T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1
ii
"'Vf}
.,. h
i tn), ',
30/03/2015
Sayı
:32800326/821.05/3378393
Konu :Matematik Olimpiyatlar
........................................................ MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi
: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarihli ve33156 ı 7 sayılı yazısı.
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye geneli resmi-özel
tüm ortaokul 8.sınıf, lise 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik "20. Ulusal Antalya
Matematik Olimpiyatları" düzenleyeceğine dair yazı ve ekleri müdürlüğümüz web sayfası
(htpp://akcaabat.meb.gov.tr) adresinde duyumlar bölümünde yayımlanmıştır.
Söz konusu yarışmaya katılacak öğrencilerin ilgi yazıda belirtilen adrese doğrudan
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yenilik ve
Eğitim
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
Yazı
( 6 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YECIİTEK'e ait aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18
DAGITIM:
Resmi/Özel Tüm Ortaokul ve Lise Müdürlüklerine
6üveAIi E'ektronik
'mzalı Ash ile Aynıdır
ja-ldf I2o-i S
Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tel : (O 462) 2281084- i 16 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi : H . OEMİRCi(Şube Müd.)
Ortaöğretim Şubesi:O.AL TUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9296-9ac5-3121-8ccd-fe30 kodu ile teyit edilebilir.
ij.
'Il'
id.
)I. i· .,',1 ,' •• 'i,
ıf.(
T.C.
TRABZON VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
26103/2015
Sayı
: 65544067/821.05/3315617
Konu: Matematik Olimpiyatları
.............. ............. KA YMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 25103/2015 tarihli ve 880133371
82 ı .05/3248438 sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye geneli resmi-özel tüm ortaokul
8.sınıf, lise ı, 2. ve 3. sınıf
öğrencilerine yönelik "20. Ulusal Antalya Matematik
Olimpiyatları" düzenleyeceği ne dair yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yazının ilçeniz ortaokulu, lise ve dengi okul müdürlüklerine
duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
Ek:
Yazı
(6 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEGİTEK'e ait aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/l8
Dağıtım:
Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ: www.trabzonmem.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md . G. MEMİşKAPTANOGLU
Şef:
R.
BEKTAŞ
Tel: (0462) 2302094-1109 - 1131
Faks: (O 462) 2302096
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenddbe-3938-3 7b7-8be9-68bd kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
25/03/2015
Sayı
: 88013337/821.05/3248438
Konu: Matematik Olimpiyatları
................. \1i\I-iI-i(]i~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü'nün 20103/2015 tarihli ve 840375611511308259 ı sayılı
yazısı.
}\kdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın
Türkiye geneli resmi-özel tüm ortaokul 8. sınıf, lise 1, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik
"20. Ulusal }\ntalya Matematik Olimpiyatları" düzenlemek istediklerine ilişkin Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti i\nayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer i\ TEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEGİTEK'e ait aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/l8
Di\(]ITlM:
Gereği:
B
Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel
Eğitim
Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Müd.
i\kdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Ayrıntılı
bilgi için: C.SUKA YA
Tel: (O 312) 296 9400-943 ı
Faks: (O 312)2238736
Şef
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb .gov.tr adresinden 1306-13be-389b-8ac6-9265 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
25/03/2015
Sayı
: 88013337/821.05/3248438
Konu: Matematik Olimpiyatları
.......... ....... \1i\~İ~İ(}~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü'nün 20103/2015 tarihli ve 8403756115113082591
sayılı
yazısı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın
Türkiye geneli resmi-özel tüm ortaokul 8. sınıf, lise 1, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik
"20. Ulusal i\ntalya Matematik Olimpiyatları" düzenlemek istediklerine ilişkin Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer i\ TEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEGİTEK'e ait aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18
Di\(}ITIM:
Gereği:
B
Planı
Teknikokuııar -
06500 Yenimahaııe/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel
Eğitim
Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Müd.
i\kdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Ayrıntılı
bilgi için : C.SUKA YA
Tel: (O 312) 296 9400-9431
Faks: (O 312)2238736
Şef
Bu evrak güvenli elektronik imza ile im zalanmıştır. http ://evraksorgu .meb.gov.tr adresinden ı 306- ı 3be-389b-8ac6-9265 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MiLLi Ee;İTİM BAKANLlea
Oı-ıııüğrdiııı Ge ıı cl M iidiirlii ğü
Sayı
20/OJ/201 5
: 8403756 l /5 1/.1082591
Koıı u :
20. Ul usal Antalya Matemati k
O l impiy a tları
Y EN iLi K VE EG iTiM TEK NOLOJ iLER i GENEL MÜDÜRLÜ(;ON E
i19i : a) 07/02!~1l13 tarihli ve 13 .080.Y ET.OO.20.00.0/36 i (i ,a y ılı y az ı (Genelge No :20 1211 3 L.
lı) Akek ni /.. Üniver, itc si R e kt i\rlüğii Sa ğ l ı k, Kiilıür ve Spor Dairesi Ba ş kanlı ğ n"ı
i 2/m /20 15 tarih li ve 77175255- 309.0 i say ılı y a z ı s ı.
Akdeni z Üni versites i Sağ l ık , Kü ltür ve Spor Daires i Ba ş k a nl ı ğ ı bünyes inek faali ye t
göstere n Ma te mat ik To pllıl ug u ta rafından lise ve dcngi o kull anı devam eden öğ re n ci l e re
ıııal l' ın" l iğ i sevd irmek . ~Hll ~ lll H l a rıI1 1 ıc ~ vik etmek ama c ıy l ;:ı geleneksel o! ; ırak gc rçt.'ı..:lc ~ ıiril e ıı
U lusal Antal ya Mate. Il1<ıl i k O l impi YHIl a rı düzenlenillesine dair ilgi (b) ya zı iııcclcl1l1li ~ tir.
Düze nlenl11esi planl aniln Olimpi ya tlar tüm
ö ğ ren c ileri kapsad ı ğ ından
konunun il gi (a) Genelge
lise ve dengi o kullanı
cloğ nıltu s lIncla
Genel
devam eden
iVlüdi"ırli"ığ i"ıni"ı zc e
dt:ğcrleııd iri ı me si
hUSLIsLIııda
Bil gilerini t.i ve ge reğ ini arz ederim.
Ya ~ a r
D"i re
KOÇA \(
Başkanı
Ek : ilgi (lı) y a z ı ve ekleri (2 s"y r,,)
" laHi rh: Bi \'.
tlh6.. 1~ Kıl. l l ıı~ /;\ N K J\ R t\
E ld; ı m ıı i k !\~:
\\ \\ w.Ilh.:h.gl)\' .ır
e-posta : a ds()~ a d '(ı nı l'lı .l! (l\ .ır
" y rı n tıl ı hilgi i ~ iıı : <..\: ıin ,A,Wr A R Şe f
Td:( ııJ 1 2) -I U
15 I J
Faks: (II ~ 1 :! )4I S 0 7 Jt)
EVhı k
T:uih Vf! ;)<ıyıs ı : 12/03/20 15·6288
T.C.
AKDEf':lZ ÜNIv ERSITESI REKTÖRLÜ(;Ü
Sağlık .
KUltUr ve Spor Dairesi
Başkan lı ğ ı
77275255-309.01Konu: 20. Ulusal Antalya Matematik
S3)'1
O l irnpiy:n l <ı n
Miu..i M ITIM BAKANI.KilNA
ANKARA
Oniv\:rsi\cmiz Fen f.c.kühcs i Mateın::ıLil~ flö ı ümi.i
iil! Sı.ıglık . Kü ltür ve Spur Dairesi
bOnyesinde faali yet göstenncklc 01<:111 Matematik To plu l u ğu, Ii ~e ve dcngi o kult .m ı
devam eden öğrenci l ere matemat iği sevdimı ek, çn lı şmalarm ı te-..şvi k etmek ve Onİ\'t::rsiı elııizi
ulusnl düzeyde t aıı ıl ımı k amacıyla ge lenekselolarak gerçe k l eşt i rdig i Ulusal Antalya MatemD tik
Başkanlığ ı
O limpi ya tt::ırının
y irmin cisini düzenlemey i planlaın rık tfl u ır.
Söz ko nu su
Yim~ lIl an ırı
ülkemiz genel inde ki lise ve dengi okul
öğrenciler in i n k ,ı lllıın ıy l a
gCI'~ \.'kleş(i rilm e$ i ,
ektC' beli rlilen amnç, genci hilgil eri iII! b irlikı e, la rafinızdan duyurusunun
sağlan ma s ı ve aşağıda belirtilen progrum dahil inde gerçekleştiri l m esi için gerekli izııin
yc ri l cb ilnı cs i
hususunda;
Gcn!ğirı i b il gileriniı.e
arz ederim,
Progr:ıın:
Tarihi:
Tarihi:
H aşv uru
OL N i sn ıı
S ın av
03 Mayıs 20 15
04 M ayıs 20 15
ÖdUl Töreni Tarih:
20JS
l! - ilU'l.!llıdır
I'ror.Dr.lsnıfıl
KURTCEPHE
Rektö r
EK I. ER :
1- Olimpi y ııı Bilgi leri (I Sayfa),
'2- Olimpiynt Amuçl(ln (t Sayfa)
T.Ç.
ANKAlltı VALlLiCi
MIH/
E !i ıl,n
M ,i i l li,h;,,' ,,)
1 .7~
ooioii
' 'AI< K.No
:
Gtkıın
Evrak Tathi
: .... .J .. ....I2\J l ......
~~~~.=:r'>7:i',..-;:::.".!1:,·· ~;
---.,11{~"b
"'l
;:'yfJJ(,
Mliu :.A~ıJeA I : i.ın,~ersittjl S;ıgh < .kiiıt ü r Vf! Spccr [);ı;r(;"
":::
"::;"C"":::"'"Cb-;:":::mC:~"'"·I-"'.",,,:-:,::-:,,,",'''ilg'',"1(in=I:I":b::;
"'"''''h'''''
' ı"AH"'I"N
A''II~lyJ
T~ I: ı42 3l0l7 LS
,..
E rtkt'onillI\A;hIlF ,//~$ , al.drni.ı,e;h;,1f Iku"l t.'f·
t,lıl1\l'ııel l
~ ....
Pin 1(0:1.:: 91SH
f.·r()(: ~! k\lltUt@)J~d;:rlio,d u,tr,
Bu be lgl:' 5010 s ay ı lı El oktron ik Imza Kanununun 5. Madde s ı gcrogiııce güvonli elekt ronik imza Il e imza l a nnııştır .
';.
EK :
ı
AKD EN iz ÜN IVEltSjTESi
UL USAL ANT AL V AMATEMATı K OLiMPlv ATLAW
GENEL ııl LG ILER
1· Her
}'ı!
geleneksel olarak
yap ıl makta
olan Matematik
O l imp iyatla rı n ın
bu
yıl
20'ncisi
yapı l acak t ı r . Ulu sal Antalya Matematik O lı mp i yatla r ı nı n organizasyonu, Akdeniz Üni ....ersitesi Fen
FakiJItesi Matematik bölOmü ve Akdeniz Üniversitesi, Sa~hk, KaııCı, ve Spor Dairesi Başka n höı
bünyesinde faaliye t göstermekte olan Matematik Toplulu~u l arafından Antalya Iı Milli E{ıilim
MüdürlOğü n ü n işb ir liQi ile düzenlenmekte ve "Anl arya MCl lemalik O l impıya t i DOzanleme Kurulu·
larafından yürüıolmek t edir. Olimpiyat sorula rı nın haz ırlanmas ı ve deQerfendirilmesi ise Olimpiyat JOrisi
tarafından yapı lmak t ad ı r.
2- OJimpiya llar, TOrk iye genelinde lise ve dengi oku ll a rın birinci. ikinci ve üçUncli s mıf
6§rencileri a rasında yap ı lmak tadı r . Ay rı ca . ilk~ re lim 6'inci sınıf öOrcncileri de s ı nava katılabilmek ı edir.
3- h lt p:flog r enc i .akdenlı. c d u . tr/ m a t o li / mat ka y l tfo rmu .3s p
adresinde 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren online olarak yap ı lacaktı r . Btışvuran öğrenciler, yar ı şmaya
ahniilcaklaf l derslikleri ve numara l arını ym ı şmadan önce internet aracılığıyl a öOrenebilecek lerdir.
4- Olimpiyat sınavı 3 Mayı s 2015 - 10.00 tarihinde test yöntemiyle Akdeniz Üniversitesi
kampOsünde belirtilecek dersliklerde yapılacak t ır. Her b i ı sınıf kendi içe risinde degerlendirmeye tabi
tutulur.
5· Olimpiyatlara
ka li tacak l arın
!üm giderleri kendilerine aittir.
6- A nta lya ii Ile ilçelerinden ka tıl acak ö~renciler için. genel d e~e rle nd i rme ile birlikte ayrıca
kendi aralarında özel bir de"erlendirme yapı lacaktır .
7- Her okul için en faz la (lise L , II Ile III Sı n ıfla r için t opla nıda) 15 k i şilik kontenjan ayrı l m ı şli r.
Bireyselolarak başvurmak isteyenler. başvu rula n n ı okııl idaresine onaylatatak , form uzafinde belir1ilen
adrese göndereceklerdir (Bireysel başvurular okullara ayrı l an 15 kişilik kontenjana dahildir
IJ· Oliıııp iyalla ra sc:ıdece son b aşv uru tarihine kadar başwra n lm a lı nacak ol ı ıp; basvlH u
yapmadan yarışma glinO gelen ~renciler kesinlikle yarışmaya alı n mayacaklard ır. Ayrıca. yarışmaya
girf:cek ö~rencıteri n yan l arın d <'l mutlaka foto§rarı ı bir kimlik betgesi bulundu rmaları gerekmektedir.
9· Dereceye giren ö~ re nci l ere çeşill i ödüller verılecek t i r (Akdeniz Üniversitesi Rektörl üğünCE!
belgeleri ve çt!~IUi ödüller) .
olımpiyat madalyası . başarı
10- Başvuruda
edemeyeceklerdi r.
bulundugu
haklı:,
yarışmaya
girmeyenlar
11 . O l inıpiYfl tla r la ilgili duyunliar, sonuçlar, örnek sorular
hU p :/lm at ~m a t i k. fen.8 k den iZ.ed u.t rl tr
adresınden ö[email protected] i rebi!ecek t i r.
12 - Ödü l töreni.-ı Mayı s 20 15 - Saa1 14.00 ta(ihinde yap ı lacakt ı r.
herhangi
bir
hak
iddia
EK2 :
AKDENIz üNIVERSimsi
ULUSAL ANTALYA MATEMATiK OLiMPiYATLARıNIN AMAÇLAIU
i.
\ıl a t c l1l"tik o lim piyat l a rınııı
düzenlenmesi ndeki en bUyük amnç, lise ög,rcncilcrinc
göslercb ilrn ~ imkan ı vermek ve ımıı c m a ı ik
ma te m a t iği sı.:vt.! irlTl e k, y~ ı e n ek l c rini
alanında yctc nekli ö~ r en c il eri ödli llcndi rnıcl.:ıir. Bir~ok spor d al ında başarılı ö~rcncilt!r
bıışanlannı degiş i k spor orgmıiz;ı syo nl annda g6slcreb ihncktcdirler. fakat , dah i
diyebileceğimi z üstün zeka lı öğ rencile rim iz i n, bu yeteneklerini gösterebilecekler i
oli mp iyatl ar maal esef. gel i şmiş ülk elerle karş ıl aş tırıl d ı ğındn
Bil imse l olimpiyatlarda, ünivcrsiıe!crc büyOk görev düşmekt e d i r.
Aklıeniz Ün ive rsitesi olarak, özelli kle. matematik alanında kendi ni geliştirm i ş, üsW n
zcb lı öğrenc i k'rimizi ol1urlnnuırıp . m:'I1cmatiğ i seven öğrenci l erimizin kendil erini
g6swrcbilccckh:ri bir )' Ilrışnıa düzen lemeııi n ülkemiz. ~çı s ındnn önemli olduğuna
i n 41 nıyorU7..
bilimsel
oldukça
nitelikıeki
azd ı r.
2. Lise ögrı:m;ilcri nin zor ve dli ş UndUriicii s onıltırla muhakeme yetenekl erini a rttırm a k.
bilimsel ç;ılışıııa yeteJ\c~j kaza n dırıp bi ldik leri ko nuhı rd .} derin anal izler ynpmalnrm ı
sağınmakt ı r.
3. Üstün yetenekli ögrc ncil cr. ol impi yat s ınnv l arı ve k.ınıpları nda bir aray;) ge lerek
bi l inıse l rekitbct ortoJ llll oluşmakta ve bu sayede kcndilı:rini geliş ıirm e ın o t ivi:ıs)'onu
kaza ı ımak t a d ı rlar.
4. Ünivcrsiıem izde matcmn t iğc ilgi duyan ö~rel1cileri mi zin. bu organizasyonda görev
almaları sağ lanıp,
birl ikte çalışma , yeni bilimsel sosyn l ortam oluşturmn, m;Hematjk
bir maya gele rek yeni arkad a ş l ıklar kurma , ülkemiz ad ı na faydalı bir
orgarı i :c.ı s),onda gö rev nlrna mUI I lIğlılıU yaşa mainn sağ lannıakt adır . Ay rı ca , ögreıim
üyelt:ri ve lisans öğ re nc il er inin orı ak bir etkinli kte görevalması, öğrenc il er in kendi
a l anhırıy lu ve.: matematik bölümüyle i liş k i l e rin e olumlu katk ı sa g l a ımıkt ~1 dır.
i\bnında
5.
OlimpiyaUarı
d tize n lenıek
istememizdeki amaçı.~ rım ızdan biri de. Akdeni z
Üniversites i'ni ulusal ça pı.ı tanıtma k Vt Akde niz. Un ı versitesı ilc, lise öğrenc i ve
öğretıııenleri (Iras ınd a bilimsel bir bag ku r mak t ır. Dlinynnın birçok Olkesi nde,
matematik o limpi ya ı ları o ülkenin presıijli tlni versitelcri ıarnfıııdan yapılarak, lise
ög rend l e ri)'l ~ U nivers iı e arasında bilimsel bir bag ku rmaya yardım etmektedir.
Akdeni z Ünivers itesi tarafından yapılan M:nematik O limpi yatı da Türkiye'de bir
lin ivcrsitc t ararıııdan ke s inıi s i l. yap ıl a n en esk i o liınpiyattıf. i 996'da n beri yapılan bu
oli mpiyat art ı k bir /l1;)(kn haline gelmi ş ve TÜBITAK tnmfından yapılan bili m
olim piYM lanndan sorırıı. Tilrkiyc'dcki c:n prestij li olimpiyat o lm uştur.
Download

Resmi Yazı ve Şartname - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü