T.e.
MU~ vALiLiGi il Mill. Egitim Miidiirliigii 13/02/2015
Sayl : 32026198/300/1659331
Konu: Resim Yan~masl
............................................ KAYMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim MUdilrlOgU
..
..
.. r. ..
.................................................... MUDURLUuUNE ilgi
:Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdilrlUgiinUn 11102/2015 tarih
ve 1501658 saYlh yazlsl ve ekleri.
Glda, Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl Egitim, YaYlm ve Yaymlar Dairesi
B~kahgl'nm, Tiirkiye genelinde resmi ve ozel tUm ilkokul 2, 3, ve 4. slmf ogrencilerine
yonelik "Gelecegimizin Goziiyle Giivenilir Glda-Ulusal C;ocuk Resim Yarl~masl"
diizenlemek istedikleri belirtilmektedir.
konusu yan~manm okulunuz ogrencilerine duyurulmasl ve ekteki
~artnameye gore seyilen eserlerin 15/05/2015 tarihine kadar MUdilrliigiimiiz Temel Egitim
~ubesine gonderilmesi hususunda;
SOZ
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim MUdiirii
Ekler: ilgi Yazl ve Ekleri (6 Adet) DagltIm: iIye Kaymakamhgma (ilye Milli Egitim MiidUrlUgU) iIkokul MUd. Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~ttr, http://evraksorgu,meb,gov,tr adresindene21 e-78bb-337f-848a-fd5a kodu ile teyit edilebilir,
T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Sayl : 88013337/821.0511501658
Konu: Resim Yan~masl
11/02/2015
.............................. VALiLiGiNE
(it Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi: Glda, Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl'nm 06.02.2015 tarihli ve 69682986.821.05/633
saYlh yazlSI.
Glda, Tanm ve HayvancIllk Bakanhgl Egitim, YaYlm ve Yaymlar Dairesi
B~kahgl'nm, Tiirkiye genelinde resmi ve ozel tiim ilkokul 2, 3, ve 4. smlf ogrencilerine
yonelik "Gelecegimizin Goziiyle Giivenilir Glda-Ulusal <;ocuk Resim YarI~masl"
diizenlemek istediklerine ili~kin yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
He Tiirk Milli Egitiminin genel ama91arma uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve ama91ara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
illilge milli egitim miidiirliikleri tarafmdan gergekle~tirilmek iizere, goniilliiliik esasma gore
yapIlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinger ATES Bakan a. Genel Miidiir EK : ilgi yazl ve ekleri (5 sayfa) (Yazl ekJerine YEGiTEK'in http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurularilkategori/18 sayfasmdan ul~abilirsiniz.)
DAGITIM: Geregi:
BPlam
Bilgi: Temel Egitim Genel Miidiirliigii Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii
Glda, Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl
Egitim, Yaylm ve Yaymlar Daire Ba~k.
Konya Yolu Ozeri YEGiTEKIANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
YEG1TEK Bilgi: Y~ar $AHiN (Birim KOOTel.)
Tel: (0312) 2969440
[email protected]
Proje Bilgi: PHiz BiLGiN
Tel: (0312) 3156555/13
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden837S-8deO-3300-af6e-c909 kodu ile teyit edilebilir.
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCIUK BAKANLIGI E~itill4 Ya)'lm v~ Yaymlar Dairesi B~hgl
UPQ2016
,1 t
l,
'v,
Sayt :69682986.821.0SI-b'S ")
Konu : Oelecegimizin OozUyle OUvenilir Olda
(2. Ulusal C;ocuk Resim Yan,m8Sl)
';
~.. .l021201S
1111
0002.2Ot5·633
EVYDB
MiLLl EGITIM BAKANLItiINA
(Yenilik \Ie Egitim Teknolojileri Gene) MtldnrItlgU)
ilgi: 30/10/2012 tarihli ve B.08.0YET.O.06/821.05/137291 saytb yaztB1Z.
Olkemizde geny nesiUerin sanatm en renkJj i.;eri~ni banndJnm resimUzerinden gtda
gUvenilirligine dair bilgi ve hirikimlerini. beldenti ve hayallerini yansrtahilecekJeri hir payJqtm
platformu ol~turmak \Ie bOylece kamuoyunda gJda gQvenirligi ile ilgili farklndahklan geliJtirrnek
amaclyla, Bakanhttmz i~birliginde ilkokul 2. 3 ve 4. Slntf ogrencileri i~in organize edilip ilgi
yaztmm uygulanmastna izin veriien "Geleceiimtdn GDzli.yle GiJvenilil' Gula-UIIlSllI Cocuk
Resim Yan,masr"nm ilki 2012-2013 egitim ogretim dOneminde g~kle~tirilm~tir.
Toplam 80.000 ogrencinin yarJ$lgl ve 27 Ambk 2013 tarihinde OIda Tanm ve
Hayvanctltk Bakanl Saym Mehmet Mehdi EKER ve MUll Egitim &kant Saym Prof. Dr. Nabi
AVermn katthm1an He g~kl~len lansman toreniyle kamuoyu gQndemine ta§Inml~ ohm
Yan§manJn 2014-2015 egitim ogretim dOneminde de ge~kfeflirilerek geJeneksel bir yaplya
ka~tmasl iyin hazrrbklara ~lanmt~ ve sponsor s{)zle~i imzalanmll1tu.
SekWrun "yat. kurul~lanndan "Ttirkiye Silt, Et, aida Sanayicileri ve Oreticileri Birligi
(SETBJR)" sponsorlugunda yapllacak oJan 2. Ulusal C;ocuk Resim Yan~masma m~n yan~a
~ He yan,ma ~i 6megi ekte gonderilmekte olup. BakanhgmIZa bagh iI MudUrUlklerine
gerekli duymunun yaplhrulsl hususunda;
t
•
BiJgiIerinizi ve geregini rica ederim.
Eki:
1. Yanfm8 ~artnamesi (5 Sayfa)
2. Afi~ Ornegi (2 Adet)
j;~.;fMj11
".'.'.>.
·.fH
r;­ , " , / :V~H
;1
'-1,
tvedikc.t Bankacrlar Sole No: IOPK.14 Y. MaIIJANKARA Ayrmtthbilgl; A. ASlII. Q(JI2»):!' 4568·315 6$ SSIIlS Fall 34411140
Eltttromk Ag: www.OOIll.goV.tr
e-posI.Il: [email protected]
GIDA TARIM VE 8AYVANCILIK BAKANLIGI II. ULUSAL C;OCUK RESiM YARI$MASI $ARTNAMESt MADDE 1- YARI~MANIN KONUSU VE AMACI
•
Olda. Tanm ve Hayvancdtk Bakanbgt tarafmdan yurt genetinde ilkogretim
tigrencileri amsmda "Gelece~in GOzOyle Guvenitir Quia" konuJu adOliu resim yan$mas1
dtizenlenmektedir.
..
Oflvenli gulaya dale ~ocuklarlO hayaUerini resim arac:lh~lyta gorsel bir ~lene
dontifttirecek yanfDlayla tizellikle ge1ecegin bireyleri olacak ~uklanmtzda bu kavrama dtiniik
bilillf ve farklOdahk yaraUlmasl hedetlenmektedir.
..
Tili'kiye'de g~ nesillerin glda gilvenirligine daie bilgi ve birikimlerini, beklenti ve
hayaUerini yansltabilecetderi bir payl~im platformu ol~urarak. guia [email protected] ifgili
farklndahklan geli~tinnek pla.nlanmaktadlr.
•
Yan,ma sonunda 81 iJde dereceye giren resimlerden ol.n gezici serginin tUm
Tnrkiye'}i dol~l hedeflenmektedir.
MADDE 2- YARI$MAYA KATILIM $ARTLARI
•
Yurt genelinde bulunan 6zet ve resmi ilko~tim okullanmn 2-34. slOlf ogrencileri
bu yanpnaya katdabileceklerdir.
•
6grenciler yan~aya yalntZ bie eser ile katdabilir.
MADDE 3- ESERLERDE ARANACAK ~ARTLAR
•
Her OArenci yarJ:fIll8)'a, daha Onceden berhangi bie yan,maya katIimam" 1 (bir)
eseriyle katdabilir.
..
Y3flfDlada kullamlacak resim teknigi serbesttir.
..
Y ~ya gonderllen resmin arka sayfasma owencinin adl, soyadl, okulu, stmft.
okul numarast. bulunduAu iVil~ okul ad1,okul tclemn nurn3f3S1 bilgilerinin bulundu~u yan~ma
etiketi yapl~tmlacaktlr.
MADDE 4- YARI~MANIN UYGULANMA YONTEMi
•
Yan~n duyurulmasllla yilnelik afi~ler, Guia. Tanm ve Hayvanctltk Bakanhgl
tarafmdan bastmlarak 81 il Gida TarIm ve HaYVaIlctltk Mndurlaklerine gOnderilme:si
saglanacakttr.
..
it Qtda Tanm ve Hayvanclhk MUdOrtolderi iJe i~birli~ haJinde tI MiUi Egitim
MtldiirlUlderi 6zel veresmi ilkogretim okuUanna bu afi§leri gOndererek yanfmanm duyurusu
yapdm~ olacakttr.
Resimler. oncelikle okullarda Resim O~eninin ~kanbglnda en az 3 (u~)
bir komisyonea d~endirilerek. ok.uIu temsilen. dereceye giren 3 (O~) resim
ilye Milli Egitim MiidUrl11lderine gOnderilcccktir.
•
o~n olu~
•
il~e Mini Egitim MUdOrIOklert, Kuhar Komisyonu marifeti He ~ilen en iyi 3 (Oy)
resim,. tI9C~yi temsilen tl MiUi Egitim MUdUrltiklerine g6nderecektir.
•
11 Milli Egitim MudUrliikleri de KUltUr Komisyonu marifeti ile se~ilen en iyi 3 (u~)
resmi U'i temsilen Ankara Glda Tanm ve Hayvanclbk Bakanltgl'na gilnderecektir.
•
it Milli Ejitim Mildurltlkleri KtUtllt Komisyonu marifeti ite seyilen fri temsil
edebUecek en iyi 3 (Oy) resim arasmdan. TOrkiye birinci. ikinci, OyfIncQleri ve sponsor ozel Odtlltt
a1maya batt: kazanan resimler Ankara'da o~acak komisyon tarafindan belirlenecektir.
•
y an~ya verilecek olan eserlerin boyutJan 35 x 50 em ebadmda kiguia (resim
kaltdl. fon kartonu, canson, bristol vb.) olacaktlr.
•
Yan~ya eser verecek olan o~renciler, Kendi anlattm bi~imlerine uygun pastel
boya, sulu boya, guaj boya, akrilik boya. gazl! kalem, kolaj (Ylrtma-yapl~tlrma) teknigi
kuUanabilirler.
•
EserIer; sergilenmeye hazlr, arka klSllllnda doldurulup, imzalanml~ ekte bulunan
kabltm fonnu yaplitmlarak gonderilrnelidir. Resmin OnOnde hiybir yazl ve ibare olmayacakttr.
•
it birinci~ ikinci ve
Bakanh~Egitim, Yaytm
ol~lan jt1ri taraftndan
~tlnctlsU oiarak seyilen resimler Glda~ Tanm ve HaYVanclllk
B~hgma g6nderilecektir. B.anhglmtzea
TOrkiye birinei. ikinci, tl9UncUsU ve sponsor ozel OdUUtl a1maya hak
kazanan olan resimler sC9ilecektir.
ve YaYlnlar Dairesi
Y arl~ma; Se9iei Kurul Uyeleri ile birinci derece yakmhklarl olanlar dl~mda,
Babnbgmuz merkez ve ~ orgfltU ~h~lan dahil, Tilrkiye Cumburiyeti uyruklu ya~yan tUm
•
ogenciiere ~tktlr.
•
11 Milli E~itim MOdOriUltlkJeri araedlglyla gonderilmeyen. Uge ve lnerde kurulan
komisyonlarla degedendirmede SC9ilmeyen resimler, Gida Tanm ve HayvaDClhk Bakanhgl'nda
yapdacak jUri degerlendirmesine almmayacakttr.
•
Yan~a He ilgiii tUm merak edilen konularl, irtibat adres-telefon numara1anru
http://tarim.gov.tr ve http://setbir.org.tr adreslerinden de takip edebilirsiniz,
MADDE s.. MERKEZ DEGERLENDiRME KURULU
Gtda. Tanm ve Hayvanc1l1k Bakanitgl 'Gelecegimizin GOztlyle Gfivenilir Oida Resim
Y~masJ. Seyici Kurulu ~da isimleri belirtilen flyelerden olUfUC;
• Glda. Tanm ve Hayvanclhk Bakanhgl-Egitim, YaYlm ve YaYlnlar Dairesi
temsilen 3 ki~
B~kanllgt'm
.. Gtda. Tanm ve Hayvanclbk Bakanbgl. Olda ve Kontro} Genel MUdflrltlAii'nfl temsilen 1
.. Yaklll Dogu GUZeI Sanatlar Fakfiltesi Dekan} Prof. Dr. Ugurcan Akytlz
* SETBtR temsi1cisi 2 ki,i
.. SektlSrle ilgili STK temsilcisi
Degerlendirme topiantlsl i~in yeterli saytda ~ici Kurul Oyesi bulunmamasl halinde, Gtda
Tanm ve Hayvanclltk Bakanltgmca yedek llye 9agtnlabilir.
MADDE 6- JtiRt DE(;ERLENDiRMESi
•
SC91ci Kurul. 2015 ydl ..... .,.. .........
degerlendinne yapacaknr.
tarihinden Ankara'da toplanarak
•
Jt1ri bu toplanttda Tnrkiye 1. 2. 3. ve sponsor 6zei 6dtlUil almaya batt: bzanan
resimleri beHrler.
MADOE7-(01)LLER
•
Glda, Tanm ve Hayvancthk Bakanhgl-Egitim YaYlm ve Yaymlar Dairesi
~bgl tarafindan. OdUie deger g6ruien 2-34. 81mf 6gencilerine {)dOHer ve b~1 belgeleri
veri1ecektir.
•
Tnrldye genelinde Birinci. tkinci. D~OncO ve sponsor ozel OdtiIU aImaya hak
kazanan resimler Ankara'da yaptlacak bir organizasyonla kamuoyuna duyurulacak, organizasyon
WEB TARIM TV'den canll oJarak Y8Ylnlarmcaktlf.
•
Her ilde dereceye gircn 1'incl. 2'nci Ve 3'UncO yan~maclya {)dUI verilmek kaydlyla
toplam 243 ki~ 6dti11cndirilecektir.
•
SETBtR tarafmdan, 81 ilin;
Birincilerine" Samsung T230 Tablet + 16 OB Hafiza kartl + Kthf',
lkinciIerine" Sarnsung T230 Tablet ",
O~illerine ise" Samsung DV150F FotografMakinesi "verilecektir.
SIRALAMA
ooClLfJN CINst
Bir.incilik 00610
Samsung T230 Tablet
Hafiza kart. + KIltf
T230Tablet
DV150F
81
81
Foto
81
1
1
247
•
SETBtR tarafindan" de.receye giren
UrOnlerinden oIUfaD UrOn sepeti bediye edilecektir.
tum
ogrencUere (243 ki~iye) SETBtR
81 ilde dereceye giren ogrenciler arasmdan ~ilecek olan bir ogrenciye sponsor
•
amI MUlti veriJecektir.
•
Tilrkiye l' inci, 2' nci ve 3' Oncilleri ve sponsor ozel {)dillO kazanan ogrenciter
Ankara'da yaptlacak oIan Odtil torenine bir (1) velisi ve ogretmeni ~ljginde katlbm hakktna sahip
olaeakttr.
•
Yan~antn tUm organizasyon gideri sponsor fuma taraftndan kaT$llanaeaknr.
TAKViM Genel hatianyja q plam ~yledir:
•
Basm.Duyurusu ~UBAT 2015
Yan,ma metinlerinin okuUara gnnderilmesi, ogrencHere d.uyurulmasl ve yara,mamn
~latdmasl ~UBAT 2015
•
•
Okullardan dereceye giren resimlerin Uve il~e Milli Egitim MUdOrlillderine tesJim
edilmesi 27 NiSAN"()1 MAVIS 2015
..
11 ve tl~e MiUi Egitim Mtldtlrli.iklerinde kurulan komisyonda il ve il~lerde Birinci,
iJdnci ve O~tlncllierin se~ilmesi 04-08 MAVIS 2015
•
Merkez il ve il~elerde dereceye giren resimlerin tI MiUi Egitim MtidUrltlklerine
gonderilmesi 11-15 MAVIS 2015
•
tl MiUi Egitim MUdOrltlklerinde kurulankomisyonla fl Birinei. tkinci ve
UyUnctllerin Seyilmesi 18-22 MAVIS 2015
•
iUerde dereceye giren resimlerin 01da, Tanm ve Hayvanbk Bakanbgl-Egitim,
Yaynn ve Yaymlar Dairesi ~bgmagonderilmesi 25-29 MAYIS 2015
•
tllerden dereceye giren resimle.rin Olda, Tanm ve Rayvanclltk BakanlJgl-Egitim,
Yaytm ve Yaymlar Dairesi ~kanhgmda Ttlrkiye birinci. ikinci ve ~tlnctlleri ile sponsor ozel
Odtlltl almaya hak kazanan resimlerin sC¥ilmesi ve Han edilmesi 2015 YIh
•
tJdnllerin verilmesi EYLUL-EKIM 2015 Ylh
TELtFHAKKI
•
Y:m~ sonunda OdOl alan eser veya eserler, biitttn telif haklanyla Olda, Tanm ve
Hayvanclltk Bakanltgl tarafindan satm almmt~ gibi i~Jem gOrtlr. Old&. Tanm ve Hayvanclhk
Bakanltgl ()dot aim), ya da sergUenmeye deger bulunan eserleri. etkinliklerinde ve egitim
faaliyetlerinde afi~ katalog. bro~tlr vb. her tfirlU tamttm malzemelerinde 5846 saYlh Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun {FSEK} ilgili maddelerinde belirtilen ~eki1de; i~leme, yosrutma, yayma~
temsiJ, i~t, ses veya gOrtlntU nakline yarayan ~Iarla umuma iletim hakktnm yam sua
sergilemek ve M1l1 alan eserlerin ~ kamu kurumlanna devretmek Uzere herhangi bit bedel
Odemeksizin samp olacaktlr.
•
{)dnl almaya ve yaymlanmaya deger bulunan yapttlar Old&. Tanm ve Hayvanclltk
Yaytm ve Yaymlar Dairesi B~kanhil allivinde kalacak. eser sahibinin ismi
belirtilmek kaydlyla ve B~kanbk izniyle SETBiR finna~n ~'eb sitesinde., haztrlayacaldarl takvim~
poster, aibfim, kataJog. afi~. br~. liflet, dergi. bUllen. vb. ~lfIDalarda kuUamm hak.lanna sahip
olaeaklardu.
Bakanbgl~ Egitim~
ESERLERiN tADESt
•
Yan,maya teslim editen eserlerin iadesi yaptlmayacaktlr.
DtGER HUSUSLAR
Katlhm formlan ve ~ler 11 MiUi Egitim MUdUrlUkleri, okuUardan ve aynca.
BakanbglmlZ web sitesi www.tarim.gov.tr adresi duyurutar bOltimUnden lemin ve takip edilebilir.
•
..
01da, Tarun ve Hayvanclbk Bakanilgl ()dur alan ve sergilenmeye deger bulunan
eserleri yurt i~inde ve yurt dlflOOa sergileme hakktna sabip olacaknr.
•
YanfDlaya katIlan btitUn ogrencUer ve
kabul etmi~ saYlbrlar.
~enci velUeri,
bu
~e
hOktlmlerini
•
$armamede belirtilmeyen hususi.arda veya tereddtlt balinde Olda, Tanm ve
Hayvanctbk Bakanllgmln kararlan g~lidir.
KATILAN TOM MuciLERE BA$ARILAR niLElUz••.
mTIBAT ADRES: GIDA TARIM VE HAYV ANCILIK BAKANLI(;I
Egitim Yayun ve YIlymlar Dairesi ~kanbgt
tvedik Caddesi Bankacliar Sobk No: 10
YenimahaUe I ANKARA
TEMAS Kist tLETi$tM BtLGtLERi:
1. Filiz BiLGtN
031231565 [email protected]
2. Tugba TEKBA$ 0312315 6S [email protected]
t1kolwl 2. 3. ve 4. SUllftar Arasl Resim Ya~masl
81 il1n
Birindsloo;
Tablet PC (Haftm lwtt+klUf)
n~incisine; Tablet PC
O~uru;iisune; fOtogrAf Makinesi
Toplam 243 ader MOl wrilecektir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız..