'Ekonomik büyüme
yerli üretimle
mümkün’
ANKARA Sanayi Odası (ASO) Baş­
kam Nurettin Özdebir, mart ayı olağan
meclis toplantısında gündemdeki eko­
nomik gelişmeleri değerlendirdi. Eko­
nomik büyümenin iç pazarlarda yerli
üretimin desteklenmesiyle gerçekle­
şebileceğini söyleyen Özdebir, içeride
uygulanan yüksek faiz politikasının,
reel sektörü yurtdışmdan borçlanmaya
yönelttiğini ve dış borçların TL karşılı­
ğının 100 milyar TL arttığını ifade etti.
"ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ŞART”
Özdebir şöyle devam etti: “Reel
sektör bu borçları büyümeyen ekono­
mi ve zayıflayan iç talep koşullarında
çevirmeye çalışmak zorunda kaldı. Bu
sebeple Türkiye’de zihniyet değişimi
artık kaçınılmaz bir hale geldi. Refa­
hı artırmak, sürdürülebilir ve yüksek
bir büyüme hızını yakalamak ancak
sanayileşmek ve katma değeri yük­
sek sektörlere yönelmekle
x mümkündür. Cari açığı
kapatmak için yerli
tasarrufları artırmak
gerekiyor. İç paza­
rı yerli üretimi des­
tekleyerek geliştirir­
sek ekonomik olarak
büyümeyi gerçekleştirebiliriz.” Erkam
ÇOBAN
Download

`Ekonomik büyüme yerli üretimle mümkün`