Lezzet Dostları, Lezzet Profesyonelleri, Milliyet Okurları ve Lezzetsever Halkımız seçiyor...
TÜRKİYE LEZZET HAREKETİNDEN
Türkiye’nin “LEZZET OSCARLARI” Geliyor...
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
Türkiyenin LEZZET OSCARLARI’nın, KATEGORİLERİ ve ADAYLARI’nın belirlenmesine ait ayrıntılar ve genişbilgi için www.lezzetoscarlari.com - www.lezzetgazetesi.com
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
7(008=d$5ù$0%$
Gourmet Chef
Haldun Z. Tüzel
Yönetiminde Halkımızın Hizmetinde...
Levent Metro istasyonu üstü ÇARŞI PAZAR AVM içinde
www.gastrokulturmerkezi.com
ET’in KRALLARI
TAVSİYELER
ïVWDQEXOªGDèEXOXñWX
KOR organik yumurtaları
Ulusal ve yerel marketlerde
Sayfa 4’DE
Lezzet yolculuğunda zirve
PALİVOR çiftliği ürünleri
Sayfa 5’DE
7h5.ï<(è/(==(7è+$5(.(7ïè%DñNDQëè09DVILè3$.0$1
$YUXSDQëQèQOè+RWHOèYHè5HVWDXUDQWODUëèLOHè6WHDNè
+RXVHªODUëQëQè(7èWHGDULNoLVLè'HOWDè+DPEXUJªXQè%DñNDQëè
+HLQULFNè+g3(5èLOHè*QD\GëQè(W.HEDSè=LQFLUOHULQLQè
%DñNDQëè&QH\Wè$6$1ªëèïVWDQEXOªGDèEXOXñWXUGX
Herr HÖPER Yönetimine, Lezzetlerine
YH$PEL\DQVäQDKD\UDQNDOGäāä
6XDGL\H*ÖQD\GäQ.HEDSJLELELU7ÖUN
5HVWDXUDQWäQä$OPDQ\D+DPEXUJ
GD
NXUPDNLÁLQ&ÖQH\W$6$1
DWHNOLIWH
EXOXQGXYH+DPEXUJDGDYHWHWWL
.RQXNODU5DGLVVRQ%OXăLĄOL
QLQ([HF
&KHőĂQW0DVWHU&KHI)LNUHW±='(0Ă5
YH*.0(āLWPHQ*XUPH&KHI+DOGXQ
7¶=(/WDUDIäQGDQDāäUODQGä
Saray Muhallebicisi 1935
Lezzet noktalarında Sayfa 6’DA
Ramazan’da kırmızı
ET YEMELİYİZ
Kırmızı et ve et ürünleri, yüksek
ürünleri; tiamin, riboflavin, niasin,
kalitede esansiyel amino grup
biotin, B6, B12, pantotenik asit,
asit içeren protein, demir ve çinko
folasin gibi B kompleks vitaminler
yönünden zengindir. Dolayısıyla
için önemli bir kaynaktır. Ayrıca
toplumda yaygın olarak görülen
demir, çinko, manganez için de
beslenme yetersizliklerini büyük
mükemmel bir gıdadır. Çinko ve
ölçüde azaltabilmektedir. Sağlıklı
demir eksikliğinin giderilmesinde
nesillerin yetişmesinde en önemli
önemli rol oynamaktadır. B12
protein kaynağı olan et ve et
vitamini sayesinde sinir hücrelerinin
ürünlerinin
büyümesi ve
tüketiminin
tamirinde etkin rol
artırılmalıdır.
oynar. Vitamin B12
Kırmızı et
karbonhidratlar,
yüksek kalitede
protein ve
esansiyel amino
yağların işleme
grup asit içeren
tabi tutulması
protein, demir ve
için gereklidir.
çinko yönünden
Aminoasitlerin
çı
lık
zengindir.
işlevinde rol
Bı
fa
ta
us
M
ETBİR Y.K.Bşk.
Gıdalardan alınan
oynamaktadır.
demirin sindirilmesine yardımcıdır. Folik asit ile bileşimi sinir
B grubu vitaminler için zengin bir
hücrelerinin kılıflarının
kaynaktır. Dolayısıyla toplumda
korunabilmesi ve DNA sentezi
yaygın olarak görülen beslenme
için gereklidir; sinir iletilerini
yetersizliklerini büyük ölçüde
kolaylaştırır. Uzun süre oruç tutulan
azaltabilmektedir. Kırmızı et kan
Ramazan ayında vücudumuzun
yapar ve kansızlığı önler. Bedeni
hayati fonksiyonalarını yerine
canlı ve güçlü kılar. Zihinsel
getirebilmesi için et tüketilmesini
gelişmeyi sağlar. Şişmanlığı önler. tavsiye ederiz. ETBİR olarak, tüm
Kırmızı et, önemli bir vitamin
halkımıza sağlıklı ve hayırlı bir
ve mineral kaynağıdır. Et ve et
ramazan ayı dileriz.
237 yıllık damak tadı
Sayfa 7’DE
Hacı Bekir 1777
Şekerlemeci HAFIZ MUSTAFA
Müessesesinin 150. yılı
Dualar ve Etkinliklerle Kutlandı!
UZUNLAR Peynirde Sayfa 8’DE
Yöresel Lezzetler sunuyor
è\ëOOëNè0$5.$/,è/(==(7èYHèVWQèPDULIHWè
(PLQ|Qè0H\GDQëQGDèG]HQOHQHQèPXKWHñHPè
ELUèW|UHQOHèNXWODQGëè+DONëPë]ëQèYHè7XULVWOHULQè
\RîXQèLOJLVLQLèoHNHQè|UQHNèHWNLQOLNWHèWRQODUFDè
/2.80èGDîëWëOGëèYHèð(5%(7èLNUDPèHGLOGL
H
DIä]0XVWDIDPÖHVVH
VHVLQL\äOäQGDGHYUD
ODQYHNäVDVÖUHGH\DSWäāä\DWä
UäPODUODJHOLĄWLUHUHN./$6Ă.ELU
GHāHUYH/(==(70$5.$6,ROD
UDNGÖQ\D\DWDQäWWä+DFä$YQL
2QJXUODUDEXPXWOXJÖQÖQGH
6D\äQ9DOL087/8LOHUHVPLYH
Ð]HOVHNWÐUÖQÐQGHJHOHQ\ÐQH
WLFLOHULYHFHPL\HWVDQDWVSRU
YHEDVäQFDPLDVäQGDNLGRVWOD
UäHĄOLNHWWLOHU6LUNHFLYH%DKÁH
NDSä0DāD]DODUäQäQÐQÖQGHQ
0HKWHUDQ7DNäPäQäQ\ÖUÖ\Ö
ĄÖLOHPH\GDQäGROGXUDQNRU
WHMYHKDONäQKX]XUXQGDEXUD
GDNXUXODQGHYDVDVDKQHGHYH
GHYHNUDQODUGD5DKPHWOLNXUX
FX+DFäĂVPDLO+DNNä=DGH+DIä]
0XVWDID(IHQGLLOHWÐUHQHNDWä
ODQGDYHWOLOHULQYHL]OH\HQKDO
NäQJHÁPLĄOHULQLQUXKXQDRNX
QDQ.XUDQä.HULPYHGXDODUOD
EDĄODGä
Sayfa 2’DE
ňIWDUYHED\UDP
VRIUDODUíPí]D
EHNOHUL]
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
7(008=d$5ù$0%$
Lezzet yolu
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
Lezzetname ðHNHUOHPHFLè+DIë]è0XVWDIDèè<ëOëQëèNXWODGë
M.Vasfi PAKMAN
[email protected]
Sayın Okurlarımız & Firmalarımız; Bana her Konuda, her An Google'dan,
e-Mail adresimden ve 0532 4106048 nolu telefonumdan ulaşabilirsiniz.
Gastronomi dünyası
‘LEZZET ÇAĞINI’ yaşıyor !
B
u yaz ortası yazım: Mesajlar,
Övgüler, Duyurular ve
Kutlamalarla doldu. Ben
yazarken mutlu oldum, inşallah
okurken sizleri de mutlu eder.
Dünya gastronomisini yakından
takip eden, 25 senedir Türkiye’de
bu konularda en ileri söylemleri ve
uygulamaları bizzat gerçekleştiren
biri olarak, yiyen içen ve yeme
içme ile ilgili gayretler içinde olan
her kişi ve kuruluşun dikkatini
çekmek isterim.
“Mutfak“ ve “Yemek“
kelimelerinin içini dolduran
“Lezzet“ bütün dünyada olduğu
gibi, ülkemizde de gündeme
damgasını vurmuştur. Çünkü
“Lezzet kişiye özeldir. “Başta
internet siteleri olmak üzere, bazı
yazılı ve görsel basın’da bunu
farketmiştir.
Bu konuda, bu bilinçle yayın
hayatına başlayan ve ilk’lerden biri
olan Gazetemiz de, işlediği Lezzetli
konuları; Kişiye veya kuruluşa özel
dizayn etmekte, internet başında
değil bilfiil arazide, birebir ilişkilerle
oluşturmaktadır. İçeriğindeki
konuları PR Şirketlerinden sel
gibi gelen “Basın Bültenleri“ ile
değil, özel ve özgün görüşmelerle
gündeme taşımakta, dolayısıyla
da yoğun ilgi görmektedir.
Çünkü bizler, gastronomide
halkımızın Lezzet, Hijyen, Sağlık
ve Marka bilincinin gelişmesine
hizmet için yola çıktık. İşte
bu yapımız; Gazetemizi kısa
sürede Lezzetsever halkımızın
ve gastronomi sektörünün
aradığı, daha sık periotlarda
yayınlanmasını istediği bir
yayın haline getirirken, diğer
biz yöneticileri ise gastronomik
konuları; yine halka dönük
olarak eklerinin ve yan
yayınlarının sayfalarında işleyen
refiklerimizin, tenkit ve teklifleriyle
karşılaştırmaktadır.
Bu ay gazetemizin “Başlık“
logosunda; Çalışmalarımıza fark
ve yeni bir dinamizm getiren,
ufak değişiklikler yaptık. Bu
çabamızın, bizi mutlu
ettiği gibi,
logomuz
harflerini ve
dizimini kendi
yayınlarından birine yakın gören
ünlü Medya Grubu yöneticilerini de
mutlu edeceğine inanıyoruz.
40 yılını bu meslekle geçiren bir
kişi olarak, hareketin bereketine
inanır, hizmet verdiğim sektörle ve
meslekdaşlarımla daima olumlu
ilişkiler içinde olmak isterim.
Bana ulaşan tüm arzular, güç
ve yetki alanımda ise, mutlaka
pozitif olarak karşılık bulur. Kendi
medya grubumuzun da benimle
aynı görüşte olduğunu, yaptığı
yayınlarda görüyorum. Örneğin:
28/06 Cumartesi CADDE ekimizin
LOGO’sunun altında BEEF&FİSH
Dergisini ve resimli haberini
görünce önce şaşırdım, sonra
memnun oldum. Haberin devamı
ise 3.sayfada 1/4 Renkli bir resim
olarak işlenmiş ve söz konusu
derginin alınarak okunması
kutu içinde tavsiye edilmiş. Bu
“ÖZGÜVENİ“ tüm Medya sektörüne
sergilemek istiyorum. Özgüven
dostluk ve birliği getirir, herkes
kazanır. Biz sevgi demetimizi;
Sevenimize, sevmeyenimize,
işbirlikçimize, rakibimize fark
gözetmeden uzatıyoruz ve
bununla da öğünüyoruz.
Diğer bir gurur vesilemiz ve
mutluluğumuz ise, sayılarımızda
yer alan, geçmişten günümüze
uzanan milli “LEZZET
MARKALARI“ mızın; Kendi genç
kuşaklarının (HACI BEKİR 1777,
SARAY MUHALLEBİCİSİ 1935)
ve gönüllü yatırımcıların elinde
nasıl yüceldiğini, yapılandırıldığını
(HAFIZ MUSTAFA 1864) ve hatta
diriltildiğini ( EŞRAF LOKANTASI
1942) görmek ve sizlerle
paylaşmak oldu. Türkiye Lezzet
Hareketi’nin, Türkiyenin “Lezzet
Oskarları“ çalışması devam ediyor,
ayrıca yine çok önemli sürpriz bir
gastronomik olay hazırlanıyor.
Birde son dakika haberi verelim:
Artık Türklerin’de Dünya üzerinde
“Eataly“ gibi bir Lüks Market Zinciri
(HEDİARD) oldu. DTİK Y.K.Üyesi
ve DO&CO Y.K.Başkanı Sn. Attila
Doğudan’ı kutlar, başarılarının
devamını dilerim.
Kıymetli okurlarımın sağlık,
afiyet, mutluluk, bereket ve
hayırlarla dolu RAMAZAN ve
BAYRAM’larını kutlarım.
.
ÖÁÖN+DIä]ODUäQ
VKRZXQGDQVRQUD
VÐ]DODQ9DOL087/8
%Ð\OHVLYHIDYHGX\JXGROX
HWNLQOLNOHULQÐUQHNROPDVä
YHVäNÁDGÖ]HQOHQPHVLJHUH
āLQHGLNNDWÁHNWL
=HQJLQIDNLURNXPXĄFD
KLOGHPHGHQD\QäFDPLLOHU
GHEXOXĄWXāXJLELLQVDQODUä
EXOXĄWXUDQPDQHYLHWNLQ
OLNOHULQLQVDQODUäELUOHĄWLU
GLāLQHYHEXWDU]ELUOLNWHOL
āHEÖ\ÖNLKWL\DÁROGXāXQX
LIDGHHWWL+DIä]0XVWDIDYH
GLāHUHVNLYHJÖÁOÖNXUXOXĄ
ODUäQ¶ONHPL]LQĂIWLKDUYHVL
OHVLROGXāXQXEHOLUWWL7ÖUN
/(==(70$5.$/$5,
QäQDU
WäNVDGHFH7ÖUNL\HGHGHāLO
GÖQ\DGDGDÐQSODQDÁäN
PDVäJHUHNPHNWHGLUGHGL
$NDELQGHVÐ]DODQ+DFä
$YQL2QJXUODU
GD6D\äQYD
OL\H\XUWLÁLQGHQYHGäĄäQ
GDQEXWÐUHQHNDWäOPDNLÁLQ
JHOHQNRQXNODUäQDKD]äUEX
OXQDQKDONDYHEDVäQDWH
ĄHNNÖUHWWL.HQGLVLQHEX
EDĄDUä\ä\DNDODPDNRQX
VXQGD\DUGäPFäRODQDLOHHI
UDGäQDRāXOODUäQDYHÁDOä
ĄDQODUäQDĄÖNUDQODUäQäLOHWWL
7ÖUNL\HQLQp/H]]HW0DUNDOD
UäqYHp\äOOäN0DUNDODUäq
'HUQHNOHULQLQ$NWLIELUÖ\H
Dünya döner zirvesi
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor
VLRODUDNJÐVWHUGLāLJD\UH
WLQWRSOXPWDUDIäQGDQWDN
GLUHGLOPHVLQGHQGX\GXāX
PXWOXOXJXEHOLUWWL9DWDQ
ăDĄPD]YHHNLELQLQHāOHQFH
OLVKRZODUä\ODGHYDPHGHQ
HWNLQOLNWH+DIä]0XVWDID
OH]]HWOHUL\HUOL\DEDQFä
KHUNHVLQGDPDāäQäVÖVOHGL
7
ÖPGÖQ\DGD\HS\HQLKHVDSOä
NROD\YHQHőVELUEHVOHQPHĄHNOL
RODUDNNDEXOJÐUHQJHOLĄHQYHWHU
FLKHGLOHQ'±1(5YHRQDEDāOäVHN
WÐU%XVHNWÐUGHÁDOäĄDQYH\DEX
VHNWÐUHKL]PHWYHUHQLQVDQODU7ÖU
NL\HQLQYHGÖQ\DQäQKHUWDUDIäQ
GDQĂVWDQEXO
DJHOHFHNOHU'±1(5Ă
ÖUHWHQPDO]HPHVLQLWHGDULNHGHQ
'±1(5ĂWRSWDQYHSHUDNHQGHVD
WDQORMLVWLāLQL\DSDQ'±1(5¢HYLU
PHYH(WKD]äUODPDPDNLQDODUäQä
ÖUHWHQYHVDWDQ'±1(55HVWDXUDQW
YH%ÖIHOHULQLGL]D\QHGHQYHNXUDQ
'±1(5&ĂHNLSPDQODUäQäÖUHWHQYH
SD]DUOD\DQNLĄLYHNXUXOXĄODU(VNL
\HQLYHDGD\PÖĄWHULOHULLOH$UD
OäNJÖQÖĂVWDQEXO6ÖWOÖFHGH
NL+$/Ă¢.21*5(0(5.(=Ă1'(%X
OXĄDFDNODU(WNLQOLāLRUJDQL]HHGHQ
ĂUIDQ6Ð\OHUÖONHQLQ\DWäUäPFä
ODUäQä7ÖUN'ÐQHUFLOHULYH7HGDULN
6HNWÐUÖLOHWDQäĄWäUDFDāä]RUWDN\D
WäUäPODUODGÖQ\DGD7ÖUNOHUOHDQä
ODQYHWDQäQDQEXVHNWÐUÖGDKDGD
EÖ\ÖWHFHāL]GHGL
NAMLI GURME KARAKÖY’DEN
YENİ BİR MARKA
2
\äOäQGDăDUNÖ
WHUL&DIÃ5HVWDX
UDQWÖÁOÖVÖQÖELUDUD
\DJHWLUHUHNVHNWÐUGHELU
LONHLP]DDWDQ1$0/,*85
0(.$5$.±<D\QäDQOD\ä
ĄäEXNH]IDUNOäELUPLPD
ULYHNRQVHSWOHELUOHĄWLUHQ
\HQLPDUNDVä\ODPLVDőUOHUL
QLDāäUOä\RU
1DPOäoQäQ\HQL\Ö]ÖYH
\HQLWUHQGL1DP3OXV0DOO
2IĂVWDQEXOoGDNDSäODUäQä
DÁWä1DP3OXVJHOHQHNOH
ULER]PDGDQKHP\HPHN
\HPHQLQKHPGHDOäĄYHULĄ
\DSPDQäQNH\őQLGLQDPL]
PLYHHQHUMLVL\OH\DĄDWPD
\DGHYDPHGL\RU
1$0/,\HS\HQLELUWDU]
LÁHULVLQGHVXQGXāXEX\HQL
PDUNDVä\ODVHNWÐUÖQÐQFÖ
LVPLROGXāXQXELUNH]GDKD
NDQäWODGä
İFTAR'DA VE HER ÖĞÜN'DE
AYRI BİR LEZZET ŞÖLENİ
1DP3OXVoWDELUNODVLN
KDOLQHJHOHQNDKYDOWäODUäQ
\DQäVäUDÐāOHDNĄDPÖV
WÖYHDNĄDPODUä5DPD]DQ
D\äQGDĂ)7$5GDVHYGLNOH
ULQL]OHNH\LŒL]DPDQODUJH
ÁLUHELOHFHāLQL]YHELQELUÁH
ĄLWÖUÖQOHULQVXQXODFDāäELU
RUWDPVL]OHULEHNOL\RU*ÖQ
OÖNRODUDNÁäNDQWD]HYHVä
FDNXQOXPDPÖOOHUKHP
JÖQER\XKHPGHEHĄÁD\
OH]]HWOHULVDWäQDODUDNNHQ
GLVRIUDODUäQä]DWDĄä\DELOLU
VLQL]
LEZZET MERKEZİNDE,
GENÇ VE DİNAMİK BİR
MİMARİ
1DP3OXVoäQPLPDULVLQ
GHGHJHQÁELUUXKYHGLQD
PL]PKDNLP+HUGHWD\ä
Ð]HQOHGÖĄÖQÖOHUHNWDVDU
ODQDQ1DP3OXVoWDKHP\H
PHN\HPHQLQKHPDOäĄ
YHULĄ\DSPDQäQNH\őQL
DUWäUDFDNELUDWPRVIHU\D
UDWäOPDVäDPDÁODQGä5HQN
VHÁLPLQGHQDNVHVXDUWHU
FLKOHULQHNDGDUKHUD\UäQWä
HQHUMLNYHGLQDPLNELUDQ
OD\äĄä\DQVäWDFDNĄHNLOGH
GÖĄÖQÖOGÖ
ODUäQä]DHĄOLN
HGHUNHQDNĄDP
VRIUDODUäQä]ää]JD
UDNäUPä]äYHEH\D]HW
ÁHĄLWOHULPDNDUQDÁHĄLWOHUL
Ð]HOIäUäQäQGDQÁäNDQSL]]D
ODULOH7ÖUNPXWIDāäQäQYD]
JHÁLOPH]L]H\WLQ
\DāOäODUGRQDWDFDN
$\UäFDÐāOHQVDDW
OHULQGHVäFDNHY\HPH
āL\HPHĄDQVäQDGDVDKLS
RODELOHFHNVLQL]'LOHUVHQL]
EHāHQGLāLQL]ÖUÖQOHULYH
NAMPLUS, NAMLI
GURME’NİN DÜNYA
ÇAPINDA FRANCHISE
MARKASI OLACAK
7ÖPEXÐ]HOOLNOHUL\OH
PLVDőUOHULWDUDIäQGDQEÖ
\ÖNEHāHQLWRSOD\DFDNYH
1DPOä*XUPHoQLQ\äOODU
GäUELOLQHQNDOLWHVLQLIDUN
OäER\XWODUDWDĄä\DFDNRODQ
1DP3OXVD\UäFD\XUWLÁL
YH\XUWGäĄäIUDQFKLVLQJWD
OHSOHULLÁLQGH1DPOä*XU
PHoQLQORNRPRWLIPDUNDVä
RODFDNÐ]HOOLNOHUHVDKLS
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
Lezzet markaları
www.milliyet.com.tr
7(008=d$5ù$0%$
BASINDA GÜVEN
RAMAZAN’DA SAĞLIĞINIZ VE EŞSİZ LEZZETLER İÇİN
Tüm Aileye Sultan Et Lezzetleri
6XOWDQODUDèOD\ëNèOH]]HWOHULèVRIUDODUëQë]DèWDñë\DQè6XOWDQè(Wè5DPD]DQèVRIUDODUëQë]GDèIDUNè\DUDWDFDNè5DPD]DQèD\ëQGDèELUELULQGHQèOH]]HWOLèoHñLWèoHñLWè\HPHNOHULQèKD]ëUODQGëîëè|]HQOLè
VRIUDODUDè6XOWDQè(WèGHèNDYXUPDèSDVWëUPDèVXFXNèYHèVDODPODUëèLOHèD\UëèELUèOH]]HWèNDWDFDN
G
eleneksel lezzetlerin buOXĄPDQRNWDVäLIWDUVRIUDODUäQGD6XOWDQ(WoLQJHOHQHNVHONDYXUPDSDVWäUPD
VXFXNYHVDODPODUä\OD\HPHNOHULQL]HIDUNOäOH]]HWOHUNDWDELOLUVLQL]
$QDGROXoQXQL\LEÐOJHOHULQGH
\HWLĄPLĄGRāUXNRĄXOODUGDEHVOHQPLĄJHQÁYHVDāOäNOäGDPä]OäNODUGDQVHÁLOHQHWOHUOHÖUHWLOHQ
6XOWDQ(WÖUÖQOHULVDāOäNYHOH]]HWLELUDUDGDVRIUDODUäQä]DJHWLUL\RUĂIWDUYHVDKXUGDJHOHQHNVHO
GDPDNWDGODUäQäÐ]OH\HQOHULÁLQ
6XOWDQ(WELUELULQGHQOH]]HWOLVHÁHQHNOHUVXQX\RU
PLO\RQHXUROXNHN\DWäUäPODVRQWHNQRORML\HVDKLSWHVLVOHUGHÖUHWLOHQEXOH]]HWOHUKLM\HQLN
DPEDODMODUä\ODVRāXN]LQFLULER]XOPDGDQLONDQNLWD]HOLāL\OHVRIUDODUäQä]DXODĄä\RU
dRFXNODUíQYD]JHoLOPH]L
6XOWDQ0DFDU6DODPJUDPOäNNROD\DÁäODELOHQDPEDODMä\OD
OH]]HWOLNDKYDOWäVRIUDODUäQäQYH
SUDWLNVDQGYLÁOHULQYD]JHÁLOPH]LROGX7ÖUNL\H
JHQHOLQGHIDUNOä
VDWäĄQRNWDODUäQGDQWÖNHWLFL\OH
EXOXĄDQ6XOWDQ'LOLPOL0DFDU6DODPĄLPGLGH5DPD]DQVRIUDODUäQGD\HULQLDOä\RU
7UN6XFXċX6WDQGDUWíDODQ
LONņUPD6XOWDQ(7)HUPHQWH6XFXNOH]]HWLQL
ÐQFHGHQKD]äUODQPäĄGRāDO
QHPYHVäFDNOäNGHāHUOHULQHX\JXQIHUPDQWDV\RQ
RGDODUäQGD
SURWHLQYH\DāODUäQSDUÁDODQDUDN
ROXĄWXUGXāXWDWWDQDOä\RU'RāDO
VXFXNLÁLQIHUPDQWDV\RQRGDODUäQDELQHXUR\DWäUäP\DSDQ
6XOWDQ(WKDPPDGGHVLRODQNäUPä]äHWL2UWDYH'RāX$QDGROXoQXQVHÁNLQPHUDODUäQGD\HWLĄWLULOHQKD\YDQODUGDQDOä\RU
76(oGHQp7ÖUN6XFXāX6WDQGDUWäq
DODQLONőUPDRODQ6XOWDQ(WEX
UHIHUDQVä\ODDQQHOHULQLÁLQLUDKDW
HWWLUL\RU
%DEDODUíQEDĪWDFí6XOWDQ
3DVWíUPD1HőVSDVWäUPDWDGä
6XOWDQDPEDODMäQGDRULMLQDO
WDGä\OD5DPD]DQVRIUDODUäQGDEDEDODUäQ
EDĄWDFäROX\RU'DQDDQWULNRWHWOHULQGHQWX]ODPD
SUHVOHPHNXUXWPDYHÐ]HOÁHPHQOHPHLĄOHPOHULQGHQJHÁLULOPHVL\OHKD]äUODQDQSDVWäUPDODU
ELUELULQGHQIDUNOäVHÁHQHNOHUOH
VRIUDODUäĄHQOHQGLUL\RU
6XOWDQ'LOLPOL'DQD
.DYXUPD5DPD]DQVRIUDODUäQä
JHOHQHNVHONDYXUPDOH]]HWLLOH
EXOXĄWXUX\RU
+LÁELUNDWNäYH
NRUX\XFXPDGGHROPDGDQ
<|QHWLP.XUXOX
%DĪNDQOíċíQí
0XVWDID%íOíNoíªQíQ
\DSWíċí6XOWDQ(W
\äOäQGD%DED$KPHW%äOäNÁä
WDUDIäQGDQ$QNDUDoQäQ(OPDGDā
ĂOÁHVLoQGHNXUXOGX\äOäQGD/7'DLOHĄLUNHWLQHGÐQÖĄWÖ
6XOWDQ(WEXJÖQELQPHWUHNDUHOLNELUDODQEXOXQDQNDWOä
IDEULNDVäQGDJÖQGHWRQĄDUNÖWHULWRQGDHWLĄOL\RUYH
DQDJUXSWDÁHĄLWÖUÖQÖUHWL\RU%XÖUÖQOHU6XOWDQ6HUGDU
YH$QDGROXDGä\ODWÖNHWLFL\H
VXQXOX\RU6XOWDQ(WoLQJÖQOÖN
ÖUHWLPLWRQGDQWRQDSHUVRQHOVD\äVäoGHQoH\ÖNVHOGL
6XOWDQ(WÖUÖQOHULQLDUDÁ-
GDQDHWLYH\DāäWX]YHÁHĄLWOLEDKDUDWODUODKD]äUODQDQ6XOWDQ
'LOLPOL'DQD.DYXUPDYDNXPOX
DPEDODMäLOHWD]HOLāLQLYHOH]]HWLQLND\EHWPHGHQVRIUDODUäQä]DJHOL\RU6XOWDQ'LOLPOL'DQD.DYXUPDJHOHQHNVHO7ÖUNPXWIDāäQäQ
YD]JHÁLOPH]LGDQDNDYXUPDQäQ
HQOH]]HWOLYHVDIKDOLQL7ÖUNL\H
JHQHOLQGHIDUNOäVDWäĄQRNWDODUäQGDWÖNHWLFL\OHEXOXĄWXUX\RU
.HQGL\HPHGLċLQUQ
EDĪNDVíQD\HGLUPHDQOD\äĄä\ODpVDāOäNYHOH]]HWWHQWDYL]YHUPH\L]pGL\HQ6XOWDQ(W<ÐQ.XU
%ĄN0XVWDID%äOäNÁäpHQNDOLWHOL
ÖUÖQOHULWÖNHWLFL\HXODĄWäUGäNODUäQäYXUJXODGä+DPPDGGHVHÁLPLQGHQLĄOHQPHVLQHYHDPEDODMODQPDVäQDNDGDURODQVÖUHFLQ
WÖPDGäPODUäQäX]PDQKHNLP
NRQWUROÖQGH,62YH
+$&&3NDOLWHJÖYHQFHVLVWHPOHULGRāUXOWXVXQGDJHUÁHNOHĄWLULOSultan Et Y.K.Bşk. Mustafa Bılıkçı (sağda) ile Y.K.Bşk.Yrd. Ertuğrul Bılıkçı bir fuar etkinliğinde görülüyorlar
GLāLQLDQODWDQ%äOäNÁäp+DPPDGGHJLULĄLQGHQVRQÖUÖQHNDGDU
RODQVÖUHÁWHÖUHWLOHQKHUÖUÖQÖ
D\UäQRNWDGDő]LNVHONLP\DVDOYH
PASTIRMALI PAÇANGA BÖREĞİ
KAVURMALI RAMAZAN PİDESİ
PLNUREL\RORMLNDQDMALZEMELER
MALZEMELER
OL]OHULQL\DSDUDN
O2-3 adet yeşil biber
O1 adet Ramazan pidesi
O3
adet orta boy domates
ÖUHWL\RUYHEÐ\OHFH
O1 kase rendelenmiş
O10 dilim Sultan Çemensiz Pastırma
taze kaşar peyniri
ÖUHWLOHQKHUÖUÖQÖQ
O50 gr dil peyniri
O1 kahve fincanı
O2 adet hazır yufka
NDOLWHVLQLJDUDQWLDOzeytinyağı
O1 adet yumurta
O1 adet domates
WäQDDOä\RUX]6XFXOÇörek otu, susam
OBirkaç dal taze
Yeşil biberin çekirdeklerini temizleyip zar
āXQGDQVDODPäQD
fesleğen ve taze kekik
şeklinde doğrayın. Domatesin kabuklaO3 dilim Sultan
VRVLVLQGHQSDVWäUrını soyun, çekirdeklerini ve suyunu teKavurma
mizledikten
sonra aynı şekilde doğrayın.
PDVäQDÖUHWWLāLPL]
OSüslemek için:
Dil peynirini ve pastırmaları da aynı şeOBirkaç yaprak taze
KHUELUÖUÖQÖ]HULQkilde doğrayıp iç malzemeyi harmanlayın. Yufkalardan bir tanesini
fesleğen
ikiye katlayıp tezgahın üzerine yayın. 4 parmak genişliğinde kesip
GHVDāOäQä]YHGDODomatesi enine ikiye
iç malzemeyi kenarına yayın. Üçgen şeklide katlayıp en son yufkakesip rendeleyin.
PDNWDGäQä]LÁLQWLnın ucuna yumurta akı sürerek hamurun yapışmasını sağlayın. DiTaze kekikleri dallarından temizleyip yaprak yapğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsiWL]OLNOHÁDOäĄä\RUX]
rak ayırın. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ve 1
sine yan yana dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve
çay kaşığı tuzu ilave edin. Domatesli karışımı kü6DċOíNOíELUQHsusam serpin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, üzerleçük bir tavada, sos kıvamına gelene dek pişirin.
ri iyice kızarıncaya kadar pişirin
VLOLoLQHQ|QHPOL
Sosunuz hazırdır. Ramazan pidesinin üzerindeki
baklava dilimi şeklindeki parçaları elinizle tabaSURWHLQND\QDċípHW
nından kopmayacak şekilde özenle çıkartın.
YHHWÖUÖQOHULWÖNHPidenin üzerine kaşık yardımı ile önceden hazırladığınız domatesli sostan dökün. Daha sonra renWLPLQLQDUWäUäOPDVädelenmiş kaşar peynirini serpin. İri parçalar halinGäU¢ÖQNÖ.äUPäde kavurmayı da peynirin üzerine yerleştirin.
En son taze fesleğen yaprakları ile süsleyin.
]äHW\ÖNVHNNDOLWHGH
Pideyi önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırınHVDQVL\HODPLQR
da 5 dakika kadar pişirin. Fırından alın, isteğe göre
roka yaprakları ile süsleyin. Dilimleyip hemen serJUXSDVLWLÁHUHQSURvis yapın.
WHLQGHPLUYHÁLQNR
\ÐQÖQGHQ]HQJLQFIRINDA SUCUK MÜCVER
GLU*äGDODUGDQDOäQDQGHPLULQVLQGLULOMALZEMELER
O3 adet yumurta
PHVLQH\DUGäPFäGäU
O3 adet büyük boy ka%JUXEXYLWDPLQOHU
bak
O1 demet taze soğan
LÁLQ]HQJLQELUND\OYarım demet dereotu
QDNWäU'ROD\äVä\OYarım demet maydanoz
ODWRSOXPGD\D\JäQ
OYarım demet taze
RODUDNJÐUÖOHQEHVnane
O100 gr dil peyniri
OHQPH\HWHUVL]OLNO1 çay bardağı zeytinOHULQLEÖ\ÖNÐOÁÖGH
yağı
O1 kahve fincanı un
D]DOWDELOPHNWHGLU
O1 paket kabartma tozu
.äUPä]äHWNDQ\DO1 kase dilimlenmiş
Sultan Fermente SuSDUYHNDQVä]OäāäÐQcuk. Kabakları yıkayıp kabuğunu soymadan irice
OHU%HGHQLFDQOäYH
rendeleyin. Suyunu sıkıp geniş bir kaseye aktarın.
Yeşillikleri temizleyip irice kıyın. Dil peynirini de
JÖÁOÖNäODU=LKLQküp şeklinde doğrayın. Çırpılmış yumurtaları, zeyVHOJHOLĄPH\LVDātinyağını, unu ve kabartma tozunu ayrı bir kasede karıştırıp iç malzemeye dökün. Tüm malzemeyi
ODUăLĄPDQOäāäÐQOHU
harmanlayın. Hazırladığınız karışımı ısıya daya.äUPä]äHWÐQHPOL
nıklı fırın kabına yayın. Üzerine dilimlenmiş sucukları yerleştirin. 170 dereceye ayarlı fırında yaELUYLWDPLQYHPLQHrım saat kadar pişirin. Dilimleyip servis yapın.
UDOND\QDāäGäU(WYH
HWÖUÖQOHULWLDPLQ
VLYHWDPLULQGHHWNLQUROR\QDU
ULERŒDYLQQLDVLQEL9LWDPLQ%NDUERQKLGUDWODU
RWLQ%%SDQWRWHQLNDVLWIRSURWHLQYH\DāODUäQLĄOHPHWDEL
ODVLQJLEL%NRPSOHNVYLWDPLQWXWXOPDVäLÁLQJHUHNOLGLU$PLQROHULÁLQÐQHPOLELUND\QDNWäU
DVLWOHULQLĄOHYLQGHUROR\QDPDN$\UäFDGHPLUÁLQNRPDQJDWDGäU)ROLNDVLWLOHELOHĄLPLVLQLU
QH]LÁLQGHPÖNHPPHOELUJäGDKÖFUHOHULQLQNäOäŒDUäQäQNRUXQDGäU¢LQNRYHGHPLUHNVLNOLāLQLQ
ELOPHVLYH'1$VHQWH]LLÁLQJHJLGHULOPHVLQGHÐQHPOLUROR\UHNOLGLUVLQLULOHWLOHULQLNROD\ODĄQDPDNWDGäU%YLWDPLQLVD\HVLQGHVLQLUKÖFUHOHULQLQEÖ\ÖPH- WäUäUqGHGL
OäNIULJRULőNőORVX
LOH7ÖUNL\HoQLQKHU
QRNWDVäQDXODĄWäUä\RU6XOWDQ(WĄDUNÖWHULÖUÖQOHULQLQ
\DQäVäUDEÐOJHGH
EXOXQDQEÐOJHPÖGÖUOÖāÖLOHĂVWDQEXOĂ]PLU$QNDUD
$QWDO\D.DPHU%HOHN$ODQ\D0DQDYJDW$GDQD.D\VHUL
%RGUXPYH6DPVXQoGDDUDODUäQGD
.XQGX757.DPSä$QWDO\D'HGHPDQ$QWDO\D
7KH0DUPDUD¢HĄPH6KHUHWRQ
$QNDUD+LOWRQ6$YH*ÖQD\GäQ
1XVUHW%LJ&KHI±]JÖUăHIJLEL
RWHOYHUHVWRUDQODUDGDHWWHGDULNHGL\RU
SUCUKLU KURU FASÜLYE
MALZEMELER
O1 su bardağı kuru fasulye
O2-3 adet karanfil
O2 adet tane karabiber
O30 gr tereyağı
O1 kase Sultan F. Sucuk
O1 adet büyük boy soğan
O1 diş sarımsak
O3 adet domates
O1 tatlı kaşığı domates salçası
O1 çorba kaşığı biber salçası
O1 adet sivri biber
OTuz
Fasulyeleri bir gece öncesinden suda bekletin.
Daha sonra suyunu süzün. Tencereye aktarıp üzerini örtecek kadar suyu, karanfil tanelerini ve tane
karabiberi ilave edin. 15 dakika haşlayıp süzün.
Tereyağını eritip küp şeklinde doğranmış soğan
ile kıyılmış sarımsakları kavurun. Rendelenmiş
domatesleri ve salçaları ekleyin. 5 dakika daha kavurun. Diri kıvamda haşlanmış fasulyeleri, tuzu,
iri parçalar halinde doğranmış biberi ekleyin. Üzerini üç parmak geçecek kadar su ilave edin. Orta
ateşte, fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Ocaktan alın. Dilimlenmiş sucukları ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatın. Bu şekilde 10 dakika
dinlendirdikten sonra servise hazır edin.
PASTIRMALI KÖFTE
MALZEMELER
O500 gr orta yağlı kıyma
O1 adet orta boy soğan
OTuz, kimyon
OBirkaç dal nane ve taze kekik
OBirkaç dilim Ramazan pidesi
O1 paket Sultan Pastırma
Köfte için çukur bir kabın içine kıymayı aktarın.
Rendelenmiş soğanı, kıyılmış taze naneyi, tuzu ve
kimyonu ilave edin. Tüm malzeme iyice karışana
kadar yoğurun. Köfte karışımından yarım mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun
içinde yuvarlayın ve mekik şekline getirin. Uzun
bir taze kekik dalını tezgahın üzerine yayın. Üzerine önce pastırma dilimini sonra da köfteyi yerleştirin. Pastırma dilimini köfteye sarın ve kekik
dalı ile bağlayarak sabitleyin. Malzeme bitene dek
aynı işlemi tekrar edin. Köfteleri ısıya dayanıklı
bir kaba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında 15 dakika kadar pişirin.
Pastırmaya sarılı köfteyi isteğe bağlı olarak dilimlenmiş Ramazan pideleri veya tortilla ekmeği ile
servise hazır edebilirsiniz.
SUCUKLU BULGUR PİLAVI
MALZEMELER
O1 su bardağı pilavlık
bulgur
O1,5 su bardağı sıcak su
O1 çay bardağı arpa
şehriye
O1 çorba kaşığı tereyağı
O1 çorba kaşığı sıvı yağ
O1 adet büyük boy
domates
O1 çay bardağı taze
bezelye içi (haşlanmış)
O6-7 dilim Sultan Dilimlenmiş Sucuk
OTuz
Tereyağını ve sıvı yağı pilavı hazırlayacağınız tencerede ısıtıp arpa şehriyeleri kavurun. Rendelenmiş domatesi ekleyin. 5 dakika daha kavurun. Bulguru ekleyin. Birkaç dakika daha kavurup sıcak
suyu, bezelye içini ve tuzu ilave edin. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ateşi kısın. Bulgur suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. Ocaktan alın,
dilimlenmiş sucukları bulgurun üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp demlendirmeye bırakın.
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
7(008=d$5ù$0%$
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
%))%/5ġ`5
Başyazı
Özlem
MEKİK
[email protected]
Onbir ayın sultanı
Ramazan’a özel tatlar
B
eraberinde getirdiği huzur ile on bir
ayın sultanı Ramazan kapıda iken,
biraz bu bereketli aydan bahsetmek,
ağzınızın tadı hiç bozulmasın diye Ramazan
tatlılarından bahsetmek istedim.
Tüm bunların yanı sıra, Ramazan ayına
özel lezzetleri ile Hacıdan 1950 Ataşehir’i,
mutfakları ve ambiyansları ile dikkat çeken iki
yeni lezzet durağı olan Al Catra ve Merdiven
Restoranı ziyaret ettim.
Bir diğer durağım ise, sağlıklı beslenme
üzerine harikalar yaratan şef Mehmet
Ak’ın, sihirli mutfağı oldu. Sizi kendisi ile
tanıştıracağım ve neler yaptığından söz
edeceğim bu ay.
On bir ayın sultanı, bu mübarek aya
gelince; Ramazan ayı, Müslüman alemi
için en önemli aylardan biri. Bereketi ile
kurulan, birbirinden lezzetli sofralara ev
sahipliği yapan bu kutsal ayın manası da
bir o kadar özel. Ramazan, kelime manası
ile “Ramaza” yani “çok sıcak olma” demek.
Bunun nedeni de, ilk oruç tutma hadisesinin
yaz aylarına denk gelmesi. Ramazan’ın en
önemli misyonlarından biri, yine yeme ve
içme olayına dayanıyor. Kurulan sofraların
en büyük anlamı, pek çok ihtiyaç sahibinin
de nasipleniyor olması. İşimiz yemek
olduğundan, bu yönünden ele almak istedim.
Türk Mutfağının benzersiz yemeklerinin tadı,
Ramazan sofralarında daha bir farklı, daha
bir lezzetli geliyor insana.
Ve tatlılar. İlk akla gelen güllaç şüphesiz
ve bu sebeple ben de sizlerle, çok lezzetli bir
güllaç reçetesi paylaşacağım. Ama bundan
önce, diğer Ramazan tatlılarına ve sağlıklı
iftar menülerine değinmek istiyorum. Mide,
bütün gün boş kaldığından, makbul olan, iftar
saatlerinin olabildiğince, hafif yemeklerle
geçirilmesi. Yaz aylarında ise bu daha da
önem kazanmakta. Mideyi yormayacak bir
çorba, salata, ağır olmayan bir ana yemek ve
tatlı. Şerbetli tatlıların tadına doyum olmuyor
elbette. En çok rağbet gören şerbetli
Ramazan tatlıları arasında; revani, şekerpare,
kalburabastı, ekmek kadayıfı, kadayıf ve
baklava yer alıyor. Aslında, özellikle yaz
aylarında iftar sofrasını taçlandıracak
tatlı tercihi, sütlü tatlılardan yana olmalı.
Güllaç’ın dışında, sütlaç, soğuk servis edilen
irmik tatlısı, su muhallebisi iyi birer tatlı
alternatifi olacaktır. Bu savımın arkasında
durarak, Hacıdan’ın mutfağına girdim ve
Ramazan sofralarınıza tat katacak bir güllaç
tarifi aldım. Umarım siz de evleriniz de,
denediğinizde keyif alırsınız. Tabii bununla da
kalmadı. Aynı zamanda et ve kebap duayeni
olan Hacıdan’dan, sizler için bir de çok özel
bir kuzu şiş tarifim var. Evde kebap olur
mu demeyin. İnanın vereceğim tariflerle
çok rahat bir şekilde, Ramazan sofralarınızı
süsleyecek bir iş yapabilirsiniz. Tabii, nezih,
keyifli, ferah terası ve nefis lezzetleri ile
yıllardır aynı kalitede hizmet veren Hacıdan
1950’de, dışarıda yapacağınız iftarlarınız
için en doğru adreslerden biri olacaktır. Bu
arada beni yıllardır yalnız bırakmayan en
güzel kareleri yakalayan Hacıdan 1950’de
yemek fotoğraflarımızı çeken Uba Foto
- Ümit Başar Alkaç’a teşekkürlerimi
iletmeden yazımı sonlandırmak istemedim.
Umarım sağlıklı beslendiğiniz, huzurlu
bir ay geçirirsiniz. Lütfen iftar ve sahur
zamanlarında, hafif beslenmenin yanında
bol bol su tüketmeyi unutmayınız.
Ramazan’ın bereketi
sofralarınızda, ağzınızın tadı
daima yerinde olsun. Hayırlı
Ramazan’lar dilerim.
SAĞLIKLI TATLARIN
ŞEFİ MEHMET AK
S
L]OHULJHQÁ\HWHQHN
OLYHVDāOäNOäEHVOHQPH
DGäQDKDULNDODU\DUDWDQ
ELULVLPOHWDQäĄWäUPDNLV
WL\RUXP%HQGHQL]LKH
SLPL]LQ\DNäQHQWDQäGäāä
ÁRNGHāHUOLDLOHGRVWODUäP
2NDQ=H\QHS.DUDFDQ
ÁLIWL0HKPHW$NLOHWDQäĄ
WäUGä0HKPHW$NKHQÖ]
\DĄäQGD\NHQDQQHVLQH\DUGäPHWPHNLÁLQPXWID
āDJLUHQGDKDVRQUDGDÁäNPD\DQĄHI$NPXWIDN
VHYGDVäXāUXQD\äOäQGD$PHULNDo\D\HUOHĄ
PLĄHULQGHLNL\äOÖVWÖVWHXOXVDOPXWIDNDUD
VäQGDELULQFLOLNÐGÖOÖQÖDOPäĄWäU\äOäQGDELU
WDNäPő]LNVHOVRUXQODU\DĄDPDVäÖ]HULQHELUDU
NDGDĄäQäQGDYHWLÖ]HULQHNDWäOGäāäGHWR[SURJUD
PäQDNDWäOPDVäLOHKD\DWäGHāLĄPLĄWLU<DSWäāäGH
WR[SURJUDPäVD\HVLQGHÁLāEHVOHQPHPXWIDāäLOH
WDQäĄDQ0HKPHW$N&DOLIRUQLDo\DJLGHUHN/LYLQJ
/LWH&XOLQDU\$UW(QVWLWÖVÖoQGHÁLāEHVOHQPHÖ]H
ULQHHāLWLPOHUDOPäĄWäU.HQGLVLVHUWLőNDOäÁLāEHV
OHQPHX]PDQäKHUEDOLVWVÖSHUIRRGLVWYHGLOLPL]
GHNLDQODPäLOHGL\HWLV\HQGLUăXDQGD]DPDQäQäQ
EÖ\ÖNELUEÐOÖPÖQÖ7ÖUNL\HoGHJHÁLUHQăHI$N
.DUWHSHEÐOJHVLQGHGÖQ\DQäQKHU\HULQGHQJHOHQ
WDOHEHOHUHÁLāEHVOHQPHDODQäQGDHāLWLPOHUYHU
PHNWHGLUZZZVHIPHKPHWDNFRP
.25è25*$1ï.è<80857$/$5,
8OXVDOèYHè<HUHOè0DUNHWOHUGH
ï]PLUªLQèdDPè2UPDQODUëèLoLQGHèoLoHNè|]OHUL\OHèEHVOHQHQèWDYXNODUëQè\DUDWWëîëèPXKWH
ñHPèOH]]HWèYHèVDîOëNèND\QDîëè.25è25*$1ï.è<80857$/$5è8OXVDOèYHè<HUHOè0DUNHWOHUGH
7
ÖP7ÖNHWLFLOHUH7DYVL\HYH$O
WäQ$GDP±GÖOOÖ.XUXOXĄXQ
<.%DĄNDQä'UĂVPDLO.25
(āH¶QY=LUDDW)DNÖOWHVLQGHNL
$NDGHPLNELULNLPLQLGHāHUOHQ
GLUGLāLĂ]PLU
LQ5DNäPOäGRāD
KDULNDVäÁDPRUPDQODUäLÁLQGH$YUXSD
2UJDQLN<XPXUWD¶UHWLPL6WDQGDUWOD
UäQGDNLWHVLVLQGH7DYXNODUäQWHPL]
YHGRāDORUWDPGDVHUEHVWÁHJH]LQH
UHNEHVOHQGLāLÖUHWWLāLYH8OXVDO
<HUHO0DUNHW]LQFLUOHULQGHSD]DU
ODGäāäÁDOäĄPDODUäQä0LOOL\HW/(==(7
*$=(7(6Ă
QHDQODWWä
Q'2Ċ$/<$ĩ$0'$25*$1ň.
<80857$1,1g1(0ň1('ň5"
'ÖQ\DPä]GDKä]ODLOHUOH\HQWHNQR
ORML\HSDUDOHO\DSD\RUWDPGD\DSD\
JäGDÖUÖQOHULQLQÖUHWLPLRNDGDUÁRNJHOLĄ
WLNLDUWäNLQVDQRāOX681Ă<80857$ELOH
\DSDELOPHNWHGLU%LUWDUDIWDQVXQQLJäGDODU
YHJäGDNDWNäPDGGHOHULKä]ODÁRāDOäUNHQGL
āHU\DQGDQ'2Ā$/$YH25*$1ĂĀ(NDU
Ąä\LQHD\QäKä]GD\ÐQHOLPEDĄODPäĄWäU7DEL
NLEXKDUHNHWWRSOXPODUGDEHOOLELUHNRQR
PLNJÖFHYHHāLWLPGXUXPXQDEDāOäRODUDN
GHāLĄLPJÐVWHUPHNWHGLU*HQLĄKDONNLWOH
OHULQH\DQVäPDVäÁRNX]XQ]DPDQDODFDN
WäU2UJDQLNWDUäPYHKD\YDQFäOäNÖONHPL]GH
UHVPL\ÐQHWPHOLNOHUOHROXĄWXUXOPDVäÁRN\H
QLGLU\äOJLEL\HQLELUJHÁPLĄLYDUGäUVÖ
UHNOLGHGHāLĄLPKDOLQGHGLU±]HOOLNOHRUJDQLN
KD\YDQFäOäNLÁLQGHRUJDQLN\XPXUWDYHHW
ÖUHWLPLGDKDGD\HQLGLULĄWHEXQHGHQOH25
*$1Ă.<80857$QHGLUQHGHāLOGLUWDUWäĄ
PDVäYHWÖNHWLFLOHULQGRāUXELOJLOHQGLULOPHVL
ÁRNÐQHPDU]HWPHNWHGLU%XNRQX\X\äO
OäNWDYXNÁXOXN\DSDQELUNLĄLRODUDNLONDāä]
GDQDQODWäOPDVäGDKDGRāUXRODFDNWäU
Q25*$1ň.<80857$h5(7ň0ň1ň1
2/0$=6$2/0$=/$5,1(/(5'ň5"
ă$57<HUGHVHUEHVWJH]LQLPYH\HUNÖPHV
OHULQGHÖUHWLP%XQXQLÁLQP\HWDYXN
KHVDEäLOHQID]ODWDYXNNDSDVLWHOLKD\
YDQUHIDKäQDX\JXQNÖPHVRODFDND\UäFDEX
NÖPHVLQHWUDIäQGDNLJH]LQWLDODQäHQD]
GÐQÖPRODFDNWäU
ă$572UJDQLN\HPKDPPDGGHOHULQGHQ
2UJPäVäURUJVR\DYVROXĄPXĄVHUWLőNDOä
\HPOHEHVOHPHYHGLāHU\HPOHUGHNXOODQäODQ
NDWNäPDGGHOHULQLNXOODQPDPDDPLQRDVLW
OHUVXQQLER\DODU
ă$57*HÁLĄVÖUHFLQLWDPDPODQPDVä\äO
NÖPHVÁHYUHVLQLQGLQOHQPHVLYHKHUKDQJL
ELUNLP\DVDONXOODQäOPDPDVäGäU
ă$57%DāäPVä]GHQHWOHPHNXUXOXĄODUäQ
GDQELULVLLOHDQODĄDUDNPÖWHĄHEELVVHUWLőND
VäÁäNDUWPDNWäU
ă$57¶UHWLPGHNXOODQäODFDNWD
YXNODUPXWODNDGäĄRUWDPGDJH]PH\H
HOYHULĄOLYHGD\DQDNOäELUäUNROPDOäGäU%(
<$=7$98.WHUFLKHGLOPH]
Q+(5.g<'(h5(7ň/(1<80857$
25*$1ň.0ň'ň5"
.äUVDODODQODUGDROVXQYH\DJH]LQHQVHU
EHVWGRODĄDQWDYXNODUäQ\XPXUWDODUäHāHU
25*$1Ă.<(0/(EHVOHQPL\RUVDR\XPXUWD
ODUGDNLP\DVDONDWNäODUYH\D*'2NDOäQWäVä
QDUDVWOD\DELOLUVLQL]%XGDRÖUÖQÖQRUJDQLN
ROPDGäāäQäJÐVWHULU2UJDQLN\ÐQHWPHOLāLQGH
\HUDODQWÖPĄDUWODUKHPWÖNHWLFLOHULKHPGH
ÖUHWLFLOHULKHPGHKD\YDQODUäNRUX\DQĄDUW
ODUGäU%XQHGHQOHWÖNHWLFLOHULQRUJDQLN\X
PXUWDVDWäQDOäUNHQGHYDPOäRODUDNHWLNHWOL
DPEDODMOäPDUNDOäÖUÖQOHULWHUFLKHWPHOHUL
RUJDQLNÖUÖQOHULQJÖYHQLUOLāLDÁäVäQGDQVRQ
GHUHFHÐQHPOLGLU
Q25*$1ň.<80857$6$7,1$/,5.(1
1(/(5('ň..$7('ň/0(/ň'ň5"
2UJDQLN\XPXUWD\äÖONHPL]GHÁäSODNROD
UDNDOPD\äQä]ÁÖQNÖLVWLVPDUDÁRNDÁäNELU
NRQXGXU0XWODNDSDNHWOLYHHWLNHWOLÖUÖQ
DOäQä]$OäUNHQÐQFH7$5,09(+$<9$1&,
/,.%$.$1/,Ā,1,1RUJDQLNORJRVXQDVRQUD
GHQHWLPĄLUNHWLQLQORJRVXQDVRQUDGDÖUHWLP
YHVRQNXOODQäPWDULKOHULQHEDNäQä](QVR
QXQGDő\DWäQDEDNäQä]3DKDOäÖUÖQÖRUJD
QLNKDWäUäQDDOPD\äQä]5DIWDPXND\HVH\D
SäQä]GÖĄÖNő\DWOäRODQRUJDQLN\XPXUWD\D
ĄÖSKHOL\DNODĄäQä]0XDGLOOHULQGHQÁRN\ÖN
VHNYHGÖĄÖNRODQODUäQäWHUFLKHWPH\LQL]
Q3$=$5/$5'$.ň*h%5(/ň.ň5/ň
<80857$/$525*$1ň.0ň'ň5"
6HPWSD]DUODUäQGDVDWäODQVHSHWLÁLQ
GHVDPDQODWDODĄODVÖVOHQHQ\XPXUWDODUäQ
ÁRāXNDIHVWHÖUHWLOHQ\XPXUWDODUäQD\äNOD
PDVRQXFXÁäNDQNLUOLäVNDUWDGL\HWDELUHGL
ŞEHRİN GENÇ, HAVALI BREZİLYALISI
G
Al CATRA
LEZZET SEVERLERİN YENİ
BULUŞMA ADRESİ MERDİVEN
HÁHQOHUGHJLWWLāLPELU
OH]]HWQRNWDVäQGDQEDK
VHWPHGHQHGHPH\HFHāLP
6RUWLHLÁHULVLQGHKL]PHWYH
UHQ$O&DWUD\HGLāLPHQOH]
]HWOLHWOHULVHUYLVHGHQPH
NDQ%L]OHUL%UH]LO\DoQäQ
SRSÖOHUPXWIDāä&KXUUDVFD
ULDLOHWDQäĄWäUDQPHNDQEÖ
\ÖOH\LFLDPEL\DQVäGHQH
\LPOLYHJÖOHU\Ö]OÖHNLELLOH
ÐQSODQDÁäNä\RU(WOHUHJH
OLQFHHWOHUÐ]HOELURFDNWD&KXUUDVFDULDXVX
OÖDÁäNDWHĄWHÁHYLUPHSUHQVLEL\OHSLĄLULOL\RU
0HNDQGDHQÁRNGLNNDWÁHNHQQRNWDODUGDQ
ELULPDVDODUGDNLELUWDUDIä\HĄLOp(W6HUYLVL
ĂVWL\RUXPqGLāHUWDUDIäNäUPä]äp(W6HUYLVLĂV
WHPL\RUXPqDQODPäQDJHOHQSODNDODU0D
VDQä]GDEXOXQDQNDUWäQä]äQNäUPä]äWDUDIäQä
ÁHYLUHQHNDGDUp/LPLWVL]qHWVHUYLVLGHYDP
HGL\RU$PDĄXQXLWLUDIHWPHOL\LPNLHWOHU
ÁRNOH]]HWOLYHNDUWäQä]äQNäUPä]äWDUDIäQäÁH
$
QDGROX\DNDVäQäQHQNH\LŒL
EXOXĄPDQRNWDODUäQGDQ0HU
GLYHQ&DIH¢DPOäFDoGDKL]PHWH
DÁäOGä6WLONDOLWHYHHāOHQFHGROX
PHN¼Q]HQJLQPÐQÖVLQHPDYH
QDUJLOHNH\őQLELUDUDGDVXQX\RU
<ÐUHVHOOH]]HWOHUGHQGÖQ\DPXW
IDāäQDNDGDUGDPDNWDGäQDX\JXQ
WÖPVHÁHQHNOHULELUDUD\DJHWL
UHQ0HUGLYHQFDQOäGHNRUXHEH
YH\QOHULQPDVDGDQNDONPDGDQ
ÁRFXNODUäQäL]OH\HELOHFHNOHULR\XQ
DODQODUäYHKX]XUGROXEDKÁHVL\OH
PXKWHĄHPELUPHNDQROPXĄ
ăäNGHNRUXNDOLWHVLYH(UHQ(U
WXāUXOĄHŒLāLQGHVXQXODQPXK
WHĄHPOH]]HWOHULLOHGLNNDWÁHNHQ
0HUGLYHQoLQDÁäOäĄäQGDGHāHUOL
GRVWXPVHYJLOL2NDQ.DUDFDQWD
UDIäQGDQJHUÁHNOHĄWLULOHQp±]HO
OHQÁäNäQWä\XPXUWDODUGäU%X\XPXUWDODULĄ
OHPGäĄäROGXNODUäQGDQGROD\äEXQODUDNDEXN
Ö]HULQHLĄOHWPHNRGQXPDUDVäGDEDVäOPD
PDNWDGäUODU6DWäFäEXD\äEäQäELOHELOHWÖNHWL
FL\HVDWDUNHQLĄWHEDNNDEXNWDÁLIWOLNQXPD
UDVä\RNEXKDNLNLNÐ\\XPXUWDVäGL\HUHN
NHQGLQLYHÖUÖQÖQÖVDYXQPDNWDYHWÖNHWL
FL\LNDQGäUDUDNKDNVä]ND]DQÁVDāODPDNWD
GäU%XGXUXPDELOLQÁOLWÖNHWLFLKHPHQEXQX
JHUL\HGRāUXL]OHQHELOLUOLāL\RNGL\HUHNNDUĄä
ÁäNPDOäGäU
Q25*$1ň.<80857$1,1)ň<$7,
1('(1.$)(6<80857$6,1$*g5(
)$5./,',5"
1HGHQGHQGROD\äő\DWIDUNOäOäāäRUWD\D
ÁäNPDNWDGäU1('(12UJDQLN\HPKDP
PDGGHOHULGHNDUDYHULPOHULVXQQLJÖEUHYH
LODÁODPDNXOODQPDGäNODUäQGDQGROD\äGÖĄÖN
WÖU%XQHGHQOHÖUHWLPPDOL\HWLQLQROD
UDNLQLWHĄNLOHGHQRUJDQLN\HPGLāHU
NRQYDQVL\RQHO\HPOHUHJÐUHGDKDSDKDOä
GäU+HPGHWDYXNJH]GLāLQGHQGROD\äNDIHV
WHNLQHJÐUHGDKDID]OD\HPJU\H
PHNWHGLU%XGHāHUNDIHVWHJUGäU
1('(1.DIHVNRĄXOODUäQGDEDUäQGäUäODQWD
YXNODU\äOGDNDKYHUHQNOLäUNODU \XPXUWDEH\D]äUNODUGD \XPXU
WDWDYXNEDĄäQDÖUHWLPGHEXOXQGXNODUäKDO
GH\HUNRĄXOODUäQDJHÁLQFHVHUEHVWGRODĄäQ
FDVäUDVäLOHEXGHāHUOHUNDKYHUHQNOLOHUGHQ
DGHWHGÖĄPHNWHGLU=DWHQEH\D]äUN
ODURUJDQLNWHWHUFLKHGLOPH]OHU2QHGHQOHRQ
ODUäQÖUHWLPLEL]LEXUDGDLOJLOHQGLUPL\RU
1('(1+HU\äOEDāäPVä]GHQHWOHPHNXUX
OXĄODUäQDÐGHQHQVHUWLőNDV\RQÖFUHWOHUL7ÖP
EXIDUNODUäWRSODGäāäQä]GDNDUĄäQä]DKDWäUäVD
\äOäUELUPDOL\HWIDUNäÁäNPDNWDGäU%XGDGR
āDORODUDNÖUÖQH\DQVäPDNWDGäU%XQXWÖNH
WLFLOHULPL]LQDVODSDKDOäRODUDNJÐUPHPHOHUL
YHGHāHUOHQGLUPHPHOHULJHUHNPHNWHGLU¢ÖQ
NÖEXÖUÖQÖQő\DWROXĄXPXEXĄHNLOGHEH
OLUOHQPHNWHGLU%XQXEXĄHNLOGHNDEXOHWPHN
JHUHNLU(āHUWHNQRORMLEXNDGDUKä]OäJHOLĄPH
VH\GLYH\DÖONHPL]$IULNDÖONHOHULJLELÁRN
JHULNDOPäĄROVD\GäYHWDYXNÁXOXNWDNLLOHUOH
PHOHULVDDWIDUNäLOHWUDQVIHUHWPHVH\GLNEL]
GHEXPDOL\HWOHUHQRUPDONRQYDQVL\RQHO\X
PXUWD\äÖUHWLP\DSPäĄRODFDNWäNNLEXGD
EL]HNDSDOäHNRQRPLOHUGHQRUPDOJHOHFHNWL
'HPHNNLRUJDQLN\XPXUWDÖUHWLPLQGHNLPD
OL\HW\ÖNVHNOLāLQLSDKDOäGL\HJÐUPH\LSEX
ÖUHWLPLQQRUPDOő\DWäGL\HNDEXOOHQPHPL]
JHUHNL\RU6RQXÁRODUDN25*$1Ă.<8085
7$<,3$.(7/Ă9(.21752//86$7,1
$/0$0,=*(5(.0(.7('Ă5
Q<80857$6$5,/$5,1$6,/
5(1./(1'ň5ň/ň5"
*HUHN\HPIDEULNDODUäYHJHUHNVHNHQGL
\HPLQL\DSDQNDIHVWH\XPXUWDÖUHWLPL\D
SDQWDYXNÁLIWOLNOHULWÖNHWLFLOHULQDU]XHWWLNOH
ULSRUWDNDONDEXāXUHQJLYH\DDOWäQVDUäVäUHQ
JLQL\DNDOD\DELOPHNLÁLQ\HPOHUHVHQWHWLN
ER\DODUGHGLāLPL]SHWUROWÖUHYOHULQGHQHOGH
HGLOHQpEHWDDSRNDURWRQHVWHUq\DQLÖUHWLFL
OHULQNDUDQőOOLGL\HWDELUHWWLāLDPDNDUDQőO
OHKLÁDODNDVäROPD\DQER\D\äKHUWRQ\HPH
NāNDWDUDNVDāODPD\DÁDOäĄäUODU*Ð]]HY
NLDGäQD\DSD\UHQNOHQGLULFLOHULQJHUHN\HP
VDQD\LQGHJHUHNJäGDVDQD\LQGHNXOODQäPä
LOHYÖFXGXPX]DQHGHQOLID\GDOäYH\D]DUDUOä
ROGXāXNRQXVXKHQÖ]QHWOHĄPLĄGHāLOGLU$%
ÖONHOHULQGH\DSD\ER\DPDGGHOHULQLQNXO
ODQäPä\DÁRND]DLQGLULOPLĄYH\DWDPDPHQ
NDOGäUäOPäĄWäUĂĄWHRUJDQLN\XPXUWDÖUHWLP
\ÐQHWPHOLāLEXNRQX\XGLNNDWHDODUDNVXQ
QLUHQNYHULFLOHULQNXOODQäPäQä\DVDNODPäĄ
WäU%L]EXROD\ODUäGÐQHPLQGHÁRN
GLOHJHWLUGLNGRāDOUHQNYHULFLOHUGHQNDGLIH
ÁLÁHāLYHNäUPä]äELEHUÖUHWLPL\DSDUDN\HP
OHULPL]HNR\PD\DEDĄODGäN*HÁHQVÖUHÁLÁLQ
GHKLÁNLPVHQLQGLNNDWLQLÁHNPHGL\DSäODQ
ĄDKVLXāUDĄäODUGDQGDÐWH\HJHÁPHGL.DGL
IHÁLÁHāLQGHp/87(Ă1qYHEHUDEHULQGH$9Ă
7$0Ă1LQSURYLWDPLQLRODQp.$527(1qERO
PLNWDUGDEXOXQPDNWDGäUĂQVDQVDāOäāäQGD
NDURWHQJÐ]YHJÐUPH\HWHQHāLQGHYHED\DQ
ODUäQ\XPXUWODPDYHFLQVHOKRUPRQODUäQ\D
SäPäQGDNRHQ]LPRODUDNJÐUHYDOPDNWDGäU
*HUÁHN2UJDQLN<XPXUWDRODUDN.250DUND
VäDOWäQGD8OXVDOYH<HUHO0DUNHWOHUGHKDONä
Pä]ODEXOXĄDQ%L]LP2UJDQLN\XPXUWDOD
UäPä]äQÁLÁHNÐ]OÖROPDKLN¼\HVLEXĄHNLOGH
Ð]HWOHQHELOLUZZZNRU\XPXUWDFRP
7DWODU*ÐVWHULVLqWDPELUĄÐOHQ
KDYDVäQGD\Gä2NDQ.DUDFDQYH
'ÖQ\DJHQHOLQGHÁHĄLWOL\DUäĄPD
ODUGDoD\DNäQÐGÖOYHNXSDQäQ
VDKLEL0RQLQ2UWDGRāX0LNVROR
MLsĂÁHFHN8]PDQä$\NXW¶QHUGD
YHWOLOHULÁLQJÖQHÐ]HOKD]äUODQDQ
OH]]HWWRSODUäQäPLVDőUOHUHLNUDP
HWWLZZZPHUGLYHQFDIHFRP
HACIDAN GÜLLAÇ (6 kişilik)
YLUPHNNRQXVXQGDWHUHGGÖWOHNDOä\RUVXQX]
%XNH\LŒLPHNDQDJLGHUVHQL]%UH]LO\DoQäQ
YD]JHÁLOPH]LÁHFHāLRODQ&DLSLULQKDoQäQYH
\HPHNVRQUDVäÁRNKDőIELUWDWOäRODQDQDQDV
ä]JDUD\äGHQHPHQL]LĄLGGHWOHWDYVL\HHGL\R
UXP=HQJLQő[PHQÖVÖGHEÖWÁHQL]L\RUPX
\RUEXQXQGDDOWäQäÁL]H\LP%X\D]äHQNH
\LŒL\HPHLÁPHGXUDNODUäQGDQELULRODQ$O
&DWUDo\DXāUDPDGDQELWLUPH\LQZZZDOFDW
UDFRPWU
HACIDAN ŞİŞ (4 kişilik)
Malzemeler
ODGHWJÖOODÁ\XIND
Vä
OVXEDUGDāäWR]ĄHNHU
OOLWUHVÖW
OSDNHWYDQLO\D
OVXEDUGDāäGÐYÖOPÖĄ
FHYL]LÁL
O6ÖVOHPHNLÁLQ
O1DUWDQHVLYH\D
NLUD]ĄHNHUOHPHVL
+$=,5/$1,ĩ,
6ÖWÖĄHNHULYHYDQLO\D\äNDUäĄWäUDUDN
ND\QDWäQ.D\QDGäNWDQVRQUDRGDVäFDNOä
āäQGDäOäWäQ7HSVL\HELUDGHWJÖOODÁ\XIND
VäQä\HUOHĄWLULQ¶]HULQHELUNHSÁH\DUGä
PäLOHKHUWDUDIäQäQäVODQGäāäQGDQHPLQ
RODQDNDGDUKD]äUODGäāäQä]VÖWOÖNDUäĄäP
LOHäVODWäQ<XINDODUäQ\DUäVäQD\DQLEHĄLQ
FL\DSUDNWDQVRQUDäVODWWäāäQä]\XINDQäQ
Ö]HULQLFHYL]LÁLLOHGÐĄH\LQ$UGäQGDQND
ODQJÖOODÁODUODVÖWOÖLĄOHPHGHYDPHGLQ
*ÖOODÁ\XINDODUäQä]ELWWLāLQGHHQÖVWH
NR\GXāXQX]\DSUDāäQÖ]HULQHHOLQL]GH
NDODQVÖWOÖNDUäĄäPäERFDHGLQ7ÖP\DS
UDNODUELWWLāLQGHNDODQVÖWÖHQÖVWWHNL
\DSUDāäQÖ]HULQHGÐNÖQ*ÖOODFäQä]äVHU
YLV\DSPDGDQÐQFHPÖPNÖQVHELUJÖQ
GHāLOVHHQD]VDDWEX]GRODEäQGDEHN
OHWLQ6HUYLVLQL]GHQHQD]ELUVDDWÐQFH
GRODSWDQÁäNDUPD\äXQXWPD\äQ6HUYLV
\DSDFDāäQä]]DPDQQDUWDQHOHULYH\DNL
UD]ĄHNHUOHPHVLLOHVÖVOH\LQ
+$=,5/$1,ĩ,
6LQLUOHUL\DāODUäYHNHPLNOHULWHPL]
OHQPLĄNäYäUFäNNX]XEXGXPX]XWLNHWLNH
GRāUD\äQ'RāUDGäāäPä]HWOHULQL]HVÖW
NHNLN]H\WLQ\DāäYHSXOELEHULOHNDUäĄ
WäUäS\DNODĄäNVDDWNDGDUEX]GRODEäQ
GDPDULQHHGLQ6ÖWHWLQ\XPXĄDPDVäQä
VDāOD\DFDNEDKDUDWODULVHDURPDNDWD
FDNWäU7X]XEXHVQDGDDVODHNOHPH\LQ
¢ÖQNÖEXHWLQVHUWOHĄPHVLQHQHGHQROXU
7X]XQXSLĄLUPHHVQDVäQGDHNOH\LQ0D
Malzemeler
ULQDV\RQ OJUNXĄEDĄäNX]XHWL
LĄOHPLWD OÁD\EDUGDāä]H\WLQ\Dāä
OÁD\EDUGDāäVÖW
PDPOD
OÁRUEDNDĄäāä
QDQHWOH OWDWOäNDĄäā NHNLN
äSXOELEHU
ULQL]LĄLĄH O7X]
JHÁLULQYH
LVWHGLāL
QL]NäYDPGDSLĄHQHNDGDUPDQJDOJULOO
YH\D\DāVä]ELUWDYDGDSLĄLULQ0LVJLEL
HWOHULQL]LVXPDNOäVRāDQEXOJXUSLODYäYH
PD\GDQR]LOHVHUYLVHGLQ
Project1
Lezzet peşinde
12/27/13
10:33 AM
Page 1
7(008=d$5ù$0%$
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
/H]]HWè\ROFXOXîXQGDè]LUYHè
3$/ï925 dï)7/ïíïèYHèUQOHUL
è$YUXSDè*D\UëPHQNXOègGOOHULQGHè§$YUXSDªQëQèHQèL\LèSURMHVL¨è|GOèND]DQDQèEXèHñVL]èoLIWOLNWHè6DDQHQèNHoLVLè
VWèYHèGDPë]OëNèUHWLPèPHUNH]LèWDYñDQODUèYHèNPHVèKD\YDQODUëèLOHèELQOHUFHèPH\YHèVHE]HèYHèFHYL]èILGDQëèEXOXQX\RUè
G
Ð]OHULQL]LNDSDWäQYHGHULQELU
QHIHVDOäQ.DOELQLQL]LQVL]L
EDĄNDKLÁELU\HUHEHQ]HPH\HQELU
\HUHJÐWÖUPHVLQLL]LQYHULQf,V
WUDQFD'DāODUäYHPXKWHĄHPELU
ÁLIWOLN3DOLYRU¢LIWOLāLGÐQÖP
DUD]LGHWDUäPYHKD\YDQFäOäNIDD
OL\HWOHULQGHEXOXQDQVDāOäNOä\D
ĄDPDYHGRāDOÖUHWLPHDGDQPäĄ
ELUÁLIWOLN7UDN\DoGD.äUNODUHOL
QLQ
'HPLUNÐ\ĂOÁHVLQGH%XOJDULVWDQ
VäQäUäQD\DNäQ.DUDGHQL]oLQJÐ]
DOäFäSODMODUäQäQEXOXQGXāXĂāQHD
GDo\DNLORPHWUHPHVDIHGH
oOÖ\äOODUGD,VWUDQFD
RUPDQODUäQäQLÁHULVLQGHNXUXOPXĄ
EDāODUODEH]HOLKD\YDQ\HWLĄWLUL
OHQ\HWHQHNOLÁLIWÁLOHULQ\DĄDGä
āäÁLIWOLNOHUGHQELULRODQ3DOLYRU
¢LIWOLāLEXQGDQWDP\äOÐQFH
NXUXOPXĄ\äOäQGDLVH\HQL
VDKLSOHULWDUDIäQGDQ\HQLGHQIDDOL
\HWHJHÁLULOPLĄ
,VWDQEXO1LĄDQWDĄäoGDX]XQ
\äOODUPLPDUOäNYHLQĄDDW\DSDQ
2UDOPLPDUOäNőUPDVäQäQVDKLSOH
UL(PUH2UDOYH.HUHP2UDONDUGHĄ
OHUÁRFXNOXNKD\DOOHULQLQJHUÁHāH
GÐQÖĄWÖUGÖOHULJHOHFHNQHVLOOHUH
EäUDNDELOHFHNOHULELUÁLIWLN\DUDW
PäĄODU$YUXSD*D\UäPHQNXO
±GÖOOHULQGHp$YUXSDoQäQHQL\L
SURMHVLqÐGÖOÖND
]DQDQEXHĄ
VL]ÁLIWOLN
WH6DDQHQ
NHÁLVLVÖW
YHGD
Pä]OäN
ÖUHWLP
PHUNH
]LWDY
ĄDQODU
YHNÖ
PHVKD\
YDQODUä
LOHELQOHU
FHPH\YH
VHE]HYH
FHYL]őGDQä
EXOXQX\RU
%Ö\ÖNXā
UDĄODUGDQ
VRQUDEXVHQHRUJDQLNWDUäPVHU
WLőNDVäDODUDN.äUNODUHOLLOLQGHLON
RUJDQLNWDUäPX\JXODPDODUä\DSD
FDNÁLIWOLNROPD\äKHGHŒL\RUODU
¢LIWOLNJäGDLĄLQHÐQFH'H
PLUNÐ\oGHPHĄHRUPDQODUäQ
GDQÁäNDUäODQp0HĄH%DOäq
QGDQEDĄODPäĄ3DOLYRU¢LIW
OLāL\äOäQGDEÐOJHGH
ÖUHWLOHQEDOäQQHUHGHLVHWD
PDPäQäDODUDNPDFURFHQ
WHUoODUGDVDWäĄDEDĄODPäĄ
$\Qä\äOÁLIW
OLāHKD\YDQ
FäOäN\DWäUäPä
\DSäODUDN6D
DQHQNHÁLOH
ULLOHNHÁLVÖWÖ
ÖUHWLPLQH
EDĄODPäĄODU
3DOLYRUoGD
NLGDPä]OäN
6DDQHQNHÁL
VLÖUHWLPPHUNH
]LEÐOJHQLQLONPR
GHUQVÖWNHÁLFLOLāL
LĄOHWPHVLRODUDN
NXUXOPXĄ$QQH
VÖWÖQHHQ\DNäQ
ROPDVäYHÖONH
PL]GHVRQ\äOODUGD
JLGHUHNEÖ\Ö\HQ
WDOHELVHEHEL\OH
NHÁLVÖWÖÖUHWWLNOH
ULQLEHOLUWHQ(PUH
2UDOÖUHWWLNOHUL
NHÁLVÖWÖQÖ7UDN
\DoGDNLPDQGäUD
ODUGDNHÁL\RāXU
GXWD]HNHÁLNDĄDU
SH\QLULYHNHÁLEH
\D]SH\QLUL\DSWäU
GäNODUäQäLIDGHHGL
\RU±WH\DQGDQ
7UDN\Do\DÐ]JÖp7UDN\D
HVNLNDĄDUqNRQXVXQGDLVH
7UDN\DoQäQHQL\LXVWDOD
UäLOHÁDOäĄäSVLKLUOLELUHVNL
NDĄDUVXQX\RUODU
(WÖUÖQOHULQGHLVH3D
OLYRU¢LIWOLāLÐQFH.äUNOD
UHOLoQHKDVpNDVDSVXFXāXq
YHSHNELOLQPH\HQpNHÁL
VXFXāXqLOHEDĄODPäĄEX
JXQWÖPIXPHHWOHULERĄ
QDNHWLGL\HELOHQHQNXUX
HWOHULNDYXUPDODUäNHQGL
QHKDVOH]]HWOHULLOHX]PDQ
ÖUHWLFLOHUOHÖUHWWLULSQLWH
OLNOLXOXVDOPDUNHWOHUGHVD
Wä\RUODU
<äOODUÐQFHVRIUDODUä
Pä]GDQHNVLNROPD\DQ
\HUOLKDUGDOäPä]ä\HQLGHQ
\DUDWPäĄODU8QOXPDPXO
OHUGH.äUNODUHOLQGHEDĄDUäOä
ELUED\DQJLULĄLPFLLOHVHE
]HOLPDNDUQD\DSä\RUODU
$PDEXDUDODUÁLIW
OLNWHEÖ\ÖNELUWHODĄYDU
GÐQÖPDUD]L\LDYUX
SDoQäQKHU\HULQGHQWDĄä
GäNODUäÐ]HOVHE]HYHPH\
YHWRKXPODUäQäHNPLĄOHU
WHPPX]D\äQGDEDĄOD\äS
HNLPHNDGDUEXÐ]HOVHE
]HYHPH\YHOHULQKDVDWOD
UäQä\DSPD\äEHNOL\RUODU
.HUHP2UDOEXNRQXGDÁRN
KH\HFDQOäpÁHĄLWGRPD
WHVL\DQ\DQD\HWLĄWLPHN
YHKHSVLQLGHQHPHNEÖ
\ÖNELUKH\HFDQPHUDNOD
7UDN\DoGD\HWLĄHELOHQHQ
L\LWÖUÐ]HOGRPDWHVLEXO
PDNYHVÖUHNOLÖUHWPHNLV
WL\RUX]qGL\RU
(PUH2UDO3DOLYRU¢LIW
OLāL
QLQKHGHőQLp7UDN
\D
QäQGRāDVäQGDQOH]]HWOL
YHJXUPHÖUÖQOHULVDāOäN
OäQHVLOOHULQ\HWLĄPHVLLÁLQ
JÖYHQOHVXQPDNqĄHNOLQ
GHLIDGHHGHUNHQ7UDN
\DoGDÐ]HOOLNOHD]JHOLĄPLĄ
EÐOJHOHULQGH\HUHONDONäQ
PDQäQDQFDNJDVWURQRPL
YHWXUL]PHYHULOHFHNGHāHU
YH\DWäUäPODUODJHUÁHNOHĄH
ELOHFHāLQLGÖĄÖQGÖNOHULQL
EHOLUWL\RU
Gürkan
BOZTEPE
[email protected]
Marka doktoru ve
marka mekanlar
V
asfi ağabeyin duayenliğinde yıllardır
Lezzet markasını yaratıp Türkiye de
gıda sektöründe popular yaptığı için
artık yan yana olacağız. Kendisinden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanarak sizlere buradan sesleneceğim.
Neden Marka Doktoru çünkü Türkiye
de Marka olmak kavramını algılayan kişi ve
Mekan sayısı hala çok az.Mekan sahipleri
bir hevesle ben açtım oldu sonra da kapadık gitti formatında ilerlemekte.
Vasfi Pakman bu işe yarım asır vermiş
tecrübe timsali.
Benim yazılarımda dikkat edeceğim konular; FARK GETİREN Mekanlar MARKA olmak isteyenler ve RESTORANT KURMAK İsteyen yatırımcılar (veya markasını satmak
isteyenler )üzerine olacak.
Neden mi? Türkiye fotoğrafına iyi bakmak lazım.Türkiye de artan trendler ve birbirinin aynısını yapmayanlar marka olacak
İşletme konusunda Profesyonel yardım
alabilecek vizyona sahip olan yurtdışını ve
rakiplerini iyi takip eden- Sosyal medya ve
iletişimin her alanında organize olanlar başarılı olacak.
Marka bir vaad dir.Neyi vaad adiyorsunuz neyi farklı sunuyorsunuz .
Butik mi- yoksa Franchise sistemi ile mi
yapılanıyorsunuz .Ufrad vb üyelikleriniz ne
alemde -Ahçınız kim ve nerden tedarikçileriniz kim -Mutfak firmanızdan -Tencereyi aldığınız adrese kadar doğru kurumlarla
mı muhatapsınız -Eğitimli garsonlarınız var
mı? Lokasayon seçimleri neye gore yapılmakta -gibi pek çok soruya buradan yanıtlar vereceğiz.
Farklı mekanlar konusunda ilk örneğimizSoho Baltazar .2 akşam once akşam
Newyork Soho da da çok eğlenceli bir gece
geçirdim.Yemek esnasında bu kadar nitelikli hizmet alacağım aklıma gelmezdi.Manzara Yok-Kıyafet ve takılarla hava atmak yok
ama super, canlı müzik ve tadı damağımızda yemekler var.Yedikten sonra ne yediğinizi tahmin ettiğiniz ve Ego ları kapıda bırakarak girdiğiniz farklı bir mekan var.Hiç
tanımadığımız kişilerle kurulan dostluklarımız var.
Buna benzer çalışma Newyork da mevcut.Newyork taki 6 katlı 1935 yılında yaşanan ve maskeli misafirlere sunulan canlı tiyatral aksiyonu ve artık benzeri kurumsal
organizasyonların Galata da nasıl başladığını ve merak ve karanlıkta yemek ile tarihi
süpriz hangi binalarda yapıldığını diger yazılarımızda bilgilendireceğim .(Burayı bana
Didem Uzel ve eşi Selim tavsiye etti)
Burada dikkat edilmesi gereken diger
bir konu da Eşiniz ve çocuğunuz ile İçkisiz
gidebileceğiniz Huzurlu mekanlar.
Bu konuda her yazımda size Sadece İstanbul değil anadolu dan
özel mekanlar hakkında bilgi
vereceğim.
Burada Markayım veya
Marka olma yolundayım
ama sesimi duyuramıyorum
diyen herkese köşemiz açık
-size dokunmamız yeterli.
7KHè'RXEOHVè5HVWDXUDQWªWDè
5DPD]DQèQRVWDOMLVLè
$
QDGROX\DNDVäQäQQRVWDOMLNVHP
WL0RGD
GD'RXEOH7UHHE\+LOWRQ
,VWDQEXO
XQLÁHULVLQGH\HUDODQ7KH
'RXEOHV5HVWDXUDQWUDPD]DQD\äQD
Ð]HOKHU]HYNHYHKHUGDPDNWDGäQD
X\JXQRODUDNKD]äUODGäāäDLOHVäFDNOä
āäQä\DQVäWDQJHOHQHNVHOLIWDUL\HOLNOHU
7ÖUNYH2VPDQOäPXWIDāäQGDQVHÁNLQ
OH]]HWOHUGHQROXĄDQLIWDUPHQÖVÖQÖ
7ÖUNVDQDWPÖ]LāLVD]KH\HWLHĄOLāLQ
GHVXQX\RU
$QDGROX<DNDVäoQäQEXOXĄPDQRN
WDVäRODQ'RXEOH7UHHE\+LOWRQ,VWDQ
EXOs0RGDoQäQ\HĄLOOHUHEDNDQEDK
ÁHVLYHPRGHUQDWPRVIHULLOHWHUFLK
HGLOHQPHNDQä7KH'RXEOHV5HVWDX
UDQW]HQJLQDÁäNEÖIHYHÐ]HO5DPD
]DQPHQÖOHULLOHLIWDUEXOXĄPDODUäQäQ
GDDGUHVLROPD\DDGD\7KH'RXE
OHV5HVWDXUDQW]HQJLQLIWDUL\HOLNOHULQ
\DQäQGD$QDGROXYH2VPDQOäPXW
IDāäQGDQROXĄDQ\ÐUHVHOÁRUEDÁHĄLW
OHULQGHQOH]]HWOLSLGHOHUH]H\WLQ\Dā
OäPH]HOHUGHQJHOHQHNVHOJÖYHÁOHUH
HWYHWDYXN\HPHNOHULQHYH5DPD
]DQoDÐ]HOWDWOäÁHĄLWOHULQHNDGDUJHQLĄ
ELULIWDUPHQÖVÖLOH5DPD]DQäNDUĄä
Oä\RU'RXEOH7UHHE\+LOWRQ0RGDEX
\äOGD5DPD]DQER\XQFD7KH'RXE
OHVoäQQRKXWOXNX]XJHUGDQJÖYHÁNH
NLNOLNÖOEDVWäFDUWODNNHEDEäNXUX
PH\YDOäSLOLÁGROPDVäDVPD\DSUD
āäQGDÖ]ÖPVRVOXSLOLÁJLELÐ]HOWDW
ODUGDQROXĄDQ]HQJLQPHQÖVÖLQFLU
WDWOäVäYHYLĄQHOLHNPHNNDGD\äIäJLEL
WDWOäODUäYHX\JXQő\DWODUä\ODLIWDUEX
OXĄPDODUäQGDPLVDőUOHULQLDāäUOD\D
FDNĂIWDUäQä'RXEOH7UHHE\+LOWRQ,V
WDQEXOs0RGDoQäQ\HĄLOOHUHEDNDQ
EDKÁHVLYHPRGHUQDWPRVIHULLÁHUL
VLQGHJHÁLUPHNLVWH\HQOHUHNLĄLEDĄä
LIWDUPHQÖ7/X\JXODQä\RU5DPD
]DQD\äER\XQFD'RXEOH7UHHE\+LO
WRQ0RGDoGDNRQDNOD\DFDNPLVDőUOHU
LÁLQKD]äUODQDQpĂIWDUOä5DPD]DQ3D
NHWLqLOHVDKXUVHUYLVLGDKLOLNLNLĄLOLN
RGDGDNDKYDOWäYHDÁäNEÖIHLIWDU\H
PHāLGDKLONLĄLEDĄä(XURoGDQEDĄ
OD\DQÐ]HOő\DWODUVXQXOX\RU
7KH'RXEOHV5HVWDXUDQWoWDJÖQ
OÖNRODUDNGHāLĄHFHNRODQDÁäNEÖIH
GH$QDGROXYH2VPDQOäPXWIDāäoQäQ
JHOHQHNÁLWDWODUäQGDQROXĄDQELUEL
ULQGHQOH]]HWOLVäFDN\HPHNOHUGHQJH
OHQHNVHOJÖYHÁOHUGHQVHE]H\HPHNOH
ULQHJDUQLWÖUYHSLODYÁHĄLWOHULQGHQ
SLOLÁYHOH]]HWOLHWVXQXPODUäQDNDGDU
ELUELULQGHQÐ]HO\HPHNOHUKHPVX
QXPKHPGHOH]]HWRODUDNFH]EHGL\RU
7KH'RXEOHV5HVWDXUDQWoWDUDPD]DQ
D\äER\XQFDVXQXODFDNRODQ2VPDQOä
ăHUEHWLGHVRQGHUHFHVDāOäNOäYHEHV
OH\LFLROPDVäQäQ\DQäVäUDOH]]HWLLOHGH
GDPDNODUGDHĄVL]ELUWDWEäUDNä\RU
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
Lezzet zevki
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
ş
,
a
nd
ı
n
imdi İFTAR’d
av
nü
ü
G
ň67$1%8/ª81
HUR’da
SA
n her
e
a
WHPL]ELURUWDPGDYHÁRNKHVDSOäVXQDQ
ESKİ MUHALLEBİCİ’DE YENİ ADET
EXPHNDQäQGHāLĄPH]PÖĄWHULOHULLGLN
KİŞİYE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ VAR
5DKPHWOLEDEDDQQHP\DĄODUäQ
\äOOäNWHFUÖEHVLYHNDOLWHOLKL]
GD\NHQEHQL$āDFDPLLQGHQDPD
PHWDQOD\äĄäLOHPLVDőUOHULQLKHU]D
]äQäNäOGäNWDQVRQUD6DUD\0X
PDQHYNRQIRUXQGDDāäUOD\DQ6DUD\
KDOOHELFLVLQHJÐWÖUÖUGÖ6RQUD
0XKDOOHELFLVL]HQJLQÖUÖQÁHĄLWOHUL
GDDQQHYHEDEDPODRNXODU
LOHEX5DPD]DQGDGDLIWDUVRIUDODUäQä
NDGDĄODUäPODÁRNJLWPLĄOL
]äQYD]JHÁLOPH]DGUHVL7ÖP6DUD\0X
āLPROGX%Ö\ÖGÖPLĄYHNä]
KDOOHELFLVLĄXEHOHULQGHJHUÁHNOHĄHQLI
DUNDGDĄODUäPODJLWWLPHY
WDURUJDQL]DV\RQODUäQGDĄLUNHWOHUYH
OHQGLPHĄLPYHÁRFXNODUäP
JUXSODUDGDÐ]HORODUDNKL]PHWYHUHQ
ODJLWWLP+D\DWäPäQKHUGLOL
6DUD\oäQNODVLNPHQÖVÖQGHQVHÁH
PLQGHEXPHNDQäQPÖĄWHULVL
FHāLQL]ÖUÖQOHUOHNHQGLLIWDUPH
LGLP+DODGDÐ\OH\LP
QÖQÖ]ÖNHQGLQL]ROXĄWXUXQ
Benim
JLELKHUĂV
KENDİ MENÜNÜ HAZIRLA,
tanbulluEKSTRA ÜCRET ÖDEME!..
nun da
7DYXNHWOLÁRUED6DUD\GÐ
bir Saray
QHUWDYXNOXSLODYND]DQGLEL6D
0XKDO
UD\PXKDOOHELVLJLEL6DUD\oäQ
lebici%H\RîOXè7HñYLNL\Hè2VPDQEH\è&HYDKLUè$90è=RUOXè NODVLNOHĄPLĄWDWODUäQäQ\DQä
VLDQäVäPXW
ODNDYDUGäU
$90è.DQ\RQè$90è(WLOHUèïVWLQ\HSDUNè$90è)DWLKè VäUDÐ]HOÖUHWLPLRODQ
PDQGD\RāXUGXYHPDQGD
Belki de bir
ND\PDāäLOH6DUD\$\UDQoäQ
%DNëUN|\è*DOOHULDè$90è*QHñOLè0DOOè2IèïVWDQEXOè
ÁRNÁLIWDU
NDGDĄOäN
$90è0DUPDUDè3DUNè$90è)HQHU\ROXè6XDGL\Hè%DîGDWè GD\HUDOGäāä]HQJLQPHQÖVÖQ
GHQGDPDN]HYNLQL]HX\JXQ\HPHN
ODUäQäEX
mekanda, &DGGHVLè3DOODGLXPè$90èè*HoPLñWHQèJHOHFHîHèX]DQDQè ÁHĄLWOHULLOHOH]L]ELULIWDUPHQÖ
QLĄDQOäOäNYHHYOLOLNER\XWOD
/H]]HWè=LQFLULQLQèè6HoNLQèñXEHVLQªGHQè%(<2í/8è VÖROXĄWXUDELOLU6DUD\/RNXP
%LIWHN.RQWUDőOH%RQőOHăLĄ
UäQDWDĄäPäĄEÖ\ÖNDLOHEX
.DĄDUOä.ÐIWH6DUD\.ÐIWHĂV
7(ð9ï.ï<(è(7ï/(5è)$7ï+è*$//(5ï$è$YPèYHè)$7ï+èè
OXĄPDODUä6DUD\0XKDOOH
ELFLVLQGH\DSäOPäĄWäU6äFDN
5$0$=$1è$\ëèER\XQFDè6$+85ªGDèGDèQHILVèYHèOH]L]è NHQGHU6DUD\.DUäĄäN6SHVL\DO
JLEL\HQLä]JDUDHWÖUÖQOHULQL6DUD\
YHVDPLPLGHNRUDV\RQX\OD
IDUNä\OD(WLOHUYH%H\RāOXĄXEH
UQOHUL\OHèPñWHULOHULQLQèKL]PHWLQGH
OH]]HWOLYH
NDUäQGR\X
OHULQGHEXODELOLUVLQL]$\UäFD
ran
SURIHV\RQHOOHUWDUDIäQGDQJHQÁNXĄDN
5DPD]DQoGD\RāXQLOJLJÐUHQ
PÐQÖOHUL\
ODUD\DQLÁRFXNODUäPä]YHWRUXQODUäPä]D
YHWÖPĄXEHOHUGHÐ]HOKD]äUOD
OHKL]PHWWH
GDKLWDEHGHELOL\RUĄLPGLGHRQODU6DUD\
QDQEÐOÖPOHUGHYHYLSVDORQ
VD\JäOäSHU
0XKDOOHELFLOHULQGHQÁäNPä\RUEL]OHUJLEL
ODUGDJHUÁHNOHĄHQLIWDURUJDQL]DV
VRQHOLYHX\
DQäODUYH\HQLGRVWODUND]DQä\RUODU7DELL
\RQODUäQGDÐ]HOELUPHQÖYHő\DW
JXQő\DWOD
RQODUEL]GHQĄDQVOäÁÖQNÖDUWäN'ÐQHUGHQ
SROLWLNDVäX\JXODQPDPDNWDGäU
Uä\OD6DUD\
6DODWD\Dä]JDUDÁHĄLWOHULQGHQNDKYDOWäOäN
3DNHW6HUYLVX\JXODPDVäGD
0XKDOOHELFLVL
ODUD]HQJLQVHÁHQHāHVDKLSOHU
EDĄOD\DQ6DUD\0XKDOOHELFL
*HQÁ\DĄOä\HUOL\D
$U]XPX]7RSEDĄ$LOHVLQLQPÖWHYD]L
VLQHZZZVDUD\PXKDOOHELFLVL
EDQFäNä]HUNHNKHUNHVLQYHKHUNHVL
NDUHNWHUOLJHQÁMHQHUDV\RQXWDUDIäQGDQ
FRPoGDQXODĄDELOLUVLQL]
PLQUDKDWÁDJLGHELOGLāLVRKEHWHGHELOGL
PRGHUQLĄOHWPHFLOLNYH\DSäODQGäUPDWHN
āLRUWDPODUä\DUDWPäĄWäU<HQLGÐQHPLQGH
QLNOHUL\OH\ÐQHWLOHQ6DUD\0XKDOOHELFL
LVH\HQLOHQHQ%H\RāOXĄXEHVLLOHNHQWLQ
VLOH]]HW]LQFLULQLQX]DPDVä\XUWLÁLQGH
GHāLĄLN\HUOHULQGHDÁäODQGDKDVHÁNLQ
YHGäĄäQGDNÐNOÖELU7ÖUN/H]]HW0DUNDVä
GDKDNRQIRUOXPHNDQODUGDGDKDOH]]HW
RODUDNKDNHWWLāL\HUHXODĄPDVäGäU
OLGDKDNDOLWHOLÖUÖQOHUGDKDWHFUÖEHOL
GDKDHāLWLPOL
/(==(712.7$/$5,1'$
1
935'den
bu yana,
JHÁPLĄ
ten geleceāHELU7¶5.
/(==(7./$6Ă
ĀĂRODUDNJHOHQ6$
5$<08+$//(%Ă&Ă6Ă
QLQLONDGUHVLĂVWLN
ODO&DGGHVLQGHEXJÖQWDULKHNDUäĄPäĄ
RODQ6$5$<6LQHPDVäQäQ\DQäLGL$QQH
%DEDODUäPä]YHEL]OHU%XOH]]HWLYHVDāOä
āäELUDUDGDÁRN
Türkiyenin en köklü muhallebici zinciri
SARAY’ın 17. Şubesi ETiler, Nisbetiye Caddesinde, 18. Şubesi ise Mall Of İstanbul AVM’de açıldı. Ödün vermediği kaliteli ürün ve
hizmet anlayışıyla bir “
İstanbul Klasiği “ olma
özelliğini koruyan Saray Muhallebicisi; Zengin mönüsünü bu iki
yeni şubesi için özel olarak yeniledi.
Saray Muhallebicisi; Meşhur tavuk suyu çurbası,
tavuklu pilavı, Saray
Muhallebisi, sütlü ve
hamurlu tatlıları, pastaları ile birbirinden
leziz kahvaltı seçenekleriyle misafirlerine keyifli, geleneksel bir muhallebici deneyimi sunmakla
beraber, leziz döneri, tavuk şişi, salataları ve
diyet seçenekleriyle
birlikte restaurant hizmeti sunuyor. Ayrıca;
birbirinden lezzetli seçenekleriyle büyük ilgi gören kahvaltısında yer alan,
kendi üretimi manda
kaymağı, tatlıların olduğu kadar, uzun hafta sonu kahvaltılarının
da vazgeçilmezi.
Dekorasyonu ve atmosferiyle Nisbetiye
Caddesinin göz bebeği olan
Etiler şubesi ise, mönüsüne eklediği yeni tatlarla dikkat çekiyor.
Kahvaltı ve salatalarına kattığı yeni çeşitlerle daha da zenginleşen mönüsünde ilk kez
yer alan ızgara etler, Saray
Lokum, bonfile şiş, biftek kontrafile ve Saray
karışık spesiyal ile de
iddialı ve çevre steak
house’lara rakip görülüyor.
<(1ï.g<è.$ð,%(<
ïIWDUGD
/ï*+7è/(==(7/(5è0
<|UHVHOè0$/$7<$è<HPHNOHULèVXQX\RU
‘Osmani’de ‘’Mevlevi
<HPHNOHULªªè=DPDQëè
S
DWäUYH6DWäU
.HEDSPDUND
Vä/H]]HWSHĄLQGH
ÐPÖUOÖNELUHPH
āLQELUDGDQPäĄOä
āäQGHYDVDELUÐ]
YHULÐ\NÖVÖQÖQDGä
ROPXĄ=LUDEÐ\OHVL
ELUOH]]HWWDGDQODUäQ
GDPDāäQGD\äOODUGäU
WDKWäQäNRUXPXĄVD
EXQXEDĄNDWÖUOÖ
LIDGHHGHPH\L]
$QDGROXEX
/H]]HWLĄLQLL\LEL
OLU+HUELULELUJXU
PHELUOH]]HWVHYHUGLU
$QDGROXLQVDQäQäQf7DUL
KHYHNÖOWÖUÖPÖ]HPDO
ROPXĄELUÁRNOH]]HWL
7ÖUNYH'ÖQ\DPXW
IDāäQDVXQPXĄ0D
ODW\DOä\DELU\HPHāL
EHāHQGLUPHNGDKDGD
]RUGXU+DWWDÁRN]RUGXU
ĂĄWHEX]RUXEDĄDUDQNLĄL
&(%5$Ă/867$
<äOODUÐQFH0DODW
\D
GDEDĄODUEXJÖQ
NÖ6DWäU.HEDEäQ\RO
FXOXāX&HEUDLO8VWD
LQDQPäĄWäUELUNH]
NDOLWHVLQHOH]]HWLQHYH
PHVOHāLQLQJÖ]HOOLNOHUL
QHf.ROD\ROPDVDGDLONJÖQOHU
GHEXOH]]HWLLQVDQODUDGX\XUPDN
ÐQFHELUPDVDGHUNHQLNLQFLÖÁÖQ
FÖf\äOODULÁLQGHLVH$QDGROXQXQ
JHUÁHNOH]]HWWHQDQOD\DQGDPDNOD
UäLÁLQYD]JHÁLOPH]ELUDGUHVROXYHU
PLĄ&HEUDLO8VWDYH6DWäU.HEDEä
6$5$<ªGDQ
\HQLĪXEHGDKD
Ă
Gazetemiz yazarları nefis
Malatya yemeklerini
Cebrail Usta’nın elinden tattı
Malatya ve ciYDUäQGD6$7,5.(
%$%,LOHĄÐKUHWĄL
DURODQ&(%5$Ă/867$
EXHĄVL]OH]]HWLĄLPGL
GHĂVWDQEXOGDWÖP
GÖQ\DLQVDQODUä
QDVXQX\RU&(%
5$Ă/867$
QäQ
%DNäUNÐ\
GHNL
0HNDQäQGDLIWD
UäQä]äDÁDUNHQ\H
PHNOHULQL]L\HUNHQ
±]HOVDWäUNHEDEä
QäQ\DQäVäUDEDĄWD
0DODW\DROPDN
Ö]HUH$QDGROX
0XWIDāäQäQ<Ð
UHVHOWDWODUäQäGD
usta ellerden tadaFDNVäQä]
$QDGROXGRāDOOäāäQ
GDVDGHOLNOHEH]HQPLĄNLĄLND
SDVLWHOLNOLPDOäEDKÁHOLLGGLDVä]
YHIDNDWGDKDLONJÐUGÖāÖQÖ]GH
EÖ\ÖVÖQHNDSäODFDāäQä]EXIDUN
OäPHN¼QGDNHQGLQL]LÐ]HOKLVVHGH
FHNVLQL]ZZZVDWLUNHEDELFRP
ftarda, Mevlevi Yemekleriyle
Osmani’de BuOXĄDOäPĂVWLQ\H3DUNoäQ3D]DU
\HULDODQäQGD\ÐUHVHOPXWIDNOD
UäOH]]HWĄÐOHQLQHGÐ
QÖĄWÖUHQ2VPDQLoGH
5DPD]DQD\än0HYOH
YL0XWIDāäoVXQXOX\RU
.RQ\DoQäQHQÖQOÖ
Mevlevi yemeklerinGHQROXĄDQHĄVL]PHQÖ
LIWDUäQä]äĄÐOHQHÁHYLUL
\RU.RQ\D7LULGL0HY
OHYL3LODYä%DP\D¢RU
EDVäYH(WOL7RSDODN
gibi yemeklerin dene\LPOLDĄÁäODUODKD]äU
ODQGäāäEXPXKWHĄHP
OH]]HWOHULWDWPDNNÐN
OÖNÖOWÖUOHULQL]OHULQL
WDĄä\DQ0HYOHYLPXW
IDāäQäQHQÐ]HO\HPHN
OHULLOHLIWDUäQä]äDÁPDN
LÁLQ5DPD]DQD\äER
yunca Osmani’ye
gelebilir veya eviQL]HVLSDULĄYHUH
ELOLUVLQL]0HY
levi yemeklerinde
GRPDWHVYHVDO
ÁDKHQÖ]ELOLQ
PHGLāLLÁLQEH\D]
UHQNOLROPDVäQäQ
\DQäVäUDVDODWD
ODUäQJÖO\DSUDN
ODUä\ODVÖVOHQPH
si bu kültürün en
EHOLUJLQÐ]HOOLNOH
ULRODUDNGLNNDWÁHNL\RU5DPD]DQ
D\äER\XQFD2VPDQLoGHWDGDELOH
FHāLQL]OH]]HWOHUDUDVäQGD¢HELÁ
0HYODQD%ÐUHāL)äUäQ.HEDEä(NĄL
OL.HEDSYH(WOL7RSDODNJLELELUEL
ULQGHQOH]]HWOLYHIDUNOäWDWODUäEX
ODELOLUVLQL])DUNOä
ve etnik mutfaklaUDPHUDNOäRODQKHU
NHVLQLOJLVLQLÁHNH
FHNRODQ0HYOHYL
yemekleri Rama]DQER\XQFDĂVWLQ
\H3DUN3D]DUDOD
QäQGDNL2VPDQLoGH
VL]LEHNOL\RURODFDN
$\UäFD2VPDQLo\H
0 212 345 56 00 nuPDUDOäWHOHIRQGDQ
\DGD<HPHNVHSH
WLoQGHQXODĄDELOLU
EXHĄVL]OH]]HWOHUL
HYLQL]GHDLOHQL]OH
\DGDGRVWODUäQä]OD
NHQGLVRIUDQä]GDGD
SD\ODĄDELOLUVLQL]
K
HEDEíQPDUNDLVPL<HQL
N|\.DĪíEH\D]%RVSKRUXVOH]]HWGĪNQOHULQLQ
EXOXĪWXċX|]HOWDGíPJHFHVLQGHJXUPHOHULONNH]J|
UF\HoíNDUíODQLIWDUYH§.DĪíEH\D]/LJKW/H]
]HWOHU¨P|QVQWDWWíODU
%LOLQGLċLJLEL\íOíQGD$NVDUD\
GDNXUXODQ
YHGHQLWLEDUHQGHNHQGLQHKDVJHOHQHNVHO*
QH\GRċXPXWIDċíLOH)ORU\D
GDKL]PHWYHUHQNXUX
OXĪ\HQL\HULLOHRċD]GDEDOíNNH\ņQLQWDKWíQDRWXU
GX<HQLN|\.DĪíEH\D]%RVSKRUXV\HQLOHQHQLIWDU
P|QVLOH§.DĪíEH\D]/LJKW/H]]HWOHU¨P|QVQ
J|UNHPOLELUWDGíPGDYHWL\OHWDQíWWí&HPL\HWKD\D
WíQíQQOVLPDODUí\ODLĪVDQDWYHPDJD]LQGQ\D
VíQíQEXOXĪWXċXJHFHGHNRQXNODUGHUHFHERċD]
PDQ]DUDOíĪíNWHUDVWDELUELULQGHQOH]]HWOL\HPHNOH
ULQWDGíQDEDNWíODU.LORVXQDGLNNDWHGHQOHUYH\D]íQ
NHEDS]HYNLQGHQYD]JHoPHNLVWHPH\HQOHULoLQ'U
(QGHU6DUDoWDUDIíQGDQKD]íUODQDQ§.DĪíEH\D]/LJKW
/H]]HWOHU¨P|QVROGXNoDLOJLJ|UG'DYHWOLOHU
NDORULDUDVíQGDGHċLĪHQELUELULQGHQOH]L]YH
KDņI\HPHNOHULQWDGíQDEDNWíODU<HQLN|\.DĪíEH\D]
%RVSKRUXVňĪOHWPH6DKLEL0XUDW.DĪíEH\D].RQXN
ODUíQDEX|]HOJHFH\HNDWíOGíNODUíLoLQWHĪHNNUHWWL
YHEXVHQHLIWDUP|QVQQGDKDKDņIELUKD]íUODQ
GíċíQíEHOLUWWL5DPD]DQªGDWPJQDoNDOGíNWDQ
VRQUDLIWDUGDPLGH\HELUD]ID]OD\NOHQL\RUX]%L]
GHKHP5DPD]DQD\íQíGDKDVDċOíNOíJHoLUHELOPHQL]
LoLQ|]HQOLELULIWDUP|QVKHPGH|]HOOLNOH
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
Lezzet zevki
7(008=d$5ù$0%$
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
7UNèYHè'Q\Dè'DPDNODUëQëQèè\ëOGëUèGHîLñPH\HQèOH]]HWL
+$&,è%(.ï5
7UNL\HQLQèHQèHVNLèñLUNHWLèRODQèGQ\DQëQèGDèHQèHVNLèè
ñLUNHWLèDUDVëQGDèEXOXQDQè§/(==(7è0$5.$6,è§QëQèKLND\HVLè
è\ëOëQGDè.DVWDPRQXè$UDoªWDQèïVWDQEXODèJHOHUHNè
2VPDQOëè6DUD\ëQëQèð(.(5dï%$ð,6,èQYDQëQëèDODQèVXOXER\Dè
LOHè\DSëOPëñèUHVPLèEXèJQèKDODè)UDQVDQëQèQOè/895è
0h=(6ïªQGHèVHUJLOHQHQè+$&,è%(.ï5è()(1'ïèLOHèEDñOë\RU
Ă
VWDQEXO
GDR]DPDQODUäQHQLĄOHNWLFDUHWYH
DOäĄYHULĄPHUNH]LYH7RSNDSä6DUD\äQDÁRN
\DNäQELUVHPWRODQ%DKÁHNDSä
GDLNDPHW
JDKRODUDNNXOODQGäāä\HUL\äOäQGDEL]
]DWNHQGLÖUHWWLāLĄHNHUOHULYHORNXPODUäVDW
WäāäELUGÖNNDQKDOLQHJHWLUHQEXJÖQĄLUNHWL
\ÐQHWHQGHGH
QLQGHGHVL
QLQEDEDVä+$&,
%(.Ă5()(1'Ă\DUDWWäāäOH]]HWLOH6XOWDQ
0DKPXW
XQGLNNDWLQLÁHNPLĄYH6DUD\äQăH
NHUFLEDĄäVäÖQYDQäLOHWDOWLIHGLOPLĄ.HQGL
VLQGHQVRQUDRāOX0HKPHW0XKLWWLQ(IHQ
GLYHWRUXQX$OL0XKLWWLQ+DFä%HNLU
GHD\Qä
ÖQYDQä2VPDQOäĂPSDUDWRUOXāXVRQEXODQD
NDGDUWDĄäPäĄODU
&XPKXUL\HWGÐQHPLQGHGHD\QäSUHQ
VLSLVWLGDWYHPHVOHNDĄNäLOHIDDOL\HWOHULQL
VÖUGÖUHQDLOHEÖ\ÖNGHGHOHULQLQDQäODUä\
ODGROXRODQEXLONLPDODWKDQHYHGÖNNDQä
$QäWODUNXUXOXQDăHNHUFL'ÖNNDQäDGäLOH
WHVFLOHWWLULS$/Ă08+Ă77Ă1+$&,%(.Ă5ă(
.(5&Ă/Ă.$ă\LNXUPXĄODU.ÐNOÖNXUXOXĄEX
JÖQNXĄDNGDPDW0DKPXW'RāDQăDKLQ
YHNXĄDNNä]ODUä(PLQH+DQGH&HODO\DQYH
1D]Oä1LOÖIHUĂPUHLOHNXĄDN+DQGHKDQä
PHIHQGLQLQNä]ä$OLV/H\OD&HODO\DQLOHRāOX
.D\DăDKDQ&HODO\DQWDUDIäQGDQ\ÐQHWLO
PHNWH8]XQWDULKLEÖ\ÖNEDĄDUäODUPDGDO
\DODUWDNGLUQDPHOHUYHÐYJÖOHUOHGROXRODQ
OH]]HW0ÖHVVHVHVL
QLQJHQÁ\ÐQHWLFLOHUL$WD
ODUäQäQJD\UHWYHIHGDNDUOäNODUäQäQIDUNäQGD
EXEÖ\ÖNLVPL\DĄDWPDNYHGDKDX]XQ\äO
ODUDWDĄäPDNWDNDUDUOä*HÁPLĄL\OHJXUXUGX
\DQDQFDNJHOHFHāLQ\HQLOLNOHUYH\HQLOH]
]HWOHUOH\DNDODQDFDāäQäELOHQ\DĄODUäQGDQ
GDKDROJXQNLĄLOHU.D\DăDKDQ&HODO\DQ
EDEDVäQäQ7äEEL&LKD]ODUNRQXVXQGDNLIDD
OL\HWOHUL\HULQHDQQHVLQLQăHNHUFLOLNDODQä
QäWHUFLKHWPLĄ+DOHQ%LOJL¶QYHUVLWHVLQGH
WDKVLOLQHGHYDPHGL\RU$QFDN+DFä%HNLU
LVPLQHQDVäOOD\äNRODELOLULPYHLĄOHULQDVäO
GDKDGDJHOLĄWLUHELOLULPGL\HGÖĄÖQÖ\RU
\XUWGäĄäQGD*DVWURQRPLYH*äGD7HNQRORMLVL
HāLWLPOHULDOä\RUGÖQ\DGDNLHPVDOPDUND
ODUäQJHOLĄLPVÖUHÁOHULQLDUDĄWäUä\RUYH\HUOH
ULQGHLQFHOL\RU*HÁPLĄLQROGXāXJLELEXJÖ
QÖQLQVDQODUäQäQGDGDPDNYHJÐ]]HNOHULQH
KLWDEHGHFHNÖUÖQOHUÖ]HULQGHÁDOäĄä\RUJDV
WURQRPLNHWNLQOLNYHIXDUODUDNDWäOä\RU)LU
PDQäQÖUHWLPUHQFLQGHNL$NLGHĄHNHUOHPH
EDGHPYHIäVWäNH]PHOHULSDVWDWDWOäYHXQOX
PDPXOÁHĄLWOHULLOHĄHUEHWOHUNRQXVXQGDÁD
OäĄPDODU\DSä\RU
<ÐQHWLPNXUXOX'HGH'RāDQEH\LQEDĄ
NDQOäāäQGDNä]ODUä+DQGHYH1D]OäLOHWRUXQ
ODUäăDKDQYH/H\ODGDQROXĄPDNWDVD\Jä
VäQäUODUäLÁLQGHNLVHYJLÁHPEHULQGHÁDOäĄPD
ODUäQäVÖUGÖUÖ\RU<ÐQHWLP0HUNH]L%H\Rā
OXQGDDOWäQ
GDELUĄXEHYDU%DKÁHNDSäGD
NDGäNÐ\GHELUĄXEHYH%DNäUNÐ\
GHGHIUDQ
FKLVHLĄOHWPHEX
OXQPDNWDăLUNHWLQ
3HQGLNWHNLIDEUL
NDVäQGD\äOGD
WRQÖUHWLP\DSäO
PDNWD
LOR
NXPÖUHWLPLQ
VLGHLKUDÁHGLO
PHNWH*HOHQHNVHO
YHHO\DSäPä)äQ
GäNOä$NLGHăHNH
ULÖUÖQOHULQGHEX
OXQPDNWD+HGHI
EXUDNDPODUäGDKD
GD\XNDUä\DÁHN
GHWGLQOHQGLULOPHGHQVDWäĄDVXQXOPX\RU
UHQNOLYHÐ]HONHVLPHVDKLSDNLGHĄHNHUOH
ULLVHWDNOLWHGLOHPL\RU
OHUGHQEX\DQD
ÖUHWLOHQ+DFä%HNLUKHOYDVäQäQOH]]HWLELUVäU
RODUDNGHYDPHGL\RU7ÖUNORNXPXQX7XU
NLVK'HOLJKWRODUDNGÖQ\D\DWDQäWDQ+DFä
%HNLU
LQGÖNNDQODUäQGDKHSVLNHQGLLPDODWä
RODQÁHĄLWORNXPÁHĄLW$NLGHăHNHUL
ÁHĄLWEDGHPH]PHVLWDWOäWX]OELVNÖ
YLSDVWDWXUWDSURőWHURODFäEDGHPNXUDEL
\HVLYHÖQOÖGHPLUKLQGLĄHUEHWLVDWäOPDN
WDROXSNXUXOXĄVDKLSROGXāXÐ]HOSUHQVLS
YHGHāHUOHULQLNRUXUNHQJÖQÖQJHOLĄHQWHN
QRORMLVLYHÁDāäQJHUHNWLUGLāLĂ62
QRUPODUäVWDQGDUGL]DV\RQYHND
OLWHEHOJHOHULLOHWRSOXPDKL]PHW
OHULQLVÖUGÖUÖ\RU
RAMAZAN AYININ BEREKET VE BOLLUĞU
$=è%263+2586
/DFLYHUWªLQèïIWDUè0HQV
g1h6h1hè7$1,77,
VXQDGLNNDWHGHQOHUYH\D]íQNHEDSNH\ņQGHQ
KUXPNDOPDNLVWHPH\HQOHULoLQ'U(QGHU6DUDoªD
ĪíEH\D]/LJKW/H]]HWOHUªP|QVQKD]íUODWWíN¨
L
%\NLOJLJ|UHQYH7DGíPJHFHVLQGHVXQXODQLI
P|QVLIWDUL\HOLNOHUYHoRUED\ODEDĪOD\DUDN
PDFXQLoOLN|IWHJLELDUDVíFDNODUVHUSPH]H\WLQ
OíODUVDODWDoHĪLWOHULDQD\HPHNRODUDNNHEDSYH
HĪLWOHULJOODoIíUíQVWODoJLELJHOHQHNVHOWDWOí
DVRQEXOXQX\RU<LQH'U(QGHU6DUDoªDKD]íUOD
Q§.DĪíEH\D]/LJKW/H]]HWOHU¨P|QVQQLoHUL
GHLVHEH\D]NHEDSDOWíH]PHOLEH\D]YH$OLQD]LN
D]EXOXQX\RU
0HNDQWDVDUíPíQGD0LPDU(UHQ<RUXOPD]HULP
QíWDĪí\DQYHWDVDUíPí\OD)UDQVDYHňWDO\DªGDQ
OOHUND]DQDQ<HQLN|\.DĪíEH\D]%RVSKRUXVWRS
PHWUHNDUHOLNELUDODQDVDKLSNDWWDQROX
RUNLĪLOLNPHNDQNHEDSoHĪLWOHULQGHQNDK
Wí\DHWoHĪLWOHULQGHQHY\HPHNOHULQHNDGDUQHņV
HoNLQOH]]HWOHUVXQX\RUdRFXNODUíQ\DĪJUXSOD
DX\JXQHċLWLFLR\XQODUíQ\NOROGXċXL3DGªOHU
oRFXNODUD|]HOKD]íUODQPíĪP]LNDOHWOHULQHND
oRFXNODUíQNH\LŇLYDNLWJHoLUHELOHFHNOHULR\XQ
RQX\ODGLNNDWoHNL\RU%RċD]íGHUHFHOLNELU
Q]DUD\ODVH\UHLPNDQYHUHQWHUDVí\OD<HQLN|\
íEH\D]%RVSKRUXV
XQLNLQFLNDWWDNLDoíNYHNDSDOí
NDQíQGDLVHERċD]íQU]JDUíQíKLVVHGLOL\RU
PHNYHGÖQ\DFDWDQäQDQPDUNDODUäQDDLW
ÖUÖQOHULKHU\HUGHEXOXQXUYHVDWäQDOäQD
ELOLUKDOHJHWLUPHN2QOLQHVDWäĄKDWWäGDEX
OXQDQ+$&,%(.Ă5
LQHQÐQHQOLÐ]HOOLāL5D
PD]DQYHELOKDVVD%D\UDPJÖQOHULPDāD]D
NDSäODUäQäQÐQÖQGHX]D\DQNX\UXNODU%X
\äO%$<5$0
äQäLGUDNHGHFHNRODQPÖ
HVVHVHQLQHQÁRNVDWäODQÖUÖQÖLVH(/9$1
ă(.(5ĂROXSLÁLQGHWÖP+DFä%HNLUÖUÖQOH
ULYDU
H\DNäQVD\äGDNLIDEULNDYHĄXEHÁD
OäĄDQODUäGDQHVLOGHQQHVLOHEXUDGDKL]PHW
YHUL\RUEXUDGDÖUHWLOHQORNXPODUELUPÖG
Anadolu’nun Ramazan lezzetleri,
PDO]HPHOHULèLOHèè.LYDèVRIUDVëQGD
K
LYD$QDGROXoQXQGÐUWELU\D
QäQGDQWRSODQDQ5DPD]DQD\ä
\HPHNOHULQHDLWUHÁHWHOHULDVOäQD
X\JXQRODUDN5DPD]DQVRIUDVäQGD
NRQXNODUäQDVXQX\RU
5DPD]DQD\äQäQEHUHNHWYH
EROOXāXQXJHOHQHNVHO$QDGROX
OH]]HWOHULLOHEXOXĄWXUDQ.LYDEX
Ð]HOD\GDLIWDUVRIUDVäQGDSD\ODĄ
PDQäQYHVRKEH
WLQNH\őQLGH\D
ĄDWä\RU
6XVDPYHÁÐ
UHNRWOXUDPD]DQ
SLGHVLHĄOLāLQGH
sunulan iftar meQÖVÖGHHY\DSä
PäUHÁHOOHUKXU
PDND\äVäLQFLU
FHYL]LÁLEH\D]
SH\QLUHVNLNDĄDUNHÁLSH\QLULÁH
ÁLOSH\QLULSDVWäUPDVXFXNWHUH
\DāäEDOND\PDNVL\DK]H\WLQ
\HĄLO]H\WLQGRPDWHVYHVÐāÖĄVD
ODWDOäNWDQROXĄDQLIWDUL\HOLNOHUVL]L
NDUĄäOä\RU
7RNDW\ÐUHVLQHDLW\DUPDNXUX
IDVÖO\HQRKXWYH\R
āXUWLOHKD]äUODQDQ%Ö
WÖQ¢RUEDVäoQäWDNLEHQ
]H\WLQ\DāOäWD]HIDVXO
ye ve kabak geleneksel
]H\WLQ\DāOäOH]]HWOHULQL
VXQX\RU
$UDVäFDNRODUDNVX
QXODQEXOJXUEXāGD\
XQNä\PDFHYL]YHVDO
ÁDGDQ\DSäODQ6LQL2UXāXYHNX
UXWXOPXĄSDWOäFDQYHELEHUGHQ
\DSäODQ$QDGROXoQXQJHOHQHNVHO
OH]]HWL.XUX6HE]H'ROPDVäGDLIWDU
VRIUDVäQä]HQJLQOHĄWLUL\RU
ĂIWDUVRIUDVäQäQDQD\HPHāLLVH
$QDGROXoQXQYD]JHÁLOPH]OH]]HWOH
ULRODQ(WOL<DSUDN6DUPDYH7RNDW
\ÐUHVLQHDLW3HKOL\HPHāLQGHQROX
ĄX\RU3HK
OL3LODYäYH\D
%XOJXU3LODYä
HĄOLāLQGHVX
QXODQ7RNDW
\ÐUHVL\HPHāL
3HKOL\ÐUHVHO
ELUOH]]HWLĂV
tanbul’da raPD]DQVRIUD
Qä]DWDĄä\RU
7DWOäRODUDN5DPD]DQoäQYD]
JHÁLOPH]LJÖOODÁYH\DND\PDN
Oä\RāXUWWDWOäVäQäQ\HUDOGäāäLIWDU
PHQÖVÖQGH\HUDODQ.LYDoQäQJH
OHQHNVHOĄHUEHWOHUL'HPLU+LQGL
YH\D/LPRQDWDLOHGHLÁLQL]IHUDK
OD\DFDN
L
DFLYHUWEROOXāXQYHEHUHNHWLQ
DUWWäāäGRVWOXāXQPXKDEEHWLQ
YHSD\ODĄPDQäQGDKDEÖ\ÖNDQ
ODPND]DQGäāä5DPD]DQD\äQGD2V
PDQOäVDUD\PXWIDāäQäQHQVHÁNLQ
OH]]HWOHUL\OHROXĄWXUGXāXPHQÖVÖ
LOH]HQJLQELULIWDUVRIUDVäVXQX\RU
/DFLYHUW5HVWDXUDQWKHU\äOROGXāX
JLELEX\äOGD5DPD]DQD\äQDÐ]HO
ELUPHQÖLOHNRQXNODUäQäDāäUOD\D
FDN([HFXWLYHăHI+ÖVH\LQ&H\ODQ
YHHNLELQLQKD]äUODGäāäOH]]HWOHU2V
PDQOä6DUD\PXWIDāäQäQHĄVL]]HQ
JLQOLāLLÁHULVLQGHQÐ]HQOHVHÁLOGL
ĂVWDQEXOoXQHQJÖ]HO\HULQ
GHERāD]äQODFLYHUWVXODUäQDQD
]äUNXUXODFDNLIWDUVRIUDVäQGD5X
PHOL+LVDUäoQäQYHERāD]äQEÖ\ÖOÖ
PDQ]DUDVäQäQGDNH\őQLÁäNDUDELOH
FHNVLQL]+XUPD\ÐUHVHO]H\WLQÁH
ĄLWOHUL6LYDVHāULÁLPHQSHWHNEDOä
PDQGDND\PDāä.DVWDPRQXWÖWÖQ
SDVWäUPDVä%DOäNHVLU\DQWXUDOäVX
FXāX.äUNODUHOLEH\D]SH\QLUL.RQ
\DNÖŒÖSH\QLUL(GUHPLWVHSHWSH\
QLUL.DUVNDĄDUäYH$ED]DÁÐUHNRWOX
SH\QLULQGHQROXĄDQ]HQJLQLIWDUL\H
OLNWDEDāäLOHEDĄOD\DFDNLIWDUPHQÖ
sünde Lacivert’in sübye ve demirKLQGLĄHUEHWOHULLÁLQL]LIHUDKODWDFDN
<D]äQVäFDNJÖQOHULQGHLÁLQL
]LVHULQOH
tecek, yarPDEXāGD\
SLUSLULP
RWXUH\KDQQDQH
VDODWDOäNYHVÖ]PH\RāXUWODKD]äUOD
QDQVRāXNGÐYPHÁRUEDQä]äGD\X
GXPOD\DELOHFHāLQL]/DFLYHUWLIWDU
VRIUDVäQGDVXQXODQELUEDĄNDÁRU
EDDOWHUQDWLőLVH\D]VHE]HOHULLOH
KD]äUODQPäĄNUHPDOäGHUHRWOXĄHK
UL\HÁRUEDVäRODFDNĂIWDUVRIUDODUä
QäQYD]JHÁLOPH]L]H\WLQ\DāOäOH]]HW
OHUDUDVäQGDLVHäOäNLPDPED\äOGäYH
NDEDNÁLÁHāLGROPDVä\HUDOäUNHQ
DUDVäFDNRODUDNNä\PDOäÖ]ÖPOÖ
NROEÐUHāLYH\DSUDNFLāHUVXQXOD
FDN
$QD\HPHNRODUDNND\äVäOäNX]X
NRO\DKQLVLOHYUHNőOHWRä]JDUDYH
VRWHPHYVLPVHE]HOHULHĄOLāLQGHSL
OLÁä]JDUDROPDNÖ]HUHVXQXODQÖÁ
IDUNOäVHÁHQHNDUDVäQGDQVHÁLP\D
SDELOHFHNVLQL]
%DQGäUPDORUSH\QLULWDWOäVä5D
PD]DQD\äQäQJHOHQHNVHOOH]]HWL
JÖOODÁYHYLĄQHOLHNPHNWDWOäVäLOHGH
\HPHāLQL]HOH]]HWOLELUőQDO\DSD
FDNVäQä](ĄVL]PDQ]DUDVäLOH/DFL
YHUWoWHLIWDUVRQUDVäVRKEHWLQL]WDW
ODQäSX]D\DFDN
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
7(008=d$5ù$0%$
Lezzet rehberi
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
UZUNLAR SH\QLUèGQ\DPë]GDQ
\|UHVHOèOH]]HWOHUèVXQX\RU
5
DPD]DQVÖUHVLQFHĂVWDQ
EXOoXQWDQäQPäĄPHNDQ
ODUäQGDNLLIWDUL\HOLNOHULQ
KD]äUOäNYHVXQXPXQXÖVWOH
QHQÖONHPL]LQp3H\QLUoGHX]
PDQODĄPäĄNXUXOXĄXp8=81
/$5*,'$\äOOäNSH\QLUFL
%DNäUNÐ\%DKÁHOLHYOHUYHăLUL
QHYOHUGHNL3(<1Ă5.$+9$/
7,/,.0DUNHWOHULQGHSHUDNHQGH
\ÐUHVHO$QDGROXSH\QLUÁHĄLW
OHULYHGLāHUNDKYDOWäOäNODUäQWL
FDUHWLQL\DSDQ8=81$LOHVLQLQ
0HJD&HQWHUYH5DPLoGH7RS
WDQFä.DGäNÐ\oGHLVH+25(&$
6HNWÐUÖQHKLWDSHGHQSH\QLU
YHNDKYDOWäOäNÖUÖQOHU=H\WLQ
EDOYHGLāHUHWYHVÖWÖUÖQOHUL
SD]DUODPDYHGDāäWäPĄLUNHW
OHULYDU9DQYH8UIDoGD\äO
PDQGUDFäOäN\DSDQDLOHEÖ\ÖN
OHULoGDQEX\DQDĂVWDQEXO
GDIDDOL\HWJÐVWHUPHNWHOHU
3H\QLUFLOLāLQ.LWDEäQä\D]D
FDNNDGDULÁLQGHRODQYHPDāD
]DODUäQGDVDWäODQWÖPÖUÖQOHUL
VäNVäN$QDGROXoQXQSH\QLUÖUH
WLPPHUNH]OHULQLJH]HUHNEL]]DW
VHÁHQDUDĄWäUPDFäYHJHUÁHNELU
p/H]]HW6HYHUqRODQ0HKPHW6D
YDĄ8=81*D]HWHPL]HĄXELOJL
OHULYHUGL
p7LFDULIDDOL\HWLPL]H\ä
OäQGDNXUXFXPX]YHDLOHEÖ\Ö
āÖPÖ]PHUKXP$KPHW8=81
WDUDIäQGDQ$QDGROXGDPDQGä
UDFäOäNODEDĄODQPäĄWäU$QDGR
OXoGDNLPDQGäUDODUäPä]GD\ÐUH
OHUHÐ]JÖSH\QLUOHULPDOHGLOPLĄ
ROXSEXQODU8UIDSH\QLUL2WOX
SH\QLU±UJÖSH\QLUL$QDGR
OXNDĄDUäWXOXPSH\QLULYHNOD
VLNNR\XQSH\QLULGLU8]XQELU
VÖUHPDQGäUDFäOäNIDDOL\HWLGH
YDPHWWLULOGLNWHQVRQUD\ä
OäQGDĂVWDQEXO
GD8QNDSDQä
JäGDWRSWDQFä
ODUäVLWHVLQGH
EDĄOD\DQWRS
WDQSH\QLUVD
WäĄäKL]PHWLPL]
GDKDVRQUD
VäQGDĂVWDQ
EXONXUXJäGD
WRSWDQFäODUäVL
WHVL5$0ĂYH
0HJDFHQWHU
%$<5$03$
ă$oGD7RS
WDQFäKL]PH
WLLOHGHYDP
HWPHNWHGLU
\äOäQ
GD8=81
/$5*,'$
JÖQÖPÖ]H
EDĄWDăLUL
QHYOHUKDON
SD]DUäRO
PDNÖ]HUH
SDUHNHQGH
VDWäĄDEDĄOD
PäĄăLULQHY
OHU<D\OD%DKÁHOLHYOHU%DNäUNÐ\
PDāD]DODUäQGDNLVHÁNLQÖUÖQ
\HOSD]HVLYHHĄVL]\ÐUHVHOOH]]HW
OHUL\OHEXWLNĄDUNÖWHULKL]PHWLQL
GHāHUOLPÖĄWHULOHULQHVXQPD\D
GHYDPHWPHNWHGLU
8=81/$5$QDGROXQXQND\
QDāäQGDQWHGDULNHWWLāL\ÐUHVHO
SH\QLUOHULQYHJHPOLNWHEXOXQDQ
]H\WLQLĄOHPHWHVLVOHULQGHQHOGH
HWWLāLHQNDOLWHOLÖUÖQOHULLOHEDO
UHÁHOND\PDNYHGLāHU]HQJLQÁH
ĄLWOHUL\OHSHUDNHQGHFLOLNKL]PHWL
QLVÖUGÖUPHNWHGLU
\äOäDĄNäQNDKYDOWäOäNÖUÖQ
WHFUÖEHVL\OHYH]HQJLQNDOLWH
OL\ÐUHVHOÁHĄLWDQOD\äĄä\ODDU
WäN&DIH5HVWDXUDQWYHRWHOOHULQ
DÁäNEÖIHNDKYDOWäODUäQWHGDULN
DGUHVLRODUDNWDKL]PHWHEDĄOD
PäĄROGXāXPX]X0LOOL\HW/(==(7
*$=(7(6ĂLOH/H]]HW6HYHU+DONä
Pä]DYHWÖP*DVWURQRPL6HNWÐ
UÖQHGX\XUPDNLVWHUL]ĂVWDQEXO
YHÁHYUHVLQGHNLWÖP+RWHO5HV
WDXUDQW3DVWDKDQHYH&DIHoOHUGH
Lezzet-i
Mekan
Ali Servet
EYÜBOĞLU
alieyuboglu@
lezzetgazetesi.com
İstanbul’a Yaz,
Ramazanla geldi
B
ir yandan yazın gelmesiyle mekanların değişen ve zenginleşen yaz
menüleri, diğer yandan da ummalı
bir Ramazan hazırlığı lezzet sektöründe
yoğun günleri yaşamamıza sebep oluyor. Yaz bu yıl biraz sancılı gelse de özellikle İstanbul’a lezzet anlamında oldukça
zengin işletmeler kazandırdı diyebiliriz.
Cem Mihrap’ın lezzeti en ön sıraya
koyduğu ve Zorlu Center’da hizmete açtığı Cantinery bu yazın keyifli lezzet noktalarından birtanesi olmuş. Lucca’daki
tecrübe ile lezzet odağı birleşince ortaya
keyifli bir iş çıkmış. Bir diğer yaz noktası
Gazi&Bilal Ateş kardeşlerin bize kazandırdıkları ve deniz ürünleriyle lezzet şöleni sundukları Chef Mezze.
Hayatımıza bu yaz giren bir diğer lezzet noktası da Kuruçeşme’de hizmete
açılan Koru İstanbul oldu. Kuruçeşme’de
ağaçların arasında ve boğaz manzarasına karşı tercih edilebilecek bir iftar noktası olacaktır.
Kuşkusuz ramazan süresince en favori lezzetler geleneksel türk mutfağı
ve kırmızı et ağırlıklı lezzetler olacaktır.
Steak house dünyasına yeni adım atan
İstinye Poligon’da hizmete açılan Boynuz Steak House’da midelere bir et şöleni yaşatmak keyifli bir seçenek olabilir. Geleneksel mutfak lezzetleri için
yıllardır başarıyla faaliyet gösteren Güler Osmanlı Mutfağı 720 çeşitin üzerinde Osmanlı ve Türk Mutfağına ait lezzet
sunuyor. Ramazan ayı süresince bir iftar
programını buraya denk getirenler eminim pişman olmayacaktır. Süleymaniye Külliyesi içerisinde bulunan ve tarihi
dokusuyla lezzetleri buluşturan Darüzziyafe her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar
mekanları listesinde yerini alacaktır. Yazın keyfini İstanbul’daki yaz lezzetleriyle
çıkarırken sağlıklı beslenmeye de dikkat
etmek gerek tabi ki. Yaza ve Ramazan
ayına özel lezzetler için Mekanist’in Yaz
Rehberine yazrehberi.mekanist.net
adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ramazan Rehberi’ni de
ramazan.mekanist.net adresinden inceleyebilirsiniz.
NXUXODQ$¢,.%¶)(oOHULQWHGDULN
ÁLOLāLQH\ÐUHVHONDKYDOWäOäNVÖW
YHVÖWÖUÖQOHULPL]LOHWDOLEL]2Q
ODUä\ÖNVHNNDOLWHPL]FD]LSő\DW
ODUäPä]YHVHULKL]PHWLPL]OHWD
QäĄWäUPDNLVWL\RUX]
¢ÖQNÖEL]<DUäPDVäUäDĄNäQ
WHFUÖEHPL]OHp6DGHFHNDKYDOWäOäN
KD]äUOä\RUX]qGHGL
127.XUXOXĄXQ\HWNLOLOHULQ
GHQ0HKPHW6DYDĄ8=81oXQKD
]äUODGäāäp7ÖUNL\HQLQ3H\QLU+D
ULWDVäqYHEXSH\QLUOHULQJHUÁHN
Ð]HOOLNOHULLOHLOJLOLÁDOäĄPDODUäoQD
DLWELOJLOHUL*D]HWHPL]LQJHOHFHN
VD\äODUäQGDEXODELOLUVLQL]
*HQLĄELOJLLÁLQ
ZZZX]XQODUSH\QLUFRP
KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN LEZZET
DEVELİ KEBAP
FISTIKLI KEBAP
300gr kuzu satır kıyması
50gr boşluk eti
1 çorba kasesi iç Antep fıstığı
Domates
Yeşilbiber
Tuz
Tarifi:
Kuzu eti ve kuzu boşluğu satır ile
çekilip, tuzlanır. Kase dolusu iç
Antepfıstığı ilave edilerek karıştırılır.
Yuvarlak kebap şişine domates ve
biber ile beraber saplanır. Kömür
ateşinde pişirilir. Maydanoz ve yağlı
ekmek ile servis edilir.
K
XĄDNWDQNXĄDāDDNWDUä
ODQOH]]HWXVWDOäNSURIHV
\RQHOOLNYHWLWL]OLāLQKLN¼\HVL
'HYHOL5HVWDXUDQWNXUXOX
ĄXQ<.%DĄNDQä$ULI'HYH
OLoQLQGHGHVLWDUDIäQGDQ
\äOäQGD$QWHSoWHNXUXOPXĄ
$ULI'HYHOL\äOäQGDĂV
WDQEXO
XQWDULKLPHN¼QOD
UäQGDQ6DPDW\DoGDLON'HYH
OLUHVWDXUDQWäQäDÁPäĄ\DĄäQGD
PHVOHāHDGäPDWDQ$ULI'HYHOL
OH]]HWDĄNäÁDOäĄNDQOäāäYHWLWL]OL
āLVD\HVLQGHJDVWURQRPL
GH'H
YHOLDGäQäELUHIVDQHKDOLQHJHWLU
GL%XJÖQ6DPDW\D
GDELUNODVLN
KDOLQHJHOHQ7ÖUNYH'ÖQ\DJXU
PHOHULQLQXāUDN\HULRODQ'HYHOL
7ÖUNPXWIDāäQäQ]HQJLQOLāLQLLQ
FHOLāLQLYHNDOLWHVLQLHQL\LĄHNLO
GH\DQVäWä\RU*D]LDQWHSPXWID
āäLOH\HWLQPH\HUHN(JH$NGHQL]
2UWD$QDGROX\ÐUHOHULQLQIDUNOä
WDWODUäQäGDÐ]HQOHVXQX\RU
'HYHOL(IVDQHVLYH/H]]HWOHUL
<.%ĄN$ULI%H\
LQMHQHUDV\RQ
RāXOODUä$OLYH1XUL'HYHOLWDUD
IäQGDQSURIHV\RQHODQODPGDJH
OHFHāHWDĄäQä\RU$ULI%H\oLQÐāUH
WLOHUL\OH\HWLĄPLĄX]XQ\äOODUGäU
GHYHOLÁDWäVäDOWäQGDRODQXVWDODU
YHKL]PHWHNLELLOH'HYHOL/H]]H
WLYHNDOLWHVLQLQPÖGDYLPLOH]]HW
VHYHUOHUGHEXJHOHQHāLQGLāHUVD
KLSOHULRODUDNÐQHÁäNä\RUODU
(VDVäQGD$QWHSPXWIDāä
QäQOH]]HWOHULQLNHQGLXVWDOäāä\OD
UHQNOHQGLUHQ$ULI'HYHOLoQLQ
EXÖQOÖPXWIDāDNDWWäāäÐ]HO
OH]]HWOHU'HYHOLHIVDQHVLQL
ROXĄWXUPXĄ±UQHāLQ'HYH
OLoQLQÖQOÖIäVWäNOäNHEDEä$ULI
%H\oLQNHQGLEXOXĄXRODUDNOH]]HW
GÖQ\DPä]D\HUOHĄPLĄWLU
/H]]HWHIVDQHVLQL6DPDW
\DoGDQVRQUD(WLOHU.DODPäĄYH
$WDĄHKLUUHVWDXUDQWODUäQGDGD
VÖUGÖUHQ'HYHOLVRQRODUDN)ORU
\D
GD\HQLELUĄXEHGDKDDÁWä%HĄ
GÐQÖPDUD]LÖ]HULQGHNXUXODQ
'HYHOL)ORU\D'HYHOLOH]]HWOHUL
QLQĂVWDQEXOOXODUODEXOXĄDFDāä
DGUHVROGX
.XUXOGXāXJÖQGHQEX\DQD
OH]]HWLYHKL]PHWNDOLWHVL\OHWD
QäQPäĄRWRULWHOHULQÐYJÖVÖQÖ
ND]DQDQ'HYHOLELUÁRNÐGÖOÖQ
\DQäVäUD\äOäQGD$YUXSD
QäQ
HQL\LUHVWDXUDQWODUäQäEHOLUOH
\HQ=DJDW6XUYH\WDUDIäQ
GDQĂVWDQEXO
XQHQL\LUHVWRUD
QäVHÁLOGL'HYHOL6DPDW\D
\äOäQGDĂQJLOWHUH
QLQ7KH2EVHU
YHUJD]HWHVLWDUDIäQGDQGÖQ\DGD
NL(QL\LORNDQWDOLVWHVLQGH
\HUDOGä
ANTEP USULÜ
KURU PATLICAN DOLMASI
25 adet kurutulmuş patlıcan
15 adet kurutulmuş biber (dolmalık)
1 kg kıyma
4-5 adet kuru soğan-3 baş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı pirinç
1 çay bardağı sadeyağ
Kırmızı, karabiber, yenibahar, tuz
2 limon suyu, Yeterince su
Tarifi:
Kuru patlıcanlar, geceden kaynar suya
konup çatal geçecek şekilde haşlanır.
Biberler ise kaynar suda en fazla 5 dk.
kaynatılır. Her ikisinin de suları 2 veya 3
defa değiştirilir. Dolma içini hazırlamak
için, kıyılmış soğan ve sarımsak ceviz
ve salçaları ilave edilip iyice karıştırılır.
Yıkanmış pirinç bu karışımın içine
konup iki bardak sıcak suyla baharatlar karıştırılır. Hazırlanan bu karışım
patlıcanların içine bir parmak eksik olacak şekilde doldurulur. Tencereye birinin
ağzı diğerinin dibine gelecek şekilde dizilir. Üzerine de aynı şekilde iç doldurulan
biberler yerleştirilir. Daha sonra biraz tuz
atılır ve üste dolma taşı konur. Dolma
taşının bir parmak altına gelecek kadar
kaynar su katılır. Kaynamaya başlayınca
altı kısılır. Pişmesine yakın limon suyu
ilave edilerek 10-15 dk. daha pişirilir ve
ocaktan indirilir. Dolma servise hazırdır.
Project1
Gastronomi & lezzet
Project1 12/27/13
12/27/13
10:33 AM10:33
PageAM1 Page 1
+$=ø5$1d$5ù$0%$
7(008=d$5ô$0%$
www.milliyet.com.tr
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
BASINDA GÜVEN
+LM\HQèHîLWLPLèYHUPH\HQèLñYHUHQH
èèèè&(=$ S
+LM\HQèHîLWLPLQGHQèJHoHPH\HQèLñ\HUOHULQHè
KHUèELUèoDOëñDQèLoLQèNLñLèEDñëèèOLUDè
DUDVëQGDèFH]DèX\JXODQDFDîëQëèDoëNODGë
aāOäN%DNDQOäāäX\DUGäKLM\HQ
HāLWLPLQGHQJHÁPHGLāL
EHOLUOHQHQLĄ\HUOHULKHUELU
ÁDOäĄDQLÁLQNLĄLEDĄäOLUD
DUDVäQGDFH]D\DÁDUSWäUäODFDN6DāOäN%DNDQOäāä7HPPX]VRQUDVä
\DSäODFDNGHQHWLPOHUGHKLM\HQ
HāLWLPLQGHQJHÁPHGLāLEHOLUOHQHQ
LĄ\HUOHULQHKHUELUÁDOäĄDQLÁLQNLĄL
EDĄäOLUDDUDVäQGDFH]D
X\JXODQDFDāäQäDÁäNODGä%LUÁRN
VHNWÐUÖNDSVD\DQSRUWÐUPXD\HQHĄDUWä\HULQHJHWLULOHQKLM\HQ
HāLWLPEHOJHVLDOPD]RUXQOXāXQGD
YHULOHQVÖUHQLQGROPDVäQDD]ELU
]DPDQNDOD6DāOäN%DNDQOäāäoQGDQ
ÐQHPOLELUX\DUäJHOGL*äGDÖUHWLP
YHSHUDNHQGHVDWäĄ\HUOHULEDĄWD
ROPDNÖ]HUHNDSOäFDKDPDP
EHUEHUPDVDMYHJÖ]HOOLNVDORQODUä
LOHRWHOSDQVL\RQYHPLVDőUKDQH
JLEL\HUOHUGHÁDOäĄDQODUäQEHOLUOL
]DPDQODUGD\DSWäUPDVäJHUHNHQ
SRUWÐUPXD\HQHOHULYH\DWHWLNOHUL
\DSWäUPDODUäĄDUWäNDOGäUäOPäĄ
\HULQHKLM\HQHāLWLPEHOJHVL
DOPDODUä]RUXQOXOXāXJHWLULOPLĄWL%XVHNWÐUGHÁDOäĄDQNLĄLOHULQ
KDONHāLWLPPHUNH]OHULPHVOHNL
HāLWLPPHUNH]OHULWXUL]PHāLWLP
PHUNH]OHULYH\DROJXQODĄPD
HQVWLWÖOHULQGHQ7HPPX]oDNDGDU
EXEHOJHOHULDOPDODUäJHUHNL\RU
<ÐQHWPHOLāHJÐUH7HPPX]
WDULKLQHNDGDUÁDOäĄDQODUäQKLM\HQ
HāLWLPEHOJHVLQLDOGäUPD\äSEX
WDULKWHQVRQUDEHOJHDOPDPäĄNLĄLOHULÁDOäĄWäUDQLĄ\HUOHULKDNNäQGD
LĄOHP\DSäODFDN)LLOOHULD\UäFDVXÁ
ROXĄWXUPDGäāäWDNGLUGHHāLWLPDOPDPäĄKHUELUÁDOäĄDQD\UäD\UäD\NäUäOäNODURODUDNGHāHUOHQGLULOHFHN
YHNLĄLEDĄäOLUDDUDVäQGD
FH]DLPÖH\\LGHX\JXODQDFDN
Bardaktaki mısır’da
HİJYEN TEHLİKESİ
%DUGDNèLOHèVDWëODQèPëVëUèLOHèLOJLOLèRODUDNè
X]PDQODUGDQèNDQVHUèX\DUëVëèJHOGLè
Temizliğin üniversitedeki adı:
Çevre Temizliği ve
Denetim Programı
.RFDHOLèhQLYHUVLWHVLè+HUHNHègPHUèïVPHWè8]XQ\ROè<HUOHñNHVLªQGHè
HQGVWUL\HOèWHPL]OLNèVHNW|UQQèGXD\HQOHULQGHQè%Q\DPLQè.ëOëoDVODQè
WDUDIëQGDQè|îUHQFLOHUHè(QGVWUL\HOè7HPL]OLNè0DNLQHOHULè.XOODQëPëèYHè
%DNëPëèNRQXOXèX\JXODPDOëèHîLWLPèYHULOGL
H
ijyen Konseyi Sözcüsü
0HKPHW ĂPUHN EDUGDNWD
PäVäU VDWDQODUäQ NXOODQGäāä NDUäĄWäUPD NDSODUäQäQ ELU
VRQUDNL LĄOHP LÁLQ \äNDQPDGDQ
YH GH]HQIHNWH HGLOPHGHQ DÁäNWD
PXKDID]D HGLOGLāLQL VDYXQDUDN
p'DKDVRQUDDÁäNRUWDPGDKHUWÖUOÖ ]DUDUOä EDNWHULOHUH PDUX] RODQ
EX NDS ELU EDĄND NXOODQäP LÁLQ
\HQLGHQ NXOODQäODUDN WÖNHWLFLOHUH
EDUGDN EDUGDN PLNURSOX PäVäU
RODUDNVHUYLVHGLOL\RUqGHGL
¶ONHPL]GHNL PHY]XDWD JÐUH PäVäUODUäQ LÁLQH NRQXOGXāX EDUGDNODUäQ GD *äGD 7DUäP YH +D\YDQFäOäN %DNDQOäāäoQGDQ L]LQOL UXKVDW
DOPäĄ LĄOHWPHOHUFH ÖUHWLOPHVL
JHUHNWLāLKDOGHKLÁELUNXUDODX\XOPDGDQDÁäNWDVDWäODQEXÖUÖQOHUL
WÖNHWHQ ÁRFXNODUäQ YH JHQÁOHULQ
VDāOäāäWHKGLWDOWäQGDGäUq
§%HNOHPHVUHVLX]DGíċíQGDULVN
GDKDGDDUWPDNWDGíU¨
*äGD VDWäĄä \DSDQ LĄ \HUOHUL YH
SHUVRQHOLQLQ p+LM\HQ (āLWLPL <ÐQHWPHOLāLq JHUHāLQFH VHUWLőNDODQGäUäOPDVäQäQ ]RUXQOXOXāXQD
GLNNDWL ÁHNHQ ĂPUHN VHUWLőNDVä
ROPDGäāä KDOGH IDDOL\HWWH EXOXQDQODUäQ 8PXPL +äI]äVVäKKD
.DQXQXoQXQ QFL PDGGHVL
JHUHāLQFHOLUDLODELQOLUDDUDVäQGDLGDULSDUDFH]DVäLOHFH]DODQGäUäOGäāäQäEHOLUWWL%DUGDNPäVäUäQ
GHUHFH VäFDNOäNWD SLĄLULOLS
WÖNHWLP LÁLQ GHUHFH VäFDNOäāäQGD WXWXOGXāXQGDQ PLNURRUJDQL]PDODUäQÁRāDOPD\DEDĄOD\DFDāäQä GLOH JHWLUHQ ĂPUHN ĄXQODUä
ND\GHWWL*ÖYHQOLWÖNHWLPLÁLQSLĄPLĄ EHVLQOHU äVäODUäQä ND\EHWPH\H EDĄODPDGDQ KHPHQ \HQPHVL
JHUHNWLāLQGHQ EDUGDNWD PäVäU
LÁLQ EX NXUDOD X\XOPDPDNWDGäU
+DĄODQPäĄ PäVäUäQ SLĄLP DĄDPDVäQGDQ VRQUD KHPHQ WÖNHWLOPHVL
JHUHNLU DQFDN EX VDWäĄODUGD JÖQ
ER\X WÖNHWLP LÁLQ VäFDN WXWXOGXāXQGDQPLNURSODUäQEDUäQDELOGLāL
YHKä]ODDUWWäāäĄDUWODUROXĄPDNWD
äVä\DEDāOäRODUDNÁRāDODQYHEXODĄDQPLNURSODUäQVHEHSROGXāXEDāäUVDN HQIHNVL\RQODUä LVKDO JäGD
]HKLUOHQPHOHUL WLIR YLUDO KHSDWLW
$PDOWDKXPPDVäJLELKDVWDOäNODU
RUWD\DÁäNDELOPHNWHGLUq
C
OHDQHU0DJD]LQHYH7HPL] 79 LOH %ÖQ\DPLQ
.äOäÁDVODQoäQELUOLNWHGÖ]HQOHGLāLHWNLQOLāLQVSRQVRUX
LVH +$.2 őUPDVä ROGX (āLWLP ¢HYUH 7HPL]OLN +L]PHWOHUL%ÐOÖPÖ<DUGäPFä'RÁ'U
$U]X<ÖFHLOH¢HYUH7HPL]OLāL
YH 'HQHWLPL 3URJUDPä YH
VäQäI ÐāUHQFLOHULQLQ WDOHEL
Ö]HULQHJHUÁHNOHĄWLULOGL
.äOäÁDVODQ\DSWäāäNRQXĄPDGDDOäĄYHULĄPHUNH]OHULQLQ
HQGÖVWÖONXUXPYHNXUXOXĄODUäQIDEULNDODUäQRWHOOHULQ
JHQLĄDODQODUäQäQYHGDKD
SHNÁRN\HULQVDQD\LWLSL\HU
\äNDPDRWRPDWODUä\ODWHPL]OHQLUKDOHJHOGLāLQHGLNNDW
ÁHNWL.äOäÁDVODQp)LUPDODU
]DPDQGDQHQHUMLGHQVXGDQ
NLP\DVDOGDQYHLQVDQJÖFÖQGHQWDVDUUXIHWPHNDGäQD
C
L]UH LOÁHVLQGH *äGD 7DUäP
YH +D\YDQFäOäN 0ÖGÖUOÖāÖLOH(VQDIYH6DQDWNDUODU
2GDVä LĄELUOLāL\OH LOÁHGHNL IäUäQFäODUD \ÐQHOLN HāLWLP VHPLQHUL GÖ]HQOHQGL
&L]UH0HVOHN<ÖNVHN2NXOX.RQIHUDQV6DORQXoQGDNLVHPLQHUGHIäUäQFäODUD*äGD7DUäPYH+D\YDQFäOäN0ÖGÖUOÖāÖoQGHJÐUHYOLJäGD
PÖKHQGLVOHUL WDUDIäQGDQ SHUVRQHOKLM\HQLLĄ\HULYHHNLSPDQKLM\HQL WHPL]OLN YH GH]HQIHNVL\RQ
HNPHNYHHNPHNÁHĄLWOHULWHEOLāL
PHY]XDWä HO \äNDPD PDVNH YH
ERQHNXOODQäPäYHWHPL]OLNNRQXODUäQGD HāLWLP YHULOGL (āLWLPLQ
DUGäQGDQ JHUÁHNOHĄWLULOHQ VäQDYä
EDĄDUä\ODWDPDPOD\DQNLĄLVHUWLőNDDOPD\DKDNND]DQGä
0DJD]LQH*UXS%DĄNDQä+DNNä.RUNPD]oDÁRNWHĄHNNÖU
HGL\RUXPqĄHNOLQGHNRQXĄWX
Çevre Temizlik
Hizmetleri Bölümü
Yardımcı Doç Dr
Arzu Yüce
(āLWLPLQDUGäQGDQVÐ]DODQ
¢HYUH7HPL]OLN+L]PHWOHUL
%ÐOÖPÖ<DUGäPFä'RÁ'U
$U]X<ÖFHp%Ð\OHELULPNDQä
EL]HVDāODGäNODUäLÁLQ%ÖQ\DPLQ.äOäÁDVODQoD'RāXĄ
7HPL]OLN0DNLQDODUä\HWNLOLVL
1HGLP¢LPHQoHYH&OHDQHU
Kozmetik ve temizlik
ürünlerindeki büyük tehlike
dHYUHèYHèðHKLUFLOLNè%DNDQOëîëèNR]PHWLNèUQOHUGHQè
WHPL]OLNèPDGGHOHULQHèNDGDUèHYOHUGHèKHPHQèKHUèJQè
NXOODQëODQèSHNèoRNèUQQèWDñëGëîëèULVNOHUHèNDUñëè
X\DUëGDèEXOXQGX
Ö
Fırıncılara hijyen eğitimi
EXPDNLQHOHUH\ÐQHOL\RU
%XQGDQVRQUDNLGÐQHPGH
\HU\äNDPDRWRPDWODUäQäQ
ÐQHPLGDKDGDDUWDFDNq
LIDGHOHULQLNXOODQGä%XRWRPDWODUäQWHPL]OLNőUPDODUä
LÁLQYD]JHÁLOPH]ROGXāXQXQ
DOWäQäÁL]HQ.äOäÁDVODQPDNLQH\LYHÐ]HOOLNOHULQLWDQäWWä
%XQXQDNDELQGHLVHÐāUHQFLOHU]HPLQ\äNDPDPDNLQHVLQLNXOODQPDĄDQVä\DNDODGä
'DKDVRQUDÐāUHQFLOHUHNDWäOäPVHUWLőNDODUäGDāäWäODUDN
HāLWLPVRQDHUGL
OÖPH NDGDU JÐWÖUHELOHQ EX
ÖUÖQOHU YH WHKOLNHOHUL ĄXQODU $\DNNDEí ER\DVí &LOGH
WHPDVä KDOLQGH ]DUDUOä HWNLOHUL ROX\RU 6SUH\ RODQODU \HULQH VÖQJHUOL
ER\DODUWHUFLKHGLOVLQ
dDPDĪíUVX\X'LāHUWHPL]OLNPDGGHOHUL LOH NDUäĄäQFD RNVLW JD] ÁäNDU
*Ð] YH FLOGL WDKULĄ HGHU (OGLYHQVL]
NXOODQäOPDPDOä
dDPDĪíU YH EXODĪíN GHWHUMDQí &LOW
YHJÐ]GH\DQPDYHWDKULĄ\DUDWäU
)íUíQWHPL]OH\LFL&LOW JÐ] YH LÁ RUJDQODULÁLQ]DUDUOä6SUH\WÖUOÖRODQODUNXOODQäOPDVäQ
%DKÁH JÖEUHVL <HUDOWä VXODUäQD ]DUDUYHUL\RU¢LPOHULQNHVLOHQNäVäPODUä\LQHJÖEUHLÁLQNXOODQäOVäQ
1DIWDOLQ .DUDFLāHUL WDKULĄ HGHU
.XOODQPDNWDQ NDÁäQäQ (YGH HQ D]
NXOODQäODQRGDGDNXOODQäQ
(YNRNXVX$NFLāHUH]DUDUYHULU2GD
VSUH\OHUL\HULQHHYLKDYDODQGäUäQ
<DSíĪWíUíFí <DQäFä SDWOD\äFä FLOGL
WDKULĄ HGLFL FLāHUH ]DUDU YHULFL FLOW
YHJÐ]OHUL\DNäFäGäU
6DÁ ER\DVä *Ð]OHUGH YH DNFLāHUGH
LUULWDV\RQ \DUDWäU <XWXOPDVä ÁRN
WHKOLNHOLGLU
6DoM|OHVL&LOWWHGÐNÖQWÖFLOWDOWäQGDNäOFDOGDPDUNDQDPDVä\DSDU
6Do VSUH\L $NFLāHU YH EÐEUHN UDKDWVä]Oäāä\DSDU
0DNLQH\Dċí .DSäODUäQ \DāODQPDVäQGD NXOODQäODQ EX \DāODU \DQäFä
YH WRNVLNWLU 0LQHUDO \DāODU NXOODQäOPDOä.LOLWOHULÁLQGHNXUXWR]JUDőWOHUNXOODQäODELOLU
2MH YH DVHWRQ <DQäFä WRNVLW Ð]HOOLNWHYHFLOGLWDKULĄHGHU+DPLOHOHU
NXOODQPDPDOä 7ROXHQ LÁHUPH\HQ
RMHOHUGDKDD]WHKOLNHOL
Lezzette
hijyen
Hakkı
KORKMAZ
hakkikorkmaz@
lezzetgazetesi.com
İyi Hijyen
Uygulamaları & HACCP
prosedürleri
Ü
lkemizdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı verilerine göre yaklaşık
50.000 gıda maddesi üreticisi
ve 400.000’den fazla kayıtlı (Seyyar
Satıcılar, Başka amaçla kurulmuş ancak
gıda da satan büfeler vb. hariç) satış ve
toplu tüketim işyeri mevcuttur. Elbette ki
gerek hammadde, yarı mamul üretenler
gerekse de mamul üreten ve bunların
servisini yapan gıda işletmelerinin öncelikli
yükümlülüğü, tüm bu gıdanın üretimi,
muhafazası ve tüketiciye sunumuna
kadar olan sürecin her aşamasında
güvenilir gıdanın sağlanabilmesidir.
Bu amaçla gıda maddeleri ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemeleri
üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim
yerleri güvenilir gıdaya ulaşılması
konusunda en etkili yöntemler arasında
yer alan “İyi Hijyen Uygulamaları” ile
“HACCP” ilkelerine dayanan prosedürleri
uygulamak ve sürdürmekle yükümlüdür.
İyi hijyen uygulamaları ürünlerin güvenilir
olmasını sağlayarak, tüketicinin sağlığının
korunmasında ve işyerinin iyi imajının
sürdürülebilirliğinde önemlidir.Gıda
maddelerinin bu prosedürlere uygun
olarak hazırlanması ve işlenmesinin
yanı sıra bu işletmelerin depolama,
gıda üretim ve servis alanlarında
kullandıkları Temizlik Gereçlerinin,
Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddelerinin
mutlaka amaca hizmet edecek kalitede
ürünlerden tercih edilmesi de kaçınılmaz
bir zorunluluktur. Ayrıca bu işletmelerin
her bölgesinde, temizlikte kullanılan alet
ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon
maddeleri gıda maddelerinin bulunduğu
alanların dışında uygun kapalı yerlerde
muhafaza edilmelidir. İşyerinde temizlik
ve dezenfeksiyon amacına yönelik
olarak kullanılan maddeler ile bazı gıda
ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemelerin güvenilir hale getirilmesi
amacıyla kullanılan dezenfektanlar
kesinlikle sertifikalı ve Sağlık Bakanlığından
onaylı olmalıdır.Bildiğiniz üzere Hijyen
kavramı bir zincirdir ve bu zincirin
her hangi bir halkasının
kopması Enfeksiyon Zincirinin
hızla oluşmasına neden
olmaktadır.
Bozüyük’te kanal temizliği
%
LOHFLNoLQ%R]Ö\ÖNLOÁHVLQGHEXOXQDQ
VXODPDNDQDOäWD]\LNOLVXLOH\äNDQDUDN LÁHULVLQGHNL ÁÐSOHU WHPL]OHQGL
%R]Ö\ÖN%HOHGL\HVLWDUDIäQGDQ.DVäPSDĄD
0DKDOOHVLoQGH EXOXQDQ YH 6WDW &DGGHVL
LOH 'HPLUGÐNÖP &DGGHVL DUDVäQGD NDODQ
VXODPD NDQDOä WHPL]OHQHUHN SLVOLNOHUGHQ
DUäQGäUäOGä <DSäODQ WHPL]OLN ÁDOäĄPDODUä
NDSVDPäQGDÐQFHOLNOHNDQDOLÁHULVLQGHELULNHQÁÐSOHUWHPL]OHQGL$UGäQGDQWD]\LNOL
VX LOH \äNDQDQ NDQDO WHPL] ELU JÐUÖQÖPH
NDYXĄWXUXOGX <DSäODQ WHPL]OLN ÁDOäĄPDVä
LOH NDQDOGDQ ND\QDNODQDQ NÐWÖ NRNX GD
JLGHULOGL
Project1
12/27/13
10:33 AM
Page 1
7(008=d$5ù$0%$
Lezzet keşifleri
5DPD]DQëQèEHUHNHWLèED\UDPëQèWDGë Güllaç
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
S
äFDNYHUXWXEHWOLELULVWDQEXO
JHFHVL\DULQRQELUD\äQVXOWD
Qä5DPD]DQHYHGÐQÖĄWHVR
NDāäQNÐĄHVLQGHNL\XINDFäDOäĄäOD
JHOPLĄYLWULQGÖ]HQLQHJÖOODÁODUäGD
ÖVWÖVWHLODYHHWPLĄDOäPOäSDNHWOH
UL\OHKHPHQJÐ]HÁDUSä\RUODU'ÖN
NDQäQDXāUD\äSVRKEHWHWWLāLPELU
SDVWDFäDUNDGDĄäQ\HQLEXOXĄXYH
LPDODWäJÖOOÖGRQGXUPD\äWDWWäU
PDVäDUDPä]GDJÖOODÁPXKDEEHWL
QLDÁWäJÖOOÖGRQGXUPDLOHJÖOODÁäQ
PÖNHPPHOELUX\XPROXĄWXUDFDāä
QäNRQXĄWXNYHJÖOODÁJLELEHQFHVRQ
GHUHFHOH]L]ELUWDGäQQHGHQVDGHFH
5DPD]DQGDRUWD\DÁäNWäāäQGDQEDK
VHWWLNf9LWULQOHUGHNLJÖOODÁYHKXU
PDÁHĄLWOHULPÖEDUHN5DPD]DQäQ
KDEHUFLVLDGHWD¢RFXNOXāXPGDDL
OHPL]LÁLQÁRNÐQHPOLRODQ5DPD]DQ
YH5DPD]DQED\UDPäDUGäQGDQ.XU
EDQYHNXUEDQED\UDPäEHQLPLÁLQ
KDODHVNLÐQHPLQLNRUX\RUf
.RPĄXODUäPä]GDYHDNUDEDODUä
Pä]GDROGXāXJLELEL]GHGH5DPD
]DQÐQFHVLELUWHODĄEDĄODUGäĄLPGL
NLJLELKHUVRNDNEDĄäQGDROPD\DQ
VÖSHUPDUNHWOHUGDKDRUWDODUGDJÐ
UÖQPHGLāLQGHQNäVäWOäLPNDQODUä\
ODKHU]HYNHKHUEÖWÁH\HXODĄPD\D
ÁDOäĄDQPDKDOOHEDNNDOODUäPDDOH
VHI5DPD]DQäEHNOH\HQRUWDJHOLUOL
ELUDLOHQLQ5DPD]DQDOäĄYHULĄLQHFH
YDSYHUHFHNER\XWWDGHāLOGL5DPD
]DQoäKDNNä\OD\DĄD\DQODUJHÁPLĄOH
ULQGH5DPD]DQoäQVDGHFHĄDUWODUäQä
GHāLOULWÖHOOHULQLGH\HULQHJHWLUPH
\HÁDOäĄDQODU\DQLHĄHGRVWDDNUD
ED\DLIWDU\HPHNOHULYHUHQOHUHY
OHULQGHDāäUODGäNODUäPLVDőUOHUHGLĄ
NLUDVäÐGH\HQOHU0äVäUÁDUĄäVäQäQ
\ROXQXWXWDUODURUDGDNLWRSWDQFäOD
UDXāUDUODUGä(VNLGHQJäGDDOäĄYHUL
ĄLQLQPHUNH]L(PLQÐQÖYH8QNDSD
QäDUDVä\Gä5DPD]DQÐQFHVLRUDVäGD
ĄHQOHQLUKD\DOOHUGHNXUXODQLIWDU
VRIUDODUäQäQWÖPPDO]HPHOHULVR
NDNODUGDLULOLXIDNOäGÖNNDQODUGD
\HUOHULQLDOPäĄDOäFäODUäQäQJHOPHOH
ULQLEHNOHUOHUGLf0ÖWKLĄELUKH\H
FDQGXDODU]LNLUOHUNXUXODQLIWDU
VRIUDODUäVRIUDODUGD\HUDODQÁHĄLWOL
LIWDUL\HOLNOHUÁRUEDODUEÐUHNOHUGRO
PDODUDQD\HPHNOHUYHVDKXULÁLQ
KD]äUODQDQGDKDKDőIWDDPODUf%L
]LPHYLPL]GHLIWDUVRIUDVäLÁLQUDK
PHWOLGHGHPLQNXUDOODUäJHÁHUOL\
GLYHRQ\HGLÁHĄLWLIWDUL\HOLNROPDVä
QHGHQVHĄDUWWäQHGHQRQ\HGLÁHĄLW
ELOHPL\RUXPGHGHPLND\EHWWLāL
PL]GHÁRNNÖÁÖNROGXāXPGDQR]D
PDQODUVRUPD\äGDDNäOHGHPH
GLPDPDKDODRRQ\HGLÁHĄLW
VD\äVäDNOäPGDGäUYHLIWDUL\H
OLNVD\äVäRQ\HGL\HWDPDP
ODQäUGä2OPDVVDRO
PD]ODUGDQELULSLODY
ELULEÐUHNELULGH
NRPSRVWRYH\D
KRĄDIWä3LODYYH
NRPSRVWRID]OD
WXWXOXUVDKXU
GDGDLÁLOLUGL
¢RNÁDEXN
JHÁHQVD
\äOäJÖQ
OHULQ
VRQKDI
WDVäQGD
ED\UDP
WHODĄäEDĄ
ODUED\UDP
GDKDQJLWDWOäODU
\DSäODFDāäSODQODQäUGä
5DPD]DQVÖUHVLQFHKHUÖÁDNĄDP
GDELUVRIUDQäQNUDOLÁHVLRODQJÖOODÁ
\DSäOäUGä%D\UDPODUGDHOOHHYGH
DÁäOPäĄ\XINDODUOD\DSäODQEDNODYD
ODUÐQFHOLNOL\GLYHHYLQKDQäPäQäQ
KÖQHULQLRUWD\DÁäNDUGäāäQGDQÖ]H
ULQGHÐ]HQOHGXUXOXUGXEDNODYDOD
UäQGäĄäQGD\LQHEDNODYD\XINDVä\OD
\DSäODQGLOEHUGXGDāäVDUäāäEXUPD
EÖOEÖO\XYDVäRNODYDGDQÁHNPH
JLELWDWOäODUWHSVLGHNL\HUOHULQLDOäU
ODUYHEL]HYLQÁRFXNODUäWDUDIäQGDQ
IäUäQODUDWDĄäQäUODUVRQUDGDHYHJH
WLULOLUGL.D\QDWäOPäĄKD]äUĄHUEHWOH
ULÖ]HUOHULQHGÐNÖOÖUYHED\UDPVD
EDKäQäEHNOHPH\HEDĄODUODUGä%HQ
HYLPGHEXJÖQOHUL\DĄDGäP%XGÐ
QHPGHLVHWDWOäODUäPä]WXOXPEDWDW
OäVäNDGäQJÐEHāLNDOEXUDEDVWäUH
YDQLJLELGDKDEDVLWNRONXYYHWL
JHUHNWLUPH\HQGDKDD]XāUDĄLVWH
\HQWDWODUDGÐQÖĄWÖ)DNDWJHÁHQ
]DPDQGHOLNDQOäOäāäPGDDU
WäNL\LFH\DĄODQDQQLQHP
YHJHOHQHNOHUGHQYD]
JHÁPH\HQDQQHDQ
QHPED\UDPWDWOäOD
UäQäHNPHNNDGD\äIä
\DVVäNDGD\äIYH\D
WHONDGD\äID
GÐQÖĄWÖU
GÖOHU\DQL
DQDXQVXU
KD]äUDOä
QäUROGX
ĂOHUOL\HQ
]DPDQ
ODHYLPL]H
KDYDJD]äEDā
ODQPäĄHYGHELU
IäUäQäPä]ROPXĄWHOND
GD\äIJLELWDWOäODUHYLPL]GH
NLIäUäQGDSLĄLULOPH\HEDĄODQPäĄWä
%D\UDPODUäQWDGäGDKDODEDPEDĄ
ND\GäED\UDP]L\DUHWOHULQHDNUD
EDYHGRVWODUGDQEDĄNDPDKDOOHQLQ
HVQDIäEDNNDOPDQDY.RQ\DOä\R
āXUWÁX5XPEDOäNÁä$SRVWROHIHQGL
NDUDNROXQSROLVYHEHNÁLVLSRVWD
FäNDOD\FäKHSVLJHOLUOHUGLKHSVLQLQ
ED\UDPKDUÁOäNODUäEL]OHUOHEHUDEHU
KD]äUODQPäĄROXUKHUNDSä\äÁDOD
QDPHQGLOLÁLQGHKDUÁOäāäYHWDWOäVä
PXKDNNDNYHULOLUYHELUGHED\UDP
ĄHNHULWXWXODUDNXāXUODQäUODUGä$Q
WDO\DGDĂVWDQEXOoDGÐQPHKD\DOOH
ULNXUDUNHQELOHKDODDLOHGHQNDODQ
RED\UDPODUGD\DSäODQWHONDGD\ä
IäJHOHQHāLQLVÖUGÖUÖ\RUGXPVRQ
UDQDVLSROGXĄLPGL\LQHĂVWDQEXO
GD\äP%H\OHUEH\LQGHD]GDLUHOLELU
DSDUWPDQGDKX]XUODEDKÁHVLQLQ
NH\őQLYHHVNLNRPĄXOXNODUäQVäFDN
GX\JXODUäQäWHNUDU\DĄDUNHQIäUäQäQ
LNLWHSVLVLQGHQWHNWHSVL\HGÖĄHQ
EXJHOHQHNXPDUäPEHQ\DĄDGäNÁD
VÖUHFHNJHUÁLDUWäNYLWULQOHUGH\HU
DODQUHQJDUHQNSDVWDODUWHNQRORML
JHOLĄLPLYHGÖQ\DJOREDOOHĄPHVL\OH
ÁHĄLWOHQHQWDWODUÁHĄLWÁHĄLWPXWIDN
ODUYHEXPXWIDNODUäQGHāLĄLNWDG
ODUäKD]äUDPDÁDEXFDNX\JXODQDQ
SRĄHWWHQÁäNDUäOäSWDEDNODUDNRQDQ
ÁHNLFLJÐUÖQWÖOHUEHQLGHFH]EHGL
\RUDPDKHUĄH\HUDāPHQEXEL
]LPNDGLPWDGODUäPä]GHGLāLP\DĄ
OäDNVLLKWL\DUWXWXFXOXāXPODYHGH
LQDWODJHOHQHNOHULPLER]PD\DFD
āäP+DODEXJHOHQHNOHUL\DĄDWDELO
PHQLQÁDEDVäQäGDYHUPH\HÁDOäĄä
\RUXP2QHGHQOHVL]OHUHELUNDÁ
GHāLĄLNJÖOODÁWDULőQLGHWDNGLPHGL
\RUXP%XVDUD\VRŒDUäQGDQJÖ
QÖPÖ]PXWIDāäQDGHYURODQOH]]HWL
VÖUGÖUÖOÖUJHOHQHNOHULPL]DUDVäQ
GDQHNVLOWPH\HOLP+DőIOH]]HWOL
ELURNDGDUGDEHVOH\LFL7ÖUN7DWOäVä
*ÖOODÁäQWDGäQDVDGHFHUDPD]DQODU
GDGHāLO\äOäQKHU]DPDQäXODĄDOäP
+HUNHVHKD\äUOäYHEHUHNHWOLELU5D
PD]DQKX]XUOXJÖYHQOLOH]]HWOLYH
EROWDWOäELUED\UDPGLOL\RUXP
DÜNYANIN EN PRESTİJLİ MUTFAK SANATLARI OKULU
g]\HîLQèQYHUVLWHVLèLOHè7UNL\H
GH
0
LOOL\HW/(==(7*$=(
7(6Ă\D]DUä&KHI6H
OLQ(NLP/H&RUGRQ%OHX
ĂVWDQEXOoXQGLUHNWÐUÖ
0DVWHU&KHI*LOOHV&RP
SDQ\LOH'ÖQ\DYH7ÖUNL
\HoGHNLHāLWLPOHULJÐUÖĄWÖ
Q'Q\DªQíQHQSUHV
WLMOL0XWIDN6DQDWODUí
2NXOX/H&RUGRQ%OHXňV
WDQEXOªXQoDOíĪPDODUíYH
)UDQVí]0DVWHU&KHItOHULQ
YHUGLċLHċLWLPOHUKDNNíQGDRNXU
ODUíPí]DYHJHQo&KHI$GD\ODUíQD
QHOHUV|\OHPHNLVWHUVLQL]"
/H&RUGRQ%OHX\äOGäU0XW
IDN6DQDWODUäJHOHQHNOHULQL\DĄD
WDQYHGHāLĄLNÖONHOHUGHoWDQID]
ODĄHKLUGHNLJÖÁOÖDāäLOHGÖQ\DQäQ
GÐUWELUWDUDIäQD\D\äODQJDVWUR
QRPLDODQäQGD\DSäODQJHOLĄPH
OHULWDNLSHGHQYHEXJHOLĄPHOHUH
NDWNäYHUHQELUNXUXPGXU/H&RU
GRQ%OHXoGH±]\HāLQ¶QLYHU
VLWHVLLOH7ÖUNL\HoGH±]\HāLQ¶QL
YHUVLWHVL¢HNPHNÐ\NDPSÖVÖQGH
PDODQGDp0ÖNHPPHOOLN
0HUNH]LqDGäYHULOHQX\JXODPDEL
QDVäQGDHāLWLPOHUHEDĄODGä%XLĄ
ELUOLāLNDSVDPäQGD*DVWURQRPLYH
0XWIDN6DQDWODUä/LVDQV3URJUD
PäoQGDNLPXWIDNGHUVOHUL/H&RU
GRQ%OHXoQÖQp0DVWHU&KHIqOHUL
WDUDIäQGDQYHULOPH\HEDĄODGä/H
&RUGRQ%OHX)UDQVä]0DVWHU&KHŒH
ULWDUDIäQGDQJHQHONDWäOäPDDÁäN/H
&RUGRQ%OHX6HUWLőND(āLWLP3URJ
UDPODUäGDDÁäOGä%XVHUWLőNDSURJ
UDPODUäPXWIDNYHSDVWDFäOäNROPDN
Ö]HUHLNLGLVLSOLQGHQROXĄPDNWDGäU
0XWIDN'LSORPDVä*ÖQGH
VDDWKDIWDGDJÖQYHWRSODPGD
VDDWRODQ7HPHO2UWDYH¶V
WÖQ0XWIDNVHYL\HOHULQLWDPDPOD
\DQÐāUHQFLOHUHp'LSOÎPHGH&XL
VLQHpYHULOLU8\JXODPDVHDQVODUä
JÐVWHULPOHUYHNXUDPGHUVOHULQGHQ
ROXĄDQEXNDSVDPOäSURJUDPGDÐā
UHQFLOHULPL]OÖNV\HPHNOHUKD]äU
ODPDNLÁLQJHUHNOLEHFHULOHUGHXV
WDOäNND]DQäUNHQGÖQ\DQäQHQL\L
PXWIDNODUäQGDYH0LFKHOLQ\äOGä]
OäUHVWRUDQODUäQGDÖVWGÖ]H\JÐUHY
OHUGHÁDOäĄPäĄYHNODVLNELUHāLWLP
DOPäĄRODQPDVWHUĄHIoOHULPL]GHQ
GHUVDOäUODU
3DVWDFäOäN'LSORPDVä*ÖQGH
VDDWKDIWDGDJÖQYHWRSODPGD
VDDWRODQ7HPHO2UWDYH¶V
WÖQ3DVWDFäOäNVHYL\HOHULQLWDPDP
OD\DQÐāUHQFLOHUHp'LSORPHGH
3¼WLVVHULHqYHULOLU%XDĄDPDGDÐā
UHQFLOHULPL]GÖQ\DQäQHQL\LUHV
WRUDQODUäQGDYHSDVWDQHOHULQGH
VXQXODQNODVLNYHPRGHUQWDWOäOD
Uä\DUDWPDNLÁLQNXOODQäODQNDEXO
JÐUPÖĄWHNQLNOHULÐāUHQLSSDVWD
FäOäNVDQDWäLÁLQJHUHNOLELOJLOHULHGL
QLUOHU
+HULNLGLVLSOLQLGHEDĄDUäLOHEL
WLUHQÐāUHQFLOHUHVHNWÐUGHHQSUHV
WLMOL\HWNLQOLNEHOJHVLRODUDNNDEXO
HGLOHQp/H*UDQG'LSOÎPHqYHULOLU
/H&RUGRQ%OHXoGHGHUVYHUHQ
PDVWHUĄHŒHUVHNWÐUGHHQD]
\äOGHQH\LPHGLQPLĄYHÐGÖOOÖ\D
GD\äOGä]OäKRWHOYHUHVWRUDQODUGD
ÁDOäĄPäĄODUGäU$\UäFDEXĄHŒHU/H
&RUGRQ%OHXoGHHāLWLPYHUHELOPHN
LÁLQÐQFH]RUOXăHIWHVWOHULQHWDEL
WXWXOXUODU%XWLWL]HāLWPHQNDGUR
VXQXQGÖQ\DJHQHOLQGHHGLQPLĄ
ROGXāXWHFUÖEHYHGRQDQäPäLOH
/H&RUGRQ%OHX\DOQä]ÖVWÖQPXW
IDNWHNQLNOHULQLYHUPHNOHNDOPD]
ÐāUHQFLOHULQLQD\Qä]DPDQGDJDV
WURQRPLNÖOWÖUÖLOHpVDYRLUYLYUHq
QRV\RQXQXQJHOLĄPHVLQLGHGHV
WHNOHU7ÖUNÁH\HGHÁHYLULOHQHāL
WLPGHÐāUHQFLOHUKHPĂQJLOL]FH
KHP)UDQVä]FDWHUPLQRORML\HGHK¼
NLPROXUODU
Q.Do\íOGíU/H&RUGRQ%OHXtGH
HċLWPHQVLQL]"
%HQELU/H&RUGRQ%OXHăHőROD
ELOPHQLQNDÁ\äOGäUEXKL]PHWLYHU
GLāLQL]GHQÁRNGDKDÐQHPOLROGX
āXQXGÖĄÖQÖ\RUXP'ÖQ\DoGD
KHU\äOVDGHFHÁRND]VD\äGDĄHI/H
&RUGRQ%OXHăHőRODELOPHNLÁLQJH
UHNHQ\HWHUOLOLāLNDUĄäOD\DELOL\RU
0ÖODNDWVÖUHFLYHPXWIDNVä
QDYODUäÁRNWLWL]OLNOH\DSäOä
\RUsEXVÖUHÁVDGHFHÖVWÖQ
PXWIDNWHNQLNOHULYHL\LLOH
WLĄLPJHUHNOLOLāLQLGHāLOD\Qä
]DPDQGDEXHĄVL]HQVWLWÖ
QÖQVXQGXāXELUDQOD\äĄWäU
/H&RUGRQ%OXHăHŒHULQLQHQ
EÖ\ÖNVRUXPOXOXāXEXLĄL
X]XQVÖUHGLUKD\DOOHULQLNX
UDQNLĄLOHUHÐāUHWHELOPHNWLU
%X\Ö]GHQEÖ\ÖN/H&RUGRQ
%OXHăHŒLāLEÖ\ÖNELUEDĄDUäYHD\
UäFDOäNWäU
Q%LUĩHIDGD\íQGDDUDGíċíQí]
g]HOOLNOHUQHOHUGLU"
/H&RUGRQ%OXHHāLWLPOHULQGH
ÐāUHQFLOHULQIDUNOäWHNQLNOHULÖVW
GÖ]H\GHÐāUHQPHVLGLU%XĄHNLOGH
\DSäODQHāLWLPLOHÐāUHQFLOHULQNHQ
GLQHJÖYHQLYHWHPHOEHFHULOHULRU
WD\DÁäNDUKHUÁHĄLWPXWIDāDGÖQ
\DoQäQKHUKDQJLELU\HULQGHX\XP
VDāODUODU
Q+HUNHVL\LELUĪHIRODELOLU
PL"
/H&RUGRQ%OXHGÖQ\DGDHQÖVW
VHYL\HGHYHGRQDQäPGDPXWIDN
SDVWDFäOäNYHDāäUODPDHāLWLPLYHU
PH\LWDDKKÖWHGHU/H&RUGRQ%OXH
KHUNHVLQNXVXUVX]YHNHQGLNÖO
WÖUÖQHGHVD\JäOäHāLWLPOLELUHUĄHI
RODFDāäQDLQDQäU
Q7UN0XWIDċíLOHLOJLOLQHOHU
GĪQ\RUVXQX]"<|UHVHOOH]]HW
OHULWDWPDLPNDQíEXODELOGLQL]PL"
7ÖUNPXWIDāäKHU]DPDQLOJLPL
ÁHNPLĄYHLOKDPND\QDāäPROPXĄ
WXU0H]HNÖOWÖUÖQÖ]ÖONHQL]GHNL
ÖUÖQOHULQ\ÖNVHNNDOLWHVLQLJÐVWH
UL\RU7DULKLYHFRāUDőNRQXPX
QX]\HPHNNÖOWÖUÖQÖ]ÖJÐVWHUL
\RU,VWDQEXOoGDROPDNEDQD\HQL
UHVWRUDQODUNHĄIHWPHIäUVDWäYHUL
\RU7ÖUNPXWIDāäGÖQ\DPXWIDNOD
UäQäHWNLOHPH\HGHYDPHWWLNÁHEX
UDGDROPDNGDKDGDKH\HFDQYHULFL
ROX\RU
Q0XWIDNWDKDULNDODU\DUDW
PDNLVWH\HQOHUHgQHULOHULQL]QH
OHUGLU"
±QFHOLNOHSLĄLUPHNLÁLQWXWNX
OXROPDN0XWIDāäVHYPHN\HPHāH
NDOELQLNR\PDNNLĄL\LL\LELUĄHI\D
SDU6äNäÁDOäĄPDÐ]YHULYHÐāUHQ
PH\HGHYDPHWPHN
Project1
Lezzet günlükleri
12/27/13
10:33 AM
Page 1
7(008=d$5ù$0%$
www.milliyet.com.tr
BASINDA GÜVEN
/H]]HWè'RVWODUëè+DONLGLNLªGH\GL
Halkidiki Hakkında
Betül
ALTINBAŞAK
[email protected]
H
HQÖ]\D]LÁLQELUSODQ\DSPDGä\VDQä]
+DONLGLNL<DUäPDGDVäoQäGDSODQODUäQä]
DUDVäQDDOäQKLÁSLĄPDQROPD\DFDNVä
Qä]q8]XQELUNäĄäQDUGäQGDQ\D]äÐ]OHGLāL
PL]JÖQOHUGHĂVWDQEXO(WLOHU0DULDVGDJÖ]HO
ELURUJDQL]DV\RQDNDWäOPäĄ+DONLGLNL<DUäPD
GDVäoQäYHKHU\äO0D\äV+D]LUDQWDULKOH
ULQGH\DSäODQJDVWRURQRPLIHVWLYDOLQLPHUDN
OäODUäQDVD\IDPä]GDQGX\XUPXĄWXN$QFDN
pVDGHFHDQODWäODQODUOD\HWLQPH\HOLPIRWRāUDI
ODUäQGDQWDYVL\HGHEXOXQPD\DOäPpGHGLNYH
$WKRV'Dāä2UJDQL]DV\RQ*UXEXQXQGDYHWL\
OHKD]LUDQWDULKOHULDUDVäQGD/H]]HW'RVWOD
Uä'HUQHāLPL]%DĄNDQä09DVő3DNPDQNXUX
FXÖ\HOHUGHQVHYJLOLGRVWXP0HKSDUH6Ð]HQHU
YHEHQIDUNOä\D\äQJUXSODUäQGDQROXĄDQNÖÁÖN
ELUJUXSOD6HODQLN0HNDGRQ\DKDYDOLPDQäQäQ
\ROXQXWXWWXN
3 GUNUN ÖZETİ VE HALKİDİKİ YARIMADASI…
±QFH0DNHGHQ\D+DYDOLPDQäQDGäQGDQ
EDKVHWPHNLVWHULP¢ÖQNÖVL]GHELUÁRNNLĄL
JLELp<XQDQLVWDQoGD0DNHQGRQ\D+DYDOLPD
QäoQäQQHLĄLYDU"qGL\HELOLUVLQL]+LND\HĄÐ\
OH6HODQLNăHKULPLODWWDQÐQFHVHQHVLQGH
0DNHGRQ\D.UDOä&DVVDQGHUWDUDIäQGDQNXUXO
PXĄWXU<XQDQLVWDQoäQHQEÖ\ÖNLNLQFLĄHKUL
RODQ6HODQLN0DNHGRQ\DFRāUDőEÐOJHVLQLQGH
EDĄNHQWLRODUDNNDEXOHGLOPHNWHGLU<ä
OäQGD0DNHGRQ\D
QäQEDāäPVä]OäNLODQHWWLāL
DQGDQEHUL<XQDQOäODUEXÖONHQLQNHQGLOHUL
QHDLWJÐUGÖNOHULDGäYHVLPJHOHULNXOODQäOPD
VäQDĄLGGHWOHLWLUD]KDOLQGHOHU6äUIEX\Ö]GHQ
%0ÖONH\HJHÁLFLRODUDN
0DNHGRQ\D(VNL<X
JRVODY&XPKXUL\HWL
)<520DGäQäWDNPäĄWä
'LāHUWDUDIWDQGÖQ\DQäQJHOPLĄJHÁPLĄHQEÖ
\ÖNLPSDUDWRUODUäQGDQVD\äODQEÖ\ÖNĂVNHQ
GHU6HODQLNoLQVLPJHVLVD\äOäUNHQ0DNHGRQ\D
GDRQDVDKLSÁäNä\RUÐ\OHNL0DNHGRQ\DoQäQ
HQEÖ\ÖNKDYDOLPDQäQLVPLELOH%Ö\ÖNĂVNHQ
GHU6HODQLN+DYDOLPDQäQDGäGD0DNHGRQ\D
KDYDOLPDQäRODUDNJHÁL\RU%XWDUWäĄPDODUQH
UH\HNDGDUJLGHUELOHPH\L]DPDEL]LKDYDOLPD
QäQGDNDUĄäOD\DQ0RXQW
$WKRV$UHD2UJDQL]DV
\RQX\ÐQHWLFLVL0DULD
3DSDYH7+<DGäQDNDO
GäāäPä]VÖUHFHEL]L\DOQä]
EäUDNPD\DQ(OHQL9UD]L
WLNRXQXQLÁWHQNDUĄäOD
PDODUäLOHJH]LPL]EDĄODGä
*Ö]HOELUVÖUSUL]GH(WLOHU
0DULDVoäQLĄOHWPHFLVL0DULD
(NPHNÁLRāOXoQXQEL]LPOHELUOLN
WHROPDVä\Gä]LUDELUOLNWHOH]]HWZRUNVKRSOD
Uä\DSDFDāäPä]äQKDEHULQLDOPäĄWäNELOH%X
UDGDVÐ\OHPHGHQHGHPH\HFHāLP7ÖUNGL]LOHUL
<XQDQLVWDQoGDÁRNEÖ\ÖNLOJLJÐUÖ\RU±\OHNL
(OHQLEXGL]LOHUOHÖÁ\äOGDÖVWHOLNGHWDPDPHQ
NHQGLÁDEDVä\OD7ÖUNÁH\LVÐNPÖĄ¶VWHOLNGH
ÁRNWHPL]NRQXĄX\RU*XUXUGX\X\RUÁRNPXW
OXROX\RUVXQX]+DYDOLPDQäQGDNLNDUĄäODPD
GDQVRQUDNPELU\ROFXOXāXQDUGäQGDQ2X
UDQRXSROLn\DYDUGäN%L]LNÖÁÖNÁDUĄäVäWXULVWLN
HĄ\DVDWDQPDāD]DODUäWHUWHPL]GHQL]LYHVD
NLQ\DĄDPä\ODNäVDFäNELUVÖUHGHEÖ\ÖOHGL7DQ
YDNWLQLQNä]äOOäāäLOHPDYLYH\HĄLOLQDKHQJLQH
NDSäOGäāäPä]äEÖ\ÖNĄHKULQVWUHVLQGHQVRQUD
VÖNXQHWKLVVLQLQLÁLPL]HGROGXāXQX
LWLUDIHWPHPOD]äPf/H]]HW'RVW
ODUäELUDUD\DJHOLUGHEÐOJHQLQ
OH]]HWOHULQLQWDGäQDEDNäOPD]
Pä".ULWLNRV5HVWDXUDQWnWDQH
őVELUDNĄDP\HPHāLEL]LEHN
OL\RUGX5HVWDXUDQWäQLĄOHWPH
FLVLYHD\Qä]DPDQGDĄHő-RLQ
.ULNLWRVoXQELUELULQGHQOH]]HWOL\H
PHNOHUL<XQDQPÖ]LNOHULLOHELUOHĄLQFHÐ]HQ
OHKD]äUODQPäĄPHNDQGDVDDWOHUVÖUHQ
GRVWVRKEHWOHULEDĄODPäĄROGX5HVWD
XUDQWD\Qä]DPDQGDELUVDQDWJDOHUL
VLÐ]HOOLāLGHWDĄä\RU$YUXSDYH$PH
ULNDoGDKHU\äOHQNDOLWHOLUHVWDXUDQWODU
DUDVäQGDVHÁLOL\RUYHÐGÖOOHQGLULOL\RU
7HUH\DāäLOHVRWHOHQPLĄPDQWDUYHSDWD
WHVLQWDGäLOHWDPELUJÐUVHOĄÐOHQROXĄ
WXUPXĄVHE]HOHUOHEÖ\ÖNELUVDÁWDYD
GDKD]äUODQPäĄEXāODPD\DSäOPäĄODJRV
EDOäāäQäQWDGäVDQNLEDKÁHGHQ\HQL
Aradığınız döner lezzeti bulundu
Döner Stop, Mecidiyeköy’de
'
ÐQHUOH]]HWLQLJHOHQHNVHO
VäQäUäQGDQÁäNDUDQ'ÐQHU
6WRS.DYDFäNoäQDUGäQGDQ
ĄLPGLGH0HFLGL\HNÐ\oGHf'ÐQHU
VHYHUDUDGäāäOH]]HWLHQ\HQLKD
OL\OHEXGXUDNWDEXOX\RU'ÐQH
UHHĄOLNHGHQIDUNOäVRVODUä\ODWX
WXFXGDPDNODUDPH\GDQRNX\DQ
'ÐQHU6WRSGDKDLONWDQäĄPDGD
p'DKDÐQFHQHUHGH\GLQqGHGLUWH
FHN'ÐQHU6WRSoXQULWPLQGHGXU
PDN\RN\DNäQGDKHU\HUGHROD
FDNODUĂQVDQDHQHUMLDĄäOD\DQ
Project1
12/27/13
10:33 AM
FDQOäOäāä\OD'ÐQHU6WRSGDKDLON
WDQäĄPDGDp'DKDÐQFHQHUHGH\
GLQqGHGLUWL\RU¶]ÖOPH\HJHUHN
\RN1HGHROVDp%XGÐQHUL\HUVLQ
YHGÐQHU\LQHJHOLUVLQq
'ÐUWÐ]HOVRVFLDEDWWDHNPH
āLJHUÁHNGÐQHU3DWDWHVHJH
OLQFHFKHGGDUoOäYHFKLOOLVRVOX
SDWDWHVNä]DUWPDVäLOH\LQHDOäĄ
NDQOäNODUGHāLĄL\RU.DSDQäĄLVH
SURőWHURO\DGDÁLOHNOLFXSoOD\D
SäOä\RUp<DNäQGDNDIDQäÁHYLUGL
āLQKHU\HUGHNDUĄäQGDRODFDāä]q
GL\HQ'ÐQHU6WRSJHOHQHNVHOGÐ
QHUOH]]HWLQL\HQLOLNÁLVRVODUOD\R
UXPOD\DQGLQDPLNELUIDVWIRRG
]LQFLULăHYNHW6DEDQFäDLOHVLQ
GHQ&DQ.ÐVHRāOXoQXQ\DWäUäPä\
ODNXUXODQYH\HUOLÐ]JÖQ
ELUNRQVHSWOH\RODÁäNDQ'ÐQHU
6WRSKHUELULXOXVODUDUDVäIDVWIR
RG]LQFLUOHULQGHHQD]\äOWHF
UÖEHND]DQPäĄ\ÐQHWLFLHNLEL\
OHPDUNDODĄPD\äYHXOXVODUDUDVä
ELUUHVWRUDQ]LQFLULROXĄWXUPD\ä
KHGHŒL\RU
Page 1
7(008=d$5ù$0%$
www.milliyet.com.tr
6D\Õ<ÕO
BASINDA GÜVEN
Ya\×Qñ6DKLEL
0LOOiyeWèGa]eteciOLNèvHèYayëQFëOëNèAð.
Ya\×Qñ6DKLEL
*HQHOñYa\×QñY|QeWPHQL
0LOOiyeWèGa]eteciOLNèvHèYayëQFëOëNèAð.
Ya\×Qñ6DKLEL
)ï.5(7è%ï/$
0LOOiyeWèGa]eteciOLNèvHèYayëQFëOëNèAð.
*HQHOñYa\×QñY|QeWPHQL
*HQHOñYa\×QñY|QeWPHQñYarG×PF×V×
)ï.5(7è%ï/$
*HQHOñYa\×QñY|QeWPHQL
UMUT ALPHAN
*HQHOñYa\×QñY|QeWPHQñYarG×PF×V×
)ï.5(7è%ï/$
YD]×ñÿāOHULñ0GUOHUL
UMUT ALPHAN
BERTAN
Aí$12í/8èè‡ñï/.(è*h562<
*HQHOñYa\×QñY|QeWPHQñYarG×PF×V×
YD]×ñÿāOHULñ0GUOHUL
%$<'8è&$1èè‡ñ0(1'(5(6èg=(/
UMUT
ALPHAN
BERTAN Aí$12í/8èè‡ñï/.(è*h562<
GörVHOñY|QeWPHQñ(562<è'ï<AR
YD]×ñÿāOHULñ0GUOHUL
%$<'8è&$1èè‡ñ0(1'(5(6èg=(/
BERTAN Aí$12í/8èè‡ñï/.(è*h562<
2NXUñ7HPVLOFLVLñ%(/0$è$.d85$
GörVHOñY|QeWPHQñ(562<è'ï<AR
%$<'8è&$1èè‡ñ0(1'(5(6èg=(/
2NXUñ7HPVLOFLVLñ%(/0$è$.d85$
GörVHOñY|QeWPHQñ(562<è'ï<AR
$QNDUDñ7HPVLOFLVLñ6(53ï/èd(9ï.&$1
7zHOñ.LāLñ7HPVLOFLVL
6RUXPOXñ0GUñ$/ïè1$=,0è21$RAN
2NXUñ7HPVLOFLVLñ%(/0$è$.d85$ï60$ï/è(RALP
$QNDUDñ7HPVLOFLVLñ6(53ï/èd(9ï.&$1
7zHOñ.LāLñ7HPVLOFLVL
<D\×Qñ<|QHWPHQL
ï60$ï/è(RALP
6RUXPOXñ0GUñ$/ïè1$=,0è21$RAN
:BZ‘O:ÚOFUNFOJ
$QNDUDñ7HPVLOFLVLñ6(53ï/èd(9ï.&$1
7zHOñ.LāLñ7HPVLOFLVL
$'ï/è<,/',=
<D\×Qñ<|QHWPHQL ï60$ï/è(RALP
6RUXPOXñ0GUñ$/ïè1$=,0è21$RAN
*HQHOñ.RRUGLQDW|U
09$6)ú3$.0$1
$'ï/è<,/',=
'ï'(0è<,/',=
<D\×Qñ<|QHWPHQL
*HQHOñ.RRUGLQDW|U
Genel
Koordinatör
5HNODPñ0GU
$'ï/è<,/',=
'ï'(0è<,/',=
$/ú$<',1<(/ú1(5
%(<+$1è$ð.,1
*HQHOñ.RRUGLQDW|U
5HNODPñ0GU
(GLW|U
'ï'(0è<,/',=
%(<+$1è$ð.,1
&EJUÚSMFS
8í85è2185è85+$1
5HNODPñ0GU
(GLW|U
g]OHP0(.ú.
*|UVHOñ<|QHWPHQ
%(<+$1è$ð.,1
8í85è2185è85+$1
$OL6(<h%2ø/8
0867$)$è.$<$&$1
(GLW|U
Haldun
Z. 7h=(/
*|UVHOñ<|QHWPHQ
8í85è2185è85+$1
6D\IDñ7DVDU×P×
0867$)$è.$<$&$1
'(0(7è<,/',=èè*$0=(è8í85èè+$=$/è.$1$'/,
*|UVHOñ<|QHWPHQ
(ÚSTFM:ÚOFUNFO
6D\IDñ7DVDU×P×
0867$)$è.$<$&$1
56/$":5"1"3
'(0(7è<,/',=èè*$0=(è8í85èè+$=$/è.$1$'/,
<D\×QDñ+D]×UOD\DQñ0HG\DèïOHWLñLPè0HFUDODUëè5HNODPFëOëN
6D\IDñ7DVDU×P×
è
èèèèèèè3D]DUODPDèYHè7XUL]Pè7LFè/WGèðWLªGLU
'(0(7è<,/',=èè*$0=(è8í85èè+$=$/è.$1$'/,
<D\×QDñ+D]×UOD\DQñ0HG\DèïOHWLñLPè0HFUDODUëè5HNODPFëOëN
2SHUDV\RQñYHñ3D]DUODPDñ*UXSñ%DāNDQ×ñ92/.$1è.$56$1
è
èèèèèèè3D]DUODPDèYHè7XUL]Pè7LFè/WGèðWLªGLU
Tel: 0212 213 76 89
<D\×QDñ+D]×UOD\DQñ0HG\DèïOHWLñLPè0HFUDODUëè5HNODPFëOëN
0DOLñÿāOHUñ*UXSñ%DāNDQ×ñ1ï<$=ïè$/.$<$
www.aydajans.com
è 2SHUDV\RQñYHñ3D]DUODPDñ*UXSñ%DāNDQ×ñ92/.$1è.$56$1
èèèèèèè3D]DUODPDèYHè7XUL]Pè7LFè/WGèðWLªGLU
<|QHWLPñ<HUL
0DOLñÿāOHUñ*UXSñ%DāNDQ×ñ1ï<$=ïè$/.$<$
ï]]eWSDñDè0DKDOOHsLèAbideLè+UUiyeWèCaddesiè1oè162
2SHUDV\RQñYHñ3D]DUODPDñ*UXSñ%DāNDQ×ñ92/.$1è.$56$1
<|QHWLPñ<HUL
ÇDîOayan-ðiñOiè487èïsWDQEXOèT.è0212 337 99 99è
0DOLñÿāOHUñ*UXSñ%DāNDQ×ñ1ï<$=ïè$/.$<$
ï]]eWSDñDè0DKDOOHsLèAbideLè+UUiyeWèCaddesiè1oè162
+DEHUñ0HUNH]LñT. 0212 337 92 39
<|QHWLPñ<HUL
ÇDîOayan-ðiñOiè487èïsWDQEXOèT.è0212 337 99 99è
ï]]eWSDñDè0DKDOOHsLèAbideLè+UUiyeWèCaddesiè1oè162
7HPVLOFLOLNOHU
+DEHUñ0HUNH]LñT. 0212 337 92 39
$1.$5$ñ7ñ0è410èè0è(pbxèè F. èèè
ÇDîOayan-ðiñOiè487èïsWDQEXOèT.è0212
337 99 99è
7HPVLOFLOLNOHU
(*(ñÿ]PLUñ
HA0'ïèTh5.0(1è7ñèèèèSE[èñ)ñèèèè
+DEHUñ0HUNH]LñT.
0212 337 92 39
7ñ0è410èè0è(pbxèè
F. èèè
$1.$5$ñ
$.'(1ÿ=ñ$QWDO\Dñ
2.7$<è3ï5ï0è7ñèèèè)ñèèè
7HPVLOFLOLNOHU
(*(ñÿ]PLUñ
HA0'ïèTh5.0(1è7ñèèèèSE[èñ)ñèèèè
$'$1$ñ$+0(7è<$0$1èT.
èèèèSE[èñ)ñ0è49èè0
7ñ0è410èè0è(pbxèè
F. èèè
$1.$5$ñ
$.'(1ÿ=ñ$QWDO\Dñ
2.7$<è3ï5ï0è7ñèèèè)ñèèè
BasëOdëîëèYHUè'P&è+RñdeUHèYoOXè(senyuUtïstanbuO
(*(ñÿ]PLUñ
$'$1$ñHA0'ïèTh5.0(1è7ñèèèèSE[èñ)ñèèèè
$+0(7è<$0$1èT.
èèèèSE[èñ)ñ0è49èè0
$.'(1ÿ=ñ$QWDO\Dñ2.7$<è3ï5ï0è7ñèèèè)ñèèè
0LOOLyeWñ%DV×Qñ0HVOHNñÿONHOHUL·QHñX\PayDñVö]ñvHUPLāWLr.
BasëOdëîëèYHUè'P&è+RñdeUHèYoOXè(senyuUtïstanbuO
$'$1$ñ$+0(7è<$0$1èT.
èèèèSE[èñ)ñ0è49èè0
0LOOLyeWñGazetHVLñvHñHNOHULQGHñya\×PODQDQñyD]×ñ
0LOOLyeWñ%DV×Qñ0HVOHNñÿONHOHUL·QHñX\PayDñVö]ñvHUPLāWLr.
0LOOLyeWñGazetHVLñvHñHNOHULQGHñya\×PODQDQñyD]×ñ
GazetHFLOLNñvHñYa\×QF×O×Nñ$Ā.·yHñDLtWLrñÿ]LQñDO×QPDGDQñ
0LOOLyeWñ%DV×Qñ0HVOHNñÿONHOHUL·QHñX\PayDñVö]ñvHUPLāWLr.
KDEHUñvHñIRtRþrDIODU×QñKHUñWUOñtHOLIñKDNN×ñ0LOOLyeWñ
Na\QDNñJ|VtHULOHrHNñGDKLñLNWLEDVñHGLOHPez.
0LOOLyeWñGazetHVLñvHñHNOHULQGHñya\×PODQDQñyD]×ñ
GazetHFLOLNñvHñYa\×QF×O×Nñ$Ā.·yHñDLtWLrñÿ]LQñDO×QPDGDQñ
KDEHUñvHñIRtRþrDIODU×QñKHUñWUOñtHOLIñKDNN×ñ0LOOLyeWñ
<D\×Qñ7Uñ<D\JëQè6UHOLñ
ZZZPLOOL\HWFRPWU
Na\QDNñJ|VtHULOHrHNñGDKLñLNWLEDVñHGLOHPez.
GazetHFLOLNñvHñYa\×QF×O×Nñ$Ā.·yHñDLtWLrñÿ]LQñDO×QPDGDQñ
<D\×Qñ7Uñ<D\JëQè6UHOLñ
ZZZPLOOL\HWFRPWU
Na\QDNñJ|VtHULOHrHNñGDKLñLNWLEDVñHGLOHPez.
KDEHUñvHñIRtRþrDIODU×QñKHUñWUOñtHOLIñKDNN×ñ0LOOLyeWñ
BasëOdëîëèYHUè'P&è+RñdeUHèYoOXè(senyuUtïstanbuO
<D\×Qñ7Uñ<D\JëQè6UHOLñ
ZZZPLOOL\HWFRPWU
7HO
WRSODQPäĄGD
PDVD\DJHOPLĄ
VHE]HOHULQGR
PDWHVOHULQLĄWDKDÁDQNRNXVXLOH]H\WLQ\DāOD
UäQLONPDKVXONDOLWHVLLOHELUOHĄLQFHVDODWDODU
]H\WLQ\DāOäODUELUEDĄNDGHQL]ÖUÖQOHULELUEDĄ
NDOH]]HWOL\GL%L]ELUIHVWLYDOHJHOPLĄWLN\DUä
PDGDGDQHOHUROX\RUDQODPDOä\GäNĂOHUOH\HQ
VDDWOHUGHNHQGLPL]L\HĄLOOHPDYLQLQDODELOGL
āLQHÐQÖPÖ]GHX]DQGäāäELUWDYHUQDGDEL]LP
ÁD\EDKÁHOHULPL]JLELDODQODUGROPDVDUDQKD
QäPODUäL]OHUNHQEXOGXN%L]LPEDKDUDWODUäPä
]äQDNVLQHÁRND]EDKDUDWNXOODQDUDNEDGHPOL
Ö]ÖPOÖ\HĄLOVRāDQOäYELÁPDO]HPHOHUOHÁHĄLW
ÁHĄLWGROPDODUVDUä\RUODU3LĄLULUNHQGHWHQFHUH
\H\DWD\GHāLOGLNRODUDNGL]GLNOHULGROPDODUä
WäSNäEL]LPJLELÖVWÖQHELUNDSDNNDSDWDUDNSL
ĄLUL\RUODU)HVWLYDOROXUGDEDĄND\HPHNOHUSL
ĄLULOPH]PL"(UWHVLJÖQ$PPRXOLDQLDGDVäQGD
0HJDOL$PPRV7DYHUQDVäoQäQLQVDQDNHQGLQL
0DOGLYOHUoGHKLVVHWWLUHQPDQ]DUDVäQGD\LQH
KHSEHUDEHUDGDKDONäQäQGDNDWäOäPä\ODGHQL]
NHQDUäQGDND\DODUäQDUDVäQGDQWRSODGäāäPä]
.ULWDPRND\DNRUXāXNXOODQDUDN0DULDoQäQ
UHKEHUOLāLQGHEDOäNOäULVVRWWDSLĄLUGLN
DEVAM EDECEK...
Halkidiki, Selanik , kentin
güneydoğusunda bulunan bir
yarımadadır. Karakteristik üç
yarımadalar (Kassandra, Sithonia,
Athos) ile, üç dişli mızrak gibi Egeyi
andırıyor. Güneşli, altın kumlu plajları,
derin ve pitoresk körfezleri, geleneksel
köyleri ve modern turistik tesisleri,
küçük adalar ve korunaklı koyları, denizi,
Akdeniz iklimi ve muhteşem doğal
güzelliği, bugünkü Halkidiki'yi oluşturan
kumsallara inen çam kaplı tepeleriyle
doğa harikası bi r yer. Bölgenin plajları;
aile tatillerini, balıkçılık , meceraperestlik, kamp hayatı yada romantik bir
tatili kapsayacak zenginlik ve çeşitlilikte.
Binicilik, orman meyvaları, mantar toplama faaliyetleri, geleneksel yöntemlerle şarap üretimi bölgeye gelenlerin
katılabilecekleri aktivitelerden. Ayrıca
her yıl 15 mayıs- 15 haziran tarihlerinde yapılan Geleneksel Ahtos Dağı
Yemek Festivali’de bölgeye renk katan,
görülmeye değer kılan farklı ve özel bir
organizasyon. Festivali organize eden
Athos Dağı halkı mutfakları ve organik
lezzetleri ile gurur duyuyor.
Yunan Gelenekleri
MEHPARE SÖZENER’IN NOTU
Yunanlılar düğünden 4-5 gün önce
düğün yatağına para, gül ve çocuk
atıyorlar ki bol çocuklu ve bereketli
olsun evlilik. Düğün günü gelin bal
ve zeytinyağı karıştırıp şans getirsin diye kapıya haç şeklinde sürüyor.
Gelin ayakkabısının altına bekar
kız arkadaşlarının adlarını yazıyor.
Düğünden sonra gelenlere nikah şekeri
olarak çikolata kaplı badem veriliyor.
Yakın aile üyeleri hediye olarak altın
lira veya para veriyor. Her aile kız yada
erkek olsun çouğuna çeyiz yapıyor.
Genellikle ilk çocuğa babanın büyüklerinin adı veriliyor. Yeni doğan bebeğin
kafasının arkasına vurup, “İstanbul’da
simit sat” diyorlar mış ki bu “iyi iş
adamı olacağı” anlamına geliyormuş.
Download

5. Hafta Laboratuvar Ön Çalışma Dokümanı