Ön İnceleme Nedeniyle
Düzenlenecek Raporlar
Turan ERGÜN
Mülkiye Başmüfettişi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
1
Giriş:


4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön
incelemede, yetkili merci tarafından verilen
onaylara bağlı olarak farklı raporlar
düzenlenebilecektir.
Yetkili merci tarafından iddia konusuna
ilişkin olarak “4483 sayılı Kanuna göre ön
inceleme yapılması” şeklinde onay verilmiş
ise, sadece “ön inceleme raporu”
düzenlenecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
2
Giriş:

Yetkili merci tarafından iddia konusuna
ilişkin olarak “araştırma ve gerekiyorsa
4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme
yapılması” şeklinde onay verilmiş ise,
“araştırma raporu” ya da “ön
inceleme raporu” düzenlenebilecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
3
Giriş:

Yetkili merci tarafından iddia konusuna
ilişkin olarak, “araştırılması ve disiplin
soruşturması ile 4483 sayılı Kanuna göre
ön inceleme yapılması şeklinde onay
verilmiş ise, “araştırma raporu” ya da
“ön inceleme raporu” ile “disiplin
raporu” düzenlenecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
4
Giriş:


Ancak yetkili merci tarafından yukarıda
örneği verilen her üç onaydan hangisi
verilirse verilsin, iddia konusu eylemin
özelliğine bağlı olarak gerekmesi halinde
“tevdi raporu” ile “tazmin raporu”
da düzenlenebilecektir.
Şimdi bu raporlara kısaca değinelim;
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
5
Ön İnceleme Raporu:

4483 sayılı Kanuna göre verilen ön inceleme
onayına istinaden, ön inceleme yapmak
üzere görevlendirilenler tarafından, yetkileri
dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgelerin
toplanması ve hakkında ön inceleme
yapılanların da ifadeleri alınmak suretiyle,
yetkili mercilerin soruşturma izni verilmesi ya
da verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek
üzere düzenlenen rapordur.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
6
Ön İnceleme Raporu:

Ön inceleme raporu, biri ekli, ikisi eksiz
olmak üzere üç örnek olarak düzenlenir.
Vali ve kaymakamlar tarafından ön
inceleme yapmakla görevlendirilenler,
raporun üç örneğini de soruşturma izni
vermeye yetkili mercie sunarlar ve bu
merciler raporun eksiz bir örneğini
hakkında ön inceleme yapılanın
kurumuna gönderirler.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
7
Ön İnceleme Raporu:



Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı
görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda
gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir.
Ön inceleme sırasında zamanaşımı, af ve ölüm gibi
durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle
belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi” önerisinde
bulunulur.
Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu
niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde,
ayrıca disiplin veya tazmin raporu düzenlenir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
8
Araştırma Raporu:



4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ön
inceleme yapılmasına gerek olup olmadığını
tespiti,
yürütülen ön inceleme sırasında iddia
konusunun daha önce bir ön incelemeye tabi
tutulduğu veya karara bağlandığının
anlaşılması,
hakkında ön inceleme yapılan memur ya da
diğer kamu görevlisinin ölmesi,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
9
Araştırma Raporu:


iddia edilen suçun genel hükümlere
göre soruşturulması gereken suçlardan
olması ve
hakkında ön inceleme emri verilen
memur ya da diğer kamu görevlisinin
Kanun kapsamına giren görevlilerden
olmaması hallerinde düzenlenen
raporudur.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
10
Disiplin Raporu:

4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön
incelemede, iddia konusu eylemin aynı
zamanda disiplin suçu niteliğinde olması
halinde görevliler hakkında verilmesi
gereken disiplin cezalarına esas olmak
üzere düzenlenen rapordur.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
11
Tevdi Raporu:


4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön
inceleme sırasında, iddia konusunun genel
hükümlere göre soruşturulacak suçlardan
olduğunun anlaşılması ya da
genel hükümlere göre soruşturulacak farklı bir
suç tespiti yapılması halinde yetkili ve görevli
Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve 4483 sayılı
Kanun kapsamına giren farklı bir suç
işlendiğinin anlaşılması halinde yetkili
mercilere gönderilmek üzere düzenlenen
raporlardır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
12
Tevdi Raporu:


Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483
sayılı Kanun kapsamında olmadığının
anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla
görevlendirilenler bu konuda “Tevdi Raporu”
düzenlerler.
Bu hususla ilgili olarak ayrıca ön inceleme
raporu düzenlenmez. Ancak, ön inceleme
onayı alan birim tarafından ön inceleme
talebinde bulunan Cumhuriyet başsavcılığına
veya ilgili kuruma bu tevdi raporunun bir
örneği üst yazı ekinde gönderilir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
13
Tevdi Raporu:


Vali ve kaymakamlar tarafından ön
inceleme yapmakla görevlendirilenler
düzenleyecekleri tevdi raporunu ekleri
ile birlikte görevlendiren mercie
sunarlar.
Vali ve kaymakamlar bu tevdi
raporlarını ilgili Cumhuriyet
başsavcılığına gönderirler.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
14
Tazmin Raporu:


4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön
inceleme sırasında, memur ve diğer kamu
görevlilerinin haksız fiilleri sebebiyle idareye
verdikleri zararlar ile
haksız iktisaplarının tespiti halinde bunların
tazmini için adli mercilerde gerekli dava
açmak üzere kendisini görevlendiren yetkili
mercilere sunulan raporlardır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
15
Ön İnceleme Raporu
Bölüm ve Başlıkları


Ön inceleme raporları 4483 sayılı
Kanunun Uygulama Yönergesine
eklenen (1) no’lu örneğe uygun bölüm
ve başlıklara göre düzenlenir. (4483
sayılı Kanunun Uygulama Yönergesinin
46.maddesi)
Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
16
1-BAŞLANGIÇ:

Bu bölüme, ön incelemeyi başlatan
merci tarafından verilen onay ve görev
emirlerinin tarih ve numaraları
yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
17
2-RAPOR KAPSAMI
DIŞINDA BIRAKILAN
KONULAR VE NEDENLERİ:

Bu bölüme yapılan ön incelemede
kapsam dışında bırakılan konular ile
nedenleri yazılacaktır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
18
3-MUHBİR VE MÜŞTEKİ:


Bu bölüme, varsa muhbir ya da müştekilerin
kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku
yazılmalıdır.
Ön inceleme raporlarında “muhbir-müşteki”
başlığı altında olayı bildirenin “muhbir” mi
“müşteki” mi olduğu hususu ayırt edilecek
şekilde yazılmalıdır. Bölüm başlığı da olayı
bildireninin vasfına göre yalnızca “muhbir“
veya “müşteki” olarak adlandırılacaktır. (Teftiş
Kurulu Başkanlığının 05.06.2002 tarih ve
3094–18 sayılı yazısı)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
19
4-İDDİA:

Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir
ya da şikâyetçiden gelen ve ön inceleme
konusu olan iddia/iddialar yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
20
5-ÖĞRENME TARİHİ:


Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların
incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler
tarafından öğrenildiği tarih yazılmalıdır.
Öğrenme tarihi; ihbar, şikâyet veya
soruşturma izin talebinin yetkili merci
tarafından havale edilmesi veya ön inceleme
onay ve görev emri verildiği tarihtir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
21
6-OLAY YERİ VE TARİHİ:

Bu bölüme, ön inceleme konusu
eylemin işlendiği yer ve tarihi
yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
22
7-HAKKINDA ÖN
İNCELEME YAPILANLAR:


Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların
açık kimlikleri ile olay tarihi itibarıyla görev
unvanları yazılmalıdır.
Ayrıca ön inceleme raporlarının kapaklarına
konunun ve hakkında ön inceleme yapılanların
yazılmasına özen gösterilmelidir.(Teftiş Kurulu
Başkanlığının 05.06.2002 tarih ve 3094–18
sayılı yazısı)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
23
8-ÖN İNCELEME KONUSU:


Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle
yetkili merciler tarafından ön inceleme
yapılmak üzere verilen onaylara istinaden
inceleme konuları yazılmalıdır.
Ön inceleme raporlarında “ön inceleme
konusu” başlığı altında “iddia” olduğu gibi
yazılmayacak, ön inceleme konusu, iddianın
özünü içerecek mahiyette olmak üzere kısaca
yazılmalıdır.(Teftiş Kurulu Başkanlığının
05.06.2002 tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
24
9-HAKKINDA ÖN İNCELEME
YAPILANLARIN İFADELERİ:

Bu bölüme, hakkında inceleme
yapılanların ifadeleri ya da ifade özetleri
yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
25
10-DİĞER İFADELER

Bu bölüme muhbir ya da şikâyetçilerle,
tanıkların ifadeleri yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
26
11-BİLİRKİŞİ RAPORU:

Bu bölüme yaptırılmışsa bilirkişi raporu
özetlenmelidir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
27
12-İNCELEME VE TAHLİL:

Bu bölüme, ön inceleme sırasında elde
edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin
ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil
edip etmediği mevcut yasalarla
değerlendirilmek suretiyle tahlili
yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
28
13-SONUÇ:

Bu bölüme, inceleme ve tahlil
bölümüne dayanarak soruşturma izni
vermeye yetkili merciin gerekçeli
kararına dayanak teşkil edecek
nitelikte varılan kanaat yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
29
13-SONUÇ:

Ayrıca inceleme konularının birden
fazla olması durumunda her bölüm
ayrı ayrı numaralandırılarak “GENEL
SONUÇ” başlığı altında bir arada
görülecek şekilde yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
30
13-SONUÇ:



Raporlarda “Sonuç” bölümü diğer bölümlerle
birleştirilmeyecek ve ayrı olarak yazılacaktır.
Sonuç bölümü yeterli açıklıkla düzenlenecek,
olayın somut bir biçimde özetlenmesi, fail ve fiil
arasındaki bağlantının kurulması, olayın hukuki
değerlendirilmesinin kısaca yapılması ve önerinin
gerekçesinin belirlenmesine dikkat edilmelidir.
Ayrıca iddia ile incelenen konunun ve varılan
sonucun aynı olması gerekmektedir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
31
13-SONUÇ:

Hakkında ön inceleme yapılan
görevlilerin tümü için mutlak
surette “soruşturma izni
verilmemesi-verilmemesi” yönünde
öneri getirilecektir. (Teftiş Kurulu
Başkanlığının 05.06.2002 tarih ve
3094–18 sayılı yazısı)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
32
Bazı Notlar:



Ön İncelemeci tarafından ön inceleme raporunun her
sayfası mühürlenir ve imzalanır.
Birden fazla ön incelemeci varsa, tamamı raporu imzalar.
Aykırı görüş ve kanaate varılması halinde, iki ön
incelemeci görevlendirilmiş ise yetkili, kıdemli ya da üst
konumunda olan tarafından yazılan kanaat ve görüşe
diğer ön incelemeci “sonuç” bölümünde aykırı görüşünü
gerekçesi ile yazar. İkiden fazla ön incelemeci
görevlendirilmiş ise, azınlıkta olanlar aykırı görüşlerini
gerekçeli olarak “sonuç” bölümüne yazarlar.
İkiden fazla iddia ile ilgili olarak ön inceleme raporu
düzenlenecek ise başlıkların başına 1,2,3…..rakamları
verilerek ön inceleme raporu düzenlenir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
33
Tevdi Raporunun Bölüm ve
Başlıkları:


Cumhuriyet başsavcılığı veya yetkili
mercilere iletilecek tevdi raporları,
Yönergeye eklenen (2) no’lu örneğe
uygun bölüm ve başlıklara göre
düzenlenir. (4483 sayılı Kanunun
Uygulama Yönergesinin 47.maddesi)
Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
34
BAŞLANGIÇ:

Bu bölüme, soruşturma izni vermeye
yetkili merci tarafından verilen onay ve
görev emirleri yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
35
MUHBİR VE MÜŞTEKİ:

Bu bölüme, varsa muhbir ya da
şikâyetçinin açık kimliği yoksa Kamu
Hukuku yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
36
İDDİA KONUSU:

Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir
ya da şikâyetçiden gelen iddia
yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
37
HAKKINDA SORUŞTURMA
YAPILMASI GEREKENLER:

Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi
halinde.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
38
HAKKINDA ÖN İNCELEME
YAPILMASI GEREKENLER:


Cumhuriyet başsavcılığı dışında kalan
mercilere gönderilmesi halinde.
Bu bölüm başlıkları altında, hakkında
suç tespiti yapılması nedeniyle hakkında
soruşturma veya ön inceleme yapılması
gereken memur ve diğer kamu
görevlilerinin adı soyadı ile görev
unvanları yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
39
SUÇ TARİHİ VE YERİ:

Bu bölüme, suçun işlendiği yer ile suç
tarihi yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
40
TAHLİL VE SONUÇ:

Bu bölümde, elde edilen bilgi ve
belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonuç
özet olarak yazılmalıdır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
41
Dizi Pusulası:

Ön inceleme ve diğer raporlara
eklenmesi gereken dizi pusulası örneği
aşağıya çıkarılmıştır.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
42
EVRAK DİZİ PUSULASI
SIRA NO PARÇA
ADEDİ
1
2
3
4
……..
GÜNÜ
SAYISI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
ÖZÜ
43
Dizi Pusulası:



Bu dizi pusulası ( ) sırada ( ) parça
evraktan ibarettir. …./…./2008
Ön İnceleme Görevlisi
Adı Soyadı, İmzası
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
44
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
45
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
46
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
47

SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.





Turan ERGÜN
Mülkiye Başmüfettişi
İçişleri Bakanlığı
Mülkiye Teftiş Kurulu- ANKARA
Tel: 0 505 466 27 08
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
MÜFETTİŞLİĞİ
48
Download

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar