haber
21
Üniversite,
e-evrak
sayesinde
hem
h›zland›
hem de
tasarruf etti
Türk üniversiteleri aras›nda
tüm birimleriyle e-evrak ve eimza sistemine geçen ilk üniversite olan Uluda¤ Üniversitesi,
sistem sayesinde hem gereksiz
bürokrasi yükünden kurtuldu
hem de k⤛t ve tonerden büyük
tasarruf sa¤lad›.
Uluda¤ Üniversitesi üst yönetiminin ald›¤› kararla, 5 Kas›m
2012 tarihinde tüm idari birimlerde bafllayan Uluda¤ Üniversitesi Doküman Otomasyon Sistemi (UDOS) baflar›yla sürdürülüyor.
Daha h›zl›, nitelikli ve verimli hizmet vermek amac›yla tüm
idari birimlerinde yeni organizasyon aray›fllar›na giren Uluda¤
Üniversitesi, bu kapsamda dört
ay önce bafllatt›¤› e-evrak ve eimza sistemi sayesinde yüzlerce
top k⤛d›n çöpe gitmesini önledi.
Yap›lan tasarruf k⤛tla da s›n›rl› kalmad›. Yaz›c›lar ve fotokopi makinalar› kullan›lmad›¤›
için enerjiden ve büro sarf malzemelerinden de büyük ölçüde
tasarruf edildi.
E-EVRAK
ANINDA G‹D‹YOR
Elektronik evrak sistemi sayesinde, yaz›flmalar da büyük h›z
kazand›. Eskiden, Görükle Yerleflkesi içinde birimler aras›ndaki
yaz›flma evrak› muhatab›na bir
haftada ulafl›rken, yeni sistem sayesinde evrak imzaland›¤› anda
karfl› taraftan görülebiliyor.
UDOS sayesinde, evrak›n
hangi birimde ne kadar bekledi¤i, ne kadar sürede haz›rlanarak
ilgilisine gönderildi¤i de sistemde görülebiliyor. Böylece, personelin performans› da kolayl›kla
ölçülebiliyor.
Üniversite yönetimi, sistemin
sa¤l›kl› yürüyebilmesi için personelini sürekli e¤itime tabi
tutuyor..
Download

Üniversite, e-evrak sayesinde hem h›zland› hem de tasarruf etti