T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMtldurltlgu
Sayl:90872454/821.05/1838722
18/02/2015
Konu:EpilepsIVeBen
……………………………………MUDURLUGUNE
Ilgi‥IIMilliEg串mMudurltigtintm17・02・2015tarihve89496728/821・05/1782743say111yaZISl.
Ilgiyazlekinde allnan,BakanllglmlZ Yenilik ve Egitim TeknolqiileriGenel M融rl蝉nm
10/02/2015tarihlive1434423Saylll‘lEpilepslVeBcnnileilgiliyazISIVeekleri,yaZlmlZekinde
g6nderilmiStir.
BilgileriniziveOkulunuz6grencilerineduyurulmasl,hususundagereglnlrlCaederim.
HasanTAHTAOGLU
IlCeMilliEgitimMtidtirti
EKLER
l)YazIVeekleri(5sayfa)
DAGITIM
−Mtidtirl鴫timtizebagll主lkokulve
OrtaokulMtidtirltiklerine.
−Mnd血1堕せmtizWebsayfaslna.
90872424 0zetEgitimveRehberlikSube Md,
79038795−IdariBirlmKimlikKodu
SEF− E
OzTURK
AdllyeMahAdLiyeCad.HukumetKonag103400DinarKurumKodu・115605
Tcl.02723536020(1204)Faks.02723534577
同軸蘭的郭70勧IIIkanun的髄i舶e
鞠IT,∼aiIeim∼aIahdeltaSdikolunur
e−POSta:dmarO3@meb.gov廿
.1蔦I鉱./201.≦
 ̄フ
BuevrakguveniielektronikimZa−1elmZalanmiStlrhttp//evmksorgumebgovtradresinden9925−Oba2−3d38−a42a−6b5ckodu−1eteyltedlleblllr
′さ
ぞ∴干
T.C.
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMilliEgitimMtid前1時屯
GUNLUDUR
Sayl:89496728/821.05/1782743
17/02/2015
Konu:EpilepsIVeBen
…‥。.KAYMAKAMLIGINA
(主19eMilliEgitimMtidtirl頓)
Bakan鴫ImlZ Yenilikve Egitim Teknolqjileri GenelMud血l噌tintinlO/02/2015
tarihlive1434423Saylll‘くEpilepsl、′e BenDileilgiliyazISIVe ekleri,yaZlmlZ ekinde
g6nderilm串r.
Bilgileriniziveileeniz/okulunuz/kurumunuzOgrencilerineduyurulmasl,hususunda;
Gereginiricaederim.
MetinYALCIN
Valia.
IIMilliEgitimMudurti
Ek:5sa)瓜
DAGITIM:
BILGI:
−17IlCeKaymakam塵lna
−TemelEgitimSubesi
−MerkezveMerkezebagllResmi,Oze再lk6gretim
−OzelO営r.Sb.
Okul/KurumMudtirluklerine.
−BilgiiSlemveE軸imTeknolqjileriSubesine
(MudurI噌IimLizunwebsitesindeyaylnlanmaktizere)
Ab′0kamhisar=NI冊Egit晶M的nrl噂u
Tei.No:(272)2137603/162−133 F永S:(272)2137605
e−pOSta:OZelegitimrehberlikO3@Tleb.gov.tr
BilgiIein:
LTOPCU
VHKI
Buevrakg帥eniielektronikimzaiIcimzaianm函岨hdp.〟evraksorgu.meb.gov.tradresinden250f・6328−38al−bOblp273koduileteyitedilebitLr.
く
T.C.
MILLIEGITIMBAKANLIGI
YeniliklreEgitimTeknolojilel・iGenelMtidHrl蒔ti
Sayl:88013337/821.05/1434423
10/02/2015
Konu:EpilepsiVeBen
……VALiLIGINE
(主lMilliEgitimMud追rl噌n)
Ilgl:TurkEpilepsiSava;Demegi−ninO7/Ol/2015tarihlive]367896gelenevrakkayltll
主stanbuliliBe担taSileeSinde faaliyet g6steren Turk EpilepsiSavaS Demegitlin
Turkiyegeneliepilepsi(sara)hastaJlglbulunan6工lyaSile12−16yaSaralJ宙ndaki90Cuklara
y6nelik‖EpilepslVeBen《’adl16dulluresimyarlSmaSlduzenlemeistegineili函nyazIVe
ekleriillCelenm函r.
S6zkonusuetkinligin;TtirkiyeCumhuriyetiAnayasasl,MilliEgitimTemelKanunu
ile T血k Mill「Eg担minin genel amaelarlna uygun Olarak,ilgili yasal duzenlemelerde
belir航enilke,eSaSVe amaelara ayklrlllkte*iletme)′eCek sekilde,denetimleriilgiliokul,
冊leemilliegitim mtidurltikleritarafLndanger9ekleStirilmektizere,g6nul田ukesaslnag6re
yapllmaslhususundabilgilerinizivegereglniricaederim.
DineerATES
Bakana,
EK:ilgiyTZlVeekleri(4sayめ
(Eklere;YEGITEK当nhttp:〟yegitek.meb.gol′.tr/www/yarisma−duyurulari/kategori/18
Websayfaslndaner函Iebilmektedir.)
DAGITIM:
Geregi:
Bilgi:
BPIanl
TemelEgitimGenelMtidtir申担
Orta6gretimGenelMtidurll噌ti
DinOgretimiGenelMtidtirl軽重
MeslekiveTeknikEgitimGenelMtidtirltigti
OzelOgretimKurumlarlGenelMtidm鴫u
TtirkEpilepsiSavaSDeme首i
TeknikokuIiar−06500Yenimaha=e/ANKARA
Ayrmtlllbilgiiein:ZeynepKARATAS(6gretmen)
ElektronikAg:、\′WW.meb.gov証
Tcl:(0312)2969400ヴ380
yegitek@meb.goV.tr
Faks:(0312)2238736
BuevrakguvenileiektronikimZalielmZalanml叫http:〝evraksorgu.meb.goYJradresinden5d5阜1770−3C5f・aOO9−56eckodu帖eyitediieb帖
閏
070cak2015
T.C.
MILLiEGITiM BAKANLIGI
YeniliklerveEgitimTeknoioJlleriGenelMudurl蒔une
Ankara
TurkEpilepSijIeSava5Derne5両arafindanveGeneiMddiiri蒔unUzkoordinasYOnunda
’′EpiiepSiveBenJ’tema‖reSimyar15maSlniduzenieverek,ePiiepSihastalb(5arahastai,訓
buluran的CuklarinkendiieriniifadeetmeSineolanakvaratmaviVeePllepsidenetkilenen
birevieriveaiklerib回eStirmeyiama[IamaktavIZ・BuamaCSahazlrlad蘭nlZyarISmabaSVuru
formuveduyuruafiii6rne善iekteg6nderi容mektedir.YarLimaVaSadeceepiiepsihastaIb(sara
hastaiggI)buiunanve6−1lvaiile12−16vaSaralmndaoSan印CukIarkatliabiimektedir.
TekIifimizinuygung6rulmeSihaiinde,gere帥makamizinler油nallnma51Ve
yarliman,nduvurulmaSIkonuiarIndagereginiarzederim.
BanuArabacsogIu
TOrkEpiiepSiSavaSDerne菖iadma
tanburialiefendisoka短no;1534337etiier言Stanbul
t:+902127075800/f:+902123245556
EKLER:
1.58正name
2.6d即IUreSimvar15maSiba5Vuruformu
3.Afi56rnegl
LEV・PRM−037453−122014
’そ
070cakZO15
MiIIiEgitimBakanlIgl
時ICeMiiIiEgitimMtiduridgu
Konu:’′EpiiepsiveBen2015’’ResimYarISmaSi
T踊ve印一ndagercekIeStirilenl′EpilepsiveBen′jreSimyarlSmaS一…n9・ノsubuy=TUrkEpiIepSiSavaS
DernegitaraflndanddzenIenecektir.
Yari5madakiam叩,ePiiepsihastaligl(Sara hasta席i)bulunan印Cukia…kend陸r面ifade etmeSine
Oianakvaratmakveep陸pSidenetkiienenbirevIeriveaiIeleribirle§tirmektir.
YarLSmaya∴5adece epiiepsi haSta鴫10lan cocukiar,2 kategoride(6−11ve12−16ya;araSI)
katilabiimektedir.YariSmaVaSOnkat両mtarihi15Haziran2015′tir.
Yar,5maya katiIan eSerler′Haziran2015/teiStanbui′da juriuyeieritarafmdan degerlendir冊eye
8日nacakt暗
」uriUveIe…
Prof。Dr.Nei’eErdok
Mimar5inonUniveIt宜esiGuze/Sqnaで/orFoku/teSi
Prof.Dr。Ay5SnDervent
朽Cerrohp05071pFoku/teSiNOrolqiiADrocukNbro/qiisiBD
Prof.Dr.EmineZinnurKI巾
YeditepeUniversiresi
Prof。Dr.BarLSBakian
DokuzEy/u/UniveISif25iTlpFoku/teSiMro/qiiAD
ProfDr.Ci的emOzkara
肱Cerrahpo:077pFokLi/te5iNbro/qiiAD
DoG.Dr.HandeSert
BogaZifiOniveIl証eSiEt叛imFakuIでeSi
KaZanan eSerIer www・ePilepsiveben・netinternet sitesi arac川glVia SergiIenecek ve okuSlarda
duyuruIarYaPlはcaktIr.
Bu yiiiiinizdeki/時enizdeki6ze!,reSm日間彊retim okuiiarlVeIiselerde′′Epiiepsive Ben′J resim
yarISmaSI∴rOjes面n duYuru maizemeier面∩(e冊poster ve ba;Vuru formu)ula5tlrilmasliein
desteginizivekatkllarlniZISayglはrlmiZiaarzederiz.
BanuArabaclOgIu
T蘭kEpiiepsiSavaiDerne善iadina
tanburialiefendi50kagLnO:1534337etiier,iStanbul
t:+902127075800/f:+902123245556
LEV−PRM−037453−122014
I曹極sJ叩ON気l熊田u叩応00
・5蒜盗難エ㊨ ・融2−2絨離㈱擬
“」朋潤し山肌§瑚35」86印un痢」CSuOCIsL時・SV富田勘d80∩′31胆u判Pea刈86IC
uBPu鵬」8日軸UjeQ ∧臥S引‖S軸dヨ刈虹函○捌」瑚拙imIS糟SePIE応os副い」時)雑巾ISd紬do揮obIS剛§面咽る」噂
Se∧9トZL ‘埠噂山勘⊥llOgS間ueP.mO鑓 準栂)日射oc用離村as詑dm岬
善悪!鵬圃u酬骨盤謀∴∴泳霊詩誌器 u即日S鵠
哩如e枢軸〇両e…eや∧!Sd擁de・相、加持U。団en・相中」1・B型Sd訓dα車nl・相聞:」8時IePe∧周囲0時nA鑓8
雛蝿召弼薄聞腔撒鄭重講 HはVL囚川肋NOS
「⊥009L:棚PQ糊古参「⊥000乙:棚的)臨“乙「⊥009乙剛胆Q測占
:」釧nP掴eOe旧e∧ep叫elリ06919〉高官<9上ZLe∧誌∧L上9地那1船積⑱
」一一一− 一一 一一一一一一一 一 一一 一一一 一一_ _ _
EZ:TT
eq山峡」e:)帥OZ醤q丞8て
も
国書園園田
● −● 一 〇 〃● ●
‘‘Ep嘩SiVeBen’“「esimyarlSmaSIieOCuke曲Sihasta−arinaSOSyaldesteksunmakamac−yiaT唖Epi−epsiiieSavasDerneg
taraflndanorganizeediimekte・UCBPharmaA・$〇両sponsor−ugundagereekieStiriImektedir・、ね噂manlnamaci,ePibpsi
konusundafarkinda圃artIrmak・eP噂SISioIanCOCukiarlnkendilerI帖fadeetmesineoranakyaratmakveepiIepsiden
etkirenenbireyIerivea岨eribiriestirmektir.
KimlerkatlIab臨YarISmaya・ePilepsisibuIunan16yaSa−tindaki90CukiarkatLIabiiir.
Tarih∴……・/…………/・・・…
EserinAdl:
Lutfenbuformudoldurup,eSe面ziiebiriikteg6nder面Z・Ese面zinarkas周aayr−Ca,ad一nIZ一,SOyad刑ZI。adres面zive
doktorunuzunad刑VeSOyad刑dayazinIZ.
YarIimayakatIlankis涌出
Do雪umY両 OkuduguOkui
Stmfi
OkuJAdresi
Posta Kodu
(L晒ensehiralankodunuzudaekleyin)
TedaviG6rdiii涌Hastane
TedaviG6rd的dHastane
Ebeveyn面nyadagozetmenin証
(L岬ensehiraiankodunuzudaekleyin)
帥melkategorlSi・口6−11ya
誼∩謂請 一 口S血B萌 口濁iIVeyak…PaSteI ロ潮一boya 口KariSik
BoyutIar:KagltyadatuvaIinkiSakenar125cm−denk,SaOlmamaildir・ResimIerIeereeVeIemey一niz・Bu樹em,Sergiden6nce
ya咋mak00rdinasyonmerkezitarafindanyapiiab臨
KatllImCllar,nkisiseIb圃eri・SadeceyarCmayOneticileritarafindanku剛iiacak航Ka帥mc冊eSeri,Serg主kitap,takvimvb工面
Se抑rse・SadecekatiiimC刷nadJVeSOyad一VeeSerinba摘iiebirliktekuiian,iacaktrr・OdtlikazananeserierbaslndayeraIab航
Buformudoidurarak,aSagIdabe,蘭書enlereonayveriyorum:
●“‘EpiiepsIVeBen“’Resim、ねriSmaSiinakatiimakistiyorum.
●G6nderd蘭mresimIbanaaitorij圃bireserdir・Buresim。te庸hakklyadaticarimarkayatabide劉diI
.Resmiminsergiienmesらyarl;makatalogundayeraimasIyadayarLSma刷ig用di洗rbasiIimaizemeIer,basmdaveinternette
adimVeSOyadlmiiebir順tekulIanIimaslie活onayVeriyorum.
.Verd蘭miIetiSimb剛e回れ・PrOiekoordinasyonmerkezitarafmdanbenimie胸廟mkurmak蘭nkui−an,圃iece雪面biiiyorum.
EbeveynininyadagoZetmeninim
AdlSoyad
(‘i
IMZALANMISveTAMOLARAKDOLDURULMUSBASVURULARYARISMAYAKABULEDiLECEKTiR,
BuresimyadimaSi印CukepiIepsihastaiamas。SyaldesteksunmakamaciyはT廿rkEpIieps同eSava;Derne色目arafIndanoTganizeedilmekte.UCBPha,ma
A・S品nsponsorIuaundagercekies剛mektedir・Resimlerindee∈irlendirmesive6軸alacakadayiarlnbeIirienmesiTOrkEpiIeps=ieSavaSDernegi・nIn
kQCrdinasyo…ndaCIup・UCB PharmaA・S・’den baglmSIZdIr・Ka帥mcrvekiSiseiblIgiTeryarlSmaharICindebaskabiralandakullanllmayacaktlr.
薯ONNT∽ゆす卜C?言直d>山﹂
EserIer,15Haziran2015tarihinekadarcortexiie蒔im.hnburiATiEfendiSokaglNo:1534337Etiiernstanbuはdresine
gonderiimeiidir.DegeriendirmeJOrはarafmdanyapiiacaktir.
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü