T.C
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK
ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT
VE
STANDART DOSYA PLANI
MART 2015
Hazırlayan:
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI
İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER
MADDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
KONU
Amaç ve kapsam
Dayanak
Tanımlar
Nüsha sayısı
Belgenin şekli özellikleri
Yazı tipi ve harf büyüklüğü
Yazı alanı
Başlık
Sayı
Tarih
Konu
Muhatap (Gönderilen makam)
İlgi
Metin
İmza
Ek
Dağıtım
Olur (Onay)
Paraf
Koordinasyon
İletişim bilgileri
Gizlilik dereceli belgeler
Süreli yazışmalar
Sayfa numarası
Üstveri elemanları
Belgenin çoğaltılması
Belgenin fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması
Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması
Belgenin iade edilmesi
Görüş, bilgi ve belge taleplerinde süre
Tekit Yazısı
Aslına uygun yazılmayan belgeler
Düzeltme yazısı
Yürürlükten Kaldırılan mevzuat ve atıflar
Yürürlük
Yürütme
SAYFA NO
2
2
2-4
4
4
4
5
5
6
6
6
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14-15
15
16
16
16
16
16
17
17
17-18
18-19
19
19
19
20
20
20
20
20
ÖRNEKLER:
Örnek- 1: Resmi Yazışmalarda Sayfa Yapısı
Örnek- 2: Birden Fazla sayfalı belge örneği
Örnek- 3a: Evrak Kayıt Kaşesi (elektronik ortam)
Örnek- 3b: Evrak Kayıt Kaşesi (Fiziksel ortam)
Örnek- 4. Faks gönderme belgesi
Örnek- 5: Kontrollü Evrak Senedi
Örnek-6: sayı bölümüne ait örnek
21
22-23
24
25
26
27
28
EKLER
Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
Yazıların Dağıtım Planı
Ek-1.
Ek-2.
29-51
52-63
2. BÖLÜM
STANDART DOSYA PLANI
BAŞLIK
1
2
3
4
5
6
7
8
KONU
N
O
Dosyalama İşlemlerinde Standartlaşma
Standart Dosya Planı Açıklama ve Kurallar
Standart Dosya Planı Konu Grupları
Genel İşler (Ortak Alanlar İçin)
Ana Hizmet Birimleri
Danışma, Denetim ve Destek Hizmeti Birimleri
Uluslararası Ülke Kodları ve İl Trafik Kodları
Dosya ve Klasör Etiketi
SAYFA NO
64-65
66-71
72
73-77
78-82
83-129
130-131
122-134
1. BÖLÜM
RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK
ESAS VE USULLER
HAKKINDA TALİMAT
Sayfa 1 / 136
RESMİ YAZIŞMALARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA
TALİMAT
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Sorumluluk, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Talimatın amacı; Kurum merkez ve taşra teşkilatlarında el yazısı ile atılan ıslak imza
ile fiziksel ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmî
yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve resmî bilgi, belge veya doküman alışverişinin alışverişini
sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Dayanak
Madde 2- Bu Talimat, 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2’ nci ve 33 üncü maddeleri
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Talimatın uygulamasında;
a) Aidiyet (ait olma) zinciri: Belgenin üretiminden tasfiyesine kadar olan yaşam sürecini,
b) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine
getirilmesi için alınmış ya da üretilmiş; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil
teşkil ederek ıslak imzayla ya da güvenli elektronik imzayla imzalanmış her türlü kayıtlı bilgiyi,
c) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS): Başbakanlık tarafından yürütülen Elektronik
Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)’ nde yer alan ve idarelerin merkez, taşra ve yurtdışı
teşkilatındaki birimlerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımladığı alt sistemi,
ç) Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan her
türlü bilgiyi,
d) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): Kurumumuz faaliyetlerini yerine getirirken
oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek
belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üst veri, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil
teşkil eden ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisindeki yönetimini
elektronik ortamda sağlayan sistemi,
e) Elektronik İmza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
f) Elektronik Onay: Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf yerine geçecek
kaydın elektronik ortamda alınmasını,
g) Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde bilgi, belge veya
dokümanların hazırlandığı ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını,
Sayfa 2 / 136
ğ) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: 15.01.2014 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanununa uygun şekilde elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri
sağlayan kurumlar ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,
h) Elektronik şifreleme sertifikası: Elektronik Belgelerin şifrelenmesi amacıyla yetkilendirilen
elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından idareler için üretilen sertifikayı,
ı) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,
i) e-Yazışma Teknik Rehberi: Elektronik ortamda yapılacak resmî yazışmalar kapsamında
oluşturulan belgelerin yapısı, formatı, imzalama ve şifreleme mekanizmaları gibi teknik hususları
tanımlayan ve Başbakanlığın uygun görüşü alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan
Rehberi,
j) Fiziksel ortam: Kağıt ortamında yapılan işlemleri
k) Form: Biçimli belgeyi
l) Format: Elektronik dosya türlerini,
m) Günlük rapor (log): Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS)’de yapılan ekleme,
değiştirme, silme, arama, görüntüleme, gönderme ve alma gibi işlemlerin hangi EBYS elemanı
üzerinde ve kimin tarafından gerçekleştirildiği tarih ve zaman bilgisini ihtiva eden kayıtları,
n) Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin
tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracıyla oluşturulan, nitelikli elektronik
sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi
bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,
o) İdare: Kamu Kurum ve kuruluşları,
ö) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan
yazılım veya donanım aracını,
p) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma
amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,
r) İmza sahibi: Fiziksel ortamda üretilen belgeyi imzalayan veya elektronik imza oluşturmak
amacıyla bir imza aracını kullanan gerçek kişiyi,
s) Resmi yazışma: Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
veya gerçek veya tüzel kişilerle iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik
imza kullanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci,
ş) Standart dosya planı (SPD): Kurumsal faaliyetlerin işlemler ve bu işlemler sonucunda
oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon
esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Başbakanlık tarafından yayımlanan
sınıflama semasını,
t) Üstveri (Metadata): Bir belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı ve benzeri bilgileri,
u) Üst yazı: Belgenin, varsa ek listesi ve dağıtım listesi dahil, ek hariç kısmını,
Sayfa 3 / 136
ü) Yetkili makam: Mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirme hususunda yürütme ve karar verme
yetkisine sahip görevlileri,
v) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından
elektronik imzayla doğrulanan kaydı,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Belge Özellikleri
Nüsha sayısı:
Madde 4- (1) Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler bir nüshası
hazırlayan birimde kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir
Belgenin şeklî özellikleri:
Madde 5- (1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması
esastır.
(2) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir.
(3) Üst yazılarda kağıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekleri için kağıdın her iki yüzü de
kullanılabilir
Yazı tipi ve harf büyüklüğü:
Madde 6- (1) Kurumumuz merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında
elektronik ortamda üretilen belgelerde ‘’Times New Roman’’ veya “Arial” yazı tipi normal yazı stili
kullanılır. Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır.
Ancak, gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinde 8 puntoya kadar
düşürülebilir. Farklı form veya formatlarda üretilen rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı tipi
ve harf büyüklüğü kullanılabilir.
(2) Metin içerisinde yer alan alıntılar tırnak içerisinde ve eğik (italik) yazılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgenin Bölümleri
Yazı alanı:
Madde 7- (1) Belgenin yazı alanı; sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak
düzenlenir.
(2) Yazı alanı dışına sayfa numarası ve varsa ek numarası hariç hiçbir ifade veya ibare yazılmaz.
Başlık:
Madde 8- (1) Başlık (antet) belgeyi gönderen idarenin adının bildirildiği bölümdür.
(2) Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra “T.C.” kısaltması,
ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle,
Sayfa 4 / 136
üçüncü satıra ise birimin adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle olacak şekilde ortalanarak
yazılır. Ancak, bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra bağlı veya ilgili
olunan bakanlığın adı, büyük harflerle, üçüncü satıra idarenin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük
harflerle ve dördüncü satıra da birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak
yazılabilir. Gerekli görülmesi halinde daha detaylı alt birim adı bilgisine de dördüncü satıra ilk harfi
büyük diğerleri küçük harflerle yer verilir.
(3) Bölge Müdürlüklerinde hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.
(4) Başlığın yazımında Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)’ te yer alan başlık
kayıtları yer alır
Örnek- 1 Merkez:
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Örnek 2- Taşra:
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü
Örnek 3- Taşra:
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kalecik Yurt Müdürlüğü
Örnek- 4 Merkez:
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sayı:
Madde 9- (1) Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; Devlet Teşkilatı Merkezi
Kayıt Sistemi (DETSİS)’ te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, standart dosya
planı kodu ile belge kayıt numarasından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi ( - ) konulur.
(2) “ Sayı:” yan başlığı, Başlığın son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı
alanının solundan başlanarak yazılır. Belgede hem birim evrak bölümü hem de genel evrak bölümü
tarafından verilen kayıt numarası verilmesi durumunda araya eğik çizgi ( / ) konulur. Bu belgeler için
belge kayıt numarası, genel evrak kayıt numarası dikkate alınır.
(3) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerin kayıt numarası başına
“E” ibaresi konularak yazılır.
Örnek-1:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından çıkan bir yazı için;
Sayı: 13683808 - 010.07.01 -1651/21755
Sayfa 5 / 136
Örnek-2:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından çıkan bir yazı için;
Sayı: 13683808 - 010.07.01 –E.4752
Tarih:
Madde 10- (1) Tarih; fiziksel ortamda belgeye sayı ilgili birimden verildiği zamanı belirtir.
(2) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının
en sağına yer alır. Tutanak, rapor, tebliğ – tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde ise tarih, metnin
bitiminde yer alabilir.
(3) Tarih; gün, ay ve yıl rakamla ve aralarına nokta (.) işareti konularak yazılır. Ay ve gün iki
haneli, yıl ise dört haneli olarak düzenlenir.
Örnek: 10.01.2015, 02.02.2015, 15 Ocak 2015, 10 ŞUBAT 2015
(4) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerde tarih bilgisine belge üst
verisinde ve belge üzerinde yer verilir. Belge üzerinde bulunan güvenli elektronik imzaların uzun
vadeli doğrulamaya imkan verecek nitelikte olması ve bu imzalarda zaman damgası bulunması
zorunludur. Belgenin en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı zamanı
gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi belge tarihi olarak esas alınır.
Konu:
Madde 11- (1) “Konu” yan başlığı, “ Sayı” yan başlığının bir alt satırına yazılır. Belgenin konusu,
yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve
sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmaksızın yazılır. Konu bir satırı geçerse ikinci satıra
“Konu” yan başlığının altı boş bırakılarak yazılır.
Örnek:
Sayı: 13683808 – 010.07.01 –1261/21755
Konu: Resmi Yazışma Kuralları Talimatı
Muhatap (Gönderilen Makam):
Madde 12- (1) Muhatap; belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölüm; konunun son
satırından itibaren, belgenin uzunluğuna göre iki - dört satır boşluk bırakılarak ve sayfa ortalanarak
yazılır.
(2) Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adı büyük harflerle
yazılır. Muhatap idarenin adının yazıldığı DETSİS’ te yer alan kayıtlar esas alınır. İhtiyaç duyulması
halinde muhataba ilişkin alt birim bilgileri parantez içerisinde ilk harfleri büyük diğerleri küçük
harflerle yazılır. Genel Müdür Yardımcısına muhatap belgelerde önce GENEL MÜDÜR
YARDIMCISINA” ibaresi yazılır, bir alt satırda ise parantez içinde “Sayın” ibaresinden sonra ilgili
Genel Müdür Yardımcısının adı ilk harf büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır.
(3) Kurum dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, muhatap
satırının altına satır ortalanarak, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Adres bilgisi,
uzun olması halinde birden fazla satıra yazılabilir. Muhatap gerçek kişi ise muhatap bölümüne “
Sayın” kelimesinden sonra muhatabın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, soyadı ise büyük
harflerle yazılır.
Sayfa 6 / 136
(4) Bağlı, ilgili veya ilişkili kurumlara gönderilecek belgeler doğrudan o kuruma
gönderilebilir. Ancak, ilgili bakan yardımcısının ya da bakanlığın bilgi sahibi olmasının gerekli
görüldüğü durumlarda belge, bakan yardımcısı ya da bakanlık aracılığıyla gönderilir.
(5) Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde dağıtımlı belgelerin muhatap bölümüne “
DAĞITIM YERLERİNE ” ibaresi yazılır.
Örnek:
A-
B-
BAŞBAKANLIĞA
BAŞBAKANLIĞA
(Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü)
C
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
Ç-
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına)
D-
GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA
(Sayın Adı SOYADI)
E-
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
F-
YURT MÜDÜRLÜĞÜNE
SİNOP
G-
VAN VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)
I-
YURTDIŞI VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞINA
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
06520 Balgat – ANKARA
İ-
Sayın Pof. Dr. Burak TOPRAK
Selanik Cad. No: 19/1
06100 Yenişehir /ANKARA
H-
Sayın Ahmet YILMAZ
Söğütözu Mah. 2176 Sokak No:25
Balgat/ANKARA
Sayfa 7 / 136
İlgi:
Madde 13- (1) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür.
(2) “İlgi:” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve
yazı alanının solundan başlanarak yazılır.
(3) “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlık ibarelerinden sonra kullanılan iki nokta “ : ” işareti aynı
hizada yazılır.
(4) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra
yazılır.
(5) İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler önceki tarihli olandan başlanarak tarih
sırasına göre sıralanır. Sıralamada, Türk alfabesinde yer alan bütün küçük harfler, kendilerinden
sonra kapama parantez işareti “)” konularak kullanılır.
(6) İlgide, ilgi tutulan yazı, yazıyı yazan idarenin daha önce gönderdiği bir yazı veya yazı
yazılan idarenin bir yazısına cevap niteliğinde ise idare adı belirtilmez.
(7) İlgide “ …tarihli ve …..sayılı” ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur.
(8) İlgide belirtilen belge gerçek kişiden geliyorsa ilgi bölümü “……’nın tarihli başvurusu ”
biçiminde yazılır.
Örnek: 1
İlgi :
a) ………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………..
c) …………………………………………………
Örnek: 2
İlgi:
a) Maliye Bakanlığının 12.01.2015 tarihli ve 22232425 – 903.03/281 sayılı yazısı.
b) 13.01.2015 tarihli ve 18811938 - 805.01.01- 111/263 sayılı yazımız.
c) 30.01.2015 tarihli ve 11122233 -042/9804 sayılı yazı.
d) Başbakanlığın 05.02.2015 tarihli ve 00204 referans No.lu Faks’ı.
e) Başbakanlık (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün) 05.02.2015 tarihli ve
11112222 -610- 383/02084 sayılı Genelgesi.
Örnek: 3
a) Sayın Ahmet YILMAZ’ ın tarihsiz dilekçesi.
b) Sayın Ahmet YILMAZ’ ın 07.02.2015 tarihli dilekçesi.
Metin:
Madde 14- (1) Metin “İlgi” ile “imza” arasındaki kısımdır.
(2) İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır, İlgi yoksa belgenin muhatabı ile metin başlangıcı
arasında iki satır boşluk bulunur.
(3) Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi noktalama işaretlerinden
sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.
(4) Paragrafa 1.25 cm içerisinden başlanır ve metin iki yana hizalanır. Paragraflar arasında satır
boşluğu bırakılmaz. İhtiyaç duyulması halinde paragraflar harf veya rakam ile sıralanabilir.
(5) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda her sayfada sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi
bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek ve dağıtım bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir. Bu
tür yazılarda sayfa numarası 1/2, 2/2 şeklinde verilir.
(6) Metin içerisinde geçen sayılar rakamla veya yazı ile yazılabilir. Gerekli görülmesi halinde
rakam yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de gösterilebilir.
Sayfa 8 / 136
(7) Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve
araya nokta konulur ( Örnek: 1.453; 25.126; 326.197 ). Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır (Örnek:
15,22).
(8) Belge, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas
alınarak dil bilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır. Belge içerisinde zorunlu olmadıkça
yabancı kelimeye yer verilmez, verildiği durumda ise parantez içerisinde anlamı belirtilir. Ancak
muhatabı yabancı ülke, uluslararası veya uluslar üstü kuruluş olan resmi yazışmalarda yabancı dil
kullanılabilir.
Bu durumda, belge varsa uluslararası yazışma usullerine göre oluşturulabilir. Ayrıca yabancı dille
yazılan belgenin el yazısıyla atılan imzalı ya da güvenli elektronik imzalı Türkçe karşılığı da
oluşturulur ve idarede kalan nüshasına eklenerek saklanır.
(9) Metin içerisinde aynı kısaltmanın birden fazla kullanılması durumunda kısaltmanın ilk
kullanıldığı yerde önce kısaltma yazılır sonra parantez içerisinde kısaltmanın açık biçimi yazılır.
Örnek: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR)
(10) Metnin son bölümünde ise;
(a) Yazışma yapan makamlar arasında hiyerarşi yönünden, alt makamlara “Rica ederim” üst
ve aynı düzeydeki makamlara “ Arz ederim”, ibaresiyle bitirilir.
(b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda “ Arz ve
rica ederim”, ibaresiyle bitirilir.
(c) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda Saygılarımla, İyi dileklerimle, Bilgilerinize
sunulur” ibareleriyle bitirilir.
İmza:
Madde 15- (1) Metnin bitiminden itibaren iki ila dört satır boşluk bırakılarak belgeyi imzalayacak
olan makam sahibinin adı, soyadı ve bunların altına unvanı yazı alanının en sağına ortalanarak
yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. El yazısıyla atılan imza, kaybolmayacak
ve kağıda işlenmesini sağlayacak kalemle atılır. Elektronik ortamda yapılacak resmî yazışmalarda,
imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli elektronik imzası ile imzalar.
(2) Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır.
Unvan, ise ad ve soyadın altına ilk harfler büyük diğerleri küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar
veya rütbeler adın ön tarafına ya da bir satır altına ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle açık ya
da kısaltılarak yazılabilir.
(3) Belgeyi, imzalayacak olan makam, belgeyi gönderen makam, göre idarenin imza yetkileri
yönergesi’ ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uygun olarak belirlenir.
(4) Belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci
satıra, yetki devredenin makamı gösteren “Genel Müdür a.”, “Bölge Müdürü a.”, “Daire
Başkanı a.”, “Yurt Müdürü a.” biçimindeki ibare ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise
üçüncü satıra yazılır. İdare birimleri arasındaki iç yazışmalarda yetki devredenin unvanı kullanılmaz.
(5) Belge vekaleten imzalandığında, imzalayanın adı ve soyadı birinci satıra, vekalet olunan
makam “Genel Müdür V.”, “Bölge Müdür V.”, “Daire Başkanı V.”, “Yurt Müdür V.”
biçiminde ikinci satıra yazılır.
Örnek:1
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür
Örnek:2
Örnek:3
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür V.
Sayfa 9 / 136
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
(6) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibinin adı, soyadı, unvanı ve
imzası sağda yer alır. Belgenin ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda en üst unvan
sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa
doğru sıralanır.
Örnek: 4
Örnek: 5
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür Yardımcısı
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür Yardımcısı
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür
İmza
Adı SOYADI
Kredi Dairesi Başkanı
(7) Fiziksel ortamda rapor alan ya da benzeri bir belgenin hazırlanması halinde belgenin son
sayfası imza sahipleri tarafından imzalanır. Son sayfadan önceki sayfalar ise imza sahibi ya da imza
sahipleri tarafından imzalanır ya da paraflanır. Gerekli görülmesi halinde sayfalar ayrıca en az bir
kişisel mühürle veya idare mührüyle mühürlenir. İmza, Paraf veya mühür metin bölümünün
okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır.
(8) Üst yazıya ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan ve bir üst madde de belirtilenler
haricindeki ekler, imza sahibi ya da imza sahiplerinden en az biri tarafından imzalanır ya da
paraflanır veyahut paraf zincirinde yer alanların en az biri tarafından paraflanır. Gerekli görülmesi
halinde ekler ayrıca idare mührüyle mühürlenir. İmza, paraf veya mühür metin bölümünün
okunmasını engellemeyecek şekilde sayfada yer alır.
(9) Fiziksel ortamda hazırlanan dağıtımlı belgelerde nüshaların her biri ilgili makam tarafından
imzalanabileceği gibi, imzalanan bir nüsha 26’ncı maddedeki usule göre çoğaltılarak muhataplara
gönderilebilir.
EK:
Madde 16- (1) Belgede ek olması halinde “Ek” başlığı imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu
bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. Belgenin sadece bir eki durumunda “EK:”
başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir. Belgede birden fazla ek varsa “EK:” başlığın
altına ekler numaralandırılır ve ekleri belirtecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa yapısı parantez
içerisinde belirtilir. Birden fazla ek olması durumunda eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ
üst köşesinde belirtilir.
(2) Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada “EK LİSTESİ” başlığı altında
gösterilir ve üst yazıya eklenir.
(3) Belge eklerin muhataba gönderilmediği durumlarda, “ Ek konulmadı” ya da “Ek-1 konulmadı”
ifadesi yazılır.
(4) Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilmeyen veya
alınmayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek suretiyle üst yazıdan ayrı olarak gönderilebilir
veya alınabilir. Söz konusu nedenlerle alınan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirmek şartıyla üst
yazıdan ayrı olarak muhafaza edilebilir.
Örnek:
Ek: Belge örneği (5 sayfa)
Ek:
1- Rapor (2 sayfa)
2 - CD (1 adet)
Sayfa 10 / 136
EK LİSTESİ:
1- İlgi (a) yazı sureti (2 sayfa)
2- İlgi (b) yazı sureti (5 sayfa)
3- İlgi (c) yazı sureti (3 sayfa)
4- Yurtkur 2014-2018 Stratejik Planı (1 adet)
5-Yurtkur 2014 Yılı Faaliyet Raporu (1 adet)
6- Yurtkur 2014 Yılı Performans Programı (1 adet)
Dağıtım
Madde 17- (1) Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda dağıtım bölümüne yer
verilir. “DAĞITIM” başlığı, ek varsa “Ek:” ten sonra, ek yoksa imza bölümünden sonra uygun satır
boşluğu bırakılarak yazı alanının solundan başlanarak yazılır.
(2) Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği” kısmına, belgenin içeriği
hakkında bilgi sahibi olması istenenler ise “Bilgi” kısmına yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının
altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazı alanının ortasına doğru yazılır. “Bilgi”
kısmı yoksa, Kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır.
(3) Dağıtımlı belgeler dağıtım bölümünde belirtilen muhataplara gönderilir. Dağıtım bölümü yazı
alanına sığmayacak kadar uzunsa bir sayfada “DAĞITIM LİSTESİ” başlığı altında yazılır ve üst
yazıya eklenir.
Örnek:
DAĞITIM:
Gereği:
(B) Planı
Bilgi:
Genel Müdür Yardımcıları
Örnek:
DAĞITIM LİSTESİ:
Başbakanlığa
Gençlik ve Spor Bakanlığına ( Ek-1 konulmadı )
Maliye Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına ( Ek konulmadı )
Ulaştırma Bakanlığına ( Ek-2 konuldu )
Sayıştay Başkanlığına
Belge eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda “Ek konulmadı” ya da
“Ek-1 konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-2 konuldu” ifadesi yazılır.
Sayfa 11 / 136
Örnek:
Sayı:13683808-010.07.01-122/1375
Konu: Resmi Yazışma Kuralları Talimatı
DAĞITIM YERLERİNE
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………
İmza
Adı SOYADI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Ek: Resmi Yazışma Kuralları Talimatı (30) sayfa
DAĞIĞTIM:
Gereği:
(D) Planı
Bilgi:
Genel Müdür Yardımcıları
Not: Yurt Müdürlüklerine dağıtım bölge Müdürlüklerince yapılacaktır.
…02.2015 V.H.K.İ
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü: Adı SOYADI(paraf)
Örnek:
( B) Plânına göre dağıtımı yapılacak bir belge Şube Müdürlüğü ( Büro ) gönderilmeyecekse,
DAĞITIM:
(B) Plânı (1 hariç)
Aynı belgenin İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak Yurt Müdürlüğüne gönderilmesi
gerekiyorsa;
DAĞITIM:
(B) Plânı (1 hariç, 34 ve 67.10 dâhil), şeklinde belirtilir.
Dağıtımlı belgelerde birim adlarını yazmak yerine numaralandırılmış olan Yazıların Dağıtım
Plânı uygulanır.
(A) Plânı: Bölge Müdürlüklerine,
(B) Plânı: Kurum Merkez Birimlerine,
(C) Plânı: Bölge Müdürlükleri ve Merkez Birimlerine,
(D) Plânı: Merkez ve Taşra Birimlerinin hepsine gönderilecek yazılar için kullanılır.
Sayfa 12 / 136
Olur (Onay):
Madde 18- (1) Makam oluru alınan belgeler ilgili birim tarafından teklif edilir ve oluru alınan
makam ıslak imza ile yada güvenli elektronik imza ile imzalanır.
(2) Belge olur için makama sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak
yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR” ibaresinden sonra
tarih ve imza için uygun boş satır bırakılarak onaylayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük soyadı
büyük ve bir alt satıra da unvanı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır.
(Örnek:1)
(3) Oluru teklif eden birim ile olur alınan makam arasında başka makamlar varsa bunlar
“Uygun görüşle arz ederim” ifadesiyle olura katılırlar. Bu ifade teklif eden birim yetkilisinin imza
bölümü ile “OLUR” ibaresinin bulunduğu bölüm arasına uygun boşluk bırakılarak yazı alanının
solunda yer alacak şekilde yazılır. (Örnek.2)
Örnek:1
Sayı:13683808-805.01.03-122/1375
Konu: Standart Dosya Planı
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………
İmza
Adı SOYADI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
OLUR
….02.2015
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür
…02.2015 V.H.K.İ
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü: Adı SOYADI(paraf)
Koordinasyon:
…02.2015 Genel Müdür Yardımcısı: Adı SOYADI (paraf)
Sayfa 13 / 136
Örnek:2
Sayı: 13683808-805.01.03-122/1375
Konu: Standart Dosya Planı
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………
İmza
Adı SOYADI
Kredi Dairesi Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
….02.2015
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür Yardımcısı
OLUR
….02.2015
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür
…02.2015 V.H.K.İ:
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü: Adı SOYADI(paraf
Sayfa 14 / 136
Paraf
Madde 19- (1) Fiziksel ortamda kullanılan paraf kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak
kalemle atılır. Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer alır. Fiziksel ortamda hazırlanan
belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve solunda yer alır.
(2) Belgenin paraf bölümü; tarih, unvan, ad, soyadı belirtilir.
(3) Elektronik ortamda üretilen belgelerde paraf güvenli elektronik imza ile atılır. Ancak parafı
alınacak personelin güvenli elektronik imzasının bulunmaması ya da ilgili idare tarafından güvenli
elektronik imza ile paraf atılmasına gerek görülmemesi halinde ilgilinin parafı yerine elektronik
onayı alınır. Bu onaylar EBYS’nin günlük (log) raporlarında kayıt altına alınır. Günlük raporlar,
zaman damgasıyla damgalanır ve ilgili mevzuatta belirtilen saklama planları çerçevesinde imha
edilir. Ancak günlük raporların saklama süresi ilişkili olduğu elektronik belgelerin saklama
süresinden daha kısa olamaz.
Örnek:
02.2015 V.H.K.İ.
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Araştırmacı : Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü : Adı SOYADI (paraf)
Örnek:
…02.2015 Şube Müdürü
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Daire Başkanı
: Adı SOYADI ( paraf )
…02.2015 Genel Müdür Yardımcısı. : Adı SOYADI (paraf)
Koordinasyon:
Madde 20- (1) Kurum içerisinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve makama sunulan
belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak
‘’Koordinasyon:’’ yazılır ve iş birliğine dahil olan ilgililerin unvanları, adları ve soyadları paraf
bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir
Örnek:
…02.2015 V.H.K.İ
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü: Adı SOYADI(paraf)
Koordinasyon:
…02.2015 Daire Başkanı : Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Hukuk Müşaviri: Adı SOYADI (paraf)
İletişim bilgileri:
Madde 21- (1) İletişim bilgileri, belgeyi gönderen kurumun adresi, posta kodu, telefon ve faks
numarası, e-posta adresi, ile bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numarasını içerecek
şekilde sayfa sonuna yazılır ve çizgi ile ayrılır.
Örnek:
_______________________________________________________________________
Söğütözü Mah.2176 Sokak No: 25 ÇANKAYA- ANKARA
Telefon (0312) 551 60 00 (30 hat) Faks: (0312) 551 65 64
e-posta siteyö[email protected] Elektronik ağ: www.kyk.gov.tr
Sayfa 15 / 136
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı:
Unvanı :
Tel
:
Gizlilik dereceli belgeler:
Madde22- (1) Gizlilik dereceli (Çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel ) belgelerin üretilmesi,
kaydedilmesi, saklanması, gönderilmesi, alınması ve diğer işlemlere ilişkin olarak bu Talimatta
düzenlenmeyen hususlarda ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygulanır.
Süreli yazışmalar:
Madde 23- (1) Süreli resmi yazışmalarda “ACELE” ya da “GÜNLÜDÜR” ibaresine yer verilir.
“GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgelerde cevap verilmesi gereken süre ya da tarih metin içerisinde
belirtilir.
(2) “ACELE” ibaresi taşıyan belgeye derhal ve süratle, “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgeye
belgede belirtilen tarihe kadar cevap verilir.
(3) Süreli belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının sağ üst köşesine
kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan süreli belgelerde
“ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi sadece belge üst verisinde yer alır. Birden fazla sayfalı
belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir.
Sayfa numarası
Madde 24- (1) Birden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası verilir. Sayfa numarası alt bilgi
bölümünde ve sayfanın ortasında, toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde
belirtilir.
Örnek: 1/9, 7/7, 5/35
Üstveri elemanları:
Madde 25- (1) Güvenli elektronik imza kullanılarak hazırlanan belgeler ile için ilgili mevzuatta
belirtilen standartlara uygun üstveri elemanları kullanılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanan elektronik belgelerin kurumlar arasında resmi yazışma
kapsamında iletilmesi halinde e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan üstveri elemanları kullanılır.
(3) İlgili mevzuatta belirtilen üstveri elemanlarına ilave olarak üstveri elemanı kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgenin Çoğaltılması, Gönderilmesi, Alınması ve İade Edilmesi
Belgenin Çoğaltılması:
Madde 26- (1) Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen ve gizlilik derecesi
taşımayan bir belgeden örnek çıkartılması halinde, örneğin uygun bir yerine “ASLI GİBİDİR” ibaresi
konulur ve kurumca yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyad, unvan ve tarih belirtilmek suretiyle
imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge asıl belge gibi kabul edilir.
(2) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç
duyulması halinde bu işlem sadece kurumca yetkilendirilmiş görevli tarafından gerçekleştirilir.
Çıktının uygun bir yerine “BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALADIR” ibaresi konulur. Tarih
ve sayı bilgileri EBYS aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır.
(3) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen unsurlara çıktı üzerinde yer verilememesi
durumunda, çıktı üzerinde yer almayan unsurlara belgenin üstveri çıktısında yer verilir. Hem belge
çıktısında hem de üstveri çıktısında tarih ve sayı bilgilerine yer verilerek bu çıktıların birbiriyle
ilişkilendirilmesi sağlanır.
Söz konusu ilişkilendirmenin sağlanması amacıyla çıktılar üzerine herhangi bir ibarenin yazılması
veya konulması durumunda yapılan ekleme idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından paraflanır.
Çıktı, idarece yetkilendirilmiş görevlinin adı, soyadı ve unvanı belirtilmek suretiyle görevli
tarafından imzalanır
Sayfa 16 / 136
(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış belgelerin elektronik ortamda
kaydedilmesi, gönderilmesi ve dosyalanarak saklanması esastır. Bu belgeler, zorunlu olmadıkça
ayrıca çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile imzalanmaz ve fiziksel ortamda saklanmaz.
Belgenin fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması:
Madde 27- (1) Gizlilik derecesi taşımayan ve fiziksel ortamda gönderilen belgenin başlık bilgisi,
ihtiyaç duyulması halinde gönderen idarenin adres bilgisi, belgenin tarihi ve sayısı zarfın sol üst
köşesine; muhatabın adı ve ihtiyaç duyulması halinde adres bilgisi zarfın ortasına yazılır. Varsa süre
ve kişiye özel bilgisi ( ACELE, GÜNLÜDÜR, KİŞİYE ÖZEL), kişiye özel bilgisi üstte olmak üzere,
zarfın sağ üst köşesinde kırmızı renkli büyük harflerle belirtilir.
(2) Gizlilik dereceli belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak fiziksel ortamda gönderilmesi
esastır. Ancak bu belgeler gerekli güvenlik tedbirleri alınması şartıyla güvenli
Elektronik imza imzalanarak elektronik ortamda da gönderilebilir.
(3) Kurumumuza fiziksel ortamda gelen belge idare tarafından teslim alınır ve alındığı tarih ile
belgeye ait üst veriler kaydedilir. Gerekli görülmesi halinde güvenli elektronik imza ile gelen belge
çıktı alınarak da işleme konulur.
(4) Kurumumuza, fiziksel ortamda alınan belgeler için gelen evrak kaydında kullanacakları
kaşede en az (Örnek-3a,3b)’de belirtilen unsurlara yer verirler. Kaşe üst yazının ilk sayfasının arka
yüzüne basılır.
(5) Kuruma gelen belgelerle ilgili havale, talimat ve benzeri işlemler, üst yazının ilk sayfasının
ön veya arka yüzüne kaşe basılarak belge üzerinde gösterilebilir. Bu kaşenin şekli ilgili birimler
tarafından belirlenir.
(6) “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan zarf veya belgeler açılmadan ilgiliye teslim edilmek üzere
alınır. “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan belge üzerinde ancak ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve
ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz.
(7) Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerde “… arz ederim.” Şeklinde bitirilmemesi veya
“… rica ederim.” İbaresiyle ya da başka ibarelerle bitirilmesi dilekçenin işleme alınmasına engel
değildir.
Belgenin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması:
Madde 28- (1) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge elektronik ortamda muhataplara iletilir.
Güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra elektronik olarak iletilmeyen belge 26’ncı maddede
düzenlenen usule göre çıktı alınarak gönderilir.
(2) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla da
iletilebilir. Bu durumda gönderme ve alma işlemine ilişkin kayıt tutulur.
(3) Kurumlar arasında resmi yazışma kapsamında iletilecek elektronik belgelerin
oluşturulmasında e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uyulması zorunludur. Kurum,
resmi yazışma kapsamında kendisine iletilen ve e-Yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde
oluşturulmuş belgeleri işleme koymakla yükümlüdür.
(4) Kurum, başka bir idareden kendisine resmi yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma
Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme hakkına
sahiptir. Bu durumda, kendisine iletilen belgeyi reddeden idare, gönderen idareye bu durumu
sebepleriyle birlikte belgenin kendisine ulaştığı tarihi takip eden ikinci işgününün sonuna kadar
bildirir.
(5) Resmi yazışma kapsamında kurum dışına gönderilen gizlilik derecesi taşımayan güvenli
elektronik imza ile imzalanmış belgeler de gerekli hallerde elektronik olarak şifrelenir. Elektronik
belgelerin şifrelenmesi işlemi e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde yapılır.
Kullanılacak şifreleme sertifikaları yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilir.
(6) e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasına uygun şekilde
kendilerine şifreli belge iletilebilmesini isteyen idareler kendileri için elektronik şifreleme sertifikası
temin eder. Kurumlar için oluşturulan elektronik şifreleme sertifikaları DETSİS üzerinden paylaşılır.
Sayfa 17 / 136
Kurumlar, elektronik şifreleme sahip olması şartıyla diğer idarelerden resmi yazışma kapsamında
kendilerine gönderilen ve e-Yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde şifrelenmiş belgeleri kabul
etmekle yükümlüdür. Kurumlar, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmak koşuluyla, e-Yazışma Teknik
Rehberinde tanımlanan şifreleme mekanizmasından farklı şifreleme mekanizmaları kullanılabilir.
(7) Kurumumuz, e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlandığı şekilde şifrelenerek kendisine
gönderilen resmi yazışma kapsamındaki bir belgenin şifresini açamazsa veya belgenin şifresini
açmakla birlikte belge içeriğinin e-Yazışma Teknik Rehberinde şifreleme mekanizması için
tanımlanan özellikleri taşıyamadığını belirlerse, bu belgeyi reddeder ve durumu şifreli belgenin
kendisine ulaştığı günü takip eden ikinci işgününün sonuna kadar, kendisine iletilen şifreli belgeyi
tanımlayan bilgilerle birlikte, belgeyi gönderen kuruma bildirir ve hem bu bildirimi hem de kendisine
iletilen şifreli belgeyi kayıt altına alır.
Kurumun bildirimde bulunmaması halinde kendisine gönderilen şifreli belgeyi açılmış, içeriğine
erişilmiş ve belgenin e-Yazışma Teknik Rehberine uygun şekilde oluşturulduğunu kabul edilmiş
sayılır.
(8) Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla
yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak yapılması esastır. Ancak, idareler
arasında güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemleri, taraflarca yapılacak
anlaşmalar çerçevesinde ve kayıt altına alınmak kaydıyla başka bir iletim mekanizmasıyla da
yapılabilir.
(9) EBYS kurulmamış olan idarelere gönderilen güvenli elektronik imzalı belgelerin
alınmasında sekizinci fıkra hükmü esas alınır. Bu belgeler muhatap idare tarafından imza
doğrulaması yapıldıktan sonra 26’ ncı maddede düzenlenen usule göre çıktısı alınarak işleme
konulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Belgenin iade edilmesi:
Madde 29- (1) Kurumumuza muhatabı olmadığı halde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı
anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir. Ancak, asıl muhatabın açıkça belli olması durumunda,
gerektiğinde belgenin bir sureti alınarak, aslı gereği için ilgili muhataba gönderilir ve belgeyi
gönderene de bilgi verilir.
(2) Kurumumuza muhatabı olmadığı halde güvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik
ortamda bir belge gelmesi durumunda, belgenin muhatabı olunmadığı bilgisi ve söz konusu belgeye
ilişkin tanımlayıcı bilgiler gönderene elektronik ortamda iletilir. Bu durumda belgenin bir kopyası
elektronik ortamda muhafaza edilir.
Görüş, bilgi ve belge taleplerinde süre:
Madde 30- (1) Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. Kurum,
ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin
kendilerine ulaşmasından itibaren en geç beş iş günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise
talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde yerine getirir. Talebin ulaştığı
tarih, fiziki ortamda gelen talepler için ilgili yazının idarenin genel evrak kayıtlarına girdiği zamanı;
Elektronik ortamda gelen talepler için ise talep yazısının EBYS’ giriş kaydının yapıldığı zamanı ifade
eder.
(2) Kurumumuz, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi içinde ve gerekçesini bildirmek kaydıyla
on beş günü geçmemek üzere ek süre kullanılabilir.
Sayfa 18 / 136
Tekit yazısı:
Madde 31 – (1) Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba tekit yazısı
yazılabilir.
Tekit yazısı örneği:
Sayı :13683808-805.01.02-56/1375
Konu : Tekit Yazısı
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
ADANA
İlgi: 22.01.2015 tarihli ve 13683808-040.03-14/186 sayılı yazımız.
İlgi yazımızın beş gün içinde cevap verilmesi hususunda gereğini tekiden rica ederim.
İmza
Adı SOYADI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
…02.2015 V.H.K.İ
: Adı SOYADI (paraf)
… 02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü: Adı SOYADI(paraf)
Uygun yazılmayan belgeler:
Madde 32- (1) Bu Talimata uygun olarak yazılmayan belgelere verilecek cevabi yazılarda, bu
Talimatın ilgili maddeleri belirtilmek suretiyle muhatap uyarılabilir. Söz konusu durumun devam
etmesi halinde, süreli belgeler hariç müteakip belgeler gerekçesi belirtilerek iade edilebilir.
Düzenleme yetkisi:
Madde 33 – (1) Kurumlar resmi yazışmalarla ilgili olarak Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla ek
düzenleme yapabilir.
(2) Bu Talimatın uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve
gerektiğinde uygulamaya yönelik esasları belirlemeye Genel Müdürlük (Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı) yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar:
Madde 34 – (1) 18.10.2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan
Talimat yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer Talimatta Mülga olan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında’ ki
Talimata yapılan atıflar bu Talimata yapılmış sayılır.
Sayfa 19 / 136
Yürürlük:
Madde 35- (1) Bu Talimat yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 36 – (1) Bu Talimat hükümlerini Genel Müdür yürütür.
Sayfa 20 / 136
METİN (SAYFA) YAPISI ÖRNEĞİ
(Örnek -1)
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
( iki satır aralığı)
ACELE
…02.2015
Sayı:……
Konu:……
(İki-dört satır aralığı)
MALİYE BAKANLIĞINA
(İki satır aralığı)
İlgi: a) ……………………………………………………………………………………
b) ……………………………
(Bir) satır aralığı)
(Metin………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
(İki-dört satır aralığı)
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür
(Uygun satır aralığı)
Ek:
1-Yazı örneği (2.sayfa)
2-Yönetmelik (35 sayfa)
(Uygun satır aralığı)
DAĞITIM:
Gereği
:
(B) Planı
Bilgi:
Genel Müdür Yardımcıları.
…02.2015 V.H.K.İ
: Adı SOYADI (paraf)
.. 02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü: Adı SOYADI(paraf)
______________________________________________________________________
Söğütözü Mah. 2176 Sokak No: 25 ÇANKAYA-ANKARA
Telefon (0312) 551 60 00 (30 hat) Faks: (0312) 551 65 64
e-posta siteyö[email protected] Elektronik ağ: www.kyk.gov.tr
Sayfa 21 / 136
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı:
Unvanı: :
Tel
:
BİRDEN FAZLA SAYFALI BELGE ÖRNEĞİ:
(Örnek-2)
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
GÜNLÜDÜR
…02.2015
Sayı:……
Konu:……
MALİYE BAKANLIĞINA
İlgi: a) ………………………………………………………………………………….………
b) ……………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
1/2
Söğütözü Mah. 2176 Sokak No: 25 ÇANKAYA-ANKARA
Telefon (0312) 551 60 00 (30 hat) Faks: (0312) 551 65 64
e-posta siteyö[email protected] Elektronik ağ: www.kyk.gov.tr
Sayfa 22 / 136
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı:
Unvanı: :
Tel
:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(İki-dört satır aralığı)
İmza
Adı SOYADI
Genel Müdür
Ek:
1- Yazı örneği (2 sayfa)
2- Yönetmelik (35 sayfa)
…02.2015 V.H.K.İ
: Adı SOYADI (paraf)
... 02.2015 Şef
: Adı SOYADI (paraf)
…02.2015 Şube Müdürü: Adı SOYADI(paraf)
2/2
Söğütözü Mah. 2176 Sokak No: 25 ÇANKAYA-ANKARA
Telefon (0312) 551 60 00 (30 hat) Faks: (0312) 551 65 64
e-posta siteyö[email protected] Elektronik ağ: www.kyk.gov.tr
Sayfa 23 / 136
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı:
Unvanı
:
Tel
:
GENEL EVRAK KAYIT KAŞESİ ( Elektronik Ortamda Gelenler için) (Örnek- 3a)
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜELÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAYIT SAYISI
BELGENİN
KAYIT TARİHİ
KAYIT SAATİ
HAVALE EDİLECEK YER
Sayfa 24 / 136
KAYIT KAŞESİ ÖRNEĞİ ( Genel Evrak Vasıtasıyla Gelen)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI
Gereği
(Örnek -3b)
Bilgi
ŞUBE MÜDÜRÜ
UZMAN
ARAŞTIRMACI
İSTATİSTİKÇİ
ŞEF
EKLER
TARİH:
KAYIT
SAAT:
SAYI:
Sayfa 25 / 136
ÖRNEK FAKS GÖNDERİMİ BELGESİ
T.C
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
GÖNDEREN
GÖNDEREN
FAKS NO:
TARİH
TELEFON NO:
SAYFA ADEDİ
TARİH
FAKS NO:
SAYFA ADEDİ
TELEFON NO:
KİMDEN
KİME
KONU:
Faks’ı Gönderen:
Faksla Gönderilmesi Uygundur.
İmza
Birim Amiri
İmza
Gizlilik dereceli husus ihtiva eden fakslara bu sınıfa giren evraka ait
Prosedür uygulanır.
Şayet bu faksın bütün sayfalarını alamadıysanız yukarıda belirtilen telefon
numarasını arayınız
Sayfa 26 / 136
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
KONTROLLÜ (GİZLİ) EVRAK SENEDİ ÖRNEĞİ
GÖNDEREN
Sıra
No:
ALAN TARİH
SENEDİ HAZIRLAYAN
Belgenin konusu
Kopya
Kopya
(Tarih ve Sayısı)
Adedi
No:
SENEDİ İADE EDENİN:
Tarih:
Adı Soyadı:
Saat:
Görevi:
İmzası:
Sayfa 27 / 136
Ekler
Dili
SAYI BÖLÜMÜNE AİT ÖRNEK:
a) Sayı: 13683808 - 010.06 - 105/ 2175
1
2
3
b) Sayı: 13683808 - 010.07.01 –E.4752
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
13683808: Devlet Teşkilatı Numarası ( DETSİS)
010
: Mevzuat İşleri
06
: Genelgeler
105/
: Birim Evrak Numarası
/2175 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 28 / 136
DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI ( DETSİS) FORMATI
EK- 1
DETSİS NUMARASI
(HABERLEŞME KODU)
BİRİM ADI
YÜKSEK ÖGRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO)
GENEL MÜDÜRLÜK KOMİSYONLARI
KURULLAR
YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL
KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS)
KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS)
KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAKİBAT)
KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE)
KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS)
KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ARŞİV)
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TESİSLER)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETMELER)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ İŞLERİ)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TOPLULUKLARI)
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜTÇE VE PERFORMANS)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE KESİN HESAP)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İÇ KONTROL)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOORDİNASYON VE DESTEK)
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ATAMA VE KADRO)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖZLÜK VE DİSİPLİN)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHAKKUK VE İZİN İŞLERİ)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PLANLAMA VE KOORDİNASYON)
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTİM)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ EĞİTSEL FAALİYETLER)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( AR-GE )
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DONATIM VE AMBARLAMA)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HABERLEŞME)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (GENEL HİZMETLER)
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
DAİRE TABİPLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
Sayfa 29 / 136
28310692
23768836
56434711
14177671
70320233
47782329
35038010
60011359
17974712
70277386
24828070
56190829
65014692
55091426
47904729
62989287
53590888
69876154
17171882
22985807
45824923
36681033
42117180
75814142
33499127
71668190
85389597
85382819
10661060
13683808
32102602
11262168
84806224
66060773
75042664
47511210
77049420
43042619
73706938
10041588
26241066
15895829
21793008
70485808
46248746
46732255
67421712
70198606
66494602
93643474
50630535
47813164
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YURT DIŞI)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BURS-KREDİ)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK)
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
86226237
18505542
18368212
10230230
65835358
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SİSTEM VE DESTEK HİZMETLERİ )
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KREDİ VE YURT BİLİŞİM HİZMETLERİ )
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE VE UYGULAMALARI)
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
18083329
44443796
49618133
24046843
26965906
İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İNŞAAT)
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EMLAK)
ŞUBE MÜDÜRÜĞÜ (YATIRIM VE PROJE)
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ
59709563
44558794
39342105
27757721
63298493
Sayfa 30 / 136
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
ANTAKYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İÇEL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE ERTUĞRULGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İSKENDERUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
CEYHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TARSUS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERDEMLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HACI SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SÜMER ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BOR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN YENİŞEHİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
FEVZİ ÇAKMAK KIZYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİLİFKE-TAŞUCU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MEZİTLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ (KAPALI)
MERSİN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ (KAPALI)
MERSİN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TAYFUR SÖKMEN KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 31 / 136
11711734
74744688
14224970
39342855
91917220
62460584
90403779
94640628
94437549
63767619
43399619
28434729
22801111
34493981
22134695
98991503
25474770
27815068
27001187
44543881
57833155
83689825
87436586
42500868
77883176
64359667
45784519
39663154
80281458
67408477
72493349
24011298
28609007
66882293
98318343
31660496
24246345
96058090
77589491
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
KURULUŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KESKİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKENT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YUNUS EMRE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞERİFE BACI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
POLATLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
CEBECİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
CEBECİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HALİDE EDİP ADIVAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENLİK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NENEHATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SEYRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TUNA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
(KAPALI)
YENİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİN BANGUOĞLU ERKEKYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KOCATEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DİKİMEVİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MAHMUT NEDİM ZAPÇI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HACI ÖMER SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MEHMET AKİF ERSOY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ZÜBEYDE HANIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BEŞTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE KIZILIRMAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GÖLBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GÖLBAŞI EYMİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUBUK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KALECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU HÜMA HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞLICA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HACI BAYRAM-I VELİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 32 / 136
31819178
23722097
40156427
91009675
49950970
73152052
33111941
76720925
12746973
77560562
89267573
82351586
75602542
17138837
29574667
65200135
68075646
27266721
89961919
88988113
29954751
87283604
13211329
68520716
59767727
24510050
56550271
69106760
20258362
34709568
76701626
86403626
20848626
76609524
34064241
27578289
88520049
86321362
19227380
62297917
49310514
38025921
22182707
21607531
38382425
97953873
32789458
25270169
60912973
61883402
58819780
25772269
34325389
74607807
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
ANTALYA AKDENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BURDUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA MURAD HÜDAVENDİGAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİRDİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MANAVGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BUCAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YALVAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞARKİKARAAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
(KAPALII)
ISPARTA-ATABEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA SÜTÇÜLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BURDUR GÖLHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ELMALILI M. HAMDİ YAZIR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 33 / 136
76809590
70489473
97660707
71326047
27018706
60103197
64170004
73021505
46216985
44855563
27452733
31012895
83608372
57126251
39255659
69944872
95703333
38336726
52231083
20196548
48398000
27113329
29758966
39812524
75589714
72434197
91035184
78168664
55898892
18855776
39612023
BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
KOCAELİ-ZEKİYE GÜNDOĞDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU ABANT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU GÖLKÖY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU KÖROĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ YAVUZ SELİM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE AVNİ AKYOL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE KONURALP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GEBZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MUDURNU HACI MEHMET ASTARCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAKOCA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KANDIRA İL ÖZEL İDARESİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GEREDE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA HENDEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARAMÜRSEL GAZANFER BİLGE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA SERDİVAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE KAYNAŞLI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 34 / 136
54269460
67657733
65390123
74249233
99850066
90575696
15263586
92568322
56080164
49701425
94173874
43749073
92098608
89723551
74401591
14754559
30190874
27450542
51135525
38412730
36111192
21906709
41089633
96603036
42510760
57167002
27735140
87627167
60605205
91248114
30865522
66418996
91322446
43053138
54605922
78235763
71990863
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
BALIKESİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA ULUDAĞ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GELİBOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HAVRAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BANDIRMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DURSUNBEY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GEMLİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BİGA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA ORHANGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA EMİR SULTAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA TERMAL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 35 / 136
88762494
84946631
57668832
51146540
70129980
53781235
84269418
95101233
59962390
80154203
41096470
97732018
63839634
94813933
56476570
45190684
53610253
63438559
49070001
38280022
48799708
91106477
53649305
53635265
85934132
71217100
50085096
93412452
92505761
86642045
10639124
59386725
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
AYDIN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN ADNANMENDERES KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ PAMUKKALE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MİLLİ PİYANGO KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
FETHİYE SITKI- MEFARET KOÇMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KOÇARLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NAZİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NAZİLLİ İSABEYLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BULDAN ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANHİSAR CEVDET İNCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HONAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BEKİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KUŞADASI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YENİPAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ORTACA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TAVAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 36 / 136
65405068
54809496
51973304
68375791
87247707
34133982
96745875
86037478
10439594
18802804
44568915
29067185
79600472
84301072
30154372
52047293
54883015
62146943
79185947
20634039
25802124
65990620
25797097
32770999
69135838
30258884
54611362
97028119
65331026
41173469
76973858
50374001
92629922
93511769
99047900
13530395
36105714
74832144
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ ŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
BİNGÖL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BİNGÖL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYA GÖKALP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MEHMET AKİF ERSOY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SELAHATTİN EYYUBİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MARDİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİİRT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİİRT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 37 / 136
14778928
13849695
53508523
31609846
61288149
37619789
95560316
20549813
75876097
72409179
52419596
63674950
85613307
61406418
51168597
26225570
48886173
93020769
12248495
83484142
49767965
10875924
53661632
35424208
92773971
49683739
83631778
95801115
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
EDİRNE SELİMİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TEKİRDAĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MALKARA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞARKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HAVSA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
LÜLEBURGAZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORLU KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇERKEZKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KEŞAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HAYRABOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE UZUNKÖPRÜ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORLU ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 38 / 136
66285405
22857499
51101937
96434159
67632376
68772176
55457165
21407199
49900887
16119297
37082081
48595021
55607327
18392221
66206961
50170505
44400453
57217831
56216987
12446231
13751611
49248027
47832812
30291374
48253018
68081843
30883209
88068432
94520965
91760191
66181565
91658738
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
AĞRI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARS HASAN HARAKANİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BAYBURT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
IĞDIR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
PALANDÖKEN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAZIM KARABEKİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
OLTU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KEMALİYE OSMAN NURİ AKIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TERCAN M. REFİK ŞİMŞEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AŞKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KEMAH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İSPİR VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
PASİNLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
REFAHİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN OTLUKBELİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM NENE HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM ALVARLI EFE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM İBRAHİM HAKKI ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AHMED-İ HANİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAFKAS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YAKUTİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
52768377
23204617
63321454
10508289
71780777
74546106
70549901
28031307
23740743
30472219
85751115
13259564
65810139
78106209
67698763
23463959
75633548
28228130
83004338
90969863
18585410
99202735
20622215
52101664
80510624
69229177
84916194
45972140
59936985
60991751
73243194
87146528
14048795
51696064
78959997
61493358
79701987
92307189
44852221
77416281
97484524
64060372
67555028
56649431
58539026
Sayfa 39 / 136
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖGRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
AFYONKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR TINAZTEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AFYONKARAHİSAR ÇİĞİLTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DUMLUPINAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YUNUS EMRE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA YESEVİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA ZAFERTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİMAV YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARYERİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EMİRDAĞ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞAPHANE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BOLVADİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DİNAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SANDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA-GEDİZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BAYAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EMİRDAĞ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUHUT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 40 / 136
99945649
30825938
36806044
34694871
79411313
30997657
78397065
28060633
13901305
83578803
57881715
13788365
15758956
76041413
99656023
82437264
55618259
49962811
24197636
84987207
38361045
92974247
74306234
20388545
55045639
65753449
56497336
39835838
13207847
73816570
65650275
29820571
59990787
79400762
58327690
71379271
22927227
68199791
10345368
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
KAHRAMANMARAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ELBİSTAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA HARRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NİZİP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GÖKSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AFŞİN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP NİLÜFER KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP ŞAHİNBEY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAHRAMANMARAŞ AFŞAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 41 / 136
30110310
57213371
52656074
25581927
92293298
63119190
59740675
24996054
22715843
30792041
85474968
52419320
23294747
21021526
58268454
77448415
83073605
72035524
91993102
61941401
40003632
96052998
95146109
30341329
58459997
50568387
95310592
60951449
13928811
74005215
18524028
48685814
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
HÜDAVENDİGAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKKADIN H.MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
VEZNECİLER KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNEKAPI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KADIRGA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEMBERLİTAŞ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
FATİH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BAHÇEKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ESENYURT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ATAŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ VALİ MUAMMER GÜLER KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜD.
ŞİŞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ABDİ İPEKÇİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SEYRANTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
FATİH SULTAN MEHMET YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLUHİSARI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ALTUNİZADE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
FLORYA BEŞYOL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AVCILAR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 42 / 136
14644803
44094561
65456788
50375170
49269972
31484275
65447657
32354398
26962753
64408027
43688360
24956793
44069413
19643898
45418840
84034748
50949379
76661261
84505063
36503777
14890122
26564984
73731840
65444555
34690273
56887835
23049691
87887540
80642545
63042179
48816381
22141637
87062757
36055455
63287978
47612553
63925620
77247450
87041286
16306423
22474857
84347943
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLERİ İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
MANİSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MANİSA MURADİYE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK İNCİRALTI ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEŞME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TURGUTLU SEDAT ÖZCAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
URLA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KÖPRÜBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DEMİRCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
H. AHMET TATARİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BUCA HOCA AHMET YESEVİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BUCA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ZÜBEYDE HANIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EGE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ALAŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SALİHLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇİĞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MANİSA GÖRDES YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİEMİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR BARBAROS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MANİSA YUNUS EMRE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BORNOVA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HASAN FERDİ TURGUTLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 43 / 136
27088699
11931273
57655993
55091029
94648908
46366857
25808711
20392678
48704231
64199360
51294381
34200386
90578219
63373989
79233455
20613445
14102598
30451019
25821257
60736491
48685183
73451630
79646825
55294411
12737938
61081893
15365858
33567755
51537549
67040019
44134661
32374662
83419474
89136718
86345136
70788995
10359094
33823820
86030833
41842118
99519170
22804656
92146626
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
KAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GÜRÜN ENVER BOSTANCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AVANOS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YILDIZELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KIRŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KIRŞEHİR KERVANSARAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KIRŞEHİR AHİEVRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NEVŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS HATİCE TÜL KÜBRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS 4 EYLÜL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YOZGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YOZGAT ESENTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ GEVHER NESİBE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ ERCİYES ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ MELİKGAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DEVELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MUCUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ZARA HATİCE SEFER DURSUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SUŞEHRİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÜRGÜP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS SALTUKBEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ-I VELİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 44 / 136
89198161
45452354
28169798
71525174
11521968
73331163
22679483
61281728
28908999
74446166
17067013
13830173
38083520
38999069
78295784
92995599
80982471
98009743
45082519
62369349
52379515
99448962
99101643
82295721
12690171
75753660
29114947
59054077
10136526
44178884
38812495
91387336
47831399
43732656
14124163
15698069
31813018
35102363
73151150
95598532
92922965
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
ERMENEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY CEMALEDDİN AKSARAY-İ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SEYDİŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUMRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KADINHANI FAİK ALİ-FATMA SÜNDÜZ İÇİL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BEYŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARAMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA SELÇUK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA MEVLANA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ALAADDİN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MERAM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EREĞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BOZKIR MUSTAFA-SUNA ÖZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EREĞLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEMS-İ TEBRİZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARAMAN PİRİ REİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ILGIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
CİHANBEYLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HADİM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 45 / 136
56469789
34746153
17514962
51669130
23345352
32077767
70270455
45634159
26388971
38382031
43573442
31637959
71662848
71544007
49347072
43482759
41012363
69529923
64550663
24776904
40981308
22876076
29825312
99080145
97349440
68858643
22679893
11158973
50112559
43043017
62621593
48455720
81482094
56308354
34977952
85926290
13480139
67607719
51771944
89836122
12630741
76486892
21384178
37956389
MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
ADIYAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ FIRAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA BATTALGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA HACI HAFİZE ÖZAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TUNCELİ YURDU MÜDÜRÜLÜĞÜ
BESNİ SERVET-MEHMET ERDEMOĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KAHTA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA ARAPGİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ HARPUT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ HAZAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA HEKİMHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BEYDAĞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 46 / 136
72485109
58956760
26103347
21495396
41726816
54509448
99667122
45862500
46939313
80525896
39680995
54681715
79888206
36405599
94098399
20876440
46730410
49414611
89291924
48566640
62953671
98357208
65609163
86042236
22392446
76494626
57496111
52720062
54619397
53711646
40803709
75334227
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
AMASYA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA YEŞİL IRMAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUM AKŞEMSETTİN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUM HİTİT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İLKADIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARADENİZ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ATAKUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SİNOP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TOKAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TOKAT İBN-İ KEMAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TURHAL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ZİLE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AYANCIK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
NİKSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇARÇAMBA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERBAA KIZ YURDU MÜDÜELÜĞÜ
TERME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MERZİFON YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BAFRA MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN TURGUT ÖZAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 47 / 136
12299952
53781906
94178977
30313673
20679791
85087155
32671652
20359442
53871317
37568006
35771365
88869414
76376604
56279134
35226784
25824425
52063133
95900033
40661644
32160141
54146638
95202756
38707554
41120704
47401038
23976386
30155439
25517414
51717811
30143006
59974847
82169759
59072560
71556688
83080732
94457927
13603819
87061150
51715783
76429284
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
ARTVİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVİN ÇORUH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GİRESUN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GİRESUN SAHİL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMÜŞHANE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
FINDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BEŞİKDÜZÜ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ORDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ORDU LEBİBE-ERGİN KARLIBEL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
RİZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
RİZE YEŞİLÇAY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
PAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON NİZAMİYE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞU KARADENİZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAABAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÜNYE T. Y. S. D. GÖNÜL GÜVEN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYELİ AHMET MESUT YILMAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
OF YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
EYNESİL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ALUÇRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRMENE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MESUDİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEBİNKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
FATSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MAÇKA ŞÜKRÜ KARADENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TİREBOLU ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
YOMRA KANUNİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DEREPAZARI KAPTAN ARİF BAYRAKTAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMÜŞHANE TORUL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AHMET ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEEVİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HOPA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KEŞAP AZİZ HÜSEYİN BABA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 48 / 136
44192333
71854724
25795025
55689110
91282668
43534127
47834793
78536438
97751149
73128765
96705219
62300196
35675433
50770812
76670368
38620889
60701642
23164919
84281214
86671538
98966113
84593212
37573706
62424613
89573937
91992509
62511067
74760817
47087189
34647379
91519079
28603218
15496055
35055266
49219719
76252563
51153291
15815807
80182758
73533285
76805530
21217341
98119245
25440564
19328855
91617583
96511318
76690898
96872620
88269440
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
BİTLİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BİTLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKARİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ADİLCEVAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
VAN MELİKŞAH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
VAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ŞIRNAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GEVAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
TATVAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZALP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ERCİŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MALAZGİRT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AHLAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ MÜŞTAK BABA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 49 / 136
13569034
18804499
73901334
93239509
73019000
38184557
73440627
65070561
68053253
71940836
97206825
45776270
18661163
28137121
44642928
16883307
80518910
37196402
91010567
13285261
54032827
73520211
63439063
22570185
80233421
39891290
39974208
79281279
54023716
32078385
17032265
22271190
85122641
ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL ŞEFLİĞİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ
GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ
KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ
BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ
YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ
TABİPLİK
KOMİSYONLAR
ESKİPAZAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK KARAELMAS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARABÜK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARABÜK BAHATTİN GAZİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARABÜK TAŞKENT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
DEVREK SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
KARADENİZ EREĞLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYCUMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
ALAPLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN ÇEŞMİ-İ CİHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
19928185
55697099
82769540
34666874
68028818
38047975
20131722
71708440
97501183
22542677
69777262
64561792
51137203
21201968
76956145
69196369
10344446
25797469
95841213
63071013
24446239
93391391
99289401
85975956
26787372
28553316
64335895
63762064
13090796
75746813
KUZEY KIBRISTA BULUNAN YURTLAR
LEFKE BÜLENT ECEVİT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİMAGUSA NECMETTİN ERBAKAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
15127504
33837590
58927255
Sayfa 50 / 136
YAZILARIN DAĞITIM PLANI
Ek-2
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİRİMLER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO)
KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
HUHUK MÜŞAVİRLİĞİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MUHASEBE VE MALÎ İŞLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
01.10
01.11
01.12
01.13
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Kız Yurdu Müdürlüğü
Sümer Erkek Yurdu Müdürlüğü
Adana Erkek Yurdu Müdürlüğü
01.50
01.51
01.52
01.53
01.54
01.55
01.56
01.57
01.58
01.59
01.60
01.61
01.62
01.63
01.64
01.65
01.66
Niğde Ertuğrulgazi Yurdu Müdürlüğü
Mersin Erkek Yurdu Müdürlüğü (KAPALI)
Antakya Yurdu Müdürlüğü
İskenderun Yurdu Müdürlüğü
Osmaniye Yurdu Müdürlüğü
Ceyhan Yurdu Müdürlüğü
Silifke-Taşucu Yurdu Müdürlüğü
Bor Yurdu Müdürlüğü
Niğde Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü
Tarsus Yurdu Müdürlüğü
İçel Kız Yurdu Müdürlüğü
Mezitli Erkek Yurdu Müdürlüğü (KAPALI)
Erdemli Yurdu Müdürlüğü
Hatay Yurdu Müdürlüğü
Mersin Yenişehir Erkek Yurdu Müdürlüğü
Mersin Kız Yurdu Müdürlüğü
Tayfur Sökmen Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü
Sayfa 51 / 136
A
PLANI
X
B
PLANI
X
X
X
C
PLANI
X
X
X
D
PLANI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
06
06.10
06.11
06.12
06.13
06.14
06.15
06.16
06.17
06.18
06.19
06.20
06.21
06.22
06.23
06.24
06.25
06.26
06.27
06.28
06.29
06.30
06.31
06.32
06.33
06.34
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü
Başkent Erkek Yurdu Müdürlüğü
Cebeci Erkek Yurdu Müdürlüğü
Yunus Emre Erkek Yurdu Müdürlüğü
Cebeci Kız Yurdu Müdürlüğü
Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü
Gazi Kız Yurdu Müdürlüğü
Halide Edip Adıvar Kız Yurdu Müdürlüğü
Güvenlik Kız Yurdu Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy Kız Yurdu Müdürlüğü
Nenehatun Kız Yurdu Müdürlüğü
Seyran Kız Yurdu Müdürlüğü
Şerife Bacı Kız Yurdu Müdürlüğü
Tuna Kız Yurdu Müdürlüğü (KAPALI)
Yenişehir Kız Yurdu Müdürlüğü
Zübeyde Hanım Kız Yurdu Müdürlüğü
Tahsin Banguoğlu Erkek Yurdu Müdürlüğü
Kocatepe Erkek Yurdu Müdürlüğü
Dikimevi Erkek Yurdu Müdürlüğü
Beştepe Kız Yurdu Müdürlüğü
Mahmut Nedim Zapçı Kız Yurdu Müdürlüğü
Gölbaşı Erkek Yurdu Müdürlüğü
Gölbaşı Eymir Kız Yurdu Müdürlüğü
Bağlıca Yurdu Müdürlüğü
Hacı Bayram-ı Veli Erkek Yurdu Müdürlüğü
06.50
06.51
06.52
06.53
06.54
06.55
06.56
06.57
06.58
06.59
Kalecik Yurdu Müdürlüğü
Kastamonu Yurdu Müdürlüğü
Kırıkkale Yurdu Müdürlüğü
Keskin Yurdu Müdürlüğü
Şereflikoçhisar Yurdu Müdürlüğü
Çankırı Yurdu Müdürlüğü
Polatlı Yurdu Müdürlüğü
Kırıkkale Kızılırmak Kız Yurdu Müdürlüğü
Çubuk Yurdu Müdürlüğü
Kastamonu Hüma Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü
07
07.10
07.11
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Akdeniz Yurdu Müdürlüğü
Elmalılı M. Hamdi Yazır Erkek Yurdu Müdürlüğü
07.50
07.51
07.52
07.53
Isparta Murad Hüdavendigar Yurdu Müdürlüğü
Burdur Yurdu Müdürlüğü
Eğirdir Yurdu Müdürlüğü
Atabey Yurdu Müdürlüğü
Sayfa 52 / 136
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
07.54
07.55
07.56
07.57
07.58
07.59
07.60
Yalvaç Yurdu Müdürlüğü
Şarkikaraağaç Yurdu Müdürlüğü (KAPALI)
Bucak Yurdu Müdürlüğü
Manavgat Yurdu Müdürlüğü
Sütçüler Yurdu Müdürlüğü
Alanya Yurdu Müdürlüğü
Gölhisar Yurdu Müdürlüğü
14
14.10
14.11
14.12
BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bolu Abant Erkek Yurdu Müdürlüğü
Bolu Gölköy Kız Yurdu Müdürlüğü
Bolu Köroğlu Yurdu Müdürlüğü
14.50
14.51
14.52
14.53
14.54
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
14.60
14.61
14.62
14.63
14.64
14.65
Akçakoca Erkek Yurdu Müdürlüğü
Düzce Avni Akyol Erkek Yurdu Müdürlüğü
Gerede Yurdu Müdürlüğü
Sakarya Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü
Hendek Yurdu Müdürlüğü
Kocaeli Yavuz Selim Yurdu Müdürlüğü
Kocaeli Zekiye Gündoğdu Yurdu Müdürlüğü
Sakarya Kız Yurdu Müdürlüğü
Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Müdürlüğü
Kandıra İl Özel İdaresi Yurdu Müdürlüğü
Mudurnu Hacı Mehmet Astarcı Yurdu Müdürlüğü
Gebze Yurdu Müdürlüğü
Düzce Konuralp Yurdu Müdürlüğü
Sakarya Serdivan Erkek Yurdu Müdürlüğü
Düzce Kaynaşlı Kız Yurdu Müdürlüğü
Kocaeli Yurdu Müdürlüğü
16
16.10
16.11
16.12
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Uludağ Yurdu Müdürlüğü
Orhangazi Yurdu Müdürlüğü
Emir Sultan Erkek Yurdu Müdürlüğü
16.50
16.51
16.52
16.53
16.54
16.55
16.56
Çanakkale Yurdu Müdürlüğü
Balıkesir Yurdu Müdürlüğü
Havran Erkek Yurdu Müdürlüğü
Biga Yurdu Müdürlüğü
Bandırma Yurdu Müdürlüğü
Yalova Yurdu Müdürlüğü
Gelibolu Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 53 / 136
16.57
16.58
16.59
16.60
Dursunbey Kız Yurdu Müdürlüğü
Gemlik Yurdu Müdürlüğü
Çanakkale Kız Yurdu Müdürlüğü
Yalova Termal Erkek Yurdu Müdürlüğü
20
20.10
20.11
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Pamukkale Yurdu Müdürlüğü
Denizli Erkek Yurdu Müdürlüğü
20.50
20.51
20.52
20.53
20.54
20.55
20.56
20.57
20.58
20.59
20.60
20.61
20.62
20.63
20.64
20.65
20.66
20.67
Uşak Kız Yurdu Müdürlüğü
Nazilli Yurdu Müdürlüğü
Muğla Erkek Yurdu Müdürlüğü
Aydın Erkek Yurdu Müdürlüğü
Yenipazar Kız Yurdu Müdürlüğü
Muğla Millî Piyango Kız Yurdu Müdürlüğü
Ortaca Yurdu Müdürlüğü
Bekilli Yurdu Müdürlüğü
Fethiye Sıtkı-Mefaret KOÇMAN Yurdu Müdürlüğü
Koçarlı Yurdu Müdürlüğü
Kuşadası Yurdu Müdürlüğü
Honaz Yurdu Müdürlüğü
Sultanhisar Cevdet İNCİ Yurdu Müdürlüğü
Nazilli İsabeyli Yurdu Müdürlüğü
Aydın Adnan Menderes Kız Yurdu Müdürlüğü
Buldan Yurdu Müdürlüğü
Uşak Erkek Yurdu Müdürlüğü
Tavas Yurdu Müdürlüğü
21
21.10
26.11
26.12
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ziya Gökalp Kız Yurdu Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy Erkek Yurdu Müdürlüğü
Selehattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü
21.50
21.51
21.52
21.53
21.54
21.55
Batman Yurdu Müdürlüğü
Bingöl Yurdu Müdürlüğü
Mardin Yurdu Müdürlüğü
Siirt Erkek Yurdu Müdürlüğü
Siirt Kız Yurdu Müdürlüğü
Batman Kız Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 54 / 136
22
22.10
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Selimiye Yurdu Müdürlüğü
22.11
Edirne Kız Yurdu Müdürlüğü
X
22.50
22.51
22.52
22.53
22.54
22.55
22.56
22.57
22.58
22.59
22.60
22.61
Kırklareli Yurdu Müdürlüğü
Tekirdağ Yurdu Müdürlüğü
Keşan Yurdu Müdürlüğü
Çorlu Kız Yurdu Müdürlüğü
Malkara Yurdu Müdürlüğü
Çerkezköy Yurdu Müdürlüğü
Hayrabolu Yurdu Müdürlüğü
Şarköy Yurdu Müdürlüğü
Havsa Kız Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
25.10
25.11
25.12
25.13
25.14
25.15
25.16
25.17
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Palandöken Erkek Yurdu Müdürlüğü
Aziziye Kız Yurdu Müdürlüğü (Kapandı)
Erzurum Kız Yurdu Müdürlüğü
Kazım Karabekir Yurdu Müdürlüğü
Erzurum Nene Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü
Erzurum Alvarlı Efe Kız Yurdu Müdürlüğü
Erzurum İbrahim Hakkı Erkek Yurdu Müdürlüğü
Yakutiye Yurdu Müdürlüğü
25.70
25.51
25.52
25.53
25.54
25.55
25.56
25.57
25.58
25.59
25.60
25.61
25.62
25.63
25.64
25.65
25.66
25.67
Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Yurdu Müdürlüğü
Bayburt Yurdu Müdürlüğü
Erzincan Kız Yurdu Müdürlüğü
Kars Hasan Harakani Erkek Yurdu Müdürlüğü
Oltu Yurdu Müdürlüğü
Aşkale Yurdu Müdürlüğü
Pasinler Yurdu Müdürlüğü
Iğdır Yurdu Müdürlüğü
Tercan M. Refik ŞİMŞEK Yurdu Müdürlüğü
Kemaliye Osman Nuri AKIN Yurdu Müdürlüğü
X
X
Lüleburgaz Kız Yurdu Müdürlüğü
Uzunköprü Kız Yurdu Müdürlüğü
Çorlu Erkek Yurdu Müdürlüğü
Refahiye Sos.Yar. Day. Vakfı Yurdu Müdürlüğü
İspir Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu Müdürlüğü
Ardahan Yurdu Müdürlüğü
Kemah Yurdu Müdürlüğü
Kars Kız Yurdu Müdürlüğü
Erzincan Mengücek Gazi Erkek Yurdu Müdürlüğü
Erzincan Otlukbeli Erkek Yurdu Müdürlüğü
Ağrı Ahmed-i Hani Erkek Yurdu Müdürlüğü
Sayfa 55 / 136
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25.68
26
26.10
26.11
26.12
26.13
Kafkas Kız Yurdu Müdürlüğü
X
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Erkek Yurdu Müdürlüğü
Dumlupınar Kız Yurdu Müdürlüğü
Yunus Emre Erkek Yurdu Müdürlüğü
Eskişehir Kız Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
26.50
26.51
26.52
26.53
26.54
26.55
26.56
26.57
26.58
26.59
26.60
Bolvadin Yurdu Müdürlüğü
Afyonkarahisar Yurdu Müdürlüğü
Bilecik Yurdu Müdürlüğü
Kütahya Yesevi Yurdu Müdürlüğü
Şaphane Yurdu Müdürlüğü
Gediz Kız Yurdu Müdürlüğü
Sandıklı Yurdu Müdürlüğü
Emirdağ Yurdu Müdürlüğü
Afyonkarahisar Tınaztepe Erkek Yurdu Müdürlüğü
Kütahya Zafertepe Kız Yurdu Müdürlüğü
Simav Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26.61
26.62
26.63
26.64
26.65
26.66
26.67
Pazaryeri Yurdu Müdürlüğü
Dinar Yurdu Müdürlüğü
Bayat Yurdu Müdürlüğü
Afyonkarahisar Çiğiltepe Kız Yurdu Müdürlüğü
Eskişehir Sivrihisar Erkek Yurdu Müdürlüğü
Emirdağ Kız Yurdu Müdürlüğü
Şuhut Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
27
27.10
27.11
27.12
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gaziantep Şahinbey Erkek Yurdu Müdürlüğü
Gaziantep Nilüfer Kız Yurdu Müdürlüğü
Gazikent Yurdu Müdürlüğü
27.50
27.51
Kahramanmaraş Yurdu Müdürlüğü
Kahramanmaraş İstiklal Kız Yurdu Müdürlüğü
Sayfa 56 / 136
X
X
X
X
X
X
X
X
27.52
27.53
27.54
27.55
27.56
27.57
27.58
27.59
27.60
Şanlıurfa Yurdu Müdürlüğü
Kilis Yurdu Müdürlüğü
Şanlıurfa Harran Kız Yurdu Müdürlüğü
Elbistan Yurdu Müdürlüğü
Afşin Kız Yurdu Müdürlüğü
Göksun Kız Yurdu Müdürlüğü
Nizip Yurdu Müdürlüğü
Kilis Kız Yurdu Müdürlüğü
Kahramanmaraş Afşar Yurdu Müdürlüğü
34
34.10
34.11
34.12
34.13
34.14
34.15
34.16
34.17
34.18
34.19
34.20
34.21
34.22
34.23
34.24
34.25
34.26
34.27
34.28
34.29
34.30
34.31
34.32
X
34.33
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Abdi İpekçi Erkek Yurdu Müdürlüğü
Atatürk Yurdu Müdürlüğü
Altunizade Erkek Yurdu Müdürlüğü
Bahçeköy Yurdu Müdürlüğü
Edirnekapı Kız Yurdu Müdürlüğü
Şişli Erkek Yurdu Müdürlüğü
Kadırga Erkek Yurdu Müdürlüğü
Anadolu Hisarı Kız Yurdu Müdürlüğü
Çemberlitaş Kız Yurdu Müdürlüğü
Fatih Kız Yurdu Müdürlüğü
Hüdavendigar Kız Yurdu Müdürlüğü
Niğde Kız Yurdu Müdürlüğü
Vezneciler Kız Yurdu Müdürlüğü
Avcılar Erkek Yurdu Müdürlüğü
Avcılar Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü
Akkadın H. Mustafa TARMAN Kız Yurdu Müdürlüğü
Ataşehir Kız Yurdu Müdürlüğü
Seyrantepe Kız Yurdu Müdürlüğü
Çağlayan Erkek Yurdu Müdürlüğü
Avcılar Merkez Kız Yurdu Müdürlüğü
Fatih Sultan Mehmet Yurdu Müdürlüğü
Florya Beşyol Kız Yurdu Müdürlüğü
Vilayetler Hizmet Birliği Vali Muammer Güler Kız Yurdu
Müdürlüğü
Esenyurt Erkek Yurdu Müdürlüğü
35
35.10
35.11
35.12
35.13
35.14
35.15
35.16
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ahmet Tatari Erkek Yurdu Müdürlüğü
Zubeyde Hanım Kız Yurdu Müdürlüğü
Atatürk İnciraltı Erkek Yurdu Müdürlüğü
Buca Hoca Ahmet Yesevi Kız Yurdu Müdürlüğü
Bornova Kız Yurdu Müdürlüğü
Buca Kız Yurdu Müdürlüğü
Ege Kız Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 57 / 136
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
35.17
35.18
35.19
35.20
35.21
35.22
Çiğli Erkek Yurdu Müdürlüğü
Gazi Emir Kız Yurdu Müdürlüğü
İzmir Kız Yurdu Müdürlüğü
İzmir Çiğli Erkek Yurdu Müdürlüğü
Barbaros Erkek Yurdu Müdürlüğü
Bornova Erkek Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
35.50
35.51
35.52
35.53
35.54
35.55
35.56
35.57
35.58
35.59
35.60
35.61
35.62
35.63
Akhisar Yurdu Müdürlüğü
Alaşehir Yurdu Müdürlüğü
Demirci Yurdu Müdürlüğü
Manisa Yurdu Müdürlüğü
Çeşme Yurdu Müdürlüğü
Urla Yurdu Müdürlüğü
Turgutlu Sedat Özcan Erkek Yurdu Müdürlüğü
Manisa Muradiye Kız Yurdu Müdürlüğü
Salihli Kız Yurdu Müdürlüğü
Köprübaşı Kız Yurdu Müdürlüğü
Kırkağaç Yurdu Müdürlüğü
Manisa Gördes Yurdu Müdürlüğü
Manisa Yunus Emre Yurdu Müdürlüğü
Hasan Ferdi Turgutlu Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38
38.10
38.11
38.12
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Erciyes Erkek Yurdu Müdürlüğü
Kayseri Gevher Nesibe Kız Yurdu Müdürlüğü
Melikgazi Kız Yurdu Müdürlüğü
38.50
38.51
38.52
38.53
38.54
38.55
38.56
38.57
38.58
38.59
38.60
38.61
38.62
38.63
Nevşehir Kız Yurdu Müdürlüğü
Kırşehir Yurdu Müdürlüğü
Yozgat Yurdu Müdürlüğü
Sivas Hatice Tül Kübra Yurdu Müdürlüğü
Zara Hatice Sefer Dursun Yurdu Müdürlüğü
Kaman Yurdu Müdürlüğü
Mucur Yurdu Müdürlüğü
Kırşehir Kervansaray Yurdu Müdürlüğü
Gürün Enver BOSTANCI Yurdu Müdürlüğü
Yıldızeli Yurdu Müdürlüğü
Develi Yurdu Müdürlüğü
Suşehri Yurdu Müdürlüğü
Sivas 4 Eylül Kız Yurdu Müdürlüğü
Yozgat Esentepe Yurdu Müdürlüğü
Sayfa 58 / 136
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38.64
38.65
38.66
38.67
38.68
38.69
Akdağmadeni Yurdu Müdürlüğü
Avanos Yurdu Müdürlüğü
Kırşehir Ahi Evran Kız Yurdu Müdürlüğü
Ürgüp Yurdu Müdürlüğü
Sivas Saltukbey Yurdu Müdürlüğü
Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Erkek Yurdu Müdürlüğü
42
42.10
42.11
42.12
42.13
42.14
42.15
42.16
42.17
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Selçuk Erkek Yurdu Müdürlüğü
Mevlana Kız Yurdu Müdürlüğü
Alaaddin Erkek Yurdu Müdürlüğü
Meram Kız Yurdu Müdürlüğü
Cumhuriyet Kız Yurdu Müdürlüğü
Konya Kız Yurdu Müdürlüğü
Konya-Kimya Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü
Konya Şemş-i TEBRİZİ Kız Yurdu müdürlüğü
42.50
42.51
42.52
42.53
42.54
42.55
42.56
42.57
42.58
42.59
42.60
42.61
42.62
42.63
42.64
42.65
42.66
42.67
Aksaray Kız Yurdu Müdürlüğü
Çumra Yurdu Müdürlüğü
Karaman Kız Yurdu Müdürlüğü
Aksaray Erkek Yurdu Müdürlüğü
Akşehir Yurdu Müdürlüğü
Seydişehir Yurdu Müdürlüğü
Ortaköy Yurdu Müdürlüğü
Ereğli Erkek Yurdu Müdürlüğü
Kadınhanı Faik Ali-Fatma Sündüz İÇİL Yurdu Müdürlüğü
Beyşehir Yurdu Müdürlüğü
Bozkır Y.Ö.K.Y.K. Mustafa-Suna ÖZ Yurdu Müdürlüğü
Ermenek Yurdu Müdürlüğü
44
44.10
44.11
44.12
MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Battalgazi Yurdu Müdürlüğü
Malatya Kız Yurdu Müdürlüğü
Hacı Hafize Özal Kız Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Yurdu Müdürlüğü
Ereğli Kız Yurdu Müdürlüğü
Karaman Piri Reis Erkek Yurdu Müdürlüğü
Ilgın Yurdu Müdürlüğü
Cihanbeyli Yurdu Müdürlüğü
Hadim Yurdu Müdürlüğü
X
Sayfa 59 / 136
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44.13
Beydağı Kız Yurdu Müdürlüğü
X
44.50
44.51
44.52
44.53
44.54
44.55
44.56
44.57
44.58
44.59
Arapgir Yurdu Müdürlüğü
Adıyaman Yurdu Müdürlüğü
Elazığ Erkek Yurdu Müdürlüğü
Elazığ Fırat Erkek Yurdu Müdürlüğü
Besni Servi-Mehmet Erdemoğlu Yurdu Müdürlüğü
Tunceli Yurdu Müdürlüğü
Kahta Yurdu Müdürlüğü
Elazığ Harput Kız Yurdu Müdürlüğü
Elazığ Hazar Yurdu Müdürlüğü
Malatya Hekimhan Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
55
55.10
55.11
55.12
55.13
55.14
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İlkadım Kız Yurdu Müdürlüğü
Karadeniz Erkek Yurdu Müdürlüğü
Atakum Kız Yurdu Müdürlüğü
Samsun Kız Yurdu Müdürlüğü
Turgut Özal Kız Yurdu Müdürlüğü
55.50
55.51
55.52
55.53
55.54
55.55
55.56
55.57
55.58
55.59
55.60
55.61
5.62
55.63
55.64
55.65
55.66
Bafra Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü
Sinop Yurdu Müdürlüğü
Çorum Akşemsettin Erkek Yurdu Müdürlüğü
Amasya Erkek Yurdu Müdürlüğü
Tokat Gaziosmanpaşa Yurdu Müdürlüğü
Zile Yurdu Müdürlüğü
Erbaa Kız Yurdu Müdürlüğü
Niksar Yurdu Müdürlüğü
Turhal Yurdu Müdürlüğü
Merzifon Kız Yurdu Müdürlüğü
Terme Yurdu Müdürlüğü
Amasya Yeşilırmak Kız Yurdu Müdürlüğü
Çarşamba Yurdu Müdürlüğü
Tokat Erkek Yurdu Müdürlüğü
Tokat İbn-i Kemal Kız Yurdu Müdürlüğü
Ayancık Yurdu Müdürlüğü
Çorum Hitit Kız Yurdu Müdürlüğü
61
61.10
61.11
61.12
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Trabzon Nizamiye Erkek Yurdu Müdürlüğü
Yomra Kanuni Kız Yurdu Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Kız Yurdu Müdürlüğü
X
Sayfa 60 / 136
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61.50
61.51
61.52
61.53
61.54
61.55
61.56
61.57
61.58
61.59
61.60
61.61
61.62
61.63
61.64
61.65
61.66
61.67
61.68
61.69
61.70
61.71
61.72
61.73
61.74
61.75
61.76
61.77
61.78
Akçaabat Yurdu Müdürlüğü
Artvin Yurdu Müdürlüğü
Giresun Erkek Yurdu Müdürlüğü
Gümüşhane Kız Yurdu Müdürlüğü
Ordu Yurdu Müdürlüğü
Rize Yurdu Müdürlüğü
Sürmene Yurdu Müdürlüğü
Çayeli A.Mesut YILMAZ Yurdu Müdürlüğü
Ünye TYSD Gönül GÜVEN Kız Yurdu Müdürlüğü
Şebinkarahisar Yurdu Müdürlüğü
Fındıklı Yurdu Müdürlüğü
Rize Yeşilçay ErkekYurdu Müdürlüğü
Tirebolu Erkek Yurdu Müdürlüğü
Fatsa Yurdu Müdürlüğü
Giresun Sahil Kız Yurdu Müdürlüğü
Mesudiye Yurdu Müdürlüğü
Aluçra Yurdu Müdürlüğü
Beşikdüzü Yurdu Müdürlüğü
Of Yurdu Müdürlüğü
Maçka Şükrü Karadeniz Yurdu Müdürlüğü
Pazar Yurdu Müdürlüğü
Eynesil Yurdu Müdürlüğü
Ordu Lebibe-Ergin KARLIBEL Yurdu Müdürlüğü
Artvin Çoruh Yurdu Müdürlüğü
Derepazarı Kaptan Arif Bayraktar Yurdu Müdürlüğü
Gümüşhane Torul Yurdu Müdürlüğü
Ahmet Ziyaüddin Gümüşhaneevi Erkek Yurdu Müdürlüğü
Hopa Yurdu Müdürlüğü
Keşap Aziz Hüseyin Baba Yurdu Müdürlüğü
65
65.10
65.11
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Melikşah Kız Yurdu Müdürlüğü
Van Erkek Yurdu Müdürlüğü
65.50
65.51
65.52
65.53
65.54
65.55
Tatvan Yurdu Müdürlüğü
Ahlat Erkek Yurdu Müdürlüğü
Bitlis Erkek Yurdu Müdürlüğü
Muş Yurdu Müdürlüğü
Hakkari Yurdu Müdürlüğü
Özalp Kız Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sayfa 61 / 136
65.56
65.57
65.58
65.59
65.60
65.61
Erciş Yurdu Müdürlüğü
Şırnak Yurdu Müdürlüğü
Malazgirt Yurdu Müdürlüğü
Adilcevaz Yurdu Müdürlüğü
Gevaş Yurdu Müdürlüğü
Muş Müştak Baba Yurdu Müdürlüğü
67
67.10
67.11
ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Zonguldak Yurdu Erkek Müdürlüğü
Zonguldak Karaelmas Kız Yurdu Müdürlüğü
67.50
67.51
67.52
67.53
67.54
67.55
67.56
67.57
67.58
67.59
67.60
Bartın Yurdu Müdürlüğü
Safranbolu Yurdu Müdürlüğü (Kapandı)
Karabük Kız Yurdu Müdürlüğü
Çaycuma Yurdu Müdürlüğü
Devrek Sos. Yar. ve Day. Vakfı Kız Yurdu Müdürlüğü
Karadeniz Ereğli Yurdu Müdürlüğü
Karabük Bahattin Gazi Erkek Yurdu Müdürlüğü
Eskipazar Yurdu Müdürlüğü
Karabük Taşkent Kız Yurdu Müdürlüğü
Alaplı Yurdu Müdürlüğü
Bartın Çeşm-i Cihan Yurdu Müdürlüğü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
YURT DIŞI YURT MÜDÜRLÜKLERİ
SIRA
NO
1
2
BİRİMLER
Lefke Bülent Ecevit Yurdu Müdürlüğü
Gazi Magusa Necmettin Erbakan Yurdu Müdürlüğü
Sayfa 62 / 136
A
PLANI
B
PLANI
C
PLANI
D
PLANI
X
X
2. BÖLÜM
STANDART DOSYA
PLÂNI
Sayfa 63 / 136
DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE
STANDARTLAŞMA
Kamu kurum ve kuruluşlarının hedefi, üstlenmiş oldukları görev ve fonksiyonları en iyi
şekilde yerine getirecek verimli bir çalışma düzenini oluşturmak ve bu sayede başarılı olmaktır.
Bunun sağlanabilmesi etkili bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Etkili bir yönetimin
sağlanabilmesinde ise, evrak, dosya ve arşiv gibi hizmetler en önemli unsurları oluşturmaktadır.
Gerek etkili bir yönetim için ihtiyaç duyulan bilginin zamanında temini, gerekse toplumun
bilgi edinme hakkı doğrultusunda talep edebileceği her türlü bilgi ve belgeye anında erişimi ve
paylaşımı; bilginin kayıtlı bulunduğu ortamların teşekkülü safhasında disiplin altına alınması ile
mümkündür. Bu ise, kuralları önceden belirlenmiş bir dosyalama sisteminin uygulanması ile
sağlanabilecektir.
Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle
durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş; dosyalama işlemlerinde birimler tamamen bağımsız
bırakılmıştır. Birimlerin birbirlerinden habersiz dosyalama yapmaları ise, kurum içinde birlikteliği
ortadan kaldırdığı gibi bilgi ve belgeye erişimi adeta imkânsız hâle getirmiştir.
Dosyalama sistemlerinde standartlaşma, kurum içinde birlikteliğin sağlanmasına imkân
vereceği gibi bunun tüm kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılması, ülke çapında etkili ve verimli bir
haberleşme sisteminin kurulmasına zemin oluşturacaktır. Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma
ile;

Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması
sağlanmış olacaktır.

Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade
edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir.

Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme
sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır.

Kurum ve kuruluşlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının
oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır.

Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde
yapılmasını kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır.

Kurumların yazışma ve dosyalama işlemlerinin standartlaşması, arşivlerde toplanan belgelerin
düzenini de olumlu yönde etkileyecek, belgelerin arşivlerde ayıklanması, tasnifi, yerleşimi ve
hizmete sunulmasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Kurum içi ve kurumlar arası evrak ve iş takibi kolaylaşacaktır. Aranan belge veya bilgi, aynı
numarayı taşıyan belgeler arasında daha kısa bir sürede kolayca bulunabilecektir.
Sayfa 64 / 136
Revizyon Tarihi
STANDART DOSYA PLANI
AÇIKLAMA VE KURALLAR
2009
Revizyon No
1
Sayfa
6
GENEL AÇIKLAMALAR
Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.
Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada
tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir
(Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.).
Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden
belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu
ve konu numaraları envanteridir.
Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde
başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı
Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş olup, zaman içinde kurum ve
kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, 000-099 ve 600-999 sayısal
aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma
ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü tarafından; 100-599 sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet
birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların "Standart Dosya Planı" hazırlamakla görevli birimleri (Strateji Geliştirme birimleri) ve Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır.
Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere
ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar 100-599 sayısal
aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler
(Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum ve kuruluşta
benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu
faaliyetlerle
ilgili
açılması
gereken
dosyalar
600-999
sayısal
aralığında
numaralandırılmıştır.
Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler
vb.) için 000-099 sayısal aralığı kullanılmıştır.
Kurum ve kuruluşların ana hizmet faaliyeti konumunda olmasına rağmen 000099 veya 600-999 sayısal aralığında tanımlanmış konulara, ana hizmet faaliyetleri için
hazırlanan Planlarda (100-599 sayısal aralığında) yer verilmemiş; bu faaliyet konuları için
000-099 veya 600-999 sayısal aralığının kullanımı önerilmiştir.
Böyle bir bölünme ile, aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile açılacak
dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik sağlamanın yanında,
özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında tüm kurum ve kuruluşlarda
birliktelik sağlanması hedeflenmiştir.
Sayfa 65 / 136
Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve tali
konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir araya
getirilmiş ve numaralandırılmıştır.
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00
sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin;
Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
805
Belge Yönetimi
805
01
805
01
01
Saklama Süreli Dosya Planı
805
01
02
Kodlama İşlemleri
805
02
805
02
01
Devir-Teslim İşlemleri
805
02
02
Ayıklama ve İmha İşlemleri
805
02
02
01
Ayıklama ve İmha
805
02
02
02
Uygunluk Görüşü
805
02
03
Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri
805
02
04
İnceleme ve Denetleme
805
02
05
Arşivlerden Yararlanma
805
99
Arşiv Yönetimi
Diğer
Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge teşekkül
etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin bu dosyada
toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde i se, alt konu başlıkları
kullanılmak suretiyle dosya açılmasını öngörmektedir.
Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim
kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek;
Sayı :13683808 - 805.02.01 /3473
İdari Birim Kimlik Kodu
Dosya No
Kayıt No
Birim (Haberleşme) kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt birimine
kadar belirlendiği kodlama olup, 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kullanılması
mecburi kılınmıştır. Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk adımını oluşturan
haberleşme kodları "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil etmektedir.
Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu
dosyayı; veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile, yazıların
"sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numarası" uygulaması da
sağlanmış olacaktır.
Sayfa 66 / 136
DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
Ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin dosya
konularının ilgili bulunduğu faaliyetin altında yer alması, bu faaliyetlere ait alanların
sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına gelmemelidir.
Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya konuları ile de dosya
açabileceklerini unutmamalıdır.
Dosya Planlarının 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları
tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin 100-599 sayısal
aralığında yer alan konuların ise, kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içerdiği
unutulmamalıdır. Kurum dışından gelen bir yazıda 100-599 sayısal aralığında
tanımlanmış bir dosya numarasının, o kurumun ana faaliyetini ihtiva eden bir konu
olduğu bilinmeli; bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır.
Hazırlanan yazının dosya numarasının tespitinde, nerede dosyalanması gerektiği
düşüncesinden hareketle dosya numarası belirlenmeli; bu yaklaşım, aynı mahiyetteki
tüm belgeler için de uygulanmalıdır. Dosya numarasının tespitinde, kurum içi veya
kurum dışından gelen yazılardaki dosya numaraları belirleyici olmamalıdır.
Her faaliyet gurubunun ilk dosyası konumunda bulunan ve üç karakter rakam ile
kodlanan dosyalar, o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya
birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma
yoğunluğuna erişmediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla
tanımlanmıştır. Örneğin, yıl içerisinde “ Personel işleri ” ne ait konularda az sayıda
yazışma teşekkül etmesi durumunda “ 900 Personel İşleri ” kodu ile açılacak bir
dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. “ 900 Personel İşleri ” adlı bir
dosya, 900-929 sayısal aralığında personel konusu ile ilgili belgeleri barındırdığını
ifade etmektedir.
Her faaliyet grubunun son dosyası konumunda bulunan ve sonu “9” ile biten üç
karakter rakam kodla tanımlanmış “Diğer” adlı dosyalar, o faaliyet grubunun bir parçası
olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen
(faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek) yazıların kodlanmasında ve
dosyalanmasında kullanılmak üzere tanımlanmıştır.
Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt bölünmelerinin sonunda “99
Diğer” adı ile kodlanan dosyalar ise,
kendinden önceki alt konuların hiç birini
ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların dosyalanması
için kullanılacaktır. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler için de aynı usulde uygulanacaktır.
Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerin sonunda “99 Diğer” adıyla dosya tanımlaması
yapılmamıştır. Bu bölünmeler için de ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla dosya açılabilecektir.
Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan
dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi
zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından sorumlu birimlere
bildirilecektir.
Hazırlanan yazılara dosya numarası tespitinde, dosya konusunun alt ayrımları
yapılmış ise, yazının konusunu ifade eden alt ayrım kodları kullanılacaktır. Alt ayrımların
geneli konumundaki dosya konusu yazışmalarda kullanılmayacaktır. Bu gibi durumlarda
Sayfa 67 / 136
alt ayrımların geneli
kullanılabilecektir.
durumundaki
konular
yalnızca
dosya
numarası
olarak
Aynı dosya numarasını taşıyan belgelerin yoğunluğundan dolayı erişimin daha
etkin sağlanabilmesi amacıyla dosya planında herhangi bir istisna getirilmemiş ise,
coğrafik, alfabetik veya kronolojik dosyalama yapılabilecektir.
Dosya planında istisna getirilen ayırımlara ilişkin kullanılacak
"Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilmiştir. Bu ayırımların gerektirdiği
ve Ek-2" bölümünde verilen kısaltmalar veya kodlar, dosya
işaretinin ardından yansıtılacak; gerektiği durumlarda da ayrı
sağlanacaktır.
kısaltmalar planın
durumlarda "Ek -1
numarasına, “/”
dosyalar açılması
Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar (özel kodlar), aynı konulu belge ve
dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla köşeli parantez "[ ]" içinde
kullanılabilecektir. Köşeli parantez, kuruma özel kodlamaların belirlendiği bir alanı ifade
etmektedir. Köşeli parantez içerisinde birden fazla tanımlama ve kodlamanın yapılması
gerektiği durumlarda, her farklı kod “;” (noktalıvirgül) işareti ile birbirinden ayrılacaktır.
Örnekler;
-622.01/69 : Talep ve Şikayetler (Bayburt)
-724.01.03/DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya)
-050.02.04[54/351]: 54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
-641.04[2004/13]: 2004/13 no’lu idari dava dosyası
-903.07.02[C-46] : C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç’ın Yurt içi Görevlendirmesi
-604.02.03[TBAG-719]: TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama)
-604.02.03/06[TBAG-719]: Ankara ili ile ilgiliTBAG-719 no’lu Tübitak Projesi
Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayan görevliler tarafından dosya planı
doğrultusunda belirlenerek yazıya yansıtılacaktır. Ünite amirleri hatalı işlemleri önlemeye
yönelik kontrol işlemlerini yapacak ve işlemi biten yazılar bu dosya numarası dikkate
alınarak dosyalanacaktır.
Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda, ağırlıklı konu
dosya numarası olarak belirlenecek, gerektiğinde yazının bir örneği ilgili bulunduğu
diğer dosyaya da konulabilecektir.
Dosya planında ayrıca tanımlanmış dahi olsa bir işlemin devamı veya parçası
konumundaki yazılar, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla ilgili bulunduğu işlem
kodu ile tanımlanmaya devam edilecektir. Bu tür yazıların ayrı bir dosyada da takip
edilmesi gerektiğinde dosya planındaki kendi konu kodu ile dosya açılarak, yazıların
birer örneği bu dosyaya konulabilecektir.
Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için “Genel İşler” bölümünde yer
alan “020 Olurlar, onaylar” kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken onay satınalma
sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile tanımlanmalı ve satınalma
dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma ihtiyacından dolayı farklı kodlarla
tanımlanmış olurların birer örneği “020 Olurlar” adı ile açılacak dosyada toplanabilecektir.
Sayfa 68 / 136
934.01
934.01
934.01
Komisyon
Kararı
Olur
Talep
020
030.04
Şartnameler
934.01
Bilgisayar
Şartname
Olurlar
934.01
934.01
Strateji Geliştirme birimleri, dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda
kullanımını gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek üzere
sorumludur.
Dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman
açılacaktır.
Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar "işlemdeki yazılar" adı
altında açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile bir araya
getirilerek, asıl dosyasına konulmalıdır.
Yazılar, ekleri ile beraber dosyalanmalıdır. Yazıların ekleri kabarık ise, ek ler
yazılarından ayrılarak, ayrı dosyalarda; müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle
dosyalanmalıdır. Bu gibi uygulamalarda, yazılardan eklere, eklerinden yazılara gönderme
yapılmalıdır.
Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan "Kurum adı veya rumuzu", "Birim adı
veya rumuzu", "Dosya numarası", "Konu adı", "yılı" ve varsa “Özel Kodu” gibi unsurlar
mutlaka yazılmalıdır “Ek-3”. Dosya üzerinde bulunması gereken unsurların tatbikinde
kurum içinde birliktelik sağlanması amacıyla, dosyalama hizmetlerinden sorumlu birimler
gerekli girişimlerde bulunacaktır.
Dosya numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin yanı sıra, dosyaların
depolandığı ortamlardaki yerini de belirleme özelliğine sahiptir. Arşivlerde dosyalar,
dosya numaraları dikkate alınarak, hiyerarşik bir bütünlük içinde saklanacaktır.
Dosyaların bu şekilde saklanması, birbirleri ile ilgili konulara ait dosyaların bir arada
bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride arşivlerde yapılacak tasnif işlemlerinde uygulanacak
"asli düzen"in kendiliğinden oluşumuna da temel teşkil edecektir.
Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kont-rolünden
geçirerek, birim arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyaların ünitelerinde
oluşturulan asli düzenleri kesinlikle bozulmayacaktır.
Uygunluk kontrolü esnasında, birleştirilmesi veya ayrılması gereken dosyalar
birleştirilecek veya ayrılacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinde, açılmış bulunan
dosyalardaki belge yoğunlukları dikkate alınacaktır.
Birleştirme ve ayırma işlemlerinden dolayı dosyada yapılan düzenleme, dosyayı
tanımlayan bilgilerde farklılığa sebebiyet vereceğinden, bu unsurlar doğrultusunda dosya
üzerinde de gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Sayfa 69 / 136
Dosyaların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri vb. arşiv
işlemlerinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da
düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu
birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine bu Genel
Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya planlarında öngörülen
değişiklikler yıl sonlarında yapılacaktır.
Üniversite, belediye ve özel idareler, dosya planlarına yeni konuların ilavesi, mevcut
olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi taleplerini, belediyeler ve özel idareler için İçişleri
Bakanlığına; üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek
zorundadırlar. Bu kurumların dosya planlarından sorumlu birimlerinin Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi ve bu Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde
gerekli düzeltmeler yapılabilecektir.
Kurumlar ve Kuruluşlar dosya planlarını web sitelerinde de yayınlayarak,
kullanıcıların güncel dosya planını takip etmelerini sağlayacaklardır.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan
"Ortak
Alanlar"
www.basbakanlik.gov.tr
ve
www.devletarsivleri.gov.tr
web
adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında
uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir.
Sayfa 70 / 136
Revizyon Tarihi
2009
STANDART DOSYA PLANI
KONU GRUPLARI
Revizyon No
KONU GRUBUNUN ADI
1
DOSYA KODU
ARALIĞI
1
GENEL İŞLER
000-099
2
ANA HİZMET FAALİYETLERİ
100-599
3
DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER
600-699
3.1 Araştırma ve Planlama İşleri
600-619
3.2 Basın ve Halkla İlişkiler
620-639
3.3 Hukuk İşleri
640-659
3.4 Teftiş/Denetim İşleri
660-679
4
YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER
700-999
4.1 Bilgi-İşlem İşleri
700-719
4.2 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Konuları
720-749
4.3 Emlak ve Yapım İşleri
750-769
4.4 Eğitim İşleri
770-799
4.5 İdari ve Sosyal İşler
800-819
4.6 Tanıtım ve Yayın İşleri
820-839
4.7 Mali İşler
840-869
4.8 Özel Kalem ve Protokol İşleri
870-899
4.9 Personel İşleri
900-929
4.10 Satınalma ve Satış İşleri
930-949
4.11 Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
950-969
Sayfa 71 / 136
GENEL İŞLER
(ORTAK ALANLAR)
000-099
ARALIĞI
Sayfa 72 / 136
GENEL KONULARLA İLGİLİ
STANDART DOSYA PLÂNI
ÖRNEK
Sayı : 43042619 - 010.06 -182/3652
1
2
3
Konu: Başbakanlık Genelgesi
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
43042619: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
010
: Mevzuat İşleri
06
: Genelgeler
182/ : Birim veya Şube Evrak Numarası
/3652 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 73 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
000
Genel
010
Mevzuat İşleri
01
Kanunlar
02
Tüzükler
03
Yönetmelikler
04
Yönergeler
05
Tebliğler
06
Genelgeler
01
İç Genelgeler
02
Dış Genelgeler
74 / 3
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GENEL İŞLER
Revizyon Yılı
Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler
07
01
Talimatlar
02
Duyurular
03
Sirkülerler
08
Rehber, Kılavuz
09
Standartlar
99
Diğer
Olurlar, Onaylar
020
020 yazışma kodu olmayıp, yalnızca dosya adı olarak kullanılacaktır.
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller
030
01
Anlaşmalar
02
Sözleşmeler
03
Protokoller
04
Şartnameler
99
01
İdari
02
Teknik
Diğer
030 ve alt açılımlarına ait konular bir faaliyetin parçası olarak farklı kodla tanımlanması durumunda birer örneğinin
dosyalanmasında yalnızca dosya adı olarak kullanılacaktır.
Faaliyet Raporları
040
01
Haftalık
02
Aylık
03
Üç Aylık
04
Altı Aylık
Sayfa 74 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
05
Yıllık
06
Konsolide
99
Diğer
74 / 3
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GENEL İŞLER
Revizyon Yılı
Brifingler ve Bilgi Notları
041
01
Brifingler
02
Bilgi Notları
99
Diğer
042
İstatistikler
044
Anketler
045
Görüşler
01
Teknik ve Mesleki
02
Hukuki
03
İdari
99
Diğer
Mevzuat tasarılarına ilişkin görüşler için de 045.02 kodu kullanılacaktır.
Kurullar ve Toplantılar
050
Genel Kurullar, Senatolar, Meclisler
01
01
Seçim ve Atama İşleri
02
Davetler ve Gündemler
03
Tutanaklar
04
Kararlar
05
Ödemeler
02
Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni
03
Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları
04
İhtisas Kurulları
05
Konseyler
06
Komite, Komisyonlar
99
Diğer
050.01’in alt açılımı, 050.02-050.06 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Aynı konu numarasını taşıyan birden çok Kurul, Komisyon vb. nin her biri, kurumsal özel bir kodla tanımlanır ve bu
özel kodlar köşeli parantez içinde konu numarasının ardından yazılarak, gerektiğinde ayrı dosyalar açılması sağlanır.
Bilimsel ve Kültürel Toplantılar
051
01
Kongre
Sayfa 75 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
02
Konferans
03
Şura
04
Sempozyum
05
Seminer
06
Bienal
07
Kurultay
08
Çalıştay
09
Panel
10
Kollokyum
99
Diğer
74 / 3
Kalite Yönetim Sistemi
060
01
Kalite El Kitabı
02
Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler
04
Talimatlar
05
Formlar
Eğitim Faaliyetleri için bkz. Eğitim İşleri
İzleme ve Ölçme İşlemleri
07
01
Müşteri Memnuniyeti (Veri Analizi)
02
Tetkik İşlemleri
03
İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)
İyileştirme İşlemleri
08
01
Düzeltici Faaliyetler
02
Önleyici Faaliyetler
09
Bireysel Öneriler
10
Yönetimin Gözden Geçirmesi
11
Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme
99
01
Planlama
02
Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
03
Tasarım ve Geliştirme
04
Üretim ve Hizmet (Ürün) Sağlanması (Sunulması)
Diğer
Sayfa 76 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GENEL İŞLER
Revizyon Yılı
ANA HİZMET
BİRİMLERİ
100-599
ARALIĞI
Sayfa 77 / 136
ANA HİZMET BİRİMLERİ İLE İLGİLİ
STANDART DOSYA PLÂNI
ÖRNEK-1 ( Kredi)
Sayı : 60011359 -120.02 – 1453/22567
1
2
3
Konu: Öğrenim Kredisi
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
60011359: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
120
: Burs ve Kredi İşleri
02
: Burs ve kredi Alan Öğrencilerle İlgili İşler
1453/ : Birim veya Şube Evrak Numarası
/22567: Genel Evrak Numarası
Sayfa 78 / 136
ÖRNEK-2 (Yurt İdare)
Sayı : 69876154 -110.03.03.02 – 1453/22567
1
2
3
Konu: Anlaşmalı Yurt Kontenjanı
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
69876154: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
110
:Yurt İşleri
03
: Öğrenci İşleri
03
: Kontenjan
02
: Anlaşmalı Yurt Kontenjanı
1453/ : Birim veya Şube Evrak Numarası
/22567: Genel Evrak Numarası
Sayfa 79 / 136
1
Genel Sayfa No
74
Yurt İhtiyacı ve Öncelikleri
15
A1
02
Yurt / Blok Açılması, Kapanması ve Kapasite Düzenlemeleri
15
A1
03
Bina İnceleme
15
A1
İşletmeler
10
C
3. Alt Konu
Saklama Kodu
Revizyon No
Saklama Süresi
2010
01
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Yılı
KREDİ VE YURT İŞLERİ
100
Yurt, Burs ve Kredi İşleri (Genel)
110
Yurt İşleri
Yurt ve Kapasite İhtiyaç Tespiti
01
02
Akşam yemeği ve kahvaltı yardımı, beslenme bedeli için bkz. 841.02.17
Her bir bölge veya yurt için ayrı dosya açılması ihtiyacı halinde özel kodlamalar "[ ]" İşareti ile değerlendirilecektir
Öğrenci İşleri
03
01
Başvuru ve Değerlendirme
10
A3
02
Kayıt-Kabul
10
A3
03
Kontenjan
01 Genel Müdürlük
10
D
02 Anlaşmalı Yurt
10
D
01 Devlet Burslusu
15
A3
02 Hükümet Burslusu
15
A3
15
A3
01 Yurttan Süresiz Çıkarma Cezası
10
A3
02 Kınama Cezası
10
A3
03 Uyarma Cezası
10
A3
04 Burs ve/veya Kredi Kesintisi Cezası
10
A3
04
05
Olay ve Arama Bildirimi
06
Disiplin
07
Nakil ve Geçiş
5
A3
08
Öğrenci Temsilciliği
10
D
09
Ücretsiz Barındırma
10
A3
Misafir Barındırma
04
99
Yabancı Uyruklu
01
Yaz Aylarında Açık Kalacak Yurtlar
5
D
02
Eğitim ve Turizm Amaçlı Açık Kalacak Yurtlar
10
A3
Diğer
10
C
Talep ve şikayetler için bkz.622.01; Öğrenci durum çizelgeleri ve raporları için bkz. 042
Sayfa 80 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
74
Saklama Kodu
2010
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
KREDİ VE YURT İŞLERİ
Revizyon Yılı
5
D
5
D
10
D
Burs ve Kredi İşleri
120
01
Başvuru, Değerlendirme ve Tahsis
02
Burs ve Kredi Alan Öğrencilerle İlgili İşler (Terk, Nakil, Dondurma, Vazgeçme,
Devir vb.)
Ödeme
03
Banka ödeme işlemleri için bkz. 849.01, tahakkuk ve ödeme İşleri İçin ayrıca bkz. 841.02.17
Geri Ödeme (Tahsilat ve Takibat)
04
01
Takipteki Alacaklar
5
C
02
Kredi Borçluları (Adres Tespiti, Borç Bildirimi, Borç Silme, Borç Erteleme, İade
vb. )
5
C
10
C
Borç ve alacak işlemleri için ayrıca bkz. 855.01
99
Diğer
Her bir öğrenci için ayrı dosya açılmasına ihtiyaç duyulması halinde özel kod "[ ]" ile ifade edilecektir.
Yurt, Burs ve Kredi ile İlgili Diğer İşler
199
Açıklama:
(1)
15
Saklama Kodlarının A
çılımı
A :
Devlet Arşivlerine Gönderilir
A1 :
Örnek Yıllar Gönderilir
A2 :
Örnek Seçilenler Gönderilir
A3 :
Özellikli Olanlar DAGM'ne Gönderilir
B :
Kurumunda Saklanır
C :
Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir
D :
Devlet Arşivlerine Gönderilmez
Açıklama:
(2)
Planda geçen saklama süreleri, dosyanın kapandığı tarihten itibaren geçen süreyi ifade eder.
Açıklama:
(3)
100-599 sayısal aralığında tanımlanmamış faaliyetler için "ortak alanlar"daki dosya kodları
dikkate alınacaktır.
Açıklama:
(4)
Dosya Planının 2. ve 3. alt bölünmelerinde ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla dosya
açılabilecektir.
Sayfa 81 / 136
C
DANIŞMA, DENETİM VE
DESTEK HİZMETİ
(ORTAK ALANLAR)
600-999
ARALIĞI
Sayfa 82 / 136
YARDIMCI HİZMET, DANIŞMA VE
DENETİM BİRİMLERİ İLE İLGİLİ
STANDART DOSYA PLÂNI
ÖRNEK
Sayı : 13683808 -602.01.02 - 111/5768..
1
2
3
Konu: 2015 Yılı Programı
AÇILIMI
1-Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
13683808: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
601
01
: Plan ve Program İşleri
: Kalkınma Planı
02 : İzleme ve Değerlendirme
111/ : Birim veya Şube Evrak Numarası
/5768 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 83 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
600
Araştırma ve Planlama İşleri(Genel)
601
Teşkilatlanma İşleri
01
Kuruluş, Yapılanma
02
Yetkilendirme, Yetki Değişikliği
03
Yönetimi Geliştirme
04
Teşkilat Şemaları ve Kadrolar
01
Teşkilat Şemaları
02
Norm Kadro Çalışmaları
01 Görev/İş Tanımları
02 Norm Kadro Pozisyonları
Diğer
99
Plan ve Program İşleri
602
Kalkınma Planı
01
01
Hazırlık Çalışmaları
02
İzleme ve Değerlendirme
02
Orta Vadeli Plan/Program
03
Yıllık Plan/Program
602.01’in alt açılımı, 602.02-602.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Stratejik Plan
04
01
Veri Toplama
02
Analiz ve Raporlama
03
Revizyon
05
Eylem Planları
06
Yönetim/İş Planları
07
Yatırım Programları
01
Hazırlık Çalışmaları
02
Yatırım Revizyonu
03
Ek Ödenek
04
Ödenek Aktarma
05
Serbest Bırakma
06
Maliyet Revizyonu
07
Dönem Gerçekleştirme Raporları
Performans Programı
08
01
Veri Toplama
02
Maliyetlendirme
Sayfa 84 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
ARAŞTIRMA VE PLANLAMA
İŞLERİ
Revizyon Yılı
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
03
İzleme ve Değerlendirme
04
Revize İşlemleri
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
ARAŞTIRMA VE PLANLAMA
İŞLERİ
Revizyon Yılı
Diğer
99
Proje İşleri
604
Araştırma Projeleri
01
01
Başvurular ve Proje Önerileri
02
Değerlendirme ve Onay
03
İzleme ve Raporlandırma
04
Değişiklikler ve Tadilatlar
05
Ödemeler ve Mali İncelemeler
06
Tescil/Patent/Fikri Mülkiyet İşlemleri
Araştırma/Geliştirme Projeleri
99
Diğer
604.01’in alt açılımları 604.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir. Her farklı proje için ayrı dosya açılacak olup,
dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlayacak proje numaraları köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
Proje’nin niteliğine göre, proje kapsamında yapılacak çeşitli alımlar “satınalmalar”, yapım gerektiren faaliyetler
“Yapımlar” başlıklarında takip edilecektir. Bu dosyalar arasındaki ilişki, projenin özel numarası ile sağlanacaktır.
605
Araştırma İşleri
01
Veri Toplama
02
02
Raporlama
99
Diğer
609
Koordinasyon İşleri
610
Soru Önergeleri
611
Çevre İşleri
01
Çevre Yönetimi
02
ÇED
03
Denetim
04
İklim Değişikliği
99
Diğer
İç Kontrol
612
İç Kontrol Sistemi ve Standartlar
01
619
01
Süreçler
02
İzleme ve Değerlendirme
03
İnceleme ve Raporlama
02
Ön Mali Kontrol
99
Diğer
Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler
Sayfa 85 / 136
1
Basın ve Halkla İlişkiler (Genel)
621
Basın İşleri
01
Basın Toplantıları
02
Basına Verilen Demeçler
03
Tekzipler
04
Basında Yer Alan Haberler
05
Basın Özetleri
99
Diğer
Talep, Şikayet, Görüşler
622
01
Talep ve Şikayetler
02
Görüş ve Teklifler
03
Bilgi ve Belge Talepleri
99
Diğer
Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler
Sayfa 86 / 136
Saklama Kodu
Revizyon No
Genel Sayfa No
620
639
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Revizyon Yılı
Revizyon No
Genel Sayfa No
640
Hukuk İşleri (Genel)
641
Dava Dosyaları
01
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
02
Tahkim
01
Ulusal
02
Uluslararası
1
Saklama Kodu
HUKUK İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Adli Davalar
03
01
Hukuk
02
Ceza
03
İcra
04
İdari Davalar
05
Vergi Davaları
99
Diğer
Her farklı dava için ayrı dosya açılacak olup, dava sürecinin bütün aşamalarına ilişkin belgeler ait olduğu dava
dosyasından takip edilecektir. Dava esas numaraları veya dava dosyalarını birbirinden ayırmaya yarayacak özel
numaralar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
645
Tebligatlar
646
Vekaletnameler, Azilnameler
645, 646 kodu ile tanımlanan konular bir dava sürecinin parçası olarak farklı kodlarla tanımlanması durumunda birer
örneğinin dosyalanmasında ve dava konusu olmayan durumlarda dosya adı olarak kullanılacaktır.
Hukuki Görüşler (Mütalaalar) için bkz. “Genel İşler”
650
Bilirkişi ve Ekspertiz
651
Uzlaşma İşlemleri
659
Hukukla İlgili Diğer İşler
Sayfa 87 / 136
Revizyon No
Genel Sayfa No
660
Teftiş/Denetim İşleri(Genel)
661
Plan ve Programları
01
Yıllık
02
Dönemsel
99
Diğer
1
Saklama Kodu
TEFTİŞ/DENETİM İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Görev Emirleri
662
Görev Emirlerinin denetim sürecinin bir parçası olarak 663.01-663-09 kodları ile tanımlanması durumunda birer
örneğinin dosyalanmasında 662 kodu dosya numarası olarak kullanılacaktır.
Denetim, İnceleme, Soruşturma ve Araştırma
663
01
Cevaplı
02
Denetim
03
Genel Durum
04
Ön İnceleme
05
İnceleme
06
Basit
07
Soruşturma
08
Araştırma
09
Bilgi
99
Diğer
İhbar ve Suç Duyuruları
667
01
İhbar
02
Suç Duyuruları
99
Diğer
Yüksek Denetleme ve KİT Komisyonu
668
Yüksek Denetleme Kurulu Raporları
01
679
01
İvedi Durum Raporları
02
Özel İnceleme Raporları
03
Dönem Raporları
04
Yıllık Raporlar
05
Kuruluşun Cevabi Raporları
02
KİT Komisyonu Raporları
99
Diğer
Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler
Sayfa 88 / 136
Revizyon No
Genel Sayfa No
700
Bilgi İşlem İşleri (Genel)
702
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları
01
Analiz ve Tasarım Çalışmaları
02
Kodlama Çalışmaları
03
Test Çalışmaları
99
Diğer
Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme
703
01
Proje Yönetimi
02
Değişiklik Yönetimi
03
Güvenlik Yönetimi
04
Kaynak Yönetimi
05
Konfigürasyon Yönetimi
06
Olağanüstü Durum Yönetimi
07
Problem Yönetimi
99
Diğer
Hatlar
704
01
İnternet
02
Data Hattı
03
İntranet
99
Diğer
Sistem ile İlgili Talepler
705
01
Yazılım Talepleri
02
Donanım Talepleri
99
Diğer
Arıza ve Bakımlar İçin bkz. İdari İşler
Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri
708
01
Kayıt
02
Düzeltme
03
Silme
04
Aktarma
05
Sorgulama
99
Diğer
Sayfa 89 / 136
1
Saklama Kodu
BİLGİ İŞLEM İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Genel Sayfa No
e-uygulamalar
710
01
Web Sayfası
02
Abonelik
03
e-imza
04
e-posta İşlemleri
05
Liste İşlemleri
99
Diğer
Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri için bkz. Eğitim İşleri
Firma Bilgileri için bkz Satınalma ve Satış İşleri
Kullanım ve Erişim Yetkileri
713
719
01
Yetki Verilmesi
02
Yetki Kaldırılması
03
Yetki Değişikliği
99
Diğer
Bilgi İşlemle İlgili Diğer İşler
Sayfa 90 / 136
1
Saklama Kodu
BİLGİ İŞLEM İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
BİLGİ İŞLEMLE İLGİLİ YAPILACAK YAZIŞMALARLA İLGİLİ ÖRNEK
ÖRNEK
Sayı : 13683808 -713.01 - 155/1881..
1
2
3
Konu: Yetki Verilmesi
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
13683808: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
713
: Kullanım ve Erişim Yetkileri
01
: Yetki Verilmesi
155/ : Birim veya Şube Evrak Numarası
/1881 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 91 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
720
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel)
721
Uluslararası Hukuk
724
Ülkelerle İlişkiler
Ülkelerle İkili İlişkiler
01
01
Genel Bilgiler
02
Anlaşmalar, Sözleşmeler, Protokoller
03
İşbirliği
04
Sorunlar
05
Yardımlar
02
Çok Taraflı Ülke İlişkileri
03
Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler
99
Diğer
724.01’in alt açılımındaki kodlar, 724.02 ve 724.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler
730
01
Politikalar
02
Mevzuat ve Üyelik İşlemleri
01
Tüzük
02
Üyelik İşlemleri
03
Katkı Payları
Toplantılar
03
01
Genel Kurul
02
Yönetim Kurulu
03
Komiteler
04
Alt komiteler
05
Çalışma Grupları
Projeler
06
01
Uluslararası Projeler
02
Türkiye'ye Yönelik Projeler
07
İşbirliği
08
Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler
01
Raporlar
02
İncelemeler
03
Anketler
Sayfa 92 / 136
Saklama Kodu
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA
BİRLİĞİ KONULARI
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
04
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
İstatistikler
09
İrtibat Büroları
10
Bilgi ve Belge Talepleri
11
Başvuru ve Şikayetler
12
Denetim
13
Yardımlar
99
Diğer
Bölgesel veya uluslararası kuruluşlar için ayrı dosya açılabilecektir. Kuruluş dosyalarını birbirinden ayırmaya
yarayacak kuruluş kısaltmaları dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
740
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
742
AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler
01
Bakanlar Konseyi
02
Avrupa Komisyonu
03
Avrupa Parlamentosu
04
Avrupa Konseyi
05
Adalet Divanı
06
Sayıştay
07
Ekonomik ve Sosyal Komite
08
Bölgeler Komitesi
09
Avrupa Merkez Bankası
10
Avrupa Yatırım Bankası
11
Ombudsman
99
Diğer
AB’nin karar alma mekanizmaları ile ilişkileri ihtiva eden belgelerin (toplantı, kararlar vb.) tanımlanması ve
dosyalanmasında bu alan kullanılacaktır.
Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları
743
01
Ortaklık Konseyi
02
Ortaklık Komitesi
01
Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi
01 Toplantılar
02 Çalışma Grupları
02
İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi
03
Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi
04
Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt K.
05
Yenilikçilik Alt Komitesi
Sayfa 93 / 136
Saklama Kodu
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA
BİRLİĞİ KONULARI
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
06
Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dahil) Alt Komitesi
07
Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi
08
Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt K.
03
Karma Parlamento Komisyonu
04
Gümrük İşbirliği Komitesi
05
Gümrük Birliği Ortak Komitesi
06
Karma İstişare Komitesi
07
AB Teknik Komiteleri ve Çalışma Grupları
99
Diğer
Saklama Kodu
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA
BİRLİĞİ KONULARI
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
AB-TR Ortaklık Organları ile ilişkileri ihtiva eden belgelerin (toplantı, kararlar vb.) tanımlanması ve dosyalanmasında
kullanılacaktır.
AB Katılım Süreci
744
01
Katılım Ortaklığı Belgesi
02
Ulusal Program
01
Hazırlık Çalışmaları
02
İzlenmesi
03
İlerleme Raporları
04
Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
05
Katılım Müzakereleri
01
Müzakere Süreci
01 Malların Serbest Dolaşımı
02 İşçilerin Serbest Dolaşımı
03 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
04 Sermayenin Serbest Dolaşımı
05 Kamu Alımları
06 Şirketler Hukuku
07 Fikri Mülkiyet Hukuku
08 Rekabet Politikası
09 Mali Hizmetler
10 Bilgi Toplumu ve Medya
11 Tarım ve Kırsal Kalkınma
12 Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı
13 Balıkçılık
14 Ulaştırma Politikası
Sayfa 94 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
15 Enerji
16 Vergilendirme
17 Ekonomik ve Parasal Politika
18 İstatistik
19 Sosyal Politika ve İstihdam
20 İşletme ve Sanayi Politikası
21 Trans Avrupa Şebekeleri
22 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçlar
23 Yargı ve Temel Haklar
24 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
25 Bilim ve Araştırma
26 Eğitim ve Kültür
27 Çevre
28 Tüketici ve Sağlığın Korunması
29 Gümrük Birliği
30 Dış İlişkiler
31 Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
32 Mali Kontrol
33 Mali ve Bütçesel Hükümler
34 Kurumlar
02
Strateji/Eylem Planı
03
Müzakere Pozisyonu
04
Mevzuat Taslakları
05
Çalışma Grupları
Diğer
99
744.05.01’in alt başlıkları 744.05.02-744.05.05 içinde aynı şekilde kullanılabilecektir
Topluluk Programları ve Ajanslar
745
Programlar
01
01
AB-Türkiye Eş Finansmanlı Programlar
02
AB Destekli Programlar
02
Ajanslar
99
Diğer
Sayfa 95 / 136
Saklama Kodu
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA
BİRLİĞİ KONULARI
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
Saklama Kodu
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA
BİRLİĞİ KONULARI
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
AB-Türkiye Mali İşbirliği
746
IPA(Katılım Öncesi Mali Araç-Instrument for Pre-Accession)
01
01
Programlama Süreci
02
Projeler
01 Proje Teklifleri
02 Proje Fişleri (Raporları)
03 Fiş Değişiklikleri (Revizyon)
04 İzleme ve Değerlendirme
03
ABGS’nin Faydalanıcısı Olduğu Projeler
04
Sınır Ötesi İşbirliği
05
Operasyonel Programlar
06
İzleme Komiteleri
02
Çok Faydalanıcılı
99
Diğer
746.01.02’nin alt başlıkları 746.01.03 içinde aynı şekilde kullanılabilecektir
Her farklı proje için ayrı dosya açılacak olup, Projenin bütün aşamalarına ilişkin belgeler kendi dosyasından takip
edilecektir. Proje numaraları, aynı konu numarasını alan dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla dosya
numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
AB ve Üye Ülke Teknik Yardımları
748
AB Teknik Yardımları
01
01
TAIEX
01 Uzman Desteği
02 İnceleme Gezileri
03 Seminer/Çalışma Grupları
02
Eşleştirme (Twinning)
01 Standart Eşleştirme
02 Kısa Süreli Eşleştirme
Üye Ülke Teknik Yardımları
02
99
749
01
MATRA/G2G.NL
02
MATRA-MTEC
Diğer
Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler
Sayfa 96 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
750
Emlak ve Yapım İşleri (Genel)
751
Toplulaştırma İşlemleri
752
Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı
Kamulaştırma
01
01
Kamu Yararı Kararı ve Onay İşleri
02
Teknik Çalışmalar
03
Bedel Takdir ve Uzlaşma
04
Sorunlar
05
Zarar ve Ziyan
06
Ödeme İşleri
02
İrtifak Hakkı İşlemleri
99
Diğer
753
Kadastro Çalışmaları
754
İmar İşleri
755
Yapım (İnşaat) İşleri
01
Etüd-Proje ve Fizibilite işleri
02
İhale İşleri
01
İzin ve Onay İşleri
02
Yaklaşık Maliyet Hesabı
03
İhale İlan İşleri
04
Şartnameler
05
Başvuru İşlemleri ve Tutanaklar
06
Komisyon İşlemleri
07
İtirazlar
08
Sözleşme
09
Kesin Teminat
Uygulama işleri
03
01
İş Programı
02
Ruhsatlandırma
03
Hammadde Temini/Malzeme Seçimi
04
Keşif Artışı
05
Süre Uzatımı ve Ödenek Dilim Değişikliği
06
Birim Fiyat ve Yeni Fiyat
Sayfa 97 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
EMLAK VE YAPIM İŞLERİ
Revizyon Yılı
1
İnceleme ve Kontrol İşleri
05
Hakedişler ve Ödemeler
06
Geçici ve Kesin Kabuller
01
Geçici ve Kesin Kabuller
02
Fesih, Tasfiye ve Devir İşlemleri
Saklama Kodu
Revizyon No
Genel Sayfa No
04
Kesin Hesap İşlemleri
07
99
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
EMLAK VE YAPIM İŞLERİ
Revizyon Yılı
01
Kesin Hesap
02
SSK İlişkisizlik Belgesi
03
İş Deneyim Belgesi Verilmesi
04
Teminatların İadesi
Diğer
Her farklı yapım için ayrı dosya açılacak olup, yapım sürecine ilişkin belgeler kendi dosyasından takip edilebilecektir.
Aynı konu numarasını alan yapım dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar dosya numarasının
ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
Taşınmaz İşlemleri
756
01
Tahsis, Devir ve Takas
02
Satış ve Kiralama
03
Envanter
99
Diğer
Gayrimenkul Alımları için bkz. “Satınalma ve Satış İşleri, Satınalma”
Harita ve Fotoğraf İşleri
757
769
01
Talepler
02
Yapım ve Güncelleme
03
Sayısallaştırma
04
Kayıt ve Envanter
99
Diğer
Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler
Sayfa 98 / 136
İNŞAAT EMLAKLA İLGİLİ ÖRNEK
ÖRNEK
Sayı : 44558794 -755.02.02 - 10/768..
1
2
3
Konu: Emlak Yapım İşleri
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
44558794: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
755
: Emlak ve Yapım İşleri
02
: İhale İşleri
02
: Yaklaşık Maliyet Hesabı
10/
: Birim veya Şube Evrak Numarası
/768 : Genel Evrak Numarası
,
Sayfa 99 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
770
Eğitim İşleri (Genel)
771
Eğitim Planları
772
Burs İşleri
01
Kontenjan ve Duyurular
02
Başvuru ve Değerlendirme
03
Ödemeler
04
Tahsil,Takip, Atama
99
Diğer
Staj İşleri
773
01
Kontenjan İşlemleri
02
İzleme ve Değerlendirme
03
Belgelendirme
99
Diğer
Eğitimler, Kurslar
774
Mesleki Yeterlilik ve Gelişim
01
01
Teklifler
02
Program
03
Duyuru
04
Eğitici Temini
05
Kayıt, Katılım Listeleri
06
Eğitim Materyali
07
Sınav
08
Belgelendirme
09
Yeterlilik (Sağlık Raporu vb.)
02
Dil Eğitimi
03
Rotasyon
04
İntibak
05
Görevde Yükselme
06
Aday Memur
07
Kariyer Uzman
08
Kişisel Gelişim ve Motivasyon
09
Bilgilendirme-Bilinçlendirme
99
Diğer
774.01’in alt açılımındaki kodlar, 774.02-774.09 için de aynı usulde uygulanabilecektir
779
Rehberlik, Danışmanlık İşleri
799
Eğitimle İlgili Diğer İşler
Sayfa 100 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
EĞİTİM İŞLERİ
Revizyon Yılı
EĞİTİMLE İLGİLİ ÖRNEK
ÖRNEK
Sayı : 73706938 -771.01.05 - 23/1453..
1
2
3
Konu : Eğitimler, Kurslar
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
73706938: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
774
: Eğitimler, Kurslar
01
: Mesleki yeterlilik ve Gelişim
05
: Kayıt, Katılım Listeleri
23/
: Birim veya Şube Evrak Numarası
/1453 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 101 / 136
1
İdari ve Sosyal İşler (Genel)
801
Taşıt ve İş Makineleri
Saklama Kodu
Revizyon No
Genel Sayfa No
800
01
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
İDARİ VE SOSYAL İŞLER
Revizyon Yılı
Taşıt
01
Plaka, Ruhsat ve Muayene İşleri
02
Akaryakıt İşleri
03
Tahsis, Sevk ve Kontrol İşleri
04
Kaza İşleri
02
İş Makineleri
99
Diğer
801.01’in alt açılımındaki kodlar,801.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir
802
Ulaştırma ve Servis İşleri
803
Resmi Mühür İş ve İşlemleri
804
Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri
01
Gelen-Giden Evrak
Belgenin bir örneğinin Genel Evrak birimlerinde tutulması durumunda sadece dosyalamaya yönelik kullanılacaktır.
02
Kontrollü Evrak İşlemleri
03
Yanlış Evrakın İade İşlemleri
99
Diğer
805
Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
01
Belge Yönetimi
01
Saklama Süreli Dosya Planı
02
Kodlama İşlemleri
02
Arşiv Yönetimi
01
Devir-Teslim İşlemleri
02
Ayıklama ve İmha İşlemleri
01 Ayıklama ve İmha
02 Uygunluk Görüşü
99
806
03
Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri
04
İnceleme ve Denetleme
05
Arşivlerden Yararlanma
Diğer
Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri
01
Derme Geliştirme ve Derleme İşleri
Sayfa 102 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
01
Kitaplar
02
Süreli Yayınlar
03
Tezler
04
Yazma ve Nadir Eserler
05
Veritabanları, Elektronik Ürün ve Yayınlar
02
Kullanıcı Hizmetleri
01
Ödünç Verme İşlemleri
02
Araştırma Hizmetleri
03
Danışma Hizmetleri
04
Elektronik Hizmetler
99
Diğer
807
Bakım-Onarım İşleri
01
Bina ve Tesisler
02
Tesisat
03
Mekanik
04
Elektronik ve Teknik Cihaz
05
Taşıt ve İş Makineleri
99
Diğer
808
Temizlik İşleri
809
Taşınır Mal İşlemleri
01
İstek
02
Devir, Giriş-Çıkış İşlemleri
03
Sayım ve Döküm
04
Kesin Hesap
05
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
99
Diğer
810
Sigorta İşleri
01
Dahili Sigorta
01
Yangın
02
Nakliyat
03
Kaza
04
Mühendislik
02
Harici Sigorta
99
Diğer
810.01’in alt açılımındaki kodlar, 810.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Sayfa 103 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
İDARİ VE SOSYAL İŞLER
Revizyon Yılı
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
İletişim ve Haberleşme İşleri
01
Telefon
01
Sabit
02
GSM
03
Mobil
02
Kablolu TV
03
Telsiz
04
Faks
05
İnternet
99
Diğer
812
Çevre Düzenleme İşleri
813
Sosyal İşler
Sosyal Tesisler
01
01
Eğitim Tesisi, Misafirhane ve Kamp
01 Müracaat
02 Tahsis
03 Tahliye
02
Lojman
03
Kreş ve Gündüz Bakımevi
04
Spor Tesisi
05
Yemekhane, Kafeterya ve Çay Ocağı
02
Temsili Ağırlamalar (yemek, araç vb.)
03
Sportif Faaliyetler
99
Diğer
813.01.01’in alt açılımları 813.01.02-813.01.05 içinde aynı şekilde kullanılabilecektir
814
Kampanyalar
815
Sosyal Yardımlar
819
İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler
Sayfa 104 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
811
İDARİ VE SOSYAL İŞLER
Revizyon Yılı
İDARİ İŞLERLE İLGİLİ ÖRNEK
ÖRNEK
Sayı : 70485808 -805.01.02 – 5/1938..
1
2
3
Konu : Kodlama İşlemleri
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
70485808: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
805
: Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
01
: Belge Yönetimi
02
: Kodlama İşlemleri
5/
: Birim veya Şube Evrak Numarası
/1938 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 105 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
820
Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)
821
Kültür, Tanıtım İşleri
01
Fuar
02
Sergi
03
Festivaller
04
Tur ve Gezi
05
Yarışma
06
Gösteri ve Konserler
07
Özel Gün ve Haftalar
99
Diğer
Reklam ve İlan İşleri
823
01
Reklam İşleri
02
İlan İşleri
99
Diğer
Yayın İşleri
824
Kitap
01
01
Teklifler
02
Değerlendirmeler
03
Yayın Hazırlık İşleri
04
Telif İşleri
05
İntihal
02
Dergi
03
Broşür
04
Matbu Evrak
05
Takvim ve Ajanda
06
Bülten
07
Resmi Doküman
08
Ses ve Görüntü Malzemeleri
99
Diğer
824.01’in alt açılımındaki kodlar, 824.02-824.08 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Sayfa 106 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
TANITIM VE YAYIN İŞLERİ
Revizyon Yılı
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri
825
01
Basım
02
Depolama
03
Dağıtım
99
01
Yayın Talepleri
02
Yardım ve Bağış
03
Abonelik ve Satış
Diğer
828
Tercüme İşleri
839
Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler
Sayfa 107 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
TANITIM VE YAYIN İŞLERİ
Revizyon Yılı
Revizyon No
Genel Sayfa No
840
Mali İşler (Genel)
841
Bütçe Hazırlama ve Uygulama
1
Saklama Kodu
MALİ İŞLER
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Bütçe Hazırlık Çalışmaları
01
01
Bütçe
02
Ek Bütçe
03
Geçici Bütçe
Bütçe Uygulamaları
02
01
Ödenek Talep ve Göndermeleri
02
Serbest Bırakma
03
AHP/AFP Vizeleri
04
AHP/AFP Revizeleri
05
Aktarmalar
06
Ek Ödenekler
07
Ödenek Devri
08
Ödenek İptalleri
09
İlama Bağlı Borçlar
10
Yedek Ödenekler
11
Tenkisler
12
Revize İşlemleri
13
Akreditif ve Taahhüt Artıkları
14
Avanslar, Krediler, Mahsuplar
15
Öz Gelirler
16
Gelir Red ve İadeleri
17
Tahakkuk ve Ödeme İşleri
Farklı tahakkuk ve ödemeler için ayrı dosya açılabilecek olup, aynı konu numarasını taşıyan tahakkuk ve ödeme
dosyalarının birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile
kullanılabilecektir.
99
Diğer
Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri
843
01
Mizan
02
Bilanço
03
Kesin Hesap
Sayfa 108 / 136
Revizyon No
Genel Sayfa No
04
Bütçe Dönem Gerçekleştirme Raporları
05
Tablolar
01
Finansal Tablolar
02
Gelir Tabloları
03
Vaziyet Tabloları
04
Günlük Ödeme Planları
05
Nakit Akım Tabloları
Diğer
99
Sayıştay İncelemeleri
845
01
Sorgu
02
İlam
03
Raporlama
99
01
Uygunluk Bildirimi
02
Performans Raporları
Diğer
Emanet işleri
846
01
Vergi
02
Kefalet
03
İcra
04
Sendika
99
Diğer
Banka İşlemleri
849
01
Ödeme Talimatları
02
Repo ve Faiz İşlemleri
03
Kambiyo İşlemleri
04
Tahsilatlar
05
Mutabakatlar
06
Ekstre ve Dekontlar
99
Diğer
850
Kıymetli Evrak İşlemleri
851
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri
01
Finansman Programları
02
Gelir Gider
03
Kar Tevzii
Sayfa 109 / 136
1
Saklama Kodu
MALİ İŞLER
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Genel Sayfa No
04
Sermaye
99
Diğer
Kredi İşlemleri
853
Yurtdışı Krediler
01
01
Geri Ödemeler
02
Kur Farkları
03
Gecikme Faizi
02
Yurtiçi Krediler
03
Hazineye Borçlar
99
Diğer
Borç ve Alacak İşlemleri
855
01
Kuruluşun Borç ve Alacakları
02
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları
99
Diğer
856
Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri
857
Saymanlık ve Sayman Bildirimleri
858
İdari Yaptırım (Para Cezaları)
869
Mali Konularda Diğer İşler
Sayfa 110 / 136
1
Saklama Kodu
MALİ İŞLER
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
MALİ İŞLERLE İLGİLİ ÖRNEK
ÖRNEK
Sayı : 85382819 -841.02.17 -111/5768..
1
2
3
Konu: Fatura Ödemeleri
AÇILIMI
1-Devlet Teşkilatı Kimlik Kodu (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
85382819: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
841
: Bütçe Hazırlama ve Uygulama
02
: Bütçe Uygulamaları
17
: Tahakkuk ve Ödeme İşleri
111/ : Birim veya Şube Evrak Numarası
/5768 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 111 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
870
Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel)
871
Makamın Konuşma ve Açıklamaları
872
Randevu Talepleri
873
Temas ve Ziyaretler
01
Gezi ve Ziyaret Programları
02
Yabancı Temsilciler
99
Diğer
874
Günlük Programlar
876
Davet ve Tebrikler
01
Özel Mektuplar
02
Davetiyeler
03
Tebrikler
99
Diğer
877
Protokol İşleri
878
Resepsiyonlar
879
Rezervasyonlar
880
Törenler
899
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler
Sayfa 112 / 136
Saklama Kodu
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Dosya
ÖZEL KALEM VE PROTOKOL
İŞLERİ
Revizyon Yılı
Revizyon No
Genel Sayfa No
900
Personel İşleri (Genel)
901
İş İstekleri
902
Personel Alımı
01
Alım Talepleri
02
Alım İzinleri
03
Sınavlar
99
Diğer
Personel Özlük İşleri
903
01
İşe Giriş Belgeleri
02
Atama İşleri
01
Asaleten
02
Vekaleten
03
Tedviren
Terfi ve İntibak İşlemleri
03
01
Terfi İşleri
02
İntibak İşleri
01 Hizmet Değerlendirmesi
02 Öğrenim Değerlendirmesi
04
Hizmet Cetveli ve Hizmet Belgesi
05
İzin İşleri
01
Yıllık
02
Sıhhi
03
Mazeret
04
Ücretsiz
05
Yurtdışı
Görevden Ayrılma
06
01
Emeklilik
02
İstifa
03
Görevden Çekilmiş Sayılma
04
Görevden Çıkarılma
05
Vefat
Görevlendirmeler
07
01
Kurumiçi
Sayfa 113 / 136
1
Saklama Kodu
PERSONEL İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Genel Sayfa No
02
Kurumdışı
03
Yurtdışı
04
Ek Görevler
05
Rotasyon
1
Saklama Kodu
PERSONEL İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Mükafat ve Cezalar
08
01
Ödül İşleri
02
Disiplin İşleri
Sicil İşleri
09
01
Sicil Raporları
02
Mal Beyannamesi
10
Aile Yardımı Bildirimi
11
Askerlik İşlemleri
12
Hizmet Borçlanması
13
Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri
14
Sağlık Karnesi
99
Diğer
Personel için ayrı özlük dosyası açılacak olup, 903.01-903.14 kodu ile tanımlanan belgeler kişinin özlük dosyasından
takip edilecektir. Sicil Numaraları, aynı konu numarasını alan dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla dosya
numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
903.01-903.14 kodu ile tanımlanan ancak personel özlük dosyasına konulmayacak veya personel özlük dosyasına
konulmasına rağmen bir örneğinin ayrıca dosyalanması gerektiği düşünülen yazılar için kendi konu tanımlamasını
ifade eden dosya numaraları ile de dosya açılabilecektir.
Kadro Pozisyon İşleri
907
01
Teklif
02
İptal ve İhdas
03
Tenkis-Tahsis
04
Vize İşlemleri
99
Diğer
Pasaport İşlemleri
912
914
01
Diplomatik
02
Hususi
03
Hizmet
04
Emekli
99
Diğer
Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı
Sayfa 114 / 136
Revizyon No
Genel Sayfa No
Sendikalarla İlgili İşler
915
01
İşveren Sendikaları
02
Memur Sendikaları
01
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
02
Kurum İdari Kurulu ve Yüksek İdari Kurul Toplantıları
03
Yetkili Sendika Tespiti
04
Temsilcilik
İşçi Sendikaları
03
01
Üyelik ve Dayanışma Aidatı
02
Temsilcilik
03
İzin İşlemleri
04
Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri
01 Müzakereler
02 Uyuşmazlık Hali
03 Grev - Lokavt
04 Teşmil İşlemleri
Diğer
99
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
917
01
Sigorta Primleri Bildirgeleri
02
Tescil İşlemleri (İşe Giriş Bildirgeleri)
03
İşçi Bildirim Listeleri
99
Diğer
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
918
01
İş Güvenliği
02
Çalışan Sağlığı
99
01
Meslek Hastalıkları
02
İş Kazaları
Diğer
920
Performans Değerlendirme
929
Personelle İlgili Diğer İşler
Sayfa 115 / 136
1
Saklama Kodu
PERSONEL İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
PERSONEL İŞLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK
ÖRNEK
Sayı : 84806224 -903.03.02 – 112/12368..
1
2
3
Konu : Personel Özlük İşleri
AÇILIMI
1-Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
84806224: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
903
: Personel Özlük İşleri
03
: Terfi ve İntibak İşleri
02
: İntibak İşleri
112/ : Birim veya Şube Evrak Numarası
/12368: Genel Evrak Numarası
Sayfa 116 / 136
Revizyon No
1
Genel Sayfa No
930
Satınalma ve Satış İşleri (Genel)
933
Firma Bilgileri
01
Yurtiçi
02
Yurtdışı
03
Yasaklı Firmalar
99
Diğer
Saklama Kodu
SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
Satınalma İşleri
934
Mal ve Malzeme Alımı
01
01
Ön İzin Belgesi
02
İhale Onay Belgesi
03
Yaklaşık Maliyet Hesabı
04
Duyurular
05
KİK Onayı
06
İhale İlan Tutanağı
07
İlan Metni
08
Şartnameler
09
İhale Evrakının Teslim Alındığına Dair Tutanak
10
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
11
İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı
12
İhale Komisyonu Ara Kararı
13
İhale Komisyonu Kesin Kararı
14
Yasaklı Olup Olmadığına Dair KİK Teyit Belgesi
15
Firmalara Gönderilen Sonuç Bildirimleri
16
İtirazlar
17
Sözleşme
18
Kesin Teminat
19
Ödeme İşleri
02
Hizmet
03
Gayrimenkul
99
Diğer
934.01’in alt açılımındaki kodlar, 934.02-934.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir
Satınalmalar için ayrı dosya açılacak olup, Satınalma sürecine ilişkin belgeler kendi dosyasından takip edilebilecektir.
Aynı konu numarasını alan satınalma dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar dosya
numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.
Müşteri İlişkileri
939
01
Bayiler
02
Acentalar
Sayfa 117 / 136
Genel Sayfa No
Diğer
99
940
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler
941
Satış Talepleri ve Teyitleri
942
Satış İşlemleri
Yurt Dışı Satışlar
01
01
Direkt Satışlar
02
İhracat Sevkiyatları
03
İhraç Kayıtlı Satışlar
04
DİİB Kapsamında Satışlar
Yurt İçi Satışlar
02
01
Kontratlı Satışlar
02
Cari Satışlar
03
İhaleli Satışlar
04
Elektronik Ticaret Şeklinde Satışlar
Hurda Ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları
03
99
01
İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı
02
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı
Diğer
944
Gümrük İşlemleri
945
Akreditif İşlemleri
946
Ticari Belgeler
01
İrsaliyeler
02
Satış Fişleri
03
Faturalar
04
Yükleme Talimatları
99
Diğer
Stok Kontrol İşlemleri
947
949
Revizyon No
01
Malzeme Giriş İşlemleri
02
Malzeme Çıkış İşlemleri
03
Malzeme Transfer İşlemleri
04
Malzeme İade İşlemleri
05
Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri
99
Diğer
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler
Sayfa 118 / 136
1
Saklama Kodu
SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ
2009
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
Revizyon Tarihi
SATINALMA İLE İLGİLİ ÖRNEK
ÖRNEK
Sayı : 13683808 -934.01.01 - 57/1959..
1
2
3
Konu : Mal ve Hizmet Alımı
AÇILIMI
1- Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
2- Konu Kod Numarası
3. Evrak Kayıt Numarası
13683808: Devlet Teşkilatı Numarası (DETSİS)
934
: Satın Alma İşleri
01
: Mal ve Malzeme Alımı
08
: Şartnameler
57/
: Birim veya Şube Evrak Numarası
/1959 : Genel Evrak Numarası
Sayfa 119 / 136
Revizyon No
Genel Sayfa No
950
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri (Genel)
951
Güvenlik İşleri
İç Güvenlik
01
01
İç Güvenlik Strateji Belgesi
02
Eylem Planları
03
İstihbarat Raporları
04
Bilgilendirme Faaliyetleri
05
İşbirliği
06
İnceleme ve Araştırma
07
Radyo ve Televizyon Yayınları
08
Ekonomi ve Sosyal Konular
09
Siber Güvenlik
10
İklim Güvenliği
11
Gıda Güvenliği
12
Su ve Doğal Kaynak Güvenliği
13
Enerji Güvenliği
14
Bilim ve Teknoloji Güvenliği
15
Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal
16
Acil Durum/Kriz Yönetimi
01 Dış Tehdit Kaynaklı
02 Yaygın Şiddet Kaynaklı
03 Doğal Afet Kaynaklı
04 Sağlık Kaynaklı
05 Ekonomik Kaynaklı
Dış Güvenlik
02
01
Dış Güvenlik Strateji Belgesi
02
Eylem Planları
03
İstihbarat Raporları
04
Bilgilendirme Faaliyetleri
05
İşbirliği
06
İnceleme ve Araştırma
07
Silahların Kontrolü ve Yayılmanın Önlenmesi
Sayfa 120 / 136
2011
2
120 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
Revizyon No
Genel Sayfa No
08
Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımı
09
Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları
10
Dış Türkler
Terörle Mücadele
03
01
Terörle Mücadele Strateji Belgesi
02
Eylem Planları
03
İstihbarat Raporları
04
İşbirliği ve Koordinasyon
05
Stratejik Bilgi Desteği
06
Kamuoyu Bilgilendirme ve Halkla İletişim
07
Sosyal, Ekonomi, Eğitim ve Kültür Çalışmaları
08
Terör Örgütleri
01 Bölücü Örgütler
02 Yıkıcı Örgütler
03 Dini İstismar Eden Örgütler
04 Uluslararası Örgütler
09
İnceleme ve Araştırma
10
İzleme ve Değerlendirme
11
Terörle Mücadele Raporu
12
İnceleme/Denetleme
Koruyucu Güvenlik
04
01
Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları
02
Nöbetçi Memurluğu İşleri
03
Koruyucu Güvenlik Denetleme Sonuç Raporları
04
Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşler
05
Mülteciler ve Sığınmacılar
06
Özel Güvenlik Teşkilatı İle İlgili İşler
07
Özel Güvenlik Bölgeleri İle İlgili İşler
08
İstihbarat ve Kaçakçılık İle İlgili İşler
09
Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İle İlgili İşler
10
Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırması
11
Fiziki Emniyet Tedbirleri
Sayfa 121 / 136
2011
2
120 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
12
Evrak Güvenliği
13
Haberleşme Güvenliği
14
Yangın Önleme ve Korunma
15
Önemli Tesis Kriterleri
Revizyon No
Genel Sayfa No
Diğer
99
Afet ve Acil Durum Yönetimi
952
Planlama ve Risk/Zarar Azaltma İle İlgili İşler
01
01
Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi
02
Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı(UDSEP-2023)
03
Afet ve Acil Durum Planları
04
Risk ve Zarar Azaltma işleri
01 Risk Belirleme
02 Afet Etüdleri
03 Genel Hayata Etkililik/Etkisizlik
04 Afete Maruz Bölge
05 Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler
06 Mikrobölgeleme Etüdleri
07 Meteorolojik Etüdler
08 İklim Değişikliği
09 İnsan Kaynaklı Afetler
10 Tehlike/Risk Haritaları
11 Yapı Analizleri
12 Afet Önlemleri
13 Kentsel Dönüşüm
14 Afet Tahmini ve Değerlendirme Çalışmaları
15 Afet Kültürü ve Bilinci
05
Erken Uyarı, Gözlem ve Tahmin Sistemleri
01 Erken Uyarı Sistemleri
02 Gözlem Sistemleri
03 Tahmin Sistemleri
Afet ve Acil Durum Haberleşmesi
02
01
Haberleşme Tesisleri/Merkezleri
Sayfa 122 / 136
2011
2
120 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
Revizyon No
Genel Sayfa No
01 AFAD Merkezleri
02 Mobil Haberleşme Merkezleri
02
Telsiz Sistemleri
01 VHF
02 UHF
03 HF
03
Uydu Haberleşme Sistemleri
01 Uydu Telefonları
02 Upling Sistemleri
04
Kablolu ve GSM Haberleşme Sistemleri
01 Kablo Altyapılı Sistemler
02 GSM Altyapılı Sistemler
03 Özel Santraller
05
Kesintisiz ve Güvenli İletişim
06
İletişim Altyapıları
01 Bilgi Sistemleri İletişim Altyapıları
02 İkaz ve Alarm Sistemleri İletişim Altyapıları
03 Erken Uyarı Sistemleri İletişim Altyapıları
07
Sistem İnceleme ve Denetleme
01 Sistem Test Raporları
02 Çevrim Sonuçları
03 Denetleme Raporu
08
Bilgi Sistemleri
09
Afet ve Acil Durum Sigorta İşleri
Afet ve Acil Durum Müdahale ve Yardım İşleri
03
01
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
02
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri
03
Afet ve Acil Durum İlanı
01 Deprem, Sel, Fırtına, Heyelan, Çığ
02 İltica ve Nüfus Hareketleri
03 Yangınlar ve Kazalar
04 KBRN Kazaları ve Olayları
Sayfa 123 / 136
2011
2
120 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
Revizyon No
Genel Sayfa No
05 Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar
04
Duyuru
05
Tahliye/Transfer
06
Acil Müdahale
01 İhtiyaç Belirleme ve Talep/Tahsis
02 Tahliye/Transfer
03 Görevlendirme
07
Haberleşme
08
Güvenlik
09
İlk Yardım
10
Arama-Kurtarma
11
Beslenme(İaşe)
12
Barınma(İbate)
13
Acil Yardım
01 Ödenek Tahsisi
02 Ödenek Tahsisi Süre Uzatımı
03 Yurtiçi Ayni Yardım
04 Yurtdışı Ayni Yardım
05 Yurtdışı Nakdi Yardım
14
Yardım Kampanyası
01 Yurtiçi
02 Yurtdışı
15
Afet ve Acil Durum Ekip ve Ekipmanları
01 Acil Kurtarma ve Yardım
02 İlk Yardım
03 İtfaiye
04 Sivil Savunma
16
Gönüllüler ve STK'lar
01 Gönüllü Teşviki
02 Akreditasyon (İlkyardım, Arama-Kurtarma vs.)
İyileştirme Çalışmaları
04
01
Geçici İskan
Sayfa 124 / 136
2011
2
120 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
Revizyon No
Genel Sayfa No
01 Yer Belirleme
02 Geçici İskan Yapıları
03 Kira Yardımı
04 Sosyal, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri
02
Afetten Zarar Görenlere Karşılıksız Yardım
01 Sakatlık ve Ölüm
02 Konut/İşyeri Yardımı
03
Kredi Yardımı
04
Yerel Yönetimlere Ödenek Aktarımı
01 Belediyeler
02 İl Özel İdareleri
Hasar Tespiti
05
01
Hasar Tespit Raporu
01 Ön Hasar Tespiti Raporu
02 Kesin Hasar Tespiti
03 İtirazlar Hasar Tespiti
04 Yargı Kararıyla Düzenlenen Hasar Tespit Raporu
02
Hak Sahipliği
06
01
Talep ve Taahhütname
02
Hak Sahipliği İnceleme Komisyonu
03
Hak Sahipliği Tespiti
04
Borçlandırma
05
Hak Sahipliğinin Sona Ermesi ve Borcun Muacceliyeti
06
Hak Sahipliğine Engel Durumlar
07
Artan Konutlar
Yerleşim Yeri Tespiti ve Artan Arsalar
07
99
Boşaltma, Yıkım
01
Yer Seçimi
02
Artan Arsalar
Diğer
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri
953
01
Sivil Savunma Hizmetleri
Sayfa 125 / 136
2011
2
120 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
2011
Revizyon No
Genel Sayfa No
2
120 / 136
Sivil Savunma Planlama
01
01 İl ve İlçe Sivil Savunma Planları
02 Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları
03 Tahliye Planları
04 Kabul Planları
05
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Harekat ve İntikal
Planları, Haber Merkezi Talimatı
02
Sivil Savunma Servis ve Yükümlüleri İşleri
03
Sivil Savunma Gönüllüleri İşleri
04
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İle İlgili İşler
05
Sivil Savunma Sevk ve Harekatı İşleri
06
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının
(STK) Sivil Savunma Harekatı İle İlgili Koordinasyon İşleri
07
Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm İşleri
01 Haber Alma ve Yayma İşleri
02 İkaz ve Alarm Merkezleri İle İlgili İşler
03 Siren Sistemi İle İlgili İşler
08
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma İşl.
01 Kimyasal Savunma
02 Biyolojik Savunma
03 Radyolojik ve Nükleer Savunma
04 Dekontaminasyon (Arındırma) İşleri
09
Sivil Savunma Araç, Gereç ve Malzemelere Ait İşler
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları
02
01
Milli Alarm
01 Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler
02 Nato Alarm Sistemi
03 Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları
04 Alarm Kod İşlem ve Görevlileri
05 Milli Alarm Sistemi Eğitimleri
06 Seferberlik İlanı ve Duyuru İşlemleri
07 24 saat Süreli Çalışma Planları
02
Lojistik
01 Savaş Görev Planları
Sayfa 126 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
2011
Revizyon No
Genel Sayfa No
2
120 / 136
02 Savaş Hasarı Onarım Planları
03 Araç Seferberliği ve Erteleme İşleri
04 Trafikte Kaydı Olmayan Özel Sektör İş Makinelerinin Tespiti
05 Mal ve Hizmet Seferberliği İşleri
06 Kaynak Planlama Faaliyetleri
07 İl ve İlçe Kaynak Sayım İşleri
08 Milli Müdafaa Mükellefiyeti
09 Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planlama İşleri
10 Kriz/Harekat Merkezi İle İlgili İşler
11 Haritalar
12 Denetlemeler
13 TSK Harekat Kontrolüne Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları
14 TSK Lojistik Seferberlik Dosyası
03
Personel Seferberlik
01 Sevk Tehir İşleri
02 Personel ve Kadro Erteleme İşleri
03 Yasal Yaş Sınırları
04 Sefer Görev Emirleri
05 İnsan Gücü Planlaması
06 Bedelli Askerlik
07 Erteleme Sonuç Raporları
04
Seferberlik Savaş Hali Planları
01 Genel Planlar
02 Özel Planlar
03 Detay Planlar
04 Planlama ve Koordinasyon Kurulu İşleri
05 Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu
05
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri
01 Tetkik Gezisi Planlaması
02 Tetkik Gezisi Sonuç Raporu
06
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Oryantasyon Eğitimi
07
Nato Sivil Olağanüstü Hal Planlaması
Sayfa 127 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
Revizyon No
Genel Sayfa No
2011
2
120 / 136
01 Planlama Faaliyetleri
02 Genel Kurul Toplantıları
03 Sonuç Raporu
Sığınaklar
03
01
Genel Sığınaklar
02
Özel Sığınaklar
03
Tespit ve Denetim İşleri
04
Kayıt ve İstatistik İşleri
Diğer
99
Tatbikatlar
954
01
Uluslararası ve Nato Tatbikatları
02
Milli Tatbikatlar
01
Seferberlik ve Savaş Hali Plan Tatbikatları
02
Milli Kriz/Harekat Yönetimi Tatbikatları
01 Güven Serisi Tatbikatlar
02 Afet/Acil Durum Tatbikatları
03
Milli Alarm Sistemi Tatbikatı
04
Sivil-Asker İşbirliği İle Yapılan Tatbikatlar
05
Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları
06
Sivil Savunma Tatbikatları
01 Sivil Savunma Plan Tatbikatı
02 Sivil Savunma Servis Tatbikatı
03 Örnek Sivil Savunma Tatbikatı
04 Arama ve Kurtarma İntikal Tatbikatı
99
969
Diğer
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri ile İlgili Diğer İşler
Sayfa 128 / 136
Saklama Kodu
Revizyon Tarihi
Saklama Süresi
3. Alt Konu
2. Alt Konu
1. Alt Konu
Ana Konu
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE
TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL
HİZMETLERİ
2009
Revizyon Tarihi
STANDART DOSYA PLANI
EKLER
Revizyon No
1
Ek No
1
ÜLKE KODLARI
Andorra
AD
Fas
MA
Kuzey Mariy an Ad.
MP
Seysel
SC
ABD Virjin Adalaları,
VI
Fiji
FJ
Küba
CU
Sierra Leone
SL
Afganistan
AF
Fildişi Sahili
CI
Lao
LA
Singapur
SG
Almanya
DE
Filipinler
PH
Lesotho
LS
Slovakya Cum.
SK
Amerikan Samoa
AS
Finlandiya
FI
Letonya
LV
Slovenya
SI
Angola
AO
Fransa
FR
Liberya
LR
Solomon Adalar
SB
Anguilla
AI
Fransız Guyanası
GF
Libya
LY
Somali
SO
Antarktika
AQ
Fransız Polinezyası
PF
Lihtenştayn
LI
Srilanka
LK
Antigua ve Barbados
AG
Gabon
GA
Litvanya
LT
Sudan
SD
Arjantin
AR
Gambiya
GM
Lübnan
LB
Surinam
SR
Arnavutluk
AL
Gana
GH
Lüksemburg
LU
Suriye Arap Cum.
SY
A rub a
AW
Georgia & Sandwich
GS
Macaristan
HU
Suudi Arabistan
SA
Avustralya
AU
Gine
GN
Madagaskar
MG
Svalbard ve Jan Ma
SJ
Avusturya
AT
Gine Bissau
GW
Makao
MO
Svaziland
SZ
Azerbaycan
AZ
Granada
GD
Makedonya
MK
Şili
CL
Bahama
BS
Grönland
GL
Malavi
MW
Tacikistan
TJ
Bahreyn
BH
Guadalup
GP
Maldiv Adalar
MV
Tanzanya
TZ
Bangladeş
BD
Guam
GU
Malezya
MY
Tayland
TH
Barbados
BB
Guatemala
GT
Mali
ML
Tayvan
TW
Batı Sahra
EH
Guyana
GY
Malt
MT
Togo
TG
Belçika
BE
Güney Afrika
ZA
Marshal Adalar
MH
Tokelan
TK
Belize
BZ
Gürcistan
GE
Martinik
MQ
Tonga
TO
Benin
BJ
Haiti
HT
Mayotte
YT
Trinidad ve Tobago
TT
Bermuda
BM
Heard ve Mcdonald
HM
Meksika
MX
Tun us
TN
Beyaz Rusya
BY
Hindi stan
IN
Merkez Afrika Cum.
CF
Turks ve Caicos Ad.
TC
Bhutan
BT
Hırvatistan
HR
Mısır
EG
Tuvalu
TV
Birleşik Arap Emirlik.
AE
Hollanda
NL
Moğolistan
MN
Türkiye
TR
Birleşik Devletler
US
Hollanda Antilleri
AN
Moldavya Cum.
MD
Türkmenistan
TM
Birleşik Krallık
GB
Honduras
HN
Monako
MC
Uganda
UG
Bolivya
BO
Hong Kong
HK
Montserrat
MS
Ukrayna
UA
Bosna Hersek
BA
İngiliz Hint Okyanus
IO
Moris Adalar
MU
Umman
OM
Bostvana
BW
İngiliz Virjin Adalar
VG
Moritanya
MR
Uruguay
UY
Brezilya
BR
Irak
IQ
Mozambik
MZ
Ürdün
JO
Bruney Darüsselam
BN
İran
IR
Namibya
NA
Vallis Fununa Ada.
WF
Bulgaristan
BG
İrl an da
IE
Nauru
NR
Vanuatu
VU
Burkina Faso
BF
İspanya
ES
Nepal
NP
Vatikan Şehir Dev.
VA
Burma
MM
İsrail
IL
Nijer
NE
Venezüella
VE
Burundi
BI
İsveç
SE
Nijerya
NG
Vietnam
VN
Buvet Adası
BV
İsviçre
CH
Nikaragua
NI
Yemen
YE
Cad
TD
İtalya
IT
Niue Adalar
NU
Yeni Kaledonya
NC
Cebeli Tarık
GI
İzlanda
IS
Norfolk Adalar
NF
Yeni Zelanda
NZ
Cezayir
DZ
Jamaika
JM
Norveç
NO
Yılbaşı Adası
CX
Cibuti
DJ
Japonya
JP
Özbekistan
UZ
Yugoslavya
YU
Cocos Adalar
CC
Kamboçya
KH
Pakistan
PK
Yunanistan
GR
Cook Adası
CK
Kamerun
CM
Palau
PW
Zambiya
ZM
Çek Cumhuriyeti
CZ
Kanada
CA
Panama
PA
Zimbabwe
ZW
Çin
CN
Katar
QA
Papua Yeni Gine
PG
Danimarka
DK
Kayman Adalar
KY
Paraguay
PY
Doğu Timor
TP
Kazakistan
KZ
Peru
PE
Dominik
DM
Kenya
KE
Pitcairn Adası
PN
Dominik Cumhuriyeti
DO
Kırgızistan
KG
Polonya
PL
Ekvator
EC
Kırıbatı
KI
Portekiz
PT
Ekvodor Gine
GQ
Kolombiya
CO
Porto Riko
PR
El Salvador
SV
Komor Adalar
KM
Reunyon
RE
Endonezya
ID
Kongo
CG
Romanya
RO
Eritre
ER
Kongo
CD
Ruanda
RW
Ermenistan
AM
Kore
KP
Rusya Federasyonu
RU
Estonya
EE
Kore Cumhuriyeti
KR
Samoa
WS
Etiyopya
ET
Kosta Rica
CR
San Marino
SM
Falkland Adalar
FK
Kuveyt
KW
Sao Tome ve Principe
ST
Faroe Adalar
FO
Kuzey Kıbrıs Türk C.
CY
Senegal
SN
Sayfa 129 / 136
İL TRAFİK KODLARI
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Sayfa 130 / 136
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
T.C
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI
YURTKUR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
T.C
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI
YURTKUR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
SGDB
KOOR.DES.HİZ.
ŞB.MD
SGDB
KOOR.DES.HİZ.
ŞB.MD
13683808
13683808
903
110
PERSONEL
ÖZLÜK
İŞLERİ
YURT İŞLERİ
2015
2015
Sayfa 131 / 136
KURUM ADI
BİRİM KODU
DOSYA NUMARASI
KONU ADI
DOSYA YILI
T.C.
T.C.
GENÇLİK VE SPOR
GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI
BAKANLIĞI
YURTKUR ANKARA BÖLGE YURTKUR ANKARA
MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MUH.ŞB.MD.
82351586
MUH.K.İŞ.BL.ŞF.
841.02.17
843
TAHAKKUK
VE
ÖDEMELER
MİZAN
BİLANÇO
VE
KESİN HESAP
İŞLERİ
2015
2015
75102542
Sayfa 132 / 136
KURUM ADI
BİRİM KODU
DOSYA NUMARASI
KONU ADI
DOSYA YILI
T.C.
T.C.
GENÇLİK VE
GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI SPOR BAKANLIĞI
YURTKUR
YURTKUR
ATATÜRK YURDU ATATÜRK YURDU
MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
87283604
87283604
663
774
KURUM ADI
BİRİM KODU
DOSYA NUMARASI
KONU ADI
DENETİM
İNCELEME
SORUŞTURMA
VE
ARAŞTIRMA
EĞİTİMLER
KURSLAR
2015
2015
Sayfa 133 / 136
DOSYA YILI
Download

örnek