İktisada Giriş I Dersi Kavramlar Seti: Karşılıklar ve Notasyon
Kavram (veya Formül)
Kitaptaki Gösterimi
Genel Gösterimi
Fiyat
F
P
Price
Miktar
M
Q
Quantity
Tüketim
Tü
C
Consumption
Gelir (Düzeyi)
G
R
Revenue (Income)
Arz
A
S
Supply
Talep
T
D
Demand
Talebin Fiyat Esnekliği
Te = (dM/M) : (dF/F)
Ep = (∆Q/Q) : (∆P/P)
Price Elasticity of Demand
Talebin Gelir Esnekliği
Ge = (dM/M) : (dG/G)
Er = (∆Q/Q) : (∆R/R)
Income Elasticity of Demand
Arz Esnekliği
Ae = (dM/M) : (dF/F)
Es = (∆Q/Q) : (∆P/P)
Supply Elasticity
Marjinal Fayda
MF
MU
Marginal Utility
Toplam Fayda
TF
TU
Total Utility
MİO
MRS
K
I
Marjinal İkame Oranı
Kayıtsızlık Eğrisi
Ölçeğe Göre Getiri
İngilizcesi
Marginal Rate of Substitution
Indifference Curve
Returns to Scale
Toplam Ürün
TÜ
TP
Total Product
Marjinal Ürün
MÜ
MP
Marginal Product
Ortalama Ürün
OÜ
AP
Average Product
Eş-Ürün Eğrisi
EÜ
Isoquant Curve
Girdi
Input
Çıktı
Output
Marjinal Teknik İkame Oranı
MTİO
MRTS
Marginal Rate of Technical Substitution
Emek
L
Labour
Sermaye
K
Capital
Doğal Kaynaklar
N
Natural Resources
Girişimci
E
Entrepreneur
Toplam Sabit Masraflar
TSM
TFC
Total Fixed Costs
Toplam Değişken Masraflar
TDM
TVC
Total Variable Costs
TM
TC
Ortalama Sabit Masraflar
OSM
AFC
Avarage Fixed Costs
Ortalama Değişken Masraflar
ODM
AVC
Average Variable Costs
Ortalama Maliyetler
OM
AC
Average Costs
Marjinal Maliyet
MM
MC
Marginal Cost
Toplam Satış Hasılatı
TSH
TR
Total Revenue
Ortalama Hasılat
OH
AR
Average Revenue
Marjinal Hasılat
MH
MR
Marginal Revenue
Kısa Dönem Ortalama Maliyet
KOM
SAC
Short-Run Average Cost
Uzun Dönem Ortalama Maliyet
UOM
LAC
Long-Run Average Cost
Toplam Masraflar
Toplam Kâr
Rant
∏
Total Costs
Total Profit
Rent
Fark Rantı
Difference Rent
Mutlak Rant
Absolute Rent
Ücret
Ü
w
Artı-Değer
Wage
Surplus Value
Faiz (Oranı)
r
Interest (Rate)
Tasarruf
S
Saving
Yatırım
I
Invesment
Sermaye Birikimi
Capital Accumulation
Download

Temel Kavramlar Seti