.-fT
T.C.
uinf Bciriru snKANr,rcr
Olgme, Delerlendirrne ve Srnav Hizmetleri
Genel MiidiirliiEii
Sayr
: 348789431 44/3100783
20103t201s
Konu: Anket Qahpmasr
( Il
VALiLiGiNE
Milli Elitim Miidtirliigi)
Genel Miidiirltiltimiizce Ttirkge, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Ktilttirti ve Ahlak
Bilgisi, T.C. inkrlip Tarihi v_e Atati.rkgiiliik ile ingilizce olmak itzire 6 (altr) dersten, 8 inci
srnrf ti$rencilerine ytlnelik Orgtin ve Yaygrn Elitimi Destekleme ve Yetiptirme Kurslarr
Yonergesi kapsamrnda, uygulanmakta olan kurslara destek olmak amaciyla ,,Kazanrm
Kavrama Testleri" hazrlanmtp ve Bakanhlrmrz internet sayfasmda yayrmlanmaya
baplanmrgtrr.
Halen yaytmlanmakta olan Kazanrm Kavrama Testleri' ne ilipkin 6lretmen ile
o$rencilerden gdrtip ve tinerilerinin almmasr amacryla geliptirilen "KazanrmKavrama Testleri
Memnuniyet Anketi" formlart, 23/0312015 tarihinden itibaren Bakanhfrmrz anket.meb.gov.tr
intemet adresinden yayrmlanmaya baplanacaktr.
Soz konusu anket formlart, 3l/0312015 tarihine kadar anket.meb.gov.tr internet
adresinde yayrmda kalacak olup, anketlerin iliniz ortaokullannda gorev
lapmakta olan
Ttirkge, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kiilttiri.i ve Ahlak Bilgisi, i.C. i"irfap
Tarihi ve
Atattirkgi'iltik ve ingilizce branp olretmenleri ile 8. srnrf oSreniileri tarafindan
elektronik
ortamda doldurulmasmrn saflanmasr hususunda,
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Yunus YAGMUR
Bakan a.
Daire Bapkanr
Dalrtrm:
B Planr
Konya Yolu Uzeri Gazi Hastanesi Karprsr
06500 Teknikokullar / ANKARA
Elektronik A!: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi igin: Liitfi SAN Elitim Uzmanr (gahsa Bagh)
Tel: (0 3 12) 296 94 00 Dabili : 94 96
Faks: (0 312)296 94 57
Buevrakgiivenfi elektronikimzaileimzalanmrgtrr.http://evraksorgumeb.govtradresinden c905-ade5-39b0-aa0d-662ekoduileteyitedilebilir
Download

Kavrama Testleri" hazrlanmtp ve Bakanhlrmrz internet sayfasmda