TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKĠġEHĠR ĠLĠ, ODUNPAZARI ĠLÇESĠ, YILDIZTEPE
MAHALLESĠ, 7947 ADA 1 PARSEL
306 ADA 1 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Nisan 2015, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
4
5
5
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. EskiĢehir Ġli
2.2. Odunpazarı Ġlçesi
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
6
7
7
8
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
3.4.Toprak Kabiliyeti
9
9
10
10
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
11
11
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
12
12
12
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
13
7- HUKUKĠ DURUM
13
8- EKLER
15
Ek-1: Tapu Kaydı
Ek-2: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-3: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Ek-4: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-5: Fotoğraflar
2
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
EskiĢehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın
satışı için Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)’nın 18.06.2013
tarih ve 5402 sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, EskiĢehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parseldeki
“Arsa” niteliğindeki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı)
için hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünden
alınan Tapu Takyidat Durumu, ÖİB’den temin edilen dokümanlar ile Özel Sektör temsilcilerinden
sağlanan bilgiler ile hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün
bilgiler ve elde edilen belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak
doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat’i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Konu taşınmaz Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesinin güneybatısında Yıldıztepe Mahallesi,
konumlanmakta olup toplam yüz ölçümü 1.146,00 m2’dir.
Taşınmazın ana niteliği, “Arsa ” olup arsa üzerinde herhangi bir kullanım bulunmamaktadır.
Taşınmaz, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planın da ise ticari alan olarak planlanmış olup
yapılaşma koşulları E=1,00 Hmax=11,50, tüm yollardan çekme mesafesi 5 m şeklindedir.
Konu taşınmazın bulunduğu bölge Gençlik Bulvarı’na yakın, merkeze 5 km uzaklıkta olmakla
beraber, çevresi hâlihazırda konumlanan yeni binalardan ve gecekondulardan oluşmaktadır.
4
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
Eskişehir
Pafta No
19M-IIIA
Blok No
-
Ġlçesi
Odunpazarı
Ada No
7947
Kat No
-
Bucağı
-
Parsel No
Bağ. Böl. No
-
Köyü
-
Niteliği
Niteliği
-
Mahallesi
Yıldıztepe
Arsa Payı
Sokağı
-
Eklentiler
-
Mevkii
-
Malik
Maliye Hazinesi
Arsa
1/1
1.146,00 m2.
Parsel Alanı
Edinme Sebebi ve Tarihi
İpotek Terkini-13/01/1993
Kat Mülkiyeti
Tapunun Türü
Takyidat Bilgisi
1
Kat İrtifakı
Arsa
-
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Konu taşınmaz Eskişehir İli Odunpazarı İlçesinin güneybatısında Yıldıztepe Mahallesinde
konumlanmaktadır. Atatürk Bulvarından sol kolda kalan Dr. Sadık Ahmet Caddesine devam
edilir, yolun sonunda bulunan kavşaktan Ali Çetinkaya Caddesi yönünde ilerlenir, 800 m ileride
bulunan kavşaktan Akbayır Sokak’a devam edilir, 250 metre ileride sağ kolda kalan Güvercinler
Sokak’ta yaklaşık 200 metre ileride köşe parseldir. Taşınmazın sınırlarını Güvercinler Sokak,
Kayalıtepe Sokak, Demiryurt Sokak ve yan parseller ile çevrilidir.
Taşınmazın önünde park alanı, ana caddenin karşısında ise Vali Mehmet Kılıçlar Anadolu Lisesi
bulunmaktadır.
5
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. EskiĢehir Ġli
Eskişehir günümüze kadar değişik
uygarlıklar
altında
varlığını
sürdürmüştür. Üzerinde kurulan
medeniyetlerden bazıları Frigya,
Bizans, Anadolu Selçukluları ve
Osmanlı İmparatorluğu'dur.
Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi'nin
kuzeybatısında yer almaktadır. İl
merkezi kuzeyinde Mihalgazi ve
Sarıcakaya doğusunda Alpu ve
Ankara güneyinde Mahmudiye,
Seyitgazi ve Afyon, batısında ise
İnönü ve Kütahya sınırları ile
çevrilidir. İl, yaklaşık 13.652 km2
yüz
ölçümü
ile
Türkiye
topraklarının %18' ini kaplamaktadır. İl merkezinin denizden yüksekliği ise 792 m’dir. Yaklaşık
%22'sini dağların oluşturduğu ilin, yeryüzü şekilleri içinde ovaların payı %26 dolayındadır.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olan Eskişehir’in
ekonomisinin temelini sanayi oluşturmaktadır. Başlıca sanayi dalları gıda, tekstil, lokomotif,
makine imalat, tuğla, kiremit ve çimentodur.
Şehrin iklimi İç Anadolu tipi Karasal iklim'dir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve
yağışsızdır. Bitki örtüsü İç Anadolu Bölgesi'nin tipik bitkisel örtüsü olan bozkırdır.
9 Eylül 1993 tarihinde yayımlanan 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyükşehir
statüsüne kavuşan Eskişehir iline bağlı 14 ilçe, 32 Belediye, 431 Mahalle bulunmaktadır.
Eskişehir ilindeki ilçeler; Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü,
Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıcçık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar’dır.
2.2. Odunpazarı Ġlçesi
Şehrin ilk yerleşim yeridir. Eskişehir kent merkezinde yer alır Bizans'tan Selçuklulara,
Osmanlılardan Cumhuriyet'e kadar uzanan kadim bir şehirdir. Yine bazı tarihçilere göre
Karacaşehir olarak bilinen Odunpazarı; Eskişehir'in güney kesimindeki tepelerin üzerine
kurulmuştur. Eskişehir'de 1905 yılında çıkan büyük yangın kentin aşağıda bulunan esnaf bölgesini
ortadan kaldırınca, ticarethaneler ve kamu yapılarının bu bölgeye doğru kaydığı "Odunpazarı"
ismini alan bölge, aynı zamanda; lületaşı ustaları, bakırcılar ve demirciler gibi geleneksel
sanatlarının isimleriyle anılan sokakların kurulmasına sahne olmuştur.
İlçe, deniz seviyesinden 869 metre yüksektedir. Kuzey ve Batıda Tepebaşı İlçesiyle, Güneyde
Kütahya İli, Seyitgazi ve Mahmudiye İlçeleriyle, Doğuda ise Alpu İlçesiyle sınırlıdır.
İlçedeki en önemli yeryüzü şekli Türkiye' ninde en önemli akarsularından biri olan Sakarya
Nehrinin kolu Porsuk Çayıdır.
6
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
Şehir Türkiye'deki demiryollarının kavşak noktalarından biridir. Eskişehir Tren İstasyonuna
günde dört yönden 60 kadar yük ve yolcu treni uğramaktadır. Haydarpaşa Garı'ndan, Ankara
yönüne giden tüm trenler Eskişehir'den geçer. Hızlı trenin tamamlanmasıyla Eskişehir-Ankara
arası 1 saat 5 dakika; Eskişehir-İstanbul arası 1 saat 30 dakikadır. Eskişehir’in ana karayolu
bağlantısı İstanbul-Eskişehir-Ankara devlet yoludur. Adapazarı'ndan ayrılan bu yol güneye inerek
Bilecik’ten geçer ve Bozüyük’ten doğuya yönelerek Eskişehir il sınırı içine girer. Tüm ili
kuzeybatı-güneydoğu yönünde geçen bu yol il ulaşımının omurgasıdır. Tepebaşı ve Odunpazarı
ilçelerinden geçer ve Sivrihisar bu yol üzerinde yer alır. İl’in diğer karayolu bağlantıları bu yoldan
ayrılır. Eskişehir’de ulaşımı olmayan köy bulunmamaktadır.
Eskişehir ili, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına girmekte olup 356 km devlet
yolu, 462 km. il yolu olmak üzere toplam şebeke uzunluğu 818 km.dir.
SATIH CĠNSLERĠNE GÖRE YOL AĞI (KM)
ASFALT YOLLAR
ESKĠġEHĠR
PARKE
STABĠLĠZE
TOPRAK
DĠĞER
YOLLAR
ġEBEKE
UZUNL.
356
-
-
-
-
356
459
462
-
-
-
-
462
548
818
-
-
-
-
818
ASFALT
BETONU
SATHĠ
KAPLAMA
TOPLAM
267
89
İl Yolu
3
Toplam
270
Devlet Yolu
Kent içi toplu ulaşım Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. Toplu ulaşım
hizmetlerinin hat ve güzergâhları ile birbirini tamamlaması için otobüs ile tramvayda ulaşım
hizmet bütünlüğü sağlanmıştır. Belediye otobüsleri vasıtasıyla şehrin hemen her yerine ulaşım
sağlanabilir. Eskişehir Tramvay Hattı iki hattan oluşan ve şehrin iki üniversitesini birbirine
bağlayan toplam 26 duraktan oluşan ulaşım ağıdır. Toplam hat uzunluğu 15 km'dir ve şehir içi
ulaşımda önemli bir yeri bulunmaktadır. Şehirde ayrıca Porsuk nehri üzerinde gezen gezi amaçlı
botlar da bulunmaktadır.
7
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan Ġllerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması (SEGE)
AraĢtırmasında demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali
kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010
yıllarına ait 61 değişken kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke
içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah
düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge
ve veri teminine ilişkin süreklilik hususları gözetilmiştir.
2011 yılı SEGE araştırmasına göre, Eskişehir İli, 1. kademe gelişmiş iller grubunda yer almakta
olup; Türkiye'deki iller arasındaki genel sıralamada 7. sıradadır.
Eskişehir’in birinci kademe iller arasında yer almasının önde gelen nedenlerinden biri de eğitim
alanında gelişmişlik seviyesinin yüksek olmasıdır. 2010 yılı verilerine göre, hem okuryazar nüfus
oranı hem de okuryazar kadın nüfusunun toplam kadın nüfusuna oranı bakımından Antalya ve
Eskişehir ilk iki sırada yer almaktadır. Yüksekokul veya fakülte mezunu nüfusun 22 ve üzeri yaş
nüfusa oranı değişkeni itibarıyla da Eskişehir, Ankara ve İzmir’in ardından üçüncü sırada
bulunmaktadır. Eskişehir’in büyük kentler için kavşak noktasında olması ve ulaşım imkânlarının
iyi olması da gelişmişliğe olumlu katkı sağlamaktadır. Nitekim demiryolu hattının yüzölçümüne
oranı göstergesi itibarıyla Eskişehir ilk beş il içerisinde yer almaktadır.
8
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
Eskişehir, coğrafi şartları, yükseltileri, yeryüzü şekilleri, denize olan uzaklığı gibi nedenlerden
dolayı kara iklimi özelliğine sahiptir. Bir taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine yakın
olması nedeniyle bu bölgeler ikliminin etkilerini taşımaktadır. Genellikle Eskişehir’de kışlar
parçalı bulutlu, kar yağışlı, baharlar orta derecede yağışlı ve yazlar ise az bulutlu ve açık
geçer.
İlin toplam arazisinin % 26,3 ’ini orman alanları teşkil etmektedir. İlde koru, bozuk koru ve
muhafaza karakterli ormanlarda bozuk ve verimli olarak toplam 359.004 hektar devlet ormanı,
1253 hektar melemen-kıvavdan köy tüzel kişiliği ormanı mevcuttur. Karaçam, Sarıçam, Kızılçam,
Meşe, Gürgen, Kayın, Sedir, Kavak, Ardıç gibi ağaçlar yetişmektedir.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
Eskişehir ilinin topoğrafik yapısını; Sakarya ve Porsuk havzalarındaki düzlükler ile bunları
çevreleyen dağlar oluşturur. Havza düzlüklerini kuzeyden Bozdağ ve Sündiken dağları, batı ve
güneyden ise İç Batı Anadolu eşiğinin doğu kenarında yer alan Türkmen Dağı, Yazılıkaya Yaylası
ve Emirdağ kuşatır. Dağlar, Eskişehir il alanının %22’sini kaplamaktadır. Bunların arasında en
önemlileri Bozdağ, Sündiken, Sivrihisar ve Türkmen dağlarıdır. İl toprakları içinde en yüksek
nokta 1825 m. ile Türkmen Dağı tepesidir. Ovaların il içindeki payı % 26’yı bulmaktadır.
Genellikle dağlarla çevrilmiş ovaların içinde Porsuk, Sarısu, Yukarı Sakarya ovaları büyük önem
taşır. İlde yaylalık alanlar Türkmen Dağlarının doğu uzantıları ve Bozdağ ile Sündiken dağları
üzerindedir. Ayrıca Porsuk ve Sakarya havzalarını birbirinden ayıran Sivrihisar dağları üzerinde
de yaylalık alanlar bulunmaktadır. Yaylalar, il topraklarının %0,6 gibi çok küçük bir bölümünü
oluşturmaktadır. Eskişehir ili toprakları ana vadiler ve bunlarla birleşen çok sayıdaki vadilerle
parçalanmış durumdadır. Sakarya ve Porsuk vadileri ilin en önemli vadilerini oluşturur. Bölge
topografik yapısını, neotektonik dönemde kazanmış olup, yapısal jeolojinin kontrolünde
gelişmiştir. Doğu-batı gidişli fayların etkisiyle, aynı yönde uzanan doruklar ve çöküntü ovalar
oluşmuştur. Eskişehir-İnönü ovaları en tipik örnektir.
Bölgenin en yaşlı birimlerini, Triyas yaşlı metamorfik şist mermer ile ofiyolitik melanj oluşturur.
Bu birimler üzerine açısal diskordansla Eosen yaşlı konglomera, Marn, kiltaşı, kireçtaşı, Miyosen
yaşlı andezit, konglomera, kilmarn, tüf ve kireçtaşı ile Pliyosen yaşlı kil, tüf ve bazalt serisi
gelmekte, bölgenin en genç birimleri olarak alüvyonlar bütün birimleri örtmektedir.
3.3. Su Kaynakları
Türkiye’nin en önemli akarsularından biri olan Sakarya Nehri aynı zamanda Eskişehir’in başlıca
akarsuyudur. Sakarya Nehrinin çok sayıdaki kolları içinde Porsuk Çayı başlı başına önem
taşımaktadır. İlin en büyük akarsuyu Sakarya Nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayı’dır. Uzunluğu
460 km’dir. Bölgeye güneybatıdan girip, doğudan çıkmaktadır. İl sınırları içinde sürekli akarsu
kaynakları dışında kalan ama Eskişehir’in yeryüzü şekillerinin oluşumunda büyük etkisi olan çok
sayıda dere ve çay vardır. Özellikle düzlükleri çevreleyen dağ ve yayla gibi yükseltilerin
eteklerinde yer alan bu dereler, yağışların arttığı ve karların eridiği zamanlarda kabararak
taşkınlara yol açabilmektedirler. İl sınırları içerisinde göl bulunmamaktadır. Ancak, Sakarya
Nehri üzerindeki Gökçekaya Baraj Gölü ile Porsuk Çayı üzerindeki Porsuk Baraj Gölü ekonomik
9
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
açıdan büyük önem taşır. Bunun yanı sıra, il sınırları içinde çok sayıda sulama amaçlı gölet
bulunmaktadır.
3.4. Toprak Kabiliyeti
Eskişehir ilinde tespit edilmiş 8 adet toprak grubu vardır. Buna göre, % 44.8 ile en fazla
kahverengi topraklar, % 26.36 ile kahverengi orman toprakları ve % 12.70 ile kalkersiz
kahverengi orman toprakları bulunmaktadır.
10
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Orta Anadolu'nun batıya açılan kapısı olarak tanımlanan Eskişehir; ulaşım kolaylığı, enerji
olanakları, uygun tarımsal yapısı ve zengin maden kaynaklarının yanı sıra sanayide de oldukça
gelişmiş illerden birisidir.
Şehir nüfusunun kırsal nüfusa göre hızla büyümesi, yetiştirilmiş bir iş gücü potansiyelinin varlığı,
ilin coğrafi bakımdan dahili pazarlara yakınlığı, enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu,
sanayi için gerekli altyapı yatırımlarının yeterli olması ve ulaşım kolaylıkları, bölge sanayisinin
giderek gelişmesini sağlamıştır.
Eskişehir mevcut sanayi alt yapısıyla yatırımcıların tercih ettikleri bir bölge konumundadır. Batı
Anadolu ve Marmara Bölgeleri'nde gelişme alanı bulunmayan sanayi için Eskişehir ili her türlü
uygun altyapı tesisleriyle donatılmış mevcut Organize Sanayi Bölgesi ve tevsiline başlanan
gelişim alanlarıyla son derece cazip bir sanayi merkezi haline gelmektedir.
Ülkemizin tek Uçak Motor Fabrikası (TUSAŞ) ile Dizel Lokomotif motoru üreten tek fabrikası
(TÜLOMSAŞ) Eskişehir’dedir.
Eskişehir Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biridir. Özellikle tahıl üretiminde önemli
paylara sahip olan il, şeker pancarı gibi bitkilerin üretiminde de önemli yer teşkil etmektedir.
4.1. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 812.320 kişi olup, bunun
405.253’ü erkek, 407.067’ si kadındır.
Odunpazarı ilçesi toplam nüfusu 376.650 kişi olup nüfus yoğunluğu bakımından ilçeler arasında
1. sırada yer almaktadır.
11
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
Satışa konu Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parselde kayıtlı
1.146,00 m2 yüz ölçümlü “Arsa” niteliğindeki taşınmaz ipotek terkininden 13.01.1993 tarihinde
Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir.
Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
AdaParsel No
Malik
EskişehirOdunpazarı
7947-1
Maliye Hazinesi
Tarih
Ana TaĢınmazın
Niteliği
Yüz
Ölçümü
(m2)
13.01.1993
Arsa
1.146,00
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Taşınmaza ilişkin Odunpazarı Tapu Müdürlüğünün konu taşınmaza ilişkin 03.12.2014 tarihli tapu
kaydında herhangi bir takyidat bilgisi bulunmamaktadır.
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Mevcut durumda taşınmaz üzerinde herhangi bir kullanım bulunmamaktadır.
12
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Odunpazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.12.2014 tarih ve 16396 sayılı
yazısında, konu taşınmazın 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” içinde
kaldığı belirtilmiştir.
Plan Notları:
1-
Plan onama sınırı 7947 ada 1 no.lu parseli kapsar. Uygulama imar plan değişikliği, plan
hükümleri, plan raporu ve plan paftası ile bir bütündür.
2-
Ticaret Alanında, günübirlik kullanıma yönelik ticari faaliyetle, lokanta, çarşı vb. kullanımlar
yer alabilir. Üst katlar konut amaçlı kullanılabilir. E=1,00 Hmax=11,50 metre olacaktır.
3-
1/1.000 imar planında mevcut yapılaşma ve kadastral durumundan kaynaklanan 5 metreye
kadarki kaymaları esası değiştirmemek koşuluyla düzeltmeye Belediye yetkilidir.
13
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
4-
Binalarda 0,00 kotu alınacak noktayı mevcut teşekküller ve arazi durumuna uygun olarak
belirlemeye Belediyesi yetkilidir.
5-
Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 28.02.2002 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve
jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Jeolojik açıdan yerleşime uygun
alanlar (UA) için belirlenen yapılaşma koşullarına ve önerilere uyulması zorunludur.
Yapılaşma esnasında ilgili yönetmelik ve genelge hükümlerine göre yerleşime uygun
alanlarda 2 kat üzerindeki yapılaşmalarda parsel bazında zemin etüdü yapılmaktadır.
6-
Bu plan ve plan notlarında belirtilmemiş hususlarda kent bütününe ilişkin imar planı
hükümleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
7
HUKUKĠ DURUM
Yapılan araştırmalarda konu taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun mevcut olmadığı
belirlenmiştir.
KAYNAKÇA:
-
Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr)
-
Karayolları Genel Müdürlüğü (www.kgm.gov.tr)
-
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
-
T.C. Odunpazarı Kaymakamlığı
-
Odunpazarı Belediyesi
-
Eskişehir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Eskişehir Çevre Durum Raporu, 2011
-
Kalkınma Bakanlığı SEGE - 2011 Araştırma Raporu
14
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
EK-1: TAPU KAYDI
15
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
EK-2: 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI
16
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
EK-3: 1/5.000 ÖLÇEKLĠ NAZIM ĠMAR PLANI
17
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
EK-4: 1/1.000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI
18
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
19
TANITIM DOKÜMANI
ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, YILDIZTEPE MAHALLESİ, 7947 ADA 1 PARSEL
EK-5: FOTOĞRAFLAR
20
Download

Tanıtım Dokümanı - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.