başkanlığı
40) Hazine Müsteşarlığı
42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
44) Devlet Personel Başkanlığı
45) Türkiye İstatistik Kurumu
46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
47) Gelir İdaresi Başkanlığı
49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü
52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
55) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•13
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
1) Yükseköğretim Kurulu
2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
3) İstanbul Üniversitesi
4) İstanbul Teknik Üniversitesi
5) Ankara Üniversitesi
6) Karadeniz Teknik Üniversitesi
7) Ege Üniversitesi
8) Atatürk Üniversitesi
9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10) Hacettepe Üniversitesi
11) Boğaziçi Üniversitesi
12) Dicle Üniversitesi
13) Çukurova Üniversitesi
14) Anadolu Üniversitesi
15) Cumhuriyet Üniversitesi
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•14
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
16) İnönü Üniversitesi
17) Fırat Üniversitesi
18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
19) Selçuk Üniversitesi
20) Uludağ Üniversitesi
21) Erciyes Üniversitesi
22) Akdeniz Üniversitesi
23) Dokuz Eylül Üniversitesi
24) Gazi Üniversitesi
25) Marmara Üniversitesi
26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
27) Trakya Üniversitesi
28) Yıldız Teknik Üniversitesi
29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi
30) Gaziantep Üniversitesi
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•15
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi
32) Adnan Menderes Üniversitesi
33) Afyon Kocatepe Üniversitesi
34) Balıkesir Üniversitesi
35) Celal Bayar Üniversitesi
36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
37) Dumlupınar Üniversitesi
38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi
39) Gebze Teknik Üniversitesi
40) Harran Üniversitesi
41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
42) Kafkas Üniversitesi
43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
44) Kırıkkale Üniversitesi
45) Kocaeli Üniversitesi
46) Mersin Üniversitesi
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•16
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
47) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
48) Mustafa Kemal Üniversitesi
49) Niğde Üniversitesi
50) Pamukkale Üniversitesi
51) Sakarya Üniversitesi
52) Süleyman Demirel Üniversitesi
53) Bülent Ecevit Üniversitesi
54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
55) Galatasaray Üniversitesi
56) Ahi Evran Üniversitesi
57) Kastamonu Üniversitesi
58) Düzce Üniversitesi
59) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
60) Uşak Üniversitesi
61) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
62) Namık Kemal Üniversitesi
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•17
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
NİSAN 2015
Erzincan Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ağrı Dağı Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•18
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
78) Çankırı Karatekin Üniversitesi
79) Artvin Çoruh Üniversitesi
80) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
81) Bitlis Eren Üniversitesi
82) Kırklareli Üniversitesi
83) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
84) Bingöl Üniversitesi
85) Muş Alparslan Üniversitesi
86) Mardin Artuklu Üniversitesi
87) Batman Üniversitesi
88) Ardahan Üniversitesi
89) Bartın Üniversitesi
90) Bayburt Üniversitesi
91) Gümüşhane Üniversitesi
92) Hakkari Üniversitesi
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•19
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK
TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
NİSAN 2015
Iğdır Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•20
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
NİSAN 2015
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Kültür Merkezi
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Adalet Akademisi
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Spor Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•21
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
16) Orman Genel Müdürlüğü
17) Vakıflar Genel Müdürlüğü
18) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
22) Türk Akreditasyon Kurumu
23) Türk Standartları Enstitüsü
25) Türk Patent Enstitüsü
26) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
27) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
28) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı
30) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•22
2- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
(B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
NİSAN 2015
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Kamu Denetçiliği Kurumu
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
Meslekî Yeterlilik Kurumu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Su Enstitüsü
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•23
3- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
NİSAN 2015
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Rekabet Kurumu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•24
4- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
1- Sosyal Güvenlik Kurumu
2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•25
AYLIK VE TAZMİNATLARIN
KESİLMEMESİNE DAİR ÖNCEKİ HÜKÜMLERİN
UYGULANMAMASI :
( 5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI )
‘‘ Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken
emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları
kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye
izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre
1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları
uygulanmaz. ’’
Şeklindedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•26
ÖRNEK :
KANUNLARINDA AYLIKLARIN KESİLMEMESİNE DAİR
ÖZEL HÜKÜM BULUNANLAR
TÜBİTAK BİLİM KURULU ÜYELERİ :
5335 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, 5434 sayılı Kanun
kapsamında emekli maaşı alan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumunda Bilim Kurulu üyeliğine seçilen emeklilerin, TÜBİTAK
Kanununda emekli aylıklarının kesilmeyeceğine dair hüküm bulunması
nedeniyle hem emekli aylıkları hem de makam tazminatları ödenmeye
devam etmiştir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•27
Ancak; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ile ‘ Diğer
kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya
yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya,
çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine
göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları
uygulanmaz.’ hükmü getirilmiştir.
Bu nedenle, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerinin emekli aylıklarının
ödenebilmesi için, hem özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı
kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilmesi hem de
atanma veya görevlendirmenin 5335 sayılı Yasaya uygun olarak yapılması
gerekmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•28
EMEKLİLİK SONRASI
BAKANLAR KURULU KARARLARI İLE
YENİDEN ÇALIŞTIRILANLAR :
5335 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce, 5434 sayılı
Kanunun ek 11 inci maddesine göre emekli aylığı alan kişilerden,
yapmış oldukları görevin özel bir ihtisası gerektirmesi ve bu
görevin yürütülmesinin mücbir bir sebebe dayanması nedeniyle,
ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalaası alınmak
suretiyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılabilmeleri için her yıl
Bakanlar Kurulu Kararları alınmaktaydı.
Bu şekilde yeniden çalıştırılanların emekli aylıkları, kararda
belirtilen sürelerde ödenmeye devam etmekte idi.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•29
BAKANLAR KURULU KARARLARI GEREĞİNCE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRAN KURUMLAR ;
Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)
Genel Kurmay Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı ( Emniyet Genel Müdürlüğü)
Devlet Bakanlığı ( Petrol Ofisi A.Ş. Gn. Genel Müdürlüğü )
Çevre ve Orman Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı ( Belediyeler )
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•30
AYLIKLARI KESİLMEYECEK
İSTİSNAİ GÖREVLER :
( 5335 SAYILI KANUNUN
30 UNCU MADDESİNİN 4 ÜNCÜ FIKRASI )
Bu görevler :
a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler :
b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,
c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•31
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna göre görev alanlar ( İl Genel Meclisi
üyeleri, Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri, Köy ve Mahalle
muhtarları ile İhtiyar Meclisi ve Heyeti üyeleri ) olup bu göreve
seçilenlerin almakta olduğu emeklilik/yaşlılık aylığı kesilmemektedir.
Meclis üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı
görevlendirilen kişilerin emekli aylıkları kesilmemektedir.
olarak
Ancak, Büyükşehir Belediyelerinde Danışman olarak görev alanlar istisna
kapsamında yer almadıklarından emekli aylıkları kesilmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•32
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri
yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında
görevlendirilenler,
Bu kapsamda görev verilenlerden;
- Yaptıkları görevler karşılığında, kendilerine aylık, haftalık, günlük olarak veya
toplantı başına gibi değişik usullerde huzur ücreti veya huzur hakkı ödenenlerin,
- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşebbüs, bağlı
ortaklık ve bunları temsilen iştiraklerde veya sermayesinin %50’sinden fazlası
kamuya ait olan ortaklıklarda dışarıdan atanan veya seçilen yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile denetçilerden; ücretleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca belirlenmiş olanların,
emekli aylıkları kesilmemektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•33
Sadece, toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri
yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında
görevlendirilenlerin emekli aylıklarının kesilmeyeceği istisna olarak
sayıldığından, kadrolu bir görevi işgal etmedikleri sürece emekli aylıkları
kesilmeyecektir.
Ancak, Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu yönetim veya denetim
kurulu üyeliği görevini yürüten ve bu görevlerinden dolayı personel
mevzuatı çerçevesinde görev aylığı alanların ( Örneğin, T.C. Emekli
Sandığı, SSK, BAĞ-KUR, bugün için SGK, Milli Piyango, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Merkez Bankası. Banka Meclisi Üyeleri, İller Bankası,
İş-Kur, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2560 sayılı İSKİ
Kanunu gereği Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon
idareleri genel müdürlüklerinin yönetim kurulu üyelikleri gibi) emekli
aylıkları kesilmektedir (İSKİ Kanununda Yönetim Kurulu Üyeliği
kadroları mevcut olduğundan).
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•34
f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler
(üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş
haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğretmen
veya öğretim görevlisi ihtiyacı, emekli olan personelden de
karşılanmaktadır.
Örnek : Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs öğretmenliği yapanlar ile
Müftülüğe bağlı ve yaygın eğitim kurumu kapsamında faaliyet gösteren
Kur’an kurslarında görev alan Kur’an kursu öğreticilerinin yaş hadlerini
aşmamış olmaları kaydıyla ders ücreti karşılığı ders görevi verilmek
suretiyle görev almaları durumunda aylıkları kesilmemektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•35
g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
Vakıf üniversiteleri, öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere, emekli
öğretim görevlilerinden de yararlanmaktadır. Bu şekilde çalıştırılan
emekli öğretim görevlilerinin almakta olduğu emekli aylıkları
kesilmemektedir.
Bunun dışında, emekli/yaşlılık aylığı alanlardan vakıf üniversitelerinde
başka pozisyonlarda görev alanların da aylığı kesilmemektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•36
h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev
yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından
atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya
görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev
verilenler,
Yukarıda belirtilen hüküm gereğince, emeklilik veya yaşlılık aylığının kesilmemesi her
iki koşulun da bir arada gerçekleşmesine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, görev yapılan
Kurumun özel Kanununda aylıkların kesilmeyeceğine dair hüküm bulunmakla birlikte,
emeklinin bu göreve atanması Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu Kararı
veya Müşterek kararname ile yapılmamışsa emeklilik/yaşlılık aylığı kesilecektir. Bu
nedenle, kanunlarında emeklilik/yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğine dair özel hüküm
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri incelenerek aylığın kesilip kesilmeyeceği tespit edilmektedir.
Örneğin:
-Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapanlarla ilgili 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununda emekli aylıkları kesilmeyeceğine dair hüküm bulunmakla
birlikte, ilgilin ataması YÖK başkanı tarafından yapıldığından emekli aylığı ve diğer
tazminatları kesilmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•37
i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası
uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak
atanmış olanlar,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin ( a ) fıkrası,
“ Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama
Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna
göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili
hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre
ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler.
Bunlardan emekli iken yüksek öğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim
kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları
kesilmez. Bunlara yüksek öğretim kurumlarınca, ders yükü zorunluluğu aranmadan ek
ders ücreti ve sınav ücreti ile döner sermaye payı ödenir; bu ödemelerin dışında aylık,
ödenek, tazminat ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.’’ hükmünü amirdir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•38
i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası
uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak
atanmış olanlar,
TBMM. üyeliği görevi sona erenlerin, TBMM. üyeliği görevine başlamadan önce görev
yapmakta oldukları yükseköğretim kurumuna dönmelerinin 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı
maddesinin ( a ) fıkrası uyarınca mümkün olabildiği, bu hükmün farklı yükseköğretim
kurumuna dönmelerine ise imkan vermediği anlaşılmaktadır.
TBMM. üyeliği görevi sona erenlerin, TBMM. üyeliği görevine başlamadan önce görev
yapmakta oldukları yükseköğretim kurumu dışında, başka bir yükseköğretim
kurumunda göreve başlamaları halinde, 5335 sayılı Kanunun dördüncü fıkrasının ( i )
bendi kapsamında değerlendirilerek emekli aylıklarının ödenmeye devam edilmesi
mümkün değildir. Dolayısıyla TBMM. üyeliği öncesi görev yaptıkları Üniversite dışında
görev alanların aylıkları ve buna bağlı tazminatlarının 5434 sayılı Kanunun 99 uncu
maddesi hükmü gereğince kesilmesi gerekmektedir. Burada önemli bir hususu da
belirtmek gerekecektir. 2547 sayılı Kanunun 60 ( a ) fıkrası, genel mevzuat çerçevesinde
görev aylığı ödenmesine imkan tanımamaktadır. Bunun için, kesenek ve karşılık olarak
Kurumumuza gönderilen primler geçersiz olmakta, bu şekilde geçen süreler de hizmet
olarak değerlendirilmemektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•39
1- 5335 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDAN
EMEKLİ AYLIKLARI KESİLENLER
Emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların, çalıştıkları işyerinin
statüsü aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusunu belirleyecektir.
Statünün araştırılması:
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamı özetle bir şekilde
kamu ile ilişkisi olan işyerlerini kapsamaktadır.
İşyerlerinin gelir kalemleri arasında Bütçeden yardım alınmasına yönelik
hükümlerin bulunması, aylıkların kesilmesini gerektirmektedir. Bütçeden alınan
tutarın az veya çok olmasının önemi bulunmamaktadır.
Avrupa Proje Fonu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan
emeklilerin de aylıklarının kesilmesi gerekmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•40
Emekli aylıkları yüksek olmasına rağmen, 5335 sayılı Kanun kapsamında sayılan
kurumlarda yeniden çalışma karşılığı verilen ücret çok az olabilmektedir.
Örneğin, antrenör olarak görev yapan emeklilere ödenen ücret az da olsa, 5335 sayılı
Kanunda ödenen ücret miktarına göre aylığın kesilip kesilmeyeceği
belirlenmediğinden, bu şekilde göreve başlayan kişilerin emeklilik/yaşlılık aylığı
kesilmektedir.
Söz konusu Kanunda, emeklilerin çalışma şekline de bakılmamaktadır. Parça başı,
muayene başı, saat başı gibi ücretler karşılığında çalışılsa dahi, aylıkları yine
kesilmektedir.
Örneğin; Belediyelere bağlı şirketlerde görev alanların aylıkları kesilmektedir. Ancak,
yönetim ve denetim ile ortaklar kurulu üyelerinin aylıkları istisna kapsamındadır. Bu
şekilde görev alanların kadro bağlantısı olmayıp, sadece huzur hakkı niteliğinde bir
çalışma yaptıklarından aylıkları kesilmemekte, aylıkları ile birlikte ödenen temsil
veya görev tazminatları varsa sadece bu tazminatlar kesilmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•41
Son zamanlarda Sulama Birlikleri ile Köylere Hizmet
Götürme Birliklerinde görev alan emeklilerimize sıkça
rastlanılmaktadır.
Bunlardan;
-Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili 5355 sayılı
Mahalli İdare Birlikleri Kanununun “Birliğin Gelirleri”
başlıklı 15 inci maddesinde, birliğin gelirleri arasında
“Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi
bütçesinden ayrılacak pay.” sayılmış olup 5335 sayılı
Kanunun ikinci fıkrası kapsamına giren Birliklerde çalışan
emeklilerin aylıkları kesilmektedir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•42
Sulama Birlikleri 6172 sayılı Kanunla yeni bir düzenlemeye kavuşmuş ve
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olan sulama
birliklerinin onsekiz ay içinde 6172 sayılı Kanuna uygun hale
getirmelerine de zaman tanınmıştır.
6172 sayılı Kanunda sulama birliklerinin gelirleri arasında bütçeden
yardım alınmasına yönelik kalemler bulunmamaktadır. Bu nedenle, 6172
sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 22.3.2011 tarihinden sonra görev alan
emeklilerin aylıkları kesilmemektedir.
Ayrıca, durumunu 6172 sayılı Kanun hükümlerine uygun hale getiren
sulama birliklerinin de anılan Kanuna uygun olarak yeniden
yapılanmalarını tamamladıkları tarihten sonra görev alacak olan
emeklilerimizin de emekli veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecektir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•43
5355 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan sulama birliklerinin
bazılarında belediyeler ve/veya il özel idarelerinin de üyeler arasında yer
aldığı anlaşılmaktadır.
Buna göre, sulama birliklerinden üyeleri arasında belediye ve/veya il özel
idaresi bulunanlarda görev alan emeklilerimizin emekli veya yaşlılık
aylıkları kesilmektedir.
Bu kapsama giren birliklerde 22/3/2011 tarihine kadar veya söz konusu
birliklerin 6172 sayılı Kanuna uyumlarının sağlandığı tarihe kadar adı
geçen birliklerde emeklilerimizin çalışmaları durumunda emekli veya
yaşlılık aylıkları kesilecektir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•44
Sonuç olarak, Birlik üyeleri arasında, belediye ve/veya il özel
idaresi üyesi bulunuyor ise, 6172 sayılı Kanunun yürürlük
tarihi olan 22/3/2011 tarihine veya birliğin 6172 sayılı Kanuna
uyumunun sağlanacağı tarihe kadar görev alan emeklimiz
varsa söz konusu tarihlere kadar, emekli veya yaşlılık
aylıkları ile varsa makam, temsil veya görev tazminatlarının
kesilmesi gerekecektir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•45
Örnekler;
Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.' nde 854 sayılı Deniz İş
Kanununa tabi olarak istihdam edilen gemi adamları,
- Gelirlerinin % 50'sinden fazlasının kamu kaynaklarından
aktarılan Sandıklarda çalışanlar,
- Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren ve Bütçeden
yardım almakta olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarında çalışanlar,
- İstanbul Altın Borsası Başkanlığında çalışanlar,
- Götürü bedel hizmet alımı sözleşmesi veya vekalet akdi
şeklinde çalışanlar (örneğin avukatlık bürosu olan ve bu
şekilde kamu işyeriyle çalışanlar) ile
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•46
Polis moral eğitim merkezlerinde, polis evlerinde, eğitim ve
dinlenme kamplarında, termal tesislerde, polis misafir
evlerinde ve lokallerinde ve diğer sosyal tesislerde çalışan
sözleşmeli personelin,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca sermayesinin
%50'sinden fazlası kamuya ait olan şirketlerde hizmet alımı
suretiyle sözleşmeli çalışanların aylıkları kesilecektir.
Ancak; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamındaki kuruluşlarla hizmet sözleşmesi yapan
Özel
Şirket
bünyesinde
çalışan
emeklinin
aylığı
kesilmeyecektir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•47
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamı dışında olanlar;
Harp, vazife malullüğü, adi malullük aylığı alanlar ile 1005, 2913, 3292
sayılı Kanunlar kapsamında şeref aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanlar
madde hükmü dışında bulunmaktadır. Bu nedenle aylıkları kesilmemektedir.
5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ( c ) bendi;
“Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya
2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı
bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. Aylıkları
kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında
uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri
uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli
sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi
takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu
fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.” hükmünü amirdir.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•48
EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA
YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN,
5335 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
AYLIKLARININ KESİLİP KESİLMEYECEĞİ
KONUSUNUN DAHA İYİ ANLAŞILABİLMESİ
İÇİN, HAZIRLANAN SORULARI BİRLİKTE
CEVAPLANDIRALIM.
NİSAN 2015
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•49
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, TURKUAZ Eğitim Org. Ltd. Şirketinde
13/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında
SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak
yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile
ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•50
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, MELTEM Peyzaj Çevre Düzenleme
Limited Şirketinde 12/04/2014-31/10/2014
tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle
sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen
emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı
hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•51
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, BAŞKENT Yapı Proje Müşavirlik ve
Ticaret A. Şirketinde 02/05/2013-10/09/2013
tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle
sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen
emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı
hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•52
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Yaşamkent Konutlarında Site Yönetim
Müdürü görevinde 13/09/2012-11/10/2014
tarihleri arasında
SGDP ödenmek suretiyle
sigortalı olarak yeniden çalıştığı tespit edilen
emeklimiz ile ilgili seçeneklerden uygun olanı
hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•53
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Denizli Belediyespor Kulübü Başkanlığı'
nda 08/01/2012-03/02/2014 tarihleri arası
SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak
yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile
ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•54
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda
Temizlik Eğitim Bilişim San. ve Tic. A. Şti.’nde
01/05/2013-31/05/2013 tarihleri arasında
SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak
yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile
ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•55
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Özel Mehtap Sağlık Hizmetleri A.
Şirketinde 26/07/2014-14/10/2014 tarihleri
arasında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı
olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz
ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•56
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra,
Gazi
Ünv.
Eğitim
Fakültesinde
04/10/2013 tarihinden itibaren aralıklarla ek
ders
ücreti
karşılığında
SGDP
ödenmek
suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı
tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•57
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi' nde
07/10/2010-14/06/2014 tarihleri arasında
ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek
suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı
tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•58
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra,
Arhavi
Halk
Eğitim
Merkezinde
09/11/2012-31/03/2014 tarihleri arasında
ek ders ücreti karşılığında SGDP ödenmek
suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı
tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•59
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra,
Arifiye
Halk
Eğitim
Merkezi
Müdürlüğünde Dikiş Kursunda 07/10/2012
tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında
SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak
yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile
ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•60
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra,
İhsaniye
Ticaret
Meslek
Lisesi
Müdürlüğünde 27/09/2010-17/06/2011 ve
19/09/2011-25/11/2011 tarihleri arasında ek
ders
ücreti
karşılığında
SGDP
ödenmek
suretiyle sigortalı olarak yeniden çalıştığı
tespit edilen emeklimiz ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•61
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde
10/12/2010 tarihinden itibaren ek ders ücreti
karşılığında SGDP ödenmek suretiyle sigortalı
olarak yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz
ile ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•62
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığında 10/12/2013
tarihinden itibaren ek ders ücreti karşılığında
SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak
yeniden çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile
ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•63
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda
hükümlü
olarak
26/12/2008-12/07/2011
tarihleri arasında kısa vadeli sigorta primi
ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden
çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili
seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•64
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra,
Keşan
Belediye
Başkanlığında
01/04/2013
tarihinden
itibaren
SGDP
ödenmek suretiyle sigortalı olarak yeniden
çalıştığı tespit edilen emeklimiz ile ilgili
seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•65
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 3 no’lu
Aile Hekimliğinde SGDP ödenmek suretiyle
30/10/2013 tarihinden itibaren Aile Hekimi
olarak çalıştığı tespit edilen emeklimizin
aylıkları ile ilgili seçeneklerden uygun olanı
hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•66
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Altındağ Belediyesine bağlı Altın-Bel
Ltd. Şirketinde (Sermayesinin %53’ü belediyeye
aittir.)1/3/2012-31/10/2014 tarihleri arasında
SGDP ödenmek suretiyle sigortalı olarak
çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile
ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•67
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra,
Kepsut
Köylere
Hizmet
Götürme
Birliğinde
12/5/2010
tarihinden
itibaren
göreve giren ve belirli aralıklarla SGDP
ödenmek suretiyle sigortalı olarak çalıştırılan
emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•68
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Yüceli Belediye Başkanlığında Mayıs
2005 tarihinde göreve giren ve Şubat 2013
tarihine kadar SGDP ödenmek suretiyle
sigortalı
olarak
çalıştığı
tespit
edilen
emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•69
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, PTT Sağlık Yardım Sandığında SGDP
ödenmek suretiyle sözleşmeli doktor olarak
çalıştığı tespit edilen emeklimizin aylıkları ile
ilgili seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•70
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Konya Ziraat Odası Başkanlığında SGDP
ödenmek suretiyle çalıştığı tespit edilen
emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•71
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1
no’lu Aile Hekimliğinde hemşire olarak çalışan,
SGDP ve maaşı Aile Hekimi tarafından
karşılanan emeklimizin aylıkları ile ilgili
seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•72
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Kestel Belediye Meclisi üyeliğine seçilen
ve 04/5/2009 tarihinden itibaren Belediye
Başkan
Yardımcılığı
görevine
getirilen
emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•73
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği
tarafından SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan
emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•74
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra,
Konya
Sosyal
Yardımlaşma
ve
Dayanışma Vakfında 02/11/2006-08/11/2012
tarihleri arasında SGDP ödenmek suretiyle
çalıştırılan emeklimizin aylıkları ile ilgili
seçeneklerden uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•75
5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduktan
sonra, Mengen Köylere Hizmet Götürme
Birliğinde 04/06/2009-28/2/2012 tarihleri
arasında SGDP ödenmek suretiyle çalıştırılan
emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•76
5434
sayılı
Kanun
kapsamında
Kültür
Bakanlığından emekli olduktan sonra, İstanbul
Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen oyunda
misafir sanatçı olarak prova ve temsil başına
puantaj usulüne göre hesaplanan ücretleri ile
SGDP
ödenmek
suretiyle
çalıştırılan
emeklimizin aylıkları ile ilgili seçeneklerden
uygun olanı hangisidir?
AYLIĞI
KESİLİR
NİSAN 2015
AYLIĞI
KESİLMEZ
•KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
•77
NİSAN 2015
KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
78
Download

KAMU KURUMLARI 5335 EĞİTİMİ. video