I. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI VERİLMESİ ESNASINDA
İSTENECEK BELGELER
1.Ruhsat Başvuru/Beyan Formu
2.,Şahıs ise; Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf,
3.Oda Kayıt Belgeleri (Merkez ve Şube Ticaret Sicil Gazetesi ilanı , Faaliyet Belgesi Kuruluş
ve Ana Sözleşme Kayıtları ve imza Sirküleri,
4.Vergi levhası fotokopisi,
5.Vekâletname
6.Mülkiyet durumunu gösterir belge: (Tapu fotokopisi, Kiralık ise Kira Kontratı, vb.) ( tapu
bilgilerinin TAKBİS’ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde tapu sureti istenmez.)
(yerleşim yeri belgesi kapı nolu)
7.İmar Durumu,
8.Yapı Kullanma İzin Belgesi, (Amacına Uygun Yapı Kullanma İzin Belgesi)
9.İşletme Belgesi,
10. Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı, (komşu parselleri
gösterir şekilde)
11. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
12. Kapasite raporu,
13. İş Akış Şeması,
14. Tesis Alanı İçerisinde Üniteleri Gösterir Yerleşim Planı
15. Sorumlu müdürün adı soyadı, T.C numarası ve Sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı
Sorumlu Müdür Sözleşmesi
16. ÇED, Emisyon, Deşarj ve Tehlikeli Atıklarla ilgili izne tabi olup olmadığını bildiren İl
Çevre ve Orman Müdürlüğünün yazısı,( Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu
atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli
tedbirlerin alınmış olması ve tabi olduğu izinler )
17. Faaliyetin İlimiz Çevre Düzeni Planındaki Yeri ile Plan Hükümleri, 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı (Çevre Düzeni Planında Yapılacak tesisler kapsamında olup
olmadığına dair İlgili İmar Müdürlüğünden alınmış görüş yazısı)
18. Proje Tanıtım Dosyası,
19. Geçiş yolu izin belgesi (Karayolu kenarındaki işyerleri için Karayollarından, Köy yolu
kenarındaki işyerleri için İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden),
20. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve
niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları,
21. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan
sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
22. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması ve
tabi olduğu izinler (Mevzuat kapsamında işyerinde alınan önlemler ile İşyeri Hekim
Sözleşmesi, İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi vs.) Tabip sözleşmesi ( Devamlı olarak en az
50 işçi çalıştıran işyerleri için ),
23. Özürlüler ve Engellilerin Giriş ve Çıkışlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmış olması
24. İSKİ görüşü
25. Ruhsat Devirlerinde Devir Sözleşmesi
26. Açılma İzin Raporu
Not 1: ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde
yeniden istenmez.
Not 2 :Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya
sertifika alan başvuru sahiplerinden tapu
ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı
geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve çalışma
ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel
idaresine verilir.
I. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI VERİLMESİ ESNASINDA
İSTENECEK BELGELER
Not 3: Faaliyet konusu ve faaliyet alanına göre meri mevzuat kapsamında ilave bilgi,
belge, taahhütname (noter onaylı) ve ilgili kurumun görüşü talep edilebilmektedir.
Not 4 : Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi
faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların
depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan
düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik
ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır.
Not 5: Yukarıdaki belgelerin aslı yada noter
görülerek onaylanacak örneği sunulacaktır
onaylı örneği yada İdarece aslı
Download

1.Sınıf GSM Ruhsatlarında İstenilecek Belgeler