TSDE Psikomitoloji Entegratörü
Hüseyin fiimflek ile
M‹TOLOJ‹K S‹STEM VE A‹LE D‹Z‹M‹
“ ‹çimizdeki eski öykülerin kurbanından
yeni öykünün kahramanına..”
ETK‹NL‹K ‹ÇER‹⁄‹ ;
Psikomitoloji, insan ruhunun geçirdi€i evrelerini, dinamiklerini, dönüflümlerinin izlerini masal
ve mitosların içinde bulan ve yine bu öyküleri psikoterapi sürecinde kullanan psikolojiye ve
terapiye farklı ve etkili bir yaklaflımdır. Mitolojinin (masallar, ninniler, halk hikayeleri, mitoslar)
özünde psikoloji bilgisi oldu€unu ve her insanın kendine ve toplumuna özgü öykülerin
etkisinde yafladı€ını vurgular. Her insan do€umundan ölümüne kadar farklı mitos ya da
masalların etkisinde yaflar. ‹stisnasız tüm dünya literatüründe “cennetten kovulma” temalı
bir öykü bulunur. Çünkü tüm insanlar cennetten kovularak dünyaya gelir. Bu sembolik
hikayede cennet anne karnı, kovulma ise do€umdur. Etkilendi€imiz ve bilincimizi
etkisinden çıkarmamız gereken ilk öykü budur. Bilinçdıflı alanda halen kovulmanın etkisinde
kalmıfl bireylerin hayatını özetleyen en iyi tanımlama “zorlu€a dayanmaktır”. Dünyanın
cennet olmadı€ını tam olarak “dünya” oldu€unu ve buradaki hayatın cennet hayalinde
oldu€u gibi beklentiler ile de€il, kendine özgü kurallar ile flekil buldu€unu anladı€ımız an
hayatım de€iflir. Ancak bu andan sonra kaderimizin aslında elimizde oldu€una yönelik bir
kapı aralarız. ‹flte bu kapının ardında hayat bulunur, kendi sesimizi buldu€umuz, kendi
öykümüzü yafladı€ımız bir hayat bulunur. Carl Gustav Jung’un mitolojilerin tamamiyle
psikanaliz sürecini sembollefltirdi€ini söyledi€i günden bugüne bu gerçe€in üzerine çok söz
söylendi. Mitosların ve masalların eskilerin psikoloji bilgisi oldu€u ve bugün tekrardan
psikolojiye kazandırılması konusunda çok sayıda baflarılı adımlar atıldı. Bu etkinlikte Jung
düflüncesinin antropolojiden teoloji ve felsefeye, etnolojiden sosyolojiye çok genifl bir
alanda kalıcı izlerine ve psikomitolojinin fenomenolojiyle yorumlanıflına flahit olacaksınız.
TSDE’nin fenomenoloji ve sistem dizimleri terapisi konusundaki deneyimli uzmanlarından
Tiraje Tekmen ve Osman Hakan Özpar’ın dizim uygulamaları üzerine TSDE Psikomitoloji
Entegratörü Hüseyin fiimflek bunları arketipsel boyuta taflıyarak bugüne kadar yapılmamıfl
bir uygulamaya imza atacaklar.
K‹MLER KATILMALI
Mitoloji, Arketipler ve Aile Dizimi ile ilgilenenler, Sistem Dizim Terapistleri, Psikologlar, Kiflisel
Geliflimciler, Koçlar, Aile Danıflmanları..
HÜSEY‹N fi‹MfiEK K‹MD‹R ;
Çalıfltı€ı konular arasında do€u bilgeli€i, teoloji, ahlak felsefesi, ezoterizm, ‹slam mistisizmi,
Raja yoga, psikoterapi, sistem ve aile dizimleri ve homeopati vardır. Bundan baflka; bilgelik
ve ezoterizm konularını Helena Petrovna Blavatsky, Jorge Angel Livraga, Yogi
Ramacharaka ve Franz Bardon’un çalıflmaları aracılı€ıyla tanımaya baflladı; ‹slam felsefesi
ile ilgili Muhyiddin ‹bn-i Arabi, Mahmut Erol Kılıç, Toshihiku Izutsu ve Annemarie
Schimmel’den etkilendi. ‹nsan psikolojisini mitoslar ve arketipler aracılı€ıyla aktarma
konusunda Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Mircea Eliade, Fernand Schwarz, Roger
Woolger, Robert Moore, Douglas Gilette ve Carol S.Pearson kendisine öncülük eden
kiflilerdendir. Joseph Murphy, Louise Hay, Shakti Gawain ve William Walker Atkinson’un
insanın bilinçaltı dünyasıyla hayatı arasındaki ba€lantılarını açıklayan kuantum düflünce
konusundaki çalıflmalarından faydalandı. Hüseyin fiimflek, klasik tarzda felsefe, psikoloji,
arketipsel psikoloji ( Masalların ve mitlerin insan psikolojisi ile ba€lantısı ), dünya mitolojisi,
mistisizm, Sufi psikolojisi ( Tasavvuf ), kuantum düflünce ( Zihin yasası) gibi yapıtafllarını
kendi içinde sentezleyerek kiflilere hayat yolunda çok boyutlu kapılar açan seminerler ve
danıflmanlık hizmetleri vermektedir. Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü’nün entegre
alanlarından biri olan Psikomitoloji alanını yönetmekte aynı zamanda Mehmet
Zararsızo€lu’ndan sistem dizimleri terapistli€i e€itimini almaya devam etmektedir.
YER
TAR‹H
TUTAR
: TSDE ‹STANBUL SUADIYE ( 0216 4167844 )
: 29 MART 2014 10.00 – 17.00
: 300 TL + KDV
Download

Fort Bragg Daily DFAC Operating Schedule