T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIcl
1時eMmiEgitimMiid前!噂範
Sayt:29254301/200/4053161
15/04/2015
Konu:Flor−VemikUygulamasl
……MODURLUGUNE
ASKALE
Jlg上A*aleToplumSa凱kMerkezinin15/04/2015tarihlive626saylllyaZISl.
IlgI yaZl geregi,Mtidnrl堕umze be軌 G諏ekin Zegerek Anaokuluile
ilkoku‖arlmlZlnbunyesinde buiunanAnaslnlh6grencileriney6nelikaglZVe dissagIrgl
taramaslnay6nelikToplum Sa軌glMerkezitaraflndan Flor−Vemikuygulamas−yapllacak
Olup言lgiyazlekindebuIunanAydlnlatllm−SOnamFormununM融rl蝉m混烏melEgitim
BOlumunden17104/2015CumagunumeSaiI)itiminekadaral,nIpai−clereimzalatllarak
21/04/2015 Sall guDu meSai bitimine kadar m関前i噂iimnzde olacak SC田de
g6mdcrilmesiIluSuSunda:
BilgiierinizivegereginirlCaederim.
KezzibanBirIlLISLI
M鯖d血ra.
iubeMtid血誼
DAclTIM
GiiItckinZegcrekAnaokuiu
IlkokulMudurlukIerine
AYen−Mah…kumctKonagiKat3ASkale
IノlektronikAg wwwmebgoVtr
e−POSta adsoyad@mebgoVtr
Ayrintli−blig1時ln MusaDELrBASivHKI
Iel(0312)XXXXXXX
raks(0312)XXXXXXX
B”eVrakguvcnLleiektron−kimmiicimZaIanmIStirh巾//cVraksorgumebgoVtradrcslndenOOe9−9a4C−38C0−9el0−7949koduiieteyitedIIebiiir
T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGI
AskaleToplumSagllglMerkezi
SAYI:49736891/ら2−b
15.04.2015
KONU‥Flor−VemikUygulamasl
MILLI EGITIM MUDURLUGUNE
ASKALE
AskaleToplumSagllglMerkezitaraflndanAnaslnln6grencilerine aglZ
Ve dis sagllgl taramaSlna yOnelik Flor−Vernik uygulamaslyaPllacak olup;
yazlmlZ ekinde g6nderdiglmiz AydlnlatllmlS Onam Formunun ailelere
imzalatllarak fbrmlarln geritoplanmasl,kabuleden6grencilerinT.C Kimlik
NumaralllistesininveimzalatllanfbrmlarlntarahmlZalVediliklegenderllmesi
hususunda;
Gereginibllgilerinizearzederim・
Dr.ZeynepTOKSOY
ToplumSagllglMerkezi
A撮ToDIu…S涙liかMorkc相子lSM)IAlhcciICVIcrMah−∧SK∧li TJ 04434152225 し旦hOJJ21は1888C−rmi上).r・品lLJ(』iil白、\(
Download

Flor - Vernik Uygulaması - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü