T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/813.99/1986169
Konu: Kuru Üzüm Dağıtımı
23/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 19/02/2015 tarihli ve
1894361 sayılı yazısı ekte gönderilmiş olup, yazı doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin
ivedikle yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı (1 Adet)
Veli İzin Dilekçesi (1 Adet)
DAĞITIM :
Tüm İlkokul ve Bünyesinde Anasınıfı
Olan Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenff17-1fd9-3a76-a74a-ce69 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
19/02/2015
Say. :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
66621367/813.99/1894361
Konu: Kuru Uzum Dagrtmu
..............................
'IA~i~iCi~~
(i1 Milli Egitim Mudurlugu)
Bakanlignmz, Gida, Tanm ve Hayvancihk Bakanhgi, ve Saghk Bakanhgi tarafmdan
ortaklasa Kuru Uzum Dagrurm Programi yurutulmesi planlanmaktadir. Okul Saghg: Bilim
Kurulu tarafmdan tavsiye edilen kuru meyve tuketim aliskanhgmm kazandinlmasi ile yeterli
ve dengeli beslenmelerine katkida bulunarak saghkh buyume ve gelismelerinin saglanmasi
amaciyla, anaokulu, uygulama smifi, anasmifr ve temel egitim birinci kademe (ilkokul)
ogrencilerine 2014 - 2015 egitim ogretim yilt Mart ayi icinde haftada 2 gun kuru iiziirn
dagitilmasma baslanmasi ongorulmektedir.
Ozel ogretim kurumlan (anaokulu, uygulama simfi, anasmifi ve temel egitim birinci
kademe), ogrencilerine Programa esdeger kuru iiztim tiiketilmesini saglamalan halinde
velilerin istegi esas ahnarak kurum yonetiminin karan dogrultusunda Kuru Uziim Program I
kapsarm drsmda tutulacaktrr.
Bu baglarnda Valiliginizce;
1. n \ilye\ Okul Sutu Komisyonlannm aym zamanda Kuru Uzum Komisyonu olarak
da gorev yapmalanmn saglanmasi,
2. Soz konusu komisyonlann, kuru iizumun depoda muhafazasi icin uygun ortamm
saglanmasma yonelik on hazirliklara baslamasi,
3. Ekte yer alan Kuru Uziim Dagitmu izin Formunun (Ek-J) velilere imzalatilarak, 25
Subat 20 15 Carsamba giinii mesai bitimine kadar Okul Siitii Dagitim Modulu', Kurum
Islemleri'Ogrenci
Belirleme
menusimden
Kurumda
daginlacak
iiriin
bolumune.vuzum=secilerek kayit islemlerinin yapllmasl,
4. Ozel ogretim kurumlan, (anaokulu, uygulama smlfI, anasmlfl ve temel egitim
birinci kademe), Programa e~deger kuru iiziim mketilmesini saglamalan halinde velilerin
istegi esas ahnarak kurum yonetiminin karan dogrultusunda Programm kapsaml dl~mda
tutulacagmdan; belirlenerek Modiilde Okul Siim Dagltlm Modiilii\ Kurum i~lemleri\ilye
DagltIm ~istesi boliimunden pasifhale getirilmesi,
5. 'Ieli izin Formunda bulunan "Diyabet (~eker) hastahgl te~hisi oldugu halde,
yocugunun Kuru Dziim Programmdan yararlanmasml isteyen" ogrenci velilerinin onceden
hekime\ diyetisyene dam~masl gerektiginin belirtilmesinin saglanmasl,
Hususlarma titizlikle dikkat edilerek, Kuru Dziim Programma yonelik yah~malar
ba~lat11acaktlf.
Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Miidfu
Atatiirk Blv. 06648 KlZllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AynntllI bilgi i~in: Kamil Kenan ERDOGAN Egitim Uzmam
Tel: (0312) 4131605 -4131611 -4131315
Faks: (0 312)4177108
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~llr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena7d2-89de-31
d5-af05-4b77
kodu ile teyit edilebilir.
OKULLARDA
KURU UZUM DAGITIMI
PROGRAMI
VELi iziN
FORMU (EK-3) zyxwvutsrqponmlkji
Saym Veli,
"Okullarda Kuru Uzum Dagmrru Prograrm" Milli Egitim Bakanhgi, Gida, Tanm ve
Hayvancihk Bakanhgi ve Saghk Bakanhgi isbirligi icinde ogrencilerimize saglikh ara ogun
tuketme ahskanhgmi kazandirmak amaciyla hazirlanrmstir. Programla ogrencilerimize
haftada 2 gun 50 gramhk paketlerde kuru uzum dagitilacakur. Kuru uznm dagitim
uygulamasma iliskin onayimzi almak amaciyla asagidaki form duzenlenmistir. Formu
doldurduktan sonra cocugunuzun ogretmenine teslim ediniz.
iLliL<;E ADI:
OKULUN ADI
OGRENCiNiN
ADI SOY ADI
SINIFI
YASI (YIL)
o ERKEK
CiNSiYETi
o KIZ
o
DiY ABET (SEKER) HAST ALIGI VAR MI?
EVET ( EVET ise tiiketmeden once
hekime/diyetisyene darusilmasi gerekmektedir )
o HAYIR
<;OCUGUMUN DAGITILACAK
o
OLAN KURU UZUMDEN YARARLANMASINIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
iSTiYORUM
o
iSTEMiYORUM
TARiH
VELi
ADSOYADI
(Irnza)
Not: Bu form, ogretmen tarafmdan tum ogrencilere dagmlip; velisi tarafmdan imzalanarak, okul
idaresince Okul Siitii Dagium Modiilii\Kurum Islemleri'Ogrenci
Belirleme (iiziim) bolumune
kaydedilecektir.
Download

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı