ACELE VE
T.C.
cuNI-unun
AFYONKARAHISAN VAIiT,iGi
it tvtitti Efitim Miidiirlii$i
2010212015
Sayr : 911679701813.9911 950188
Konu: Kuru Uz[m Dalrtnnr
KAYMAKAKLIGINA
(ilqe Milli Efitim Mudurlufti)
irAUnUru-UCUNT
itgi : Mee Temel E[itim Genel Mud{irlu[ilnnn
66621367 /813.9911894361 sayrh ya s.
1910212015
tarihlive
tarafindan
Bakanh[rmtz, Gtda, Tartm ve Hayvancr|k Bakanllfr ve Sa[lrk Bakanhlr
e[itim
2014-2015
onuGu f,lru Uziim Dalrtrmr Programr yiiriittilmesi planlanmaktadrr.
ofretim yth Mart ayr iginde haftada 2 gun (anaokulu, uygulama strufi anastnlfi ve ilkokul)
dlrenci lerine kuru tiztim dafirttlm asr dngdrfl lmektedir'
Bu kapsamda;
gdrev
1-ilge/Okul stitti komisyonlartntn ayil zamanda Kuru Uzum Komisyonu olarak da
yapmalart,
2-Kuru tiztimiin depoda muhafazasr igin uygun ortamtn saplanmasrna yonelik tjn
hazrrhklara baglanmasr ve uygun hale getirilmesi,
3-Kuru Uztim Da[rtrmr izin Formunun (Ek-3) velilere imzatiarak 25 $ubat 2015
ModUlti kurum iglemleri/dfrenci
Qargamba giing mesai bitimine kadar Okul SiitU Da[rtrm
Belirleme meniistinden kurumda da[rtrlacak iir0n bdltimtine "iiziim" seqilerek kaytt
i
glemlerinin yaptlmast,
4-6zel 6lretim kurumlan, (anaokulu, uygulama stntfi, anastntfi ve ilkokullarrn)
programdan f'aydalamp faydalanmayacaklannt resmi yazt rle 24 $ubat 2015 tarihi mesai
bitimine kadar Miidiirli.igtimiiz Temel Efitim Hizmetlerine elden teslim etmeleri,
5-Veli izin Formunda bulunan "Diyabet (geker) hastah[r teghisi oldulu halde gocupunun
kuru iizrim programrndan yararlanmaslnr isteyen" 6[renci velilerinin dnceden hekime,
diyetisyene danrgmasr sa$anarak hekimden alacaklart rapor dofirultusunda veli izin formunu
doldurarak okul stit komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Sdz konusu hususlarrn sUrenin krsah[r da dikkate altnarak dlrencilerin mafidur
olmamasr agrstndan titizlikle yerine getirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini Onemle rica ederim.
Metin YALQIN
Vali a.
il Milli Efiitim MiidiirU
Adres : Karaman ig Merkezi 5. Kat/AFY
Elektronik Af, : www.afyon.meb. gov.tr
ONKARAHI SAR
e-posta: temelegitim03 @meb.gov.tr
Bu cvrak guverrli clektronik imza ilc irnzalanmrgtrr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr
Aynntrh bilgi iqin :Zeki OZCAM VHK
T
el
(0 27 2)21 37 60 4 / | 07
Faks: (0272) 2137605
adresindenaT9b-67f4-3c44-8620'2a10
kodu ilc tcyit cdilcbilir
EKLER
:
t-ilgi yazr (l
saYfa)
2-Veli izin formu
(l
saYfa)
DAGITIM:
-I7 ilge Kaymakamhfrna
-Resmi/6zel Anaokulu, ilkokul, Ortaokul ve
-Anadolu Krz Teknik ve Meslek Lisesi Mtidiirliiklerine
Adrcs: Karaman 19 Merkezi S.KaI/AFYONKARAHISAR
Elcktronik At: www.afon.meb.gov.tr
e-posta: temelegitim03 @rncb.
gov.tr
Bu evrak guvcnli elcktronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Aynnbh bilgi igin
:
Aki
OZCAM VHK
2l2r 37 604l t 07
Faks: (0272) 2137505
T el: (0 27
adresindenaT9b-57f4-3c44'8620-2a10
toau ilc rcyit edilebilir
vrir,li
Temel
T.C.
nGirinn BAKANLTGT
Efitim
Genel
Miidiirlii$i
1910212015
Sayr : 666213671813.9911894361
Konu: Kuru Uziim Da[rtrmr
VALiLiCiNE
(il Milli Efitim Mtidurlii[u)
ve Safhk Bakanh[r tarafindan
Bakanh[rmrz, Gtda, Tanm ve Hayvancrhk Bakan-ltft,
p.og.am, yi.irtittirmesi planlanmaktadrr. okul Sa[hgr Bilirn
ortaklag-a=Kuru"ur,i, Dafrtrrrr
aligkanh[rnrn kazandrrrlmasr ile yeterli
Kur.uru tarafrndan tavsiye ediren kuru meyue ttiketim
ve geligmelerinin saflanmast
ve dengeli besleruneleiine katkrda bulunarak sa[1k1 btiyiime
e[itim birinci kademe (ilkokul)
amacryla, anaokulu, uygulama stntfi, anastrufi ve temel
g{in kuru tizfim
2015 efitim 6[retim yrh Mart ayr iginde haftada 2
o[rencilerine 2014
-
dafrtrlmasrna baqlanmasr ongdrtilmektedir'
stntft, anastntft ve temel efiitim birinci
6zel6[retim kurumlan (anaokulu, r-rygulama
ttiketilmes.ini sa[lamalarr halinde
kademe), o[rencilerine Programa eqde[er kuru ijziim
.
Kuru Uziim Programt
velilerin istefi esas ahnarak kurum yonetiminin karan dofrultusunda
kapsamr drgrnda tutulacaktrr'
Bu ba[lamda Valilifinizce;
t. il tilqe\ Okul Stitu Komisyonlarrnrn aynr zamanda Kuru Uz0m Komisyonu olarak
da gorev yapmalanntn sa[lanmast,
2. Soz konusu komisyonlann, kuru iiziimiin depoda muhafazasr igin uYgun ortamtn
sallanmasrna ydnelik 6n hazlrhklara baglamast,
3. Ekte yer alan Kuru Uziim Dalrtrmr izin Formunun (Ek-3) velilere imzalattlarak,25
gubat 2015 eargamba giinti mesai bitimine kadar Okul Stitti Da[rtrm Modulii\ Kurum
Belirleme meniisiinden Kurumda dalrtrlacak iir0n
iglemleri\Og.enci
boliimiine,"iiziim"seg
il
erek kay rt
i g leml
erini n
y ap
tl
mas r,
6zel 6fretim kurumlart, (anaokulu, uygulama Smtfi, anastntfi ve temel efitim
birinci kademe), Programa egdefer kuru tiziim tiiketilmesini sallamalan halinde velilerin
istefi esas ahnarak k*u- yonetiminin karan dofirultusunda Programrn kapsamr drgrnda
tutuiaca[rndan; belirlenerek Modulde Okul Stitti ba[rtrm Modiilti\ Kurum iglemleri\ilge
4.
Da[rtrm Listesi boliim0nden pasif hale getirilmesi,
5. Veli izin Formunda bulunan "Diyabet (geker) hastahfr teghisi oldu[u halde,
gocu[unun Kuru Uztim Programmdan yararlanmasml isteyen" dfirenci velilerinin onceden
hekime\ diyetisyene dantgmast gerektipinin belirtilmesinin sa[lanmast,
Hususlarma titizlikle dikkat edilerek, Kuru Uztim Programtna ydnelik gahgmalar
baglatrlacakhr.
Bilgilerinizi ve gerefini onemle rica ederim.
Funda
KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Mtidtir
Atat0rk Blv. 06648 KrzrlayiANKARA
Elektronik Ai: u,tl,tr,.meb. gov.tL
e-posta: [email protected]
Aynntrh bilgi igin: Kamil Kenan ERDOGAN Eiitirn Uzmanr
Tel: (0 312) 4131605 - 413 l6l I - 4l3l3l5
Bu cvrak girycnli clckrronik imza ile imzalanrnrStrr. htqr://cvraksorgu.mcb.gov.tr adrcsindcnaTd2-89de-3 I
Faks:
(0 312)417?108
d5-af05-4b77
loaLr ilc tcyiL cdilcbrlir
EKLER
I -Veli izin Formu (EK-3)
DAGITIM:
Gereli:
81 il ValiliPi
Ataturk Blv. 06648 Kralay/ANK/rM
Elektronik At: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Tanm ve Hayvancrhk Bakanh$l
Safhk Bakanh[l
Grda,
Aynnuh bilgi igin: Kamil Kenan ERDOGAN Egitim Uzmanr
Tel: (0312) 4131605 - 4l3l6l I' 4l3l3l5
Bu evrak gitvcnli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. hnp://cvraksorgu.meb.gov.tr adresirdenaTd2-89de-3
Faks:
(0 312)4177108
1d5-af054b77
koOu ile teyit cdilebilir
oKULLARDA KURU uzurvoaGrrrnnl pRocRAvu
Sayrn
vBri iziN FoRMU (EK-3)
Veli,
,,Okullarda Kuru Uziim Da[rtrmr Programr" Milli E[itim Bakanhfr, Gtda, Tanm ve
Hayvancrhk Bakanlfr ve Sa[hk Bakanhfr igbirlifi iginde dlrencilerimize sa[hkh ara 6[iin
tiiketme algkanl[rnr kazandrrmak amacryla hazulanmtqtu. Programla tilrencilerimize
haftada 2 giin 50 gramhk paketlelde kuru iiztim da[rtrlacaktrr. Kuru iiztim da[tttm
uygulamasrna iligkin onaytruzl almak amacryla aga[rdaki form dtizenlenmigtir' Formu
doldurduktan soff a gocu[unuzun cl [retmenine teslim ediniz'
ir-lilqe Rnt:
OKULLIN ADI
OGngNCiNiN EOT SOYADI
SINIFI
YASI (YIL)
n
eRrpr
n
KIZ
CINSiYETI
I BvPf
DTYABET ($EKER) HASTALIGI VAR MI?
( EVET ise tiiketmeden 6nce
hekime/diyetisyene dantgrlmast gerekmektedir )
N
HRyIR
QOCUGUMTIN DAGITILACAK OLAN KURU UZUVTOEN YARARLANMASINI
N
ISTIYORUM
N
ISTEMIYORUM
TARIH
VELi
AD SOYADI
(imza)
Not: Bu form, 6f,retmen tarafindan tiim o[rencilere da$rtrhp; velisi tarafindan imzalanarak, okul
idaresince Okul Stitti Daprtrm Modtilti\Kururn iqlemleri\O[renci Belirleme (iiziim) boliimiine
kavdedilecektir.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 20/02/2015 tarih ve 1950188 sayılı