www.negzen.con1
'lokgO.z
/llot'a Ar~ivi
y«riik Sentiii
)l = 192
)Ve ue4'11 ne sfunlr ne t'oz pentbedlr
'~Wnvl Diinynnt"
!Jes~e:
Hiiseyln qolanen
fiiifte: j>tehnte~ Erbulnn
_,_
Arnnngnte----------
____
Ma
vi dUn
gok l e -
yam be nim-
Ne
om
ye
§ii
re be del-
bir renk- t i r -
ne
si
yah
dir-
Ma vi dUn
ne toz pem- be
De niz
le
yam be nim-
dir-
bir or- n e k - -
om re be del-
dir-
~$## J JJr ltf{f IF PCCJ IF DcuEJ J1iJJ1J pµF I
SAZ------------
by
gi gek l e r - mas ma- vi
bu
ren
gi-
le bir
dUn ya nm-
yap rak lar ma-
Ma
vi dUn
vi-
i gin
de yim-
Sen de bul dum
yam be nim-
ki-
sen den al d i m -
om re be del-
dir-
~$## J JJr ltf{f IF PErJIF PcuEJ J1iJJ1J pµF I
SAZ------------
www.negzen.con1
'lokgO.z
/llot'a Ar~ivi
)Ve ue4'11 ne sfunlr ne t'oz pentbedlr
'~Wnvl Diingnnt"
!Jes~e:
U nut- tum-
Ha yal le rim
ma- vi
kl§ la rim ma-
vi----
ben ar- t1k--
dU§ le rim ma-
Ma vi dUn
Hiiseyln qolanen
fiiifte: j>telune~ Erbulnn
-2-
vi--
yam be nim-
bU tun renk le
Ba har la rim-
om re be del-
ri--
ma- v i - - -
sin--
Ogle bir diingan1n if'indegim ki
.Ale ue~il ne sigah ne t'oz pembedir
/Ylavi diingam benim omre bedeldir (!if'ekler masmavi gapraklar mavi
Denizle bir ornek gokle~ bir renkt'ir Sende buldum senden a/dim bu rengi
/Ylavi diingam benim omre bedeldir /Ylavi diingam benim omre bedeldir
«nutt1·#n ben art'tk biit'iin renk/eri
Hagal/erim mavi dii~lerim mavi
/jaharlar1m mavi k1~/ar1m mavi
/Vfavi diingam benim omre bedeldir
Download

J JJr ltf{f IF PCCJ IF DcuEJ J1iJJ1J pµF I ~$## J JJr ltf