T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Yayın Nu: 105
Defter-i Hâkânî Dizisi: XIII
75 NUMARALI
GELİBOLU LİVÂSI MUFASSAL
TAHRÎR DEFTERİ
( 925 / 1519 )
I
<Dizin ve Transkripsiyon>
ANKARA – 2009
Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Proje Sorumluları
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Önder BAYIR
Osmanlı Arşivi Daire Başkanı
Dr. Ahmet Zeki İZGÖER
Yayın İşleri Koordinatörü
Yayına Hazırlayanlar
Abdullah SİVRİDAĞ
Ahmet ÖZKILINÇ
Ali COŞKUN
Murat YÜZBAŞIOĞLU
Baskıya Hazırlama
Murat ŞENER
Salih DUTOĞLU
75 NUMARALI
GELİBOLU LİVÂSI MUFASSAL
TAHRÎR DEFTERİ
( 925 / 1519 )
I
<Dizin ve Transkripsiyon>
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER............................................................................................................................................................................. V
KISALTMALAR ........................................................................................................................................................................ VII
I. GİRİŞ.......................................................................................................................................................................................... 1
II. GELİBOLU LİVĀSINA AİT TAHRĪR DEFTERLERİ.......................................................................................................... 7
A. YARARLANILAN DEFTERLERDEKİ İDĀRĪ BİRİMLER ............................................................................................ 7
B. GELİBOLU LİVĀSINA AİT DEFTERLER ...................................................................................................................... 9
III. DİZİNLER..............................................................................................................................................................................11
A. KİŞİ VE CEMĀ‘AT ADLARI DİZİNİ ..............................................................................................................................13
B. YER ADLARI DİZİNİ........................................................................................................................................................37
C. TERİMLER DİZİNİ...........................................................................................................................................................54
IV. 1519 TARİHİNDE GELİBOLU LİVĀSI HARİTASI ...........................................................................................................65
V. 75 NUMARALI GELİBOLU LİVĀSI MUFASSAL TAHRĪR DEFTERİ: TRANSKRİPSİYON.........................................67
VI. 75 NUMARALI GELİBOLU LİVĀSI MUFASSAL TAHRĪR DEFTERİNİN FİHRİSTİ ............................................217
V
KISALTMALAR
bk.
: Bakınız
a.g.e.
: Adı geçen eser
BOA
: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
c.
: Cāmi‘
Ç.
: Çift
çf.
: Çiftlik
cm.
: Santimetre
çr.
: Çayır
h.
: Hacer
İB, AK
: İstanbul Belediyesi, Atatürk Kitaplığı
k.
: Karye
kl.
: Kal‘a
kz.
: Kazā
l.
: Livā
m.
: Mahalle
MAD
: Maliyeden Müdevver Defterler
M.C.O.
: Muallim Cevdet Ortaboy
md.
: Mescid
mn.
: Manastır
mz.
: Mezra‘a
n.
: Nāhiye
nf.
: Nefs
nu.
: Numara
s.
: Sayfa
TD
: Tahrir (Defter-i Hākānī) Defterleri
TDVİA
: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
TK, KKA
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyūd-ı Kadīme Arşivi
v.
: Varak
vb.
: ve benzeri
vt.
: Vilāyet
zm.
: Zemīn
zv.
: Zāviye
VII
GİRİŞ
Kurumumuzca Anadolu, Karaman, Rum, Diyar-ı
Bekr, Arab, Zülkadiriyye ve Rum-ili eyaletlerinin
“muhasebe-icmal” defterleri yayınlanmıştır. Anadolu
ve Rum-ili eyaletlerine ait defterlerde Gelibolu livası
bulunmamaktadır. Bunun sebebi Gelibolu livasının
Osmanlı donanmasının başında bulunan kaptana
verilmesi dolayısıyla farklı statüde olmasından kaynaklanabilir. XVI. yüzyılın başlarında timar sistemine dahil olan Osmanlı coğrafyasının bütün bölgelerine ait verilerin tamamlanabilmesi için Gelibolu
livasının TD 75 numaralı mufassal tahrir defterinin
yayını uygun görülmüştür.
Gelibolu'nun Osmanlılar Tarafından Fethi
Gelibolu aynı adı taşıyan yarımadanın kuzeydoğu kesiminde Çanakkale Boğazı'nın kuzey giriş
kısmında, denize doğru uzanan bir yüksekliğin üzerinde kurulmuştur. Şehrin ve yarımadanın adının
“gemi şehri, güzel şehir” yahut “Galyalılar'ın şehri”
anlamındaki Kallipolus veya Gallipolis'ten geldiği
belirtilir. Ancak bu adın menşei hakkında kesin bilgi
yoktur. Şehir, XIV. yüzyılın başlarından itibaren bu
bölgeye yönelik akınlarda bulunan Türkmen beylikleri tarafından Gelibolu adıyla anılmıştır.
Bizans İmparatorluğu'ndaki taht kavgaları
Osmanlılara Rumeli kapılarını açmıştır. Orhan Bey'in
oğlu Süleyman Paşa idaresindeki Osmanlı kuvvetleri
İmparator Kantakuzenos'un müttefiki sıfatıyla 1352
yılında Gelibolu yarımadasına gelmişlerdir. Bizans
kuvvetleriyle birlikte Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele eden Süleyman Paşa'ya Çimbihisarı üs olarak
verilmiştir. Bu bölge Osmanlılar için Rumeli'de bir
dayanak noktası oluşturmuştur. Daha sonra müstakil
hareket etmeye başlayan Süleyman Paşa bir taraftan
Trakya'ya, diğer taraftan Gelibolu yönüne akınlarda
bulunmuştur. Gelibolu abluka altına alınmıştır.
Bizanslılar haraç vermek şartıyla Osmanlıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken 2 Mart 1354'te meydana gelen şiddetli deprem Gelibolu kalesi surlarının
yıkılmasına ve şehrin harap olmasına yol açmıştır.
Halkın bir kısmı hayatını kaybederken, bir kısmı da
soğuk ve kıtlık yüzünden buradan kaçmıştır. Osmanlılar savunmasız ve boş şehri kolayca ele geçirmişlerdir.
Bu haberi duyan Süleyman Paşa Biga'dan buraya
gelerek kaleyi yeniden onartıp tahkim etmiştir. Anadolu'dan Türk nüfus getirilip şehre yerleştirildi.
Osmanlı hakimiyetinde Gelibolu, Trakya ve
Balkanlar'a yönelik akınlarda önemli bir harekat üssü
olmuştur. Süleyman Paşa, cami ve imaret yaptırıp
vakıflar tahsis ettiği Bolayır'a 1357'de defnedilmiştir.
13 Ağustos 1366'da Savoy Dükü Amedeo bir haçlı
filosu ile Gelibolu'yu alarak 14 Haziran 1367'de
Bizans'a terketmiştir. Bu durum Osmanlılar'ın
Balkanlarla olan bağını kesintiye uğrattıysa da
Bizans İmparatoru IV. Andronikos, I. Murad'ın ısrarlı
talebi sonucu kaleyi Osmanlılar'a bırakmıştır.
1376'daki bu ikinci fetihle Gelibolu kesin olarak
Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Burası Osmanlı
orduları için bir geçit yeri ve deniz üssü olarak önem
kazanmıştır.
Gelibolu fetihten sonra bir sancak ve sancak
merkezi olduğu gibi Rumeli'nin ilk Paşa sancağı
olmuştur. Daha sonra bir denizcilik idare merkezi
olarak şöhret kazanmıştır. Osmanlı donanmasının
başındaki kaptan-ı derya burayı merkez edinmiştir.
Dolayısıyla kaptan-ı derya sancağı olarak da
biliniyordu. Gelibolu sancağı kaptan-ı deryalara
verildiği için müstakil bir yapı gösteriyordu. Fakat
şeklen Rumeli beylerbeyiliğine tabi idi. Gelibolu
1533'te Hayreddin Paşa'nın kaptan-ı derya oluşu ve
Cezayir-i Bahr-i Sefîd eyâletinin kuruluşundan sonra
buranın merkez sancağı olmuştur1.
Gelibolu livası; “Yayınlanan Tahrir Defterinin
Muhtevası ve Özellikleri, Yerleşim ve İdarî Birimler,
Nüfus ve Demografik Yapı, Liva'nın Ekonomik Durumu ve Gelir-Gider Kategorileri, Vakıflar ve Sosyal
Müesseseler ile Yayın Sırasında Takip Edilen Usul”
başlıkları altında değerlendirilmiştir.
I-YAYINLANAN TAHRİR DEFTERİNİN
MUHTEVASI VE ÖZELLİKLERİ
TD 75 numaralı mufassal tahrir defteri Hicrî
925 tarihli olup 639 sayfadır. Defterin dış cilt
boyutları 42x16, varak boyutları 42,5x15, yazılı
kısım boyutları ise 31x9 cm.dir. Varakların kontrolü
için konulan reddadeler kısmen mevcuttur. Defter
tamamıyla siyah çini mürekkeple yazılmıştır. Deftere
sonradan sayfa numarası verilmiştir. Bu gibi
defterlerde her idarî birimin yazımından sonra
bırakılması âdet olan boş sayfalar burada da vardır.
Toplam 51 adet numara verilmemiş boş sayfa bulunmaktadır. Sayfa numarası verilmeyen boş sayfalar
tıpkıbasıma alınmamıştır.
Defterin dibacede belirtildiği gibi bölgenin
tahriri Sultan Selim Han'nın emri ile görevlendirilen
tahrir emini Zaim İbrahim ile kâtib Hüsrev bin
1
TDVİA, Gelibolu maddesi, cilt 14, s. 1-6.
1
II-YERLEŞİM VE İDARÎ BİRİMLER
Abdullah tarafından yapılmıştır. Tahrir 924 yılında
tamamlanarak Sultan Selim Han'a Haleb'de arzedilmiştir. Kâtibin yazısı okunaklı, temiz ve berraktır.
Yayınlanan bu defterin 471. sayfasındaki ifadeden
bölgenin bundan önceki tahririnin Kavaklu Bedrüddin
tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.
GELİBOLU LİVASI
1-Gelibolu Kazası
a-Gelibolu nahiyesi
b-Cinbi nahiyesi
Defterin fihristi (s. 2), Gelibolu Livası Reaya
Kanunnamesi (s. 3), İmroz Adası Reaya Kanunnamesi
(s. 4), Limnos Adası Reaya Kanunnamesi (s. 5),
Taşyoz Adası Reaya Kanunnamesi (s. 6), Semadirek
Adası Reaya Kanunnamesi (s. 7), dibace (s. 9),
Gelibolu livasındaki padişah hassları (s. 9-81),
mirliva hassları (s. 83-155), Gelibolu, Palokasrı ve
Kilidülbahr kaleleri mustahfız timarları (s. 157-279),
zeamet ve sipahi timarları (s. 281-366), evkaf ve
emlak (s. 367-564), müsellemler (s. 565-600) ve eşkünci
müsellemler (s. 601-637)'de yer almaktadır.
c-Evreşil nahiyesi
d-Karıyaya2 nahiyesi
e-Eceovası nahiyesi
2-Mıgalkara Kazası
a-Mıgalkara nahiyesi
b-Abrı3 nahiyesi
c-Harala nahiyesi
3-Keşan4 Kazası
Yayınladığımız 75 numaralı defterin son
bölümü eksiktir. Bu eksiklik aynı tahrir sonuçlarına
göre hazırlanan TD 67 numaralı defterden anlaşılmaktadır. Bunu tamamlamak için TD 67 numaralı
defterin son 4 sayfasının transkribesi yapılarak
indekslik isimler ilgili dizinlere italik olarak “TD
67/…” şeklinde alınmıştır.
TD 67 numaralı defterin 152'nci sayfasındaki
ceman yekününde Gelibolu kazasındaki Karıyaya,
Eceovası ve Evreşeili nahiyelerindeki köylerde 345
adet müsellem ocağı, 601 müsellem ve 610 yamak
mevcuttur. Yine bu nahiyelerdeki köylerde 1.030
piyade ocağı, 1.302 piyade ve 1.278 yamak bulunmaktadır. Yayınladığımız defterin 205-278'inci sayfalarında kayıtlı olan piyadeler maktu 108 akçe vergi
vermekteydiler. Bu vergiler Kilidülbahr kalesi mustahfızlarına timar kaydedilmiştir. TD 75 numaralı
defterin 565-600'üncü sayfalarında kayıtlı bulunan
müsellemler ise herhangi bir vergi vermezlerdi.
Bunun yerine yalı ve limanları beklerler, denizden
gelecek düşman gemilerini hisarlara ve köylere haber
verir, limanları temizler ve korurlardı. Müsellemlerin
piyadelerden en önemli farkı atlı olmalarıydı.
Yayınladığımız defterin 601-637'nci sayfalarında Mıgalkara kazasındaki eşkünci müsellemler
yani sefere iştirak edenler kayıtlıdır. 601'inci sayfada
“Ādet-i müsellemān, ber-mūceb-i kānūn-ı kadīm-i
pādişāh-ı ‘ālem-penāh halledallāhu-mülkehu. Baş
müsellemlü nevbetle eşer. Her kangısı eşerse hāsılı ol
alur ve baş müsellemler dahi ekdüğiniñ ‘öşrin birbirine
virürler ve ellişer akçe virü[r]ler ve yamak olanlar
dahi ellişer akçe virürler ve ekdüğüniñ ‘öşrin dahi
virürler. Şöyle ki müsellem yerinde eke. Gayrı sınurda eken müselleme ‘öşr virmez yerlüsine virür” kaydı
mevcuttur.
2
4-Limnos Ceziresi Kazası
ADALAR
a-Taşyoz ceziresi
b-Semadirek ceziresi
c-Limnos ceziresi
d-İmroz ceziresi
KALELER
a-Gelibolu kalesi
b-Kilidülbahr kalesi
c-Palokasrı kalesi
Gelibolu livası şehir ve kasaba merkezlerinde;
Gelibolu'da 54 müslim, 6 gebran, Bolayır'da 6
müslim, Mıgalkara'da 34 müslim, 1 gebran, İmroz
adası Palyanbolukalesi'nde 12 gebran ve Limnos adası
Palokasrı'nda 4 gebran mahallesi olmak üzere toplam
94 müslim ve 17 gebran mahallesi mevcuttur. Ayrıca
Gelibolu şehir merkezinde 15 hane ve 2 mücerred
Yahudi ve 2 hane Ermeni cemaati ile İmroz adası
Palyanbolukalesi Ayo Yani mahallesinde 2 hane ve 5
mücerredden oluşan müsliman cemaati vardır. Livada 4
kaza (Keşan'la birlikte), 8 nahiye, 4 ada (Taşyoz,
Semadirek, Limnos, İmroz), 10 nefs (Galibolu,
Limanhisar, Kakirahkalesi, Yenihisar, Mıgalkara, Palyanbolukalesi, İskinidkalası, Kısalukalesi, Palokasrı
ve Bolayır), 3 kale, 384 köy ve 24 mezraa mevcuttur.
2
BOA, TD 12, s. 91'de “Niyābet-i ‘Aliyü'd-dīn ki Karı-yaya dimekle
ma‘rūfdur.” şeklindedir.
3
Aynı defter, s. 29.
4
Keşan kazasının bir bölümü TD 73 ve TD 77 numaralı Hicrî 925 tarihli
defterler ile TD 370 numaralı Hicrî 937 tarihli defterde Paşa livasına
bağlı olarak geçmektedir.
III-NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI
Gelibolu livasında vakflara ait yerleşim birimlerinin reayası dışında; Gelibolu kazasında 1.315 hane-i
müslim, 575 hane-i gebran ve 585 mücerred; Mıgalkara
kazasında 1.193 hane-i müslim, 36 hane-i gebran ve
456 mücerred; Keşan kazasında 132 hane-i müslim, 43
mücerred; Limnos adasında 1.574 hane-i gebran, 818
mücerred, 17 müslim; Semadirek adasında 107 hane-i
gebran, 75 mücerred; İmroz adasında 415 hane-i
gebran, 368 mücerred, 8 müslim; Taşyoz adasında
407 hane-i gebran, 254 mücerred, 93 bive olmak üzere
toplam 2.639 hane-i müslim, 2.714 hane-i gebran,
2.576 mücerred5 ve 93 bive bulunmaktadır.
IV-LİVANIN EKONOMİK DURUMU VE
GELİR-GİDER KATEGORİLERİ
1519 yılında Gelibolu livasından evkaf gelirleri
hariç 3.762.251 akçe vergi geliri elde ediliyordu.
Bunun 2.679.377 akçesi padişah hassı, 491.107 akçesi mirliva hassı, 32.722 akçesi zeamet, 202.580 akçesi sipahi timarları, 265.102 akçesi mustahfız timarları, 25.000 akçesi ser-piyadegan timarları, 6.456
akçesi bazdar timarları ve 59.907 akçesini de eşkünci
müsellemler gelirleri teşkil ediyordu.
V-VAKIFLAR VE SOSYAL MÜESSESELER
Gelibolu livasında vakıf geliri bulunan müesseseler şunlardır:
a-Camiler
Gelibolu livası Gelibolu şehir merkezinde Gazi
Hudavendigar, Hass Ahmed Bey, Mesih Paşa ve
Yakub Bey; Gelibolu kazası Bolayır merkezde
Süleyman Paşa ve Bolayır; Seydikavağı köyünde
Kavak; Karıyaya nahiyesi Aydınlu köyünde Hacı
Kulfal bin Bahşi ve Yenişehirlü köyünde Hacı Yusuf
bin Mehmed; Evreşil nahiyesi Yayağaç köyünde
Mehmed Bey; Kilidülbahr'de Kilidülbahr kalesi;
Mıgalkara nefste Turahan Bey, Ömer Bey ve Eski
Cami; Mıgalkara kazası Abrı nahiyesi Abrı köyünde
Şeyh Süleyman Halife Camileri vardır.
b-Mescidler
Gelibolu livası Gelibolu şehrinde Adiloğlu/Davud bin Adil, Ahmed Çelebi bin Hızır Bey, Alaüddin/Bahşizade, Ali Fakih bin Mezid Fakih, Asılpaşa
Hatun binti Saruca Bey, Azebler Mahallesi, Bıçakçıoğlu, Bostancı İnebeyi, Hüsam Hoca/Buçuk Kilindir, Cemşidzade/Cemşidoğlu, Emir Paşa, Güdük Hızır
bin Abdullah, Hacı Ahmed bin İskender, Hacı Doğan
Dizdar, Hacı Doğan, Hacı Hamza, Hacı Hamza el5
Livanın toplam hane sayısının kayıtlı olduğu 366'ncı sayfada müslim
ve gebran ayrımı yapılmadan mücerred yekünleri birlikte verilmiştir.
Bezzaz veled-i Karaca, Hacı İbrahim bin Mehmed,
Hacı Kasım bin Hacı Timur, Hacı Kemal/Soyağı,
Hacı Koçak, Hacı Muhyiddin bin Hüseyince, Hacı
Mustafa, Hacı Mürsel, Hacı Tanrıvermiş, Hacı
Timurtaş, Hacı Yeğan, Hamza bin Hasancuk, Hamza
bin Hasancuk(-i diğer), Haraccı Hamza, Hasan Paşa
bin Karaca Paşa/Karaca Paşa, Hüseyinceoğlu, Hass
Ahmed Bey Zaviyesi, Hatib, Hoca Hamza, Hoşkadem, Hüsam Hoca, Kapudan Mehmed Bey bin
Aziz, Kassab Tat Ahmed Zaviyesi, Keçeci Hacı
Mahmud, Kılabudancızade, Kırımlu Hızır, Kilise,
Mehmed bin Kul Hızır, Mesih Paşa, Mevlana
Muhyiddin bin Yazıcı, Muhyiddin bin Hüseyin
Benna, Muhyiddin bin Hüseyin Benna(-i diğer),
Pabucioğlu, Paşa Bola Hatun binti Hacı Koçak,
Sinan Bey birader-i Saruca Paşa, Binti Sinan
Bey/Sinan Bey kızı, Sinan Bey, Sinan-ı Dıraz,
Sofuca Halil, Sunkurca, Şeyh, Uzunca İbrahim Reis,
Ümiz bin Bazarlu, Yağcı Hacı Hayrüddin, Yakub
Bey, Yusuf-ı Dıraz bin Halil; Bolayır Seydikavağı
köyünde Ahmed Paşa; Karıyaya nahiyesinde Dayıköyü; Mıgalkara merkezde Hacı Halil, Hacı Hayrüddin
bin Hacı İlyas/Taşoğlu, Hacı İlyas, Hacı İlyas(-ı diğer),
Hacı İlyas bin Resul/Taşoğlu, Hacı İsrail, Hacı İvaz,
Hacı Mahmud, Hacı Muhyiddin, Hacı Yakub, Hacı
Yunus, Serrac Kadı; Harala nahiyesi Harala köyünde
Hundi Hatun/Harala köyü Mescidleri vardır.
c-Zaviyeler
Gelibolu merkezde Ahi Devle, Alaüddin,
Debbağ Ahi Muslihüddin bin Ahi Tanrıvermiş,
Hallac Ahmed, Hass Ahmed Bey, Karaca Bey,
Kassab Tat Ahmed, Mahmud Bey veled-i Kassab,
Murad Dede, Sinan Paşa; Bolayır'da Bolayır; Evreşil
nahiyesi Burunviran köyünde Bahşi Dede; Mıgalkara
kasabasında Ahi İlyas, Ahi Musa, Yatağan Dede,
Yeğan Reis; Keşan kazası Saru Adil köyünde Evhad
Dede; Zaviyeleri bulunmaktadır.
d-İmaretler
Gelibolu şehrinde Saruca Paşa; Bolayır nefste
Bolayır ve Süleyman Paşa; Mıgalkara kasabasında Ali
Bey veled-i Mahmud Bey bin Kassab, Mahmud Bey
veled-i Kassab ve Turahan Bey İmaretleri mevcuttur.
e-Muallimhaneler
Gelibolu merkezde Alaüddin, Bali Bey, Hamza
bin Hasancuk, Hasan Bey, Katib Muhyiddin bin Atmaca ve Sunkurca Muallimhaneleri vardır.
f-Medreseler
Galibolu nefste Balaban Paşa, Mihaliç Hatib ve
Saruca Paşa; Mıgalkara kasabasında Mahmud Bey veled-i
Kassab ve Turahan Bey Medreseleri bulunmaktadır.
3
g-Türbeler
Gelibolu şehrinde Ayşe Hatun, Hallaç Ahmed
ve Sinan Paşa türbeleri vardır.
Ayrıca Gelibolu merkezde Baba Tekkesi bulunmaktadır.
VI-YAYIN SIRASINDA TAKİP EDİLEN
USUL
TD 75 numaralı defterin transkripsiyonu
yapılarak yer, şahıs ve terim indeksleri bundan
hazırlanmıştır. Transkripsiyona yerleşim birimlerinde
bulunan vasıfsız reaya, 206-278'inci sayfalarda
bulunan piyade ve yamak ile 565-637'nci sayfalarda
bulunan müsellem ve yamak isimleri alınmamıştır.
Ayrıca defterin evkaf bölümündeki dükkân, mahzen ve
odaların yalnızca kaç adet olduğu belirtilmiştir.
Yerleşim birimlerinin sonunda verilen hasıl, hane,
mücerred ve bivelerin yekünlerinde toplama hataları
vardır. Bunlara müdahale edilmeyerek yazıldığı
şekliyle alınmıştır.
TD 67 numaralı müsellem defterinde yer alan
köylerin sırası TD 75'teki müsellem bölümündeki
köy sırası ile aynıdır. 75 numaralı defterdeki müsellem bölümü eksik olduğundan bu defterde hiç yer
almayan 67 numaralı defterin son dört sayfasında
geçen çiftlikler isimleri şahıs adları ve yer adları
dizinlerine italik olarak alınmıştır.
Yerleşim yerlerinin tabi oldukları idarî birimler
bazen tamamı yazılmış, bazen nahiyesi belirtilmemiş,
bazen de hiçbir idarî birime bağlanmadan yazılmıştır.
Ancak bunların farklı defterlerde aynı idarî birimlere
bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bunda dolayı aynı idarî
birime bağlı yerleşim yerleri birleştirilmiştir. Mesela
defterin 571. sayfasında Karıyaya nahiyesine bağlı
olarak kaydedilen Alacaburgaz köyü 222, 235, 239
ve 267. sayfalarında hiçbir idarî birime bağlanmadan
yazılmıştır. Bu durumda olan yerleşim birimleri yer
adları dizinine tek maddede birleştirilerek ilgili nahiyeye bağlanmıştır.
Yayına hazırlanan TD 75 numaralı tahrir
defterin I. cildi; Giriş, Gelibolu Livasına Ait Tahrir
Defterleri, Dizinler (Kişi ve Cemaat Adları, Yer
Adları ve Terimler), Harita, Yayınlanan Defterin
Fihristi ve Transkribe'den; II. cildi ise defterin
Tıpkıbasımı'ndan oluşmaktadır.
“Gelibolu Livasına Ait Tahrir Defterleri”
bölümü iki başlık halinde değerlendirilmiştir. “Yararlanılan Defterlerdeki İdarî Birimler” başlığı altında
livaya ait yayın yaparken yararlandığımız defterlerin
idarî birimleri esas alınarak fihristleri çıkarılmış ve
karşılarına sayfa veya varak numaraları yazılmıştır.
“Gelibolu Livasına Ait Defterler” başlığı altında ise
4
livanın mevcut tahrir defterleri tablolar halinde
verilmiştir.
Dizinler; Kişi ve Cemaat Adları, Yer Adları ve
Terimler olmak üzere üç bölüm halinde verilmiştir.
Kişi ve Cemaat Adları dizinine; cemaatler,
millet isimleri ve ismini şahıslardan alan mahalle,
mezraa, zaviye, cami, Mescid, asiyab, bağ, bağçe vb.
isimler alınmıştır. Reaya isimleri yazılırken bazı
yerlerdeki papaslar “papa” şeklinde yazılmıştır.
Muhammed veya Mehemmed olarak okunması
gereken isimler “Mehmed” olarak indekse alınmıştır.
Mutak, birader, zen, damad gibi sıfatların önünü
transkribe, yer ve şahıs adları dizinlerinde virgül
konulmuştur. Hamza Kethuda, mu‘tak-ı Ahi Doğan
gibi.
“Yer Adları” başlığı altında ise her türlü yer ve
yer tarif eden kaza, nahiye, köy, mezraa, mahalle,
cami, Mescid, zaviye, muallimhane, imaret, türbe,
dükkân, bağ, bağçe, çiftlik, asiyab (değirmen) vb.
isimler alınmıştır. Çiftliklerin tabi olduğu yerleşim birimleri yazılmamışsa hangi yerleşim biriminin altında
geçmişse o yerleşim birimine bağlanmıştır. TD 67
numaralı defterden yer adları dizinine alınan köy ve
çiftlikler italik olarak “TD 67/…” şeklinde gösterilmiştir.
Hazırlanan terim indekslerinde; adet-i ağnam,
adet-i deştbani, ağnam, akça, alef, arus, asiyab,
asiyab-ı abi, asiyab-ı badi, asiyab-ı seyl, asl-ı nakd
akça, a‘şar, a‘şar-ı karye, badhava, bağ, bağat, bağçe,
baha, bakla, bennak, ber-vech-i iştirak, ber-vech-i
maktu, besatin/bostan, bidat, bidat-ı hanazir, böğrülce, buğday, burçak, Ç. (çift), canavar, ceviz, cihet,
cihet-i imam, cihet-i müezzin, cihet-i mütevelli,
cihet-i tevliyet, cürm, cürm ü cinayet, cüz, çayır-ı
hassa, çift, çiftlik, çiftlik mahlul, değirmen, dekakin,
deştbani, dükkân, ellici/elliciyan, erzen, eşkünciyan,
evkaf, gallat, galle, ganem, gebr, gebran, gendüm,
gerdek, guncid, gügül, h. (hacer), hacer/haceran,
hanazir, hane, hane-i gebr, hane-i müslim, harac,
harac-ı bağat, harc, hasıl-ı a‘şar-ı gallat, hasıl-ı a‘şar-ı
karye, hasıl-ı cezire, hasıl-ı nefs, hasır, hınta, hisse,
hudud, imam, imamet, ispençe, kabluca, kala, kettan,
kilçe, kile, kovan, koyun, küvare, mahalle/mahallat,
mahsul/mahsulat, mercümek, merdan-ı kala, merd-i
kala, meremmet, mescid/mesacid, mezraa/mezari,
midad, muamele, mudd/muddan, mukataa, mukataa-i
zemin, mukataa-i zemin-i hane, mutak, mücerred/
mücerredan, müezzin, müsellem/müselleman, müselleman-ı eşkünciyan, nakd/nakdiyye, nakd akça, nefs,
niyabet, nohud, öşr, öşr-i bakla, öşr-i burçak, öşr-i
gallat, öşr-i galle, öşr-i guncid, öşr-i gügül, öşr-i kabluca, öşr-i kettan, öşr-i kovan, öşr-i küvare, öşr-i mercümek, öşr-i nohud, öşr-i penbe, öşr-i piyaz, öşr-i sir,
öşr-i susam, öşr-i tohm-ı kettan, papa/papas, penbe,
pih, piyaz, resm, resm-i arus, resm-i asiyab, resm-i
bağçe, resm-i bostan, resm-i çift, resm-i gerdek,
resm-i kovan, resm-i nim çift, rüsum, sir, susam, şair,
tahvil, tapu-i zemin, tevliyet, timar, tohm-ı kettan,
uteka, vakf, vakf-ı mescid, vakfiyye, vakfiyyet, vâkıf,
yamak, zaviye, zemin ve ziraat terimleri defterde
sıkça geçtiği için dizine madde başı olarak alınarak
sayfa numarası verilmemiştir.
Yer adlarının haritadaki yerlerinin bulunması
ve haritanın yapımı için Harita Genel Müdürlüğü,
1/200.000, 1948 tarihli haritalardan istifade edilmiştir.
Ayrıca internette bulunan httb:\\www.fallingrain.com'da
World Index kısmının Türkiye bölümünden de
faydalanılmıştır. Biga sancağında olupta gelirinin bir
kısmı veya tamamı Gelibolu sancağındaki vakıflara
tahsis edilen köyler de haritada ilgili yerlerine işaretlenmiştir.
Bölgenin haritası hazırlanırken liva merkezi
mavi, kaza merkezleri kırmızı, nahiye merkezleri
yeşil, kaleler ve bölge isimleri bordo, köy ve mezraalar da siyah renklerde gösterilmiştir.
5
GELİBOLU LİVĀSINA AİT TAHRĪR DEFTERLERİ
A. YARARLANILAN DE FTERLE RDE Kİ İDĀRĪ BİRİ MLER
1. MUFASSAL DEFTERLER
TD 12
Tārīh: 879, tam, 264 sayfa. (İstanbul
Belediyesi, Atatürk Kitaplığı, M.C.O. 79
numarada kayıtlı defterin devamıdır.)
İdārī Birimler
Nefs: Mıgalkara (1-15), Gelibolu (177),
Bolayır (199-204), Seydi-kavağı (204-206)
Nāhiye: Abrı (16-20, 29-36), Harala (2123, 37-44), Ece-ovası (45-89), ‘Aliyü'ddīn/Karı-yaya (91-127), Evreşil (129173), Mıgalkara (211-233)
Emlāk (175-176)
Evkāf (177-264)
Cemā‘at-ı doğancıyān: 24-26
Cemā‘at-ı tuzakcıyān: 26-27
TD 25
Tārīh: 875, tam, 72 sayfa. (Kanunnamesi
vardır.)
İdārī Birimler
Nefs: Palo-kasrı-kal‘ası (3-16)
Cezīre: Limnos (1-72)
TD 67
Tārīh: 925, tam, 193 sayfa. (Kanunnamesi
ve dibacesi vardır. TD 75 numaralı
mufassal defterin müsellem-piyāde bölümü
ile aynı kayıtları ihtiva etmektedir.)
İdārī Birimler
Nāhiye: Karı-yaya (3-49), Ece-ovası
(51-109), Evreşe-ili (111-152), Abrı ve
Harala (153-190)
TD 75
Tārīh: 925, başı tam, sonu eksik, 639 sayfa.
(Kanunnamesi ve dibacesi mevcuttur.)
İdārī Birimler
Kazā: Mıgalkara (291-360, 366, 393418, 523-552, 601-637), Gelibolu (361366, 419-522), Keşan (366)
Nāhiye: Ece-ovası (91-101, 577-592),
Abrı, Harala, Ece-ovası, Evreş-ili, Karıyaya ve Keşan (197-279, 293-360),
Mıgalkara (281-290, 365), Abrı (117118, 291-293), Cinbi (84-89, 361-364),
Karı-yaya (83-84, 565-576), Evreşil
(593-600), Abrı ve Harala (80-81, 601637)
Kal‘a: Palo-kasrı (157-196), Gelibolu
(197-204), Kilidü'l-bahr (205-279)
Nefs: Gelibolu (9-67, 83, 419-522, 553554), Liman-hisār (69-71), Galata (90),
Kakirah-kal‘ası (73-74), Yeñi-hisār (74-75),
Mıgalkara (103-116, 547-552), Palyanboluka‘ası (119-127), İskinid-kal‘ası (131-132),
Kısalu-kal‘ası (133-135), Palo-kasrı-kal‘ası
(137-143), Bolayır (367-371)
Cezīre: Taşyoz (69-79), İmroz (119132), Semadirek (133-135), Limnos (6768, 137-196)
Hāsshā-i pādişāh (67-81)
Hāsshā-i mīr-livā (83-155)
Ze‘āmet ve tīmār (157-366)
Evkāf (367-559)
Emlāk (561-564)
Cemā‘at-i müsellemān (565-600)
Müsellemān-ı eşkünciyān (601-637)
TD 307
Tārīh: 975, tam, 113 sayfa. (Kanunnamesi
vardır.)
İdārī Birimler
Nefs: Palyo-kasrı-kal‘ası (88-93)
Cezīre: Limnos (3-113)
TD 434
Tārīh: Kānūnī dönemi, başı tam, sonu
eksik, 255 varak. (Kanunnamesi ve dibacesi mevcuttur. Defterin büyük bir bölümünde nahiye ayrımı yoktur.)
İdārī Birimler
Nefs: Gelibolu (11b-24b, 27a-33b, 53a,
222a-239b), Palyanbolu-kal‘ası (43a49a), İskinid-kal‘ası (49b-50a), Kısalu
kal‘ası (50b-52a), Galata (53a), Mıgalkara
(58a-65a), Liman-hisār (67a-68a), Yeñihisār (70a-70b), Kakirah-kal‘ası (71b72a), Palo-kasrı-kal‘ası (73a-74b), Bolayır
(188a-192a)
Kazā: Gelibolu (11b-38b), Mıgalkara
(38b-39a, 204b-221a), Limnos (39b-41a)
Nāhiye: Evreşil (33b-38b), Ece-ovası
(53a-54a, 181a-185a), Bolayır (118a-203a)
Kal‘a: Palyanbolu (43a-49a), İskinid
(49b-50a), Kısalu (50b-52a), Kakirah
(71b-72a), Palo-kasrı (73a-82b, 84a110a), Gelibolu (157b-162b), Kilidü'lbahr (163a-180b)
Cezīre: İmroz (43a-50a), Semadirek (50b52a), Taşyoz (67a-72a), Limnos (73a-110a)
Evkāf: Bolayır (188a-203a), Mıgalkara
(204b-221a), Gelibolu (222a-255b)
Hāss-ı pādişāh (33b-41a)
Hāss-ı Kāsım Paşa (43a-52a)
Hāss-ı mīr-livā: (53a-82b)
Mustahfızān: (84a-110a)
Hāss-ı Nişāncı Bey: (111a-111b)
Hāss-ı İskender Çelebi: 112a-115a)
Tīmār: (115b-185a)
TD 490
Tārīh: 977, tam, 674 sayfa. (Fihristi,
kanunnamesi ve dibacesi mevcuttur.)
İdārī Birimler
Nefs: Gelibolu (18-41, 46, 511-573),
Palo-kasrı-kal‘ası (146-150), Limanhisār (172-175), Kakirah-kal‘ası (187188), Mıgalkara (202-213, 218, 630651), Palyanbolu-kal‘ası (422-426), Bolayır (452-458)
Kazā: Mıgalkara (202-283, 480-500,
605-628, 652-655), Gelibolu (465-479,
574-605)
Nāhiye: Evreşil (42-74, 385-418),
Mıgalkara (202-213), Harala (214-253,
282-283), Abrı (254-281, 659-673),
Keşan (284-294, 655-659), İpsala (296298), Ferecik (299-300), Gümülcine
(300), Ece-ābād (308-355), Karı-yaya
(357-383), Bolayır (452-464)
Kal‘a: Kilidü'l-bahr (274-283)
Cezīre: Limnos (90-172), Taşyoz (172190), Boz-baba (190-191), İmroz (422440), Semadirek (442-449)
Evkāf (308-651)
Emlāk (652-673)
TD 7026
Tārīh: 1009, Tam, 268 sayfa. (Kanunnamesi ve fihristi mevcuttur.)
İdārī Birimler
Livā: Gelibolu (6-266)
Nāhiye: Evreşe (27-51), Harala (158199), Abrı (200-241), Keşan (243-261),
İpsala (263-266), Gümülcine (266)
Cezīre: Limnos (52-97, 103-126),
Bozca-ada (98-101), Taşyoz (127-145),
Boz-baba (146)
Nefs: Gelibolu (12-26), Palo-kasrı-kal‘ası
(104-110), Liman-hisār (128-131), Kakirahkal‘ası (139-141), Mıgalkara (148-157)
TD 7247
Tārīh: 1009, tam, 588 sayfa. (Kanunname
ve fihristi mevcuttur.)
6
Bu defter TK, KKA 141 numaralı defterin suretidir.
İstinsah tarihi belli değildir. Defterin evkaf bölümü
istinsah edilmemiştir. 141 numaralı defter “Evāsıt-ı
Şevvāl 1009” tārīhini taşımaktadır. Bk. İbrahim
Sezgin, XV. ve XVI. Asırlarda Gelibolu Kazasının
Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul-1998, s. 17-18.
7
Bu defter TK, KKA 141 numaralı defterin suretidir.
İstinsah tarihi 1023'tür. Bk. a.g.e., s. 18.
7
İdārī Birimler
Livā: Gelibolu (1-587)
Kazā: Gelibolu (414-427, 510-537),
Mıgalkara (427-448, 537-587)
Nefs: Gelibolu (8-22, 46-47, 450-509),
Palo-kasrı-kal‘ası (96-102), Liman-hisār
(119-123), Kakirah-kal‘ası (131-133),
Mıgalkara (142-149, 559-581), Palyanbolukal‘ası (374-378), Bolayır (403-408)
Nāhiye: Evreşe/Evreşil (23-46, 339372), Harala (150-190), Abrı (194-232,
582-587), Keşan (236-252), İpsala (253256), Gümülcine (256), Ece-ābād (262309), Karı-yaya (311-337)
Cezīre: Limnos (47-89, 95-118), Bozcaada (90-93), Taşyoz (119-137), Bozbaba (138), İmroz (374-392), Semadirek/Semendirek (394-401)
İB, AK, M.C.O. 79
Tārīh: 879, tam, 88 varak. (BOA, TD 12
numaralı defterin baş tarafı. Dibacesi
mevcuttur.)
İdārī Birimler
Nefs: Gelibolu (1b-13a)
Nāhiye: Ece-ovası (37a-42a), Gelibolu
(48b-50b), Abrı ve Harala (51b-84b)
Kal‘a: Gelibolu (64b-82b), Kilidü'l-bahr
(83a-86a)
Cemā‘at-i re’īsān-ı kadırga ve ‘azebān-ı
īşān: (13b-27b)
Cemā‘at-i re’īsān-ı keştīhā-i esb: (28a-29b)
Cemā‘at-i kürekciyān: (29b-37a)
Hāsshā-i emīrü'l-ümerā Süleymān Paşa
(42b-44a)
Hāsshā-i emīrü'l-‘alem-i Gelibolu (45a-47a)
8
Eşkünciyān (48b-50b)
Tīmār: (51a-85b)
2. İCMĀL DEFTERLER
TD 731
Tārīh: I. Ahmed dönemi, tam, 270 sayfa.
İdārī Birimler
Eyālet: Cezāyir (4-270)
Livā: Gelibolu (6-10), Rodos (13-23),
Midillü (25-37), Koca-ili (41-63),
İnebahtı (65-89), Mizistre (93-103),
Agrıboz (113-130), Karlı-ili (133-148),
Mora (153-222), Biga (225-239), Sığla
(245-268)
Nāhiye: Kelemiye (26-27), Fesleke (2833), Küreke (33-34), Kaloniye (35),
Yera (36), İznikmid (44-45), Kandıra
(45-51), Gegbovize (51-53), Şile (5358), Yalak-ābād (58-59), Ada (59-60),
İznik (60-62), Yoros (62-63), Agrafa
(66, 78-80), Badracık (66-67, 68-70),
Kerpiniş (67, 70-72), Sovalak (67, 7778), Apokrı (67, 75-77), Velestin (67,
88-89), Dömeke (67, 84-88), Çatalca
(67-68, 81-84), Karavari (72-75), Ülündürük (89), Mizistre (94-96), Koron (96103), Agrıboz (114-115), Avlonar (115116), Oroz (116-117), Mandud (118),
Kızıl-hisār (118), İstifa (118-121), Atina
(122-123), Livadiye (124), Talanda
(125), Salina (125-127), İzdin (127130), Angeli (135-137), Aydos (138141), İvloho (142-143), Valtoz (143146), Varnaka (146-147), Lefkada (147148), Voniçe (148), Balya-badra (154160), Hulumiç (160-170), Kalavrita
(170-184), Arkadya (185-187), Koritos
(187-197), Arhos (197-199), Trepoliçe
(199-204), Karitena (204-222), Biga,
Ezine, Balya, Çañ (226-234), Ezine
(234-237), Lapseki (237), Çatal-bergos
(237-239), Balat (249-255), Çine (255261), İzmir (261-263), Çeşme (263264), Ayasluğ (264-267), Akça-şehir
(267-268)
Nefs: Karitena (207), Çatal-bergos (226),
Balya (228), Çine (248), Balat (248)
Not: Bazı livalarda hiç nahiye ayrımı
yapılmamış bazılarında ise köyler farklı
nahiye başlığı altında daha farklı nahiyelere bağlanmıştır. Mizistre livasında
Koron nahiyesi başlığı altından, Mizistre
ve Kalamata'ya bağlı köyler yızılmıştır.
3. EVKĀF DEFTERİ
MAD 2
Tārīh: 959, tam, evkāf, 56 varak. (Gazi
Süleyman Paşa ibni Gazi Orhan Han
evkafı.)
İdārī Birimler
Livā: Gelibolu (1-55b)
Kazā: Gelibolu (1b-27b), Mıgalkara
(28a-46b), Ferecik (47a-50b), Gümülcine (50b-53a), Lapseki (53a-55b)
Nefs: Bolayır (1b-8a)
4. AVĀRIZ DEFTERİ
MAD 339
Tārīh: 1050, tam, 101 sayfa.
İdārī Birimler
Nefs: Gelibolu-kasabası (80-101)
Kazā: Gelibolu (2-100)
Nāhiye: Karı-yaya (2-15), Ece-ābād (1647), Şehir-köy (48-72)
B. GELİBOLU LİVĀSINA AİT DE FT ERLER
ESKİ
NUMARASI
YENİ
NUMARASI
DURUMU
SAYFA/VARAK
ÇEŞİDİ
HİCRĪ TĀRĪHİ
BOA, TD
62
12
Tam
264 s.
Mufassal
879
BOA, TD
661
25
Tam
72 s.
Mufassal
875
BOA, TD
185
67
Tam
193 s.
Müsellem-Piyāde
925
BOA, TD
436
75
Başı tam, sonu eksik
639 s.
Mufassal
925
BOA, TD
688
307
Tam
113 s.
Mufassal
975
BOA, TD
853
434
Başı tam, sonu eksik
255 v.
Mufassal
Kānūnī dönemi
BOA, TD
81
490
Tam
674 s.
Mufassal
977
BOA, TD
419
680
Tam
68 s.
İcmāl
1004
BOA, TD
959
702
Tam
268 s.
Mufassal
1009
BOA, TD
680
724
Tam
588 s.
Mufassal
1009
BOA, TD
—
731
Tam
270 s.
İcmāl
I. Ahmed dönemi
BOA, MAD
—
2
Tam
56 v.
Evkāf
959
BOA, MAD
—
339
Tam
101 s.
‘Avārız
1050
BOA, MAD
—
3054
Tam
28 s.
İcmāl
1022
İB, AK
—
M.C.O. 79
Tam
88 v.
Mufassal
879
KK, KKA8
337
141
407 v.
Mufassal
1009
KK, KKA
338
293
42 s.
İcmāl
III. Murād dönemi
YERİ
8
TK, KKA'daki tahrir defterlerine ait bilgiler Aslıhan Doğan'ın hazırlamış olduğu Tapu Kadastro Kuyud-ı Kadime Arşivi Mufassal, İcmāl, Evkāf ve Derdest
Defterlerinin Toplu Kataloğu isimli lisans tezinden (AÜ. DTCF Kütüphanecilik Bölümü Arşiv Anabilim Dalı, Ankara 1993, s. 90-91) alınmıştır.
9
DİZİNLER
A.KİŞİ VE CEMĀ‘AT ADLARI
Abdāl-oğlu: 243
‘Abdī bin ‘Osmān: 294
‘Abdī bin Ahmed, mü’ezzin, Binti
Sinān Bey mescidi vakfı mütevellīsi: 439
‘Abdī bin İbrāhīm, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 240
‘Abdī bin Mustafā, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 274, 277
‘Abdī bin Mustafā, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 170, 171
‘Abdī bin Müsāfir: 290
‘Abdī bin Yūsuf, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 204
‘Abdī Fakīh, Nasūh oğlu, Beylü
Şeyh evlādından: 537
‘Abdī veled-i Ahmed, mü’ezzin: 21
‘Abdī veled-i Hasan, imām: 109
‘Abdī veled-i Mahmūd, mü’ezzin: 27
‘Abdī veled-i Nasūh, sāhib-i vakf: 330
‘Abdī, hayyāt: 113
‘Abdī, mūze-dūz: 113
‘Abdi-yi nakarazen, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
‘Abdi-yi Siyāh, re’īs: 43
‘Abdu'l-‘Azīz, re’īs: 47
‘Abdu'l-Halīm Efendi, hudāvendigār
hocası: 563
‘Abdu'l-Kerīm: 523
‘Abdu'l-Kerīm, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 296
‘Abdu'l-Kerīm
bin
‘Abdullāh,
mu‘tak-ı Hoca Sinān Paşa, birāder-i
Ahmed Çelebi, Ahmed Çelebi bin
Hızır Bey mescidi vakfı nāzırı: 452
‘Abdu'l-Kerīm veled-i ‘Abdullāh,
imām: 29
‘Abdullāh: 636
‘Abdullāh bin Hüseyin, Hācī Mustafā
mescidi vakfı mütevellīsi: 427
‘Abdullāh veled-i ‘Abdullāh, re’īs: 47
‘Abdullāh veled-i ‘Alī, mü’ezzin: 11
‘Abdu'l-Latīf bin Hācī Ahmed, Hoca
Hüsām bin Mustafā vakfı mütevellīsi: 430
‘Abdu'l-Latīf veled-i Mehmed, imām:
20
‘Abdu'l-Latīf, Hācī Ahmed oğlu:
4384, 89
‘Abdu'l-Vehhāb, sipāhī: 309
‘Abdu'r-Rahmān, re’īs: 40
‘Abdu'r-Rahmān er-Re’īs, Ümīz bin
Bāzārlu mescidi vakfı mütevellīsi:
435
‘Abdu'r-Rahmān veled-i Mūsā, imām:
291
‘Abdu'r-Rahmān veled-i Şīrmerd,
yamak: 289
‘Abdü's-Samed Fakīh, imām: 413
Ablak Mūsā: 369
Abrı veled-i Kāsım: 204
‘Acem Hoca-oğlu, bk. Hācī Ayas bin
Mehmed et-Tācir
‘Ādil-oğlu: 443
Āhād, mu‘tak-ı Mu‘arrif: 117
Āhād bin İl-beyi: 285
Āhād el-Bezzāz, vākıf: 488
Ahī: 367
Ahī Ana: 108
Ahī Bāyezīd bin Hācī Hamza,
Debbāğ Ahī Muslihü'd-dīn bin
Ahī Tañrıvirmiş zāviyesi vakfı
mütevellīsi: 451
Ahī Bayram bin Hācī Hasan, mü’ezzin, Güdük Hızır bin ‘Abdullāh
mescidi vakfı mütevellīsi: 31, 445
Ahī Bayram veled-i Hasan, bk. Ahī
Bayram bin Hācī Hasan
Ahī Devle, vākıf: 426, 452
Ahī Hācī, şeyh-i ‘imāret: 557
Ahī Hamza, vākıf: 466
Ahī İlyās ed-Debbāğ, vākıf: 558
Ahī İshāk, bk. İshāk, Mehdī Hātūn'un
zevci, Ahī Mahmūd'un güveğisi
Ahī Mahmūd: 536
Ahī Mahmūd, Ahī Tayfūr oğlu, bk.
Ahī Mahmūd bin Ahī Tayfūr
Ahī Mahmūd bin Ahī Tayfūr: 538, 539
Ahī Mūsā, vākıf: 539
Ahī Mūsā evlādı, vākıf: 538
Ahī Mustafā, Ahī Mūsā oğlu: 538
Ahī Tayfūr, Ahī Mūsā oğlu: 538, 539
Ahmed: 201, 246
Ahmed, ağır barcı: 19
Ahmed, bk. Hācī Ahmed bin ‘Abdullāh, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Ahmed, birāder-i Dursun: 563
Ahmed, mu‘tak-ı İbrāhīm Fakīh: 413
Ahmed, mu‘tak-ı Satı: 374
Ahmed, nakīb: 554
Ahmed, sığırtmaç: 375
Ahmed, taşcı, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 203
Ahmed Ağa, emīr-i āhūr: 328, 562
Ahmed Bey: 18, 319, 463
Ahmed Bey, bk. Ahmed Bey bin
Sinān Paşa
Ahmed Bey bin Sinān Paşa, Sinān
Paşa vakfı mütevellīsi: 506, 511
Ahmed Bey veled-i ‘Alī Bey bin
Mesīh Paşa, Mesīh Paşa vakfı
mütevellīsi: 500
Ahmed Bey-i Hāss, bk. Hāss Ahmed
Bey
Ahmed bin ‘Abdullāh, vākıf: 443
Ahmed bin ‘Alī: 562
Ahmed bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 243, 244
Ahmed bin Abrı, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
Ahmed bin Çavuş Pīrī, sipāhī: 293
Ahmed bin Çengi Yūsuf, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 203
Ahmed bin Dāvud: 373
Ahmed bin Hācī İlyās, Alī Fakīh bin
Mezīd Fakīh mescidi vakfı mütevellīsi: 448
Ahmed bin Hācī İlyās: 51
Ahmed bin Hācī Mīr, re’īs: 44
Ahmed bin Hammāmcı Karaca, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 263, 264
Ahmed bin İbrāhīm: 331
Ahmed bin İdrīs: 405
Ahmed bin İlyās: 301
Ahmed bin Karaca, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 269
Ahmed bin Köse Hācī: 367
Ahmed bin Mahmūd, ser-bölük,
merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 252
Ahmed bin Mes‘ūd: 408
Ahmed Çelebi: 29
Ahmed Çelebi bin Hızır Bey, Burusa
müftīsi, vākıf: 452
Ahmed Dīvāne, re’īs: 44
Ahmed Dīvāne-i Menteşelü, re’īs: 47
Ahmed Fakīh, hatīb ve imām: 164
Ahmed Fakīh veled-i Mürsel, imām:
197
13
Ahmed Odabaşı: 204
Ahmed Paşa: 375
Ahmed Paşa bin Hersek: 224, 294,
296, 297, 300, 302, 303, 305,
306, 312, 322, 329, 519, 520, 521
Ahmed veled-i ‘Abdullāh: 200
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, çoban: 384
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, hammāmcı:
32
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, imām: 543
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, kebeci: 26
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, nev-müslimān: 321
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, okçu: 32
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, sığırtmaç:
379
Ahmed veled-i ‘Abdullāh Dede, imām:
14
Ahmed veled-i Hācī İlyās: 204
Ahmed veled-i Hüseyin, boyacı: 36
Ahmed veled-i İlyās, re’īs: 42
Ahmed veled-i Mehmed, hatīb: 375
Ahmed veled-i Nebī, tabbāk: 114
Ahmed veled-i Papas: 39
Ahmed veled-i Seydī ‘Alī, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 198, 199
Ahmed veled-i Seydī, cüllāh: 411
Ahmed-i Ser-bölük, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 303
Ahmedci: 611
Ahmedci veled-i İlyās, yörük: 281
Ahmed-i Anadolu, cüllāh: 369
Ahmed-i Kösice, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 303
Ahmed-i Razluk, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 211, 217
‘Ā’işe Hātūn: 26
‘Ā’işe Hātūn, Hasan Re’īs zevcesi,
mütevellīye: 457
‘Ā’işe Hātūn, vākıfe: 421
‘Ā’işe Hātūn, Dülger zevcesi, vākıfe:
441
‘Ā’işe binti Bahşī, Alī bin Hüseyin
zevcesi: 444
‘Ā’işe binti Teberrük, Hācī Mehmed
zevcesi, mütevellīye: 473
‘Ā’işe Hātūn binti Sultān Bāyezīd
Hān, vākıfe: 484
Akdüvī binti Hallāc Ahmed, vākıfe:
443
Aksak Dimitri: 334
‘Alā’ü'd-dīn, vākıf: 422
Alaca Hācī: 103
Alagöz: 518
14
Alagöz, mu‘tak-ı Hācī Hamza: 563
Alagöz bin ‘Abdullāh, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 186, 188
Alagöz veled-i ‘Abdullāh, habbāz: 14
Alagöz veled-i ‘Abdullāh, yamak:
338, 339, 342
Aleksi, çoban: 192
Aleksi veled-i Yorgiç, papas: 120
‘Alī: 201, 240, 246
‘Alī, ağır barcı: 11
‘Alī, bāzdār: 362
‘Alī, birāder-i Kāsım: 283
‘Alī, birāder-i Tātār Hasan, imām: 331
‘Alī, cüllāh: 312, 346, 403
‘Alī, çeşteci: 532
‘Alī, çoban: 544
‘Alī, dāmād-ı Hızır, cüllāh: 382
‘Alī, Haydar Çelebi'nin atası: 202
‘Alī, helvā’i: 12
‘Alī, kapudan: 340
‘Alī, kapudan, merdüm-i Ahmed Paşa
bin Hersek: 224, 297
‘Alī, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 237
‘Alī, müsellem; 616
‘Alī, sābūncu: 113
‘Alī Ağa, eski hazīnedār-başı: 562
‘Alī Baba: 507
‘Alī Bālī, tabbāh: 14
‘Alī Bey: 475, 478, 539
‘Alī Bey, Kassāb-oğlu: 526
‘Alī Bey, Mahmūd Bey oğlu, bk.
‘Alī Bey veled-i Mahmūd Bey
bin Kassāb
‘Alī Bey bin Mesīh Paşa: 338
‘Alī Bey, müsellem: 630
‘Alī Bey veled-i Mahmūd Bey bin
Kassāb, Mahmūd Bey veled-i
Kassāb ‘imāreti vakfı sābık
mütevellīsi: 553, 554, 555
‘Alī bin ‘Abdullāh, Hācī ‘Alī bin
‘Abdullāh vakfı mütevellīsi: 431
‘Alī bin ‘Arab, Şīrmerd bin ‘Abdullāh
vakfı mütevellīsi: 446
‘Alī bin Abrı: 333
‘Alī bin Atmaca: 301
‘Alī bin Bahādır, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 248, 261, 262
‘Alī bin Bayram, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 264, 266
‘Alī bin Cüllāh: 380
‘Alī bin Eflak Doğan, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 261, 262
‘Alī bin Hācī, sipāhī: 334
‘Alī bin Hācī Yūsuf, Hallāc Ahmed
zāviyesi vakfı mütevellīsi: 424
‘Alī bin Hamza, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 255, 256
‘Alī bin Hamza: 303
‘Alī bin Hatīb, vākıf: 431
‘Alī bin Hızır, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 236, 238
‘Alī bin Hızır Bālī, sipāhī: 290
‘Alī bin Hüseyin: 412
‘Alī bin Hüseyin, vākıf: 444
‘Alī bin İshāk: 407
‘Alī bin İsmā‘īl: 301, 412
‘Alī bin Kara İlyās: 375
‘Alī bin Karagöz, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 216, 217
‘Alī bin Mehmed: 435
‘Alī bin Mustafā el-Hayyāt, vākıf: 474
‘Alī bin Mustafā, Harāccı Hamza
mescidi vakfı sābık mütevellīsi:
456
‘Alī bin Mustafā, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 180, 182
‘Alī bin Nasūh: 495, 550
‘Alī bin Sālār: 369
‘Alī bin Seydī ‘Alī, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
‘Alī bin Süleymān, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 264, 266
‘Alī bin Tayfūr: 51
‘Alī bin Yūnus: 278
‘Alī bin Yūsuf: 117
‘Alī Çelebi bin Hasan Paşa, Hasan
Paşa bin Karaca Paşa mescidi
vakfı mütevellīsi: 436
‘Alī Çelebi bin Hayrü'd-dīn, Yağcı
Hācī Hayrü'd-dīn mescidi vakfı
mütevellīsi ve nāzırı: 424
‘Alī Çelebi bin Yağcı Hızır: 84
‘Alī Fakīh: 31, 204
‘Alī Fakīh bin Mezīd Fakīh, vākıf:
448
‘Alī Fakīh-i Anadolu, imām: 112
‘Alī Kādī: 267
‘Alī Re’īs bin Oslovin: 43, 202
‘Alī Re’īs veled-i Hayrān: 39
‘Alī Re’īs, ağır barcı: 28
‘Alī Subaşı, merdüm-i Hasan Bey:
494
‘Alī Subaşı veled-i ‘Abdullāh, erbāb-ı
tīmār: 296, 494
‘Alī veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin:
104
‘Alī veled-i ‘Abdullāh, yamak: 288
‘Alī veled-i ‘Arab Hoca, re’īs: 41
‘Alī veled-i Ahmed, mü’ezzin: 26
‘Alī veled-i Ahmed, pābūcī: 114
‘Alī veled-i Bekir Fakīh, ser-doğancıyān-ı Dimetoka: 521
‘Alī veled-i Dağ-eri: 202
‘Alī veled-i Güvenç, pābūcī: 367
‘Alī veled-i Hācī Mahmūd, mü’ezzin:
107
‘Alī veled-i Hamza, mü’ezzin: 16, 17
‘Alī veled-i Hamza, yamak: 328
‘Alī veled-i Hasan, pābūcī: 14
‘Alī veled-i Hasan, pīr-i fānī: 369
‘Alī veled-i Hüseyin, dervīş: 401
‘Alī veled-i İbrāhīm, imām: 108
‘Alī veled-i İbrāhīm, mü’ezzin: 13
‘Alī veled-i İne-beyi, a‘mā: 382
‘Alī veled-i İskender, mü’ezzin: 15
‘Alī veled-i İsmā‘īl, mūze-dūz: 14
‘Alī veled-i Kaya, cüllāh: 368
‘Alī veled-i Mehmed, imām: 533
‘Alī veled-i Mehmed, pābūcī: 15
‘Alī veled-i Mısırhān (?), yamak: 288
‘Alī veled-i Murād, yamak: 320
‘Alī veled-i Mūsā, cüz’-hān: 368
‘Alī veled-i Saruca, müsellem: 336
‘Alī veled-i Seydī, müsellem: 328
‘Alī veled-i Süleymān: 309
‘Alī veled-i Şāhīn, mü’ezzin: 23
‘Alī veled-i Şāhīn, yamak: 397
‘Alī veled-i Şīrmerd, mü’ezzin: 11
‘Alī veled-i Taşgun, helvā’i: 12
‘Alī veled-i Veli-yi Siyāh, mü’ezzin:
105
‘Alī veled-i Veys, kethudā: 495
‘Alī veled-i Yūnus, cüllāh: 373
‘Ali-yi Anadolu, cüllāh: 338
‘Ali-yi Ançinoslu, re’īs: 45
‘Ali-yi Bolayırlu, re’īs: 46
‘Ali-yi Bıyıklu, re’īs: 42
‘Ali-yi Ceyşlü [‘Ali-yi Gelibolu]: 396
‘Ali-yi Dırāz: 617
[‘Ali-yi Gelibolu], bk. Ali-yi Ceyşlü
‘Ali-yi Karamanī: 300
‘Ali-yi Keyyāl: 370
‘Ali-yi Oslovin, bk. ‘Alī Re’īs bin
Oslovin
‘Ali-yi Siyāh, hayyāt: 15
‘Ali-yi Siyāh veled-i Hācī ‘Osmān,
a‘mā: 324
‘Ali-yi Siyāh veled-i Hızır, pīr: 411
Anastas: 369
Andon, papas: 133
Andon-oğlu: 217
Andreya, ‘arakıcı: 55
Andreya, mu‘tak-ı Hācī Hüseyin,
kebeci: 56
Andreya, papas: 174
Andreya bin Todor: 311
Andreya Kapudan, ser-müsellemān:
125
Andreya veled-i Vitaç, papa: 177
Andreya-i Agrıboz, sığırtmaç: 183
Androniko veled-i Yorgi, bekçi: 187
Angelo, papas: 193
‘Arab ‘Alī bin İpci İlyās: 563
‘Arab Hamza: 375
‘Arab Hamza, camcı: 26
‘Arabacı Mahmūd: 369
‘Arabacı Murād, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 176, 178
‘Arabacı Mūsā: 344
Arhondiçe veled-i Papas Dimitri,
papas: 54
Armağan: 104
Armağan veled-i Kemāl, yamak: 288
Arnavud ‘Alī Subaşı, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 306
Arnavud Şāhīn: 217
Asılhān: 273, 622
Asılhān bin Mehmed: 336
Asılhān duhteri: 239
Asılhān Fakīh bin Hamza: 198
Asılhān Paşa: 24
Asılhān, müsellem: 626
Asılpaşa Hātūn: 471
Asılpaşa Hātūn binti merhūm Saruca
Bey, vākıfe: 470
Aşcı-zāde, bk. Mehmed bin Hācī
Hamza
Aşçı Karaca: 506
Aşçı Mama: 84
Atmaca, mu‘tak-ı ‘Alī: 367
Atmaca, mu‘tak-ı Hızır: 286
Atmaca, mu‘tak-ı İsmā‘īl: 279
Atmaca, mu‘tak-ı Yahyā: 333
Atmaca Kassāb, vākıf: 424, 429
Atmaca Re’īs: 202
Attār İbrāhīm, vākıf: 550
Aya Kiraki: 124
Aya Sofya: 122
Aya Tanas: 57
Ayaklu Bālī, kethudā-i Kal‘a-i Palokasrı: 160
Ayas Ağa, dizdār-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr: 205, 232, 269
Ayas veled-i ‘Abdullāh, kassāb: 36
Ayas veled-i ‘Abdullāh, kuyumcu: 21
Ayas veled-i ‘Abdullāh, vākıf: 483
Ayas veled-i Mūsā, yamak: 524
Ayas, mu‘tak-ı Hasan, yamak: 523
Ayas, Sa‘dü'l-melik Çelebi bin Hācī
Hamza el-Bezzāz vakfı sābık mütevellīsi: 489
Aydın bin ‘Abdullāh, merd-i kal‘a:
235, 236
Aydın bin Ya‘kūb: 229
Aydın Şeyh, vākıf: 537
Aydın veled-i ‘Abdullāh, hayyāt: 113
Aydın veled-i Ahmed, hayyāt: 302
Aykud bin ‘Alī: 288
Aynīşāh Hātūn binti Sultān ‘Abdullāh:
515
Ayo Dimitri: 54
Ayo Kostendin: 137
Ayo Nikola: 54, 56
Ayo Pavlo: 68, 155
Ayo Todor: 121, 124
Ayo Yani: 123
Ayo Yorgi: 53, 55, 124
Azīz Tabbāk, pīr: 368
Azīze Hātūn binti Hamza, vākıfe: 467
Baba Yar ‘Alī veled-i Şeyh Mehmed,
mü’ezzin: 19
Bağ (?) veled-i Yahyā: 231
Bahādır: 294
Bahādır bin Şīrmerd, bevvāb, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr, kapucı: 262
Bahādır, mu‘tak-ı Ahī Mūsā: 536
Bahşāyiş bin ‘Alī: 301
Bahşāyiş veled-i Mal, yamak: 336
Bahşī, mü’ezzin: 556
Bahşī, na‘l-bend: 108
Bahşī bin Tañrıvirmiş, Hācī Mahmūd
Tabbāh vakfı mütevellīsi: 438
Bahşī bin Timurtaş: 333
Bahşī Dede: 255, 514
Bahşī veled-i Ahmed, mü’ezzin: 109
Bahşī veled-i Emīr, berātlı doğancı:
304
Bahşī veled-i Kemāl Subaşı: 369
Bahşī veled-i Mustafā, köprüye hidmet
ider, elinde hükmü vardır: 315
Bahşī veled-i Nasūh, pīr: 107
Bahşī-zāde: 422
Bahtiyār veled-i Ya‘kūb, yamak: 328
15
Bākī veled-i Hācī, müsellem: 336
Balaban, Hızır Bālī oğlu: 576
Balaban, mu‘tak-ı İlbasan, yamak: 500
Balaban, mu‘tak-ı Mūsā, vākıf: 512
Balaban Paşa, vākıf: 450, 451
Balaban veled-i Hızır bin Mededzāde: 291
Balaban veled-i Meded-zāde: 267
Balaban veled-i Yūsuf, re’īs: 47
Bālī: 495
Bālī, çeşteci: 532
Bālī, çoban: 397
Bālī, Hızır Bālī oğlu: 576
Bālī Ağa, dizdār-ı kal‘a-i Gelibolu:
197, 198
Bālī Bey, ser-köhne-i topcıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī: 492
Bālī Bey: 489
Bālī bin ‘Alī: 296
Bālī Re’īs: 373
Bālī Subaşı: 303
Bālī veled-i ‘Abdullāh, bozacı: 13
Bālī veled-i Saltuk, re’īs: 42
Bālī veled-i Tur ‘Alī, re’īs: 40
Bālī veled-i Velī, sipāhī: 198
Bāli-yi Dırāz, re’īs: 39
Bāli-yi Ferye, re’īs: 44
Balko, mu‘tak-ı Karlı: 525
Balko veled-i Karabaşlu, tīmār sāhibi:
346
Balta Balaban yörükānı, Abrı: 317,
318
Bāyezīd: 500, 618
Bāyezīd, bāzergān: 114
Bāyezīd, mü’ezzin: 556
Bāyezīd Bey veled-i Mustafā, sipāhī:
525
Bāyezīd bin İdrīs, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 163, 164
Bāyezīd bin İskender Dīvāne: 367
Bāyezīd bin Mustafā, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 199, 200
Bāyezīd bin Zaganos, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 239, 255
Bāyezīd Hān, bk. Sultān Bāyezīd Hān
Bāyezīd veled-i Murād, hayyāt: 29
Bāyezīd veled-i Rüstem Halīfe, mü’ezzin: 109
Bayram, leng: 402
Bayram veled-i Mehmed, mü’ezzin: 29
Bayram-beyi: 222, 615
Bayramlu: 563
16
Bayramlu, birāder-i Sa‘īd: 333
Bayramlu veled-i Atmaca: 286
Bāzārlı: 630
Bāzārlı, müsellem: 623
Bāzārlı bin ‘Alī: 563
Bāzārlı bin İlyās: 310
Bāzārlı veled-i Balko, tīmār sāhibi:
346
Bāzārlı veled-i Karabaşlu, pīr: 331
Bāzārlu, birāder-i ‘Alī, yamak: 328
Bāzārlu veled-i Hācī Sinān, imām,
tuzcu: 375
Bedrü'd-dīn Bey: 375
Behlūl, bāzdār: 361
Bekir, Kilidü'l-bahr kal‘ası mustahfızı:
290
Bekir bin Karaca: 298
Bekir-oğlu: 367
Bektaş, ser-kumbaracıyān: 353
Bektaş bin Hasan: 563
Bektaş veled-i Nebī, mü’ezzin: 114
Belkīs Hātūn binti Mehmed, vākıfe,
Hācī Mürsel zevcesi: 483
Benefşe binti ‘Abdullāh, vākıfe: 448
Beşīr Fakīh: 106
Beyi veled-i ‘Abdullāh: 309
Beylü Şeyh: 537
Beylü-oğulları: 229
Beytimur veled-i Aydın, cānbāz: 331
Bıçakcı-oğlu: 22, 473
Bıkra: 497
Bicüklü İnehān: 295
Bilāl Ağa: 244
Bilāl Ağa, mu‘tak-ı Sinān Paşa, Sinān
Paşa vakfı nāzırı vākıf,: 506, 549
Binti Sinān Bey, birāder-i Saruca
Paşa, vākıfe: 438, 439
Bīve Pano: 198
Bogdan, taşcı: 55
Boryos: 138
Bosna Karagöz, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 247, 248
Bosna Yūsuf, merd-i kal‘a-i Gelibolu:
203
Bostān, üzümcü: 14
Bostān Dede: 380
Bostan veled-i Glava, papas: 84
Bostāncı İne-beyi: 29
Bostāncı İne-beyi, vākıf: 472
Bostāncı Mustafā, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 322
Boyacı Yūsuf: 84
Boyko veled-i Balko, tīmār sāhibi: 346
Bozgöz veled-i [birāder-i] Çalabvirdi
ve Timurtaş, yamak: 336
Budakcı: 608
Burāk: 333
Burāk, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 201
Burāk bin Mustafā, ser-bölük, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 270, 271
Burāk Bey: 334
Cābir: 293
Ca‘fer, re’īs: 48
Ca‘fer, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
224, 230
Ca‘fer bin Harbende-başı Ahmed,
sipāhī: 342
Ca‘fer bin Okcu Yūsuf, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 211, 213
Ca‘fer bin Süleymān, ‘āmil: 80
Ca‘fer veled-i Ahmed, pābūcī: 24
Ca‘fer veled-i Dede, imām: 198
Ca‘fer veled-i Dervīş: 533
Ca‘fer veled-i Mehmed, imām: 199
Ca‘fer veled-i Seydī ‘Alī, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 198, 199
Ca‘fer veled-i Süleymān, müsellem:
283
Ca‘fer veled-i Ya‘kūb, imām: 23
Cān Dede veled-i Nusret, bāzdār: 363
Cebeci İlyās, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 178, 179
Cebe’i İlyās, bk. Cebeci İlyās
Cem Sultān: 515, 519
Cemīle Hātūn: 498
Cemīle Hātūn, Seyyid Hızır kızı,
Seyyid Yūsuf bin Seyyid Kāsım
Paşa zevcesi: 537
Cemşīd-oğlu, bk. Cemşīd-zāde
Cemşīd-zāde, vākıf: 477, 486, 488,
507
Cenik Şücā‘, bk. Mevlānā Şücā‘ü'ddīn bin Yahyā
Cennet Hātūn binti Nebī Fakīh,
vākıfe: 512
Cerrāh Alagöz, merd-i Sinān Paşa,
vākıf: 549
Cerrāh Hızır, merd-i kal‘a-i Gelibolu:
201
Cerrāh Karaca, vākıf, Ümmühānī
Hātūn ve Cerrāh Karaca vakıfları
mütevellīsi: 419, 459
Cerrāh Karaca bin ‘Abdullāh, vākıf:
466
Cerrāh Mustafā, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 199, 200
Cevher Hātūn, Kassāb-oğullarından
Mehmed Bey'in vālidesi, Saruca
Bey kızı: 526
Cigo: 51
Cihān veled-i Mustafā, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 241, 243
Cüllāh ‘Alī: 380
Cüllāh Hızır: 380
Cüllāh Sinān veled-i Ya‘kūb: 322
Cündī Sinān Bey: 321
Cüneyd, hayyāt: 398
Çakır Ağa: 510
Çalabvirdi, birāder-i Kurt, yamak: 336
Çalabvirdi bin Gökçe: 412
Çalabvirdi veled-i Ca‘fer, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 218, 220
Çalabvirdi veled-i Mehmed, haddād:
499
Çarıklu Hasan, vākıf: 438
Çavuş Mehmed: 303
Çavuş Mustafā bin Hayrü'd-dīn,
sipāhī: 317
Çavuş Pīrī: 293
Çelebi-oğlu: 546
Çerāk veled-i İlyās, toviçe: 302
Çerkes Mahmūd bin ‘Abdullāh, Paşa
Bola Hātūn binti Hācī Koçak
mescidi vakfı mütevellīsi: 485
Çilingir Hācī, vākıf: 550
Çomak, birāder-i Yahyā, müsellem:
336
Dānişmend: 201, 495
Dānişmend Yūsuf: 365
Dāvud: 341
Dāvud, na‘l-bend: 112
Dāvud bin ‘Ādil, vākıf: 443
Dāvud bin Kara: 322
Dāvud Çelebi: 527
Dāvud Fakīh: 408
Dāvud Paşa: 355
Dāvud Re’īs: 46, 432
Dāvud Subaşı, merdüm-i Mehmedşāh
Bey: 321
Dāvud veled-i Kulağuz, yağcı: 335
Dāvud veled-i Mehmed, imām: 109
Debbāğ Ahī Muslihü'd-dīn bin Ahī
Tañrıvirmiş, vākıf: 451
Dede Bālī bin Cüllāh: 405
Dede Bālī veled-i ‘Alī, ellici: 315
Deñiz, Hācī Ahmed oğlu: 535
Deñiz bin Umūr, sipāhī: 340
Dervīş ‘Alī: 241
Dervīş ‘Alī bin Hızır: 200
Dervīş ‘Alī veled-i Dervīş Mehmed,
dervīş: 31
Dervīş ‘Alī veled-i İbrāhīm, tekyenişīn: 340
Dervīş ‘Alī, kethudā-i bevvābīn-i
Ahmed Paşa veled-i Hersek: 329
Dervīş Ahmed veled-i Dervīş Ahmed,
dervīş: 31
Dervīş Burāk veled-i Dervīş Durak,
tekye-nişīn: 308
Dervīş Ca‘fer veled-i Dervīş Mustafā, dervīş: 31
Dervīş Durak veled-i İsmā‘īl: 308
Dervīş Hamza veled-i Dervīş Resūl,
dervīş: 31
Dervīş ‘İvāz, dervīş: 514
Dervīş Mahmūd veled-i Dervīş Sādık,
dervīş: 31
Dervīş Mehmed, dervīş, mü’ezzin: 13
Dervīş Mustafā veled-i Dervīş Kulfal, dervīş: 31
Dervīş Sādık veled-i Dervīş Büyük
Āhād, dervīş: 31
Dervīş Sinān, vākıf: 440
Dervīş Şāhkulu bin Yūsuf, vākıf: 514
Dervīşe Hātūn binti Ma‘cūncu Karaca,
vākıfe: 486
Devlet binti ‘Abdullāh, Hācī İsmā‘īl
zevcesi, mütevellīye: 457
Devlet binti ‘Abdullāh, vākıfe: 448
Dilber Hātūn, vākıfe: 550
Dimitri: 369
Dimitri, çoban: 169, 310, 561
Dimitri, dāmād-ı Rayko: 310
Dimitri, hayyāt: 56, 372
Dimitri, kabakulakcı: 388
Dimitri, kiremitci: 54
Dimitri, kuyumcu: 125
Dimitri, makaracı: 55
Dimitri, mu‘tak-ı Bayramlu: 295
Dimitri, mūmcı: 57
Dimitri, papas: 137, 143, 391
Dimitri, taşcı: 54
Dimitri bin Manol: 51
Dimitri veled-i Argiropulo, pīr-i fertūt:
171
Dimitri veled-i İzgoro Pulo, papas: 84
Dimitri veled-i Kolomo, ma‘lūl: 175
Dimitri veled-i Kornik, pīr: 385
Dimitri veled-i Yani, papas: 385
Dinimani (?) Re’īs: 51
Dīvāne bin Yūsuf, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 304
Dīvāne [bin] Yūsuf, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
Dīvāne Yūsuf veled-i ‘Abdullāh,
cānbāz: 505
Divīddār Bālī: 508
Divnişo: 155
Dizdār: 16, 256
Doğan: 380, 523
Doğan, mu‘tak-ı ‘Alī, pīr: 365
Doğan, mu‘tak-ı Bahşī: 298
Doğan, mu‘tak-ı İsmā‘īl: 298
Doğan, mu‘tak-ı Rahmān: 117
Doğan, mu‘tak-ı Ramazān: 282
Doğan, mu‘tak-ı Şāhīn: 279
Doğan-ı Dellāk, merd-i kal‘a-i Gelibolu, vākıf: 487
Doğancı ‘Abdī: 292
Doğancı Hamza, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 203
Doğancı Mahmūd: 252
Donbul Baba/Tonbul Baba, ‘āmil,
vākıf: 436
Donora veled-i Petre, kalafatcı: 53
Durak veled-i Mahmūd, cüllāh: 327
Durak veled-i Yūsuf, imām: 361
Durmuş: 405
Durmuş, bāzdār: 362
Durmuş, cüllāh: 114
Durmuş, Hamza Bey oğlu, Hüseyin'in
kızı oğlu: 557
Durmuş, hidmetkār: 369
Durmuş, ser-müsellemān: 340
Durmuş bin Kāsım, Belkīs Hātūn binti
Mehmed vakfı mütevellīsi: 483
Durmuş veled-i Hüseyin Hoca, ehl-i
berāt: 335
Durmuş veled-i İbrāhīm, yamak: 287
Durmuş veled-i Mustafā, mü’ezzin: 30
Durmuş veled-i Veys, ellici: 411
Durmuş-ı Kösice, re’īs: 47
Dursun bin Bahşī: 562
Dursun bin Turgud: 341
Dursun bin Yūsuf, Hācī Mahmūd-ı
Tabbāh vakfı mütevellīsi: 438
Dursun Fakīh, imām: 312
Dursun veled-i Çiğdem Hātūn: 294
Dursun veled-i Hamza, imām: 17
Dursun veled-i Yūsuf, imām: 13
Dursun, cüllāh: 114
Dursun, mu‘tak-ı Hātūn Bola: 563
Dündār: TD 67/190
Dündār vele[d-i] Yūsuf bin Seli: 279
Dündār veled-i İnehān, yamak: 340
17
Ebū Eyyūb Ensārī: 526
Ece, birāder-i ‘İvāz, yörük: 365
Ece Halīl, vākıf: 428
Eflakān: 446
Eğri ‘Alī, birāder-i Hācī Hasan, yağcı:
335
Ehadcı: 628
Elif Hātūn binti Halīl, vākıfe: 423,
482
Elvān: 380
Elvān bin Ulamış: 312
Elvān veled-i İlyās, yund-oğlanı: 281
Elvān veled-i Muharrem, kethudā: 344
Elyot veled-i Yani: 389
Emīn Hasan Halīfe, vākıf: 436
Emīne Hātūn binti Mustafā Çelebi
bin Ahmed Bey, Hāss Ahmed
Bey vakfı mütevellīyesi: 461
Emīne Hātūn, Bālī Bey kızı Sa‘dü'lMelik Çelebi ensābından, mütevelliye: 489
Emīr ‘Alī bin Mustafā, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 220, 222
Emir bin Hamza: 380
Emir Paşa: 29, 444, 459, 482
Emirşāh veled-i Süleymān, müsellem:
283
Emrullāh veled-i Ābād, müsellem: 329
Encek Hasan: 633
Ergilito, papas: 120
Ermeniyān cemā‘ati: 37
Eskici Ahmed, vākıf: 547
Etmekci Mahmūd: 429
Evhad bin Yūsuf, bāzdār: 361
Evhad Dede: 316
Evren veled-i Bāzārlu, müsellem: 336
Evren veled-i Hācī ‘Alī, re’īs: 45
Evrenos: 500
Evrenos, ağır barcı: 26
Evrenos, kirişci: 17
Evrenos Bey: 301
Evrenos veled-i ‘Alī, imām: 297
Eyneli veled-i Ahmed, ellici: 320
Eyyūb veled-i Dede: 413
Fātıma binti ‘Abdullāh, zevce-i Mustafā bin Mehmed, Hurşīd Hātūn
vakfı mütevellīyesi: 444
Fātıma bint-i Hācī İbrāhīm, Hācī
İbrāhīm bin Mehmed mescidi
vakfı mütevellīyesi: 464
Fātıma Hātūn: 107, 495
Fātıma Hātūn, vākıfe: 437
18
Fātıma Hātūn binti Hācī Hayrü'ddīn, vākıfe: 426
Fātıma Hātūn binti Hallāc Ahmed el‘Āmil, vākıfe: 460
Fātımacık: 109
Fazlullāh veled-i Timur Kādī, kādīzāde: 117
Ferhād Bey: 293
Ferhād bin Hamza, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 184, 186
Ferruhşād bin Mustafā: 283
Ferruhşād bin Ya‘kūb, vākıf: 471
Fīrūz: 370
Fotacı, bk. Hācī Mürüvvet bin Bāyezīd
Frenk, cüllāh: 333
Frenk gebrānı: 37
Gazanfer, sipāhī:: 314
Gāzī Hudāvendigār: 21, 23, 427,
438, 441, 465, 466, 467, 469,
523, 539, 547
Gāzī Sultān Hudāvendigār, bk. Gāzī
Hudāvendigār
Gelincik Timurtaş: 217
Gevher Bola: 546
Gevher Melek Hātūn, Cem Sultān
kızı: 515, 519
Glamo veled-i İskire, pāsbān: 176
Göcek veled-i ‘Alī, imām, sipāhī-zāde:
293
Gökçe: TD 67/187
Göricelü Mustafā, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 202
Güdük Hācī Hızır: 31
Güdük Hızır bin ‘Abdullāh, vākıf: 445
Gülbahār Hātūn, vākıfe: 487
Gülçiçek Hātūn, vākıfe: 540, 542
Güllü Hātūn, zevce-i Hācī Sinān: 432
Gün-doğdu: 603
Gündüz veled-i Gaybī: 205
Güneş Hātūn, Asılpaşa Hātūn vālidesi:
471
Gürz Hamza, merd-i kal‘a-i Gelibolu:
203
Habīb, ferrāş: 557
Habīb, peder-i Receb: 302
Habīb veled-i Hācī Kemāl: 202, 204
Habīb veled-i Kayağılu: TD 67/189
Habīb veled-i Ya‘kūb, imām: 28
Hābīl veled-i Çalabvirdi, yamak: 286
Habīb-i Habbāz: 202
Hācī: 526
Hācī, cüllāh: 284
Hācī, Hācī Ahmed oğlu: 535
Hācī, mü’ezzin, Mustafā bin Kulaguz-ı
Sirozī vakfı mütevellīsi: 447
Hācī, na‘l-bend: 112
Hācī Ahmed: 113
Hācī Ahmed, Hācī Ayas ‘utekāsı: 438
Hācī Ahmed, Hācī Ayas bin Mehmed
et-Tācir ‘utekāsından, mu‘allim ve
nāzır: 469
Hācī Ahmed, vākıf: 535
Hācī Ahmed Bey: 20
Hācī Ahmed bin ‘Abdullāh, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 214, 215
Hācī Ahmed bin ‘Abdullāh, vākıf: 489
Hācī Ahmed bin İskender, vākıf: 453
Hācī Ahmed veled-i İlyās, mü’ezzin:
27
Hācī ‘Alī: 563, 365
Hācī ‘Alī, ağır barcı: 28
Hācī ‘Alī, hallāc: 25
Hācī ‘Alī, vākıf: 468
Hācī ‘Alī bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı
Mahmūd Paşa, vākıf: 430, 431
Hācī ‘Alī bin Kapucı Hācī, merd-i
kal‘a-i Palo-kasrı: 184, 186
Hācī ‘Alī bin Kāsım, Keçeci Hācī
Mahmūd mescidi ve ‘Azīze Hātūn
binti Hamza vakıfları mütevellīsi:
467
Hācī ‘Alī Çelebi bin Taş-zāde: 301
Hācī ‘Alī veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin:
33
Hācī ‘Alī veled-i Hācī Hüseyin, mü’ezzin: 14
Hācī ‘Alī veled-i Süleymān, mü’ezzin:
112
Hācī Ayas: 438
Hācī Ayas bin Mehmed et-Tācir, vākıf:
468
Hācī Aydın: 466
Hācī Baba, imām: 109
Hācī Balaban, mu‘tak-ı Hoca Hasan
el-‘Āmil, vākıf: 442
Hācī Bālī, vākıf: 550
Hācī Bālī bin Öküz İlyās: 550
Hācī Bāyezīd bin Mahmūd, Kırımlu
Hızır mescidi vakfı mütevellīsi:
471
Hācī Bāyezīd, Zübeyde Hātūn binti
Habīb Çelebi vakfı mütevellīsi: 472
Hācī Bayram, ser-piyāde: 358
Hācī Bayram veled-i Kurt-beyi, re’īs:
48
Hācī bin Hasan: 534
Hācī Bola Hātūn, vākıfe: 465
Hācī Deve, re’īs: 48
Hācī Dizdār: 246, 428
Hācī Doğan: 25
Hācī Doğan-Dizdār, vākıf: 429
Hācī Doğan, mu‘tak-ı Habbāz, vākıf:
446
Hācī Dursun bin Bahādır, Hoca
Kemāl bin ‘Abdullāh vakfı nāzırı:
551
Hācī Halīl: 104, 106, 110
Hācī Hamza: 444, 471, 563
Hācī Hamza, vākıf: 437, 438
Hācī Hamza bin ‘Alī, vākıf: 476
Hācī Hamza bin Hācī Nasūh, Hamza
bin Hasancuk mescidi vakfı
mütevellīsi: 434
Hācī Hamza el-Bezzāz veled-i Karaca,
vākıf: 477
Hācī Hamza veled-i Velī, re’īs: 48
Hācī Hasan: 114
Hācī Hasan veled-i Hüseyin, yağcı:
335
Hācī Hasan, Hācī Ya‘kūb ‘utekāsından:
551
Hācī Hātūn, Hācī Mürüvvet kızı, bk.
Hācī Hātūn binti Hācī Mürüvvet
Hācī Hātūn binti Hācī Mürüvvet,
vākıfe: 434, 476
Hācī Hātūn binti Hızır Ağa, Hızır Ağa
bin ‘Abdullāh vakfı mütevellīyesi:
477
Hācī Hātūn, Mevlānā Şemsü'd-dīn
bin Ya‘kūb zevcesi: 437
Hācī Hayrü'd-dīn bin Hācī İlyās,
vākıf, Hācī İlyās bin Resūl mescidi
vakfı mütevellī ve nāzırı: 548, 552
Hācī Hızır: 104
Hācī Hızır, vākıf: 513
Hācī Hızır bin Ahmed, vākıf: 448
Hācī Hoşkadem, vākıf: 420
Hācī Hüseyin, Kilidü'l-bahr kal‘ası
cāmi‘i mü’ezzini: 230, 264
Hācī Hüseyin, vākıf: 458
Hācī İbrāhīm: 34, 105
Hācī İbrāhīm bin Mehmed, vākıf: 464
Hācī İlyās: 109, 558
Hācī İlyās, hallāc: 30
Hācī İlyās, re’īs: 39
Hācī İlyās, üzümcü: 114
Hācī İlyās Çelebi: 496
Hācī İlyās bin ‘Abdullāh, vākıf: 482
Hācī İlyās bin Hızır, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
Hācī İlyās bin Resūl, vākıf: 552
Hācī İlyās Çelebi bin Pīrhümā, Hācī
‘İvāz mescidi vakfı mütevellīsi:
547, 550
Hācī İlyās Çelebi bin Taş-zāde: 301
Hācī İlyās Çelebi veled-i Pir Mama,
doğancı-başı: 105
Hācī ‘Īsā, vākıf: 421
Hācī İskender, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 203
Hācī İskender, Mesīh Paşa vakfı
mütevellīsi: 503
Hācī İskender, yaycı: 10
Hācī İsmā‘īl bin ‘Abdullāh eş-Şa‘īrī,
vākıf: 457, 458
Hācī İsrā’īl: 105
Hācī İsrā’īl, vākıf: 547
Hācī ‘İvāz: 549
Hācī ‘İvāz, vākıf: 547
Hācī Karaca, vākıf: 461
Hācī Kāsım bin el-Hācc Dursun,
vākıf: 440
Hācī Kāsım bin Hācī Timur, vākıf:
439
Hācī Kemāl, vākıf: 440
Hācī Koçak: 32, 448
Hācī Koçak, vākıf: 447
Hācī Kulfal bin Bahşī, vākıf: 512
Hācī Kurt: 506, 563
Hācī Kurt Hüseyin: 204
Hācī Mahmūd: 104
Hācī Mahmūd, birāder-i Hācī Koçak,
vākıf: 447
Hācī Mahmūd, vākıf: 473, 548
Hācī Mahmūd-ı Tabbāh, vākıf: 438
Hācī Mahmūd veled-i ‘Abdullāh,
re’īs: 41
Hācī Mama: 373
Hācī Mehmed: 112
Hācī Mehmed, neccār: 111
Hācī Mehmed, vākıf: 473
Hācī Mehmed veled-i Hācī ‘Alī,
mü’ezzin: 105
Hācī Melek Hātūn, Hamza bin
Hasancuk'un karındaşı kızı: 434
Hācī Muhyi'd-dīn: 103, 497
Hācī Muhyi'd-dīn bin Hācī Mahmūd,
vākıf: 435
Hācī Muhyi'd-dīn bin Hasanca [Hācī
Muhyi'd-dīn bin Hüseyince], vākıf:
421
[Hācī Muhyi'd-dīn bin Hüseyince], bk.
Hācī Muhyi'd-dīn bin Hasanca
Hācī Muhyi'd-dīn bin Nūru'd-dīn,
vākıf: 476
Hācī Muhyi'd-dīn veled-i Mustafā: 103
Hācī Murād, mütevellīye Emīne
Hātūn'un vekīli: 461
Hācī Murād bin Eflak Şāhīn, serbölük, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 273
Hācī Murād veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin: 20
Hācī Mustafā: 15
Hācī Mustafā, na‘l-bend: 26
Hācī Mustafā, mu‘tak-ı Hallāc
Ahmed el-‘Āmil, vākıf: 427
Hācī Mustafā bin Paşa Yiğit, imām:
24
Hācī Mürsel: 33
Hācī Mürsel, vākıf: 483
Hācī Mürüvvet bin Bāyezīd, vākıf:
450
Hācī Nasūh, imām: 18
Hācī Nasūh, Keçeci Hācī vakfı mütevellīsi: 488
Hācī Nasūh bin Saru Yūsuf, re’īs: 47
Hācī Nasūh bin Süleymān, Cemşīdzāde mescidi ve Dervīşe Hātūn
binti Ma‘cūncu Karaca vakıfları
mütevellīsi: 486
Hācī ‘Ömer bin Hamza: 341
Hācī ‘Ömer veled-i Hācī ‘Alī, imām:
26
Hācī ‘Ömer veled-i Mūsā, imām: 338
Hācī Sinān, vākıf: 428
Hācī Sinān, Alī bin Hatīb vakfı
mütevellīsi: 431
Hācī Sinān bin Hācī Şa‘bān, vākıf:
432
Hācī Sinān bin İlyās, Hüsām Hoca
mescidi vakfı mütevellīsi: 429
[Hācī Sinān], bk. Hācī Sitāh
Hācī Sitāh [Hācī Sinān]: 110
Hācī Süleymān, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 198, 199
Hācī Şemsü'd-dīn bin İskender, vākıf:
461
Hācī Tañrıvirmiş: 22
Hācī Tañrıvirmiş, vākıf: 420, 421
Hācī Timur veled-i Halīl, imām: 112
Hācī Timurtaş: 22
Hācī Timurtaş, vākıf: 441, 442
Hācī veled-i ‘Abdullāh, pīr: 310
Hācī veled-i Dede, sipāhī-zāde: 329
19
Hācī veled-i Hamza, hayyāt: 327
Hācī veled-i Hamza, sipāhī-zāde: 313,
340
Hācī veled-i İlyās, imām: 17
Hācī veled-i ‘İvāz, mü’ezzin: 25
Hācī veled-i Mezīd, hayyāt: 505
Hācī Velī bin ‘Abdullāh, Hācī İlyās
bin ‘Abdullāh vakfı mütevellīsi: 482
Hācī Ya‘kūb: 105
Hācī Ya‘kūb, vākıf: 439, 460, 461,
551
Hācī Ya‘kūb Bey, bk. Ya‘kūb Bey
Hācī Yahyā, Yūsuf bin Kırık vakfı
hasbī mütevellīsi: 479
Hācī Yeğan: 201
Hācī Yeğan, vākıf: 481
Hācī Yūnus: 113, 114
Hācī Yūnus, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 213
Hācī Yūnus, re’īs: 42
Hācī Yūnus, vākıf: 549
Hācī Yūnus bin ‘Abdī: 292
Hācī Yūsuf, Kara Hasan bin Yūnus
vakfı mütevellīsi: 430
Hācī Yūsuf bin Mehmed, vākıf: 513
Hācī Yūsuf [veled-i] ‘Ali-yi Dırāz,
re’īs: 48
Hācī Zekeriyyā: 288
Hadīce Hātūn, vākıfe: 442, 481
Hadīce Hātūn, duhter-i Bedrü'd-dīn
Bey: 375
Hadīce Hātūn binti Siñek Hācī,
vākıfe: 512
Hādim Mūsā: 456
Hafsa Hātūn: 325
Hālid veled-i Ahmed, küreci: 320
Halīl, çoban: 410
Halīl, birāder-zāde-i Seğid, ellici: 306
Halīl Bey: 204
Halīl bin Balabancık: 239
Halīl bin Orucī: 413
Halīl Cābī: 527
Halīl veled-i ‘Arabacı, re’īs: 41
Halīl veled-i İnehān, küreci: 320
Halīl veled-i Kul, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 182, 183
Halīl veled-i Kulfal: 283
Halīl veled-i Mahmūd Hoca, merd-i
kal‘a-i Palo-kasrı: 189, 190
Halīl veled-i Seydī, imām: 526
Halīl-i Ser-bölük: 344
Halīl-i Siyāh: 253
20
Halīme binti Hüseyin, Selīme Hātūn
kızı: 431
Hallāc Ahmed: 424
Hallāc Ahmed, vākıf: 424
Hamīd veled-i Ayas, ellici: 282
Hamīdci: 623
Hamza, başcı: 114
Hamza, birāder-i Ayas, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 235
Hamza, dāmād-ı Şīrmerd, yeñiçeri: 384
Hamza, hidmetkār: 368
Hamza, mu‘tak-ı Hācī İskender: 563
Hamza, mu‘tak-ı Süvārī: 294
Hamza, nev-müslim, hidmetkār: 368
Hamza, tabbāk: 19
Hamza, tabbāl, merd-i kal‘a-i Gelibolu:
203
Hamza Bey: 557
Hamza bin ‘Abdullāh, Hācī ‘Alī bin
‘Abdullāh'ın ‘utekāsı: 431
Hamza bin Dāvud: 562
Hamza bin Doğan Bey: 279
Hamza bin Elvān: 224
Hamza bin Emirhān: 410
Hamza bin Hasancuk, vākıf: 433, 434
Hamza bin İlyās: 283
Hamza bin İne-beyi: 400
Hamza bin Oruç: 534
Hamza bin Tuzakcı Karaca: 364
Hamza bin Üngürüs Ahmed, merd-i
kal‘a-i Palo-kasrı: 171, 173
Hamza bin Ya‘kūb-ı Zerd: 290
Hamza Kethudā, mu‘tak-ı Ahī Doğan:
290
Hamza veled-i ‘Abdullāh: 309, 341
Hamza veled-i ‘Abdullāh, haddād: 368
Hamza veled-i ‘Abdullāh, imām: 110
Hamza veled-i ‘Abdullāh, kethudā: 293
Hamza veled-i ‘Abdullāh, mu‘tak-ı
Kemāl Re’īs, re’īs: 45
Hamza veled-i ‘Abdullāh, pīr-i fertūt:
526
Hamza veled-i ‘Abdullāh, yağcı: 288
Hamza veled-i ‘Abdullāh, yamak: 328,
526, 527, 530
Hamza veled-i ‘Alī, sığırtmaç: 298
Hamza veled-i Ahmed, pīr ve müflis:
106
Hamza veled-i Dursun: 204
Hamza veled-i Evrenos, imām: 368
Hamza veled-i Hācī Ahmed, mü’ezzin:
113
Hamza veled-i Hasan, müsellem: 200
Hamza veled-i İne Hoca, mü’ezzin:
34
Hamza veled-i İsmā‘īl, ‘attār: 31
Hamza veled-i İsmā‘īl, küreci: 505
Hamza veled-i Kara Dirlik, hayyāt: 26
Hamza veled-i Karaca, mü’ezzin: 17
Hamza veled-i Mehmed, imām: 14, 33
Hamza veled-i Mehmed, pīr-i za‘īf:
283
Hamza veled-i Ramazān, imām: 107
Hamza veled-i Uzunca İbrāhīm,
mü’ezzin: 34
Hamza veled-i Yorgi, müsellem: 317
Hamza veled-i Yūsuf, ellici: 292
Hamza veled-i Yūsuf, mü’ezzin: 114
Hamza-i Anadolu, boyacı: 516
Hamza-i Anadolu, cüllāh: 325
Hamza-i Balabanlu: 352
Hamza-i Hācī Dede: 369
Hamza-i Kassāb: 375
Hamza-i Sābūnī, re’īs: 46
Hanīfe Hātūn binti Karpuz Hamza,
vākıfe: 421
Harāccı Hamza: 14, 456, 457, 482
Harāccı Hamza, vākıf: 456
Hasan: 201, 246, 293, 367
Hasan, hayyāt: 368
Hasan, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
267
Hasan, mu‘tak-ı Fīrūz: 525
Hasan, mu‘tak-ı Kātib Bālī, tabbāh: 14
Hasan, mu‘tak-ı Mehmed bin Kassāb,
cābī: 534
Hasan, müsellem: 606
Hasan, ne‘āl: 32
Hasan, nev-müslimān: 516, 520, 541
Hasan, sığırtmaç: 412, 540
Hasan, yamak: 320
Hasan Bālī veled-i Mustafā, re’īs: 42
Hasan Bey: 494
Hasan Bey, mīr-livā-i Tarsus, vākıf:
490
Hasan Bey bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı
Sinān Paşa, Sinān Paşa kethudāsı,
Anadolu kethudāsı ve ‘Ā’işe Hātūn
binti Sultān Bāyezīd Hān vakfı
mütevellīsi: 484
Hasan bin ‘Abdullāh: 243
Hasan bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Āhād
el-Bezzāz, vākıf: 487
Hasan bin ‘Abdullāh, Kılabudancı-zāde
vakfı mütevellīsi, vākıf: 460, 487
Hasan bin Bāyezīd, sipāhī: 320
Hasan bin Bāzārlı: 563
Hasan bin Bedir: 243
Hasan bin Hācī Kurd: 51
Hasan bin İlyās: 204
Hasan bin Kul, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 171, 173
Hasan bin Mehmed, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 223, 224, 258
Hasan bin Nūru'd-dīn: 412
Hasan bin Süvārī: 301
Hasan bin Şīrmerd, Okcu köyü kethudāsı: 561
Hasan bin Timur: 534
Hasan Çelebi bin Muslihü'd-dīn: 546
Hasan Çelebi veled-i Bāyezīd Bey,
sipāhī: 525
Hasan Çelebi veled-i Hācī Ahmed,
Hācī Ahmed bin İskender mescidi
vakfı mütevellīsi: 453
Hasan Fakīh, imām-ı kal‘a-i Gelibolu:
203, 248
Hasan Halīfe veled-i Hamza Fakīh,
imām: 373
Hasan-ı Hayyāt, Hācī Mahmūd mescidi
vakfı mütevellīsi: 548
Hasan Kethudā: 517
Hasan Paşa: 13
Hasan Paşa bin Karaca Paşa, vākıf:
436
Hasan Re’īs, Hadīce Hātūn vakfı mütevellīsi: 481
Hasan Re’īs, vākıf: 457, 458
Hasan Subaşı bin ‘Abdullāh, merd-i
Sinān Paşa, vākıf: 514
Hasan veled-i ‘Abdullāh, imām: 9
Hasan veled-i ‘Abdullāh, re’īs: 18
Hasan veled-i ‘Abdullāh, taşcı: 18
Hasan veled-i ‘Alī, müsellem: 330
Hasan veled-i ‘Alī Fakīh, imām: 287
Hasan veled-i ‘Alīşar, sipāhī-zāde: 336
Hasan veled-i Bahādır, mü’ezzin: 10
Hasan veled-i Bahşī, imām: 34
Hasan veled-i Hācī Hüseyin: 458
Hasan veled-i Hācī Kurt: 204
Hasan veled-i Hüseyin, yamak: 296
Hasan veled-i İlyās, imām: 328
Hasan veled-i İshāk, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 227
Hasan veled-i Mukbil, mü’ezzin: 14
Hasan veled-i Paşa Yiğit, pīr: 216
Hasan veled-i Tayfūr, imām: 615
Hasan veled-i Yūnus, sipāhī-zāde: 235
Hasan veled-i Yūsuf, mü’ezzin: 30
Hasan-ı Dırāz, re’īs: 47
Hasan-ı Hayyāt: 414
Hasanca: 634
Hasanca-oğlu [Hüseyince-oğlu]: 425
Hasanci: 610
Hāss Ahmed Bey: 83, 419, 424, 427,
461, 462, 553
Hācī veled-i Tayfūr, ellici: 342
Hatāyī: 546
Hatīb: 84
Hatīb Mehmed: 51
Haydar Bey: 298
Haydar bin Alagöz, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 232, 235
Haydar, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
229
Haydar bin Sinān Subaşı, sipāhī: 321
Haydar Çelebi bin ‘Alī Kātib, bk.
Haydar Çelebi bin Kātib ‘Alī
Haydar Çelebi bin Kātib ‘Alī, erbāb-ı
tīmār: 202, 204
Haydar Fakīh: 202
Haydar Fakīh, imām-ı burgaz-ı Gelibolu: 202, 203
Haydar Subaşı, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 294
Haydar veled-i ‘Alī Subaşı, erbāb-ı
tīmār: 494
Haydar veled-i Paşalı, kul-oğlu, küreci:
310
Hayrullāh, sipāhī 314
Hayrü'd-dīn, dāmād-ı Halīl Bey: 204
Hayrü'd-dīn Bey: 368, 369
Hayrü'd-dīn Bey, Süleymān Paşa
evkāfı eski mütevellīsi: 389
Hayrü'd-dīn bin Hācī Mahmūd, Hācī
Mahmūd mescidi imāmı: 548
Hazret-i Resūl (a.s): 436, 438, 457,
482, 540
Hızır: 201, 495
Hızır, cerrāh: 19
Hızır, cüllāh: 115, 327
Hızır, çoban: 393
Hızır, değirmenci: 510
Hızır, dīvāne: 396
Hızır, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
229, 230, 248, 319
Hızır, mu‘tak-ı ‘Abdī: 301
Hızır, mu‘tak-ı Evrenos: 294
Hızır, nev-müslim: 36, 384
Hızır, sığırtmaç, nev-müslim: 516
Hızır, şākird: 368
Hızır Ağa bin ‘Abdullāh, dizdār, vākıf:
477
Hızır Bālī, kal‘a kātibi: 245, 246
Hızır Bālī, kātib-i ‘imāret-i Bolayır,
bā-berāt: 375
Hızır Bālī, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 202
Hızır Bālī, Sa‘dü'l-Melik Çelebi bin
Hācī Hamza el-Bezzāz vakfı
sābık mütevellīsi: 489
Hızır Bālī bin Balaban Subaşı, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 204
Hızır Bālī bin Taşlu: 373
Hızır Bālī bin Taşlu, merd-i kal‘a: 270
Hızır Bālī veled-i Elvān, imām: 312
Hızır Bālī veled-i Mahmūd, kātib: 16
Hızır Bālī veled-i Meded Hācī: 576
Hızır Bey: 452
Hızır bin ‘Abdullāh, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 211, 213, 238
Hızır bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Hācī
Ahmed, Hācī Ahmed bin İskender
mescidi vakfı nāzırı: 453
Hızır bin İbrāhīm, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 241, 243
Hızır bin İlyās, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 274, 277
Hızır bin Muhyi'd-dīn Fakīh: 406
Hızır bin Mustafā: 283
Hızır bin Nasūh: 84
Hızır bin Paşalu karındaşları: 245
Hızır bin Sofu: 344
Hızır bin Taşlu, ser-piyāde: 349
Hızır Çelebi bin Kara Bey: 298
Hızır Fakīh veled-i İlyās, imām: 27
Hızır veled-i ‘Abdullāh bin Timur: 364
Hızır veled-i ‘Abdullāh, başmakcı: 12
Hızır veled-i ‘Abdullāh, ellici: 281
Hızır veled-i ‘Abdullāh, hammāl: 13
Hızır veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin: 12
Hızır veled-i ‘Abdullāh, turşucu: 33
Hızır veled-i ‘Alī, mü’ezzin: 33
Hızır veled-i Durmuş, mü’ezzin: 18
Hızır veled-i Hācī Mahmūd, imām:
104
Hızır veled-i Hācī Mehmed, sābūncu:
26
Hızır veled-i Hācī Sinān, imām: 113
Hızır veled-i Hamza: 410
Hızır veled-i Hamza, cüllāh: 367
Hızır veled-i Hamza, hallāc: 27
Hızır veled-i Hüseyin, ağır barcı: 30
Hızır veled-i İlyas, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 307
Hızır veled-i İlyās, mü’ezzin: 10
Hızır veled-i İsmā‘īl, mü’ezzin: 23
21
Hızır veled-i Mehmed, harbende: 110
Hızır veled-i Mehmed, mü’ezzin: 111
Hızır veled-i Mūsā, cüllāh: 500
Hızır veled-i Mustafā: 404
Hızır veled-i Mustafā, ne‘āl: 19
Hızır veled-i Mustafā, yamak: 329
Hızır veled-i Mürüvvet, küreci: 335
Hızır veled-i Selātīn, re’īs: 44
Hızır veled-i Süleymān, imām: 34
Hızır veled-i Yūsuf, limancı: 33
Hızır Yamak: 200
Hızır, surnāyī, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 173, 174
Hızır-ı Yeñiçeri: 404, 494
Hızır-ı Cerrāh, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 188, 189
Hızır-ı Cüllāh: 614
Hızır-ı İzdin, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 182, 183
Hızır-ı Siyāh, merd-i kal‘a-i Gelibolu:
292, 321
Hızır-ı Siyāh bin ‘Abdullāh, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 203
Hoca Hamza: 17
Hoca Hamza, vākıf: 442
Hoca Hasan el-‘Āmil: 442
Hoca Hüsām bin Mustafā, vākıf: 430
Hoca Kemāl bin ‘Abdullāh, vākıf: 551
Hoca Sarrāf, vākıf: 551
Hoca Sinān Paşa, birāder-i Ahmed
Çelebi: 452
Hoca veled-i Kurt, müsellem: 281
Hoca-i Siyāh: 217
Hora Yūsuf: 340
Hoşkadem, mu‘tak-ı Ahmedci: 380
Hoşkadem, mu‘tak-ı Karabaşlu: 331
Hoşkadem, mu‘tak-ı Süvārī: 312
Hoşkadem, vākıf: 419
Hoşkadem bin ‘Abdullāh, vākıf: 474
Hristodol veled-i Mihal, demirci: 54
Hundī Hātūn, vākıfe: 543, 545, 546
Hurşīd Hātūn, zevce-i ‘Osmān bin
Mehmed, vākıfe: 444
Hümā Hātūn binti Hüseyin, mütevellī Hasan Bey zevcesi: 484
Hürremşāh Hātūn binti ‘Alī Bey,
Kassāb Tat Ahmed zaviye mescidi
vakfı mütevellīyesi: 478
Hüsām Hoca, vākıf: 429
Hüsāmü'd-dīn: 508
Hüseyin, cüllāh: 516
Hüseyin, kefş-ger: 111
22
Hüseyin, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
241
Hüseyin, mu‘tak-ı ‘Ali-yi Buğdaylu:
379
Hüseyin, mu‘tak-ı Halīl, boyacı: 34
Hüseyin Ağa, ser-atmacacıyān-ı
Dergāh-ı ‘Ālī: 310, 311
Hüseyin Bey: 301
Hüseyin Bey, vākıf: 524, 525
Hüseyin bin ‘Abdullāh, Nergis Hātūn
binti ‘Abdullāh çeşmesi vakfı
mütevellīsi: 445
Hüseyin bin Ahmed: 402
Hüseyin bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 218
Hüseyin bin ‘Alī, ser-bölük, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 279
Hüseyin bin Hızır, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 209
Hüseyin bin İlyās: 367
Hüseyin bin İlyās, Hācī Yeğan mescidi
vakfı hasbī mütevellīsi: 481
Hüseyin bin İlyās, yaya-başı: 204
Hüseyin bin Kopuzcu Hasan: 563
Hüseyin bin Nasūh: 307
Hüseyin bin Piyāle, sipāhī: 341
Hüseyin bin Rahmān: 562
Hüseyin Şemsü'd-dīn bin Yūsuf,
Hācī ‘Alī vakfı mütevellīsi: 468
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, habbāz: 14
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, kassāb: 112
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, müsellem:
317
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, yağcı: 329,
335
Hüseyin veled-i ‘Alī, müsellem: 331
Hüseyin veled-i Ahmed, pīr-i nātüvān: 314
Hüseyin veled-i Bedir, imām: 115
Hüseyin veled-i Hasan, re’īs: 47
Hüseyin veled-i Hasan Re’īs, re’īs:
48
Hüseyin veled-i Hasan, tabbāk: 36
Hüseyin veled-i İsmā‘īl-i Taşcı, re’īs:
48
Hüseyin veled-i Kābil, re’īs: 48
Hüseyin veled-i Semed, ehl-i berāt:
336
Hüseyin veled-i Süle Re’īs, re’īs: 47
Hüseyin-i Siyāh veled-i Mahmūd: 204
Hüseyin-i Siyāh, sābūnī: 12
Hüseyin-oğulları: 557
[Hüseyince-oğlu], bk. Hasanca-oğlu
Hüsnā, duhter-i Hasan: 367
Hüsrev bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Mustafā Bey, tahrīr kātibi: 9
Işık veled-i Hasan, hayyāt: 283
İbn-i Hasancık, bk. Veled-i Hasancık
İbn-i Kassāb, vākıf: 551
İbrāhīm: 373, 486
İbrāhīm, birāder-i Halīl, ellici: 306
İbrāhīm, emīn, za‘īm: 9
İbrāhīm, mu‘tak-ı Cevher Hātūn: 526
İbrāhīm, mu‘tak-ı Mürüvvet: 314
İbrāhīm, ser-bevvābīn-i Sinān Paşa:
281
İbrāhīm, vākıf: 468
İbrāhīm Bey, za‘īm: 289
İbrāhīm Bey, İshāk Paşa oğlu: 490
İbrāhīm Bey, mütevellī: 556
İbrāhīm bin Durmuş: 423
İbrāhīm bin Hācī Emīr: 51
İbrāhīm bin Mahmūd, Mevlānā Muhyi'd-dīn bin Hoca Nūru'd-dīn vakfı
mütevellīsi: 468
İbrāhīm bin Muslihü'd-dīn, Hācī Timurtaş mescidi vakfı mütevellīsi:
441
İbrāhīm bin Oruç-beyi: 365
İbrāhīm bin Umūr: 373
İbrāhīm bin Yūsuf: 301
İbrāhīm Çelebi bin Mustafā, kātib:
269
İbrāhīm Çelebi bin Sinān Bey: 439
İbrāhīm Fakīh, vākıf: 480
İbrāhīm veled-i ‘Abdullāh, çoban: 375
İbrāhīm veled-i ‘Alī Subaşı, erbāb-ı
tīmār: 494
İbrāhīm veled-i Hācī Murād, hammāmcı: 373
İbrāhīm veled-i Kalem-tıraşī: 202
İbrāhīm veled-i Mehmed, yağcı: 108
İbrāhīm veled-i Muharrem, sipāhīzāde: 322
İbrāhīm veled-i Mustafā, re’īs: 41
İbrāhīm veled-i Sa‘īd, mü’ezzin: 24
İbrāhīm Yeñīçeri: 494
İbrāhīm-i Siyāh: 631
İbrice bin Taşkun, Hācī Muhyi'd-dīn
bin Nūru'd-dīn vakfı mütevellīsi:
476
İdrīs, pabūcī: 12
İdrīs, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı: 163,
164
İdrīs bin Mehmed: 249
İdrīs Fakīh: 262
İdrīs veled-i Ahmed, imām: 314
İdrīs veled-i Sendel, pīr: 559
İğdirci veled-i Resūl, müsellem: 336
İksatoli, demürci: 64
İltan veled-i Bākī, yamak: 336
İlyās: 620
İlyās, ‘arabacı: 400
İlyās, Alī Bey-oğlu: 475
İlyās, birāder-i Hızır-ı Yeñiçeri: 368
İlyās, birāder-i İbrāhīm: 485
İlyās, hayyāt: 112
İlyās, mu‘tak-ı Dāvud: 368
İlyās, mu‘tak-ı Murād, çoban: 400
İlyās, mu‘tak-ı Satı: 374
İlyās, mu‘tak-ı Tur ‘Alī, ellici: 197
İlyās, mūze-dūz: 113
İlyās, müsellem: 613
İlyās Bey, emīr-i āhūr-başı, Hundī
Hātūn zevci: 546
İlyās bin ‘Abdullāh el-Hallāc, vākıf:
476
İlyās bin ‘Abdullāh, kuyumcu: 28
İlyās bin Dāvud: 365
İlyās bin Hamza, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 225, 232
İlyās bin Kurt: 296
İlyās bin Mahmūd: 252
İlyās bin Mahmūd Hoca, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 217, 231
İlyās bin Mahmūd Hoca, ser-bölük,
merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 259
İlyās bin Mūsā: 245
İlyās bin Mustafā: 292
İlyās bin Nasūh: 341
İlyās Çelebi: 116
İlyās Subaşı: 204
İlyās veled-i ‘Abdullāh, boyacı: 36
İlyās veled-i ‘Abdullāh, cüllāh: 375
İlyās veled-i ‘Abdullāh, ellici: 320
İlyās veled-i ‘Abdullāh, kārbān-sarāycı:
369
İlyās veled-i ‘Alī, cüllāh: 367
İlyās veled-i Dursun: 204
İlyās veled-i Hızır bin Meded-zāde:
291
İlyās veled-i Hızır, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 189, 190
İlyās veled-i Meded-zāde: 267
İlyās veled-i Nasūh, imām: 201
İlyās veled-i Yuvacı, yaya: 411
İlyās-ı Prevezalu, re’īs: 44
İlyās-ı Şemşīr-ger, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 249, 250
İlyāsci: 621
İmām Hācī Nasūh, bk. Hācī Nasūh
bin Süleymān
İmām Kāsım: 282
İmām Mehmed veled-i Hābil: 409
İmām Mūsā veled-i Hācī İlyās: 202
İmām Resūl, bk. Resūl bin Mu‘arrif,
imām
İncü Hātūn, vākıfe: 460
İne Hoca veled-i Hasan, muhassıl: 307
İne Hoca veled-i Yūsufhān, imām: 404
İne-beyi: 523, 624
İne-beyi, mu‘tak-ı Bāyezīd-Fakīh: 294
İne-beyi bin ‘Īsā, müsellem: 577
İnegāzī: 301
İnegazi, birāder-i Şa‘bān, yamak: 287
İnehān veled-i İsmā‘īl, müsellem: 317
İnehān, birāder-i Turgud: 303
İnehān, cüllāh: 533
İnehān, küreci: 320
İnehān, sakkā: 368, 417
İnesi, dāmād-ı Şa‘bān: 368
İnesi, tabbāk: 114
İnesi bin Şāhīn: 281
İnesi veled-i Balaban, ellici: 320
İnesi veled-i Mehmed, müsellem: 117
İnesi veled-i Saruca, ellici: 283
‘Īsā, dīvāne: 399
‘Īsā, Nasūh oğlu, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 244
‘Īsā Bālī bin Doğan, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 199, 200
‘Īsā Bālī bin Hācī Hızır, Hoca Kemāl
bin ‘Abdullāh vakfı mütevellīsi:
551
‘Īsā Bālī bin Yūsuf, Harāccı Hamza
mescidi vakfı mütevellīsi: 456
‘Īsā Bālī veled-i Emīr, berātlı
doğancı: 304
‘Īsā Bālī veled-i Karagöz, sipāhīzāde: 293
‘Īsā Bālī veled-i Mama, mü’ezzin:
109
‘Īsā Bālī veled-i Şāhnūrī, yamak: 336
‘Īsā bin İbrāhīm: 298
‘Īsā bin İskender, merd-i kal‘a: 192
‘Īsā bin Karagöz: 410
‘Īsā bin Tur ‘Alī: 380
‘Īsā bin Yūsuf, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 243, 244
‘Īsā Dīvāne, re’īs: 43
‘Īsā Fakīh: 213, 218
‘Īsā Fakīh veled-i Hācī Hızır, imām:
315
‘Īsā Fakīh veled-i Mahmūd, imām: 108
‘Īsā Re’īs, ağır barcı: 28
‘Īsā veled-i ‘Ömer, pīr-i fertūt: 117
‘Īsā veled-i Hācī, yamak: 542
‘Īsā veled-i Mūsā, ellici: 320
‘Īsā veled-i Salmān, re’īs: 47
‘Īsā veled-i Turahān, imām: 103
İshāk, habbāz: 112
İshāk, Mehdī Hātūn'un zevci, Ahī
Mahmūd'un güveğisi: 538, 539
İshāk, meremmetci-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 271, 273
İshāk, mu‘tak-ı Hoca Hasan, pīr ve
müflis: 106
İshāk, mu‘tak-ı Mehmed: 333
İshāk, müsellem: 619
İshāk, neccār, bk. İshāk, meremmetci-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
İshāk bin ‘Abdullāh el-Muhzır, Tūtī
binti ‘Abdullāh vakfı mütevellīsi:
424
İshāk bin ‘Abdullāh Üstübī, vākıf:
475
İshāk bin Ahmed, Balaban Paşa
medresesi vakfı mütevellīsi: 450
İshāk bin Beymiş: 288
İshāk Fakīh: 108, 551
İshāk Fakīh, imām: 108
İshāk Paşa: 490
İshāk veled-i İlyās, yamak: 328
İshāk veled-i Kātib Muhyi'd-dīn bin
Atmaca, Kātib Muhyi'd-dīn bin
Atmaca mu‘allim-hānesi vakfı
mütevellīsi: 480, 516
İshāk veled-i Mahmūd, hayyāt: 516
İshāk-ı Hayyāt: 285
İskender, birāder-i Murād bin Tur
‘Alī: 443
İskender, boyacı: 114
İskender, mu‘tak-ı Hoca Şa‘bān: 373
İskender, mu‘tak-ı Pīrī Çelebi: 495
İskender, mu‘tak-ı Sinān Çelebi: 202
İskender, Orhan Çelebi ekmekcibaşısı: 248
İskender,
ser-habbāzīn-i
Orhan
Çelebi: 319
İskender, ser-helvācıyān-ı Dergāh-ı
‘Ālī: 333, 334
İskender, vākıf: 547
İskender Bey: 497, 539
İskender Bey, kulle-i İstanbul eski
dizdārı: 562
23
İskender Bey, Tur Bālī güyegüsi:
235
İskender bin ‘Abdullāh: 550
İskender bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Hācī
Yūsuf bin Mehmed, Hācī Yūsuf
bin Mehmed vakfı mütevellīsi:
513
İskender bin ‘Abdullāh, Mesīh Paşa
vakfı nāzırı: 500
İskender bin Karaca, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 305
İskender bin Paşalu, re’īs: 43
İskender Çelebi bin Şīrmerd, ‘utekādan,
Hundī Hātūn vakfı mütevellīsi:
546
İskender Işık: 230
İskender Subaşı, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 305
İskender veled-i ‘Abdullāh, dellāk: 18
İskender veled-i ‘Abdullāh, erbāb-ı
tīmār: 494
İskender veled-i ‘Abdullāh, kuyumcu:
20
İskender veled-i ‘Abdullāh, mu‘tak-ı
Dāvud Re’īs, re’īs: 46
İskender veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin:
22
İskender veled-i ‘Abdullāh, tabbāk: 18
İskender veled-i ‘Abdullāh, yamak:
543
İskender veled-i ‘Alī, hallāc: 114
İskender veled-i Dāvud, imām: 309
İskender veled-i Hamza, korucu: 343
İskender veled-i Karaca, tīmār
sāhibi: 346
İskender-i Bıyıklu, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 194
İskender-i Ser-bölük, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 193
İskender-zāde: 13
İskifor veled-i Tırnedfile, kalafatcı: 53
İsmā‘īl bin Yorgi: 309
İsmā‘īl veled-i ‘Abdullāh, cüllāh: 382
İsmā‘īl veled-i ‘Abdullāh, ellici: 312
İsmā‘īl veled-i Hācī Kāsım, Hācī
Kāsım bin Hācī Timur mescidi
vakfı mütevellīsi: 439
İsmā‘īl, birāder-i Saru ebnāsı: 364
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Akbaş, pīr: 365
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Bahşī: 563
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Balko: 525
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Devlet: 342
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Doğan: 199
24
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Hızır Bālī, pīr-i za‘īf:
284
İsmā‘īl, mu‘tak-ı İshāk: 279
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Mürsel: 285
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Ramazān Hoca,
yamak: 295
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Yūsuf: 562
İsmā‘īl-i Başcı, re’īs: 45
İsmā‘īl-i Siyāh: 84
İsmā’īl veled-i ‘Abdullāh, bakkāl: 28
İstani, üstübüci: 54
İstayko, değirmenci: 293
İstimad veled-i Nikola, papas: 386
İstimad, boyacı: 372
İvāz bin Şāhīn, müsellem: 499
İvāz bin Turud: 527
İvāz veled-i Hācī Murād, imām: 16
İvāz veled-i Mehmed, imām: 540
İvāz, yörük: 365
Kābil veled-i Turasan, yağcı: 288
Kaçangırı, papas: 137
Kadem Hātūn, Hācī Ahmed bin İskender zevcesi: 454
Kakuli veled-i Simyo, papas, kabakulakcı: 388
Kalodi veled-i Dimitri, fuçıcı: 57
Kaloyora Galigovire, pīr-i nā-tuvān:
174
Kamerşāh Sultān binti Sultān
Bāyezīd Hān: 561
Kañlıcı Atmaca: 204
Kapucı Yūsuf, sipāhī: 312
Kapudan ‘Alī, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 312
Kapudan Mehmed Bey bin ‘Azīz,
vākıf: 475
Kapudan Turgud Ata, re’īs: 39
Kara: 523
Kara Āyid: 503, 504
Kara Bey: 297
Kara Çelebi: 432
Kara Dānişmend: 605
Kara Hasan bin Yūnus, vākıf: 430
Kara Hüseyin: 231, 354
Kara İlyās: 614
Kara Kulfal: 621
Kara Mahmūd, ağır barcı: 26
Kara Satı: TD 67/189
Kara Semed: 609
Kara Veys: 203, 506
Kara Yeñiçeri: 375
Karaca: 364
Karaca, mu‘tak-ı Hācī: 344
Karaca, mu‘tak-ı Hācī Mustafā: 303
Karaca, mu‘tak-ı İnesi: 288
Karaca, mu‘tak-ı İsmā‘īl: 198
Karaca, mu‘tak-ı İstane: 294
Karaca, nev-müslimān: 310, 346
Karaca ‘Alī: 637
Karaca Ahmed: 537
Karaca Ahmed dervīşleri: 285
Karaca Bey, vākıf: 504
Karaca Çoban: 310
Karaca Evrenos: 506
Karaca Emīr-i āhūr, bk. İlyās Bey,
emīr-i āhūr-başı
Karaca Paşa: 436
Karagöz: 201
Karagöz, bk. Bosna Karagöz, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karagöz, dāmād-ı Atmaca: 296
Karagöz, helvāyī: 404
Karagöz, mu‘tak-ı ‘Alī: 309, 333
Karagöz, mu‘tak-ı Hācī ‘Alī, pīr:
533
Karagöz, mu‘tak-ı Mahmūd: 534
Karagöz, mu‘tak-ı Mūsā: 205
Karagöz, mu‘tak-ı Mustafā: 525
Karagöz, mu‘tak-ı Mürüvvet: 279
Karagöz, mu‘tak-ı Yūsuf: 290
Karagöz, vākıf: 472
Karagöz Bey: 267
Karagöz bin ‘Abdullāh: 412
Karagöz bin ‘Abdullāh, vākıf: 441
Karagöz veled-i ‘Abdullāh, aşcı: 29
Karagöz veled-i ‘Abdullāh, helvāyī:
108
Karagöz veled-i ‘Abdullāh, kassāb: 36
Karagöz veled-i ‘Abdullāh, re’īs: 47
Karaman veled-i Köpek, yamak: 329
Karamanlu Bālī, Cemşīd-zāde mescidi mü’ezzini: 486
Karamanlu Mahmūd, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 217, 222, 226
Karlı bin Kara İlyās: 201
Karlı bin Mehmed-i Siyāh: 344
Kāsım: 301
Kāsım, cüllāh: 400
Kāsım, çilingir: 111
Kāsım, kethudā-i Gelibolu: 226
Kāsım, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
229
Kāsım, nev-müslimān: 462
Kāsım Bey, ser-atmacacıyān-ı Dergāh-ı
‘Ālī: 327
Kāsım Bey, Süleymān Paşa evkāfı
mütevellīsi: 367
Kāsım bin ‘Abdullāh: 495, 550
Kāsım bin ‘Abdullāh, Zübeyde Hātūn
binti Habīb Çelebi vakfı sābık
mütevellīsi: 472
Kāsım bin İlyās, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 274, 277
Kāsım bin Rahmān: 365
Kāsım bin Yūsuf: 530
Kāsım-ı Ergil, kefş-ger: 20
Kāsım Subaşı, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 302
Kāsım veled-i ‘Abdullāh, kuyumcu: 14
Kāsım veled-i ‘Abdullāh, neccār: 17
Kāsım veled-i ‘Abdullāh, yamak: 339
Kāsım veled-i ‘Alī, sipāhī-zāde: 520
Kāsım veled-i Hamza, tuzcu: 375
Kāsım veled-i İlyās, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 307
Kāsım veled-i Karaca: 283
Kāsım veled-i Mūsā, mü’ezzin: 23
Kāsım veled-i Mürüvvet: 533
Kāsım veled-i Resūl, re’īs: 44
Kāsım veled-i Sarı Bey, sipāhī-zāde:
325
Kāsım veled-i Yūsuf Dānişmend,
imām: 322
Kāsım-ı Gedlan (?), re’īs: 40
Kāsım-ı Siyāh, kethudā-i kal‘a-i Gelibolu: 202
Kassāb Atmaca, bk. Atmaca Kassāb
Kassāb Hācī ‘Alī, vākıf: 421
Kassāb Karagöz, vākıf: 550
Kassāb Kaya bin Mustafā, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 220, 222, 230
Kassāb Mahmūd bin ‘Alī, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 226
Kassāb Mehmed: 473
Kassāb-oğlu: 549
Kassāb Tat Ahmed, vākıf: 478
Kata veled-i Kari, a‘mā, pīr-i za‘īf:
154
Katalina, māder-i Hızır: 527
Katır Hasan, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 204, 312
Katırluca Şīrmerd, vākıf: 483
Kātib Hızır Bālī bin Hācī Ahmed:
367
Kātib Hüsām: 263
Kātib Hüsām, ser-piyāde: 229, 347
Kātib Hüsām veled-i Hısān, mü’ezzin: 22
Kātib Kāsım, bā-berāt, Yatağan Dede
zāviyesi şeyhi: 536
Kātib Muhyi'd-dīn bin Atmaca, vākıf:
480
Kātib Seydī Ahmed, bk. Seydī Ahmed-i
Kātib, re’īs
Kātib Sinān Bey: 83
Kavaklu Bedrü'd-dīn, il-yazıcı: 471
Kavaklu-zāde, bk. Muhyi'd-dīn bin
Ahmed, Hācī Ayas bin Mehmed
et-Tācir vakfı mütevellīsi
Kaya Bey: 111
Kaya, bk. Kassāb Kaya bin Mustafā,
merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Kaya bin Mustafā, bk. Kassāb Kaya
bin Mustafā, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr
Kaya veled-i İlyās, mü’ezzin: 21
Kazniç, papas: 138
Keçeci Hācī, vākıf: 17, 486, 488
Keçeci Hācī Hamza: 467
Keçeci Hācī Mahmūd, vākıf: 467,
468
Kemāl Re’īs: 45
Kılabudancı[-zāde]: 12
Kılabudancı-zāde, vākıf: 454, 460
Kılıç veled-i Ahmed Bey bin Muşalim, sipāhī: 323
Kırımlu Hızır, vākıf: 14, 471
Kızılca Mihal: 308
Kızılca Yūsuf: 624
Kiremidci Şīrmerd: 506
Kiremitci Ahmed: 204
Kirişçi Ahmed, vākıf: 461
Kirpato: 51
Kiryako-i Agrıboz, pīr-i fertūt: 193
Kiryako veled-i Tolonid: 188
[Koca ‘Alī], bk. Kovaca ‘Alī
Koca Ahmed veled-i ‘Abdullāh, re’īs:
40
Komanidze, çıkrıkcı: 63
Komeş, papas: 123
Komneno, çoban: 187
Komneno, meremmetci-i kal‘a-i Palokasrı: 170, 171
Kondologa, ma‘lūl: 175
Kosta: 364
Kosta, cüllāh: 61
Kosta, çoban: 179
Kosta, değirmenci: 388
Kosta, hayyāt: 372
Kosta, pābūcī: 56
Kosta, papas: 145
Kosta veled-i Dimitri, kiremitci: 54
Kosta veled-i Kalimyot, pīr-i za‘īf: 195
Kosta veled-i Manol, kalafatcı: 53
Kosta veled-i Yani, papa: 61
Kosta veled-i Yorgi, kalafatcı: 53
Kosta(-i diğer) veled-i Yorgi, kalafatcı:
53
Kostendin, papas: 55, 188
Kostendin veled-i Mihal, papa: 60
Kostendin veled-i Papa Yorgi, papas:
56
Kovaca ‘Alī [Koca ‘Alī]: 229
Kozoma, papas: 149
Köçek, rāhī: 27
Köpek bin Hamza: 310
Köprülü Hızır, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 165, 166
Kör İshāk: 610
Köse Ahmed, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 243, 244
Köse Ahmed, mu‘tak-ı Çavuş: 296
Köse Hācī ‘İvāz: 106
Köse Halīl: 218
Köse İbrāhīm: 607
Köse Paşa Yiğit: 308
Köse Yūsuf: 240
Kulfal: 442
Kulfal bin Mehmed: 413
Kulfal veled-i ‘Alī, müsellem: 331
Kulfal veled-i Şāhīn, yamak: 322
Kulfalcı: 606
Kumru: 546
Kunbaracı Halīl: 514
Kurd, birāder-i Sālih, yamak: 336
Kurt, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 296
Kurt, mu‘tak-ı Sevindik: 197
Kurt bin ‘Abdī: 405
Kurt bin Bahādır, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 248
Kurt bin Mustafā, tabbāl, merd-i
kal‘a-i Palo-kasrı: 173, 174
Kuru İbrāhīm bin ‘Abdullāh, vākıf:
485
Kutlu: 239
Kutlu, mu‘tak-ı Hācī Hasan: 288
Kutlu Hātūn, vākıfe: 458
Kuyumcu Yūsuf zeni: 241
25
Küçük Hācī: 25
Küçük Hācī-oğlu, bk. Muslihü'd-dīn
bin Hamza
Küçük Hasan: 608
Küçük İlyās: 258
Kürekci Bālī bin ‘Abdullāh, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 203
Lalacık: 629
Lāle bin Halīl Fakīh: 283
Laskari, papas: 122
Latīf bin Receb: 499
Letogalasos veled-i Yorgi, cüllāh: 57
Lutfī bin Semed: 534
Lutfī Fakīh veled-i Timur Fakīh, imām:
398
Lutfī veled-i ‘Alī, imām: 33
Lutfī veled-i Kor, müsellem: 289
Lutfī veled-i Mustafā, ellici: 103
Lülü Paşa, vākıf: 479
Ma‘rūf, dīvāne: 399
Mahmūd: 201, 217, 442
Mahmūd, cüllāh: 403
Mahmūd, gulām-ı Mūsā Bey: 500
Mahmūd, mu‘tak-ı Mevlānā Muhyi'ddīn: 468
Mahmūd, mu‘tak-ı Hayrü'd-dīn Bey,
serrāc: 368
Mahmūd, mu‘tak-ı Mürüvvet Re’īs:
204
Mahmūd, müsellem: 604
Mahmūd Bey: 108
Mahmūd Bey bin ‘Alī Bey, vākıf: 554
Mahmūd Bey bin Kassāb, bk. Mahmūd Bey veled-i Kassāb
Mahmūd Bey veled-i Kassāb, vākıf:
112, 527, 534, 535, 552, 553, 554
Mahmūd bin ‘Abdullāh: 292, 482
Mahmūd bin ‘Abdullāh, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 239, 240
Mahmūd bin Bahşī: 333
Mahmūd bin Mehmed, imām, Kassāb Tat Ahmed Zaviye mescidi
vakfı nāzırı: 478
Mahmūd bin Müsāfir: 370
Mahmūd bin Yaycı: 563
Mahmūd Çelebi bin Karagöz Bey:
267
Mahmūd Çelebi, Mehmed Çelebi
oğlu: 555
Mahmūd Dīvāne: 408
Mahmūd Fakīh, Elif Hātūn binti
Halīl vakfı mütevellīsi: 423
Mahmūd Paşa: 430, 431, 498
26
Mahmūd veled-i ‘Abdullāh, aşçı: 114
Mahmūd veled-i ‘Abdullāh, küreci:
335
Mahmūd veled-i ‘Abdullāh, tabbāk: 20
Mahmūd veled-i Ahmed, na‘l-bend: 19
Mahmūd veled-i Ahmed, sipāhī-zāde:
243
Mahmūd veled-i Dāvud, imām: 114
Mahmūd veled-i Dursun, müsellem:
287
Mahmūd veled-i Hızır, mü’ezzin: 24
Mahmūd veled-i Hoşkadem, pābūcī:
26
Mahmūd veled-i İsmā‘īl, hayyāt: 561
Mahmūd veled-i Kara Yakalu, ehl-i
berāt: 19
Mahmūd veled-i Karaca, hayyāt: 327
Mahmūd veled-i Mehmed, imām:
26, 103
Mahmūd veled-i Menteş, çilingir: 12
Mahmūd veled-i Seydī ‘Alī, kassāb: 22
Mahmūd veled-i Yūnus, tīmār sāhibi:
310
Mahmūd-ı Anadolu, hayyāt: 383
Mahmūd-ı Manastırlu, pīr: 369
Mahmūd-ı Na‘l-bend, re’īs: 48
Mahmūd-ı Siyāh veled-i ‘Abdullāh,
top ‘arabacısı: 561
Mahmūdci: 601
Mahzenci Hamza: 204
Māl veled-i Süleymān, müsellem: 336
Malkoç Bey: 369
Mama: 389
Mama, mu‘tak-ı Ya‘kūb, beytü'l-mālī:
17
Mama Bey: 497
Mama veled-i ‘Ömer, re’īs: 42
Mama veled-i İbrāhīm, çilingir: 12
Manderiso veled-i Papa Manol, papas:
87
Manol, çoban: 191
Manol, hayyāt: 372
Manol, kilinderci: 57
Manol, kürekçi: 55
Manol, papas: 70, 124
Manol Kosta, papas: 387
Manol Papas: 51
Manol veled-i Cezercik (?): 372
Manol veled-i Koka, sığırtmaç: 187
Manol veled-i Mihal, papas: 147
Manol veled-i Papas Marino, papas: 87
Manol veled-i Yanoş, pīr-i fertūt: 179
Manol veled-i Yorgi, müsellem: 162
Manol veled-i Zotiko, papa: 60
Mehdī Hātūn, Ahī Mūsā oğlu Ahī
Mustafā'nın kızının kızı kızı: 538,
539
Mehmed, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
314
Mehmed, ağır barcı: 28
Mehmed, Aydın Şeyh evlādından
Ramazān karındaşı İbrāhīm'in
oğlu: 537
Mehmed, birāder-i İne-beyi: 303
Mehmed, birāder-i İnehān, yamak: 317
Mehmed, cüllāh: 516
Mehmed, değirmenci: 343
Mehmed, Emīr oğlu: 405
Mehmed, Hācī Ahmed oğlu: 535
Mehmed, hayyāt: 414
Mehmed, hayyāt, ‘Acem: 520
Mehmed, hidmetkār-ı Yūsufhān: 325
Mehmed, kassāb: 25
Mehmed, Kilidü'l-bahr kal‘ası mustahfızı: 290
Mehmed, merd-i kal‘a: 273
Mehmed, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 215, 238, 293, 316
Mehmed, mūze-dūz: 24
Mehmed, mü’ezzin: 516
Mehmed, müsellem: 601
Mehmed, neccār: 110
Mehmed, pābūcī: 29
Mehmed, bk. Mehter Mehmed, serbölük, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Mehmed, ser-piyāde: 359
Mehmed, Taşlu oğlu: 593
Mehmed [Mūsā bin İlyās], merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 250
Mehmed Bey: 475
Mehmed Bey, defterdār: 204, 209,
352, 365
Mehmed Bey, defterdār-ı Dergāh-ı
‘Ālī: 516
Mehmed Bey, defterdār, yeñiçeriler
kātibi: 517
Mehmed Bey, Kassāb-oğullarından:
526
Mehmed Bey bin Kul Hızır, vākıf: 428
Mehmed bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 247, 248
Mehmed bin Ahmed: 309
Mehmed bin Bahşī Sarrāf, vākıf: 432
Mehmed bin Fīrūz, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 202, 224
Mehmed bin Hācī Hamza, vākıf: 438
Mehmed bin Hācī İbrāhīm Çelebi bin
Hācī Muhyi'd-dīn, Hācī Muhyi'ddīn bin Hüseyince mescidi vakfı
mütevellīsi: 421
Mehmed bin Hācī, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 169, 170
Mehmed bin Halīl-i Siyāh, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 224, 227, 228
Mehmed bin Hayrü'd-dīn, tīmār sāhibi: 301
Mehmed bin Hızır, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 191
Mehmed bin ‘İbādullāh, Hācī Kāsım
bin el-Hācc Dursun vakfı mütevellīsi: 440
Mehmed bin İlyās, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 220, 222
Mehmed bin İskender, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
Mehmed bin Kāsım, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 171, 173
Mehmed bin Kāsım, ser-piyāde: 357,
358, 359
Mehmed bin Kirlü, bāzdār: 362
Mehmed bin Mi‘mār Süleymān,
sipāhī: 335
Mehmed bin Mustafā, Ahī İlyās'ın
oğlunun oğlu: 558
Mehmed bin Poyraz, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 178, 179
Mehmed bin Ramazān: 406
Mehmed bin Süleymān: 320
Mehmed bin ‘Ulūfeci: 301
Mehmed bin Ya‘kūb: 406, 542
Mehmed bin Yūsuf: 390
Mehmed bin Yūsuf, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 270, 271
Mehmed bin Yūsuf, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 176, 178
Mehmed bin Zaganos, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 194
Mehmed Çelebi, Alī Bey oğlu: 555
Mehmed Çelebi, Saruca Paşa kethudāsı oğlu: 517
Mehmed Çelebi bin Hoşkadem, vākıf:
420
Mehmed Çelebi bin Hüseyin Bey:
301
Mehmed Fakīh veled-i Nasūh, imām:
521
Mehmed Koca, re’īs: 29
Mehmed veled-i ‘Abdu'l-‘Azīz, hatīb
ve imām: 24
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, ellici: 334
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, sakkā: 34
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, serrāc: 370
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, yamak:
289
Mehmed veled-i ‘Abdu'r-Rahmān,
re’īs: 46
Mehmed veled-i ‘Alī, imām: 21, 325,
519
Mehmed veled-i ‘Alī, kassāb: 27
Mehmed veled-i ‘Alī, mu‘arrif: 369
Mehmed veled-i ‘Alī, müsellem: 317
Mehmed veled-i Atmaca, kassāb: 11
Mehmed veled-i Bāzārlu, müsellem:
317
Mehmed veled-i Bogdan yek-dest: 304
Mehmed veled-i Beyli, hayyāt: 383
Mehmed veled-i Çalabvirmiş, imām:
16
Mehmed veled-i Dāvud, müsebbih:
369
Mehmed veled-i Eşref, re’īs: 43
Mehmed veled-i Hācī Hamza, imām:
15
Mehmed veled-i Hācī Mūsā, imām:
523
Mehmed veled-i Hācī Mustafā, imām:
529
Mehmed veled-i Hācī Yūnus, serbölük, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 235, 236
Mehmed veled-i Hasan Dīvāne, nakīb:
369
Mehmed veled-i Hasan, sipāhī-zāde:
305
Mehmed veled-i Hızır, mü’ezzin: 25,
110
Mehmed veled-i Hüseyin: 307
Mehmed veled-i Hüseyin, imām: 32
Mehmed veled-i İbrāhīm, mü’ezzin:
16
Mehmed veled-i İbrāhīm, re’īs: 42
Mehmed veled-i İlyās, mü’ezzin: 107
Mehmed veled-i İmām Hamza, mü’ezzin: 107
Mehmed veled-i İskender, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 310
Mehmed veled-i İsrā’īl, mü’ezzin: 32
Mehmed veled-i Keçeci Hācī: 202
Mehmed veled-i Mahmūd, imām: 29
Mehmed veled-i Mustafā bin Umūr,
sipāhī-zāde: 334
Mehmed veled-i Mustafā, berātlı
doğancı: 332
Mehmed veled-i Mustafā, dellāk: 19
Mehmed veled-i Mustafā, imām: 11
Mehmed veled-i Mustafā, mü’ezzin:
109
Mehmed veled-i Nebī, mü’ezzin: 33
Mehmed veled-i ‘Osmān, mü’ezzin:
104
Mehmed veled-i Orhan, ma‘lūl: 361
Mehmed veled-i Papas, re’īs: 47
Mehmed veled-i Paşa Yiğit, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 218, 220
Mehmed veled-i Receb, imām: 113
Mehmed veled-i Sālih, mü’ezzin: 110
Mehmed veled-i Saruhān Fakīh, imām:
20
Mehmed veled-i Selmān, mecnūn:
405
Mehmed veled-i Süleymān: 204
Mehmed veled-i Süleymān, imām: 33
Mehmed veled-i Tayyib, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 218, 253
Mehmed veled-i Umūr, mü’ezzin: 106
Mehmed veled-i Yūnus, re’īs: 41
Mehmed veled-i Yūsuf, kethudā: 520
Mehmed veled-i Yūsuf, mü’ezzin: 104
Mehmed veled-i Yūsufhān, imām: 329
Mehmed-i Draç, topcıyān-ı kal‘a-i
Palo-kasrı: 174, 176
Mehmed-i Göricelü veled-i Lutfī,
re’īs: 48
Mehmed-i Hayyāt: 204
Mehmed-i Siyāh, re’īs: 45
Mehmed-i Siyāh veled-i Bālī, berātlı:
321
Mehmed-i Siyāh veled-i Kul, merd-i
kal‘a-i Palo-kasrı: 180, 182
Mehmedşāh Bey: 321
Mehmedşāh Bey, Sinān Paşa oğlu:
389
Mehter Mehmed, ser-bölük, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 230, 232
Melek Hātūn binti Hācī Hızır,
vākıfe: 444
Melek Hātūn binti Mes‘ūd Fakīh,
vākıfe: 512
Melik Hātūn, Mehmed Bey'in kız
karındaşı: 475
Memi veled-i Bahşī, ellici: 313
Memi veled-i Devlethān, sipāhī-zāde:
561
Memişāh Bey bin Sinān Paşa: 495
Menteş veled-i Emīr, imām: 22
Menteşe veled-i Hamza, imām: 409
Mesīh Bey: 374
Mesīh bin Kul, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 186, 188
27
Mesīh Paşa: 23, 500, 504
Mevlānā ‘Abdullāh Çelebi, kādī-i
Magnisa, Ya‘kūb Bey cāmi‘i vakfı
mütevellīsi: 455
Mevlānā ‘Ābid Çelebi, Gelibolu kādīsı:
555
Mevlānā Baba Sinān, Ümīz bin
Bāzārlu mescidi imāmı: 436
Mevlānā Bālī, imām ve hatīb: 516, 518
Mevlānā Bedrü'd-dīn, imām: 105
Mevlānā Dursun, Hasan Paşa bin
Karaca Paşa mescidi imāmı: 437
Mevlānā Dursun bin Yūsuf, Hācī
Hamza vakfı mütevellīsi: 437
Mevlānā Gürānī: 535
Mevlānā Hasan Çelebi, Mehmed bin
Hācī Hamza-oğlu, müderris: 438
Mevlānā Hayrü'd-dīn Mehmed, bāberāt, ‘Alā’ü'd-dīn mescidi vakfı
mütevellīsi: 422
Mevlānā Hüsāmü'd-dīn bin Mevlānā
Muhyi'd-dīn, Mehmed bin Bahşī
Sarrāf ve Selīme Hātūn binti
Başmakcı Doğan vakıfları mütevellīsi: 432, 438
Mevlānā İbrāhīm Çelebi, Mevlānā
Gürānī oğlu, Mıgalkara kādī-i
sābıkı: 535
Mevlānā Mansūr Çelebi, Gelibolu
kādīsı: 517
Mevlānā Muhyi'd-dīn: 463
Mevlānā Muhyi'd-dīn, Gāzī Hudāvendigār cāmi‘i imāmı: 466
Mevlānā Muhyi'd-dīn, Hundī Hātūn
vakfı nāzırı: 546
Mevlānā Muhyi'd-dīn, kādī-i Gelibolu: 300
Mevlānā Muhyi'd-dīn bin Hoca Nūru'ddīn, vākıf: 468
Mevlānā Muhyi'd-dīn bin Saruhān,
Hācī Kemāl mescidi vakfı mütevellīsi, imām: 440
Mevlānā Muhyi'd-dīn bin Yazucı,
vākıf: 419
Mevlānā Muhyi'd-dīn Efendi, Anadolu
Kādī-‘askeri: 490
Mevlānā Mūsā bin Hābil, Hācī Hızır
bin Ahmed vakfı mütevellīsi: 448
Mevlānā Mūsā bin Hācī Hābil, Hācī
Mürüvvet bin Bāyezīd vakfı
mütevellīsi: 450
28
Mevlānā Muslihü'd-dīn, Hundī Hātūn
mescidi imāmı: 545
Mevlānā Müderris Ahmed Çelebi: 554
Mevlānā ‘Osmān, Hoşkadem mescidi
imāmı ve nāzırı: 419
Mevlānā Pīr Mehmed, bā-berāt,
Sofuca Halīl mescidi vakfı mütevellīsi: 423
Mevlānā Rūhullāh, kādī-i cezīre-i
Limnos: 195
Mevlānā Süleymān, kādī: 309
Mevlānā Süleymān Fakīh, Kilidü'lbahr kal‘ası cāmi‘i hatīb ve imāmı:
230
Mevlānā Şemsü'd-dīn, Gelibolu kādīsı:
471
Mevlānā Şemsü'd-dīn bin Ya‘kūb,
vākıf: 437
Mevlānā Şemsü'd-dīn veled-i Yūsuf,
hatīb: 111
Mevlānā Şeyh Hüsām bin Mevlānā
Muhyi'd-dīn, Gāzī Hudāvendigār
cāmi‘i vakfı mütevellīsi, bā-berāt:
442, 465
Mevlānā Şeyh Mehmed bin Şeyh
‘Ömer el-Kehfī, imām: 18
Mevlānā Şeyh Muhyi'd-dīn bin
Yazucu: 9
Mevlānā Şücā‘ü'd-dīn bin Yahyā,
vākıf: 428
Mevlānā Zeynü'd-dīn veled-i İhtiyār,
imām: 17
Mevlānā Zeynü'l-‘ābidīn Efendi, Gelibolu kādīsı: 489
Mezīd bin İshāk: 314
Mezīd bin Sa‘īd: 333
Mezīd Fakīh: 109
Midrepolid: 137
Mihal: 625
Mihal, birāder-i Balko, tīmār sāhibi:
346
Mihal, boyacı: 77
Mihal, çoban: 160, 172, 519
Mihal, fuçıcı: 55
Mihal, hayyāt: 386
Mihal, papas: 69, 77, 121, 129
Mihal bin Angeli: 369
Mihal Hondre: 369
Mihal Pero, pīr-i fertūt ve ma‘lūl: 166
Mihal Piryomastor, pīr, ma‘lūl: 141
Mihal Ralo, müsellem, a‘yān: 126
Mihal veled-i Fito, pīr-i fertūt: 166
Mihal veled-i Makarcı: 202
Mihal veled-i Mehmed, müsellem: 198
Mihal veled-i Papa Manol, papas: 53
Mihal veled-i Todor, papas: 530
Mihal veled-i Varvat: 51
Mihal-i Mora, hidmetkār: 372
Mihaliç Hatīb, vākıf: 452
Mihaniko bin Mihal: 51
Mihaylo veled-i Mihal, pīr, ma‘lūl: 141
Milço veled-i Vaso, tīmār sāhibi: 346
Minnet veled-i Tācī, yörük: 281
Minnet veled-i Yūsuf: 414
Moralu Ahmed, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 295
Morik: 369
Mu‘arrif bin Dervīş, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 198, 199
Muhammed/Muhammed
Mustafā
(s.a.v.): 9
Muhsine Hātūn binti Mustafā, vākıfe: 467
Muhtereme binti Emīr Paşa, vākıfe:
459
Muhyī, birāder-i Hoca, müsellem: 281
Muhyi'd-dīn Fakīh: 404, 405, 406
Muhyi'd-dīn, bk. Mevlānā Muhyi'd-dīn,
Gāzī Hudāvendigār cāmi‘i imāmı
Muhyi'd-dīn bin Ahmed, Hācī Ayas
bin Mehmed et-Tācir vakfı mütevellīsi: 468
Muhyi'd-dīn bin Hācī Hamza, Mehmed
Bey bin Kul Hızır mescidi imāmı:
428
Muhyi'd-dīn bin Hüseyin-i Bennā,
vākıf: 449
Muhyi'd-dīn bin Kulu, Hācī Yūnus
mescidi vakfı mütevellīsi: 549
Muhyi'd-dīn bin Mahmūd, Bostāncı
İne-beyi mescidi imāmı: 473
Muhyi'd-dīn veled-i Hamza, imām: 110
Mūmcu Dimitri: 202
Murād, kiremitci: 204
Murād, ser-piyāde, merdüm-i Dāvud
Paşa: 355
Murād bin ‘Abdullāh, değirmenci: 507
Murād bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 169, 170
Murād bin Tur ‘Alī, vākıf: 443
Murād Dede: 488
Murād Hān: 547
Murād veled-i Hüseyin: 307
Murād veled-i Kiremitci Ya‘kūb: 204
Murād veled-i Mehmed, re’īs: 44
Murād veled-i Mūsā, cüllāh: 379
Murād veled-i Mustafā, yamak: 320
Murād veled-i Ramazān, re’īs: 43
Murād-ı Yeñiçeri: 375
Mūsā: 349
Mūsā, birāder-i Mustafā: 333
Mūsā, Karaca-Bey zāviyesi vakfı
mütevellīsi: 504
Mūsā, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 300
Mūsā Bey: 500
Mūsā bin ‘Īsā: 367
Mūsā bin Bāzārlı: 201
Mūsā bin Durak: 499
Mūsā bin Hācī İlyās, Dāvud bin
‘Ādil mescidi imāmı, Selīme
Hātūn binti Hācī İlyās ve Melek
Hātūn binti Hācī Hızır vakıfları
mütevellīsi: 444
Mūsā bin Hızır, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 239, 240
Mūsā bin Hüseyin: 562
Mūsā bin İlyās, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 249
[Mūsā bin İlyās], bk. Mehmed merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Mūsā bin Kāsım: 245
Mūsā bin Mehmed, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 214, 215
Mūsā bin Sālih: 412
Mūsā bin Yūsuf: 408
Mūsā veled-i Aydın, cüllāh: 375
Mūsā veled-i Ca‘fer, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 218, 220
Mūsā veled-i Hācī Hābil, imām: 31
Mūsā veled-i Hācī İlyās, imām: 23
Mūsā veled-i Halīl, mü’ezzin: 109
Mūsā veled-i Hamza, hayyāt: 112
Mūsā veled-i Hamza, imām: 11
Mūsā veled-i Kāsım: 204
Mūsā veled-i Mustafā, imām: 249
Mūsā veled-i Sinān, ferāgat itmiş
sipāhī: 305
Mūsā veled-i Süleymān, a‘mā: 400
Mūsā veled-i Süleymān, imām: 16, 297
Mūsā-yı Cüllāh veled-i Mehmed: 342
Muslihü'd-dīn bin Hamza, Hācī
Muhyi'd-dīn bin Hācī Mahmūd
vakfı mütevellīsi: 435
Muslihü'd-dīn bin Nasūh, Nūrī
Hātūn binti Kebeci Mūsā vakfı
mütevellīsi: 432
Muslihü'd-dīn bin Nasūh, Ya‘kūb
Bey cāmi‘i vakfı nāzırı: 455
Muslihü'd-dīn bin Yūsuf, Asılpaşa
Hātūn binti Saruca Bey mescidi
vakfı mütevellīsi: 470
Muslihü'd-dīn bin Yūsuf, Ferruhşād
bin Ya‘kūb vakfı mütevellīsi: 471
Muslihü'd-dīn veled-i Kadem, imām:
106
Muslu, mü’ezzin-i ‘imāret: 554
Mustafā: 201, 245, 432, 442
Mustafā, bāzdār: 361
Mustafā, berber, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 203
Mustafā, berdikedem (?): 110
Mustafā, bevvāb-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr: 203, 217, 231
Mustafā, birāder-i ‘Alī, ser-doğancı:
521
Mustafā, birāder-i Ece, re’īs: 41
Mustafā, birāder-i Mehmed: 312
[Mustafā], bk. Süleymān, topcıyān-ı
kal‘a-i Palo-kasrı
Mustafā, boyacı: 112
Mustafā, haddād: 382
Mustafā, merd-i kal‘a: 188
Mustafā, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 253, 279, 294, 302
Mustafā, nev-müslim: 411
Mustafā, nev-müslimān: 290, 520
Mustafā, topcıyān-ı kal‘a-i Palokasrı: 174
Mustafā, Ümīz bin Bāzārlu oğlu, vākıf:
436
Mustafā Bey: 9, 267
Mustafā bin Ahmed: 420, 534, 550
Mustafā bin ‘Alī: 117, 368
Mustafā bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 168
Mustafā bin Ayas, ser-bölük, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 277
Mustafā bin Bāzārlı: 407
Mustafā bin Birinci Ahmed: 528
Mustafā bin Didin: 410
Mustafā bin Durmuş: 423
Mustafā bin Durud, Hācī Kulfal bin
Bahşī cāmi‘i vakfı mütevellīsi: 512
Mustafā bin Hācī: 344
Mustafā bin Hācī Ahmed, Kutlu
Hātūn ve Hācī İsmā‘īl bin ‘Abdullāh vakıfları mütevellīsi: 458
Mustafā bin Halīl: 300
Mustafā bin Hamza Hayyāt, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 203
Mustafā bin Hızır, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 165, 166
Mustafā bin İlyās, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 216, 217, 232, 235
Mustafā bin İlyās, ser-bölük, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 229
Mustafā bin İsrā’īl: 369
Mustafā bin Kabakulak, merd-i
kal‘a-i Gelibolu: 200, 312
Mustafā bin Kulaguz-ı Sirozī, vākıf:
447
Mustafā bin Mahmūd, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 293
Mustafā bin Mahmūd Hoca, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 260
Mustafā bin Mehmed, Hurşīd Hātūn
vakfı nāzırı: 444
Mustafā bin Muhyi'd-dīn, Hundī Hātūn vakfı cābisi: 546
Mustafā bin Murād, bevvāb-ı kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 254
Mustafā bin Mūsā: 301
Mustafā bin Sa‘īd: 333
Mustafā bin Şa‘bān, haddād: 378
Mustafā bin Tañrıvirmiş: 320
Mustafā bin Turunc Hüseyin, Hācī
İsrā’īl mescidi vakfı mütevellīsi,
bā-berāt: 547
Mustafā bin Ya‘kūb: 412
Mustafā bin Yahyā: 301
Mustafā bin Yahyā, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 199, 200
Mustafā bin Yūsuf: 117, 344
Mustafā Çelebi, Alī Bey oğlu: 555
Mustafā Çelebi, Hāss Ahmed Bey
oğlu: 83
Mustafā Çelebi, İbrāhīm Bey oğlu: 490
Mustafā Çelebi, Kapudan Mehmed
Bey'in kızı oğlu, Kapudan Mehmed
Bey bin ‘Azīz vakfı mütevellīsi:
475
Mustafā Çelebi, Kassāb oğlu, Mahmūd Bey bin Kassāb vakfı
mütevellīsi: 535
Mustafā Çelebi, Mahmūd Bey oğlu
Süleymān Bey oğlu, Mahmūd
Bey veled-i Kassāb ‘imāreti vakfı
mütevellīsi: 553
Mustafā Çelebi, Sinān Paşa oğlu: 509
Mustafā Kātib, re’īs: 39
Mustafā Kethudā: 39
Mustafā Paşa: 526
Mustafā veled-i ‘Alī, imām: 338
Mustafā veled-i ‘Alī, müsellem: 289
29
Mustafā veled-i ‘Ömer, imām, müsellem oğlu: 281
Mustafā veled-i Ahmed, imām: 22, 106
Mustafā veled-i Baba, mü’ezzin: 111
Mustafā veled-i Balaban, ‘arabacı: 216
Mustafā veled-i Bilāl, cüllāh: 262
Mustafā veled-i Çalabvirdi, müsellem:
339
Mustafā veled-i Ergi Mūsa, pīr: 368
Mustafā veled-i Hācī Hamza, mü’ezzin: 26
Mustafā veled-i Hācī Yūnus, serbölük, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
235, 236
Mustafā veled-i Hamīd, cüllāh: 382
Mustafā veled-i Hamza, hayyāt: 24
Mustafā veled-i Hamza-i Anadolu,
cüllāh: 336
Mustafā veled-i Hasan Bālī, re’īs: 41
Mustafā veled-i Hızır, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 189, 190
Mustafā veled-i İdrīs, imām: 107
Mustafā veled-i İlyās bin Balaban: 202
Mustafā veled-i İshāk, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 227
Mustafā veled-i İshāk, mü’ezzin: 108
Mustafā veled-i İskender, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 310
Mustafā veled-i İsrā’īl, pābūcī: 30
Mustafā veled-i Köse Durmuş, re’īs:
40
Mustafā veled-i Mehmed, imām: 15
Mustafā veled-i Mehmed-i Siyāh,
cüz’-hān: 368
Mustafā veled-i Minnet, pīr: 369
Mustafā veled-i Nasūh Re’īs, re’īs: 41
Mustafā veled-i Paşa Yiğit, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 218, 220
Mustafā veled-i Paşa Yiğit, top ‘arabacısı: 561
Mustafā veled-i Süle, imām: 534
Mustafā veled-i Şīrmerd Kañlıcı: 204
Mustafā veled-i Tayyib, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 218, 253
Mustafā veled-i Umūr Subaşı, imām:
327
Mustafā veled-i Yūsuf: 404
Mustafā veled-i Yūsuf, cüllāh: 382
Mustafā-yı İnoz, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 192
Mustafā-yı Kosköylü, re’īs: 44
Mustafā-yı Mūze-dūz, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
30
Mustafā-yı Sinablu, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 245, 246
Mustafā-yı Siyāh: 229
Mustafā-yı Siyāh-ı Avlonalu, re’īs: 47
Mustafā-yı Siyāh veled-i Hācī Turud,
tuzcu: 375
Mustafā-yı Tabbāk veled-i İbrāhīm,
re’īs: 48
Mustafā-yı Yeñīçeri: 494
Mustali, bk. Mustafā
Mūytāb Hācī Bahşī, vākıf: 474
Muzaffer: 309
Mü’ezzin Muhyi'd-dīn, vākıf: 443
Mürsel: 245, 380
Mürsel bin Asılhān: 117
Mürsel bin İl-beyi: 285
Mürsel bin Ya‘kūb: 414
Mürsel veled-i ‘Alī: 396
Mürsel veled-i Aydoğdu, imām: 31
Mürsel veled-i Hamza, pīr-i fānī: 197
Mürsel veled-i İne-beyi, ehl-i berāt: 335
Mürüvvet, cüllāh: 540
Mürüvvet bin Ahmed: 533
Mürüvvet veled-i Mustafā, imām: 393
Müsellem Aydın: 463
Müsellem İlyās: 301
Müsellem Karaman: 625
Nā’ib Hızır: 604
Nā’ib İlyās: 612
Na‘l-bend Doğan, vākıf: 441
Na‘l-bend Hızır: 104
Na‘l-bend-oğlu: 548
Nasūh, boyacı: 375
Nasūh, mu‘tak-ı Ahmed: 373
Nasūh, ser-piyāde: 358
Nasūh ‘Ulūfeci: 544
Nasūh bin ‘Alī, İbrāhīm Fakīh vakfı
mütevellīsi: 480
Nasūh bin Ahmed: 300
Nasūh bin Mustafā, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 257
Nasūh bin Süle, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 266
Nasūh bin Yūsuf, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 162
Nasūh Re’īs bin Bektaş Re’īs, vākıf:
459
Nasūh veled-i ‘Abdullāh, yamak: 524
Nasūh veled-i ‘Alī: 204
Nasūh veled-i Göçeri, pīr-i fānī: 399
Nasūh veled-i Latīf, kebeci: 26
Nasūh veled-i Muslu, imām: 526
Nasūh veled-i Saruca, küreci: 505
Nasūh veled-i Uruz, ellici: 320
Ne‘āl Mahmūd: 204
Nebī bin Durmuş, Hoca Hamza mescidi vakfı mütevellīsi, bā-berāt: 442
Nebī bin Yūsuf: 245
Nebī bin Yūsuf, Alī bin Hüseyin
vakfı mütevellīsi: 444
Nebī Hoca, vākıf: 483
Nebī veled-i Saltuk: 204
Nefīse binti ‘Abdullāh, Şīrmerd bin
‘Abdullāh zevcesi: 447
Nefīse Hātūn, Kara Hasan bin Yūnus
zevcesi, Kara Hasan bin Yūnus
vakfı mütevellīyesi: 430
Nergis binti ‘Abdullāh, mu‘tak-ı
Mustafā en-Nā’ib, vākıfe: 465
Nergis Hātūn, vākıfe: 438
Nergis Hātūn binti ‘Abdullāh, Eşküncizāde zevcesi, vākıfe: 445
Nesīmī veled-i Hasan, yamak: 330
Nevrūz Hātūn binti ‘Abdullāh, vākıfe:
459
Niko, nev-müslimān: 344
Niko veled-i Andro, hallāc: 65
Nikola, dāmād-ı Kilinderci, çörekci: 57
Nikola, dāmād-ı Timurci: 372
Nikola, demürci: 57
Nikola, kassāb: 387
Nikola, katrancı: 64
Nikola, ser-kömiyan: 56
Nikola, taşcı: 55
Nikola İskrid: 370
Nikola veled-i Komneno, çoban: 187
Nikola-i Arnavud: 369
Nişāncı Mustafā Bey: 563
Nişāncı Sinān Bey: 523
Nonkos, sığırtmaç: 160
Nu‘mān veled-i ‘Alī, imām: 296
Nūrī Hātūn binti Kebeci Mūsā, vākıfe:
432
Nusret, Seyyid Hızır'ın büyük oğlu:
537
Odabaşı ‘Alī, Hācī Hātūn binti Hācī
Mürüvvet vakfı mütevellīsi: 476
Oğul-beyi veled-i ‘Alī, sipāhī-zāde: 293
Okcu Yūsuf, dizdār-ı kal‘a-i Palokasrı: 157
Orhan Çelebi: 248, 319
Orhan veled-i Mustafā, pīr: 197
Orhan-ı Siyāh: 620
Oruç, hayyāt: 367
Oruç-beyi, vākıf: 512
Oruç-beyi veled-i Hamīd: 279
Oruç bin Ramazān: 341
Oruc-ı Cābī, merdüm-i Hayrü'd-dīn
Bey, cābī: 369
‘Osmān: 306, 518
‘Osmān, kefş-ger: 111
‘Osmān, penbe’i: 17
‘Osmān Fakīh evlādı: 559
‘Osmān Fakīh, vākıf: 559
‘Osmān veled-i Ahmed, imām: 331
‘Osmān veled-i Hamza: 375
‘Osmān veled-i Hasan, imām: 104
‘Osmān veled-i Zekeriyyā, imām: 26
‘Osmānci: 636
‘Ömer, hidmetkār: 343
‘Ömer, müsellem: 612
‘Ömer Bey: 109
‘Ömer Bey, vākıf: 555
‘Ömer bin ‘Alī: 412
‘Ömer bin Hızır, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 188, 189
‘Ömer bin İne-beyi: 282
‘Ömer bin Mehmed: 499
‘Ömer Fakīh veled-i Hācī Dāvud,
imām: 406
‘Ömer veled-i Hācī, müflis: 400
‘Ömer veled-i Halīl, hayyāt: 521
‘Ömer veled-i İlyās, pīr: 198
‘Ömer veled-i Zekeriyyā, hayyāt: 499
Pābūcī-oğlu: 489
Pābūccı Sinān, bk. Hācī Sinān bin
İlyās
Panaya: 55, 125
Panayot, papas: 121
Panayot-ı Cüllāh, sığırtmaç: 372
Panayot veled-i Kurt, taşcı: 54
Panoyo veled-i Tatos, pīr-i fertūt: 193
Papa Dimitri: 61, 62, 64
Papa Kosta veled-i Yani: 64
Papa Kostendin veled-i Mihal: 62, 63
Papa Kostendin Yani: 62
Papa Manol veled-i Zotiko: 60, 62, 63
Papa Nikola veled-i Papa Mihal: 59,
61, 63
Papa Toma: 60, 62, 63
Papa Yorgi: 60, 62, 63
Papas Bostan Glava: 84
Papas Dimitri: 137
Papas Dimitri veled-i İzgoro Pulo: 84
Papas Komeş: 123
Papas Kostendin: 124
Papas Kostendin Konomo, müsellem,
a‘yān: 126
Papas Sinadinos: 389
Papas Todor veled-i Yorgi: 85
Papas Yani veled-i Nikola: 86
Paraşkeva, Nikola zevcesi: 372
Paspalin veled-i Yovan, tīmār sāhibi:
346
Paşa Bola, bk. Paşa Bola Hatun binti
Hacı Koçak
Paşa Hātūn, bk. Paşa Bola Hatun
binti Hacı Koçak:
Paşa Bola Hātūn binti Hācī Koçak,
vākıfe: 33, 204, 485
Paşa Yiğit veled-i Kulfal, ellici: 342
Pervāne, bāzdār: 362
Pervāne Subaşı, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 300
Petko, çoban: 372
Petre veled-i Vurgari, pīr-i za‘īf: 147
Pīr ‘Alī: 497
Pīr ‘Alī veled-i Hācī Yūnus, re’īs: 46
Pīr ‘Alī veled-i Nasūh, imām: 113
Pīr Ahmed: 563
Pīr Ahmed veled-i Durmuş, imām:
375
Pīr Ahmed veled-i Mehmed, imām:
104
Pīr Ahmed, birāder-i Hasan: 288
Pīr Dede veled-i Burāk, yörük: 329
Pīr-hümā-oğulları: 563
Pīrī, cābī: 554
Pīrī, kazancı: 112
Pīrī Bey, İshāk Paşa oğlu: 490
Pīrī bin Nasūh, imām: 331
Pīrī Çelebi, ser-topcıyān-ı kal‘a-i
Gelibolu: 204, 459
Pīrī Re’īs, ağır barcı: 32
Pīrī Re’īs veled-i Yūsuf-ı Zerger, re’īs:
46, 209, 279
Pīrī veled-i ‘Alī: 327
Pīrī veled-i İskender, erbāb-ı tīmār:
494
Pirsun veled-i İbrāhīm, müsellem: 288
Polomi, çoban: 172
Rābi‘a Hātūn: 109
Rābi‘a Hātūn, Yumcı Şücā‘ evlādından ‘Ā’işe Hātūn oğlu ‘Alī'nin
kızı: 536
Rābi‘a bint-i Hācī İbrāhīm, Hācī İbrāhīm bin Mehmed mescidi vakfı
mütevellīyesi: 464
Rābi‘a Hātūn binti Mansūr, vākıfe: 476
Radoslav, çoban: 370, 372
Rahīm veled-i Ahmed, ellici: 320
Rahmān bin Şāhīn: 562
Ramazān, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
314
Ramazān, birāder-i Hasan: 562
Ramazān, birāder-i Yūsufhān, yamak:
326
Ramāzan, kazancı: 109
Ramazān, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
316
Ramazān, ser-‘asker, hīş-i Seydī Bey:
291
Ramazān bin Arnavud: 523
Ramazān bin Dana Halīl: 342
Ramazān bin Doğan: 307
Ramazān bin Gāzī: 412
Ramazān bin Hamza: 309
Ramazān bin Karaca, ser-bölük, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 250
Ramazān bin Kul, nakarazen, merd-i
kal‘a-i Palo-kasrı: 173, 174
Ramazān bin Menteşe: 525
Ramazān bin Yūsuf, kethudā-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 209, 279
Ramazān Çelebi: 496
Ramazān Çelebi, birāder-i Hācī İlyās
Çelebi, ser-‘asker-i müsellemān:
105
Ramazān veled-i ‘Abdī, imām: 318
Ramazān veled-i ‘Abdullāh, erbāb-ı
tīmār: 494
Ramazān veled-i Bahşī, imām: 29
Ramazān veled-i Bālī, yamak: 336
Ramazān veled-i Ece, imām: 114
Ramazān veled-i Halīl, yağcı: 331
Ramazān veled-i Hamza, hekīm: 27
Ramazān veled-i Hamza, mü’ezzin: 23
Ramazān veled-i Hasan, imām: 25
Ramazān veled-i İsmā‘īl, küreci: 505
Ramazan veled-i Karaca, mütekā‘id
sipāhī: 303
Ramazān veled-i Mustafā, imām: 395
Ramazān veled-i Nusret, bāzdār: 363
Ramazān veled-i Poyraz Hamza,
merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 255,
256
Ramazān veled-i Resūl, imām: 200
Ramazān veled-i Şīrmerd Kañlıcı: 204
Ramazān veled-i Tur ‘Alī, yağcı: 335
Ramazān veled-i Yanağaç, re’īs: 40
Ramazān-ı Yeñiçeri: 375
Ramazān-ı Anadolu, pīr-i fānī: 516
31
Rayko veled-i İvlad, tīmār sāhibi: 346
Re’īs ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Süleymān
Re’īs, Rābi‘a Hātūn binti Mansūr
vakfı mütevellīsi: 476
Re’īs Mehmed, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 183
Re’īs Muslihü'd-dīn, Hācī Hızır evlādından: 513
Re’īs veled-i Mahmūd: 298
Receb: 240
Receb, Hācī Ahmed oğlu: 489
Receb, Kilidü'l-bahr mustahfızı: 312
Receb, meremmetci-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 230, 232
Receb, nev-müslimān, müsellem: 328
Receb veled-i Hasan, mü’ezzin: 108
Receb veled-i Hızır, re’īs: 43
Receb veled-i İbrāhīm, müsellem: 328
Receb veled-i Poyraz Hamza, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 255, 256
Resūl bin Mu‘arrif, imām, Yūsuf-ı
Dırāz bin Halīl mescidi, Alī bin
Mustafā el-Hayyāt ve İshāk bin
‘Abdullāh Üstübī vakıfları mütevellīsi: 474, 475
Resūl veled-i Mu‘arrif, imām: 30
Resūl veled-i Mustafā, imām: 205
Rūm-beyi: TD 67/190
Rüknü'd-dīn: 620
Rüstem: 375
Rüstem bin İne-beyi, vākıf, Selçuk
Hātūn'un karındaşı: 537
Rüstem bin Mahmūd, bāzdār: 363
Rüstem bin Ya‘kūb, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 267
Sa‘dī Bey: 492
Sa‘dī Bey, Mes‘ūdlu karyesi sābık
nāzırı: 496
Sa‘dü'l-Melik Çelebi bin Hācī
Hamza el-Bezzāz, vākıf: 488
Sābūncu Karagöz: 331
Sadaka: 367
Safer: 563
Sagdinos: 218
Sağır ‘Īsā, yağcı: 505
Sağır Yūsuf: 204
Sakızlu, papas: 186
Sākī Hızır, vākıf: 442
Sakkā Hızır, bk. Sākī Hızır
Sālih bin ‘Arab: 201
Sālih bin Hamza, imām: 296
Sālih veled-i Hamza, imām: 532
Sālih veled-i Paşa Yiğit, korucu: 343
32
Sālih veled-i Turkul, müsellem: 336
Saltuk veled-i Halīl, imām: 25
Sāre Hātūn, vākıfe: 458
Sarı Kāfir: 51
Sarrāf İl-beyi, vākıf: 550
Saru: 364
Saru ‘Alī, ağır barcı: 25
Saru Pābūccı-oğlu, bk. Hoca Hüsām
bin Mustafā
Saru Hasan: 370, 374, 482
Saru Hayrü'd-dīn: 468
Saru Mehmed, ağır barcı: 26
Saru veled-i Murād, ellici: 320
Saruca: 200, 607
Saruca, Buruk Ya‘kūb kulu: 297
Saruca, mu‘tak-ı ‘Abdu'l-evvel, a‘ma:
369
Saruca, mu‘tak-ı Harīde (?) Bey,
yamak: 529
Saruca Bey: 526
Saruca bin ‘Abdullāh, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 203
Saruca bin Miloş: 310
Saruca İne-beyi: 202, 204
Saruca Paşa: 17, 419, 439, 459, 490,
493, 495, 517
Saruca veled-i ‘Abdullāh: 302
Satılmış veled-i Karagöz, yağcı: 335
Savcı: TD 67/188
Sefer Çelebi, İbrāhīm Bey oğlu: 490
Seferşāh bin Mehmed: 292
Seferşāh bin Paşa Yiğit, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr: 223, 224
Seferşāh veled-i Habīb, mü’ezzin: 315
Seferşāh veled-i Hasan, re’īs: 48
Seferşāh veled-i Hızır, imām: 300
Seferşāh veled-i İnehān, yağcı: 288
Seferşāh veled-i Mūsā, imām: 21
Segīd Fakīh, bk. Tortuman
Selçuk, ‘Ā’işe binti Bahşī'nin mu‘takası: 444
Selçuk bin Süle: 288
Selçuk Hātūn, Seyyid Karaca Ahmed
evlādından Şeyh Seyyid ‘Abdī
Paşa'nın zevcesi, vākıfe: 537
Selīme binti Hācī Halīl: 431
Selīme Hātūn, Hācī ‘Alī bin ‘Abdullāh
zevcesi: 430
Selīme Hātūn binti Başmakcı Doğan,
vākıfe: 438
Selīme Hātūn binti Hācī İlyās, vākıfe:
444
Selmān veled-i Minnet, yamak: 287
Selmāncık: 380
Selver Hātūn, Hācī Hamza bin Hasancuk mu‘takası: 435
Semed veled-i İsmā‘īl, küreci: 505
Semed veled-i Mūsā, müsellem: 287
Semed veled-i Timurhān, yamak: 320
Seradino veled-i Kasana, pīr-i za‘īf:
149
Seradinos veled-i Yani, cüllāh: 57
Serandilyos veled-i Varvat: 204
Sergi veled-i Lavriço, pīr-i za‘īf: 128
Serrāc ‘Alī, emīr-i āhūr-ı mādiyānhā-i
hāssa: 343
Serrāc Kādı: 107, 495, 537
Serrāc Kādī, vākıf: 549, 550
Sevindik, mu‘tak-ı Hācī İskender: 563
Seydī ‘Alī bin Mehmed, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 255
Seydī ‘Alī bin Nasūh, ser-piyāde:
357, 358, 359
Seydī ‘Alī veled-i Turahān, küreci: 335
Seydī Ahmed: 325
Seydī Ahmed-i Kātib, re’īs: 42, 497
Seydi Bālī, cüllāh: 281
Seydī Bālī, Hācī Mama oğlu: 373
Seydī Bey: 291
Seydī Bey, kātib-i Dīvān-ı Dergāh-ı
‘Ālī: 324
Seydī Işık: 518
Seydī veled-i ‘Alī, imām: 30
Seydī veled-i İbrāhīm, re’īs: 47
Seydī veled-i Yūsuf, sağır: 494
Seyyid ‘Abdullāh: 497
Seyyid ‘Alī, Seyyid Yūsuf'un karındaşı:
537
Seyyid Ahmed bin Seyyid ‘Alī, mü’ezzin: 29
Seyyid Ahmed veled-i Fāzıl, mü’ezzin:
18
Seyyid Ahmed veled-i Güzelce Seyyid,
imām: 19
Seyyid Ahmed-i Siyāh, re’īs: 40
Seyyid Hızır bin ‘Abdī Paşa, Karaca
Ahmed evlādından: 537
Seyyid Hüseyin veled-i Seyyid Mustafā, seyyid: 327
Seyyid Karaca Ahmed, bk. Karaca
Ahmed
Seyyid Mehmed, Gāzī Hudāvendigār
cāmi‘i imāmı: 466
Seyyid Mūsā veled-i Ebū Bekir,
imām: 111
Seyyid Mūsā veled-i Seyyid Ahmed,
yaycı: 33
Seyyid Muslihü'd-dīn bin Şemsü'd-dīn,
Mihaliç Hatīb medresesi vakfı
mütevellīsi: 452
Seyyid Mustafā bin Şeyh Şemsü'ddīn, imām: 23
Seyyid Mustafā veled-i Seyyid
‘Alā’ü'd-dīn: 106
Seyyid Yūsuf bin Seyyid Kāsım
Paşa, Seyyid Hızır kızı Cemīle
Hātūn'un zevci: 537
Silāhdār İskender: 336
Simo, papas: 75
Sinadinos veled-i Petros, papa: 386
Sinān, mu‘tak, cābī: 557
Sinān, aşçı: 554
Sinān, hāfız: 556
Sinān, kayyum: 556
Sinān Bey: 21, 462, 488
Sinān Bey duhteri: 33
Sinān Bey Kızı, bk. Binti Sinān Bey
Sinān Bey, birāder-i Saruca Paşa,
vākıf: 459
Sinān bin Bostāncı: 204
Sinān Çelebi: 202
Sinān Fakīh: 246
Sinān Paşa: 51, 203, 281, 349, 389,
462, 495, 506, 509, 514, 549
Sinān Subaşı: 204
Sinān-ı Dırāz: 450
Sipāhī Kara-göz bin ‘Abdullāh: 523
Sivastopulo, müsellem, a‘yān: 126
Siyavuş Subaşı, merdüm-i Ahmed
Paşa bin Hersek: 303
Sofu: 204
Sofu ‘Alī, bevvāb-ı kal‘a-i Palo-kasrı:
167
Sofu ‘Alī, Burgaz kethudāsı: 204
Sofu ‘Alī, mahzene hidmet ider: 203,
204
Sofu ‘Alī, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 309
Sofu ‘Alī veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin:
106
Sofu Bāzārlı: 631
Sofu Halīl: 245
Sofu Hüseyin: 634
Sofuca Halīl, vākıf: 28, 423, 452, 481,
482
Somuncu Yūsuf: 203, 204, 506
Soyağı: 20
Sultān ‘Abdullāh: 515
Sultān Bāyezīd/Sultān Bāyezīd Hān:
9, 52, 427, 462, 466, 484, 492,
506, 517, 523, 524, 527, 528,
534, 535, 536, 537, 538, 561
Sultān Mehmed/Sultān Mehmed Hān:
37, 448, 462, 465, 523, 527, 537,
543
Sultān Murād Hān: 462, 529, 530,
532, 533
Sultān Paşa, Hasan Re’īs kızı: 457
Sultān Selīm Şāh bin Bāyezīd Hān: 9
Sultān Şücā‘: 514
Sultān-zāde: 11
Sunkur: 369
Sunkur, mu‘tak-ı Bedrü'd-dīn Bey: 375
Sunkur, mu‘tak-ı Mehmed: 333
Sunkur, mu‘tak-ı Paşalı: 310
Sunkur-ı Cebe’i, vākıf: 419
Surnāyī, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 306
Sursane, Manol zevcesi: 372
Südcü Yūsuf, bk. Yūsuf bin Mustafā,
Benefşe binti ‘Abdullāh vakfı
mütevellīsi
Süle veled-i Saru İlyās, re’īs: 40
Süleymān, ‘Abdī āzādlusu: 301
Süleymān, cüllāh: 529
Süleymān, merdüm-i ‘Alī Bey bin
Mesīh Paşa: 338
Süleymān, mu‘tak-ı ‘Abdī: 301
Süleymān, pābūcī: 368
Süleymān, Uzgur-oğlu: 468
Süleymān bin Pīrī, Nasūh oğlu ‘Abdī
Fakīh'in karındaşı oğlu: 537
Süleymān Çeribaşı: 321
Süleymān Fakīh veled-i İlyās, imām:
410
Süleymān Fakīh, hatīb, mu‘tak-ı Turahān Bey: 115
Süleymān Halīfe: 202
Süleymān [Mustafā], topcıyān-ı
kal‘a-i Palo-kasrı: 176
Süleymān Paşa: 2, 367, 388, 391,
393, 416
Süleymān veled-i ‘Abdullāh, pīr-i
za‘īf, müflis: 334
Süleymān veled-i Dedecik, mü’ezzin:
20
Süleymān veled-i Hasan, imām: 397
Süleymān veled-i İdrīs, imām: 326
Süleymān veled-i Karlı, mü’ezzin: 115
Süleymān veled-i Kemāl Subaşı: 369
Süleymān veled-i Mahmūd, ellici: 320
Süleymān veled-i Mezīd, pīr-i fānī: 397
Süleyman veled-i Oruç, imām: 12
Süleymān-ı Gedlan (?), re’īs: 43
Süleymān-ı Ilıca, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 274, 277
Süleymān-oğulları: 603
Şa‘bān, birāder-i Bāzārlu, ellici: 336
Şa‘bān, külāh-dūz: 19
Şa‘bān Bey, Evrenos Bey oğlu: 301
Şa‘bān veled-i Hācī Mehmed, imām:
317
Şa‘bān veled-i Hācī Sinān, Hācī
Sinān bin Hācī Şa‘bān vakfı
mütevellīsi: 432, 433
Şa‘bān veled-i Hamza, re’īs: 47
Şa‘bān veled-i Mehmed, bıçakcı: 32
Şa‘bān veled-i Ramazān, yamak: 329
Şa‘bān veled-i Tur ‘Alī, ellici: 107
Şa‘bān veled-i Yūsuf, na‘l-bend: 19
Şa‘bān-ı Zerd veled-i Halīl, re’īs: 47
Şādī, mu‘tak-ı İlyās: 296
Şādmān veled-i Mehmed, yağcı: 108
Şāh ‘Alī veled-i Kāsım, yörük eşküncisi: 283
Şāhīn: 626
Şāhkulu bin ‘Abdullāh: 482
Şāhme Fakīh: 536
Şāhme veled-i Emīr Fakīh, imām: 305
Şāhnūrī veled-i Gündüz, yamak: 336
Şamlı veled-i Karagöz, ellici: 320
Şehsüvār veled-i Timur, ellici: 320
Şems bin Hācī Abrı: 231
Şendele veled-i Nasūh, yamak: 519
Şeref Süleymān: 226
Şeref veled-i Yūsuf, mü’ezzin: 105
Şey’ullāh, sipāhī: 314
Şeyh Beylü, bk. Beylü Şeyh
Şeyh Hızır Bālī veled-i Yūsufhān bin
Ahī ‘Īsā, Yeğan Re’īs zāviyesi
vakfı mütevellīsi, bā-berāt: 523
Şeyh Mevlānā Hüsāmü'd-dīn bin
Mevlānā Muhyi'd-dīn: 426
Şeyh Seyyid ‘Abdī Paşa: 537
Şeyh Seyyid ‘Alī Paşa bin Seyyid
Kāsım Paşa bin Şeyh Seyyid
‘Abdī Paşa bin Seyyid Rūm Paşa
bin Seyyid Hācī Mūsā bin Seyyid
Yūsuf Paşa bin Seyyid Karaca
Ahmed: 537
Şeyh Süleymān Halīfe, vākıf: 528
Şeyh Yazıcı-zāde: 252
Şidle (?) bin Nasūh: 284
Şihābü'd-dīn Paşa, vākıf: 527
Şirāzī, birāder-i Receb, müsellem:
328
Şīrmerd, habbāz: 13
Şīrmerd, mu‘tak-ı ‘Abdu'l-Kerīm: 523
33
Şirmerd, mu‘tak-ı Alagöz, korucu: 505
Şīrmerd, mu‘tak-ı Doğan: 199
Şīrmerd, mu‘tak-ı Fīrūz: 525
Şīrmerd, mu‘tak-ı İlyās: 296
Şīrmerd, mu‘tak-ı Mūsā Fakīh: 344
Şīrmerd, mu‘tak-ı Mustafā: 231
Şīrmerd, mu‘tak-ı Zaganos: 205
Şīrmerd bin ‘Abdullāh, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 200
Şīrmerd bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Hācī
Doğan, Hācī Doğan mescidi vakfı
mütevellīsi: 446
Şīrmerd bin ‘Abdullāh, mu‘tak, Hundī
Hātūn vakfı sābık mütevellīsi:
546
Şīrmerd bin ‘Abdullāh: 243, 301
Şīrmerd bin ‘Abdullāh, vākıf: 446,
447, 456
Şīrmerd Re’īs: 228
Şīrmerd-i Tüccār, küreci: 535
Şīrmerd veled-i ‘Abdullāh, müsellem:
291
Şīrmerd veled-i ‘Abdullāh, re’īs: 46
Şīrmerd veled-i ‘Abdullāh, yamak: 339
Şirmerd Yani, kömi: 55
Şu‘ayb Fakīh [veled-i] Koca Hācī,
imām: 400
Tabbāh Hızır, ellici: 103
Tācir Ahmed: 240
Tācir Ahmed, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 243, 244
Tācir Dursun, mu‘tak-ı Yūsuf: 197
Tācir Ya‘kūb: 245
Tañrıvirmiş: 288, 293, 618, 627
Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Asılhān: 342
Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Hācī İskender:
563
Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Hamza: 527
Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Mustafā: 320
Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Polad Dede: 230
Taş İlyās: 107
Taş-oğlu, bk. Hācī Hayrü'd-dīn bin
Hācī İlyās
Taş-oğlu, bk. Hācī İlyās bin Resūl
Taşcı Yūsuf: 204
Tat Ahmed: 26
Tātār ‘Alī: 264
Tayfūr, cüllāh: 407
Tayfūr bin Bālī: 399
Tayfūr Kādī: 399, 400
Tayfūr veled-i Fakīh, imām: 396
Tayfūr veled-i Hamza, yörük: 329
Teberrük bin Mūsā: 370
34
Tırhapoli, papas: 146
Timur: 364
Timur, hallāc: 532
Timur, tabbāk: 112
Timur bin Yūsuf: 428, 429
Timur veled-i Hamza, berātlı doğancı:
305
Timur veled-i İbrāhīm, cüllāh: 26
Timurci ‘Alī: 404
Timurci Kābil: 627
Timurhān veled-i Ahmed, yörük
eşküncisi: 320
Timurtaş, birāder-i Kurt, yamak: 336
Timurtaş, mu‘tak-ı Karaca: 303
Timurtaş, nāzır: 554
Timurtaş bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı
‘Alī Bey, Alī Bey veled-i Mahmūd
Bey bin Kassāb vakfı mütevellīsi:
555
Timurtaş bin Nasūh: 117
Todor Yaycı: 202
Todor, çoban: 160
Todor, hayyāt: 372
Todor, kiremidci: 388
Todor, pābūcī: 63
Todor, papas: 186
Todora, papas: 55
Todor Andreya, hidmetkār: 372
Todor Sarı: 290
Todor veled-i Aleksi, kethudā: 57
Todor veled-i Çokale: 369
Todor veled-i İskire, pīr-i nā-tüvān:
184
Todor veled-i Kirinikor: 51
Todor veled-i Kosta, hayyāt: 64
Todor veled-i Papa Manol, papas: 87
Todor veled-i Vasiliko, havyarcı: 56
Todor veled-i Yerano, pīr-i fertūt: 181
Todor veled-i Yorgi, papas: 85
Toma veled-i Farnatopulo (?), pīr-i
fertūt: 194
Toma, papas: 124
Tomaş ‘Alī: 309
Topcı Mustafā bin ‘Abdullāh, vākıf:
459
Tortuman: 615
Toviçe Hüseyin: 635
Tuñrul bin Mustafā: 307
Tur ‘Alī, mu‘tak-ı Resūl: 243
Tur ‘Alī bin Murād: 380
Tur ‘Alī Re’īs: 51
Tur ‘Alī veled-i Durak, yaya oğlu,
hidmete nā-kābil, küçük: 107
Tur ‘Azīz Hātūn binti Hācī, vākıfe:
476
Tur Bālī bin Asılhān: 261
Tur Bālī veled-i Oruç-beyi, pīr-i za‘īf:
235
Tur Bālī veled-i Velī Fakīh, imām: 521
Tur Bālī, re’īs: 47
Tur Hoca: 217
Tur Hoca veled-i ‘Alī, imām, yörük
eşküncisi: 284
Tur Hoca veled-i Nasūh, yörük: 288
Tur Paşa Hātūn, vākıfe: 458
Tur Paşa Hātūn binti Hācī Kulfal,
vākıfe: 512
Tura-beyi: 631
Turahān: 241, 243, 246, 339, 609
Turahān Bey: 115
Turahān Bey, vākıf: 556, 557
Turahān bin Sunkur: 281
Turahān-oğlu: 632
Turahān veled-i Hoca, imām: 499
Turahān veled-i Tañrıvirmiş, pīr: 287
Turahān veled-i Yūsuf, mü’ezzin: 113
Turası Piyāde: 273
Turcihān Dede, Yatağan Dede evlādından: 536
Turgud: 253, 396, 404
Turgud, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı:
165, 166
Turgud veled-i Mīrzā, cābī: 401
Turpaşa Bola binti Küçük Şāhīn: 546
Tūtī binti ‘Abdullāh, vākıfe: 424
Türābī ‘Alī, imām: 379
Uğurlu: 404
Ulamış, birāder-i İğdirci, müsellem:
336
Uluca-oğlu: 269
Umrān veled-i Yūsuf, cüllāh: 382
Umūr: 258
Umūr bin ‘Īsā: 249
Umūr bin Murād: 341
Umūr bin Yūsuf, bāzdār: 363
Umūr veled-i ‘Abdullāh, tabbāğ: 112
Umūr veled-i ‘Ömer, kassāb: 367
Uzun Hamza: TD 67/187
Uzun Mahmūd, hekīm: 30
Uzun Yūsuf: 30, 468
Uzunca Hızır-oğlu, bk. Hasan Re’īs,
vākıf
Uzunca İbrāhīm Re’īs: 450
Uzunca İbrāhīm [-Re’īs]: 34, 440, 468
Ümīz bin Bāzārlu: 435, 436
Ümīzci: 10
Ümmügülsüm Hātūn: 543
Ümmühānī Hātūn binti Cerrāh Karaca,
vākıfe: 459
Üsküblü ‘Alī, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 179, 180
Üstübüci Mūsā: 51
Üveys bin Mürüvvet, Yeğan Re’īs zāviyesi vakfı mütevellīsi, bā-berāt:
523
Üveys-i Mora, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 179, 180
Veled-i ‘Ādil: 23
Veled-i Cemşīd: 18
Veled-i Hasancık: 11, 482
Veled-i İlyās, imām: 107
Veled-i İncīl: 25
Veled-i Kalender: 340
Veled-i Karaca: 19
Veled-i Kāsım, imām: 114
Veled-i Kul Hızır: 15
Veled-i Nusret: 235
Veled-i Pābūcī: 16
Veled-i Uzgur, re’īs: 45
Velī: 500
Velī, hayyāt: 373
Veli, surnāyī, merd-i kal‘a-i Gelibolu:
203, 229
Velī, surnāyī, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 254
Velī, Yūsuf oğlu: 404
Velī Ağa: 290
Velī bin ‘Alī: 283
Velī bin Emīr: 341
Velī bin Hasan: 414
Velī bin Yūnus: 412
Velī veled-i ‘Alī, sipāhī-zāde: 198
Veli-yi Siyāh, ağır barcı: 31
Veys: 406
Veys, haddād-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr:
271, 273
Veys bin Işık Yūsuf: 230
Veys bin Mehmed: 406
Veys bin Ya‘kūb: 331
Veys veled-i İne Hoca, mü’ezzin: 19
Veys veled-i Mustafā: 202, 204
Vitaç veled-i Hristodolos: 51
Ya‘kūb: 246, 309
Ya‘kūb, Asılpaşa Hātūn zevci: 471
Ya‘kūb, imām-ı köhne: 413
Ya‘kūb Bey, vākıf: 19, 24, 455
Ya‘kūb bin Hācī Eynel: 288
Ya‘kūb veled-i Mehmed, pīr-i za‘īf:
261
Ya‘kūb veled-i Sālih, mü’ezzin: 26
Ya‘kūb veled-i Seydī, yağcı: 330
Ya‘kūb veled-i Uruz, müsellem: 339
Ya‘kūb veled-i Yūsuf, mü’ezzin: 103
Ya‘kūb-ı Menteşelü, pābūcī: 32
Yādigār, hammāl: 17
Yağcı Hācī Hayrü'd-dīn, vākıf: 424,
425
Yağcı Hācī Hızır: 30, 31
Yahşi, re’īs: 45
Yahşi-zāde: 27
Yahūdiyān cemā‘ati: 37
Yahyā Paşa, vākıf: 499
Yahyā veled-i ‘Abdullāh, ellici: 335
Yahyā veled-i ‘Īsā, imām: 20
Yahyā veled-i Nasūh, yamak: 336
Yahyā veled-i Sa‘īd, imām: 323
Yahyā-i Siyāh: 285
Yani: 339
Yani, ‘arabacı: 501
Yani, boyacı: 63
Yani, cüllāh: 531
Yani, çoban: 169, 190
Yani, dāmād-ı Dimitri, kassāb: 61
Yani, habbāz: 56
Yani, hayyāt: 386
Yani, papas: 128
Yani bin Yorgi: 367
Yani Kifale, çoban: 372
Yani Metonlo, nev-demürci: 56
Yani Moklat, kassāb: 53
Yani veled-i Andoni, pīr-i fertūt: 157
Yani veled-i Canopulo, hayyāt: 381
Yani veled-i Cüllāh, gemici: 372
Yani veled-i Demürci, demürci: 137,
138
Yani veled-i Makri, sığırtmaç: 65
Yani veled-i Manol, kalafatcı: 53
Yani veled-i Mihal, hayyāt: 57
Yani veled-i Nikola, hayyāt: 55
Yani veled-i Nikola, meremmetci: 54
Yani veled-i Nikola, papas: 86
Yani veled-i Papa Mihal, papa: 61
Yani veled-i Ragadyo, pīr-i fertūt: 181
Yani veled-i Todora, hayyāt: 57
Yani veled-i Vasil: 204
Yani-yi Agrıboz, çoban: 167
Yani-yi Agrıbozī, çoban: 173
Yani-yi Arnavud, kalafatcı: 54
Yani-yi Siyāh, balıkçı: 53
Yatağan Dede, vākıf: 536
Yaya başı: 218, 229
Yayla bin Aydın, merd-i kal‘a: 315
Yazıcı: 544
Yeğan Arıca: 611
Yeğan Re’īs: 103, 523
Yeleçlü Yūsuf, ser-bölük, merd-i kal‘a-i
Palo-kasrı: 161
Yeñiçeri ‘Alī, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 258
Yeñiçeri Dāvud: 369
Yeñiçeri Hızır: 375
Yeñiçeri İlyās: 334
Yeñiçeri İskender, mustahfız-ı kal‘a-i
Payberd: 317
Yeñiçeri Mahmūd: 334
Yeñiçeri Mustafā, Sa‘dü'l-Melik
Çelebi bin Hācī Hamza el-Bezzāz
vakfı mütevellīsi: 489
Yeñiçeri Ya‘kūb: 84
Yeñiçeri Yūsuf: 412
Yıldırım Hān: 547
Yiğit-başı Hasan, mu‘tak-ı Hācī Yūsuf,
bk. Hasan bin ‘Abdullāh, Kılabudancı-zāde mescidi vakfı mütevellīsi, vākıf
Yiğit-başı Hasan bin ‘Abdullāh, bk.
Hasan bin ‘Abdullāh, Kılabudancı-zāde mescidi vakfı mütevellīsi, vākıf
Yiğit-başı Hüsām: 506
Yonka Ramazān: 114
Yorgi: 364, 370
Yorgi, birāder-i Todor, hayyāt: 64
Yorgi, cüllāh: 531
Yorgi, haddād: 372
Yorgi, kuyumcu: 187
Yorgi, pābūcī: 387
Yorgi, papas: 69, 75, 77, 137, 138,
150, 157
Yorgi, sakkā: 57
Yorgi, sığırtmaç: 403
Yorgi Eflah, çoban: 372
Yorgi İkisto, çoban: 192
Yorgi İspiromal: 367
Yorgi Karkara, çoban: 160
Yorgi Parepare: 202
Yorgi veled-i Argadino, pīr-i fertūt:
145
Yorgi veled-i Çiro, gemici: 158
Yorgi veled-i Duçar, papas: 501
Yorgi veled-i Gırmenko, kalafatcı: 53
35
Yorgi veled-i İstanopolo, a‘mā, pīr-i
fertūt: 165
Yorgi veled-i Mangadi, pīr-i za‘īf: 175
Yorgi veled-i Manol, pāsbān: 187
Yorgi veled-i Moskopulo, papas: 386
Yorgi veled-i Papa Menasi: 204
Yorgi veled-i Trendefili, papas: 131
Yorgi veled-i Vitaç, ma‘lūl ve pīr-i
fertūt: 172
Yorgi veled-i Yani: 389
Yorgi-yi Arnavud, ortakcı: 544
Yovan, kürekci: 55
Yovan, ortakçı: 542
Yumcı Şücā‘, vākıf: 536
Yūnus, mu‘tak-ı Mustafā: 198
Yūnus bin Bahşī: 205
Yūnus bin Balaban: 373
Yūnus bin Dāvud: 562
Yūnus bin Hızır: 317
Yūnus bin Seydī Ahmed, Hamza bin
Hasancuk mescidi ve mu‘allimhānesi vakfı mütevellīsi: 433
Yūnus Re’īs veled-i Seydī Ahmed:
46
Yūnus veled-i Mustafā, kirişci: 12
Yūnus veled-i Pīrī, cüllāh: 373
Yūnus-ı Sārbān, tuzcu: 375
Yūsuf, cüllāh: 401
Yūsuf, dāmād-ı Hasan: 527
Yūsuf, dellāk: 114
Yūsuf, hayyāt: 19
Yūsuf, mu‘tak-ı Düdük: 205
Yūsuf, mu‘tak-ı Hatīb: 258
Yūsuf, mu‘tak-ı Hüseyin, taşcı: 18
Yūsuf, mu‘tak-ı Kāsım, müsellem:
314
Yūsuf, mu‘tak-ı Mustafā: 294, 525
Yūsuf, mu‘tak-ı Şa‘bān, külāh-dūz: 28
Yūsuf, mü’ezzin-i medrese: 554
Yūsuf, neccār: 394
Yūsuf, Sinān Paşa kapucı-başısı: 349
Yūsuf, tabbāğ: 112
Yūsuf bin ‘Abdullāh: 523
Yūsuf bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Kassāboğlu, cābī: 555
Yūsuf bin ‘Abdullāh, Paşa Bola
Hātūn binti Hācī Koçak mescidi
vakfı mütevellīsi: 485
Yūsuf bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i Gelibolu:
203
Yūsuf bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 236, 238
Yūsuf bin ‘Alī, müsellem: 577
36
Yūsuf bin Hācī Bayram, ser-piyāde:
357, 358, 359
Yūsuf bin İlyās: 205
Yūsuf bin İskender, bāzdār: 363
Yūsuf bin İsmā‘īl, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 232, 235
Yūsuf bin Kırık, vākıf: 479
Yūsuf bin Mehmed: 302
Yūsuf bin Mūsā: 341
Yūsuf bin Mustafā, Benefşe binti
‘Abdullāh vakfı mütevellīsi: 448
Yūsuf bin Mustafā, Hācī Koçak
mescidi, Hācī Mahmūd ve Devlet
binti ‘Abdullāh vakıfları mütevellīsi: 447, 448
Yūsuf bin Mürüvvet: 279
Yūsuf bin Nasūh: 404
Yūsuf bin Ramazān, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 249, 250
Yūsuf bin Seli: 258
Yūsuf bin Süleymān: 301
Yūsuf bin Şāhīn, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 263, 264
Yūsuf bin Ya‘kūb: 117
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, ‘attār: 22
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, hallāc: 11
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mu‘allim: 19
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mu‘tak-ı
Hoca Bekir, Hācī Hamza elBezzāz veled-i Karaca mescidi
vakfı mütevellīsi, bā-berāt: 477
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mūmcu: 23
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin:
9, 112
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin,
yağcı: 103
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, na‘l-bend:
108
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, ne‘āl: 16
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, taşcı: 107
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, yamak: 289
Yūsuf veled-i Ahmed, imām: 300
Yūsuf veled-i ‘Alī: 309
Yūsuf veled-i ‘Alī, imām: 341
Yūsuf veled-i ‘Alī, merd-i kal‘a-i
Gelibolu: 198, 199
Yūsuf veled-i ‘Alī Sipāhī: 309
Yūsuf veled-i ‘Arab Seyyid, imām:
320
Yūsuf veled-i Bektaş, müsellem: 327
Yūsuf veled-i Dānişmend Seydī,
yamak: 288
Yūsuf veled-i Hamza, imām: 27, 105
Yūsuf veled-i Hoca Bekir, mü’ezzin:
17
Yūsuf veled-i Hüseyin, cüllāh: 113
Yūsuf veled-i İmām ‘Īsā Fakīh,
mü’ezzin: 108
Yūsuf veled-i İne-beyi, re’īs: 48
Yūsuf veled-i İsmā‘īl, mü’ezzin: 20
Yūsuf veled-i Kara Hüseyin: 204
Yūsuf veled-i Kāsım, mü’ezzin: 28
Yūsuf veled-i Mehmed, hallāc: 499
Yūsuf veled-i Mehmed, imām: 10
Yūsuf veled-i Mustafā, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 241, 243
Yūsuf veled-i Mustafā, mü’ezzin: 15
Yūsuf veled-i Seydī, imām: 13
Yūsuf veled-i Seyyid İbrāhīm, kuyumcu: 112
Yūsuf veled-i Süleymān, na‘l-bend:
321
Yūsuf veled-i Şīrmerd, Şīrmerd bin
‘Abdullāh vakfı mütevellīsi: 456
Yūsuf veled-i Timurci: 576
Yūsuf veled-i Ya‘kūb, imām: 19
Yūsufhān veled-i Erdolu, ellici: 326
Yūsufhān, birāder-i Timur-ı Hallāc,
ma‘lūl ve mecnūn: 532
Yūsuf-ı Avlonalu, re’īs: 45
Yūsuf-ı Dırāz bin Halīl, vākıf: 474
Yūsuf-ı Dırāz, bk. Uzun Yūsuf
Yūsuf-ı Dırāz, cüllāh: 36
Yūsuf-ı Hammāl, merd-i kal‘a-i Gelibolu: 305
Yūsuf-ı Midillü, merd-i kal‘a-i Palokasrı: 176, 178
Zağanos Kethudā: 160
Zāhide Hātūn, vākıfe: 431
Zekeriyyā, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr: 222, 246
Zekeriyyā bin Ahmed, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 269
Zelihā, zen-i Halīl Bey: 204
Zenci Mehmed, merdüm-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr: 293
Zen-i Somuncu: 202
Zeynel veled-i ‘Alī, ser-piyāde: 356
Zeynü'l-‘Ābidīn, kātib: 554
Zeynü'l-‘Ābidīn veled-i Ahmed, imām:
105
Zeytūn bin İshāk: 290
Zübeyde Hātūn binti Ayas Bey,
Mehmed Bey bin Kul Hızır
mescidi vakfı mütevellīyesi: 428
Zübeyde Hātūn binti Habīb Çelebi,
vākıfe: 472
Zü'n-nūn veled-i Şīrmerd: 204
B. Y E R A D L A R I
Abdāl-oğlu çf., Tursun k., [Ece-ovası
n.]: 243
‘Abdī bin ‘Osmān çf., Kurt-beyi k.,
Harala [n.]: 294
‘Abdī bin Müsāfir çf., Ot-göklük k.,
[Abrı n.]: 290
‘Abdu'l-Kerīm çf., Yeğan-Re’īs k.,
Mıgalkara: 523
‘Abdullāh çf., Bü'l-Fīrūz k., Abrı
[n.]: 636
Ablak-Mūsā çf., ‘İmāret m., Bolayır
nf.: 369
Abrı k., Abrı n.: 202, 528
Abrı n., Mıgalkara kz.: 291
Abrı [n.], Mıgalkara kz.: 116, 117,
199, 200, 243, 279, 286, 288,
292, 301, 303, 305, 314, 317,
321, 328, 331, 332, 338, 341,
495, 524, 526, 530, 534, 535,
540, 559, 563, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 610, 611, 612,
614, 615, 616, 617, 621, 622,
623, 624, 626, 627, 629, 630,
633, 634, 635, 637
Abrı [n.]: TD 67/188, 189
Açiki k., Limnos cezīresi: 68, 145, 146
Ada, Edirne: 290
Ada k., Gümülcine n., [Paşa l.]: 244
‘Ādil-oğlu md., bk. Dāvud bin ‘Ādil
md., Gelibolu nf.
‘Ādilhān k., Evreşil n.: 209, 238, 279,
356, 357, 358, 596
Agoni k., Harala [n.]: 235, 236, 601,
631
Agriya k., Limnos cezīresi: 67, 178
Ağca alañ, [Evreşil n.]: 517
Ağca su, Kütahya l., Anodulu vt.: 508
Ağca-boğaz rāhı, Gelibolu kz.: 51
Ağca-burgaz k., Karı-yaya n.: 218,
222, 235, 239, 267, 357, 571
Ağca-hisār k., Ece-ovası [n.]: 246
Ağ-kum m., Gelibolu nf.: 474
Ağsak-Hamza k., Evreşil n.: 253,
273, 396, 594
Āhād bin İl-beyi çf., Kara-‘Alī k.,
Harala [n.]: 285
Āhād mu‘tak-ı Mu‘arrif çf., Yayla
k., Abrı [n.]: 117
Ahī k., Keşan [kz.]: 288, 289
Ahī m., Bolayır nf.: 367
Ahī-Ata m., Mıgalkara nf.: 108
Ahī-Devle zv., Gelibolu nf.: 426, 452
Ahī-Evren k., Abrı [n.]: 291, 292, 611
Ahī-İlyās zv., Hācī-İlyās m., [Mıgalkara nf.]: 558
Ahī-Mūsā çf., Mıgalkara: 538
Ahī-Mūsā zv., Mıgalkara [nf.]: 538,
539
Ahmed bin ‘Alī çf., Dündar k.,
[Harala n.]: 562
Ahmed bin Dāvud çf., bk. Hācī-Mama
çf., Doğan-Arslan k., Bolayır
Ahmed bin Hācī-İlyās āsiyābı, Gelibolu kz.: 51
Ahmed bin İbrāhīm çf., Gömenler k.,
Harala [n.]: 331
Ahmed bin Köse-Hācī çf., Bolayır
nf.: 367
Ahmed bin Mes‘ūd çf., Kalaycı k.,
Mıgalkara kz.: 408
Ahmed birāder-i Dursun çf., Oğulbeyi k., Abrı [n.]: 563
Ahmed mu‘tak-ı İbrāhīm-Fakīh çf.,
Esendik k., Mıgalkara kz.: 413
Ahmed veled-i Doğan k., Harala n.:
608, 637
Ahmed veled-i Doğan k., Harala [n.]:
TD 67/187
Ahmed-Bey-i Hāss hammāmı, bk.
Hāss-Ahmed-Bey hammāmı, Gelibolu nf.
Ahmed-Çelebi bin Hızır-Bey md.,
Gelibolu nf.: 452
Ahmed-Paşa md., Seydī-kavağı k.,
[Bolayır, Gelibolu kz.]: 375
Ahmedci çf., Ahī-Evren k., Abrı [n.]:
611
‘Ā’işe-Sultān türbesi, Gelibolu nf.: 484
Ak-Hoca k., Keşan [kz.]: 299
[Ak-Hoca k.], bk. Ak-kovaca k.,
Keşan [kz.]
Ak-kovaca [Ak-Hoca] k., Keşan [kz.]:
298
Ak-sakal k., Mıgalkara kz.: 395
Aksak-Dimitri çf., Milan k., Evreşil
[n.]: 334
‘Alā’ü'd-dīn md., Gelibolu nf.: 422,
423
‘Alā’ü'd-dīn mu‘allim-hānesi., Gelibolu nf.: 422
‘Alā’ü'd-dīn zv., Gelibolu nf.: 422
Alaca-Hācī m., Mıgalkara nf.: 103
Alagöz āsiyābı, Evreşil n.: 518
Aleksi-bergoz k., Limnos cezīresi: 67,
154, 183, 184
‘Alemdār-ı Büzürk k., Karı-yaya n.:
236, 237, 241, 243, 570
‘Alemdār-ı Küçük k., Karı-yaya n.:
201, 227, 240, 570
‘Alemşālu k., Karı-yaya n.: 229, 230,
245, 347, 349, 568
‘Alī birāder-i Kāsım çf., İsfine mz.,
Harala [n.]: 283
‘Alī bin Abrı çf., Göni k., Abrı [n.]: 333
‘Alī bin Atmaca çf., Gelyan k., Abrı
[n.]: 301
‘Alī bin Cüllāh çf., Demürcilü k.,
Gelibolu kz.: 380
‘Alī bin Hamza çf., İbrice k., Abrı
[n.]: 303
‘Alī bin İshāk çf., Bunak k., Mıgalkara kz.: 407
‘Alī bin İsmā‘īl çf., Gelyan k., [Abrı
n.]: 301
‘Alī bin İsmā‘īl çf., Saruhānlu ve
Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 412
‘Alī bin Sālār çf., ‘İmāret m., Bolayır
nf.: 369
‘Alī bin Tayfūr āsiyābı, Gelibolu kz.:
51
‘Alī bin Yūnus āsiyābı, Aydınlu k.,
[Karı-yaya n.]: 278
‘Alī bin Yūsuf çf., Yayla k., Abrı
[n.]: 117
‘Alī veled-i Dağ-eri çf., Derzī-Bāyezīdlü k., [Karı-yaya n.]: 202
‘Alī veled-i Süleymān çf., Tātārlar
k., [Harala n.]: 309
‘Alī-Baba kabri, Gelibolu nf.: 507
‘Alī-Bey k., Abrı [n.]: 630
‘Alī-Bey veled-i Mahmūd-Bey bin
Kassāb ‘imāreti, Mıgalkara nf.: 554
‘Alī-beylü k., Evreşil [n.]: 229, 258,
261
‘Alī-Fakīh m., Gelibolu nf.: 204
‘Alī-Fakīh bin Mezīd-Fakīh md.,
Gelibolu nf.: 448
‘Alī-Kādī çf., Oğul-beyi k., [Abrı
n.]: 267
‘Alī-Re’īs bin Oslovin (?) āsiyābı,
Gelibolu nf.: 202
‘Ali-yi Dırāz çf., Hamza veled-i
Saruca k., Abrı [n.]: 617
‘Ali-yi Karamanī çf., Kız-kapan k.,
Keşan [kz.]: 300
‘Ali-yi Keyyāl çf., Kara-hisārī m.,
Bolayır nf.: 370
37
‘Alīci k., Harala [n.]: 533
Alpagud k., Mıgalkara kz.: 409, 410
Altun-taş k., bk. Lalacık k., Harala [n.]
Anadolu: 52, 67, 83, 455
Anadolu vt.: 391, 482, 490, 504, 508,
553
Anadolu [vt.]: 456, 484, 497, 503, 555
Anadolu yakası: 507
Anafarta-i Büzürk k., Ece-ovası n.: 96,
590
Anafarta-i Küçük k., Ece-ovası n.: 93,
217, 581
Anavriti k., İmroz cezīresi: 129, 130
Andreya bin Todor çf., Kavacık k.,
Harala [n.]: 311
Angaryanos k., Limnos cezīresi: 67,
165
Ankalya k., Limnos cezīresi: 167
‘Arab-‘Alī bin İpçi-İlyās çf., Oğulbeyi k., Abrı [n.]: 563
‘Arab-Hamza çf., Cāmi‘ m., Seydīkavağı k., [Bolayır, Gelibolu kz.]:
375
‘Araba-bāzārı yeri, Mıgalkara nf.: 554
‘Arabacı-Mahmūd çf., ‘İmāret m.,
Bolayır nf.: 369
‘Arablu k., bk. Dündar k., Harala [n.]
‘Arablu k., [Gelibolu kz.]: 383, 384,
386, 392
Ardukcu-köyü mz., bk. Timurhānköyü mz., Keşan [kz.]
Armağan m., bk. Na‘lbend-Hızır m.,
Mıgalkara nf.
Arnavud-Şāhīn çf., Kozlu-dere k.,
[Karı-yaya n.]: 217
Arpeden-i Büzürk k., Ece-ovası n.:
264, 266, 586
Arpeden-i Küçük k., Ece-ovası n.:
230, 254, 587
Asıl-beylü k., Kırk-kilise kz., [Vize l.,
Rūm-ili vt.]: 497
Asılhān bin Mehmed çf., Bāyezīdlü
k., Keşan [kz.]: 336
Asılhān çf., Bigalı-yı Küçük k.,
[Karı-yaya n.]: 273
Asılhān çf., Tātārlar k., Abrı [n.]: 622
Asılhān-Fakīh bin Hamza çf., Kādī k.,
Harala [n.], Mıgalkara kz.: 198
Asılpaşa-Hātūn binti Saruca-Bey
md., Gelibolu nf.: 470, 471
Aşcı-Hızır k., Harala [n.]: 296
Aşçı-Karaca bāğı, [Gelibolu n.]: 506
At-bāzārı yeri, Mıgalkara nf.: 554
Atmaca mu‘tak-ı Hızır çf., Kādī k.,
[Abrı n.]: 286
38
Atmaca mu‘tak-ı İsmā‘īl çf., ‘Ömerci
k., Abrı [n.]: 279
Atmaca mu‘tak-ı Yahyā çf., Göni k.,
Abrı [n.]: 333
Atmaca-Kassāb dükkānı, Kal‘a-öñü,
Gelibolu nf.: 424
Atmaca-Re’īs çf., Kozlu-dere k.,
[Karı-yaya n.]: 202
Avluca k., Harala [n.]: 344
Ayaslug kz., [Aydın l.], Anadolu vt.:
508
Aya-Sofya k., Limnos cezīresi: 68,
172
Aya-Sofya m., Palyanbolu-kal‘ası nf.:
122
Ayazma, Gelibolu n.: 204
Ayazma burnu, Gelibolu: 511
Ayazma mevzi‘i, [Evreşil n.]: 514
Ayazmend [kz.], Saruhān l., Anadolu
vt.: 504
Aydın bin Ya‘kūb çf., ‘Alī-beylü k.,
[Evreşil n.]: 229
Aydın-ili sancağı, Anadolu vt.: 508
Aydınlu k., Karı-yaya n.: 203, 240,
278, 351, 357, 512, 572
Aykud bin ‘Alī çf., Tātārlar k., Keşan
[kz.]: 288
Ayo-Kostendin m., Palo-kasrı-kal‘ası
nf.: 137
Ayo-Pavlo mn., Fala k., Limnos cezīresi: 68, 155
Ayo-Raki k., Limnos cezīresi: 191
Ayo-Todor k., İmroz cezīresi: 128, 130
Ayo-Todor m., Palyanbolu-kal‘ası nf.:
121
Ayo-Todor(-ı diğer) m., Palyanbolukal‘ası nf.: 124
Ayo-Yani m., Palyanbolu-kal‘ası nf.:
123
Ayo-Yorgi k., Limnos cezīresi: 67, 186
Ayo-Yorgi m., bk. Kilise-i Panaya m.,
Manyas, Gelibolu nf.
Ayopat k., Limnos cezīresi: 68, 153
‘Azebān m.: 497
‘Azebler-mahallesi md., Gelibolu nf.:
435
‘Azīzlü mevzi‘i, İpsala kz.: 510
Baba tekyesi, Gelibolu nf.: 425
Baba-Halīl k., Keşan [kz.]: 336, 337
Babaylar k., Mıgalkara kz.: 414
Bāğ-depesi k., Harala n.: 606, 607
Bahādır çf., Mıgalkara: 294
Bahādır mu‘tak-ı Ahī-Mūsā çf., Mıgalkara: 536
Bahşāyiş bin ‘Alī çf., Gelyan k.,
Abrı [n.]: 301
Bahşī k., Abrı [n.]: 288
Bahşī bin Timurtaş çf., Göni k., Abrı
[n.]: 333
Bahşī k., Ece-ovası n.: 239, 240, 256,
279, 578
Bahşī-Dede mezārı, Burun-viran k.,
[Evreşil n.]: 514
Bahşī-Dede zv., Burun-viran k., [Evreşil n.]: 255, 514
Bahşī-zāde md., bk. ‘Alā’ü'd-dīn md.,
Gelibolu nf.
Balaban k., Harala [n.]: 343
Balabancık k., bk. Ot-göklük k., Abrı n.
Balaban-Paşa ms., Gelibolu nf.: 450,
451
Balık b., Gelibolu nf.: 436, 437, 438
Bālī çf., Mes‘ūdlu k., Abrı [n.]: 495
Bālī-Bey mu‘allim-hānesi, [Mescid-i
İskender-zāde m.], Gelibolu nf: 492
Balko mu‘tak-ı Karlı çf., İtemür k.,
Abrı [n.]: 525
Ballu k., Mıgalkara kz.: 365
Ballu-İlyās k., Mıgalkara kz.: 393
Ballu-köyü mz., Keşan [kz.]: 342
Ballu-Süle k., Mıgalkara kz.: 405
Balluca k., Abrı [n.]: 624, 625
Balluca k., Harala [n.]: 613, 619
Balluca k., Harala [n.]: TD 67/189
Balluca-Mes‘ūd k., Harala [n.], Mıgalkara kz.: 197
Balta-Balaban k., [Abrı n.]: 243
Baş çeşme, bk. Nergis-Hātūn binti
‘Abdullāh çeşmesi, Gelibolu nf.
Baş-kesen çf., Tātārlar k., Gelibolu
n.: 506
Başmakcılu k., Keşan [kz.]: 299
Batacık k., bk. Bāzārlu-Bey k., [Mıgalkara kz.]
Bay-diğin k., [Abrı n.]: 612, 620
Bāyezīd çf., Karlı k., Harala [n.]: 618
Bāyezīdlü k., Keşan [kz.]: 336
Bayır k., Kozlu-dere k., [Karı-yaya n.]:
35
Bayram-beyi çf., Ağca-burgaz k.,
[Karı-yaya n.]: 222
Bayram-beyi çf., Gelyan k., Abrı [n.]:
615
Bayram-deresi k., Lapseki kz., Biga l.,
Anadolu vt.: 456, 508
Bayramiç k., Evreşil n.: 255, 360
Bayramiç k., Gönen kz., [Hudāvendigār l.], Anadolu [vt.]: 497
Bayramlu çf., Oğul-beyi k., Abrı [n.]:
563
Bayramlu birāder-i Sa‘īd çf., Göni k.,
Abrı [n.]: 333
Bāzārlı çf., Gelyan k., Abrı [n.]: 630
Bāzārlı bin ‘Alī çf., Oğul-beyi k.,
Abrı [n.]: 563
Bāzārlı bin İlyās çf., Tekürcük-deresi
k., Harala [n.]: 310
Bāzarlu-Bey k., Mıgalkara kz.: 266,
267, 405, 529
Bāzārluca çf., Tātārlar k., Abrı [n.]: 629
Bedrü'd-dīn-Bey çf., Bedrü'd-dīnBey m., Seydī-kavağı k., [Bolayır,
Gelibolu kz.]: 375
Bedrü'd-dīn-Bey m., Seydī-kavağı
k., [Bolayır, Gelibolu kz.]: 375
Behrām-ı Büzürk k., Ece-ovası n.:
206, 269, 436, 583
Behrām-ı Küçük k., Ece-ovası n.: 99,
230, 271, 585
Bekir bin Karaca çf., Kılıç k., Keşan
[kz.]: 298
Bekir-oğlu çf., Bolayır nf.: 367
Bekirlü k., [Biga kz.], Biga sancağı,
Anadolu [vt.]: 484
Bekmezlü k., Keşan [kz.]: 322
Bektaş bin Hasan çf., Oğul-beyi k.,
Abrı [n.]: 563
Berçolados k., Limnos cezīresi: 67, 168
Beşīr-Fakīh m., bk. Hācī-Halīl m.,
Mıgalkara nf.
Betomisto k., Limnos cezīresi: 68
[Betomisto k.], bk. Tivmisto k., Limnos
cezīresi
Bey k., Mıgalkara kz.: 404, 405
Beyi-köyü k., Mıgalkara kz.: 402, 412
Beyi[-köyü] k., Mıgalkara kz.: 410
Beyi veled-i ‘Abdullāh çf., Tātārlar
k., Harala [n.]: 309
Beylü-oğulları çf., Haydarlu k., [Evreşil
n.]: 229
Bezīrci mz., Mıgalkara [kz.]: 362
Bıçakcı-oğlu m., bk. Mescid-i HācīTañrıvirmiş m., Gelibolu nf.
Bıçakcı-oğlu md., Gelibolu nf.: 473
Bıyıklu-Bahşī k., Evreşil [n.]: 204
Bicüklü-İnehān mz., Küçük-Muzallu
k., [Keşan kz.]: 295
Biga kz., Biga l., Anadolu vt.: 482, 490
Biga sancağı, Anadolu vt.: 52, 484
Bigalı-yı Büzürk k., Ece-ovası n.: 230,
231, 577
Bigalı-yı Küçük k., Karı-yaya n.: 65,
217, 266, 273, 576
Bilekci yeri, Mıgalkara nf.: 554
Binti-Sinān-Bey birāder-i Saruca-Paşa
md., Gelibolu nf.: 438, 439
Bit b., Gelibolu nf.: 445
Bīve-Pano çf., Kādī k., Harala [n.],
Mıgalkara kz.: 198
Bogma k., Limnos cezīresi: 67, 161
Boğazlu k., Karı-yaya n.: 214, 215,
238, 264, 340, 574
Bolayır, Gelibolu n.: 204, 373, 374, 511
Bolayır c., Bolayır nf.: 417, 418
Bolayır ‘imāreti, [Bolayır, Gelibolu
kz.]: 375
Bolayır-kasabası nf.: 416
Bolayır nf., [Gelibolu kz.]: 367, 370,
371, 372, 373, 416
Bolayır [nf., Gelibolu kz.]: 373
Bolayır yolu: 427
Bolayır zv., [Bolayır, Gelibolu kz.]:
417
Boryo k., Limnos cezīresi: 67, 148
Boryos m., Palo-kasrı-kal‘ası nf.: 138
Bostāncı-İne-beyi md., Gelibolu nf.:
472, 473
Boyacılar çārşūsu, Gelibolu nf.: 469
Boz-baba cezīresi: 196
Boz-Menderes [-nehri], Aydın-ili
sancağı, Anadolu vt.: 508
Buçuk-Kilindir m., bk. Mescid-i Hoca
m., Gelibolu nf.
Buçuk-Kilindir md., bk. HüsāmHoca md., Gelibolu nf.
Budakcı çf., Ahmed veled-i Doğan
k., Harala [n.]: 608
Bulgar k., Taşyoz cezīresi: 71
Bulgur k., bk. Alpagud k., Mıgalkara
kz.
Bulgur-Hasan k., Cinbi [n., Gelibolu
kz.]: 262
Bunak k., Mıgalkara kz.: 362, 407
Buñarī (?) k., Keşan [kz.]: 300
Burāk çf., Göni k., Abrı [n.]: 333
Burāk-Bey çf., Milan k., Evreşil [n.]:
334
Burgaz: 204
Burgaz k., Mıgalkara kz.: 403, 404,
405, 406, 408
Burhān k., bk. Yeñi-şehirlü k., Karıyaya n.
Burhān-köyü k., bk. Yeñi-şehirlü k.,
Karı-yaya n.
Buruk-Ya‘kūb kulu Saruca çf., Kılıç
k., Keşan [kz.]: 297
Burun-viran k., Evreşil n.: 353, 354,
355, 380, 514, 594
Burusa kz., [Hudāvendiār l.], Anadolu
vt.: 553
Burusa nf., [Burusa kz., Hudāvendigār
l., Anadolu vt.]: 452, 498, 515
Burusa şehri: 502, 503
Büğrice k., Abrı [n.]: 603
Bü'l-Fīrūz k., bk. Umūr-Bey k., Abrı n.
Büyük-Kapu m., Palo-kasrı-kal‘ası nf.:
139
Büyük pıñar, Gelibolu: 462
Cāmi‘ m., Seydī-kavağı k., [Bolayır,
Gelibolu kz.]: 375
Cāmi‘-i Ahmed-Bey m., Gelibolu nf.:
18
Cāmi‘-i Kebīr, Gelibolu nf.: 490
Cāmi‘-i Kebīr m., Mıgalkara nf.: 111
Cāmi‘-i Köhne, Mıgalkara nf.: 547
Cāmi‘-i Mesīh-Paşa m., Gelibolu nf.:
23
Cāmi‘-i ‘Ömer-Bey m., Mıgalkara nf.:
109
Cāmi‘-i Ya‘kūb-Bey m., bk., Çamluca
m., Gelibolu nf.
Cānbāzlar k., [Abrı n.]: 542
Cānbāzlar k., bk. Kara-‘Alī k., Harala
[n.]
Cemşīd-oğlu md., bk., Cemşīd-zāde
md., Gelibolu nf.
Cemşīd-zāde m., bk. Mescid-i Veled-i
Cemşīd m., Gelibolu nf.
Cemşīd-zāde md., Gelibolu nf.: 477,
486, 487, 488
Cinbi, Evreşil [n.]: 216
Cinbi n., Gelibolu kz.: 361
Cinbi [n.], Gelibolu kz.: 499, 515
Cinbi [n., Gelibolu kz.]: 262, 493,
519
Cüllāh-‘Alī çf., Demürcilü k., Gelibolu
kz.: 380
Cüllāh-Hızır çf., Demürcilü k., Gelibolu kz.: 380
Cüllāh-Sinān veled-i Ya‘kūb çf.,
Bekmezlü k., Keşan [kz.]: 322
Cündī-Sinān-Bey çf., Taşgun k.,
Abrı [n.]: 321
Cündī-Sinān-Bey havlısı, Taşgun k.,
Abrı [n.]: 321
39
Çakır-Ağa değirmenleri, Meriç suyu,
Eski-hisār [kz.]: 510
Çakırcı çf., Hisār-beyi k., [Harala n.]:
TD 67/187
Çal-bāğçe çf., Güzel-hisār [kz.,
Saruhān l.], Anadolu [vt.]: 503
Çal-bāğçe mz., Güzel-hisār [kz.],
Saruhān l., Anadolu vt.: 504
Çalık āsiyābı, Yay-ağaç k., Evreşil n.:
517
Çalış k., Mıgalkara kz.: 401
Çamluca m., Gelibolu nf.: 24, 455
Çamurluca, [Evreşil n.]: 517
Çardak [k., Lapseki kz., Biga l.]: 340
Çatal-burgaz kz., Biga sancağı,
[Anadolu vt.]: 52
Çatal-burgaz [kz., Biga l.], Anadolu
yakası: 507
Çavuş k., Abrı [n.]: 243
Çavuş-Pīrī çf., Doğancı k., Abrı [n.]:
293
Çavuş-Pīri çf., Mıgalkara kz.: 293
Çavuşlu k., Harala [n.], Mıgalkara
kz.: 80
Çay-köy k., Limnos cezīresi: 68, 178
Çekirdeklü k., Harala [n.]: 314, 315
Çeltükci-i Büzürk k., Harala [n.]: 283
Çeltükci-i Küçük k., bk. Gömenler
k., Harala [n.]
Çemalo k., Limnos cezīresi: 68, 182
Çemandire k., Limnos cezīresi: 67,
144, 149
Çeñe[-oğlu] k., Evreşil n.: 274, 600
Çengarlu k., [Gelibolu kz.]: 382, 383,
392
Çenger-Halīl k., [Evreşil n.]: 256, 273
Çerkeşlü k., bk. Şemsü'd-dīn k., Abrı
[n.]
Çingene-deresi zm., [Karı-yaya n.]:
357
Çit m., Gelibolu: 511
Çokalcılu k., Karı-yaya n.: 226, 232,
569
Çokalcılu-deresi, [Karı-yaya n.]: 450
Çokallu k., Evreşil n.: 259, 600
Çokallu m., Bolayır nf.: 368
Çukur-bāğ çf., ‘Alemdār-ı Küçük k.,
[Ece-ovası n.]: 240
Çukur-bostān m., Gelibolu nf.: 450,
455, 461
Dağ-eri k., Abrı [Harala n.]: 634
Dağ-eri k., Abrı [Harala n.]: TD 67/188
Dağ-eri-köyü mz., Harala [n., Mıgalkara kz.]: 225
40
Dalmaca k., bk. Yirbovan k., Keşan
[kz.]
Dānişmend çf., Mes‘ūdlu k., Abrı
[n.]: 495
Davdala k., Harala [n.]: 310
Dāvud bin ‘Ādil md., Gelibolu nf.:
443, 444
Dāvud bin Kara çf., Bekmezlü k.,
Keşan [kz.]: 322
Dayı k., Ece-ovası [n.]: 254
Dayı k., Karı-yaya n.: 225, 513, 570
Dayı-köyü md., [Karı-yaya n.]: 513
Debbāğ-Ahī-Muslihü'd-dīn bin AhīTañrıvirmiş zv., Gelibolu nf.: 451
Debbāğīn m., Gelibolu nf.: 439, 460,
462
Değirmen-deresi suyu, [Evreşil n.]: 517
Deliklü-kaya, Edirne: 546
Delüler k., Mıgalkara kz.: 243, 399,
400
Delü-Şāhīn k., Harala [n.]: 505, 613,
628
Demürcilü k., [Gelibolu kz.]: 379, 380
Depelü k., bk. Saru-‘Ādil k., Keşan
[kz.]
Dere k., bk. Oğul-beyi k., Abrı [n.]
Dere-köy k., bk. Oğul-beyi k., Abrı [n.]
Dervīş-‘Alī bāğı, Eşreflü k., [Karıyaya n.]: 241
Derzī-Bāyezīdlü k., Karı-yaya n.:
202, 239, 246, 271, 569
Derzī-İlyās k., Harala [n.]: 319, 607
Derzī-İlyās k., Harala [n.]: TD 67/190
Derzīler çārşūsu, Gelibolu nf.: 466
Develi k., Abrı [n.], Mıgalkara kz.: 291
Devle k., Gönen kz., [Hudāvendigār
l.], Anadolu [vt.]: 497
Devletlü-Kaba-ağaç mevzi‘i, Gelibolu
şehri: 514
Dimetoka: 346, 521
Dimetoka kz., [Paşa sancağı]: 556
Dimitri bin Manol āsiyābı, Gelibolu
kz.: 51
Dimitri dāmād-ı Rayko çf., Tekürcükderesi k., Harala [n.]: 310
Dimitri mu‘tak-ı Bayramlu çf., GeyiğīŞāhīn k., Harala [n.]: 295
Dinimani (?)-Re’īs āsiyābı, Gelibolu
kz.: 51
Divīddār-Bālī çf., Bayram-deresi [k.,
Lapseki kz., Biga l., Anadolu]: 508
Divnişo mn., Kala k., Limnos cezīresi:
68, 155
Divriği çeşmesi, Gelibolu şehri.: 462
Dizdār çf., [Evreşil n.]: 256
Doğan çf., Demürcilü k., Gelibolu
kz.: 380
Doğan çf., Yeğan-Re’īs k., Mıgalkara:
523
Doğan mu‘tak-ı Bahşī çf., Kılıç k.,
Keşan [kz.]: 298
Doğan mu‘tak-ı İsmā‘īl çf., Kılıç k.,
Keşan [kz.]: 298
Doğan mu‘tak-ı Rahmān çf., Yayla k.,
Abrı [n.]: 117
Doğan mu‘tak-ı Ramazān çf., Yayalar
k., Harala [n.]: 282
Doğan mu‘tak-ı Şāhīn çf., ‘Ömerci k.,
Abrı [n.]: 279
Doğan-Arslan k., Evreşil n.: 250, 367,
370, 593
Doğan-Arslan k., Bolayır: 373, 374
Doğancı k., Abrı n.: 292, 293, 321, 518
Doğancı m., bk. Mescid-i MahmūdBey bin Kassāb m., Mıgalkara nf.
Doğancı-‘Abdī çf., bk. Doğancı k.,
Abrı [n.]
Doğancı-İbrāhīm k., bk. İbrice k.,
Abrı [n.]
Doğancı-Mahmūd çf., Hallāc-deresi
k., Evreşil [n.]: 252
Doğancılu k., bk. İdrīs-Fakīh k., Cinbi n.
Dolāb-ı Kendü-dönen m., [Edirne nf.]:
498
Doñuzculu k., Karı-yaya n.: 257, 258,
568
Doñuzculu k., Ece-ovası [n.]: 475
Duhter-i Asılhān çf., Eşreflü k., [Karıyaya n.]: 239
Durmuş çf., Yuva k., Mıgalkara kz.:
405
Dursun k., bk. Kızılca k., [Keşan kz.]
Dursun bin Bahşī çf., Dündar k.,
[Harala n.]: 562
Dursun bin Turgud çf., Göni k., Abrı
[n.]: 341
Dursun mu‘tak-ı Hātūn-Bola çf., Oğulbeyi k., Abrı [n.]: 563
Dursun veled-i Çiğdem-Hātūn çf.,
Kurt-beyi k., Harala [n.]: 294
Dursunlu k., [Keşan kz.]: 284
Dülger-burnu, Gelibolu: 462
Dündar çf., Derzī-İlyās k., Harala
[n.]: TD 67/190
Dündar k., Harala [n.]: 562, 563
Ece-ovası n., Gelibolu kz.: 91, 577,
579, 580, 581, 582, 583, 585,
587, 589, 590
Ece-ovası [n., Gelibolu kz.]: 2, 83,
206, 213, 217, 227, 229, 230,
232, 239, 243, 245, 246, 247,
248, 253, 254, 256, 258, 264,
266, 269, 274, 279, 300, 475,
488, 507
Edirne, [Edirne kz., Paşa l., Rūm-ili
vt.]: 115, 290, 511, 545, 546, 547
Edirne nf., [Paşa l., Rūm-ili vt.]: 497
Edirne [nf., Edirne kz., Paşa l., Rūmili vt.]: 498
Edremid nf., [Edremid kz., Karesi l.,
Anadolu vt.]:: 498
Eflakān m., Gelibolu nf.: 446, 447
Ehadcı çf., Delü-Şāhīn k., Harala [n.]:
628
Eksemil k., Evreşil n.: 364, 375, 500,
501
Elyot ve Yorgi veledān-ı Yani bāğları,
Mirefte k., [Gelibolu kz.]: 389
Emīr-oğlu-Mehmed çf., Yuva k.,
Mıgalkara kz.: 405
Emīr-Paşa m., Gelibolu nf.: 444
Emīr-Paşa md., Gelibolu nf.: 459, 460,
482
Emrelü k., Mıgalkara kz.: 396, 397
Encek-Hasan çf., Kara-Yahşi k., Abrı
[n.]: 633
Ergene ‘imāreti, bk. Sultān-Murād-Hān
‘imāreti, Ergene [nf., Dimetoka
kz., Paşa l.]
Ergene [nf., Dimetoka kz., Paşa l.]:
529
[Eriklice k.], bk. Erkilec k., [Gelibolu
kz.]
Erkilec [Eriklice] k., [Gelibolu kz.]:
391, 392, 416
Esencelü mz., Evreşil n.: 517
Esendik k., Mıgalkara kz.: 413
Eski c., Mıgalkara nf.: 549
Eski-bit b., Gelibolu nf.: 437, 438
Eski-Gelibolu, Gelibolu nf.: 53, 54
Eski-Gelibolu m., Gelibolu nf.: 57
Eski-hisār [kz.]: 510
Eşenlü k., Harala [n.]: 307, 308
Eşkünciyān-ı Karacı çf., Delü-Şāhīn
k., Harala [n.]: 613
Eşreflü k., Karı-yaya n.: 202, 209,
228, 239, 241, 245, 263, 269,
279, 513, 565
Eşreflü k., Ece-ovası [Karı-yaya n.]:
279
Etmekci-Mahmūd m., Gelibolu nf.: 429
Evhad-Dede zv., Saru-‘Ādil k., Keşan
[kz.]: 316
Evrenos-Bey k., Abrı [n.]: 301
Evrenos çf., Müstecāb k., Cinbi [n.]:
500
Evreşil n., Gelibolu kz.: 202, 279, 516,
593, 594, 595, 596, 597, 598,
599, 600
Evreşil [n., Gelibolu kz.]: 2, 83, 204,
209, 211, 216, 217, 226, 227, 228,
231, 238, 239, 240, 241, 242, 244,
248, 250, 251, 252, 255, 259, 260,
262, 273, 274, 278, 324, 327, 333,
334, 349, 352, 353, 355, 356, 357,
358, 359, 363, 500
Fala k., Limnos cezīresi: 68, 155, 192
Falya k., Limnos cezīresi: 68, 195
Fātımacık m., Mıgalkara nf.: 109
Fātıma-Hātūn m., Mıgalkara nf.: 107,
495
Felişo [Floto] mn., Kamina k., Limnos
cezīresi: 193
Ferecik kz., [Paşa l., Rūm-ili vt.]: 510
Filibe [nf., Paşa l., Rūm-ili vt.]: 527
Fīrūz çf., Kara-hisārī m., Bolayır nf.:
370
Floto mn., Limnos cezīresi: 68
[Floto mn.], bk. Felişo mn., Kamina
k., Limnos cezīresi
Fora m., Palyanbolu-kal‘ası nf.: 119
Fora(-i diğer) m., Palyanbolu-kal‘ası
nf.: 124
Galata, [İstanbul]: 492
Galata şehri, [Gelibolu kz.]: 90
Galata-şehri nf., [Gelibolu kz.]: 90
Ganos iskelesi, [Cinbi n.]: 89
Ganos k., Cinbi n.: 3, 87, 89, 90
Gāzī-Hudāvendigār c., Gelibolu nf.:
438, 465, 466
Gāzī-Hudāvendigār hammāmı, Gelibolu nf.: 441
Gebeç çf., Kır k., Harala [n.]: 618
Gelibolu: 2, 3, 35, 37, 39, 89, 226,
340, 389, 418, 427, 437, 461
Gelibolu burgazı: 58, 202, 203
Gelibolu kl.: 2, 58, 197, 198, 200,
201, 202, 203, 204, 229, 235,
248, 292, 295, 304, 305, 306,
309, 310, 312, 321, 441, 450,
452, 459, 477, 487, 506
Gelibolu kz.: 3, 361, 366, 426, 442,
445, 446, 447, 454, 471, 472,
481, 489, 499, 512, 515, 516,
517, 555
Gelibolu l.: 3, 7, 83, 91, 218, 254,
258, 264, 271, 279, 366, 601
Gelibolu mahallātı: 2
Gelibolu n.: 2
Gelibolu [n.]: 506
Gelibolu nf.: 2, 9, 53, 67, 83, 202, 203,
267, 269, 300, 373, 419, 426,
433, 434, 444, 462, 466, 468,
480, 484, 488, 490, 493, 496,
500, 502, 504, 506, 511, 514, 553
Gelibolu [nf.]: 202, 450, 549
Gelibolu sancağı: 334
Gelibolu şehri, bk. Gelibolu nf.
Gelibolu-şehri iskelesi: 67
Gelibolu-şehri nf., bk. Gelibolu nf.
Gelibolu vt.: 471
Gelibolu-vilāyeti l.: 9
Gelincik-Timurtaş çf., bk. Mahmūd çf.,
Bigalı-yı Küçük k., [Karı-yaya n.]
Gelyan k., Abrı [n.]: 301, 610, 615,
630
Gerdek suyu, Mihaliç kz., [Hudāvendigār l.], Anadolu vt.: 509
Germiyan k., bk. Abrı k., Abrı n.
Germiyan k., bk. Hereke k., Abrı [n.]
Geyiğī-Şāhīn k., Abrı [n.]: 602
Geyiğī-Şāhīn k., Harala [n.]: 295
Gode m., Palyanbolu-kal‘ası nf.: 119
Gode(-i diğer) m., Palyanbolukal‘ası nf.: 120
Godola k., Limnos cezīresi: 68, 177
Göbeller k., Abrı [Harala n.]: 605
Göbeller k., Harala [n.]: 304
Gök dere, [Evreşil n.]: 517
Gökçe çf., Ahmed veled-i Doğan k.,
Harala [n.]: TD 67/187
Gökmenler çf., Hereke k., Abrı [n.]:
637
Gölcük k., Evreşil n.: 599
Gölcük k., bk. Tātār-Bahşī k., Evreşil
[n.]
Gömenler k., Harala [n.]: 330, 331, 537
Gönen kz., [Hudāvendigār l.], Anadolu
[vt.]: 497
Göni k., Abrı [n.]: 286, 332, 333, 341
Göni k., Harala n.: 281, 282, 309
Göz-depesi mevzi‘i, Kozlu-dere k.,
[Karı-yaya n.]: 513
Gözsüz-Doğan k., Mıgalkara [n.]: 527
Gumatos k., Limnos cezīresi: 67, 173
Güccük-virān, [Evreşil n.]: 514
Güdük-Hızır bin ‘Abdullāh md.,
Gelibolu nf.: 445
Gümülcine n., [Paşa l.]: 244
Gün-doğdu çf., Kırık-‘Alī k., Abrı
[n.]: 603
41
Gündüz veled-i Gaybī çf., Umūr-Bey
k., Abrı [n.]: 205
Gündüzler k., Keşan [kz.]: 521, 522
Güneylü k., Karı-yaya n.: 253, 270,
273, 357, 367, 572
Güvegü kayası, [Evreşil n.]: 514
Güvendik k., bk. İl-beyi k., Harala [n.]
Güzel-hisār [kz.], Saruhān l., Anadolu
vt.: 504
Güzel-hisār [kz., Saruhān l.], Anadolu
[vt.]: 503
Habīb peder-i Receb çf., Mūsā-Bey
k., Keşan [kz.]: 302
Habīb veled-i Hācī-Kemāl āsiyābı,
Gelibolu nf.: 202
Habīb veled-i Kayağılu çf., Oğulbeyi k., Abrı [n.]: TD 67/189
Habīb-i Habbāz āsiyābı, Gelibolu
nf.: 202
Hācegi m., Gelibolu nf.: 430, 431
Hācī k., Harala [n.]: 316
Hācī-Ahmed bin İskender md., Gelibolu nf.: 453, 454
Hācī-Ahmed m., Mıgalkara nf.: 113
Hācī-Aydın yeri, bk. Kuru-çeşme,
Derzīler çārşūsu, Gelibolu nf.
Hācī-Bayram-Ser-piyāde çf., ‘Ādilhān
k., Evreşil [n.]: 358
Hācī bin Hasan çf., Kāsım veled-i
Sofu k., Abrı [n.]: 534
Hācī-Dizdār çf., Kozlu-dere k., [Karıyaya n.]: 246
Hācī-Dizdār m., Gelibolu nf.: 428
Hācī-Doğan-Dizdār md., Gelibolu
nf.: 429
Hācī-Doğan md., Eflakān m., Gelibolu
nf.: 446, 447
Hācī-Halīl m., Mıgalkara nf.: 106, 110
Hācī-Halīl md., Mıgalkara nf.: 104
Hācī-Hamza md., Gelibolu nf.: 444
Hācī-Hamza el-Bezzāz veled-i Karaca
md., Gelibolu nf.: 477
Hācī-Hasan m., Mıgalkara nf.: 114
Hācī-Hayrü'd-dīn bin Hācī-İlyās md.,
Mıgalkara nf.: 548
Hācī-Hızır m., Mıgalkara nf.: 104
Hācī-İbrāhīm bin Mehmed md.,
Gelibolu nf.: 464, 465
Hācī-İbrāhīm m., bk. Kuyumcu m.,
Mıgalkara nf.
Hācī-İbrāhīm m., bk. Mescid-i Kilise
m., Gelibolu nf.
Hācī-İlyās k., Harala [n.]: 526
Hācī-İlyās m., [Mıgalkara nf.]: 558
42
Hācī-İlyās md., [Mıgalkara nf.]: 558
Hācī-İlyās(-ı diğer) md., Tavşandağıdan m., Mıgalkara nf.: 552
Hācī-İlyās bin Resūl md., Yeñice m.,
Mıgalkara nf.: 552
Hācī-İsrā’īl m., Mıgalkara nf.: 105
Hācī-İsrā’īl md., Mıgalkara nf.: 547
Hācī-‘İvāz m., Mıgalkara nf.: 549, 550
Hācī-‘İvāz md., Mıgalkara nf.: 547
Hācī-Kāsım bin Hācī-Timur md.,
Debbāğīn m., Gelibolu nf.: 439, 440
Hācī-Kemāl md., Gelibolu nf.: 440,
441
Hācī-Koçak md., Gelibolu nf.: 447,
448
Hācī-köyü, Harala [n.]: 535
Hācī-Kulfal bin Bahşī c., Aydınlu k.,
[Karı-yaya n.]: 512
Hācī-Kurd-Hüseyin ve Havlı kiremitliği, Gelibolu n.: 204
Hācī-Kurt çf., Gelibolu [n.]: 506
Hācī-Kurt çf., Oğul-beyi k., Abrı
[n.]: 563
Hācī-Mahmūd m., Mıgalkara nf.: 104,
548
Hācī-Mahmūd md., Mıgalkara nf.: 548
Hācī-Mama çf., Doğan-Arslan k.,
Bolayır: 373
Hācī-Muhyi'd-dīn bin Hasanca [HācīMuhyi'd-dīn bin Hüseyince] md.,
Gelibolu nf.: 421
[Hācī-Muhyi'd-dīn bin Hüseyince
md.], bk. Hācī-Muhyi'd-dīn bin
Hasanca md., Gelibolu nf.
Hācī-Muhyi'd-dīn md., Mıgalkara
nf.: 103
Hācī-Mustafā md., Gelibolu nf.: 427
Hācī-Mürsel md., Gelibolu nf.: 483
Hācī-‘Ömer bin Hamza çf., Göni k.,
Abrı [n.]: 341
Hācī-Sinān hānesi, Gelibolu nf.: 428
Hācī-Sitāh [Mescid-i Hācī-Sinān]
m., Mıgalkara nf.: 110
Hācī-Tañrıvirmiş md., Gelibolu nf.:
420, 421
Hācī-Timurtaş md., Gelibolu nf.: 441,
442
Hācī-Ya‘kūb m., Mıgalkara nf.: 105,
551
Hācī-Ya‘kūb md., Mıgalkara nf.: 551
Hācī-Ya‘kūb-Bey m., bk. Mescid-i
Ya‘kūb-Bey m., Gelibolu nf.
Hācī-Yeğan çf., Kozlu-dere k., [Karıyaya n.]: 201
Hācī-Yeğan md., Gelibolu nf.: 481
Hācī-Yūnus m., Mıgalkara nf.: 113,
114
Hācī-Yūnus md., Mıgalkara nf.: 549
Hācī-Yūsuf bin Mehmed c., Yeñişehirlü k., [Karı-yaya n.]: 513
Hācī-Zekeriyyā çf., Tātārlar k., Keşan
[kz.]: 288
Haleb: 9
Halīl-Ağa k., Abrı [n.]: 338
Halīl bin Balabancık çf., Derzī-Bāyezīdlü k., [Karı-yaya n.]: 239
Halīl bin Orucī çf., Esendik k., Mıgalkara kz.: 413
Halīl-Şeyh k., Mıgalkara kz.: 410, 411
Halīl veled-i Kulfal çf., Çeltükci-i
Büzürk k., Harala [n.]: 283
Halīlce k., bk. Göni k., Abrı [n.]
Hallāc-Ahmed türbesi, Gelibolu nf.:
424
Hallāc-Ahmed zv., Gelibolu nf.: 424
Hallāc-deresi k., Evreşil [n.]: 251, 252,
256
Hamīdci çf., Timurcilü k., Abrı [n.]:
623
Hamza bin Dāvud çf., Dündar k.,
[Harala n.]: 562
Hamza bin Doğan-Bey çf., ‘Ömerci
k., Abrı [n.]: 279
Hamza bin Elvān çf., Kavaklu k.,
[Karı-yaya n.]: 224
Hamza bin Emirhān çf., Halīl-Şeyh
k., Mıgalkara kz.: 410
Hamza bin Hasancuk md., Gelibolu
nf.: 433, 434
Hamza bin Hasancuk mu‘allim-hānesi,
Gelibolu nf.: 433, 434
Hamza bin Hasancuk(-ı diğer) md.,
der-kurb-i Topcı hammāmı, Gelibolu nf.: 434, 435
Hamza bin İlyās çf., Çeltükci-i
Büzürk k., Harala [n.]: 283
Hamza bin İne-beyi çf., İtemür k.,
Mıgalkara kz.: 400
Hamza bin Oruç çf., Kāsım veled-i
Sofu k., Abrı [n.]: 534
Hamza bin Saruca k., Abrı [n.]: 606
Hamza bin Tuzakcı-Karaca çf.,
Eksemil k., [Evreşil n.]: 364
Hamza bin Ya‘kūb-i Zerd çf., Kırkkavak k., Harala [n.]: 290
Hamza mu‘tak-ı Hācī-İskender çf.,
Oğul-beyi k., Abrı [n.]: 563
Hamza mu‘tak-ı Süvārī çf., Kurtbeyi k., Harala [n.]: 294
Hamza veled-i ‘Abdullāh çf., Kır k.,
Harala [n.]: 341
Hamza veled-i ‘Abdullāh çf., Tātārlar
k., Harala [n.]: 309
Hamza veled-i Doğan k., [Mıgalkara
kz.]: 620
Hamza veled-i Saruca k., Abrı n.: 609,
614, 617
Hamza-Kethudā mu‘tak-ı Ahī-Doğan
çf., Kırk-kavak k., Harala [n.]: 290
Hamza-i Balabanlu çf., Sekbān-ı
Küçük k., Evreşil [n.]: 352
Hamza-i Hācī-Dede çf., ‘İmāret m.,
Bolayır nf.: 369
Hamza-i Küçük k., Keşan [kz.]: 284
Hamzalu k., Evreşil n.: 356, 596
Handaka k., Siroz kz., [Paşa l., Rūmili vt.]: 497
Harāccı-Hamza md., Gelibolu nf.:
456, 457, 458, 459, 482
Harala k., Harala n., Mıgalkara kz.:
543, 545
Harala n., Mıgalkara kz.: 535
Harala [n.], Mıgalkara kz.: 80, 116,
197, 198, 201
Harala [n., Mıgalkara kz.]: 225, 235,
249, 267, 281, 282, 283, 285,
290, 293, 294, 295, 296, 297,
304, 305, 307, 309, 310, 311,
312, 314, 316, 319, 326, 330,
331, 338, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 505, 526, 532, 533,
537, 561, 562, 601, 606, 607,
608, 609, 610, 613, 618, 619,
623, 624, 628, 631, 632, 633
Harala [n.]: TD 67/188, 189, 190
Harala-köyü md., bk. Hundī-Hātūn
md., Harala k., Harala n., Mıgalkara kz.
Harmanlu k., [Harala n.]: 341
Hasan çf., Ahī m., Bolayır nf.: 367
Hasan bin Bāzārlı çf., Oğul-beyi k.,
Abrı [n.]: 563
Hasan bin Bedir çf., Tursun k., [Eceovası n.]: 243
Hasan bin Hācī-Kurd āsiyābı, Gelibolu
kz.: 51
Hasan bin Nūru'd-dīn çf., Saruhānlu ve
Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 412
Hasan bin Süvārī çf., Gelyan k., Abrı
[n.]: 301
Hasan bin Timur çf., Kāsım veled-i
Sofu k., Abrı [n.]: 534
Hasan-Bey çf., Şehir-köy k., [Cinbi
n.]: 490
Hasan-Bey mu‘allim-hānesi, Gelibolu
nf.: 490
Hasan mu‘tak-ı Fīrūz çf., İtemür k.,
Abrı [n.]: 525
Hasan-Paşa bin Karaca-Paşa md.,
Gelibolu nf.: 436, 437, 438
Hasan ve Cābir çf., Doğancı k., Abrı
[n.]: 293
Hasan-ı Hayyāt çf., Babaylar k.,
Mıgalkara kz.: 414
Hasanca çf., Dağ-eri k., Abrı [Harala
n.]: 634
Hasanca-oğlu [Hüseyince-oğlu] md.,
Gelibolu nf.: 425
Hasanci çf., Gelyan k., Abrı [n.]: 610
Hasanci k., Harala [n.]: 608, 609
Hāss-Ahmed-Bey c., Çukur-bostān m.,
Gelibolu nf.: 461, 463
Hāss-Ahmed-Bey hammāmı, Gelibolu
nf.: 419, 424
Hāss-Ahmed-Bey hānesi, Gelibolu
nf.: 427
Hāss-Ahmed-Bey zv., Gelibolu nf.:
461, 463, 553
Hāss-Ahmed-Bey-zāviyesi
md.,
Gelibolu nf.: 461, 463
Hāss-köy [k., Biga kz., Biga l.], Anadolu vt.: 482
Hāss-köy k., bk. Kāsım bin Sofu k.,
[Abrı n.]
Hāss-köy k., bk. Kāsım veled-i Sofu
k., Abrı [n.]
Hatīb çf., Kozlu-dere k., [Karı-yaya
n.]: 84
Hatīb md., Gelibolu nf.: 438
Hatīb-Mehmed āsiyābı, Gelibolu kz.:
51
Haydarlu k., Evreşil n.: 217, 228, 229,
599
Hazret-i Resūl (a.s.) türbe-i münevveresi: 540, 542
Hereke k., Abrı [n.]: 199, 637
Hırısopol k., Limnos cezīresi: 68,
149, 150
Hızır m., [Mıgalkara nf.]: 495
Hızır bin Mustafā çf., Çeltükci-i
Büzürk k., Harala [n.]: 283
Hızır bin Sofu çf., Avluca k., Harala
[n.]: 344
Hızır mu‘tak-ı ‘Abdī çf., Gelyan k.,
Abrı [n.]: 301
Hızır mu‘tak-ı Evrenos çf., Kurt-beyi
k., Harala [n.]: 294
Hızır veled-i ‘Abdullāh bin Timur çf.,
Eksemil k., [Evreşil n.]: 364
Hızır-ı Cüllāh çf., Hamza veled-i
Saruca k., Abrı [n.]: 614
Hisār-beyi k., Harala [n.]: 305, 306
Hisār-beyi k., [Harala n.]: TD 67/187
Hisār-beyi-viranı, bk. Hācī-köyü, Harala n.
Hisārcuk, [Evreşil n.]: 517
Hisārlık çf., Burhān k., [Karı-yaya
n.]: 231
Hisārlık zm., Burhān k., [Karı-yaya
n.]: 231
Hoca-Hamza md., Gelibolu nf.: 442,
443
Hora iskelesi, [Cinbi n.]: 89
Hora k., Cinbi n.: 3, 84, 87, 89, 90
Hora-Yūsuf çf., bk. Veled-i Kalender
çf., Boğazlu k., [Karı-yaya n.]
Hortaç çf., Kozlu-dere k., [Karı-yaya
n.]: 269
Hoşkadem md., Gelibolu nf.: 419, 420
Hoşkadem mu‘tak-ı Kara-başlu çf.,
Karlı k., Harala [n.]: 331
Hoşkadem mu‘tak-ı Süvārī çf., KabaBāyezīd k., Keşan [kz.]: 312
Hundī-Hātūn md., Edirne: 545, 546
Hundī-Hātūn md., Harala k., Harala
n., Mıgalkara kz.: 545, 546
Hundī-Hātūn md., İstanbul: 545
Hundī-Hātūn türbesi, İstanbul: 545
Hürremşālu m., Seydī-kavağı k.,
[Bolayır, Gelibolu kz.]: 375
Hüsām-Hoca md., Gelibolu nf.: 429,
430, 431, 432
Hüsāmü'd-dīn çf., Aydın-ili sancağı,
Anadolu vt.: 508
Hüseyin-Bey c., İne-bāzārı [nf., Ezine
kz., Biga l., Anadolu vt.]: 301, 524
Hüseyin-Bey ‘imāreti, İne-bāzārı [nf.,
Ezine kz., Biga l., Anadolu vt.]: 524
Hüseyin bin Kopuzcu-Hasan çf., Oğulbeyi k., Abrı [n.]: 563
Hüseyin bin Nasūh çf., Eşenlü k.,
Harala [n.]: 307
Hüseyin veled-i Germiyan k., Abrı
[n.]: 634
Hüseyince-mescid m., bk. Mescid-i
Hüseyince m., Gelibolu nf.
[Hüseyince-oğlu md.], bk. Hasancaoğlu md., Gelibolu nf.
Istrati k., Limnos cezīresi: 67, 184
Izgar-Halīl k., bk. Kuşlu k., Abrı [n.]
43
İbrāhīm bin Hācī-Emīr āsiyābı, Gelibolu kz.: 51
İbrāhīm bin Umūr çf., Doğan-Arslan
k., Bolayır: 373
İbrāhīm bin Yūsuf çf., Gelyan k.,
Abrı [n.]: 301
İbrāhīm mu‘tak-ı Cevher-Hātūn çf.,
Kırık-‘Alī k., Abrı [n.]: 526
İbrāhīm mu‘tak-ı Mürüvvet çf.,
Kutlu-bey k., Abrı [n.]: 314
İbrāhīm veled-i Kalem-tıraşī āsiyābı,
Gelibolu nf.: 202
İbrāhīm-i Siyāh çf., Bü'l-Fīrūz k.,
Abrı [n.]: 631
İbrice k., Abrı [n.]: 303
İdrīs-Fakīh k., Cinbi n.: 361
İdrīs-Fakīh yeri, Kebece k., [Keşan
kz.]: 262
İfteri k., Limnos cezīresi: 67, 195
İkindiro k., Limnos cezīresi: 67, 169
İkşide k., Limnos cezīresi: 67, 162
İkşitri k., Limnos cezīresi: 67, 180
İl-beyi k., Harala [n.]: 296
İl-düzen k., İpsala [kz., Paşa l.]: 248
İlyās çf., Hamza veled-i Doğan k.,
[Mıgalkara kz.]: 620
İlyās bin Kurt çf., Aşcı-Hızır k.,
Harala [n.]: 296
İlyās bin Mustafā çf., bk. Doğancı k.,
Abrı [n.]
İlyās bin Nasūh çf., Göni k., Abrı
[n.]: 341
İlyāsci çf., Karlı k., Abrı [n.]: 621
İmām-Kāsım çf., Yayalar k., Harala
[n.]: 282
İmām-Mehmed veled-i Hābil çf.,
İshāk-Şeyhlü k., Mıgalkara kz.: 409
İmām-Mūsā veled-i Hācī-İlyās āsiyābı,
Gelibolu nf.: 202
İmām-Pīrī bin Nasūh çf., Gömenler
k., Harala [n.]: 331
‘İmāret m., Bolayır nf.: 369
‘İmāret-i Mahmūd-Bey m., Mıgalkara
nf.: 108
‘İmāret-i Saruca-Paşa m., Gelibolu
nf.: 17
İmroz cezīresi: 4, 119, 125, 126, 130,
132, 135, 366
İmroz-cezīresi iskelesi: 130
İncüklü k., Evreşil [n.]: 359
İne-bāzārı/Ezine [nf., Ezine kz., Biga
l., Anadolu vt.]: 301, 524
44
İne-bāzārı/Ezine kz., [Biga l.], Anadolu [vt.]: 497
İne-beyi çf., Balluca k., Abrı [n.]: 624
İne-beyi çf., Yeğan-Re’īs k., Mıgalkara: 523
İne-beyi mu‘tak-ı Bāyezīd-Fakīh çf.,
Kurt-beyi k., Harala [n.]: 294
İne-Gāzī çf., Gelyan k., Abrı [n.]: 301
İne-karı k., bk. Ada k., Gümülcine n.,
[Paşa l.]
İnesi bin Şāhīn çf., Göni k., Harala
[n.]: 281
İnoz memlahası: 67
İpek k., Evreşil n.: 231, 248
İpsala, [Paşa l.]: 344
İpsala kz., [Paşa l.]: 509, 510
İpsala [kz., Paşa l.]: 248
İpsala nf., [Paşa l.]: 548
İpsilos k., Limnos cezīresi: 67, 187
‘Īsā bin İbrāhīm çf., Kılıç k., Keşan
[kz.]: 298
‘Īsā bin Tur-‘Alī çf., Demürcilü k.,
Gelibolu kz.: 380
İsfine mz., Harala [n.]: 283
İshāk bin Beymiş çf., Tātārlar k.,
Keşan [kz.]: 288
İshāk mu‘tak-ı Mehmed çf., Göni k.,
Abrı [n.]: 333
İshāk-Fakīh m., Mıgalkara nf.: 108, 551
İshāk-Şeyhlü k., Mıgalkara kz.: 409
İshāk-ı Hayyāt çf., Kara-‘Alī k.,
Harala [n.]: 285
İshākcı k., bk. Yeğan-Re’īs k., Mıgalkara
İskandali k., Limnos cezīresi: 68, 163
İskinid mevzi‘i, İmroz ceziresi: 4
İskinid-kal‘ası nf., İmroz ceziresi:
131, 132
İsmā‘īl bin Yorgi çf., Tātārlar k.,
Harala [n.]: 309
İsmā‘īl mu‘tak-ı Bahşī çf., Oğul-beyi
k., Abrı [n.]: 563
İsmā‘īl mu‘tak-ı Balko çf., İtemür k.,
Abrı [n.]: 525
İsmā‘īl mu‘tak-ı Devlet çf., Kādī k.,
Harala. [n.]: 342
İsmā‘īl mu‘tak-ı Doğan çf., Hereke
k., Abrı [n.]: 199
İsmā‘īl mu‘tak-ı İshāk çf., ‘Ömerci
k., Abrı [n.]: 279
İsmā‘īl mu‘tak-ı Mürsel çf., Kara‘Alī k., Harala [n.]: 285
İsmā‘īl mu‘tak-ı Yūsuf çf., Dündar k.,
[Harala n.]: 562
İstanbul: 4, 37, 475, 526, 545, 546
İstanbul kullesi: 562
İstanbul nf.: 499
İstanbul yolu, [Evreşil n.]: 517
İsterne k., [Gelibolu kz.]: 381, 382, 386
İtemür k., Abrı n.: 301, 524
İtemür k., Mıgalkara kz.: 400, 401
‘İvāz bin Turud çf., Kırık-‘Alī k.,
Abrı [n.]: 527
İznik şehri, Anadolu vt.: 391
Kaba-Bāyezīd k., Keşan [kz.]: 312
Kadırga limanı, İstanbul nf.: 499
Kādī k., Evreşil n.: 239, 264, 269,
324, 325
Kādī k., Harala n., Mıgalkara kz.: 198,
342, 563, 610, 624
Kādī k., Abrı [n.]: 286, 614
Kādī k., Ece-ovası [n.]: 300
Kādī-Halīl k., bk. Aşcı-Hızır k., Harala
[n.]
Kakirah-kal‘ası nf., Taşyoz cezīresi: 73
Kalamiç k., Cinbi [n.]: 519
Kalaycı k., Mıgalkara kz.: 406, 408,
413
Kalivya k., Abrı [n.]: 530, 532
Kalopulo k., Limnos cezīresi: 68,
187, 188
Kamaros k., Limnos cezīresi: 68, 175
Kamina k., Limnos cezīresi: 68, 193
Kapudan m., Gelibolu nf.: 476
Kapudan-Mehmed-Bey bin ‘Azīz
md., Gelibolu nf.: 475, 476
Kapudan-Mescidi m., Gelibolu nf.: 434
Kara çf., Yeğan-Re’īs k., Mıgalkara:
523
Kara-‘Alī k., Harala [n.]: 285
Kara-Ahī k., Mıgalkara kz.: 397,
398, 407, 408
Kara-Āyīd mukāta‘ası, [Ayazmend
kz., Saruhān l.], Anadolu [vt.]: 503
Kara-Āyīd mz., Ayazmend [kz.,
Saruhān l.], Anadolu vt.: 503
Kara-börklü çf., Mıgalkara [n.]: 557
Kara-börklü mz., Mıgalkara [n.]: 557
Kara-Burgaz k., Karı-yaya n.: 220, 573
Kara-Burgaz yolu, [Gelibolu n.]: 506
Kara-Çelebi dükkānı, Takyacılar
çārşūsu, Gelibolu nf.: 432
Kara-Dānişmend çf., Göbeller k.,
Abrı [Harala n.]: 605
Kara-Dānişmend k.: 341
Kara-Halīl k., Abrı [n.]: 365, 612
Kara-hisārī m., Bolayır nf.: 370
Kara-hisārlı k., Abrı [n.]: 604
Kara-hisārlu k., Harala n.: 326, 636
Kara-Hüseyin çf., Bigalı-yı Büzürk
k., Ece-ovası [n.]: 231
Kara-Hüseyin çf., Burun-viran k.,
[Evreşil n.]: 354
Kara-İlyās çf., Kādī k., Abrı [n.]: 614
Kara-İnebeylü k., Ece-ovası n.: 204,
232, 256, 258, 488, 590
Kara-koç k., Mıgalkara kz.: 396
Kara-Kulfal çf., Şeref-Süleymān k.,
[Harala n.]: 621
Kara-Murād k., Abrı n.: 287, 526,
527, 604
Kara-pıñar çf., Şeref-Süleymān k.,
Harala [n.]: 633
Kara-pıñar k., [Harala n.]: 282, 533
Kara-Samed çf., Hasanci k., Harala
[n.]: 609
Kara-Satı çf., Balluca k., Harala [n.]:
TD 67/189
Kara-Satı k., bk. Tuñrul k., Harala [n.]
Kara-sığır mandırası, ‘Azīzlü mevzi‘i,
İpsala kz.: 510
Kara-Yahşi k., Abrı n., Mıgalkara
kz.: 394, 633
Kara-Yahşi k., bk. Tātārcık k., Abrı [n.]
Karaca çf., Kayıcılar k., Harala [n.]:
346
Karaca çf., Tekürcük-deresi k., Harala
[n.]: 310
Karaca mz., Eksemil k., [Evreşil n.]:
364
Karaca mu‘tak-ı Hācī çf., Avluca k.,
Harala [n.]: 344
Karaca mu‘tak-ı Hācī-Mustafā çf.,
Kumar-taş k., Abrı [n.]: 303
Karaca mu‘tak-ı İnesi çf., Bahşī k.,
Abrı [n.]: 288
Karaca mu‘tak-ı İstane çf., Kurt-beyi
k., Harala [n.]: 294
Karaca mu‘tak-ı İsmā‘īl çf., Kādī k.,
Harala [n.], Mıgalkara kz.: 198
Karaca-‘Alī çf., Ahmed veled-i Doğan
k., [Harala n.]: 637
Karaca-Bey k., Abrı n.: 535, 553
Karaca-Bey k., bk. Delü-Şāhīn k.,
Harala [n.]
Karaca-Bey zv., Gelibolu nf.: 504, 505
Karaca-Çoban çf., Tekürcük-deresi
k., Harala [n.]: 310
Karaca-değirmen, Gelibolu: 462
Karaca-Evrenos bāğı, [Gelibolu n.]:
506
Karaca-Halīl k., Abrı n.: 331, 332, 527
Karaca-oğlu k., Abrı [n.]: 601
Karaca-Paşa md., bk. Hasan-Paşa bin
Karaca-Paşa md., Gelibolu nf.
Karaca-pıñarı çf., Güneylü k., [Karıyaya n.]: 253
Karagöz bin ‘Abdullāh çf., Saruhānlu
ve Kastamonu k., Mıgalkara kz.:
412
Karagöz dāmād-ı Atmaca çf., AşcıHızır k., Harala [n.]: 296
Karagöz mu‘tak-ı ‘Alī çf., Göni k.,
Abrı [n.]: 333
Karagöz mu‘tak-ı ‘Alī çf., Tātārlar k.,
[Harala n.]: 309
Karagöz mu‘tak-ı Mahmūd çf., Kāsım
veled-i Sofu k., Abrı [n.]: 534
Karagöz mu‘tak-ı Mūsā çf., UmūrBey k., Abrı [n.]: 205
Karagöz mu‘tak-ı Mustafā çf., İtemür
k., Abrı [n.]: 525
Karagöz mu‘tak-ı Mürüvvet çf.,
‘Ömerci k., Abrı [n.]: 279
Karagöz mu‘tak-ı Yūsuf çf., Kırkkavak k., Harala [n.]: 290
Karakal m., Palo-kasrı-kal‘ası nf.: 137
Karı-yaya n., Gelibolu kz.: 2, 565, 576
Karı-yaya [n.], Gelibolu kz.: 83, 209,
214, 218, 220, 222, 225, 230,
232, 236, 257, 263, 266, 269,
270, 271, 277, 279, 347, 349, 351
Karlı bin Kara-İlyās çf., Saruhānlu k.,
Harala [n.], Mıgalkara kz.: 201
Karlı bin Mehmed-i Siyāh çf., Avluca k., Harala [n.]: 344
Karlı k., Abrı [n.]: 621
Karlı k., Evreşil [n.]: 278
Karlı k., Harala [n.]: 331, 618
Karlı-köyü mz., Keşan [kz.]: 300
Karlık deresi, [Evreşil n.]: 517
Karpaş k., Limnos cezīresi: 68, 194
Kasbaka k., Limnos cezīresi: 67, 176
Kāsım bin Rahmān çf., Ot-göklük k.,
Abrı [n.]: 365
Kāsım bin Sofu k., bk. Kāsım veled-i
Sofu k., Abrı n.
Kāsım bin Yūsuf çf., Bāzārlı-Bey k.,
Mıgalkara kz.: 530
Kāsım veled-i Karaca çf., İsfine mz.,
Harala [n.]: 283
Kāsım veled-i Sofu k., Abrı n.: 534,
535, 553
Kassāb-oğlu m., Mıgalkara nf.: 549
Kassāb-Tat-Ahmed zv., Gelibolu nf.:
479
Kassāb-Tat-Ahmed-zāviyesi md., Gelibolu nf.: 478, 479
Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 414
Katalina māder-i Hızır çf., Kırık-‘Alī
k., Abrı [n.]: 527
Kātib-Muhyi'd-dīn bin Atmaca mu‘allim-hānesi, Mescid-i Soyağı m.,
Gelibolu nf.: 480
Kato-Potamo k., bk. Çay-köy k., Limnos cezīresi
Kavacık k., Harala [n.]: 311
Kavak c., [Seydī-kavağı k., Bolayır,
Gelibolu kz.]: 417, 418
Kavak [k., Evreşil n.]: 202
Kavak k., bk. Seydī-kavağı k., Bolayır,
Gelibolu kz.
Kavak memlahası: 67
Kavak türab dalyanı, Seydī-kavağı
k., Bolayır: 379
Kavaklu āsiyābı, Yay-ağaç k., Evreşil
n.: 517
Kavaklu k., [Karı-yaya n.]: 223, 224,
340, 483, 574
Kaya-Bey m., Mıgalkara nf.: 111
Kayacık k., Keşan kz.: 520, 521
Kayaganlu k., bk. Ağsak-Hamza k.,
Evreşil n.
Kayagan[lu] k., bk. Ağsak-Hamza k.,
[Evreşil n.]: 396
[Kayaganlu k.], bk. Kayağılu k.,
Evreşil [n.]
Kayağılu [Kayaganlu] k., bk. AğsakHamza k., Evreşil [n.]
Kayağılu k., bk. Todoriçe k., Keşan
[kz.]
Kayalar k., Harala [n.]: 532
Kayguca k., bk. Hisār-beyi k., Harala
[n.]
Kayıcılar k., Harala [n.]: 346
Kebece k., Keşan kz.: 261, 262
Kebeciler çārşūsu, Gelibolu nf.: 438,
480
Kebeciyān çārşūsu, bk., Kebeciler
çārşūsu, Gelibolu nf.
Keçeci-Hācī-Mahmūd md., Gelibolu
nf.: 467
Keçeci-Hācī[-Mahmūd] md., Gelibolu
nf.: 468
Keçilü k., Ece-ovası n.: 217, 258,
264, 580
Kefere m., Mıgalkara nf.: 115
Kemer k., [Biga kz.], Biga sancağı,
Anadolu [vt.]: 484
Keşan kz.: 366, 509
Keşan [kz.]: 248, 261, 284, 288, 297,
299, 300, 302, 308, 312, 313, 315,
319, 320, 322, 323, 329, 330, 335,
336, 337, 340, 342, 520, 521
45
Keşkek çf., Mes‘ūdlu k., Abrı [n.]: 495
Kılabudancı m., bk. Mescid-i Kılabudancı-zāde m., Gelibolu nf.
Kılabudancı-zāde md., Gelibolu nf.:
454, 460, 461
Kılıç k., Keşan [kz.]: 297, 298
Kınıklar k., Mıgalkara [n.]: 246
Kır k., Harala [n.]: 341, 618
Kırca k., bk. Kır k., Harala [n.]
Kırık-‘Alī k., Abrı [n.]: 526, 553,
555, 603
Kırımlu-Hızır md., Gelibolu nf.: 471,
472
Kırikide [Kırnikide] k., Limnos cezīresi: 68, 192
Kırk-kavak k., Harala [n.]: 290
Kırk-kilise kz., [Vize l., Rūm-ili vt.]:
497
[Kırnikide k.], bk. Kırikide k., Limnos
cezīresi
Kır-şehirlü m., Bolayır nf.: 368
Kısalu-kal‘ası nf., Semadirek cezīresi:
133
Kız-kapan k., Keşan [kz.]: 300, 301
Kızılca k., [Keşan kz.]: 519, 520
Kızılca-Derzīlü k., Evreşil n.: 227,
354, 595
Kızılca-Mihal k., Keşan [kz.]: 308
Kızılca-Yūsuf çf., Kādī k., Harala
[n.]: 624
Kilidü'l-bahr-kal‘ası c., Gelibolu kz.:
230
Kilidü'l-bahr[-kal‘ası] c., Gelibolu kz.:
230, 264
Kilidü'l-bahr kl., Gelibolu kz.: 2, 36,
202, 203, 204, 205, 209, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 220,
222, 223, 224, 225, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 252, 253, 254, 255, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 266, 267, 269, 270, 271,
273, 274, 277, 279, 293, 294,
296, 300, 302, 303, 305, 307,
314, 316, 319
Kilidü'l-bahr [kl., Gelibolu kz.]: 312
Kilise md., Gelibolu nf.: 450
Kilise-i Aya-Kiraki m., Palyanbolukal‘ası nf.: 124
Kilise-i Aya-Tanas m., Manyas, Gelibolu nf.: 57
46
Kilise-i Ayo-Dimitri m., Eski-Gelibolu, Gelibolu nf.: 54
Kilise-i Ayo-Nikola m., Eski-Gelibolu, Gelibolu nf.: 54
Kilise-i Ayo-Nikola m., Manyas, Gelibolu nf.: 56
Kilise-i Ayo-Yorgi m., Eski-Gelibolu, Gelibolu nf.: 53
Kilise-i Ayo-Yorgi m., Palyanbolukal‘ası nf.: 124
Kilise-i Panaya m., Manyas, Gelibolu nf.: 55
Kilise-i Panaya m., Palyanbolu-kal‘ası nf.: 125
Kiliselü k., Evreşil n.: 229, 241, 255,
327, 328, 593
Kiraslu āsiyābı, Yay-ağaç k., Evreşil
n.: 517
Kirasye k., [Evreşil n.]: 385, 386
Kiremidci-Şīrmerd çf., [Gelibolu n.]:
506
Kiremitci-Ahmed kiremitliği, Gelibolu
n.: 204
Kirpato çf., nezd-i Varvat köprüsü,
Gelibolu kz.: 51
Kirte iskelesi, Behrām-ı Küçük k.,
[Ece-ovası n.]: 271
Kirte k., [Ece-ovası n.]: 2, 64, 65, 218
[Koca-‘Alī çf.], bk. Kovaca-‘Alī çf.,
Kiliselü k., [Evreşil n.]
[Koca-dağlu k.], bk. Kovaca-dağlu
k., Ece-ovası [n.]
[Koca-dağlu k.], bk. Kovaca-dağlu
k., Evreşil [Ece-ovası n.]
Koçinoz k., Limnos cezīresi: 68,
146, 147
Koğaluca mz., Güzel-hisār [kz.],
Saruhān l., Anadolu vt.: 504
Komi k., Limnos cezīresi: 68, 174
Kondiya k., Limnos cezīresi: 144
Kondopulo k., Limnos cezīresi: 68, 170
Kondovraki k., Limnos cezīresi: 68
Kondo[v]raki k., Limnos cezīresi: 171
Kondoya k., Limnos cezīresi: 67, 148,
149
Koroni k., Limnos cezīresi: 67, 188,
189
Koru mz., Güzel-hisār [kz.], Saruhān
l., Anadolu vt.: 504
Korucu k., Keşan [kz.]: 337
Kovaca-‘Alī [Koca-‘Alī] çf., Kiliselü
k., [Evreşil n.]: 229
Kovaca-dağlu [Koca-dağlu] k., Eceovası n.: 213, 217, 218, 222, 224,
579
Kovaca-dağlu [Koca-dağlu] k., Evreşil
[Ece-ovası n.]: 211
Koyluca suyu, [Evreşil n.]: 517
Koyo k., Limnos cezīresi: 67, 186
Koyun-İsmā‘īl k., Harala [n.]: 345
Koyunlu-karı k., Evreşil n.: 216,
217, 599
Kozlu-dere k., Ece-ovası [Karı-Yaya]
n.: 100
Kozlu-dere k., Karı-yaya n.: 566
Kozlu-dere k., [Karı-yaya n.]: 35, 83,
84, 201, 202, 217, 246, 269, 504,
513
Kozlu-dere [k., Karı-yaya n.]: 425,
442, 462
Kozluca-köyü mz., Harala [n.]: 306
Köpek bin Hamza çf., Tekürcükderesi k., Harala [n.]: 310
Köprüce çr., [Gelibolu n.]: 506
Kör-İshāk çf., Kādī k., Harala [n.]: 610
Köse-Ahmed mu‘tak-ı Çavuş çf.,
Aşcı-Hızır k., Harala [n.]: 296
Köse-Hācī-‘İvāz m., Mıgalkara nf.: 106
Köse-Hamzalı k., Edirne kz., [Paşa
l., Rūm-ili vt.]: 497
Köse-İbrāhīm çf., Bāğ-depesi k.,
[Harala n.]: 607
Köse-Paşa-Yiğit k., bk. Kızılca-Mihal
k., Keşan [kz.]
Köse-Yūnus k., Mıgalkara: 463
Köse-Yūnus-köyü mz., Harala [n.]: 319
Kulfal bin Mehmed çf., Esendik k.,
Mıgalkara kz.: 413
Kulfalcı çf., Hamza bin Saruca k.,
Abrı [n.]: 606
Kum k., Ece-ovası n.: 229, 253, 579
Kumar-taş k., Abrı [n.]: 303
Kundari k., Limnos cezīresi: 67, 190
Kurt bin ‘Abdī çf., Ballu-Süle k.,
Mıgalkara kz.: 405
Kurt mu‘tak-ı Sevindik çf., BallucaMes‘ūd k., Harala [n.], Mıgalkara
kz.: 197
Kurt-beyi k., Harala n.: 293, 294, 341
Kuru-çeşme, Derzīler çārşūsu, Gelibolu nf.: 466
Kuruca-dere k., Ece-ovası n.: 247,
248, 578
Kurunos k., Limnos cezīresi: 67, 157,
158
Kuşlu k., Abrı [n.]: 540, 541
Kuşlu k., bk. Cānbāzlar k., [Abrı n.]
Kutlomuş mn., Sardiyos k., Limnos
cezīresi: 154
Kutlu çf., Ağca-burgaz k., [Karıyaya n.]: 239
Kutlu mu‘tak-ı Hācī-Hasan çf.,
Tātārlar k., Keşan [kz.]: 288
Kutlu-Bey k., Abrı [n.]: 314
Kutluca çf., Sofu-oğlu k., Harala n.:
TD 67/188
Kuyumcu m., Mıgalkara nf.: 105
Kuzu iskelesi, bk. Kirte iskelesi, Behrām-ı Küçük k., [Ece-ovası n.]
Küblüce deresi, [Gelibolu n.]: 506
Küçük-Bigalı k., bk. Bigalı-yı Küçük
k., [Karı-yaya n.]
Küçük-Cānbāz k., bk. Küçük-Hosunci
k., Harala [n.]
Küçük-Hasan çf., Hasanci k., Harala
[n.]: 608
Küçük-Hızır k., bk. Karaca-oğlu k.,
Abrı [n.]
Küçük-Hızır k., bk. Halīl-Ağa k.,
Abrı [n.]
Küçük-Hosunci k., Harala [n.]: 297
Küçük-İlyas çf., ‘Alī-beylü k., [Evreşil n.]: 258
Küçük-Muzallu k., bk. Muzallu-i
Küçük k., [Keşan kz.]
Kütahya l., Anadolu vt.: 508
Lagobat k., Limnos cezīresi: 67, 182
Lahabsi k., Limnos cezīresi: 68, 163
Lalacık çf., Yalıñlu k., Abrı [n.]: 629
Lalacık k., Harala [n.]: 294, 295
Lalacık k., [Harala n.]: TD 67/187
Lāle bin Halīl-Fakīh çf., Çeltükci-i
Büzürk k., Harala [n.]: 283
Lançe k., bk. Sardiyos k., Limnos
cezīresi
Lefkos k., Limnos cezīresi: 67, 158,
159
Lera k., Limnos cezīresi: 68, 167
Lihne k., Limnos cezīresi: 68, 194
Liman-hisār iskelesi, [Taşyoz cezīresi]:
6, 71
Liman-hisar nf., Taşyoz cezīresi: 6, 69
Limnos cezīresi: 5, 67, 68, 137, 139,
148, 155, 157, 195, 366
Limnos-cezīresi iskelesi: 67
Livadihori k., Limnos cezīresi: 67,
144, 145
Luniçe m., Palyanbolu-kal‘ası nf.: 120
Lutfī bin Semed çf., Kāsım veled-i
Sofu k., Abrı [n.]: 534
Magnisa kz., [Saruhān l., Anadolu
vt.]: 455
Magnisa nf., [Magnisa kz., Saruhān
l.], Anadolu [vt.]: 555
Māhī b., bk. Balık b., Gelibolu nf.
Māhī çārsūsu, bk. Balık b., Gelibolu
nf.
Mahmūd çf., Bigalı-yı Küçük k.,
[Karı-yaya n.]: 217
Mahmūd-Bey veled-i Kassāb ‘imāreti,
Mıgalkara nf.: 527, 552, 553, 554
Mahmūd-Bey veled-i Kassāb ms.,
Mıgalkara nf.: 553, 554
Mahmūd-Bey veled-i Kassāb zv.,
Mıgalkara nf.: 553
Mahmūd bin Bahşī çf., Göni k., Abrı
[n.]: 333
Mahmūd bin Müsāfir çf., Kara-hisārī
m., Bolayır nf.: 370
Mahmūd bin Yaycı çf., Oğul-beyi k.,
Abrı [n.]: 563
Mahmūd-Dīvāne çf., Kalaycı k.,
Mıgalkara kz.: 408
Mahmūd-Paşa hānesi, Edirne nf.: 498
Mahmūdci çf., Karaca-oğlu k., Abrı
[n.]: 601
Malkara, bk. Mıgalkara
Malkoç-Bey çf., Otamış m., Bolayır
nf.: 369
Mama bāğçesi, Mirefte k., [Gelibolu
kz.]: 389
Manalpo k., Limnos cezīresi: 68, 153,
154
Manayado m., Palyanbolu-kal‘ası nf.:
121
Manol-Papas ve Cigo āsiyābı, Gelibolu kz.: 51
Manol veled-i Cezercik (?) çf., Bolayır nf.: 372
Manyas, Gelibolu nf.: 55, 56
Manyas kz., [Karesi l.], Anadolu vt.:
553
Marul k., Evreşil n.: 260, 598
Maydos k., [Ece-ovası n.]: 2, 59, 218,
224
Maydos [k., Ece-ovası n.]: 63
Medīne: 543
Medrese-i Turahān-Bey m., Mıgalkara
nf.: 115
Medrese-yeri zm., Tahıl b., [Gelibolu
nf.]: 553
Megavez k., [Evreşil n.]: 358
Mehmed bin Ahmed çf., Tātārlar k.,
Harala [n.]: 309
Mehmed bin Kul-Hızır md., Gelibolu
nf.: 428
Mehmed bin Ramazān çf., Müstecāb
k., Mıgalkara kz.: 406
Mehmed bin Süleymān çf., Sevindik
k., Keşan [kz.]: 320
Mehmed bin Ya‘kūb çf., Müstecāb
k., Mıgalkara kz.: 406
Mehmed bin Yūsuf āsiyābı, Mirefte
k., [Gelibolu kz.]: 390
Mehmed bin Yūsuf bāğçesi, Mirefte
k., [Gelibolu kz.]: 390
Mehmed bin Yūsuf bāğı, Mirefte k.,
[Gelibolu kz.]: 390
Mehmed birāder-i İnebeyi çf., İbrice
k., Abrı [n.]: 303
Mehmed veled-i Keçeci-Hācī āsiyābı,
Gelibolu nf.: 202
Mehmed-Bey c., Yay-ağaç k., Evreşil
n.: 516, 518
Mehmed-Bey çf., Göbeller k., Harala
[n.]: 304
Mehmedci k., [Harala n.]: 601
Mendelid k., Burusa kz., [Hudāvendigār l.], Anadolu vt.: 553
Meriç suyu: 510
Meriç-bāğçesi k., Manyas kz., [Karesi
l.], Anadolu vt.: 553
Mes‘ūdlu k., Abrı [n.]: 495, 496
Mes‘ūdlu k., Karı-yaya n.: 222, 573
Mescid-i ‘Alī-Fakīh m., Gelibolu nf.:
31
Mescid-i Ahmed-Çelebi m., Gelibolu
nf.: 29
Mescid-i Asılhān-Paşa m., Gelibolu
nf.: 24
Mescid-i ‘Ā’işe-Hātūn m., Gelibolu
nf.: 26
Mescid-i Bāzār m., bk. Cāmi‘-i ‘ÖmerBey m., Mıgalkara nf.
Mescid-i Binti-Sinān-Bey m., Gelibolu nf.: 438
Mescid-i Bostāncı-İne-beyi m., Gelibolu nf.: 29
Mescid-i Cāmi‘-i Gāzī-Hudāvendigār
m., Gelibolu nf.: 21, 469
Mescid-i Dizdār m., Gelibolu nf.: 16
Mescid-i Duhter-i Sinān-Bey m.,
Gelibolu nf.: 33
Mescid-i Emir-Paşa m., Gelibolu nf.:
29
Mescid-i Gāzī-Hudāvendigār m., Gelibolu nf.: 23, 467
Mescid-i Güdük-Hācī-Hızır m., Gelibolu nf.: 31
Mescid-i Hācī-Doğan m., Gelibolu nf.:
25
47
Mescid-i Hācī-İlyās m., Tavşandağıdan, Mıgalkara nf.: 109
Mescid-i Hācī-Koçak m., Gelibolu nf.:
32
Mescid-i Hācī-Mehmed m., Mıgalkara
nf.: 112
Mescid-i Hācī-Mustafā m., Gelibolu
nf.: 15
Mescid-i Hācī-Mürsel m., Gelibolu
nf.: 33
[Mescid-i Hācī-Sinān m.], bk. HācīSitāh m., Mıgalkara nf.
Mescid-i Hācī-Tañrıvirmiş m., Gelibolu nf.: 22
Mescid-i Hācī-Timurtaş m., Gelibolu
nf.: 22
Mescid-i Harāccı-Hamza m., Gelibolu nf.: 14, 458, 482
Mescid-i Hasan-Paşa m., Gelibolu
nf.: 13
Mescid-i Hoca m., Gelibolu nf.: 10
Mescid-i Hoca-Hamza m., Gelibolu
nf.: 17
Mescid-i Hüseyince/Hüseyinci m.,
Gelibolu nf.: 16, 468
Mescid-i İbni-Hasancuk m., bk.
Mescid-i Veled-i Hasancık m.,
Gelibolu nf.
Mescid-i İskender-zāde m., Gelibolu
nf.: 13
Mescid-i Kapudan m., Gelibolu nf.: 27
Mescid-i Keçeci-Hācī m., Gelibolu
nf.: 17
Mescid-i Keçeci-Hācī-Mahmūd m.,
Gelibolu nf.: 467, 468
Mescid-i Kılabudancı-zāde m., Gelibolu nf.: 454, 460
Mescid-i Kılabudancı[-zāde] m., Gelibolu nf.: 12
Mescid-i Kırımlu-Hızır m., Gelibolu
nf.: 14, 471
Mescid-i Kilise m., Gelibolu nf.: 34
Mescid-i Küçük-Hācī m., Gelibolu
nf.: 25
Mescid-i Mahmūd-Bey bin Kassāb
m., Mıgalkara nf.: 112
Mescid-i Mevlānā-Şeyh-Muhyi'd-dīn
bin Yazucu m., Gelibolu nf.: 9
Mescid-i Mütevellī m., Gelibolu nf.: 26
Mescid-i Paşa-Bola-Hātūn m., Gelibolu nf.: 485
Mescid-i Paşa[-Bola]-Hātūn m., Gelibolu nf.: 33
Mescid-i Seyyidler m., Seydī-kavağı
k., [Bolayır, Gelibolu kz.]: 375
48
Mescid-i Sinān-Bey m., Gelibolu nf.:
21, 459
Mescid-i Sofuca-Halīl m., Gelibolu
nf.: 28, 481, 482
Mescid-i Soyağı m., Gelibolu nf.:
20, 480, 488
Mescid-i Sultān-zāde m., Gelibolu
nf.: 11, 484
Mescid-i Şehre-küstü m., Mıgalkara
nf.: 115
Mescid-i Tabbāğīn m., Gelibolu nf.:
20
Mescid-i Tahtalu m., Mıgalkara nf.:
114
Mescid-i Tat-Ahmed m., Gelibolu nf.:
26
Mescid-i Uzun-Yūsuf m., Gelibolu
nf.: 30, 468
Mescid-i Uzunca-İbrāhīm m., Gelibolu nf.: 34
Mescid-i Ümizci m., Gelibolu nf.: 10
Mescid-i Veled-i ‘Ādil m., Gelibolu
nf.: 23
Mescid-i Veled-i Cemşīd m., Gelibolu nf.: 18, 507
Mescid-i Veled-i Hasancık m., Gelibolu nf.: 11, 482
Mescid-i Veled-i Karaca m., Gelibolu
nf.: 19
Mescid-i Veled-i Kul-Hızır m., Gelibolu nf.: 15
Mescid-i Veled-i Pābūcī m., Gelibolu
nf.: 16
Mescid-i Ya‘kūb-Bey m., Gelibolu
nf.: 19
Mescid-i Yağcı-Hācī-Hızır m., Gelibolu nf.: 30
Mescid-i Yahşi-zāde m., Gelibolu
nf.: 27
Mesīh-Bey-çiftliği k., Bolayır: 374
Mesīh-Paşa c., Gelibolu nf.: 500,
503, 504
Mesīh-Paşa md., Gelibolu nf.: 504
Mevlānā-Muhyi'd-dīn bin Yazucı
md., Gelibolu nf.: 419
Mezīd bin İshāk çf., Kutlu-Bey k.,
Abrı [n.]: 314
Mezīd bin Sa‘īd çf., Göni k., Abrı
[n.]: 333
Mezīd-Fakīh m., bk. Mescid-i Hācīİlyās m., Tavşan-dağıdan, Mıgalkara nf.
Mıgalkara: 463, 523, 535, 536, 538
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: 3, 80,
197, 201, 291, 326, 366, 393,
415, 523, 535, 543, 601
Mıgalkara [kz.]: 362
Mıgalkara n.: 2, 281, 365
Mıgalkara [n.]: 246, 557
Mıgalkara nf.: 103, 116, 319, 321,
523, 528, 537, 539, 547, 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 563
Mıgalkara [nf.]: 527, 536, 538
Mıgalkara şehri: 2, 118, 293, 294, 339
Mıgalkara-şehri nf., bk. Mıgalkara nf.
Mısır: 562
Midillü [-cezīresi]: 508
Midrepolid m., Palo-kasrı-kal‘ası nf.:
137
Mihal çf., Balluca k., Abrı [n.]: 625
Mihal veled-i Makarcı āsiyābı, Gelibolu nf.: 202
Mihal veled-i Varvat çf., Gelibolu kz.:
51
Mihaliç-Hatīb ms., Gelibolu nf.: 452,
453
Mihaliç kz., [Hudāvendigār l.], Anadolu vt.: 509
Mihaniko bin Mihal çf., Gelibolu kz.:
51
Milan k., Evreşil [n.]: 333, 334
Minnet veled-i Yūsuf çf., Babaylar
k., Mıgalkara kz.: 414
Mirefte k., [Gelibolu kz.]: 382, 384,
385, 386, 388, 389, 390, 416
Mora [l.]: 428
Mudros k., Limnos cezīresi: 68, 160
Muhyi'd-dīn bin Hüseyin-Bennā md.,
Gelibolu nf.: 449
Muhyi'd-dīn bin Hüseyin-Bennā(-i
diğer) md., Gelibolu nf.: 449
Mūmcu-Dimitri āsiyābı, Gelibolu
nf.: 202
Murād-Dede zv., Gelibolu nf.: 488
Murād-Hān ‘imāreti, Edirne: 547
Murād-Kiremitci kiremitliği, ‘AlīFakīh m., Gelibolu nf.: 204
Mūsā çf., Alemşalu k., Karı-yaya
[n.]: 349
Mūsā bin Bāzārlı çf., Saruhānlu k.,
Harala [n.], Mıgalkara kz.: 201
Mūsā bin Hüseyin çf., Dündar k.,
[Harala n.]: 562
Mūsā birāder-i Mustafā çf., Göni k.,
Abrı [n.]: 333
Mūsā-Bey k., Keşan [kz.]: 302
Mūsā-yı Cüllāh veled-i Mehmed çf.,
Kādī k., Harala. [n.]: 342
Mūsācılu k., Evreşil n.: 252, 600
Mustafā çf., Kırk-kavak k., Harala [n.]:
290
Mustafā bin Ahmed çf., Kāsım veled-i
Sofu k., Abrı [n.]: 534
Mustafā bin ‘Alī çf., Yayla k., Abrı
[n.]: 117
Mustafā bin Didin çf., Halīl-Şeyh k.,
Mıgalkara kz.: 410
Mustafā bin Hācī çf., Avluca k.,
Harala [n.]: 344
Mustafā bin İsrā’īl çf., ‘İmāret m.,
Bolayır nf.: 369
Mustafā bin Mūsā çf., Gelyan k.,
[Abrı n.]: 301
Mustafā bin Sa‘īd çf., Göni k., Abrı
[n.]: 333
Mustafā bin Tañrıvirmiş çf., Sevindik
k., Keşan [kz.]: 320
Mustafā bin Ya‘kūb çf., Saruhānlu ve
Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 412
Mustafā bin Yūsuf çf., Avluca k.,
Harala [n.]: 344
Mustafā bin Yūsuf çf., Yayla k.,
Abrı [n.]: 117
Mustafā birāder-i Mehmed çf., Yılanlu
k., Keşan [kz.]: 312
Mustafā-Paşa ‘imāreti, Yedi-kulle,
İstanbul: 526
Mustafā-yı Siyāh çf., ‘Alī-beylü k.,
[Evreşil n.]: 229
Muzaffer çf., Tātārlar k., Harala [n.]:
309
Muzallu-i Küçük k., Keşan [kz.]: 295,
340
Müderris-kesüği mevzi‘i, Ayaslug
kz., [Aydın l.], Anadolu vt.: 508
Mürsel çf., Demürcilü k., [Gelibolu
kz.]: 380
Mürsel bin Asılhān çf., Yayla k.,
Abrı [n.]: 117
Mürsel bin İl-beyi çf., Kara-‘Alī k.,
Harala [n.]: 285
Mürsel-köyü mz., Keşan [kz.]: 315
Mürsellü k., Evreşil n.: 598
Mürüvvet bin Ahmed çf., ‘Alīci k.,
[Harala n.]: 533
Müsellem-‘Alī çf., Veled-i Çavuş k.,
Abrı [n.]: 616
Müsellem-‘Alī-Bey çf., Alī-Bey k.,
Abrı [n.]: 630
Müsellem-Asılhān çf., Yalıñlu k., Abrı
[n.]: 626
Müsellem-Aydın çf., Köse-Yūnus k.,
Mıgalkara: 463
Müsellem-‘Ömer çf., Kara-Halīl k.,
Abrı [n.]: 612
Müsellem-Bāzārlı çf., Şeref-Süleymān
k., Harala [n.]: 623
Müsellem-Hasan çf., Bāğ-depesi k.,
Harala [n.]: 606
Müsellem-İlyās çf., Balluca k., Harala
[n.]: 613
Müsellem-İshāk çf., Balluca k., Harala
[n.]: 619
Müsellem-Karaman çf., bk. Mihal
çf., Balluca k., Abrı [n.]
Müsellem-kavağı çf., Kiliselü k.,
[Evreşil n.]: 255
Müsellem-Mahmūd çf., Kara-Murād
k., Abrı [n.]: 604
Müsellem-Mehmed çf., Mehmedci
k., [Harala n.]: 601
Müsellem-Ya‘kūb veled-i Uruz çf.,
nezd-i Mıgalkara şehri: 339
Müstecāb k., Cinbi [n.], Gelibolu kz.:
499, 500
Müstecāb k., Mıgalkara kz.: 406, 407
Na‘lbend-Hızır m., Mıgalkara nf.: 104
Na‘lbend-oğlu kārbān-sarāyı, İpsala
nf.: 548
Nā’ib Hızır çf., Kara-hisārlı k., Abrı
[n.]: 604
Nā’ib-İlyās çf., Bay-diğin k., [Abrı
n.]: 612
Nasūh bin Ahmed çf., Kız-kapan k.,
Keşan [kz.]: 300
Nasūh mu‘tak-ı Ahmed çf., DoğanArslan k., Bolayır: 373
Nasūh-Ser-piyāde çf., ‘Ādilhān k.,
Evreşil [n.]: 358
Ne‘āl-Mahmūd dolabı, Gelibolu n.: 204
Nergis-Hātūn binti ‘Abdullāh çeşmesi,
Gelibolu nf.: 445
Nikola çf., Avluca k., Harala [n.]: 344
Nikola dāmād-ı Timurci çf., Bolayır
nf.: 372
Nusret k., Harala n.: TD 67/190
Oda k., bk. Bey k., Mıgalkara kz.
Oğul-beyi k., Abrı n.: 267, 328, 563,
564
Oğul-beyi k., Abrı [n.]: TD 67/189
Okcu k., Harala n.: 561, 562
Orhan-ı Siyāh çf., Hamza veled-i
Doğan k., [Mıgalkara kz.]: 620
Oruç-beyi veled-i Hamīd çf., ‘Ömerci
k., Abrı [n.]: 279
Oruç-beylü k., Tekfur-dağı: 439
‘Osmān āsiyābı, Evreşil n.: 518
‘Osmān mz., bk. Kozluca-köyü mz.,
Harala [n.]
‘Osmān veled-i Hamza çf., Cāmi‘
m., Seydī-kavağı k., [Bolayır,
Gelibolu kz.]: 375
‘Osmān-Fakīh k., Abrı [n.]: 365, 559
‘Osmānci çf., Kara-hisārlı k., [Harala
n.]: 636
Otamış m., Bolayır nf.: 369
Ot-göklük k., Abrı n.: 209, 290, 365,
611
‘Ömer-Bey c., Mıgalkara nf.: 555, 556
‘Ömer bin ‘Alī çf., Saruhānlu ve
Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 412
‘Ömer bin İne-beyi çf., Yayalar k.,
Harala [n.]: 282
‘Ömerci k., Abrı [n.]: 279, 309
Örencik çf., Burhān-köyü k., [Karıyaya n.]: 246
Örtülüce k., Biga kz., [Biga l.], Anadolu vt.: 490
Özbek-pıñarı bāğçesi, Kütahya l.,
Anadolu vt.: 508
Pābūcī-oğlu md., Gelibolu nf.: 489
Palu-kasrı kl., Limnos cezīresi: 2, 141,
143, 157, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 167, 168, 169, 170,
171, 173, 174, 176, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 186, 188,
189, 191, 192, 193, 194
Palo-kasrı-kal‘ası limanı, Limnos cezīresi: 142
Palo-kasrı-kal‘ası nf., Limnos cezīresi:
137, 139, 140
Palo-kasrı[-kal‘ası] nf., Limnos cezīresi: 155
Palyanbolu, Limnos cezīresi: 4, 132
Palyanbolu kasabası, Limnos cezīresi:
126
Palyanbolu kl., Limnos cezīresi: 130
Palyanbolu mn., Limnos cezīresi: 68,
173
Palyanbolu-kal‘ası nf., Limnos cezīresi:
119
Palyanbolu[-kal‘ası] nf., Limnos cezīresi: 130
Palya-Porturya k., Limnos cezīresi:
150, 151
[Palya-porturya k.], bk. Palya-turya
k., Limnos cezīresi
Palya-turya [Palya-porturya] k.,
Limnos cezīresi: 68
Panaviyo k., Limnos cezīresi: 68, 180
Pandokatra mn., Aleksi-bergoz k.,
Limnos cezīresi: 68, 154
Pano-kırnohine k.: 365
49
Papa-Dimitri m., Maydos k., [Eceovası n.]: 61
Papa-Dimitri m., Papa-Kosta veled-i
Yani, Maydos k., [Ece-ovası n.]: 64
Papa-Dimitri m., Papa-Kostendin-Yani,
Maydos k., [Ece-ovası n.]: 62
Papa-Nikola veled-i Papa-Mihal m.,
Maydos k., [Ece-ovası n.]: 59, 61, 63
Papa-Toma m., Papa-Manol veled-i
Zotiko, Maydos k., [Ece-ovası
n.]: 60, 62, 63
Papa-Yorgi m., Maydos k., [Ece-ovası
n.]: 60
Papa-Yorgi m., Papa-Kostendin veled-i
Mihal, Maydos k., [Ece-ovası n.]:
62, 63
Papas-Bostan-Glava m., Hora k., Cinbi
n.: 84
Papas-Dimitri veled-i İzgoroblu m.,
Hora k., Cinbi n.: 84
Papas-Sinadinos āsiyābı, Mirefte k.,
[Gelibolu kz.]: 389
Papas-Todor veled-i Yorgi m., Hora
k., Cinbi n.: 85
Papas-Yani veled-i Nikola m., Hora
k., Cinbi n.: 86
Paşa sancağı: 248, 341
Paşa-Bola[-Hātūn] m., Gelibolu nf.:
204
Paşa-Bola-Hātūn binti Hācī-Koçak
md., Gelibolu nf.: 485
Payberd kl.: 317
Payno k., Limnos cezīresi: 168
Penbekarı k., Limnos cezīresi: 67, 162
Petri k., Limnos cezīresi: 68, 171
Pıñar-başı k., İne-bāzārı kz., [Biga l.],
Anadolu [vt.]: 497
Pīr-Ahmed birāder-i Hasan çf., Tātārlar k., Keşan [kz.]: 288
Pīrī-Çelebi dolabı, Gelibolu n.: 204
Pīrī-Re’īs veled-i Yūsuf-ı Zerger bāğı,
Eşreflü k., Karı-yaya [n.]: 209, 279
Piskopi k., Limnos cezīresi: 68, 171
Plati k., Limnos cezīresi: 67, 189
Platnos k., Cinbi [n.], Gelibolu kz.:
515, 516
Playa k., Limnos cezīresi: 67, 159
Polavadi k., Evreşil [n.]: 202
Psoparogo/Psoparogoz k., Limnos
cezīresi: 67
Rābi‘a-Hātūn m., Mıgalkara nf.: 109
Rahmān bin Şāhīn ve Hüseyin bin Rahmān çf., Dündar k., [Harala n.]: 562
50
Ramazān bin Arnavud çf., YeğanRe’īs k., Mıgalkara: 523
Ramazān bin Doğan çf., Eşenlü k.,
Harala [n.]: 307
Ramazān bin Gāzī çf., Saruhānlu ve
Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 412
Ramazān bin Hamza çf., Tātārlar k.,
Harala [n.]: 309
Ramazān bin Menteşe çf., İtemür k.,
Abrı [n.]: 525
Ramazān birāder-i Hasan çf., Dündar
k., [Harala n.]: 562
Re’īs veled-i Mahmūd çf., Kılıç k.,
Keşan [kz.]: 298
Repanid k., Limnos cezīresi: 67, 183
Repanid(-i diğer) k., Limnos cezīresi:
68, 185
Romano k., Limnos cezīresi: 68, 169
Rudanya k., Limnos cezīresi: 67, 159
Rūm-beyi çf., Nusret k., Harala n.:
TD 67/190
Rūm-ili vt.: 340
Rüknü'd-dīn çf., Bay-diğin k., [Abrı
n.]: 620
Rüstem çf., Cāmi‘ m., Seydī-kavağı
k., [Bolayır, Gelibolu kz.]: 375
Sābūncu-Karagöz çf., Gömenler k.,
Harala [n.]: 331
Sadaka çf., Ahī m., Bolayır nf.: 367
Sagdinos çf., Kirte k., [Ece-ovası n.]:
218
Sağır-Kocalu k., Evreşil n.: 238, 595
Sālih bin ‘Arab çf., Saruhānlu k.,
Harala [n.], Mıgalkara kz.: 201
Sardiyos k., Limnos cezīresi: 67, 154,
174
Sargölcük: 202
Sarıyar-ayağı çf., Kırk-kavak k.,
Harala [n.]: 290
Sarpi k., Limnos cezīresi: 67, 166
Saru-‘Ādil k., Keşan [kz.]: 315, 316
Saru-Hasan çf., Kara-hisārī m., Bolayır nf.: 370
Saru-Hasan-çiftliği k., bk. Mesīh-Beyçiftliği k., Bolayır
Saru-Hasan mz.: 482
Saru-İsmā‘īl k., Evreşil [n.]: 244, 252
Saru-mişe korusu, Saru-‘Ādil k.,
Keşan [kz.]: 316
Saru-Mustafālu k., Ece-ovası n.: 258,
589
Saruca bin Miloş çf., Tekürcük-deresi
k., Harala [n.]: 310
Saruca çf., Derzī-İlyās k., Harala [n.]:
607
Saruca çf., Şemsü'd-dīn k., Abrı [n.]:
200
Saruca k., Abrı n.: 317, 318
Saruca-İne-beyi çf., Gelibolu n.: 202,
204
Saruca-Paşa ‘imāreti, Gelibolu nf.:
493, 498, 499
Saruca-Paşa ms., Gelibolu nf.: 498,
499
Saruca veled-i ‘Abdullāh çf., MūsāBey k., Keşan [kz.]: 302
Saruhān l., Anadolu vt.: 504
Saruhānlu k., Abrı n.: 617, 626, 627
Saruhānlu k., Harala [n.], Mıgalkara
kz.: 201
Saruhānlu ve Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 412
Saruyar k., Abrı [n.]: 303
Sasan k., Mıgalkara kz.: 398, 399
Savcı çf., Dağ-eri k., Abrı [Harala
n.]: TD 67/188
Seferşāh bin Mehmed çf., Doğancı
k., Abrı [n.]: 292
Segīd-Fakīh çf., bk. Tortuman çf.,
Gelyan k., Abrı [n.]
Sekbān-ı Küçük k., Evreşil [n.]: 352
Selçuk bin Süle çf., Bahşī k., Abrı
[n.]: 288
Seline k., Limnos cezīresi: 67, 190
Semadirek cezīresi: 7, 133, 135, 366
Semadirek-cezīresi iskelesi: 7
Semed k., bk. Baba-Halīl k., Keşan
[kz.]
Serrāc-Kādı m., Mıgalkara nf.: 107,
495, 537, 550
Serrāc-Kādī md., Mıgalkara nf.: 549,
550
Sevindik k., Keşan [kz.]: 320
Sevindik mu‘tak-ı Hācī-İskender çf.,
Oğul-beyi k., Abrı [n.]: 563
Sevli-Bey k., Harala [n.]: 249
Seydī-Ahmed çf., Kādī k., Evreşil
[n.]: 325
Seydī-Işık āsiyābı, Evreşil n.: 518
Seydī-kavağı k., Bolayır, Gelibolu
kz.: 375, 376, 379, 380, 416
Sırt-köyü k., bk. Okcu k., Harala [n.]
Sigonya çf., Gelibolu kz.: 51
Sinān-Bey md., Gelibolu nf.: 488
Sinān-Bey birāder-i Saruca-Paşa md.,
Gelibolu nf.: 459
Sinān-Bey-kızı md., bk. Binti-SinānBey birāder-i Saruca-Paşa md.,
Gelibolu nf.
Sinān bin Bostāncı dolabı, Gelibolu
n.: 204
Sinān-ı Dırāz md., Gelibolu nf.: 450
Sinān-Paşa bāğçesi, Mirefte k., [Gelibolu kz.]: 389
Sinān-Paşa türbesi, Gelibolu nf.: 509
Sinān-Paşa zv., Gelibolu nf.: 51,
203, 462, 506, 507, 508, 509, 511
Sinān-Subaşı dolabı, Gelibolu n.: 204
Sincarlu k., bk. Sofu k., Abrı [n.]
Siroz kz., [Paşa l., Rūm-ili vt.]: 497
Sivli k., Ece-ovası n.: 91, 279, 587
Sofu k., Abrı [n.]: 305
Sofu k., Evreşil [n.]: 363
Sofu-bāzārlı çf., bk. Tura-beyi çf.,
Sofu-Bāzārlı k., Harala [n.]
Sofu-bāzārlı k., bk. Agoni k., Harala
[n.]
Sofu-Dānişmend k.: 363
Sofu-Hüseyin çf., Hüseyin veled-i
Germiyan k., Abrı [n.]: 634
Sofu-Mahmūd k., Abrı [n.]: 627
Sofu-oğlu k., Harala [n.]: 632
Sofu-oğlu k., Harala n.: TD 67/188
Sofuca-Halīl m., Gelibolu nf.: 423, 452
Sofuca-Halīl md., Gelibolu nf.: 423
Soyağı m., bk. Mescid-i Soyağı m.,
Gelibolu nf.
Soyağı md., bk. Hācī-Kemāl md.,
Gelibolu nf.
Söğütlü çr., Mes‘ūdlu k., Abrı [n.]: 496
Sultān-Mehmed-Hān ‘imāreti, İstanbul:
37
Sultān-Murād-Hān ‘imāreti, Ergene
[nf., Dimetoka kz., Paşa l.]: 529
Sunkur çf., Otamış m., Bolayır nf.: 369
Sunkur mu‘tak-ı Mehmed çf., Göni
k., Abrı [n.]: 333
Sunkur mu‘tak-ı Paşalı çf., Tekürcük-deresi k., Harala [n.]: 310
Sunkurca m., bk. Mescid-i Sultānzāde m., Gelibolu nf.
Sunkurca md., Gelibolu nf.: 437, 484
Sunkurca mu‘allim-hānesi, Gelibolu
nf.: 484
Su-sığırı mandırası, Şīrce k., İpsala
kz.: 510
Suvirdiya k., Limnos cezīresi: 68, 164
Sülemiş k., bk. Bāzārlu-Bey k., Mıgalkara kz.
Süleymān çf., bk. Süleymān mu‘tak-ı
‘Abdī çf., Gelyan k., [Abrı n.]
Süleymān mu‘tak-ı ‘Abdī çf., Gelyan
k., [Abrı n.]: 301
Süleymān-Fakīh k., Cinbi n.: 361
Süleymān-oğulları çf., Büğrice k.,
Abrı [n.]: 603
Süleymān-Paşa ‘imāreti, Bolayır nf.:
367
Süleymān-Paşa c., Bolayır nf.: 367
Süleymān-Paşa ms., İznik şehri,
Anadolu vt.: 391
Şādī mu‘tak-ı İlyās çf., Aşcı-Hızır k.,
Harala [n.]: 296
Şādīlü k., Evreşil n.: 255, 327, 349,
594
Şāhīn çf., Saruhānlu k., [Abrı n.]: 626
Şāhmelik-köyü mz., Keşan [kz.]: 248,
319
Şāhmelik mz., Keşan [kz.]: 248
Şehir-köy k., Cinbi n.: 490, 493, 494
Şehir-köy k., Evreşil [n.]: 250
Şemsü'd-dīn k., Abrı [n.]: 200
Şeref-Şüleymān çf., Çokalcılu k.,
[Karı-yaya n.]: 226
Şeref-Süleymān k., Harala n.: 621,
623, 633
Şeyh-Beylü çf., Çeltükci-i Küçük k.,
Harala [n.]: 537
Şeyh md., Gelibolu nf.: 489
Şeyh-Süleymān-Halīfe c., Abrı k.,
Abrı n.: 528, 529
Şeyhler k., [Evreşil n.]: 517
Şihābü'd-dīn Paşa ‘imāreti, Filibe
[nf.]: 527
Şīrce k., İpsala kz.: 509, 510
Şīrmerd çf., Umūr-Bey k., Abrı [n.]:
205
Şīrmerd mu‘tak-ı ‘Abdu'l-Kerīm çf.,
Yeğan-Re’īs k., Mıgalkara: 523
Şīrmerd mu‘tak-ı Fīrūz çf., İtemür
k., Abrı [n.]: 525
Şīrmerd mu‘tak-ı İlyās çf., AşcıHızır k., Harala [n.]: 296
Şīrmerd mu‘tak-ı Mūsā-Fakīh çf.,
Avluca k., Harala [n.]: 344
Şīrmerd mu‘tak-ı Doğan çf., Hereke
k., Abrı [n.]: 199
Şīrmerd-Re’īs çf., Eşreflü k., [Karıyaya n.]: 228
Tabbāhīn b., Gelibolu nf.: 437
Tācir-Dursun mu‘tak-ı Yūsuf çf.,
Balluca-Mes‘ūd k., Harala [n.],
Mıgalkara kz.: 197
Tahıl b., Gelibolu nf.: 441, 442, 443,
553
Takyacılar çārşūsu, Gelibolu nf.: 432
Talavri k., Limnos cezīresi: 67, 176
Tanos k., Limnos cezīresi: 67, 151, 152
Tañrıvirmiş çf., Bahşī k., Abrı [n.]:
288
Tañrıvirmiş çf., Doğancı k., Abrı [n.]:
293
Tañrıvirmiş çf., Karlı k., Harala [n.]:
618
Tañrıvirmiş çf., Sofu-Mahmūd k.,
Abrı [n.]: 627
Tañrıvirmiş mu‘tak-ı Asılhān çf.,
Kādī k., Harala [n.]: 342
Tañrıvirmiş mu‘tak-ı Hācī-İskender
çf., Oğul-beyi k., Abrı [n.]: 563
Tañrıvirmiş mu‘tak-ı Hamza çf.,
Gözsüz-Doğan k., [Abrı n.]: 527
Tañrıvirmiş mu‘tak-ı Mustafā çf.,
Sevindik k., Keşan [kz.]: 320
Tarsus l.: 490
Taş-İlyās m., Mıgalkara nf.: 107
Taş-oğlu md., bk. Hācī-Hayrü'd-dīn
bin Hācī-İlyās md., Mıgalkara nf.
Taş-oğlu md., bk. Hācī-İlyās bin Resūl
md., Yeñice m., Mıgalkara nf.
Taşgun k., Abrı [n.]: 321
Taşlu-geçüd, [Evreşil n.]: 517
Taşyoz cezīresi: 6, 69, 366
Tātār-‘Alī çf., Kādī k., [Evreşil n.]:
264
Tātār-Bahşī k., Evreşil [n.]: 204, 231
Tātārcık k., Abrı [n.]: 287
Tātārlar k., Abrı [n.]: 629, 622
Tātārlar k., Gelibolu n.: 438, 506
Tātārlar k., Harala [n.]: 309
Tātārlar k., Karı-yaya n.: 571
Tātārlar k., Keşan kz.: 288, 289
Tātārlar k., Mıgalkara kz.: 402, 405,
411, 412
Tātārlar m., Mıgalkara nf.: 113
Tavşan-dağı m., bk. ‘İmāret-i MahmūdBey m., Mıgalkara nf.
Tavşan-dağıdan, Mıgalkara nf.: 109
Tavşan-dağıdan m., Mıgalkara nf.: 552
Tavşanlu-çukuru, [Evreşil n.]: 517
Teberrük k., bk. Dündar k., Harala
[n.]
Tekfur-dağı: 415, 416, 439
Tekfur-pıñarı çf., Kozlu-dere [k.,
Karı-yaya n.]: 462
Tekici k., Evreşil [n.]: 202
51
Tekürcük-deresi k., Harala [n.]: 310,
311
Tekye m., bk. Mescid-i Mahmūd-Bey
bin Kassāb m., Mıgalkara nf.
Timur mz., [Evreşil n.]: 364
Timurci-‘Alī çf., Bey k., Mıgalkara
kz.: 404
Timurci-Kābil çf., Saruhānlu k., Abrı
[n.]: 627
Timurcilü k., Abrı [n.]: 623
Timurcilü k., Harala [n.]: 338
Timurhān-köyü mz., Keşan [kz.]: 323
Timurtaş bin Nasūh çf., Yayla k.,
Abrı [n.]: 117
Timurtaş mu‘tak-ı Karaca çf., İbrice
k., Abrı [n.]: 303
Tivmisto [Betomisto] k., Limnos cezīresi: 181
Todor-ı Sarı çf., Kırk-kavak k., Harala
[n.]: 290
Todor veled-i Kirinikor çf., bk. Sigonya çf., Gelibolu kz.
Todor-Yaycı āsiyābı, Gelibolu nf.: 202
Todoriçe k., Keşan [kz.]: 335
Tologo k., Taşyoz cezīresi: 75, 76
Topcı hammāmı, Gelibolu nf.: 434
Tophāne, Galata, [İstanbul]: 492
Tortuman çf., Gelyan k., Abrı [n.]: 615
Toviçe-Hüseyin çf., Bü'l-Fīrūz k.,
Abrı [n.]: 635
Toy-oğlu k., Harala [n.], Mıgalkara
kz.: 198
Tuñrul k., Harala [n.]: 306, 307
Tuñrul bin Mustafā çf., Tuñrul k.,
Harala [n.]: 307
Tur-‘Alī bin Murād çf., Demürcilü
k., Gelibolu kz.: 380
Tur-‘Alī mu‘tak-ı Resūl çf., Çavuş
k., [Abrı n.]: 243
Tur-‘Alī-Re’īs ve Sarı-Kāfir āsiyābı,
Gelibolu kz.: 51
Tura-beyi çf., Sofu-Bāzārlı k., Harala
[n.]: 631
Tura-Doğan k., Evreşil n.: 226, 227,
373, 595
Tura-Doğan yolu, [Evreşil n.]: 514
Turahān çf., ‘Alemdār-ı Büzürk k.,
[Karı-yaya n.]: 241, 243
Turahān çf., Hamza veled-i Saruca
k., Abrı n.: 609
Turahān bin Sunkur çf., Göni k.,
Harala [n.]: 281
Turahān-Bey ‘imāreti, Mıgalkara nf.:
557
52
Turahān-Bey c., Mıgalkara nf.: 556
Turahān-Bey ms., Mıgalkara nf.: 556
Turahān-oğlu çf., Sofu-oğlu k.,
Harala [n.]: 632
Turası-Piyāde çf., Güneylü k., [KarıYaya n.]: 273
Turgud çf., Bey k., Mıgalkara kz.: 404
Tursun k., Ece-ovası n.: 92, 217,
243, 590
Tursun k., [Evreşil n.]: 254
Tuz-depesi k., Keşan [kz.]: 323, 324
Tuzla n., [Hudāvendigār l.], Anadolu
[vt.]: 497
Türkmen k., Keşan kz.: 261, 509
Uğurlu çf., Bey k., Mıgalkara kz.: 404
Uğurluca çf., Geyiğī-Şāhīn k., Abrı
[n.]: 602
Ulaman k., Evreşil [n.]: 242, 597
Ulgar-deresi k., Ece-ovası n.: 203,
245, 256, 507, 589
Ulıcak k., Biga kz., [Biga l., Anadolu
vt.]: 482
Uluca-oğlu mz., Kādī k., [Evreşil n.]:
269
Umūr-Bey k., Abrı n.: 200, 205, 631,
635, 636
Umūr-beylü k., Cinbi, Evreşil [n.]: 216
Umūr bin ‘Īsā çf., Sevli-Bey k., Harala
[n.]: 249
Umūr mz., Gelibolu kz.: 258
Unkapanı yeri, Mıgalkara nf.: 554
Uzun-Hamza çf., Lalacık k., [Harala
n.]: TD 67/187
Uzun-Hızırlu k., Ece-ovası n.: 241,
269, 581
Uzunca-İbrāhīm-Re’īs md., Gelibolu
nf.: 450
Uzunca-İbrāhīm[-Re’īs] md., Gelibolu nf.: 440, 468
Üç-başlu k., Çatal-burgaz kz., Biga
sancağı, [Anadolu vt.]
Üç-başlu mevzi‘i, Çatal-burgaz [kz.,
Biga l.], Anadolu yakası: 507
Ümīz bin Bāzārlu md., Gelibolu nf.:
435, 436
Ümizci k., Karı-yaya n.: 202, 239,
277, 575
Üsküdar-köyü c., Edirne: 511
Üstübüci-Mūsā āsiyābı, Gelibolu kz.:
51
Üzümcüyān çārşūsu, Gelibolu nf.: 439
Varoş k., Limnos cezīresi: 68, 147
Varvat köprüsü, Ağca-boğaz rāhı,
Gelibolu kz.: 51
Vatopeti [Vatovidi] mn., Mudros k.,
Limnos cezīresi: 68, 160
[Vatovidi mn.], bk. Vatopeti mn.,
Mudros k., Limnos cezīresi
Veled-i Çavuş k., Abrı [n.]: 616
Veled-i Develi k., bk. Develi k., Abrı
[n.], Mıgalkara kz.
Veled-i İncīl m., bk. Mescid-i
Küçük-Hācī m., Gelibolu nf.
Veled-i Kalender çf., Boğazlu k.,
[Karı-yaya]: 340
Veled-i Nusret çf., Ağca-burgaz k.,
[Karı-yaya n.]: 235
Velī-Ağa çf., Kırk-kavak k., Harala
[n.]: 290
Velī bin ‘Alī çf., İsfine mz., Harala
[n.]: 283
Velī bin Emīr çf., Göni k., Abrı [n.]:
341
Velī bin Yūnus çf., Saruhānlu ve
Kastamonu k., Mıgalkara kz.: 412
Velī çf., Müstecāb k., Cinbi [n.]: 500
Veys bin Ya‘kūb çf., Gömenler k.,
Harala [n.]: 331
Veys çf., Müstecāb k., Mıgalkara kz.:
406
Veys veled-i Mustafā āsiyābı, Gelibolu nf.: 202
Visino k., Limnos cezīresi: 68, 179
Vitaç veled-i Hristodolos çf., Gelibolu
kz.: 51
Voroskopi/Voroskopo k., Limnos
cezīresi: 68, 152
Vrito[s] k., Limnos cezīresi: 67, 184,
185
Yağcı-Hācī-Hayrü'd-dīn md., Gelibolu
nf.: 424, 426
Yahyā-i Siyāh çf., Kara-‘Alī k.,
Harala [n.]: 285
Ya‘kūb çf., Tātārlar k., Harala [n.]:
309
Ya‘kūb bin Hācī-Esen çf., Tātārlar
k., Keşan [kz.]: 288
Ya‘kūb Bey c., Çamluca m., Gelibolu
nf.: 455
Ya‘kūb-Bey md., Çukur-bostān m.,
Gelibolu nf.: 455
Ya‘kūb-Bey-kesüği mevzi‘i, Ayaslug
kz., [Aydın l.], Anadolu vt.: 508
Yalak-ova/Yalağ-ova k., Ece-ovası
n.: 582
Yalak-ova k., Ece-ovası [n.]: 254, 274
Yalıñlu k., Abrı [n.]: 626, 629
Yalıñlu mz., bk. Dağ-eri-köyü mz.,
Harala [n., Mıgalkara kz.]
Yapıldak k., Keşan [kz.]: 521, 522
Yatağan-Dede zv., Mıgalkara [nf.]: 536
Yay-ağaç çf., [Evreşil n.]: 517
Yay-ağaç k., Evreşil n., Gelibolu kz.:
516
Yaya-başı çf., Kovaca-dağlu [Kocadağlu] k., [Ece-ovası n.]: 218
Yaya-başı çf., Yeñice-çatak k., Evreşil [n.]: 202
Yaya-başı çf., Yeñi-şehir[lü] k., [Karıyaya n.]: 229
Yaya-başı k., Mıgalkara kz.: 365
Yaya-köyü k., bk. Marul k., Evreşil n.
Yayalar k., Harala [n.]: 282
Yaycılu k., Evreşil n.: 355, 596
Yayla k., Abrı [n.]: 117, 118
Yaylacık mz., Behrām-ı Küçük k.,
Ece-ovası [n.]: 230
Yazıcı çf., Harala k., Mıgalkara kz.:
544
Yedi-kulle, İstanbul: 526
Yeğan-Arıca çf., Ot-göklük k., Abrı
[n.]: 611
Yeğan-Re’īs k., Mıgalkara: 523
Yeğan-Re’īs m., Mıgalkara nf.: 103
Yeğan-Re’īs zv., Mıgalkara nf.: 523,
524
Yeñi-Baba, Gelibolu n.: 204
Yeñi-hisār nf., Taşyoz cezīresi: 74, 76
Yeñi-şehirlü k., Karı-yaya n.: 231,
246, 349, 358, 513, 565
Yeñi-şehir[lü] k., [Karı-yaya n.]: 229
Yeñice k., Evreşil [n.]: 250
Yeñice k., Mıgalkara kz.: 412, 413,
414
Yeñice k., bk. Bahşī k., Abrı [n.]
Yeñice m., Mıgalkara nf.: 552
Yeñice-çatak k., Evreşil [n.]: 202, 255
Yeñice-çatak-köyü mz., Evreşil [n.]:
255
Yeñice-Eksemil k., Evreşil n.: 240,
593
Yeñice-köy k., bk. Yercik k., Keşan
[kz.]
Yercik k., Keşan [kz.]: 329
Yere-bakan çf., Demürcilü k., Gelibolu kz.: 380
Yılanlu k., Harala [n.]: 312
Yılanlu k., Keşan [kz.]: 313
Yıldırım-Hān ‘imāreti, Edirne: 547
Yirbovan k., Keşan [kz.]: 330
Yoğurtcu k., Keşan [kz.]: 313
Yonka-Ramazān m., Hācī-Yūnus m.,
Mıgalkara nf.: 114
Yorgi ve Kosta çf., Eksemil k., [Evreşil n.]: 364
Yorgi-Parepare āsiyābı, Gelibolu nf.:
202
Yörgüçlü k., Evreşil n.: 597
Yūnus bin Bahşī çf., Umūr-Bey k.,
Abrı [n.]: 205
Yūnus bin Balaban çf., DoğanArslan k., Bolayır: 373
Yūnus bin Dāvud çf., Dündar k.,
[Harala n.]: 562
Yūnus bin Hızır çf., Saruca k., Abrı
[n.]: 317
Yūnus mu‘tak-ı Mustafā çf., Kādī k.,
Harala [n.], Mıgalkara kz.: 198
Yūsuf bin ‘Abdullāh çf., YeğanRe’īs k., Mıgalkara: 523
Yūsuf bin İlyās çf., Umūr-Bey k.,
Abrı [n.]: 205
Yūsuf bin Mehmed çf., Mūsā-Bey
k., Keşan [kz.]: 302
Yūsuf bin Mūsā çf., Göni k., Abrı
[n.]: 341
Yūsuf bin Mürüvvet çf., ‘Ömerci k.,
Abrı [n.]: 279
Yūsuf bin Nasūh çf., Bey k., Mıgalkara kz.: 404
Yūsuf bin Süleymān çf., Gelyan k.,
Abrı [n.]: 301
Yūsuf bin Ya‘kūb çf., Yayla k., Abrı
[n.]: 117
Yūsuf mu‘tak-ı Düdük çf., UmūrBey k., Abrı [n.]: 205
Yūsuf mu‘tak-ı Hatīb çf., Kara-İnebeylü k., [Ece-ovası n.]: 258
Yūsuf mu‘tak-ı Mustafā çf., İtemür
k., Abrı [n.]: 525
Yūsuf mu‘tak-ı Mustafā çf., Kurtbeyi k., Harala [n.]: 294
Yūsuf-ı Dırāz bin Halīl md., Gelibolu nf.: 474, 475
Yūsuf-ı Dırāz m., bk. Mescid-i
Uzun-Yūsuf m., Gelibolu nf.
Yūsuf veled-i ‘Alī-Sipāhī çf., Tātārlar k., Harala [n.]: 309
Yūsuf veled-i Timurci çf., Bigalı-yı
Küçük k., Karı-yaya n.: 576
Yuva k., Mıgalkara kz.: 404, 405, 406
Yuvacı çf., Saruhānlu k., [Abrı n.]:
617
Yüñlüce k., Evreşil n.: 224, 356, 597
Zamata k., Limnos cezīresi: 67, 161
Zāviye-i Hācī-Ahmed-Bey m., Gelibolu nf.: 20
Zen-i Somuncu āsiyābı, Gelibolu nf.:
202
Zeytūn bin İshāk çf., Kırk-kavak k.,
Harala [n.]: 290
Zirvadis k., Limnos cezīresi: 68, 191
53
C. T E R İ M L E R
āb, bk. su
‘ādet; —demed-i ‘alef: 390; —duhānī:
3, 236, 262, 286, 294, 302, 307,
308, 321, 328, 329, 339, 363,
365, 392, 494, 505, 521, 522,
527, 530, 534, 535, 564; —furun-ı
kiremid: 494; —gümrük: 5;
—gümrük-i iskele: 7; —hīme: 531;
—iskele: 5, 6; —kabakulak: 89;
—kanāre: 71; —kışla: 334;
—kışla-i ağnām: 502; —kirpas:
531; —mākiyān: 334, 386, 390,
392; —mengene: 390, 391;
—meşīdlik: 386, 390; —minatiko:
132; —müsellemān: 601; —pābūccıyān: 130; —re‘āyā: 6; —sālāriyye: 371, 373, 392, 415; —sepet:
386; —sepet-i bāğāt: 390; —şarābhāne: 386, 390; —taşlık: 521;
—türāb-ı kāse: 339; —ve kānūn:
4, 6, 7, 577; —yayla: 334
‘ādet-i kadīm: 87, 89, 139, 333, 388
‘ādet-i ağnām*
‘ādet-i deştbānī*
ādet-i dink (?) [‘ādet-i rīk (?)]: 339
[‘ādet-i rīk (?)], bk. ādet-i dink (?)
ağaç: 483
ağıl: 4, 5, 6, 67, 68, 132, 216, 249,
262, 281, 283, 284, 286, 289,
290, 299, 311, 322, 334, 335,
336, 340, 342, 363, 505, 522
ağır barcı: 11, 19, 25, 26, 28, 30, 31,
32
ağnām*
ağniyā: 503
ahālī: 130, 535
ahī: 538, 539
ahīlik icāzeti: 538
ahkām: 528; —pādişāhī: 376; —şerīf:
13, 59, 290, 376, 461, 462, 507,
528, 537, 542
ahlad: 344; —hāssa: 342
āhūr: 417, 431, 454, 480, 490, 551
akça*
akrabā: 421
Akrabadin: 497
a‘lā hāl: 5
alef*
alış- veriş: 37
ālū: 313 (vişne, erik)
54
a‘mā: 154, 165, 324, 369, 382, 400
‘āmil: 3, 6, 80, 89; —çeltük: 436
‘ammāl: 372
anbār: 418, 469, 506, 510; —yapmak: 3
‘araba bāzārı yeri: 554
‘arabacı: 216, 400, 501
‘arabī lugat: 497
arak-ı cebīn: 285
arakacı: 55
arıtma: 468
arpa, bk. şa‘īr
arpalık: 3, 327, 333
arūs*
‘arz: 389, 442, 535; —olunmak: 5, 6,
504
‘asel: 418, 498, 499, 503, 557
‘ases: 5
‘asesān-ı kal‘a: 140
āsiyāb*
āsiyāb-ı ābī*
āsiyāb-ı bādī*
āsiyāb-ı seyl*
asl-ı nakd akça*
aş: 451, 505, 524, 539, 557; —bişmek:
422, 479
a‘şār*
a‘şār-ı karye*
aşcı: 29, 114, 554
at: 141; —bāzārı yeri: 554; —gemisi:
52; —gemisi re’īsi: 203
atmaca: 363
‘attār: 22, 31
‘avārız: 3, 35, 37, 58, 59, 61, 63, 64,
65, 291, 316, 364, 376, 378, 422,
461, 484, 514, 526, 527, 538,
542; —dīvāniyye: 4, 5, 36, 51,
57, 58, 290, 461, 484, 493, 495,
517, 526, 535, 561; —mu‘āfiyeti:
419; —mu‘āveneti: 447, 458, 459,
466, 549
a‘yān: 126
āyende ve revende: 290, 308, 316,
340, 507, 514, 523, 537, 538,
553, 554, 558
āzādlu, bk. mu‘tak*
‘azebān: 2, 39, 83
‘azl ü nasb: 553
bāb-ı sa‘ādet: 442, 453, 538; —āşiyān: 51, 427, 444, 466, 489, 490,
507, 517, 528
bāc: 3, 89, 372; —bāzār: 516; —hamr:
502; —siyāh: 392
bādām: 5, 6, 79, 334, 384, 390, 515
bādhavā*
bāğ/bāğāt*
bāğçe*
bahā*
bākire: 6
bakkāl: 28
bakla*
bakraç: 514
bal: 4, 5, 6, 7, 511; —tulumu: 4
balık, bk. māhī
balık bāzārı, bk. bāzār-ı māhī
balıkçı: 53
bārgīr: 4, 5, 6, 7
bā[r]gīr: 6
baş müsellem: 601; —nevbeti: 601
baş-hāne: 426, 429, 452, 455, 496, 502,
503, 528, 539, 555; —hāssa: 427
başcı: 114
başmakcı: 12, 431
başmakcıyān, bk. başmakcı
baştine: 364
bāzār: 3, 516, 517; —ard: 452; —bit:
427, 431, 445, 557; —esb: 116,
424; —esīr: 116; —gālle: 424;
—māhī: 436, 437, 452; —siyāh:
116; —tabbāhīn: 437; —tahıl: 441,
442, 553; —yeri: 441
bāzāristān: 496
bāzdārān: 361
bāzergān: 114, 548
bedel-i ‘öşr: 352
bekçi: 187
bellūt değirmeni: 492
be-nevbet eşmek, bk. eşmek; —benevbet
bennā: 4, 143, 498
bennāyān, bk. bennā
bennāk*
berāt: 304, 305, 310, 321, 332, 333,
345, 375, 427, 442, 456, 465,
470, 494, 504, 523, 536, 545,
546; —‘ālī-şān: 367; —hākānī:
450, 477; —hümāyūn: 105, 363,
364, 444, 456, 466, 489, 523, 536,
537, 546, 547, 549; —mīr-i mīrān-ı
Rūm-ili: 340; —sultānī: 422, 423,
426, 442, 465, 468; —şāhī: 455,
503; —tuzakcıyān: 364
berātī (?): 418
berber dükkānı: 488
berevāt, bk. berāt
berdikedem (?): 110
berg; —dut: 382, 384, 386, 392, 494;
—eşcār-ı dut: 389; —sumak: 383,
390
ber-vech-i iştirāk*
ber-vech-i maktū‘*
besātīn/bostān*
betālet-i hammām: 463
bevvāb: 262, 417; —kal‘a: 167, 203,
217, 231, 254; —türbe: 484
bey (beğ): 126, 298
bey‘-i şer‘iyye: 526
beyābān: 415 (çöl, kır)
beylik: 52, 388, 562; —hidmeti: 125;
—tuzakcı: 364
beytü'l-māl: 239, 370, 372, 494, 495,
500, 502, 516, 524, 542, 545, 563
beytü'l-mālī: 17
bezir-hāne: 425; —harābe: 421
bezzāzistān: 528
bıçakcı: 32
biber: 4
bid‘at/bid‘at-ı hanāzīr*
bī-garaz ve mu‘temed: 517; —müslimān: 506
binā-i vakf: 554
bişmek; —buğday: 498, 511, 553
bit bāzārı; —eski: 437, 438
bitilü bitisüz: 484, 526
bīve: 6, 54, 55, 56, 57, 58, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 78, 366, 531
bostān*; —harab: 425
bostānlık: 517
boyacı: 34, 36, 63, 77, 112, 114, 372,
375, 516
boyacılar çārsūsu: 469
boyunduruk hakkı: 3
boza-hāne: 116, 446, 470, 471, 488,
502
bozacı: 13
böğrülce*
bölük: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 287
buğday*
burçak*
burgaz: 58, 203; —kethudāsı: 204
cābī: 369, 401, 417, 453, 534, 548, 553,
554, 555, 557; —hammām: 503
cābiyān, bk. cābī
cadde yol: 290, 291
camcı: 26
cāmi‘:164, 230, 264, 301, 367, 417,
418, 438, 455, 463, 465, 466,
467, 490, 500, 503, 504, 511,
512, 513, 516, 518, 524, 528,
529, 547, 549, 555, 556
Cāmi‘ü'l-fusūleyn, bk. Münnetü'lmüftī ve'l-fetāvā
canavar*
cānbāz: 3, 285, 296, 297, 331, 505
cānbāzān, bk. cānbāz
cebe: 49
cebeciyān: 49
cebelü eşdirmek: 341
cemā‘at: 49, 289, 321, 330, 450, 458,
460, 467, 471, 482, 548; —‘asesān-ı
kal‘a: 140; —‘azebān: 2, 39;
—bennāyān: 143; —cānbāz/cānbāzān: 285, 296, 297; —cebeciyān:
49; —çeltükciyān: 283, 330;
—dervīşān: 31, 285, 316, 514;
—ebnā-i kürekciyān: 61; —elliciyān: 199, 201, 205, 235, 243,
249, 261, 284, 293, 294, 298,
302, 305, 307, 308, 309, 312,
332, 341, 534; —Ermeniyān: 37;
—gebrān: 53, 371; —gebrān-ı
Frenk: 37; —haymāne: 36, 63;
—hidmetkār/hidmetkārān: 137, 138,
139, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 158, 159,
161, 162, 163, 165, 167, 168,
173, 174, 176, 177, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 192; —hidmetkārān-ı keştī: 142; —kalafatcıyān:
49; —kefere: 343, 380, 561;
—kefere-i
kürekciyān:
57;
—kefere-i müsellemān: 125;
—kefere-i zenbürekciyān: 58;
—kumbaracıyān: 51; —küreciyān:
293, 298; —kürekciyān: 49, 59,
60; —makaracıyān: 50; —meremmetciyān: 51; —müsellemān:
197, 199, 205, 235, 236, 243,
249, 261, 262, 281, 282, 288,
289, 298, 302, 305, 310, 317,
340, 520, 565; —müsellemān-ı
kal‘a: 141; —müslimīn: 123, 494;
—pāspānān-ı kal‘a: 140; —piyādegān: 262; —rü’esā: 2, 39;
—rü’esā-i keştī-i esb: 52;
—topcıyān: 50; —tuzcıyān: 376;
—üstübüciyān: 50; —yağcıyān:
198, 199, 261, 282, 284, 294,
298, 300, 301, 302, 304, 305,
308, 522, 534, 541; —Yahūdiyān:
37; —yamak: 320; —yörük/yörükān: 201, 235, 243, 249, 284,
299, 304, 307, 318, 332, 341,
522, 534, 543
cerehor: 4
cerīb: 203, 209, 241, 279, 285, 334,
370, 395, 426, 483, 506, 516, 538
cerīme: 6, 7
cerrāh: 19
ceviz*
cezīre: 4, 5, 6, 7, 67, 68, 69, 119,
125, 126, 130, 132, 135, 137,
139, 148, 155, 157, 195, 196,
366; —halkı: 4
cibāyet: 426, 463, 484, 505, 546, 553
cihet*
cihet-i imām*
cihet-i müezzin*
cihet-i mütevellī*
cihet-i tevliyet*
cihet; —ahī: 539; —aşçı: 554; —başmakcıyān: 431; —bevvāb-ı türbe:
484; —cābī: 453, 553, 554, 557;
—cābi-yi hammām: 503; —cibāyet:
426, 463, 484, 505, 546; —cüz’hān/cüz’-hānān/eczā’-hānān: 422,
423, 427, 428, 434, 444, 448,
454, 457, 465, 468, 471, 477,
484, 503, 518, 545, 549, 551,
553, 554, 555; —ehl-i hiref: 431;
—ferrāş: 557; —habbāz: 557;
—hafaza: 424, 503; —hāfız: 556;
—halīfe: 469, 480; —halīfe-i
mu‘allim: 434; —halīfe-i mu‘allimhāne: 422, 433, 503, 551;
—hāndān-ı cüz’: 488, 425, 430,
431, 439, 459; —hāndān-ı mevlūd:
422; —hatīb: 503, 556; —hayyātīn:
431; —hitābet: 513, 547, 556;
—kātib: 484, 553, 554; —kātib-i
‘imāret: 557; —kātib-i vakf: 503,
518, 555; —kayyum: 422, 437,
454, 484, 498, 556; —kayyum-ı
mu‘allim-hāne:
422,
503;
—kilārī: 557; —kürsī-hān: 454;
—meremmetci: 417; —meşīhat:
426, 505, 511, 539; —mu‘allim:
422, 428, 433, 434, 469, 480,
484, 492, 503, 551; —mu‘arrif:
422, 484, 503, 513; —mu‘arrif-i
cāmi‘: 455, 463; —Mushaf-hān:
417; —müderris: 498; —müderris-i medrese: 453; —nā’ib-i
mütevellī: 503; —nakīb: 505, 553,
554; —nāzır: 422, 454, 455, 457,
469, 551, 553, 554; —nezāret:
454, 463; —okcıyān: 431;
—rakabe: 505; —sakkā: 422,
454, 477, 480; —ser-mahfil: 503,
55
556; —şākird-i tabbāh: 422;
—şeyh-i ‘imāret: 557; —şeyh-i
zāviye: 518, 524; —ta‘līm: 492;
—tabbāh: 422, 426, 553, 557;
—takyacıyān: 431; —talebe: 553;
—te’zīn: 425; —tedrīs: 504, 553;
—tilāvet-i Kur'ān-i ‘azīm: 445;
—türbedār: 498, 546; —ücret-i
meremmetci: 422
cināyet: 3
cizye: 53, 71, 72, 74, 75, 78, 380,
403, 409, 502, 545; —gebrān: 67,
494; —gebrān-ı cezīre: 67, 135;
—gebrān-ı yava: 130; —kefere:
372, 532; —kefere-i yava: 371
cum‘a: 461, 503; —günü: 551
Cühūd (Yahudi): 424
cüllāh: 26, 36, 57, 61, 113, 114, 115,
262, 281, 284, 312, 325, 327,
333, 336, 338, 346, 367, 368,
369, 373, 375, 379, 382, 400,
401, 403, 407, 411, 500, 516,
528, 529, 531, 533, 540;
—dükkānı: 528
cürm/cürm ü cināyet*
cüz’*
cüz’-hān: 368, 427, 428, 433, 434,
435, 444, 448, 453, 454, 457,
465, 468, 471, 489, 554
cüz’-hānān, bk. cüz’-hān
Ç (çift)*
çakır: 361, 362
çapa: 6
çardak: 480, 506
çārsū: 432, 466, 480; —‘attārān:
439; —kebeciyān: 438; —kefşgerān: 426; —māhī: 438; —üzümciyān: 439
çavdar: 6, 72, 74, 75, 283, 289, 290,
299, 320, 324, 331, 335, 343,
344, 562
çavuş tīmārı: 3
çayır-ı hāssa*
çekirdek-i penbe: 197, 382, 384, 389,
390
çeltük: 283, 436, 497
çeltükciyān: 283, 330
çerāğ/çerāk: 230, 419, 425, 428, 434,
438, 441, 442, 443, 447, 450,
454, 458, 459, 460, 461, 472,
473, 474, 475, 481, 483, 486,
487, 488, 498, 505, 512, 514,
518, 537, 547, 548, 550, 551,
552, 555, 556; —akçası: 507;
—mescid: 432, 437, 513; —yağı:
441, 454, 468
çeribaşılık: 3
56
çeşme: 438, 445, 482, 488, 513;
—maslahatı: 488
çeşteci: 532
çıkrıkcı: 63
çift*
çift sürülmek: 508
çiftlik*; —mukāta‘ası: 508; —meremmetciyān: 51; —müsellemān: 204,
255, 261, 273, 352; —piyādegān:
202, 204, 248, 255, 261, 273, 352
çiftlik mahlūl*
çilingir: 12, 111
çoban: 160, 167, 169, 172, 173, 179,
187, 190, 191, 192, 310, 372,
375, 384, 393, 397, 400, 410,
519, 544, 561
çörekci: 57; —dükkānı: 438; —dükkānı kirāsı: 438
çörek otu: 318
dā’ire-i şehr: 118, 203
dağ: 517
dağlu taşlu sarp yer: 3
dahl ve ta‘arruz: 462
dalyan: 379
dam: 292
dāne bişmek: 557
dānişmend: 553
davar: 4, 6, 490, 506; —örüsü: 517
debbāğ dükkānı: 451
defter: 9, 52, 456, 471, 489, 535,
628; —‘atīk: 52, 80, 115, 292,
308, 345, 364, 420, 442, 450,
456, 471, 486, 505, 523, 529,
536, 538, 550, 554, 557, 562,
576; —‘atīk-i hākānī: 524, 561,
576; —‘ātīk-i sultānī: 542, 577;
—cedīd: 4, 5, 36, 68, 126, 333,
389, 433, 442, 466, 471, 481,
489, 514; —cedīd-i hākānī: 6,
267, 490, 492, 523, 542, 563;
—cedīd-i sultāniyye: 517; —cezīre:
119, 133; —hākānī: 5, 6, 289, 365,
506; —Paşa sancağı: 248; —sultāniyye: 471; —vilāyet-i livā: 9
defterdār: 365, 517; —Dergāh-ı ‘Ālī:
516
defterden hāric: 517
değirmen*
değirmenci: 293, 343, 388; —kul:
507, 510
dekākīn*
dellāk: 18, 19, 114
demed: 372, 382, 389, 390, 392;
—‘alef: 390; —yulaf: 388
demür meremmeti: 378
demürci: 54, 57, 64, 137, 138; —nev:
56
deñiz: 130; —kenārı: 457; —yalusu:
511
dere: 506
Dergāh-ı ‘Ālī: 310, 311, 324, 327,
333, 334, 492, 516
der-i devlet: 389, 454, 471, 504, 535,
538
deri: 4
dervīş: 31, 285, 308, 316, 401, 514
dervīşān, bk. dervīş
deryā; —göl: 243; —kenārı: 5
desti: 389; —uvak: 388
deştbānī*
deve-damı: 462
devr-hānān: 465, 547
devr okumak: 503
deyn: 433, 555
dıhn: 603, 630, 631
dink [rīk] (?): 339
Dīvān; —‘Ālī: 538; —Dergāh-ı ‘Ālī:
324
dīvāne: 396, 399
dizdār: 198, 562; —kal‘a: 157, 197,
205, 232, 269, 477; —tīmārı: 3, 139
doğancı başı: 105
doğancılık berātı: 304, 305, 332
dolāb: 83, 84, 204, 281, 300, 336,
507, 522, 562
dolab-hāne: 462
don: 141
donanma: 49, 61
dönüm: 5, 64, 231, 255, 279, 392,
474, 514, 531; —resmi: 531
du‘a: 431
duhān/duhānī: 236, 262, 286, 294,
302, 307, 308, 321, 328, 329,
339, 363, 365, 392, 494, 505,
521, 522, 527, 530, 534, 535, 564
dut: 502, 519; —ağacı: 483; —hāssa:
519; —siyāh: 483
dühn; —çerāk: 518; —kanādīl: 484;
—sirāc: 423, 484, 503, 545, 546,
553
dükkān*
ebnā; —kürekciyān: 58, 61, 64;
—zenbürekciyān: 59
ebu'l-feth: 9
eczā’-hānān: 417, 422, 460, 477,
484, 503, 518, 545, 548, 549,
551, 553, 555, 556
ednā hāl: 5
ehl; —berāt: 19, 335, 336; —hiref:
431; —‘ilm: 545; —kelāmu'l-lāh:
503; —vezā’if: 434, 461, 470,
511, 554, 556
ekin: 517
ekmek (nān): 390, 392, 418, 422,
426, 451, 464, 498, 505, 524,
539, 553, 554, 557
ekmekci-başı: 248
eküp biçmek: 299, 304, 305
ellici/elliciyān*
emānete kādir: 555
emīn: 9, 427, 555; —ve müsellem:
484; —ve mütedeyyin kimesne:
484
emīr-i āhūr: 328; —mādiyān-ı hāssa:
343
emīr-i āhūr āhūr-başı: 546, 562
emlāk, bk. mülk
emlāk-ı evkāf: 464
emr: 52, 333, 389, 484; —münīf: 160,
188, 192, 349; —sultānī: 484
emrūd: 118, 200, 286, 288, 299, 304,
313, 319, 332, 333, 341, 386,
602; —hāssa: 205, 323, 337, 521
emrūdluk: 475
enār: 6, 78, 390
erbāb-ı tīmār: 202, 494
erz: 498, 418, 422, 464, 499, 524,
557
erzen*
esbāb: 425
esīr: 83, 116, 370, 494, 500, 502,
542, 545
esīrān, bk. esīr
eşcār; —ahlad: 344; —ahlad-ı hāssa:
342; —ālū: 313; —ceviz: 344,
521, 616, 635; —ceviz-i hāssa:
286, 302, 306, 307, 502, 603,
604, 613; —dut: 389, 519; —dut-ı
hāssa: 519; —dut-ı siyāh: 483;
—emrūd: 313, 386, 602; —emrūd-ı
hāssa: 205, 323, 337; —incir:
246; —kiras: 386; —sumak: 246
eşdirmek: 34, 365; —eşkünci: 365
eşkünciyān*
eşmek: 334; —be-nevbet: 314, 358
etmek, bk. ekmek
ev: 57, 388, 389, 392, 422, 423, 425,
426, 427, 428, 431, 434, 437,
438, 439, 443, 445, 446, 447,
449, 454, 458, 461, 462, 466,
467, 468, 469, 472, 474, 475,
477, 479, 480, 481, 482, 483,
485, 486, 497, 498, 504, 506,
507, 509, 512, 514, 537, 546,
551, 554, 558; —bahāsı: 475;
—deve-damı: 462; —fevkānī: 437,
469; —hārab: 428, 438, 439, 478;
—harābe müteveccih: 444, 481;
—ihrākun bi'n-nār: 535; —kal‘a:
51; —kışlık: 431; —kirāsı: 483;
—oda: 465; —süflā: 420, 428,
431, 434, 435, 444, 445, 454,
458, 460, 465, 467, 474, 476,
480, 481, 482, 492, 537, 546,
551; —tahtānī: 437, 469; —tavhāne: 554; —‘ulvī: 420, 428, 431,
434, 435, 444, 445, 454, 458,
460, 465, 467, 474, 476, 481,
482, 537, 546, 551; —‘ulvī ve
süflā: 469; —yeri: 422, 468;
—yerleri, hālī: 267
evkāf*
evkāf sāhibi, bk. sāhib-i vakf
evlād içün vakf, bk. vakf-ı evlād
evlāda vakf, bk. vakf-ı evlād
evlād-ı fukarā, bk. fukarā evlādı
evlādına vakf, bk. vakf-ı evlād
evlek: 426
evlü kul: 490
eytām: 469, 484, 490, 492
eyyām-ı şitā: 503
fenar: 457; —hidmeti: 458; —yağı:
457
fermān; —‘ālīşān: 4, 36, 517; —hümāyūn: 9, 389, 422, 426
ferrāş: 557
ferrāş-ı dāb-hāne [ferrāş-ı tāb-hāne]:
417
[ferrāş-ı tāb-hāne], bk. ferrāş-ı dābhāne
fevākih: 3, 5; —cinsi: 389
fihrist: 2
frenk: 37
fuçı: 116, 373, 545
fuçıcı: 55, 57
fukarā: 422, 478, 481, 503; —evlādı:
484, 492; —sālihīn: 431, 447,
468
furun: 389, 421, 431, 445, 454, 477,
480, 551; —battāl: 470; —habbāz,
battāl: 446; —kireç: 383;
—kiremid: 116, 339, 415, 494
gallāt*
gālle*
ganem*
gāvān; —tosun: 505; —vakf: 505
gebr/gebrān*
gemi: 49, 52, 89, 142, 508
gemici: 5, 158, 372
geñ sürmek: 525
gendüm*
gerdek*
giyāh: 117, 285, 292, 322, 333, 341,
342, 374, 393, 415, 494, 502, 559
göl: 243
göñlek: 490
görenc; —atmaca: 363; —çakır: 361,
362
gulām: 500
guncid*
gügül*
Gülistān: 497
gümrük: 4, 5, 7, 56, 57; —iskele: 7,
71, 89, 130, 135; —şehr: 67
günāh: 6, 7
günlük; —azebān: 83; —rü’esā: 83
güşt: 422, 426, 451, 464, 498, 499, 505,
524, 539, 553, 554; —ganem: 418
h (hacer)*
habbāz: 13, 14, 56, 112, 417, 498,
557
hacer/hacerān/harerāt*
haddād: 368, 372, 378, 382, 499;
—kal‘a: 271
hademe: 345, 511; —mādiyān-ı
hāssa: 344; —sirāc: 513
hafaza: 424, 498, 503; —devirhānān: 465, 547
hāfız: 453, 498, 503
hākimü'l-vakt: 431, 438, 465, 481,
553, 555
hālī ez-ra‘iyyet: 358
halīfe: 469, 480, 551; —mu‘allim:
434; —mu‘allim-hāne: 422, 433,
503, 551
halk: 4, 5, 290, 291, 333; —karye:
290, 291, 389, 392
hallāc: 11, 25, 27, 30, 65, 114, 499,
532
hammāl: 13, 17
hammām: 419, 424, 441, 452, 455,
463, 465, 497, 498, 502, 503,
504, 516, 523, 552, 553, 555;
—çifte: 450, 461, 497, 554;
—suyu: 503
hammāmcı: 32, 373
hamr: 5, 57, 502
hanāzīr*
hāndān; —cüz’: 488, 425, 430, 431,
439, 459; —mevlūd: 422
hāne*
hāne (ocak): 378
hāne, bk. ev
57
hāne-i gebr*
hāne-i müslim*
harābe müteveccih: 425; —bāğ: 444,
474; —evkāf: 505; —mescid:
456, 458
harāc/harāc-ı bāğāt*
harāc-güzārān: 371
harāc-ı berg-i dut: 382, 384, 386,
519
haranı: 514
harbende: 110
harc*
harem-i mescid: 453
hāric ez-defter-i ‘atīk: 290, 357, 516
hāricden; —ekmek: 308, 536, 537;
—zirā‘at: 198, 225, 248, 261,
266, 281, 284, 287, 290, 294,
295, 296, 300, 301, 306, 308,
314, 315, 319, 323, 330, 331,
339, 340, 342, 362, 364, 495, 538
harman: 4, 392
hasbī mütevellī: 441, 479, 481
hāsıl-ı a‘şār-ı gallāt*
hāsıl-ı a‘şār-ı karye*
hāsıl-ı cezīre*
hāsıl-ı nefs*
hasır*
hāssa: 118; —değirmenler meremmeti:
115; —dükkān/dükkānlar: 51, 427;
—gemiler: 49; —hālī yerler: 593;
—katır yundları: 346; —odalar:
51; —otluk biçdirme: 290; —toplar:
36; —yer/yerler: 116, 204, 358;
—yund: 344
hāssa; —hümāyūn: 2, 5, 6, 35, 37,
51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 63, 64,
65, 67, 69, 80, 81, 140, 141, 142,
143, 283, 310, 311, 333, 519, 561;
—mīr-livā: 2, 7, 9, 83, 84, 87, 91,
96, 119, 133, 137, 154, 155, 254,
258
hāssa-i pādişāh, bk. hāssa-i hümāyūn
hatīb: 111, 115, 375, 379, 438, 498,
503, 511, 518, 549, 556; —cāmi‘:
417; —ve imām: 24, 164, 230
hatm: 440; —okumak: 421
hatme: 431, 432, 437, 438, 439, 446,
448, 465, 473, 474, 476, 483,
485, 487
hava; —mu‘tedil: 5, 68
havlu: 245, 255, 321, 420, 421, 426,
427, 431, 437, 438, 454, 458, 467,
472, 474, 475, 481, 482, 507, 512;
—mescid: 446; —türbe: 424
havuc-hāne: 249, 475, 530, 531
havuç-hānelik: 301
58
havyar: 4, 7; —varil: 4
havyarcı: 56
hayat: 458, 480
haymāne: 36, 63, 65; —yabandan
gelmiş: 65
hayr du‘ā: 316
hayyāt: 15, 24, 26, 29, 55, 56, 57, 64,
112, 113, 283, 302, 327, 367,
368, 372, 373, 381, 383, 386,
398, 414, 431, 499, 505, 516,
520, 521, 561
hayyātīn, bk. hayyāt
hazīnedār-başı: 562
hekīm: 27, 30
helā: 480
helvā’i/ helvāyī: 12, 108, 404
hīme: 531
hendek: 514
hergele: 83, 380
hınta*
Hızāne-i ‘Āmire: 9, 448
hībe: 471; —hücceti: 471; —ve
temlīk: 462
hidāye: 497
hidmet: 3, 5, 36, 51, 52, 57, 64, 89,
115, 125, 140, 142, 143, 154,
155, 188, 308, 315, 316, 340,
344, 345, 346, 376, 447, 459, 503,
514, 563, 577, 615; —be-nevbet:
357; —eczā’: 503; —imāmet: 441;
—mahzene: 203, 204; —mā-i
hammām: 503; —nā-kabil: 107;
—pādişāhī: 141, 576; —ta‘rīf:
512; —te’zīn: 441; —tevliyet,
hasbī: 471; —türbe: 424
hidmete iktidārı olmamak: 141
hidmetkār: 137, 138, 139, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 158, 159, 161, 162, 163,
165, 167, 168, 173, 174, 176,
177, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 192, 325, 343, 368, 369,
372; —keştī: 142
hidmetkārān, bk. hidmetkār
hikāyet-i kuzāt: 459
hīme, bk. hizem
hisār: 439; —eri: 5; —erleri tīmārları:
139; —hidmeti: 125; —muhāfazatı:
125
hisse*
hitābet: 503, 512, 513, 518, 547, 556
hīzem: 342, 418, 422, 426, 434, 451,
464, 469, 480, 484, 498, 503,
505, 524, 539, 551, 553, 554
hoca-i hudāvendigār: 563
hubūbāt: 3, 5, 7, 89, 330, 382, 384,
385, 388, 391, 415
hubz, bk. ekmek
huddām, bk. hademe
hudūd*
huffāz, bk. hāfız
hukūk-ı şer‘iyye: 4, 5, 388, 392, 499,
515, 517, 524, 543, 563
hurdevāt: 6
hüccet: 289, 292, 298, 301, 389, 438,
456, 462, 470, 481, 496, 514,
523, 538, 555, 563; —münīf:
490; —şer‘iyye: 437, 471, 490,
514, 515, 526
hücec, bk. hüccet
hücec-i şer‘iyye, bk. hüccet-i şer‘iyye
hücerāt, bk. hücre
hücre: 451, 453, 489, 545, 553, 554;
—oda: 427
hükm: 58, 103, 291, 315, 471, 481,
484, 517, 523, 534, 535, 536,
537, 538, 553; —‘ālī-şān: 536;
—hākān-i mu‘azzam: 9; —hümāyūn: 5, 36, 51, 346, 372, 453,
454, 462, 471, 490, 495, 504,
517, 523, 526, 527, 535, 536,
538, 561; —şerīf: 188, 484, 490,
492, 493, 526, 528, 538, 539,
543; —şerīf-i ‘āli-şān: 52, 389,
427, 454, 504, 538, 561
hükümlü hükümsüz: 484, 526
ırgadān: 154, 155
ibrişim: 3
icārāt, bk. icāre
icāre: 424, 441, 445, 446, 451, 452,
456, 465, 466, 469, 472, 489,
492, 497, 504, 514, 545, 548,
551, 552, 556; —bāzār-ı bit: 557;
—oda: 497; —şer‘iyye: 432
icāzet: 537, 538, 539; —pādişāhī: 492
‘īdeyn; —günü: 551; —mübārek: 490
iflās: 423
ihrācāt: 553
ihrāk: 528
ihtisāb: 116; —nefs-i şehr: 83; —şehr:
90
imām/imāmet *
‘imāret: 37, 367, 375, 417, 455, 493,
498, 499, 524, 526, 527, 529,
547, 552, 553, 554, 557
imece: 514
incir: 6, 71, 246
iskele: 3, 4, 5, 6, 7, 67, 71, 89, 135,
271, 340, 390, 392, 502, 507;
—cezīre: 130; —şehr: 67
ispençe*
istisfār ve teftīş: 456
işkenbe dükkānı: 83, 538
kabakulak: 3, 4, 89, 388, 389, 391,
392; —‘ādeti: 3; —bahāsı: 89;
—boş: 3, 87, 89; —dolu: 87, 89;
—dolu şıra: 3
kabakulakcı: 388, 389; —kāfirler: 3;
—kadīmī: 388
kabakulakcıyān, bk. kabakulakcı
kabluca*
kabir, bk. mezār
kaçgun: 372, 524, 563
kādī: 309, 389, 422, 425, 437, 450,
459, 460, 468, 481, 550; —cezīre-i
Limnos: 195; —Gelibolu: 300,
426, 437, 442, 445, 446, 447,
454, 471, 472, 481, 489, 512, 517,
555; —Magnisa: 455; —sābık,
Mıgalkara: 535
kādī-‘asker-i Anadolu: 490
kādī-zāde: 117
kādīlık: 490; —Çatal-burgaz: 52;
—Eski-hisār: 510; —Gelibolu: 3;
—İpsala: 510; —Mıgalkara: 3;
—Mihaliç: 509; —Dimetoka: 556
kadīm şehirlü: 35
kadīmī; —defter: 125; —doğancı:
332; —kānūn: 3; —kul: 545;
—müslimān: 517; —re‘āyā çiftlikleri: 285
kāfir: 3, 65, 87, 89, 115, 116, 184,
203, 224, 310, 311, 333, 343,
371, 372, 373, 380, 384, 389,
390, 391, 495, 513, 519, 531,
532, 545, 561; —haymāne: 380;
—kürekciyān: 57; —müsellemān:
125; —yava: 371; —zenbürekciyān: 58
kaftān: 490
kal‘a*
kalafatcı: 49, 53, 54
kalafatcıyān, bk. kalafatcı
kalbur: 4; —ile ölçmek: 4
kaldırım: 439, 511
kanādīl: 484
kanāre: 71, 116, 424, 436; —yeri:
437
kanluk: 83, 139
kantār: 4, 6, 7, 116, 557; —hisābı: 4
kānūn: 392; —kadīm-i pādişāh: 601;
—mukannen: 3; —mukarrer: 542;
—re‘āyā: 3, 4, 5, 6, 7; —şer‘-i
nebevī: 5
kapan: 116
kapucı-başı: 349
kapucılık hidmeti: 140, 217, 262
kara-sığır; —derisi: 4; —mandırası:
510
karavul yerleri: 5
kārbān-sarāy: 51, 424, 442, 452, 456,
462, 477, 497, 502, 504, 507,
548, 554, 557; —harāb: 552
kārbān-saraycı/kārbān-sarāyī: 369, 417
kasaba: 68, 126, 416
kāse: 423, 464; —şūy: 417, 498
kassāb: 11, 22, 25, 27, 36, 53, 61, 71,
112, 367, 387, 528; —dükkānı: 528
kātır yundları: 346
kātib: 9, 16, 417, 484, 498, 553, 554;
—Dīvān-ı Dergāh-ı ‘Ālī: 324;
—‘imāret: 375, 557; —vakf: 503,
518, 555
kātib-i evkāf, bk. kātib-i vakf
katrancı: 64
kayalu yer: 514
kayık-ı hāssa: 142
kayyum: 422, 427, 437, 454, 465,
484, 498, 556; —cāmi‘: 417;
—mu‘allim-hāne: 422, 503
kazā: 3, 80, 197, 201, 291, 326, 361,
366, 393, 415, 482, 497, 499,
508, 509, 510, 512, 515, 516,
523, 535, 543, 553, 601
kazan: 425, 514
kazancı: 109, 112
kebe: 4, 6, 7, 72
kebeci: 26, 56
kebelü: 4
keçi: 6, 516; —boğazlamak: 71
kefen: 422
kefere, bk. kāfir
kefīl: 423, 473
kefş-ger: 20, 111, 426
kefş-gerān, bk. kefş-ger
Kelām-ı Kadīm, bk. Kur'ān-ı Kerīm
kelem: 294
Kenz: 497
kertük ‘ādeti [kütük ‘ādeti]: 389
keşīş: 68, 154, 155, 160, 173, 193
keştī, bk. gemi
keştībān, bk. gemici
keştī-i esb, bk. at gemisi
kethudā: 52, 160, 204, 226, 230, 293,
344, 484, 495, 520; —bevvābīn:
329; —kal‘a: 160, 202, 209, 279;
—karye: 561
kethudālık hidmeti: 204
kettān*
keyyāl: 417
kırā’at: 553
kısā‘ (çanak): 553
kısır inek: 490
kıst-ı bāzar; —esb: 116; —siyāh: 116
kışla: 89, 311, 334, 342, 516, 563;
—ağnām: 502
kilār: 421, 445, 454, 480
kilārdār-ı zāviye: 463
kilārī: 417, 498, 557
kīlçe*
kīle*
kilinderci: 57
kirā: 423, 428, 437, 441, 453, 456,
492, 507; —dekākīn: 420, 437;
—hāne: 428; —mahzen: 428
kiras: 386, 389, 502, 516
kīrde: 538; —dükkānı: 538
kireç: 383
kiremid: 116, 339, 415
kiremidci/kiremitci: 54, 388
kiremitlik: 204, 379, 389, 398, 399,
411
kirişci: 12, 17
kiriş-hāne: 511
kirpas: 531
kisb ü kāra kādir mücerred: 7
kitābet: 553; —hidmeti: 246
koç: 5, 68
koğa: 468
koru: 204; —mişe: 302, 315, 316,
317, 340; —mişe-i hīzem: 342
korucu: 343, 505
kovan*
koyun*
kömi (sığırtmaç): 55
köprü: 51, 427, 439
köprüye hidmet: 315
köy: 5, 267; —ekinlüği: 517; —perākende: 266, 267
kul: 371, 388, 525; —oğlu: 310, 545;
—ve cāriye muştuluğu: 3
kulle: 562
kulluk: 35
kumbaracıyān: 51
Kur'ān, bk. Kur'ān-ı Kerīm
Kur'ān-ı ‘Azīm, bk. Kur'ān-ı Kerīm
59
Kur'ān-ı Kerīm: 435, 439, 445, 492,
518; —ta‘līmi: 492
kuyu: 513; —harāb: 550; —maslahatı:
468; —pıñarı ta‘mīri: 549;
—pıñarı arıtması: 468; —pıñarı
koğası: 468; —ta‘mīri: 444, 550;
—yeri: 441
kuyumcı: 14, 20, 21, 28, 112, 125,
187
kuzāt, bk. kādī
kuzu: 4, 5, 7, 68, 132; —anasını emer:
5; —yabana giden: 7
külāh-dūz: 19, 28
küp: 425, 554, 557
küreci: 3, 293, 298, 320, 335, 505,
535
küreciyān, bk. küreci
kürecilik hücceti: 310
kürek yontmak; —hāssa gemilere:
49
kürekci: 4, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61,
64, 89, 376; —hissesi: 283;
—kāfirler: 203
kürekciyān, bk. kürekci
kürekcilik hidmeti: 57, 58, 59, 64
kürk: 4
kürsī: 435
kürsī-hān: 422, 435, 454
kütüb: 497
[kütük‘ādeti], bk. kertük ‘ādeti
küvāre*
la‘net-nāme: 513
leng: 402
leşker: 126
libās: 490
liman: 142, 499
limancı: 33
livā: 3, 9, 366, 504, 601
lodre: 557
mā-i hammām, bk. hammām suyu
mā-melek: 471
ma‘lūl: 141, 166, 172, 175, 361; —ve
mecnūn: 532
mādiyān-ı hāssa: 343, 344
mahalle/mahallāt*
māhī: 4, 83, 89, 494
mahsūl/mahsūlāt*
mahzen: 51, 203, 204, 419, 424, 428,
434, 455, 461, 464, 478, 507;
—battāl: 452; —ev: 428; —hidmeti:
49
makaracı: 50, 55
makaracıyān, bk. makaracı
60
mākiyān: 334, 386, 390, 392
maktū‘: 3, 508
māl; —gā’ib: 494, 516, 524, 542,
545, 563; —mefkūd: 524, 545,
563; —pādişāhī: 5
māl-ı şāhī, bk. māl-ı pādişāhī
mālikāne: 471
manapolya: 3, 89, 502; —‘ādeti: 389
manastır: 68, 154, 155, 160, 173, 193
mandıra: 490, 510; —su-sığırı: 510;
—kara-sığır: 510
maslak: 422, 430, 432, 433, 436,
438, 439, 440, 443, 451, 463,
477, 479, 480, 485, 487, 489,
503; —bināsı: 430; —harcı: 433
masraf-ı ‘imāret: 557
matbah: 422, 423, 451, 463, 498,
514, 554; —‘imāret: 498, 557;
—zāviye: 524, 539
me’kūlāt: 418, 426, 464, 505
meblağ: 425
mecnūn: 405
medre: 4, 5, 71, 72, 74, 75, 115, 334,
372, 382, 384, 386, 389, 390,
502, 516, 519, 545, 562
medrese: 391, 438, 450, 451, 452,
453, 498, 499, 504, 553, 556
mekteb: 492
mektūb: 126, 593; —kādī: 468;
—kādī-i Gelibolu: 445, 446, 447
melbūsāt: 468; —eytām: 422
memālik-i mahrūsa: 542
memlaha: 67, 139, 379
mengene: 390, 391
mercümek*
merd-i kal‘a/merdān-ı kal‘a*
merdüm-i kal‘a*
meremmet*
mescid/mesācid*
meşārık: 497
meşīdlik: 386, 389, 390
meşīhat: 426, 505, 511, 539
metā‘: 4, 5, 6, 7
Metn-i Mecma‘: 497
metrūkāt: 562
mevāzi‘, bk. mevzi‘
mevsim: 4, 5, 68
mevtā-yı fukarā: 422
mevzi‘: 507, 508, 510, 513, 514,
516, 517, 518, 554
mey-hāne: 452; —‘ulvī: 488, 504;
—süflā: 488, 504
meyve: 316, 334, 531; —beyābānī:
415
mezār: 507, 514
mezra‘a/mezāri‘*
midād*
mil‘aka: 423
milh: 379, 380, 553; —hudāyī: 139
minatiko: 4, 132
mīr-i mīrān-ı Rūm-ili: 340
mīr-livā: 2, 7, 9, 83, 84, 87, 91, 96,
119, 133, 137, 154, 155, 218,
254, 258, 264, 271, 279, 490
mīrī: 283; —içün zabt olunmak: 562
mişe: 302, 315, 316, 317, 340;
—hīzem: 342
mu‘āf: 4, 5, 36, 126, 188, 290, 291,
364, 376, 461, 493, 495, 517,
527, 535, 538, 542, 561; —ve
müsellem: 51, 57, 58, 461, 526;
—[ve] müsellem: 59, 61, 64
mu‘āf-nāme: 535
mu‘āfiyyet: 4, 36, 103, 126, 493,
495, 527, 561
mu‘allim: 19, 422, 428, 433, 434,
469, 480, 484, 492, 503, 551
mu‘allim-hāne: 422, 428, 433, 434,
469, 470, 480, 484, 490, 492,
499, 503, 515, 551; —maslağı:
433
mu‘āmele*
mu‘arrif: 369, 417, 422, 465, 484,
498, 503, 513; —cāmi‘: 455, 463
mu‘āvenet: 422
mudd/muddān*
mufassal-ı defter-i vilāyet: 9
muhāfazat: 5; —yol: 291
muhallefāt: 555
muhārebe-i Mısır: 562
muhāreset-i yol: 291
muhassıl: 307
muhtācīn: 469
Muhtasar Sıhāh: 497
Muhtasarāt: 497
mu‘īd: 451, 498
mukarrer-nāme: 372, 442, 462, 534,
535, 543; —hükm-i hümāyūn:
462, 536, 538; —hükm-i şerīf:
492, 543
mukāta‘a*; —baş-hāne-i hāssa: 427;
—besātīn: 139; —besātīn-i kelem:
294; —çiftlik: 51; —dolab: 300;
—eşcār-ı dut-ı hāssa: 519; —furun-ı
kiremid: 116, 415; —hammām:
497; —havlı: 245, 255, 321;
—iskele: 67, 390; —kiremitlik:
379, 389; —koru: 204; —zindān-ı
nefs-i şehr: 83
mukāta‘a-i zemīn*
mukāta‘a-i zemīn-i hāne*
mukırr ve mu‘terif: 433
mūm-hāne: 83, 116
mūmcı: 23, 57
Mushaf-hān: 417
mustahfız: 9, 139, 203, 217, 290,
312; —kal‘a: 2, 157, 197, 205,
290, 317
mustahfızān, bk. mustahfız
mu‘tak*
mutavassıtü'l-hāl: 5
mūze-dūz: 14, 24, 113, 203
muzur: 379, 380; —kebīr: 379
mübāya‘āt: 553
mücerred/mücerredān*
müderris: 438, 451, 453, 498;
—medrese: 453
mü’ezzin*
müflis: 334, 400
müfredāt: 497
müfti-i Burusa: 452
müjde-i esīrān: 83, 370, 494, 500,
502, 542, 545
mülk: 2, 51, 52, 202, 319, 376, 434,
468, 471, 483, 490, 504, 507,
526, 537, 538, 546, 561, 562;
—bāğçe: 57; —bāğ: 57; —ev: 537;
—köy: 484
mülk-nāme; —hümāyūn: 492, 506,
517, 563; —şerīf: 492, 517
mülkiyyet: 475, 506, 539, 561, 562
Münnetü'l-Müftī ve'l-Fetāvā: 497
mürdümük (bezelye, bir çeşit yem
bitkisi): 287, 394, 395
müsāferet: 511
müsāfir: 417, 511, 557; —ganī ve
fakīr: 511
müsāfirān, bk. müsāfir
müsebbih: 369, 417
müsebbihān, bk. müsebbih
müsellem/müsellemān*; —cezīre: 126;
—çiftliği: 204; —hidmeti: 125,
126; —kal‘a: 141; —ocakları:
577; —oğlu: 281; —yeri: 35,
527, 601
müsellemden ihrāc olunmak: 141
müslim: 123, 131, 146, 147, 191,
203, 333, 334, 366, 370, 371,
372, 380, 384, 388, 390, 391,
416, 494, 502, 506, 531, 532,
533, 537, 544, 545, 561; —nev:
36, 290, 321, 344, 346, 368, 384,
411, 462, 516, 520, 541
müslimān, bk. müslim
müslimīn, bk. müslim
mütemekkin: 63
na‘lbend: 19, 26, 108, 112, 321;
—dükkānı: 443
nā’ib: 511; —emīn: 511; —menāb:
504; —mütevellī: 503
nāhiye: 2, 91, 105, 244, 279, 281,
291, 361, 365, 497, 516, 535,
565, 577, 593
nakd/nakdiyye*
nakd akça*
nakīb: 369, 417, 498, 505, 553, 554
namāz: 461
nān, bk. ekmek
nāzır: 230, 419, 420, 422, 424, 425,
444, 448, 452, 453, 454, 455,
457, 458, 465, 467, 469, 478,
482, 487, 496, 498, 500, 506,
546, 551, 552, 553, 554; —bāberāt: 470
ne‘āl: 16, 19, 32
neccār: 17, 50, 110, 111, 394
neccārān, bk. neccār
nefs*; —kal‘a: 73, 119, 131, 133,
137, 139; —şehr: 2, 9, 83, 90,
103, 116, 139, 202, 203, 267,
321, 419, 426, 502, 553, 554, 555
nemek: 423, 426, 451, 464, 498, 499,
505, 524, 539, 554
nevāhiye (yöre): 517
nev-demürci, bk. demürci; —nev: 56
nev-müslim, bk. müslim; —nev
nev-yāfte-i cedīd: 134
nezāret: 454, 463, 546, 552, 553
niyābet*; —şehr: 90; —nefs-i şehr: 83
nizā‘: 471, 557, 577; —ev: 483
nohud*
ocak: 376, 399, 577, 628
oda: 419, 424, 429, 437, 443, 446,
447, 449, 451, 453, 454, 463, 470,
471, 472, 477, 478, 479, 487, 492,
496, 497, 504; —kiçirek: 438;
—yeri: 473
okcı: 32, 431
okcıyān, bk. okcı
ormanlu yer: 514
ortakcı: 495, 502, 506, 508, 525, 542,
544, 545; —kullar: 495; —yeri: 392
ortakcıyān, bk. ortakcı
otluk biçdirme: 290
oturak: 5; —‘ādeti: 5
ödünç: 486
öküz: 292
‘örfiyye: 4, 5, 388, 392, 490, 499,
515, 517, 524, 563
örü: 255, 321, 517; —değirmen: 301
‘öşr*; —bādām: 79, 334, 515; —ceviz-i
re‘āyā: 502; —çavdar: 72, 74, 75,
343, 344; —çörek-otu: 318; —desti:
389; —emrūd: 288, 299, 332,
333; —enār: 78; —giyāh: 374,
393, 415, 502, 559; —hubūbāt:
89; —incir: 71; —kiras: 502, 516;
—māhī: 3, 83, 89, 494; —meyve:
316, 334; —mürdümük: 287, 394,
395; —segrek: 199, 200, 205,
244, 262, 287, 288, 291, 292,
301, 303, 309, 318, 332, 339,
394, 395, 396, 397, 414, 523,
527, 534; —şıra: 72, 74, 75, 372,
502, 516, 519, 545, 562; —zeytūn:
71, 74, 75, 78, 132
‘öşr-i bakla*
‘öşr-i burçak*
‘öşr-i gallāt*
‘öşri- gālle*
‘öşr-i guncid*
‘öşr-i gügül*
‘öşr-i kabluca*
‘öşr-i kettān*
‘öşr-i kovan*
‘öşr-i küvāre*
‘öşr-i mercümek*
‘öşr-i nohud*
‘öşr-i penbe*
‘öşr-i piyāz*
‘öşr-i sīr*
‘öşr-i susam*
‘öşr-i tohm-ı kettān*
pābūcī: 12, 14, 15, 24, 26, 29, 30, 32,
55, 56, 63, 114, 130, 367, 387
pābūccıyān, bk. pābūcī
pābūş: 490
pādişāh: 2, 5, 6, 9, 67, 69, 80, 81,
141, 290, 291, 316, 372, 376,
462, 493, 504, 517, 523, 527,
528, 534, 535, 536, 537, 538,
542, 543, 576, 601
palamud: 78, 153, 451
palamudluk: 196
papa/papas*
pāsbān: 5, 176, 187; —kal‘a: 140
pāspānān, bk. pāsbān
penbe*
61
penbe’i: 17
perākende karye, bk. köy; —perākende
peynir/penīr: 4, 5, 7, 510
pıñar: 462, 481, 508, 513, 514; —suyu:
425; —ta‘mīri: 550
pīh*
pīr: 107, 141, 197, 198, 216, 287,
310, 331, 365, 368, 369, 385,
411, 533, 559; —fānī: 197, 369,
397, 399, 516; —fertūt: 117, 145,
157, 165, 166, 171, 172, 179,
181, 193, 194, 526; —fertūt ve
ma‘lūl: 166; —nā-tuvān: 174,
184, 314; —ve müflis: 106; —za‘īf:
128, 147, 149, 154, 175, 195,
235, 261, 283, 284, 334
pirinç: 498, 511; —bişmek: 498, 511;
—şūrbası: 557
piyāde: 91, 92, 93, 96, 98, 100, 101,
202, 204, 255, 257, 261, 262,
273, 352; —kurāsı: 101
piyādegān, bk. piyāde
piyāz*
pul: 472
ra‘iyyet: 4, 5, 6, 7, 126, 141, 296,
306, 391, 392, 461, 462, 463,
493, 502, 526, 528, 535, 542,
543; —cezīre: 4; —çiftlik tutmaz:
3; —kadīmī: 296; —tā’ifesi: 3
rāh: 51; —karye: 340
rāhī: 27
rakabe: 453, 465, 478, 492, 498, 504,
505, 554
re’īs: 2, 18, 29, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 52, 83, 203,
376; —keştī-i esb: 52
reā‘āyā bk. ra‘iyyet
rencīde ve müteşekkī: 4, 5, 6
resm*; —ağıl: 4, 5, 6, 67, 68, 132,
216, 249, 262, 281, 283, 284,
286, 289, 290, 299, 311, 322,
334, 335, 336, 340, 342, 363,
505, 522; —ağnām: 126, 392;
—berg-i dut: 494; —dönüm: 5,
392, 531; —dut: 502; —fuçı: 116,
373, 545; —furun-ı kiremid: 339;
—ganem: 5, 6, 68, 516, 563;
—giyāh: 117, 322; —gümrük: 3,
7; —gümrük-i iskele: 71, 89, 135;
—gümrük-i iskele-i cezīre: 130;
—günlük-i azebān: 83; —günlük-i
rü’esā: 83; —hergele: 83, 380;
—iskele: 392; —kışla: 89, 311,
342, 516, 563; —kiremitlik: 411;
—koru-yı mişe: 302; —palamud:
78, 153; —tapu-i zemīn: 319;
—taşlık: 83
62
resm-i ‘arūs*
resm-i āsiyāb*
resm-i bāğçe*
resm-i bostān*
resm-i çift*
resm-i gerdek*
resm-i kovan*
resm-i nīm çift*
[resm-i türāb-ı rīk], bk. resm-i türāb-ı
rink
resm-i türāb-ı rink [resm-i türāb-ı
rīk]: 135
revgan: 418, 498, 499, 505; —çerāğ:
498; —sāde: 557; —zeyt: 418,
503
ribh: 421, 429, 430, 431, 441, 445,
460, 474
[rīk] (?), bk. dink (?)
riyāset: 503
rü’esā, bk. re’īs
rüsūm*; —‘örfiyye: 4, 5, 388, 392,
490, 499, 515, 517, 524, 543, 563
sabah (namaz vakti): 421
sābūn: 4, 7
sābūncu/sābūnī: 12, 26, 113
sadakāt-ı müslimīn: 533, 537
sahan: 514
sāhib; —arz (toprak sahibi): 3, 35,
330, 332, 508, 518, 563; —mescid:
420, 436, 473; —tīmār: 3, 5;
—vakf: 330, 423, 446, 444, 489
Sahīhü'l-Buhārī: 497
sakkā: 34, 57, 422, 426, 427, 433,
439, 440, 451, 453, 454, 477, 478,
479, 480, 484, 498, 499, 524, 557;
—matbah: 463; —müsāfirān: 417
sālāriyye: 3, 4, 371, 373, 374, 380,
383, 386, 388, 390, 391, 392,
415, 530, 531, 561
sālārlık: 388, 389
sālyāne: 379; —milh: 379
samanluk: 506
sancak: 341, 484, 508
sancak-beyi: 3, 5, 7, 87, 89, 115,
139, 141; —adamları: 3; —hāssı:
3; —sübaşıları: 3; —defteri: 52
sandūk: 44, 96, 528
sarāy yeri: 427
sarımsak: 6
saz: 323; —hāssa: 370, 379
sazlık: 283, 295, 298, 299, 301, 304,
306, 309, 314, 335, 342, 355,
363, 383, 462, 502, 520, 522,
527, 611, 613; —hāssa: 302
sebt; —defter: 365; —olunmak: 4, 5,
6, 36, 126, 389, 433, 442, 466,
471, 489, 490, 492, 506, 514,
517, 542, 563; —ü kayd: 561
sebze bāğçeleri: 84
sebzevāt: 294, 442, 462, 504
sefer; —hümāyūn: 365, 576
sefer-i pādişāhī, bk. sefer-i hümāyūn
segrek: 199, 200, 205, 244, 262, 287,
288, 291, 292, 301, 303, 309,
318, 332, 339, 394, 395, 396,
397, 414, 523, 527, 534
selātīn; —māziyye: 290, 291, 372,
376, 493, 535, 542; —mukaddimīn: 513
sepet: 386, 389, 390; —bāğāt: 390
ser-‘asker-i müsellemān: 105
ser-‘askerlik: 291
ser-atmacacıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī:
310, 311, 327
ser-bevvābīn: 281
ser-bölük: 161, 193, 277; —merdān-ı
kal‘a: 235
ser-doğancıyān: 521
ser-habbāzīn: 319
ser-helvācıyān: 334; —Dergāh-ı ‘Ālī:
333, 334
ser-kömiyān: 56
ser-kumbaracıyān: 353
ser-mahfil: 503, 556; —cāmi‘: 465
ser-müsellemān: 125, 340
ser-piyāde: 9, 229, 347, 349, 356,
357, 358, 359
ser-topcıyān: 204; —kal‘a: 459
serbest olmayan tīmār: 3
serrāc: 368, 370
seyl basmak: 425
seyyibe: 6
seyyid: 327
Seyyid ‘Abdullāh (kitāb adı): 497
sıbyān: 492
sığır: 4, 5, 6, 7
sığırtmac: 65, 160, 183, 187, 298,
372, 375, 379, 403, 412, 516, 540
sınur-nāme: 517
sipāhī: 2, 3, 9, 198, 365, 525; —ferāgat
etmiş: 305; —tā’ifesi: 3; —tekā‘üd:
303; —tīmārı: 248
sipāhiyān, bk. sipāhī
sipāhī-zāde: 198, 235, 243, 293, 305,
313, 322, 325, 329, 334, 336,
340, 520, 561
sīr*
sirāc: 484, 503, 513, 545, 546, 553
sofa: 421
soğan: 6, 390; —bostānı: 390
sovuk: 5, 68
su: 422, 427, 436, 439, 440, 469,
477, 481, 505, 508, 509, 510,
517; —getirmek: 433; —hidmeti:
503
suffe: 438, 454, 480, 492, 512
sulehā: 438, 503, 552; —müstahikkīn:
518
sultān: 9; —a‘zam: 9; —islām: 537
sumak: 246, 383, 390
sundurma: 467
sūre; —‘Amme: 421; —Yasīn: 421,
431
sūret-i defter: 628
susam*
su-sığırı: 490, 510; —danası: 490;
—derisi: 4; —ineği: 490; —mandırası: 510; —tosunu: 490
suvarmak, pıñar suyuyla: 425
sübaşı: 3, 5
süpürge: 422
şa‘īr*
şākird: 368; —tabbāh: 422
şarāb-hāne: 386, 389, 390
şart-ı vākıf/şart-ı vākıfe: 435, 454,
467, 469, 473, 505, 538
şehādet: 506, 517
şehir: 2, 9, 67, 83, 89, 90, 103, 116,
118, 139, 203, 292, 293, 294, 300,
321, 339, 391, 419, 426, 456, 462,
490, 502, 503, 505, 506, 514, 553,
554, 555; —kāfirleri: 3
şehirlü: 35, 37; —bāğları: 506
şem‘: 451, 464; —‘asel: 503
şem‘dān: 514
şenā‘at: 6
şer‘: 538
şer‘iyye: 4, 5
şerbet dükkānı: 438; —kirāsı: 438
Şerh-i ‘Akāyid: 497
Şerh-i Sāhīhü'l-Buhārī: 497
şeyh: 498, 504, 511, 518, 536, 537,
538; —‘imāret: 417, 557; —zāviye:
518, 524
şıra: 3, 4, 5, 6, 71, 72, 74, 75, 87, 89,
115, 334, 372, 382, 386, 389,
390, 391, 392, 502, 516, 519,
545, 561, 562; —bāğāt: 384, 386,
389; —bāğāt-ı kefere: 373
şinik: 161, 286, 315, 318, 322, 337,
373, 380, 383, 397, 400, 401,
402, 404, 412, 414, 415, 527,
559, 603, 605, 608, 609, 611,
612, 614, 615, 616, 618, 619, 621
şūrbā: 418, 498, 557
şühūd-ı ‘udūl: 471, 535
ta‘ām: 507, 511, 553; —bişirmek:
431; —harcı: 511; —zāviye: 507
tabbāğ, bk. tabbāk
tabbāh: 14, 417, 422, 426, 451, 463,
498, 505, 524, 539, 553, 557
tabbāk: 18, 19, 20, 36, 112, 114, 552,
556
tabbāk-hāne: 552
tahıl bāzārı: 443
tahrīr: 9
tahvīl*
tā’ife: 3, 5
takrīr: 548; —mütevellī: 444
taksīrāt: 486
takya: 490
takyacılar çārsūsu: 432
takyacıyān: 431
talebe: 453, 498, 504, 553, 554, 556
ta‘līm: 490, 492, 503; —‘ilm: 484;
—Kur'ān: 492
ta‘līm-i Kur'ān, bk. Kur'ān-ı Kerīm
ta‘līmi
ta‘mīr: 143, 476
ta‘mīre kābil olmamak: 425
tapu: 289, 511, 538; —resmi: 511
tapu-i zemīn*
tapulamak: 267, 292, 514, 563
tapulu; —çayır: 496; —yer: 301,
514, 523
tapuya vermek: 496, 506
ta‘rīf: 503, 512, 556
tarīk-i ‘amm: 506, 538
tarla: 304, 563, 631; —sürmek: 292
taşcı: 18, 54, 55, 107
ta‘şīr: 4
taşlık: 83
tava: 514
tavattun: 308
tav-hāne (yoksulların sığındığı sıcak
yer): 554
tavuk, bk. mākiyān
tebdīl ve tegayyür: 513
Tecdīd-i fi'l-Kelām: 497
tecdīd-i mülk-nāme-i şerīf: 517
tedrīs: 504, 553
Tefsīrü'l-Kur'āni'l-Kerīm, li'ş-şeyh:
497
teftīş: 471, 486, 489, 506, 517, 550,
555, 563; —vakfiyye: 471; —ve
tefahhus: 505
tekālīf; —‘örfiyye: 5, 36, 51, 535,
538, 561; —dīvāniyye: 376, 378
tekā‘üd: 303
tekye: 425, 514; —nişīn: 308, 340
temlīk: 471, 513, 515, 517, 519, 524,
543, 561, 563
tereke: 3, 5, 561
termīm ve ta‘mīr: 492
tesbīh: 417
tevcīh: 160, 188, 209, 290, 349, 466
tevliyet*
tevzī‘: 9, 454, 555; —kādī: 426
tevzī‘-nāme: 440, 505, 523, 538,
539; —kādī-i Gelibolu: 454;
—Sultān Bāyezīd: 524; —Sultān
Mehmed: 465
tevzī‘āt, bk. tevzī‘
te’zīn, bk. mü’ezzin
tezkire: 628
tilāvet: 437, 439; —Furkān-ı ‘Azīm:
438; —Kur'ān-i ‘Azīm: 445
tīmār*; —bevvāb: 262; —dizdār:
198; —hisār-eri: 5; —mustahfızān:
9, 139; —mustahfızān-ı kal‘a: 2,
157; —sāhibi: 140, 141, 142, 143,
352; —ser-bölük: 161; —serpiyādegān: 9, 347; —sipāhiyān:
2, 9
tīn-i mahtum hidmeti: 188
tohm: 283, 330, 391, 525
tohm-ı kettān*
top: 36; —‘arabacısı: 561; —hidmeti:
36
topcıyān: 50; —Dergāh-ı ‘Ālī: 492;
—kal‘a: 174
topcılar-başı: 492
tosun: 505, 510
toviçe: 302
tulum: 4
tulum peyniri: 4
turşı, balık: 4
turşıcı: 33
tuzakcılık hidmeti: 364
tuzakcıyān: 364
tuzcu: 375, 376, 378
tuzcıyān, bk. tuzcı
tuzculuk hidmeti: 375, 376
tuzla: 139, 376, 379; —dolābları:
378
türāb-ı kāse: 339
[türāb-ı rīk], bk. türāb-ı rink
türāb-ı rink [türāb-ı rīk]: 135
türbe: 417, 418, 424, 484, 509, 545,
556; —mutahhara: 540, 542
türbedār: 417, 498, 546
63
‘ulemā-i sālihīn: 432
un-kapanı: 554; —yeri: 554
‘utekā*
uyuzdan kırılmak: 510
ücret: 378, 484; —gendüm-i küp: 554;
—meremmetci: 422; —sakkā:
426, 427, 433, 439, 440, 451,
453, 454, 478, 479, 484, 498,
499, 557; —sakkā-i matbah: 463;
—tabbāh: 451, 463, 505, 524, 539
ümerā-i sābık: 593
ünügi: 197, 198, 382, 383, 384, 386,
389, 392, 530, 532, 533
üstübüci: 50, 54
üstübüciyān, bk. üstübüci
üzüm: 389
üzümcü: 14, 114
vakf*; —‘āmm: 536; —cāmi‘: 528,
455, 465, 512, 516, 528, 547,
555, 556; —çeşme: 445; —ev:
537; —evlād/evlādlık: 428, 462,
476, 480, 490, 529, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 553, 557;
—‘imāret: 37; —köy: 428; —medrese: 450, 452, 556; —mülk: 507;
—yeri: 537; —zāviye: 203, 255,
424, 426, 451, 504, 505, 523
vakf-nāme: 432, 444, 452, 454, 457,
469, 481, 492, 518, 524, 526, 528,
538, 543, 554; —hümāyūn: 538
vakf-ı ebnā, bk. vakf-ı evlād
vakf-ı mescid*
vakfiyye*
vakfiyyet*
vākıf*
vakt; — ‘asr: 421; —ta‘ām: 511
vāridīn ve sādırīn, bk. āyende ve
revende
varil: 4
vasī-i muhtār: 432
vasiyet-i vākıf: 457
vazīfe: 52, 417, 422, 456, 467, 469,
470, 478, 498, 499, 503, 504, 511,
524, 547, 551, 553, 556, 557;
—cāmi‘: 556; —huffāz: 453;
—imām ve hatīb: 518; —‘imāret:
498, 499; —kayyum: 518; —medrese: 498, 499; —mürtezika: 453
vekīl: 471
vekil-i harc: 417
vezā’if, bk. vazīfe
vilāyet: 490, 504, 508, 553; —livā:
9; —yazılmak: 471
vukiyye: 281, 282
yaban: 4, 65, 628
yaprak: 483
yağ: 4, 5, 7, 427, 468, 510; —bahāsı:
467; —tulumu: 4
yağcı: 3, 103, 108, 198, 199, 261,
282, 284, 288, 294, 298, 300,
301, 302, 304, 305, 308, 329,
330, 331, 335, 505, 522, 534, 541
yağcıyān, bk. yağcı
yalı/yalu: 89; —muhāfazatı: 5, 125
yamak*
yava: 130, 372, 494, 500, 502, 516,
524, 563; —harācı: 154, 155;
—müjde-i esīrān: 83
yaya: 83, 327, 411, 542; —çiftliği:
204; —oğlu: 107; —ve müsellem
çiftlikleri: 593; —ve müsellem
defterleri: 577; —ve müsellem
köyleri: 3; —yeri: 35
yaycı: 10, 33
yayla: 334
yek-dest: 304
yemlik: 6
yeñiçeri: 384; —kātibi: 517; —odaları:
511
yer-evi: 421, 428, 434, 437, 439,
445, 454, 458, 469, 480, 506,
507; —büyük: 537; —suffelü:
469; —tavanlu: 469
yer; —hālī: 517; —kadīmlik: 517
yerlü: 4; —kudemā: 505
yol: 291, 422, 514; —Bolayır: 427;
—İstanbul: 517
yörük: 3, 201, 235, 243, 249,
284, 288, 299, 304, 307,
318, 329, 332, 341, 365,
534, 543; —eşküncisi: 283,
320
281,
317,
522,
284,
yörükān, bk. yörük
yund: 344, 346, 510
yundoğlanı: 281
za‘ferān: 4
za‘īm: 9, 289
zābit: 6, 486, 505
zāviye*
ze‘āmet: 2, 3, 281, 365
zemīn*
zenbürekcilik hidmeti: 58
zenbürekciyān: 58, 59
zerd-ālū: 389
zerde pirinç bişmek: 511
zevāyid: 425, 456, 498, 547; —hāssa-i
mīr-livā: 254, 258; —mīr-livā:
218, 264, 271, 279; —tīmār: 334
zevāyid-hor, bk. zevāyid-horān
zevāyid-horān: 417, 418, 456
zeyt/zeytūn: 4, 5, 6, 71, 74, 75, 78,
132, 390, 503; —yağ: 6
zimmet/zimem: 453; —nās: 445, 456,
460, 470, 489
zimmī: 126
zindān-ı nefs-i şehr: 83
zirā‘at*
zirā‘at; —çapa ile: 6; —ve hırāset:
202, 538
ziyāde: 426
 Defterde sıkça geçteği için bu terimlerin karşılarına sayfa
numaraları verilmemiştir.
64
1519 Tarihinde Gelibolu Livası Haritası
(Haritanın kendinde başlık olduğu için basım esnasında yukarıdaki başlık çıkarılacak)
65
75 NUMARALI GELİBOLU LİVASI
MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ
TRANSKRİPSİYON
s. 2
Fihrist
Mahallāt-ı Nefs-i Şehr-i Gelibolu
Cemā‘at-i Rü’esā ve ‘Azebān-ı Gelibolu
Mahallāt-ı Gebrān-ı Gelibolu
Karye-i Maydos ve karye-i Kirte
Hāsshā-i Pādişāh-ı Ālem-penāh
Hāsshā-i Mīr-livā-i Gelibolu
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i Palo-kasrı
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i Gelibolu
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Ze‘āmet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān
Evkāf-ı merhūm ve mağfūr Süleymān Paşa tābe-serāhu
Evkāf-ı Mesācid-i Şehr-i Gelibolu ve Evkāf-ı Kurā-i Nāhiye-i
Gelibolu
Evkāf-ı Mesācid-i Şehr-i Mıgalkara ve Evkāf-ı Nāhiye-i
Mıgalkara
Evkāf [ve] Emlāk, der-Nāhiye-i Mıgalkara
Müsellemān-ı Nāhiye-i Karı-yaya
Ve Ece-ovası ve Evreşil9
Ve Müsellemān-ı Eşkünciyān-ı Nāhiye-i Mıgalkara
s. 3
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Livā-i Gelibolu
Kazā-i Gelibolu'ya müte‘allık kurā re‘āyāsı zirā‘at itdüklerinden on kīlede bir kīle ‘öşr ve her bir muddan buçuk kīle
sālāriyye deyü virürler ve tamam çiftlik dutan kimesneler
yiğirmi ikişer akça çift resmin virürler ve şol ra‘iyyet ki çiftlik
tutmaz çifti olup zirā‘at ider nīm çift deyü on bir akça virürler
ve çiftlik dutmayup ve çifti dahi olmayan resm-i bennāk deyü
yılda dokuz akça virür ve her mücerred resm-i mücerred deyü
yılda altı akça virür. Mücerred dahi çiftlik dutduğu takdīrce
‘ādet üzre yiğirmi ikişer akça tamam çift resmin virür ve şol
yerde ki sipāhī tā’ifesinden olup ra‘iyyet çiftliğin dutar tamam
çift resmin virüp ve on kīlede bir kīle sāhib-i arza ‘öşr virürler
ve sālāriyye virürler. Müsellem ve yamak ve yağcı ve küreci
ve cānbāz ve yörük ve bunlaruñ emsāli tā’ife olduğu yerde
hidmetleri ‘avārız mukābelesindedir. Ol tā’ifeden ra‘iyyet
çiftliğin dutanlar yiğirmi ikişer akça çift resmin virürler. Bu
tā’ifeden tamam çiftlik tutmayup ammā çifti olup zirā‘at iden
kimesneler boyunduruk hakkı deyü on birer akça virürler ve
on kīlede bir kīle ‘öşr virürler ve sālāriyye virürler. Çiftlik
dutmayup ve çifti olmayanlar oturdukları yerde ‘ādet-i duhānī
deyü yılda altışar akça virürler ve terekeden gayrı nohud ve
mercümek ve bunuñ emsāli hubūbātdan ve fevākihden dahi
onda bir ‘öşr virürler ve besātin ve kovandan ‘öşr alınur ve
cürm ü cināyet husūsunda yaya ve müsellem köylerinden
gayrı serbest olmayan tīmārlardan vāki‘ olan cürmüñ nısfı
sancakbeyiniñ ve nısfı sāhib-i tīmāruñdur ve resm-i ‘arūs ve
tapu-i zemīn sāhib-i tīmāra mahsūsdur. Sancakbeyi cānibinden
dahl olunmaz. Ze‘āmet ve arpalıklar ve çeribaşılık ve çavuş
tīmārı ve dizdār tīmārları serbestiyet üzre zabt ve tasarruf
olunur. Bu tīmārlaruñ cürmüne ve cināyetine ve resm-i
‘arūsuna kul ve cāriye muştuluğuna ve sā’ir bādhavāsına
sancakbeyi sübaşıları ve adamları dahl itmezler. Mıgalkara
kādīlığına müte‘allık olan kurāda dahi resm-i çift husūsunda
ve gayrı husūsiyyātda vech-i meşrūh üzre ‘amel olunur ve
Gelibolu kādīlığına müte‘allık sancakbeyi hāsslarından Hora
ve Ganos nām köyler re‘āyāsı sancakbeyine nakd virürler.
Ba‘zı yılda ikişerz yüz akça ve ba‘zıları yüzer akça virürler.
9
BOA, TD 67, s. 111'de “Nāhiye-i Evreşe-ili” şeklinde yazılmıştır.
Ve mücerred olanlar kırkar akça virürler. Ve bāğları olanlar
yılda birer kabakulak dolu şıra ile virürler. Kabakulak dahi
re‘āyā yanlarındandır ve bundan gayrı karye-i Hora'da
kabakulakcı kāfirler vardır. Yılda maktū‘ boş kabakulak
virürler. Ayruk nesne virmezler. ‘Āmil ol boş kabakulakdan
virür, şıra ile doldurup ‘āmile teslīm iderler. ‘Āmil boş virdüği
kabakulaklara doldurdukları şıra bahāsında ‘āmilden on beşer
akça virilür. Gelibolu'da şehir kāfirlerine her kabakulağı kırkar
akçaya virürler. Manapolya tutulup satılur. Zikr olunan kabakulak ‘ādeti ve manapolya kadīmī kānūnlarıdır ve karyeteyn-i
mezbūretān dağlu taşlu sarp yerler olmağın iken zirā‘at
itmezlerimiş. Ammā azdan ve çokdan zirā‘at itdükleri takdīrce
‘ādet üzre ‘öşr virürler ve olan yerde ibrişimden ‘öşr virürler
ve olıgelen ‘ādet üzre resm-i ‘arūs virürler ve zikr olan
köylerde olan iskeleden ‘öşr-i māhī ve resm-i gümrük ve bāc
azdan ve çokdan her ne olur ise sancakbeyi cānibinden zabt
olunur. Kadīmden ve re‘āyā tā’ifesi sipāhīlerine anbār yapmak
bābında ve her kişi ki zirā‘at ider ‘öşrünü akreb bāzāra iletmek
bābında ve gayrı husūsiyyātda kānūn-ı mukannen üzere ‘amel
olunur.
s. 4
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i İmroz
Mā-tekaddümden harāc ve ispençe virmezler. Palyanbolu
cānibinde tamam çift dutanlar yılda yetmişer akça resm-i çift
virürler. Nīm çift dutan otuz beşer akça resm-i çift virür ve
zirā‘at itdüklerinden ‘öşr mukābelesinde ellerinde olan
yerleriniñ mikdārına göre mukāta‘a-i zemīn virürler, ‘öşr
virmezler ve İskinid nām mevzi‘de olanlar yerleri çok olmağın
ekdüklerinden ‘öşr virür ve zeytūndan ‘öşr virürler. Mukāta‘a-i
zemīn virmezler. Ekdüklerinden ‘öşr virürler. Aralarında cārī
ve ma‘mūl olan İstanbul kīlesidir. Mukaddemā ol kīle ile onda
bir kīle ve harmandan harmana bir kīle sālāriyye virürken ‘öşr
alan kimesneler soñradan kalbur deyü bir muhālif ölçü ile
ta‘şīr idüp üzerelerine bid‘at olmağın re‘āyā rencīde ve
müteşekkī oldukları ecilden ber-mūceb-i fermān-ı ‘ālīşān
kalbur ile ölçmek ref‘ olunup evvelki ‘ādetleri üzre kīle ile
ölçmek mukarrer olundu ve mevzi‘-i mezbūrda olanlar dahi
tamam çift dutanlar yetmişer akça ve nīm çift dutanlar otuz
beşer akça resm-i çift virürler ve ‘ādet-i ağnām husūsunda
cezīre-i mezkūrda ale't-tevālī kuzu koyundan ayrılmayup
kuzuları bir mevsime mahsūs olmaduğiçün kuzuları bile
sayılmayup kuzusuz koyun başına birer akça virdiklerinden
soñra müsellem olanlardan gayrisi şunlaruñ ki koyunun kırk
veyāhūd kırkdan ziyāde olıcak bir koyun ve bir kuzu minatiko
diyü virürler. Kırk koyundan eksik olıcak heman bir koyun
minatiko virürler ve İskinid cānibi koyunu olanlar yılda on
ikişer akça resm-i ağıl virürler. Mukāta‘a-i zemīn virdükleri
yerde resm-i ağıl yokdur ve kovan başına birer akça resm-i
küvāre virürler ve cezīre-i mezkūruñ cümle köylerinde satılan
şıralardan medre başına birer akça virürler ve bid‘at-ı hanāzīr
canavar başına ikişer buçuk akça virürler. Kiçi canavarıñ
üçünden bir canavar resmi alınur ve cezīre-i mezkūrda vāki‘
olan iskelede gümrük husūsunda ‘ādet ve kānūn budur ki
cezīre-i mezkūrda mütemekkin olan kimesnelerden gayrı
yerden koyun ve kuzu getürüp cezīrede satarsa koyun başına
bir akça ve iki kuzuya bir akça gümrük virürler. Getürdüğü
koyunu birkaç gün cezīrede çıkarup dahi cezīrede satmayup
girü yabana gitmelü olursa yerlü olduğu içün gümrük virmez
ammā şöyle ki gayrı yerden koyun ve kuzu getüren cezīre
halkından olmayup yabandan adam olursa uğrayup cezīrede
satıcak koyun başına bir akça ve iki kuzuya bir akça ‘ādet üzre
tamam gümrük virür. Şöyleki davarın çıkarup dahi bir gün ve
yāhūd iki gün az ve çok ne mikdār durursa durup dahi
cezīrede satmayup yabana gitmelü olduğu takdīrce yabandan
kimesne olduğiçün iki koyuna bir akça ve dört kuzuya bir akça
hisābı üzre nısf gümrük virür ve cezīreden koyun ve kuzu
69
yabana gitmelü olursa alup giden eğer yerlü olsun ve eğer
yabandan adam olsun bir koyuna bir akça ve iki kuzuya bir
akça hisābı üzre tamam gümrük virür ve cezīreden yabana
giden bārgīrden ve sığırdan davar başına on ikişer akça
gümrük alınur ve yabandan cezīreye gelen bārgīrden ve
sığırdan eğer yerlü kendü hidmeti ve maslahatı içün getürürse
gümrük virmez, satduğu takdīrce davar başına on ikişer akça
‘ādet üzre tamam gümrük virür ve yağ ve bal ve peynir/penīr
husūsunda sekiz baş peynire bir akça gümrük virülür ve tulum
peyniri olıcak tulum eğer büyük olsun ve eğer küçük her
tulum başına üç akça gümrük alınur. Yağ ve bal tulumu dahi
böyledir ve cezīreden yabana giden kebelüden iki kebeye bir
akça gümrükdür ve yabandan getürülen sābūndan ve
havyardan sābūn sanduğuyla olursa bir sanduk sābūndan on
bir akça gümrük alınur. Sanduğuyla olmazsa kantār hisābı
üzre kantār başına dört akça gümrük alınur ve bir varil
havyardan on akça gümrük alınur ve turşı balık gelürse bir
kabakulak balıkdan dört akça gümrük alınur ve yabandan
gelenden susığırı derisine bir deriye üç akça gümrük ve
karasığır derisine bir deriye bir akça gümrük alınur. Kürk içün
deri gelürse gelen deriniñ bahāsı hisāb olunup yüz akçada dört
akça gümrük alınur ve bu mezkūrātdan gayrı biber gibi ve
za‘ferān gibi ve gayrı hurdevāt metā‘dan her ne gelürse
bahāları hisāb olunup yüz akçadan dört akça hisāb üzre
gümrük alınur. Re‘āyā-yı cezīre-i mezkūre vech-i meşrūh üzre
hukūk-ı şer‘iyyei ve rüsūm-ı ‘örfiyyei edā itdüklerinden soñra
kürekciden ve bennādan ve cerehordan fi'l-cümle cümle-i
‘avārız-ı dīvāniyyeden mu‘āflardır. Mu‘āfiyetleri ve hakīkat-i
hālleri vukū‘ üzre mufassal ve meşrūh defter-i cedīd'e sebt
olundu.
s. 5
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i Limnos
Şunlar ki pāsbānlardır. Kadīmden yılda on beşer akça harāc ve
onar akça ispençe virürler ve şunlar ki ‘aseslerdir on ikişer
akça harāc ve onar akça ispençe virürler ve şunlar ki
müsellemlerdir on beşer akça harāc ve on ikişer akça ispençe
virürler kadīmden ve şunlar ki keştībānlardır on ikişer akça
harāc ve onar akça ispençe virürler ve zikr olan tā’ife ‘ādet
üzre sā’ir hukūk-ı şer‘iyyei ve rüsūm-ı ‘örfiyyei edā iderler ve
sā’ir re‘āyā dahi üç nev‘le defter-i hākāniye sebt olundular.
A‘lāları kırkar akça harāc ve yiğirmi beşer akça ispençe
virürler ve mutavassıtü'l-hāl olanlar otuz beşer akça harāc ve
ve yiğirmi beşer akça ispençe virürler ve ednā hāl olanlar
otuzar akça harāc ve on beşer akça ispençe virürler ve
mücerred olanlar on beşer akça harāc ve onar akça ispençe
virürler ve bu mecmū‘uñ harācları hāssa-i hümāyūn içün zabt
olunur. İspençeleri sāhib-i tīmāruñdur ve bāğlarından
dönümden dönüme sekizer akça resm-i dönüm virürler ve
terekelerinden ve bākī hubūbāt cinsinden ve olan yerde
gügülden ve zeytūndan ve badamdan ve besātīnden ve
fevākihden kānūn-ı şer‘-i nebevī üzre ‘öşr virürler ve ‘öşr-i
küvāre kovan başına resm-i kovan deyü birer akça virürler ve
cürm ü cināyet husūsunda hisār-eri tīmārlarına müte‘allık
köylerüñ cürm ü cināyeti nısf sancakbeyiniñ ve nısf sāhib-i
tīmāruñdur ve resm-i ‘arūs olduğu yerde sāhib-i tīmāra
mahsūsdur. Bunuñ üzre defter-i hākāniye sebt olundu ve
‘ādet-i ağnām husūsunda cezīre-i mezkūreniñ havası mu‘tedil
olup ziyāde sovuk olmamağın cemī‘ zamanda koçların
koyunlarından ayırmadukları ecilden kuzuları bir mevsime
mahsūs değüldür. Resm-i ganem cem‘ olunduğu vakitde
anasını emer bulunan kuzu sayılmaz mā-‘adāsı sayılup her
koyun başına bir akça resm-i ganem alınur. Kadīmden koyun
başına bir akça resm ve ağıldan ağıla yiğirmi dörder akça
resm-i ağıl viregeldikleri ecilden evvelki ‘ādetleri üzre koyun
başına bir akça resm-i ganem ve her ağıldan yiğirmi dörder
akça resm-i ağıl deyü virilmek üzere defter-i cedīde kaydolundu.
70
‘Ādet-i ağnām cem‘ olınacak resm-i ağıl dahi bile alınup
‘ādet-i ağnām ve resm-i ağıl hāssa-i hümāyūn içün zabt
olunur. Kurā-i cezīre-i mezkūre halkı hukūk-ı şer‘iyyei ve
rüsūm-ı ‘örfiyyei vech-i meşrūh üzre edā itdüklerinden soñra
cezīrede etrāfda deryā kenārında olan karavul yerlerin görüp
gözedüp muhāfazat itmek kadīmī hidmetleridir. Sā’ir ‘avārız-ı
dīvāniyyeden ve tekālīf-i ‘örfiyyeden mu‘āf olmağıçün hükm-i
hümāyūnları vardır. Sancakbeyleri cānibinden aralarında
sübaşı olanlar yalı muhāfazatına varmamak içün oturak deyü
re‘āyādan her yıl akça aldukları üzerlerine soñradan bid‘at
olmağın re‘āyā bu husūsda rencīde ve müteşekkī oldukları ‘arz
olunup oturak ‘ādeti üzerlerinden ref‘ olundu. Kadīmden ide
geldikleri üzre lāzım ve lā-büdd olan yerlerde yalı muhāfazatın ideler. Bu husūsiçün re‘āyādan oturak min-ba‘d akça
alınmaya deyü buyrulmağın oturak ‘ādetinden defter-i cedīd-i
hākāniye hāsıl kayd olunmadı.
‘Ādet-i İskele ve Gümrük, der-Cezīre-i Limnos
Cezīrede olan kurāda satılan hamrdan yiğirmi medreden yüz
medreye dahi ziyādeye varınca iki medre şıra alınup hāssa-i
hümāyūn içün zabt olunur ve bundan gayrı satılandan her
medre başına birer akça alınup māl-ı pādişāhī içün zabt
olunur. Şöyle ki köyde şıra yiğirmi medreden eksik olup on ve
on beş medre olduğu takdīrce on dokuz medreye varınca bir
medre alınur ve cezīreden bārgīr ve sığır ve koyun satılup
iskeleden yabana gitmelü olıcak her bārgīrden ve sığırdan on
ikişer akça alınup māl-ı şāhī içün zabt olunur ve koyundan
dahi koyun başına ikişer akçadır ve cezīrede satılup yabana
giden baldan ve yağdan ve peynirden ve bu cins gayriden her
ne giderse hisāb olunup yüz akçadan altı akça gümrük alınur
ve yabandan iskeleye gelen metā‘dan yüz akçadan beş akça
gümrük alınur ve buğday ve arpa ve nohud ve gayrı hubūbāt
cinsinden satılup yabana gitmelü olıcak cezīre-i mezkūrda on
altı kīle bir mudd hisāb olunur. Her muddan üç akça gümrük
māl-ı pādişāhī içün zabt olunur.
s. 6
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i Taşyoz
Hāssa-i pādişāh-ı ‘ālem-penāh halledellahu te‘ālā-mülkehu
cezīre-i mezkūrda olan re‘āyā çifti olanlar ‘öşr mukābelesinde
ellişer akça resm-i çift deyü virürler. Ammā ‘öşr virmezler. Az
zirā‘at iden çok zirā‘at iden çift resmin beraber virürler ve çift
resmin virdüklerinden gayrı üzerlerinde ‘āmil olan veyāhūd
her kim zābit olursa yemlik deyü çiftden çifte buçuk kīle
çavdar viregelmişlerdir ve bakladan ve mercümekden ve
soğandan ve sarımsakdan ve kettāndan ve olan yerde gügülden
‘öşr virürler ve çapa ile zirā‘at idenler çiftlü gibi değüldür. Her
ne ekerlerse ‘öşrlerin virürler. Enār ve incir ve zeytūn ve
badam ve ceviz olan yerlerde ‘öşrin virürler ve defter-i
hākānīde ta‘yīn olunan üzre harāc virürler. Ekseriyā harācları
otuzar akçadır ve ta‘yīn olunan harāclarından gayrı yiğirmi
beşer akça ispençe virürler ve resm-i ganem husūsunda
mukaddemā koyun ve keçi başına eyüden (?) ve yatludan (?)
birer akça alınurmuş. Sekiz yıl mikdārı vardır ki ‘amil olanlar
akça almakdan vazgelüp on davardan bir davar alınmak ‘ādet
itmişler. Soñradan üzerlerine bid‘at olmağın re‘āyā davar
alınduğundan rencīde ve müteşekkī oldukları ‘arz olunup
kadīmī ‘ādetleri mūcebince birer akça alınmak buyrulmağın
koyun ve keçi başına birer akça alınmak üzre defter-i hākāniye
sebt olundu ve resm-i küvāre kovan başına birer akça
viregelmişlerdir ve kovanları durduğu yer içün resm-i ağıl
deyü ikişer akça virürler. Kovanı az olan ve çok olan ağıl
resmin beraber virürler ve olan yerde bid‘at-i hanāzīr canavar
başına bir akça alınur ve şıralarından ‘öşr virürler ve cürm ü
cināyet husūsunda günahlarına ve şenā‘atlarına göre ‘ādet ve
kānūn üzre cerīmedir ve resm-i gerdek bākireden ve seyyibeden otuzar akça alınur ve cezīre-i mezkūrede olan bīveler on
sekizer akça harāc deyü ve altışar akça ispençe deyü yılda
yiğirmi dörder akça virürler. Kadīmden ‘ādet-i re‘āyā-yı cezīre-i
mezkūre vech-i meşrūh üzre icrā olunmak mukarrer kılınup
defter-i cedīd-i hākāniye sebt ü kayd olundu.
‘Ādet-i İskele-i Liman-hisār
Nefs-i Liman-hisār kurbünde olan iskelede cezīreye gelen ve
giden davardan bā[r]gīre ve sığıra dörder akça gümrük alınur.
Koyun ve keçi olursa dört koyuna bir akça alınur ve sā’ir
hurdevātdan her ne olursa bahāsı hisāb olunup yüz akçada iki
akça gümrük alınur ve kebe olursa kebeye bir akça gümrükdür
ve bal olursa kantār başına bir akçadır. Zeytūn yağı ve bunuñ
emsāli gayrı metā‘dan olduğu takdīrce bahāsı hisāb olunup
yüz akçada iki akça gümrük alınur.
s. 7
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i Semadirek
Hāssa-i Mīr-livā-i Gelibolu cezīre-i mezkūrda olan re‘āyā
harāc ve ispençe deyü yılda elli ikişer akça virürler. Müzevvec
ve mücerred kisb ü kāra kādir olanlar her nefer başlu başına
harāc ve ispençe deyü elli ikişer akça virürler. şimd[i]
sancakbeyi cānibinden zabt olunur ve zirā‘at itdüklerinden
cemī‘-i hubūbātdan ‘öşr virürler ve bāğlarından harāc virürler
ve ‘ādet-i ağnam koyun başına birer akça virürler ve ‘öşr-i
küvāre kovan başına bir akça virürler ve cürm ü cināyet husūsunda günahlarına göre ‘ādet ve kānūn üzre cerīmedir. Sahh
zālik.
‘Ādet-i Gümrük-i İskele-i Cezīre-i Semadirek
Cezīreden yabana giden koyun ve kuzudan koyun başına bir
akça ve iki kuzudan bir akça gümrük alınur ve yağ ve bal ve
peynir olduğu takdīrce bahāsı hisāb olunup yüz akçada dört
akça resm-i gümrük alınur ve cezīreye gelen bārgīrden ve
sığırdan altışar akça alınur. Cezīreden giden bārgīr ve sığırdan
dahi böyledir ve kebe olursa bir kebeden bir akça alınur ve
kettān ve sābūn ve havyar gibi ve bunların emsāli bi'l-cümle
kantāra müte‘allık metā‘dan kantār başına altışar akça resm-i
gümrük alınur.
s. 9
Elhamdülillahi zi'l-kudreti ve'l-bekāi ve'l-kuvveti ve'l-bahāi
ve'l-‘azameti ve'l-kibriyā’illezī tekaddeset sebühāti cemālihi
‘ani'l-endādi ve'l-ekfāī ve te[ne]zzehet sürādikatü celālihi ‘an
‘arūzi't-tagayyür ve'l-fenāi kelle ‘an-istīfāi sahāyifi kemālihi
elsinetü ecelleti'l-‘ulemāi ve vakafe dūne ‘azameti şānihi
‘ukūlü e‘āzimi'l-‘ukalāi ve hassa men-ihtārahu min ‘ibādihi biefānīni'n-ni‘ami ve esālibi'l-alāi nahmeduhu hamden bi-hakkı
yakzın na‘mā ve neşkuruhu şükran yaktadī'l-mezīde mine'l‘atāi ve nüsallī ‘alā seyyidinā Muhammedin efdali'r-rüsuli
ve'l-enbiyāi ve eşrefi ehli'l-arzi ve's-semāi ve ‘alā ālihi'letkıyāi ve ashābihi's-sü‘edāi mā-te‘akabe'z-zulemi ve'z-ziyā
ve tenābevebe's-subhu ve'l-mesā. Ammā ba‘d īn mufassal
defter-i vilāyet-i livā-i Gelibolu hamahallahu ‘ani'l-āfātı ve'lbeliyye be-emr-i hazreti sultān-ı a‘zam ve hükm-i hākān-i
mu‘azzam mālik-i rikābi'l-‘Arabi ve'r-Rūmi ve'l-‘Acemi.
Hāfız-ı bilādullāh, nāsır-ı ‘ibādullāh, celālü'd-devleti ve'd-dīn
gıyāsü'l-islāmi ve'l-müslimīn mu‘īnü'l-guzāti ve'l-mücāhidīn
kātilü'l-kefereti ve'l-mütemerridīn kāhirü'l-havārici ve'lmüşrikīn a‘zamü'l-mülūki ve's-selātīn zıllullāhi fi'l-arzīn
hüsrev-i sāhib-kırān-ı kişver-güşāy-i gītī-sitān matla‘-ı
envāru'l-‘adli ve'l-ihsān a‘nī Ebu'l-feth-i kāmrān es-sultān ibnü
sultān Sultān Selīm Şāh bin Bāyezīd Hān halledallāhü'lmelīkü'l-müste‘ān-mülkehu ve sultānehu ilā āhiri'd-devrān ve
zeyyene serīre'l-‘izzi bi-vücūdi cūdihi ve efāza ‘ale'l-‘ālemine
āsāre ‘adlihi ve cūdihi āmin yā mu‘īn bi-hakkı Muhammedi'lMustafā ve ālihi't-tayyibine't-tāhirīn. Temmet tahrīr ve hilye-i
tecdīd yāft be-emānet-i bende-i kemterīn İbrāhīm el-emīn ezza‘īm ve kātib ‘abd-i kemter ve çāker-i ahkar Hüsrev bin
‘Abdullāh ‘an-‘utekāi Mustafā Bey el-merhūm ve īn defter-i
mes‘ūdü'l-ibtidā mahmūdü'l-intihā der-Haleb be-hazret-i
pādişāh-ı ‘ālem-penāh ma‘rūz-geşt, der-sādis ‘aşer şehr-i rebī‘ü'lāhir min-şuhūri sene erba‘a ve ‘işrīn ve tis‘a-mi’e ve hāssahā-i
mīr-livā ve zü‘amā ve tīmārhā-i sipāhiyān ve mustahfızān ve
ser-piyādegān ve gayruhu ber-mūceb-i fermān-ı hümāyūn
tevzī‘ ve taksīm üftāde der-beyāz-amed ve bi-hayrin itmām ve
ihtitām yāfte be-Hızāne-i ‘Āmire ‘ammerehallāhu bi-bekā’in
ve ileyhā īsāl ve teslīm şud fī şehri Zi'l-ka‘de min-şuhūri sene
hamse ve ‘işrīn ve tis‘a-mi’e, hicriyye nebeviyye.
Nefs-i Şehr-i Gelibolu
Mahalle-i Mescid-i Sultānü'l-muvahhidīn ve burhānü'lmuhakkıkīn Mevlānā Şeyh Muhyi'd-dīn bin Yazucu
Hasan veled-i ‘Abdullāh, imām
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
Hāne
11
s. 10
Mücerred
6
Mahalle-i Mescid-i Ümizci
Yūsuf veled-i Mehmed, imām
Hızır veled-i İlyās, mü’ezzin
Hācī İskender, yaycı
Hāne
13
Mahalle-i Mescid-i Hoca ki el-meşhūr Buçuk-Kilindir
Yūsuf veled-i Mehmed, imām
Hasan veled-i Bahādır, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
16
5
s. 11
Mahalle-i Mescid-i Veled-i Hasancık
Mehmed veled-i Mustafā, imām
‘Abdullāh veled-i ‘Alī, mü’ezzin
‘Alī, ağır barcı
Hāne
Mücerred
21
6
Mahalle-i Mescid-i Sultān-zāde nām-ı diğer Sunkurca10
Mūsā veled-i Hamza, imām
‘Alī veled-i Şīrmerd, mü’ezzin
Mehmed veled-i Atmaca, kassāb
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, hallāc
Hāne
18
s. 12
Mücerred
5
Mahalle-i Mescid-i Kılabudancı[-zāde]11
Süleymān veled-i Oruç, imām
Hızır veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
Yūnus veled-i Mustafā, kirişci
İdrīs, pabūcī
‘Alī, helvā’i
Hüseyin-i Siyāh, sābūnī
10
11
BOA, TD 490, s. 23'te “Mahalle-i Mescid-i ‘Ā’işe-Sultān nām-ı diğer
Sunkurca” şeklindedir.
BOA, TD 75, s. 454.
71
Hızır veled-i ‘Abdullāh, başmakcı
Mahmūd veled-i Menteş, çilingir
Mama veled-i İbrāhīm, çilingir
‘Alī veled-i Taşgun, helvā’i
Hāne
Mücerred
s. 13
Mahalle-i Mescid-i Hasan Paşa
Dursun veled-i Yūsuf, imām
‘Alī veled-i İbrāhīm, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i İskender-zāde
Yūsuf veled-i Seydī, imām
Dervīş Mehmed, mü’ezzin
Hızır veled-i ‘Abdullāh, hammāl
Şīrmerd, habbāz
Bālī veled-i ‘Abdullāh, bozacı
Hāne
s. 14
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Harāccı-Hamza
Hamza veled-i Mehmed, imām
Hācī ‘Alī veled-i Hācī Hüseyin, mü’ezzin
Alagöz veled-i ‘Abdullāh, habbāz
‘Alī Bālī, tabbāh
Hasan, mu‘tak-ı Kātib Bālī, tabbāh
Kāsım veled-i ‘Abdullāh, kuyumcu
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Kırımlu-Hızır
Ahmed veled-i ‘Abdullāh Dede, imām
Hasan veled-i Mukbil, mü’ezzin
‘Alī veled-i Hasan, pābūcī
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, habbāz
Bostān, üzümcü
‘Alī veled-i İsmā‘īl, mūze-dūz
Hāne
s. 15
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Veled-i Kul-Hızır
Mehmed veled-i Hācī Hamza, imām
‘Alī veled-i İskender, mü’ezzin
‘Ali-yi Siyāh, hayyāt
‘Alī veled-i Mehmed, pābūcī
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Hācī-Mustafā
Mustafā veled-i Mehmed, imām
Yūsuf veled-i Mustafā, mü’ezzin
Hāne
72
21
4
10
3
21
5
25
5
s. 16
Mahalle-i Mescid-i Veled-i Pābūcī
Mehmed veled-i Çalabvirmiş, imām
‘Alī veled-i Hamza, mü’ezzin
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, ne‘āl
Hızır Bālī veled-i Mahmūd, kātib
Hāne
Mücerred
19
2
Mahalle-i Mescid-i Dizdār
Mūsā veled-i Süleymān, imām
Hāne
13
Mahalle-i Mescid-i Hüseyinci
‘İvāz veled-i Hācī Murād, imām
Mehmed veled-i İbrāhīm, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
15
3
s. 17
Mahalle-i Mescid-i Keçeci-Hācī
Hācī veled-i İlyās, imām
‘Alī veled-i Hamza, mü’ezzin
Kāsım veled-i ‘Abdullāh, neccār
Mama, mu‘tak-ı Ya‘kūb, beytü'l-mālī
Hāne
30
Mahalle-i ‘İmāret-i Saruca-Paşa
Mevlānā Zeynüd'-dīn veled-i İhtiyār, imām
Hamza veled-i Karaca, mü’ezzin
Hāne
16
Mahalle-i Mescid-i Hoca-Hamza
Dursun veled-i Hamza, imām
Yūsuf veled-i Hoca Bekir, mü’ezzin
‘Osmān, penbe’i
Yādigār, hammāl
Evrenos, kirişci
Hāne
30
s. 18
Mücerred
33
9
33
5
Mahalle-i Cāmi‘-i Ahmed-Bey
Mevlānā Şeyh Mehmed bin Şeyh ‘Ömer el-Kehfī, imām
Seyyid Ahmed veled-i Fāzıl, mü’ezzin
Hasan veled-i ‘Abdullāh, re’īs
Hasan veled-i ‘Abdullāh, taşcı
İskender veled-i ‘Abdullāh, tabbāk
Yūsuf, mu‘tak-ı Hüseyin, taşcı
İskender veled-i ‘Abdullāh, dellāk
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Veled-i Cemşīd
Hācī Nasūh, imām
Hızır veled-i Durmuş, mü’ezzin
15
s. 19
Şa‘bān veled-i Yūsuf, na‘l-bend
7
42
7
Yūsuf, hayyāt
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mu‘allim
Hızır veled-i Mustafā, ne‘āl
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Veled-i Karaca
Seyyid Ahmed veled-i Güzelce Seyyid, imām
Baba Yar ‘Alī veled-i Şeyh Mehmed, mü’ezzin
Mehmed veled-i Mustafā, dellāk
Hızır, cerrāh
Hamza, tabbāk
Şa‘bān, külāh-dūz
Mahmūd veled-i Kara Yakalu, ehl-i berāt
Mahmūd veled-i Ahmed, na‘l-bend
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Sinān-Bey
Seferşāh veled-i Mūsā, imām
‘Abdī veled-i Ahmed, mü’ezzin
26
6
Mahalle-i Zāviye-i Hācī-Ahmed-Bey
‘Abdu'l-Latīf veled-i Mehmed, imām
Hācī Murād veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Soyağı12
Mehmed veled-i Saruhān Fakīh, imām
Süleymān veled-i Dedecik, mü’ezzin
İskender veled-i ‘Abdullāh, kuyumcu
Kāsım-ı Ergil, kefş-ger
Hāne
Mücerred
17
6
4
25
5
25
5
Mahalle-i Mescid-i Tabbāğīn
Yahyā veled-i ‘Īsā, imām
Yūsuf veled-i İsmā‘īl, mü’ezzin
Mahmūd veled-i ‘Abdullāh, tabbāk
s. 21
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Cāmi‘-i Gāzī-Hudāvendigār
Mehmed veled-i ‘Alī, imām
Kaya veled-i İlyās, mü’ezzin
Ayas veled-i ‘Abdullāh, kuyumcu
Hāne
Mücerred
12
BOA, TD 490, s. 22'de “Mahalle-i Soyağı-Hācī-Ahmed” şeklindedir.
8
4
Mahalle-i Mescid-i Hācī-Tañrıvirmiş nām-ı diğer Bıçakcıoğlu
Mustafā veled-i Ahmed, imām
İskender veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
Mahmūd veled-i Seydī ‘Alī, kassāb
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, ‘attār
Hāne
19
Mücerred
7
Mahalle-i Mescid-i Ya‘kūb-Bey el-meşhūr be-Hācī-Ya‘kūb-Bey
Yūsuf veled-i Ya‘kūb, imām
Veys veled-i İne Hoca, mü’ezzin
Ahmed, ağır barcı
Hāne
10
s. 20
Mücerred
s. 22
Hāne
Mücerred
29
4
31
7
Mahalle-i Mescid-i Hācī-Timurtaş
Menteş veled-i Emīr, imām
Kātib Hüsām veled-i Hısān, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
10
5
s. 23
Mahalle-i Cāmi‘-i Mesīh-Paşa
Seyyid Mustafā bin Şeyh Şemsü'd-dīn, imām
Hızır veled-i İsmā‘īl, mü’ezzin
Kāsım veled-i Mūsā, mü’ezzin
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mūmcu
Hāne
Mücerred
13
2
Mahalle-i Mescid-i Veled-i ‘Ādil
Mūsā veled-i Hācī İlyās, imām
Ramazān veled-i Hamza, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
26
6
Mahalle-i Mescid-i Gāzī-Hudāvendigār
Ca‘fer veled-i Ya‘kūb, imām
‘Alī veled-i Şāhīn, mü’ezzin
s. 24
Mehmed, mūze-dūz
Hāne
Mücerred
9
3
Mahalle-i Mescid-i Asılhān-Paşa
Hācī Mustafā bin Paşa Yiğit, imām
Mahmūd veled-i Hızır, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
4
2
Mahalle-i Cāmi‘-i Ya‘kūb-Bey el-meşhūr be-Çamluca
Mehmed veled-i ‘Abdu'l-‘Azīz, hatīb ve imām
İbrāhīm veled-i Sa‘īd, mü’ezzin
Mustafā veled-i Hamza, hayyāt
Ca‘fer veled-i Ahmed, pābūcī
Hāne
Mücerred
29
11
73
s. 25
Mahalle-i Mescid-i Hācī-Doğan
Ramazān veled-i Hasan, imām
Hācī veled-i ‘İvāz, mü’ezzin
Hācī ‘Alī, hallāc
Mehmed, kassāb
Hāne
Mücerred
23
4
Mahalle-i Mescid-i Küçük-Hācī el-meşhūr Veled-i İncīl
Saltuk veled-i Halīl, imām
Mehmed veled-i Hızır, mü’ezzin
Saru ‘Alī, ağır barcı
Hāne
25
Mücerred
3
s. 26
Mahalle-i Mescid-i Tat-Ahmed
Mahmūd veled-i Mehmed, imām
‘Alī veled-i Ahmed, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Mütevellī
‘Osmān veled-i Zekeriyyā, imām
Ya‘kūb veled-i Sālih, mü’ezzin
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, kebeci
Timur veled-i İbrāhīm, cüllāh
‘Arab Hamza, camcı
Hācī Mustafā, na‘l-bend
Hamza veled-i Kara Dirlik, hayyāt
Hāne
Mahalle-i Mescid-i ‘Ā’işe-Hātūn
Hācī ‘Ömer veled-i Hācī ‘Alī, imām
Mustafā veled-i Hācī Hamza, mü’ezzin
Hızır veled-i Hācī Mehmed, sābūncu
Nasūh veled-i Latīf, kebeci
Evrenos, ağır barcı
Mahmūd veled-i Hoşkadem, pābūcī
Kara Mahmūd, ağır barcı
Saru Mehmed, ağır barcı
Hāne
s. 27
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Yahşi-zāde
Yūsuf veled-i Hamza, imām
‘Abdī veled-i Mahmūd, mü’ezzin
Köçek, rāhī
Mehmed veled-i ‘Alī, kassāb
Ramazān veled-i Hamza, hekīm
Hızır veled-i Hamza, hallāc
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Kapudan
Hızır Fakīh veled-i İlyās, imām
Hācī Ahmed veled-i İlyās, mü’ezzin
74
12
4
20
31
8
18
20
s. 28
‘Alī Re’īs, ağır barcı
‘İsmā’īl veled-i ‘Abdullāh, bakkāl
‘Īsā Re’īs, ağır barcı
Mehmed, ağır barcı
Yūsuf, mu‘tak-ı Şa‘bān, külāh-dūz
Hācī ‘Alī, ağır barcı
Hāne
Mücerred
38
8
Mahalle-i Mescid-i Sofuca-Halīl
Habīb veled-i Ya‘kūb, imām
Yūsuf veled-i Kāsım, mü’ezzin
İlyās bin ‘Abdullāh, kuyumcu
Hāne
Mücerred
22
7
s. 29
Mahalle-i Mescid-i Bostāncı-İne-beyi
Mehmed veled-i Mahmūd, imām
Bayram veled-i Mehmed, mü’ezzin
Bāyezīd veled-i Murād, hayyāt
Mehmed, pābūcī
Hāne
8
Mahalle-i Mescid-i Emir-Paşa
Ramazān veled-i Bahşī, imām
Mehmed Koca, re’īs
Hāne
Mücerred
16
3
Mahalle-i Mescid-i Ahmed-Çelebi
‘Abdu'l-Kerīm veled-i ‘Abdullāh, imām
Seyyid Ahmed bin Seyyid ‘Alī, mü’ezzin
Karagöz veled-i ‘Abdullāh, aşcı
Hāne
31
s. 30
Mücerred
10
Mahalle-i Mescid-i Uzun-Yūsuf
Resūl veled-i Mu‘arrif, imām
Durmuş veled-i Mustafā, mü’ezzin
Hācī İlyās, hallāc
Mustafā veled-i İsrā’īl, pābūcī
Hāne
Mücerred
12
3
Mahalle-i Mescid-i Yağcı-Hācī-Hızır
Seydī veled-i ‘Alī, imām
Hasan veled-i Yūsuf, mü’ezzin
Uzun Mahmūd, hekīm
Hızır veled-i Hüseyin, ağır barcı
Hāne
42
s. 31
Mücerred
12
Cemā‘at-i dervīşān ki
Mahalle-i mezkūrede mütemekkin olurlar.
Dervīş Ca‘fer veled-i Dervīş Mustafā
Dervīş Hamza veled-i Dervīş Resūl
Dervīş Mustafā veled-i Dervīş Kulfal
Dervīş Ahmed veled-i Dervīş Ahmed
Dervīş Sādık veled-i Dervīş Büyük Āhād
Dervīş Mahmūd veled-i Dervīş Sādık
Dervīş ‘Alī veled-i Dervīş Mehmed
Mahalle-i Mescid-i Güdük-Hācī Hızır
Mürsel veled-i Aydoğdu, imām
Ahī Bayram veled-i Hasan, mü’ezzin
Hamza veled-i İsmā‘īl, ‘attār
Veli-yi Siyāh, ağır barcı
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Mescid-i Uzunca-İbrāhīm
Hasan veled-i Bahşī, imām
Hamza veled-i Uzunca İbrāhīm, mü’ezzin
Hāne
Mahalle-i Mescid-i Kilise nām-ı diğer Hācī-İbrāhīm
Hızır veled-i Süleymān, imām
Hamza veled-i İne Hoca, mü’ezzin
Hüseyin, mu‘tak-ı Halīl, boyacı
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, sakkā
Hāne
Mücerred
21
1
Mahalle-i Mescid-i ‘Alī-Fakīh
Mūsā veled-i Hācī Hābil, imām
s. 32
Pīrī Re’īs, ağır barcı
Hāne
Mücerred
31
8
Mahalle-i Mescid-i Hācī-Koçak
Mehmed veled-i Hüseyin, imām
Mehmed veled-i İsrā’īl, mü’ezzin
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, okçu
Ya‘kūb-ı Menteşelü, pābūcī
Hasan, ne‘āl
Şa‘bān veled-i Mehmed, bıçakcı
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, hammāmcı
Hāne
Mücerred
26
6
s. 33
Mahalle-i Mescid-i Hācī-Mürsel
Hamza veled-i Mehmed, imām
Mehmed veled-i Nebī, mü’ezzin
Hızır veled-i ‘Abdullāh, turşucu
Hızır veled-i Yūsuf, limancı
Hāne
Mücerred
22
3
Mahalle-i Mescid-i Paşa[-Bola]-Hātūn13
Lutfī veled-i ‘Alī, imām
Hızır veled-i ‘Alī, mü’ezzin
Hāne
11
Mahalle-i Mescid-i Duhter-i Sinān-Bey
Mehmed veled-i Süleymān, imām
Hācī ‘Alī veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
Seyyid Mūsā veled-i Seyyid Ahmed, yaycı
Hāne
s. 34
Mücerred
13
9
13
2
s. 35
der-Karye-i Kozlu-dere
Kadīm şehirlülerdir. Kozlu-dere'de otururlar. Her ne kulluk ve
‘avārız olursa şehirlü ile bile iderler.
Hāne
26
Mücerredān
7
Karye-i Bayır, tābi‘-i Kozlu-dere, der-nezd-i Gelibolu
Yaya ve müsellem yerinde zirā‘at idüp ‘öşürlerin sāhib-i arz
alur. Harācları hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur ve ‘avārız
vāki‘ olduğunca şehirlü ile ‘avārız virürler. Sahh zālik.
Hāne
21
Mücerred
5
s. 36
Cemā‘at-i haymānehā ki
Kilidü'l-bahr kal‘asında vāki‘ olan hāssa toplaruñ lā-büdd ve
lāzım olan cemī‘-i hidmetlerin edā eylemek üzre ‘avārız-ı
dīvāniyyeden ve tekālīf-i ‘örfiyyeden mu‘āf olmağıçün
ellerinde hükm-i hümāyūnları vardır. Ber-mūceb-i fermān-ı
‘ālīşān mu‘āfiyyetleri defter-i cedīde sebt olundu. Mādām ki
edā-i hidmet ideler ‘avārız-ı dīvāniyyeden mu‘āf olalar ve
toplar hidmetinden gayrı hidmet teklīf olunmaya.
Karagöz veled-i ‘Abdullāh, kassāb
Ayas veled-i ‘Abdullāh, kassāb
Yūsuf-ı Dırāz, cüllāh
İlyās veled-i ‘Abdullāh, boyacı
Hüseyin veled-i Hasan, tabbāk
Hızır, nev-müslim
Ahmed veled-i Hüseyin, boyacı
Yekūn, neferan
35
s. 37
Cemā‘at-i Gebrān-ı Frenk
Gelibolu'da alış veriş içün otururlar. Harācları İstanbul'da
merhūm Sultān Mehmed Hān tābe-serāhu ‘imāreti evkāfıyla
zabt olunur.
Hāne
4
Gebrān-ı Frenk ki
Harācları hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur ve ‘avārız virürler.
Hāne
3
15
3
Cemā‘at-i Yahūdiyān ki
Gelibolu'da mütemekkin olup harācları hāssa-i hümāyūn içün
zabt olunur ve ‘avārız olduğunca hāllü hālince ‘avārız virürler.
Hāne
15
Mücerred
2
BOA, TD 75, s. 485.
75
Yahūdiyān ki
İstanbullu olup Gelibolu'da alış veriş iderler harācların
İstanbul'da virürler.
Nefer
3
Cemā‘at-i Ermeniyān
‘Avārız olduğunca şehirlü ile ‘avārız virürler.
Hāne
s. 39
Cemā‘at-i Rü’esā ve ‘Azebān-ı Gelibolu
[Bölük
[Re’īs
[‘Azebān
Bölük-i Re’īs Kapudan Turgud Ata
Bölük-i Mustafā Kethudā
Bölük-i ‘Alī Re’īs veled-i Hayrān
Bölük-i Re’īs Bāli-yi Dırāz
Bölük-i Re’īs Hācī İlyās
Bölük-i Ahmed veled-i Papas
Bölük-i Re’īs Mustafā Kātib
s. 40
Bölük-i Re’īs ‘Abdu'r-Rahmān
Bölük-i Re’īs Kāsım-ı Gedelan
Bölük-i Re’īs Ramazān veled-i Yanağaç
Bölük-i Re’īs Süle veled-i Saru İlyās
Bölük-i Re’īs Mustafā veled-i Köse Durmuş
Bölük-i Re’īs Koca Ahmed veled-i ‘Abdullāh
Bölük-i Re’īs Seyyid Ahmed-i Siyāh
Bölük-i Re’īs Bālī veled-i Tur ‘Alī
s. 41
Bölük-i Re’īs ‘Alī veled-i ‘Arab Hoca
Bölük-i Re’īs Mustafā, birāder-i Ece
Bölük-i Re’īs Mustafā veled-i Hasan Bālī
Bölük-i Re’īs Mustafā veled-i Nasūh Re’īs
Bölük-i Re’īs Halīl veled-i ‘Arabacı
Bölük-i Re’īs Mehmed veled-i Yūnus
Bölük-i Re’īs Hācī Mahmūd veled-i ‘Abdullāh
Bölük-i Re’īs İbrāhīm veled-i Mustafā
s. 42
Bölük-i Re’īs Ahmed veled-i İlyās
Bölük-i Re’īs Hācī Yūnus
Bölük-i Re’īs Bālī veled-i Saltuk
Bölük-i Re’īs Mama veled-i ‘Ömer
Bölük-i Re’īs Mehmed veled-i İbrāhīm
Bölük-i Re’īs ‘Ali-yi Bıyıklu
Bölük-i Re’īs Hasan Bālī veled-i Mustafā
Bölük-i Re’īs Seydī Ahmed-i Kātib
s. 43
Bölük-i Re’īs ‘Abdi-yi Siyāh
Bölük-i Re’īs ‘Īsā Dīvāne
Bölük-i Re’īs Süleymān-ı Gedelan
Bölük-i Re’īs Murād veled-i Ramazān
Bölük-i Re’īs Receb veled-i Hızır
Bölük-i Re’īs ‘Ali-yi Oslovin
Bölük-i Re’īs İskender bin Paşalu
Bölük-i Re’īs Mehmed veled-i Eşref
76
2
93]
93]
204]
s. 44
Bölük-i Re’īs Hızır veled-i Selātīn
Bölük-i Re’īs Ahmed bin Hācī Mīr
Bölük-i Re’īs Murād veled-i Mehmed
Bölük-i Re’īs İlyās-ı Prevezalu
Bölük-i Re’īs Bāli-yi Ferye
Bölük-i Re’īs Ahmed Dīvāne
Bölük-i Re’īs Kāsım veled-i Resūl
Bölük-i Re’īs Mustafā-yı Kosköylü
s. 45
Bölük-i Re’īs Yūsuf-ı Avlonalu
Bölük-i Re’īs Evren veled-i Hācī ‘Alī
Bölük-i Re’īs ‘Ali-yi Ançinoslu
Bölük-i Re’īs İsmā‘īl-i Başcı
Bölük-i Re’īs Hamza veled-i ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Kemāl Re’īs
Bölük-i Re’īs Mehmed-i Siyāh
Bölük-i Re’īs Yahşi
Bölük-i Re’īs Veled-i Uzgur
s. 46
Bölük-i Yūnus Re’īs veled-i Seydī Ahmed
Bölük-i Re’īs İskender veled-i ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Dāvud Re’īs
Bölük-i Re’īs ‘Ali-yi Bolayırlu
Bölük-i Re’īs Hamza-i Sābūnī
Bölük-i Re’īs Pīrī veled-i Yūsuf-ı Zerger
Bölük-i Re’īs Şīrmerd veled-i ‘Abdullāh
Bölük-i Re’īs Mehmed veled-i ‘Abdu'r-Rahmān
Bölük-i Re’īs Pīr ‘Alī veled-i Hācī Yūnus
s. 47
Bölük-i Re’īs Seydī veled-i İbrāhīm
Bölük-i Re’īs ‘Īsā veled-i Salmān
Bölük-i Re’īs Hācī Nasūh bin Saru Yūsuf
Bölük-i Re’īs Ahmed Dīvāne-i Menteşelü
Bölük-i Re’īs Şa‘bān-ı Zerd veled-i Halīl
Bölük-i Re’īs Tur Bālī
Bölük-i Re’īs Durmuş-ı Kösice
Bölük-i Re’īs Karagöz veled-i ‘Abdullāh
Bölük-i Re’īs ‘Abdu'l-‘Azīz
Bölük-i Re’īs Balaban veled-i Yūsuf
Bölük-i Re’īs Mehmed veled-i Papas
Bölük-i Re’īs Hüseyin veled-i Süle Re’īs
Bölük-i Re’īs ‘Abdullāh veled-i ‘Abdullāh
Bölük-i Re’īs Hasan-ı Dırāz
Bölük-i Re’īs Şa‘bān veled-i Hamza
Bölük-i Re’īs Mustafā-yı Siyāh-ı Avlonalu
Bölük-i Re’īs Hüseyin veled-i Hasan
s. 48
Bölük-i Re’īs Hüseyin veled-i Kābil
Bölük-i Re’īs Mehmed-i Göricelü veled-i Lutfī
Bölük-i Re’īs Hācī Hamza veled-i Velī
Bölük-i Re’īs Hüseyin veled-i İsmā‘īl-i Taşcı
Bölük-i Re’īs Yūsuf veled-i İne-beyi
Bölük-i Re’īs Hācī Deve
Bölük-i Re’īs Hüseyin veled-i Hasan Re’īs
Bölük-i Re’īs Seferşāh veled-i Hasan
Bölük-i Re’īs Hācī Bayram veled-i Kurt-beyi
Bölük-i Re’īs Ca‘fer
Bölük-i Re’īs Mahmūd-ı Na‘l-bend
Bölük-i Re’īs Mustafā-yı Tabbāk veled-i İbrāhīm
Bölük-i Re’īs Hācī Yūsuf [veled-i] ‘Ali-yi Dırāz
s. 49
Cemā‘at-i Cebeciyān
Donanmaya hācet olan cebelere hidmet iderler.
Nefer
3
Cemā‘at ki mahzen hidmetin iderler
Nefer
7
Cemā‘at-i Kürekciyān ki hāssa gemiler içün kürek yonarlar.
Nefer
4
Cemā‘at-i Kalafatcıyān
Nefer
29
s. 50
Neccārān
Nefer
7
Cemā‘at-i Makaracıyān
Nefer
3
Cemā‘at-i Üstübüciyān
Nefer
3
Cemā‘at-i Topcıyān
Nefer
s. 51
Cemā‘at-i Kumbaracıyān
Nefer
30
8
Cemā‘at-i Meremmetciyān
Hāssa dükkānlaruñ ve mahzenlerüñ ve kārbānsarāyıñ ve
kal‘anıñ evleri meremmetin ve hāssa odalaruñ meremmetin
iderler. Mā-tekaddemden duta geldükleri çiftlikleri tasarruf
iderler. Harāc ve ispençe virürler. Hāssa-i hümāyūn içün zabt
olunur. ‘Avārız-ı dīvāniyyeden ve tekālīf-i ‘örfiyyeden mu‘āf
ve müsellemlerdir. Ellerinde Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyāndan hükm-i
hümāyūnları vardır.
Meremmetciyān
13
Çiftlikhā-i Meremmetciyān-ı mezkūrūn
Çiftlik-i Vitaç veled-i Hristodolos, ‘an-harāc-ı bāğāt ve ‘öşr-i
gallāt ve gayrihi
Çiftlik-i Mihaniko bin Mihal, ‘an-harāc-ı bāğāt ve ‘öşr-i gallāt
Çiftlik-i Sigonya, Todor veled-i Kirinikor çiftliği dimekle
meşhūrdur. ‘an-Harāc-ı bāğāt ve gayrihi
Çiftlik, der-nezd-i köprü-yi Varvat, der-rāh-ı Ağca-boğaz.
Kirpato çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-Harāc-ı bāğāt ve
āsiyābhā-i bādī ve gayrihi
‘an-Mukāta‘a-i çiftlik-i Mihal veled-i Varvat ki mahsūli Sinān
Paşa zāviyesine zabt olunup meremmetcilere ber-vech-i
maktū‘ virürler. Fī-sene: 200
[Çiftlik
5]
Āsiyāb-ı bādī, hacer 10, rüsūmların meremmetcilere virürler.
Mülk-i Hatīb Mehmed, hacer, fī-sene
30
Mülk-i Dinimani (?) Re’īs, hacer, fī-sene
30
Mülk-i Üstübüci Mūsā, hacer, fī-sene
30
30
Mülk-i ‘Alī bin Tayfūr, hacer, fī-sene
Mülk-i Hasan bin Hācī Kurd, hacer, fī-sene
30
Mülk-i Ahmed bin Hācī İlyās, hacer, fī-sene
30
Mülk-i İbrāhīm bin Hācī Emīr, hacer, fī-sene
30
Mülk-i Dimitri bin Manol, hacer, fī-sene
30
Mülk-i Manol Papas ve Cigo, ber-vech-i iştirāk, hacer, fī-sene 30
Mülk-i Tur ‘Alī Re’īs ve Sarı Kāfir, ber-vech-i iştirāk, hacer,
fī-sene
30
Cem‘an hāsıl ‘an-çiflikhā-i mezkūre
2.212
Zikr olan çiftliklerden kalīl ve kesīr her ne hāsıl olursa
merkūmūn meremmetciyān ki on üç neferdir aralarında ale'ssevā hisse idüp hidmet iderler. Sahh zālik.
s. 52
Cemā‘at-i Rü’esā-i Keştīhā-i Esb
Defter-i ‘Atīk mūcebince mukaddemā at gemilerinde re’īs
olanlar gemiler kendülerüñ mülkü olup hidmetleri
mukābelesinde çiftlik tasarruf idüp gemilerden nısf hāsıl
kendülerüñ ve nısf-ı āhar hāssa-i hümāyūn içün zabt
olunurmuş. Merhūm [ve] mağfūr Sultān Bāyezīd Hān tābeserāhu zamānında hükm-i şerīf-i ‘ālīşān vārid olup at gemileri
beyliğe alınup ve re’īslerüñ tasarrufunda olan çiftlikler ve
mezra‘alaruñ hāsılı dahi hāssa-i hümāyūn içün zabt olunmağa
buyrulup re’īslere yevmī beşer akça ve kethudālarına yevmī
sekiz akça vazīfe ta‘yīn olunup ikişer akçası zikr olan çiftlikler
hāsılından virilüp mā-‘adāsı havāle olunan yerden virile deyü
emr olmağın el-ān at gemilerinde re’īs olan yevmī beşer
akçaya ve kethudāları sekiz akçaya mutasarrıf olup hidmet
iderler. Anadolu cānibinde Çatal-burgaz kādīlığında Üç-başlu
nām karyede zikr olan at gemileri re’īslerine müte‘allık
çiftlikler vardır. Biga sancağı defterinde yazılmışdır. Ol
çiftlikler at gemileri re’īsleri cāniblerinden zabt olunup
mutasarrıf oldukları mevācibleriniñ ikişer akçaları ol çiftlikler
hāsılındandır.
Nefer
13
s. 53
Cemā‘at-i Gebrān-ı nefs-i Gelibolu ki
Harāc ve ispençe deyü cizyeleri bir aradan hāssa-i hümāyūn
içün zabt olunur.
Mahalle-i Kilise-i Ayo-Yorgi, der-Eski-Gelibolu
Mihal veled-i Papa Manol, papas
Yani Moklat, kassāb
Donora veled-i Petre, kalafatcı
İskifor veled-i Tırnedfile, kalafatcı
Yani-yi Siyāh, balıkçı
Yorgi veled-i Gırmenko, kalafatcı
Kosta veled-i Yorgi, kalafatcı
Kosta veled-i Manol, kalafatcı
Kosta (-i diğer) veled-i Yorgi, kalafatcı
Yani veled-i Manol, kalafatcı
Hāne
Mücerredān
s. 54
Bīve
55
22
9
Mahalle-i Kilise-i Ayo-Dimitri, der-Eski-Gelibolu
Yani-yi Arnavud, kalafatcı
Dimitri, taşcı
İstani, üstübüci
Dimitri, kiremitci
77
Arhondiçe veled-i Papas Dimitri, papas
Yani veled-i Nikola, meremmetci
Kosta veled-i Dimitri, kiremitci
Hristodol veled-i Mihal, demürci
Panayot veled-i Kurt, taşcı
Hāne
Mücerredān
Bīvehā
Hāne
Mücerredān
Bīvehā
30
11
12
Mahalle-i Kilise-i Ayo-Nikola, der-Eski-Gelibolu
s. 55
Şīrmerd Yani, kömi
Yani veled-i Nikola, hayyāt
Nikola, taşcı
Andreya, ‘arakacı
Hāne
Mücerredān
Bīvehā
38
12
9
Mahalle-i Kilise-i Panaya, der-Manyas nām-ı diğer Ayo-Yorgi
Kostendin, papas
Todora, papas
Mihal, fuçıcı
Manol, kürekçi
Dimitri, makaracı
Yovan, kürekçi
Bogdan, taşcı
s. 56
Andreya, mu‘tak-ı Hācī Hüseyin, kebeci
Hāne
Mücerred
Bīvehā
Mahalle-i Kilise-i Ayo-Nikola, der-Manyas
Kostendin veled-i Papa Yorgi, papas
Todor veled-i Vasiliko, havyarcı
Kosta, pābūcī
Nikola, ser-kömiyān
Dimitri, hayyāt
Yani, habbāz
Yani Metonlo, nev-demürci
Hāne
Mücerredān
s. 57
Bīve
Mahalle-i Kilise-i Aya-Tanas, der-Manyas
Yorgi, sakkā
Kalodi veled-i Dimitri, fuçıcı
Yani veled-i Mihal, hayyāt
Yani veled-i Todora, hayyāt
Dimitri, mūmcı
Nikola, demürci
Manol, kilinderci
Nikola, dāmād-ı Kilinderci, çörekci
78
30
6
5
40
6
18
10
5
Cemā‘at-i Kefere-i Kürekciyān, der-mahalle-i Eski-Gelibolu,
tābi‘-i Kethudā Todor veled-i Aleksi
Kürekcilik hidmetin iderler. Harāc ve ispençe virürler. Hāssa-i
hümāyūn içün zabt olunur. ‘Avārız-ı dīvāniyyeden mu‘āf ve
müsellemlerdir ve tasarruflarında olan mülk bāğlarından ve
bāğçelerinden ki el-ān tasarruflarındadır ‘öşr ve harāc
virmezler ve evlerine getürdükleri hamrdan gümrük alınmaz,
kadīmden.
Seradinos veled-i Yani, cüllāh
Letogalasos veled-i Yorgi, cüllāh
Neferan
20
s. 58
Ebnā-i Kürekciyān el-mezbūrūn
Harāc ve ispençe virürler. Hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur.
Kürekcilik hidmetin itmezler. ‘Avārıza katılmazlar.
Nefer
5
Bīve
3
Cemā‘at-i Kefere-i Zenbürekciyān ki
Gelibolu kal‘asına zenbürekcilik hidmetin iderler. Harāc
virürler. Çiftlik dutmazlar. Kimiñ yerinde ekerlerse ‘öşrin
virürler ve bāğlarınıñ harācın virürler. ‘Avārız-ı dīvāniyyeden
mu‘āf ve müsellemlerdir. Ellerinde hükümleri vardır.
Neferan
32
Cemā‘at-i Kefere-i Zenbürekciyān ki
Gelibolu burgazına zenbürekcilik hidmetin iderler. Harāc
virürler. Çiftlik dutmazlar. Kimiñ yerinde ekerlerse ‘öşrin
virürler ve bāğlarınıñ harācın virürler. ‘Avārız-ı dīvāniyyeden
mu‘āf ve müsellemlerdir. Ellerinde hükümleri vardır.
s. 59
Neferan
17
Ebnā-i Zenbürekciyān-ı mezkūrūn
Neferan
25
Karye-i Maydos
Karye-i mezkūrda yüz nefer kürekcidir. Harāc virürler. Hāssa-i
hümāyūn içün zabt olunur. Kürekcilik hidmetin iderler.
Tasarruf etdükleri çiftlikden nesne virmezler ve cemī‘-i
‘avārızdan mu‘āf [ve] müsellem olalar deyü ellerinde ahkām-ı
şerīfeleri vardır.
Cemā‘at-i Kürekciyān
Mahalle-i Papa-Nikola veled-i Papa Mihal
14
s. 60
Kostendin veled-i Mihal, papa
Neferan
33
der-Mahalle-i Papa-Yorgi, cemā‘at-i kürekciyān
Neferan
39
Mahalle-i Papa-Toma, tābi‘-i Papa Manol veled-i Zotiko
Neferan
19
Manol veled-i Zotiko, papa
s. 61
Mahalle-i Papa-Dimitri
Kosta veled-i Yani, papa
Kosta, cüllāh
Yani dāmād-ı Dimitri, kassāb
Neferan
25
Cemā‘at-i Ebnā-i Kürekciyān
Harācları hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur. Çiftlik tasarruf
itmezler. Ber-ta‘cīl donanma olıcak bunları dahi kürekci
iderler. ‘Avārızdan mu‘āf [ve] müsellemlerdir.
Mahalle-i Papa-Nikola veled-i Papa-Mihal
Yani veled-i Papa Mihal, papa
Neferan
41
s. 62
Mahalle-i Papa-Yorgi, tābi‘-i Papa-Kostendin veled-i Mihal
Neferan
44
Mahalle-i Papa-Toma, tābi‘-i Papa-Manol veled-i Zotiko
Neferan
24
Mahalle-i Papa-Dimitri, tābi‘-i Papa-Kostendin-Yani
s. 63
Neferan
20
Cemā‘at-i Haymānehā ki
Karye-i Maydos'da mütemekkin olmuşlardır. Harāc ve ispençe
hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur ve ‘avārız olduğunca ‘avārız
virürler.
Mahalle-i Papa-Nikola veled-i Papa-Mihal
Neferan
14
Mahalle-i Papa-Yorgi, tābi‘-i Papa-Kostendin veled-i Mihal
Komanidze, çıkrıkcı
Neferan
11
Mahalle-i Papa-Toma, tābi‘-i Papa-Manol veled-i Zotiko
Todor, pābūcī
Yani, boyacı
Neferan
14
s. 64
Mahalle-i Papa-Dimitri, tābi‘-i Papa-Kosta veled-i Yani
Nikola, katrancı
İksatoli, demürci
Neferan
18
Karye-i Kirte
Kürekcilerdir. Kürekcilik hidmetin iderler. Mu‘āf [ve]
müsellemlerdir. Hiç nesne virmezler. Hemān harāc ve ispençe
hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur. Kadīmden ellerinde
dutageldikleri çiftlikleri tasarruf iderler. Her çiftlik tahmīnen
ellişer dönümdür.
Todor veled-i Kosta, hayyāt
Kürekciyān, neferan
22
Ebnā-i Kürekciyān
Harāc ve ispençe virürler. Hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur.
Ammā kürekcilik hidmetin itmezler, babaları ider. Babaları
fevt olıcak oğulları çiftliğe mutasarrıf olup babaları hidmetin
ider. Bunlar dahi ‘avārıza katılmazlar.
Yorgi, birāder-i Todor, hayyāt
Neferan
13
s. 65
Haymānehā, der-karye-i Kirte
Harāc ve ispençe hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur ve ‘avārız
virürler.
Niko veled-i Andro, hallāc
Yani veled-i Makri, sığırtmaç
Neferan
30
Kefere ki
Karye-i Küçük-Bigalı'da otururlar. Yabandan gelmiş haymānelerdir. Harāc virürler ve oturdukları yerde ‘avārıza katılurlar.
[Neferan
17]
s. 67
Hāsshā-i Pādişāh-ı ‘Ālem-penāh, halledellahu-mülkehu
İskele-i şehr-i Gelibolu, fī-sene
566.663
Gümrük-i şehr-i Gelibolu, fī-sene
766.663
‘Ādet-i ağnām, Anadolu'ya geçen koyundan her koyuna ikişer
buçuk akça alınur, fī-sene
612.500
500.000
Memlaha-i Kavak ma‘a memlaha-i İnöz, fī-sene
der-Cezīre-i Limnos
‘an-Mukāta‘a-i iskele-i cezīre-i Limnos, fī-sene
Cizye-i gebrān-ı cezīre-i Limnos, fī-sene
29.000
43.182
‘Ādet-i Ağnām ma‘a Resm-i Ağıl, ‘an-Kurā-i Cezīre-i
Limnos
‘an-Karye-i Boryo, tābi‘-i Limnos, fī-sene
690
‘an-Karye-i Plati, tābi‘-i m., fī-sene
764
‘an-Karye-i Kundari, tābi‘-i m., fī-sene
308
‘an-Karye-i Ayo-Yorgi, tābi‘-i m., fī-sene
603
‘an-Karye-i Seline, tābi‘-i m., fī-sene
1.057
‘an-Karye-i Bogma, tābi‘-i m., fī-sene
187
14
395
‘an-Karye-i Vrito[s] , tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Zamata, tābi‘-i m., fī-sene
1.116
‘an-Karye-i Talavri, tābi‘-i m., fī-sene
1.435
‘an-Karye-i Tanos, tābi‘-i m., fī-sene
1.789
‘an-Karye-i Repanid, tābi‘-i m., fī-sene
988
‘an-Karye-i Lagobat, tābi‘-i m., fī-sene
777
‘an-Karye-i Istrati, tābi‘-i m., fī-sene
143
15
168
‘an-Karye-i İkşitri , tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i İpsilos, tābi‘-i m., fī-sene
232
480
‘an-Karye-i Penbekarı16, tābi‘-i m., fī-sene
17
121
‘an-Karye-i Koyo , tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i İfteri, tābi‘-i m., fī-sene
117
‘an-Karye-i Kondoya ma‘a Çemandire, tābi‘-i m., fī-sene 4.611
‘an-Karye-i Lefkos, tābi‘-i m., fī-sene
770
‘an-Karye-i Rudanya, tābi‘-i m., fī-sene
250
‘an-Karye-i Kasbaka, tābi‘-i m., fī-sene
522
‘an-Karye-i Agriya, tābi‘-i m., fī-sene
1.056
‘an-Karye-i Playa, tābi‘-i m., fī-sene
123
14
BOA, TD 434, v. 101b.
BOA, TD 25, s. 28'de “Karye-i İnkistri”; BOA, TD 434, v. 98b'de “Karye-i
İnişkitri”; BOA, TD 490, s. 103'te “Karye-i İnkişitri” şeklindedir.
16
BOA, TD 25, s. 26'da “Karye-i Banbakar” şeklindedir.
17
Aynı defter, s. 27. Ayrıca BOA, TD 434, v. 102b; BOA, TD 490, s. 130'da
“Karye-i Konos” şeklindedir.
15
79
‘an-Karye-i Sardiyos, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Gumatos, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Livadhori, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Aleksi-bergoz, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Psoparogo[z], tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Berçolados, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Angaryanos, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Sarpi, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Kurunos, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i İkindiro, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Koroni, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i İkşide, tābi‘-i m., fī-sene
1.011
1.718
1.696
951
624
924
1.151
597
1.009
270
712
250
s. 68
‘an-Karye-i Lera, tābi‘-i m., fī-sene
438
‘an-Karye-i Açiki, tābi‘-i m., fī-sene
666
185
‘an-Karye-i Çay-köy18, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Kondovraki, tābi‘-i m., fī-sene
509
19
758
‘an-Karye-i Kırikide [Kırnikide] , tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Fala, tābi‘-i m., fī-sene
90
20
555
‘an-Karye-i Suverdiya , tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Zirvadis, tābi‘-i m., fī-sene
367
‘an-Karye-i Panaviyo, tābi‘-i m., fī-sene
600
21
38
‘an-Karye-i Betomisto , tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Petri, tābi‘-i m., fī-sene
240
‘an-Karye-i Çemalo, tābi‘-i m., fī-sene
77
‘an-Karye-i Falya, tābi‘-i m., fī-sene
200
‘an-Karye-i Karpaş, tābi‘-i m., fī-sene
800
‘an-Karye-i Palya-turya [Palya-Porturya]22, tābi‘-i m., fī-sene 976
‘an-Karye-i Kamaros, tābi‘-i m., fī-sene
276
‘an-Karye-i Piskopi, tābi‘-i m., fī-sene
410
‘an-Karye-i Varoş, tābi‘-i m., fī-sene
1.075
‘an-Karye-i Koçinoz, tābi‘-i m., fī-sene
829
23
867
‘an-Karye-i Repanid[-i diğer] , tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Lahabsi, tābi‘-i m., fī-sene
697
‘an-Karye-i Lihne, tābi‘-i m., fī-sene
1.141
‘an-Karye-i Ayopat, tābi‘-i m., fī-sene
1.567
‘an-Karye-i Kondopulo, tābi‘-i m., fī-sene
1.136
‘an-Karye-i Kalopulo, tābi‘-i m., fī-sene
772
‘an-Karye-i Hırısopol, tābi‘-i m., fī-sene
2.504
‘an-Karye-i Manalpo, tābi‘-i m., fī-sene
920
‘an-Karye-i Komi, tābi‘-i m., fī-sene
1.184
‘an-Karye-i Mudoros, tābi‘-i m., fī-sene
2.886
‘an-Karye-i Romano, tābi‘-i m., fī-sene
2.573
‘an-Karye-i Voroskopo, tābi‘-i m., fī-sene
775
‘an-Karye-i Kamina, tābi‘-i m., fī-sene
874
‘an-Karye-i İskandali, tābi‘-i m., fī-sene
964
18
BOA, TD 434, v. 105b; BOA, TD 490, s. 112'de “Karye-i Kata-Potam nām-ı
diğer Çay-köy” şeklindedir.
19
BOA, TD 434, v. 89a; BOA, TD 490, s. 113.
20
BOA, TD 434, v. 106a; BOA, TD 490, s. 123'te “Karye-i Siverdiya”
şeklindedir.
21
BOA, TD 490, s. 110.
22
BOA TD 75, s. 150. Ayrıca BOA, TD 434, v. 81a; BOA, TD 490, s. 157'de
“Karye-i Palya-Portarya” şeklindedir.
23
BOA TD 75, s. 185; BOA, TD 434, v. 101b.
80
‘an-Karye-i Visino, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Godola, tābi‘-i m., fī-sene
‘an-Karye-i Aya-Sofya, tābi‘-i m., fī-sene
808
794
456
‘Ādet-i ağnām, der-manastırhā-i mezkūre, der-cezīre-i
Limnos
‘an-Manastır-ı Pandokatra, keşīşler oturur, fī-sene
1.530
‘an-Manastır-ı Palyanbolu, keşīşler oturur, fī-sene
605
300
‘an-Manastır-ı Floto24, keşīşler oturur, fī-sene
‘an-Manastır-ı Divnişo, keşīşler oturur, fī-sene
700
‘an-Manastır-ı Ayo-Pavlo, keşīşler oturur, fī-sene
117
‘an-Manastır-ı Vatopeti [Vatovidi]25, keşīşler oturur, fī-sene 800
Cem‘an
62.754
Kaziye; cezīre-i mezkūreniñ havāsı mu‘tedil olup ziyāde
sovuk olmamağın cemī‘-i zamānda koçların koyunlarından
ayırmadukları ecilden kuzuları bir mevsime mahsūs değildir.
Resm-i ganem cem‘ olunduğu vakitde anasını emer bulunan
kuzu sayılmaz. Mā-‘adāsı sayılup her koyun başına bir akça
resm alınur. Kadīmden koyun başına bir akça resm ve ağıldan
ağıla yiğirmi dörder akça resm-i ağıl viregeldükleri sebebden
evvelki ‘ādetleri üzre her koyun başına bir akça resm-i ganem
ve her ağıldan yiğirmi dört akça resm-i ağıl deyü virilmek üzre
defter-i cedīde kaydolundu. ‘Ādet-i ağnām cem‘ olınacak
resm-i ağıl dahi bile alınur. Sahh zālik.
s. 69
Cezīre-i Taşyoz hāssa-i pādişāh-ı ‘ālem-penāh, halledellahumülkehu
Nefs-i Liman-hisār
Mihal, papas
Yorgi, papas
s. 70
Manol, papas
Hāne
Mücerredān
Bīve, on sekizer akça harāc ve altışar akça ispençe virürler.
s. 71
Bīve
Hāsıl
Cizye
İspençe
‘Öşr-i şıra, 665 medre, fī-6
‘Ādet-i ağnām
‘Ādet-i kanāre, koyun ve keçi boğazlanur, kassāb olan
mukāta‘aya dutar, fī-sene
Resm-i gümrük-i iskele-i Liman-hisār, fī-sene
‘Öşr-i ceviz, 15 kilçe, fī-8
Resm-i çift
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i gügül
‘Öşr-i zeytūn
‘Öşr-i incir
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs
Yekūn
24
25
BOA TD 25, s. 35'te “Mezra‘a-i Manastır-ı Flotoi” şeklindedir.
Aynı defter, s. 41.
96
75
20
5.620
4.395
3.990
150
kanāre
700
3.500
120
150
485
55
40
155
220
19.770
Karye-i Bulgar
s. 72
Hāne
55
Mücerredān
31
Bīvehā, on sekizer akça harāc ve altışar akça ispençe virürler.
Bīve
13
Hāsıl
Cizye
İspençe
‘Öşr-i şıra, 284 medre, fī-6
‘Ādet-i ağnām
‘Öşr-i ceviz, 2 kilçe, fī-8
‘Öşr-i kettān
‘Öşr-i çavdar, 7 kilçe, fī-6
Resm-i çift
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i bakla ve mercümek ve piyāz ve sīr
‘Öşr-i gügül
Āsiyābhā, 4 hacer26
Hacerān, tamā[m] yıl yürür, fī-30
Hacer, altı a[y] yürür
Kebe, hacer
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs
Yekūn
2.994
2.228
1.704
7.150
16
35
42
1.045
235
55
45
92
60
20
12
140
16.946
s. 73
Nefs-i Kal‘a-i Kakirah
Hāne
49
Mücerredān
31
Bīvehā, on sekizer akça harāc ve altışar akça ispençe virürler.
s. 74
Bīve
Hāsıl
Cizye
İspençe
‘Öşr-i şıra, 196 medre, fī-6
‘Ādet-i ağnām
‘Öşr-i ceviz, 12 kilçe, fī-8
‘Öşr-i çavdar, 7 kilçe, fī-6
‘Öşr-i gügül
Resm-i çift
Resm-i kovan
‘Öşr-i bakla ve mercümek ve piyāz ve sīr
‘Öşr-i zeytūn
‘Öşr-i kettān
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs
Yekūn
13
2.724
2.078
1.176
2.809
96
42
33
1.000
145
20
70
30
535
10.956
Nefs-i Yeñi-hisār
s. 75
Yorgi, papas
Simo, papas
Hāne
26
BOA, TD 434, v. 71b.
59
Mücerredān
35
Bīvehā, on sekizer akça harāc ve altışar akça ispençe virürler.
Bīve
14
Hāsıl
Cizye
İspençe
‘Öşr-i şıra, 631 medre, fī-6, ma‘a karye-i Tologo
Resm-i çift, ma‘a karye-i Tologo
‘Öşr-i küvāre, ma‘a karye-i Tologo
‘Öşr-i gügül
‘Öşr-i bakla ve mercümek ve piyāz
‘Ādet-i ağnām, ma‘a karye-i Tologo
‘Öşr-i zeytūn
‘Öşr-i çavdar, 15 kilçe, fī-6, kıymet ma‘a karye-i Tologo
‘Öşr-i kettān ma‘a karye-i Tologo
‘Öşr-i ceviz, 1 mudd, 10 kilçe, fī-8
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve tapu-i zemīn, ma‘a
Tologo
3.122
2.409
9.786
2.950
2.535
120
175
9.011
220
90
120
240
karye-i
1.320
Yekūn
26.098
s. 76
Karye-i Tologo
s. 77
Yorgi, papas
Mihal, papas
Mihal, boyacı
s. 78
Hāne
148
82
Mücerredān
Bīvehā, on sekizer akça harāc ve altışar akça ispençe virürler.
Bīve
33
Hāsıl
Cizye
7.703
İspençe
5.973
‘Öşr-i gügül
150
‘Öşr-i enār
150
‘Öşr-i zeytūn
250
Resm-i palamud
120
Āsiyābhā-i seyl, 9 hacerān
Āsiyāb, 3 hacer, tamam yıl yürür, fī-30
90
Āsiyāb, 4 hacer, altı ay yürür, fī-20
80
Āsiyāb-ı köhne, hacerān, fī-10
20
Āsiyāb-ı hāssa, gayr ez-Āsiyābhā-i mezkūre, hacer, ber-vech-i
maktū‘, fī-sene
80
Mezkūr karye-i Tologo nefs-i Yeñi-hisār'a muttasıl olmağın
ba‘zı hāsılları bir yerde mahsūbdur.
Yekūn
14.616
s. 79
‘Ādet-i deştbānī, ‘an-kurā-i mezkūre, fī-sene
500
‘Öşr-i badam, ‘an-kurā-i mezkūre, mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
300
Bid‘at-i hanāzir, ‘an-kurā-i mezkūre ki olan yerde her canavardan
bir akça alınur
337
Yekūn
CEM‘AN
1.137
89.523
81
s. 80
Karye-i Çavuşlu, tābi‘-i Harala, der-kazā-i Mıgalkara
Hāssa-i pādişāh halledallahu-mülkehu. Mezkūr karye defter-i
‘atīkde yokdur. Karye-i mezkūrei mukāta‘aya dutan ‘āmil
Ca‘fer bin Süleymān ma‘rifeti ile yazıldı.
Hāne
75
Mücerredān
27
s. 81
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Çavuşlu el-mezbūr
Hınta, 17 mudd, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 13 midād, fī-5, kıymet
3.400
1.300
‘Alef, 8 mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
648
Kabluca, 5 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
460
Erzen, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek ve nohud, 9 kilçe, kıymet
120
180
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i penbe
35
Besātīn
‘Öşr-i sīr
26
130
Harāc-ı bāğāt
280
‘Öşr-i küvāre
340
‘Ādet-i ağnām
133
Āsiyāb-ı bādī, 3 hacer, fī-30
90
Āsiyābha-i seyl, hacerān, hacer harāb, hacer ma‘mūr
30
Resm-i çift, 35, fī-22
770
Bennāk, 22 neferan, fī-9
Mücerred, 27 neferan, fī-6
198
162
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūsve tapu-i zemīn
450
Yekūn
8.792
Cem‘an hāsshā-i pādişāh-ı ‘alem-penāh halledallahu-mülkehu
2.679.377
s. 83
HĀSSHĀ-İ MĪR-LİVĀ-İ GELİBOLU
der-Nefs-i Gelibolu
İhtisāb-ı nefs-i şehr, fī-sene
12.000
Niyābet-i nefs-i şehr, fī-sene
20.000
Mūm-hāne, fī-sene
4.000
Resm-i kīle-i gallāt, fī-sene
500
Resm-i hergele ve taşlık, fī-sene
500
Mukāta‘a-i zindān-ı nefs-i şehr, fī-sene
‘an-‘Öşr-i māhī, fī-sene
Dükkān-ı işkenbe, fī-sene
200
2.800
500
‘an-Yava-i müjde-i esīrān, fī-sene
1.000
‘Ādet-i ağnām, Anadolu'ya geçen koyundan biñ koyuna
seksen akça alınur, fī-sene
19.600
Resm-i günlük-i rü’esā ve ‘azebān, fī-sene
1.628
Niyābet-i Ece-ovası ve Karı-yaya , müsellemiñ ve yayanıñ
tamam kanluk, fī-sene
23.000
27
Niyābet-i Evreşil, fī-sene
Yekūn
27
4.000
89.728
BOA, TD 12, s., 91'de “Niyābet-i ‘Aliyü'd-dīn ki Karı-yaya dimekle
ma‘rūfdur.” şeklinde kayıtlıdır.
82
der-Karye-i Kozlu-dere
Dolabhā, 23
910
Mukāta‘a-i zemīn, der-dest-i Kātib Sinān Bey ki mukaddemā
Hāss Ahmed Bey oğlu Mustafā Çelebi tasarrufunda olup
şimdi mezkūr Sinān Bey tasarruf idüp hāsıl olur olmaz maktū‘
virür, fī-sene
50
Harāc-ı bāğāt, 8 kıt‘a, fī-sene
620
s. 84
Mukāta‘a-i zemīn ki asılda bāğlar iken harāb olup sebze
bāğçelerin itmişlerdir. der-Dest-i Aşçı Mama ve Hızır bin
Nasūh ve Boyacı Yūsuf ve İsmā‘īl-i Siyāh ve Yeñiçeri Ya‘kūb
ve gayruhum, fī-sene
121
Çiftlik-i Hatīb, der-kurb-i karye-i Kozlu-dere
Bāğ, 6 kıt‘a
358
Dolab-ı ‘Alī Çelebi bin Yağcı Hızır ma‘a ‘öşr-i gallāt, derçiftlik-i mezkūr
250
Yekūn
Karye-i Hora, hāssa-i Mīr-livā
Mahalle-i Papas-Bostan-Glava
Bostan veled-i Glava, papas
Hāne
Mücerredān
2.407
18
14
Mahalle-i Papas-Dimitri veled-i İzgoro-Pulo
Dimitri veled-i İzgoro-Pulo, papas
s. 85
Hāne
Mücerredān
26
12
Mahalle-i Papas-Todor veled-i Yorgi
Todor veled-i Yorgi, papas
s. 86
Hāne
Mücerredān
38
28
Mahalle-i Papas-Yani veled-i Nikola
Yani veled-i Nikola, papas
Hāne
Mücerredān
44
27
s. 87
Gebrān ‘an-karye-i Hora ki sancak-beyine boş kabakulak
virürler
Yekūn-ı kabakulak
855
Hāsıl ‘an-karye-i Hora
Nakdiyye
Neferān, fī-150
300
Neferan 116, fī-40
4.640
Neferan 51, fī-200
10.200
Neferan 19, fī-100
1.900
Nefer
170
Nefer
120
Neferān, fī-50
100
Nefer
60
Kefere, der-karye-i mezkūr ki ber-‘ādet-i kadīm her biri dolu
şıra ile bir kabakulak virürler. Kabakulak dahi kendülerüñdür,
neferan 80, kabakulak, ‘aded 80, fī-40, 3.200
Yekūn
20.690
Karye-i Ganos, hāssa-i Mīr-livā
Manderiso veled-i Papa Manol, papas
Manol veled-i Papas Marino, papas
Todor veled-i Papa Manol, papas
s. 89
Hāne
Mücerredān
Karye-i Anafarta-i Büzürk, hāssa-i Mīr-livā
Piyādegān-ı karye-i mezbūre
s. 98
Yekūn, neferan 31, fī-108
92
69
Hāsıl ‘an-karye-i Ganos
Nakdiyye
Neferan 20, fī-200
4.000
Neferan 38, fī-100
3.800
Neferan 90, fī-40
3.600
Nefer 10, fī-46
460
Nefer 3, fī-80
240
Nefer
90
Nefer
50
Nefer
140
Kefere, der-karye-i mezkūr, ber-‘ādet-i kadīm dolu şıra ile
birer kabakulak virürler. Kabakulak dahi kendülerüñdür,
neferan 73, kabakulak 73, fī-40
2.920
‘an-Resm-i gümrük-i iskele-i Hora ve Ganos ve cürm ü
cināyet ve resm-i ‘arūs ve bādhavā ve resm-i kışla ve ‘öşr-i
māhī ve bāc, ‘an-kurā-i mezbūre ve ‘öşr-i hubūbāt ve gayrihi
2.410
‘an-‘Ādet-i kabakulak, der-karye-i Hora ve Ganos. Kadīmden
‘āmil boş kabakulak virür. Şıra ile doldurup ‘āmil satduğı
kabakulak bahāsından ve gayriden şıra bahāsı içün her
kabakulağa on beşer akça virür. Şehirde Gelibolu keferesine
her kabakulağı kırkar akça üzre virüp manapolya dutarlar.
Kabakulağı yaluya indirmek mezkūrān karye kāfirleriniñ
hidmetidir. Sancakbeyi Gelibolu'dan gemi gönderüp getürdür,
getürmekde dahi kürekci zikr olan karye-i Hora ve Ganos
kāfirleridir, kabakulak 290, fī-40
11.600
Yekūn
29.310
Cem‘an karye-i Hora ve Ganos
50.000
s. 90
‘an-Nefs-i Şehr-i Galata, niyābet ve ihtisāb-ı şehr ve gayrihi
120.000
Cem‘an mahsūlāt-ı karye-i Hora ve Ganos ve şehr-i
Galata
170.000
s. 91
NĀHİYE-İ ECE-OVASI
Hāsshā-i Mīr-livā-i Gelibolu
Karye-i Sivli, tābi‘-i Ece-ovası
Piyādegān-ı karye-i mezkūr
s. 92
Yekūn, neferan 19, fī-108
2.052
Karye-i Tursun
Piyādegān-ı karye-i mezkūr
s. 93
Yekūn, neferan 20, fī-108
2.160
Karye-i Anafarta-i Küçük
Piyādegān-ı karye-i mezkūr
s. 96
Yekūn, neferan 32, fī-108
3.348
Karye-i Behrām-ı Küçük
Piyādegān-ı karye-i mezkūr
s. 100
Yekūn, neferan 20, fī-108
2.160
Karye-i Kozlu-dere
Piyādegān-ı karye-i mezkūr
s. 101
Yekūn, neferan 16, fī-108
Cem‘an Mahsūlāt-ı Kurā-i Piyādegān
1.728
14.904
s. 103
NEFS-İ ŞEHR-İ MIGALKARA
Mahalle-i Yeğan-Re’īs28, Mescid-i Hācī Muhyi'd-dīn
‘Īsā veled-i Turahān, imām
Ya‘kūb veled-i Yūsuf, mü’ezzin
Hācī Muhyi'd-dīn veled-i Mustafā, mu‘āfiyyet içün hükmü
vardır.
Lutfī veled-i Mustafā, ellici
Tabbāh Hızır, ellici
Hāne
32
Mücerred
5
Mahalle-i Alaca-Hācī
Mahmūd veled-i Mehmed, imām
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin, yağcı
Hāne
Mücerred
18
4
s. 104
Mahalle-i Hācī-Mahmūd
Hızır veled-i Hācī Mahmūd, imām
‘Alī veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
13
10
Mahalle-i Na‘l-bend Hızır nām-ı diğer mahalle-i Armağan,
mescid-i Hācī-Halīl29
Pīr Ahmed veled-i Mehmed, imām
Mehmed veled-i Yūsuf, mü’ezzin
Hāne
15
Mücerred
3
Mahalle-i Hācī-Hızır
‘Osmān veled-i Hasan, imām
Mehmed veled-i mezkūr (‘Osmān), mü’ezzin
s. 105
Hāne
Mücerred
15
3
28
3.456
BOA, TD 434, v. 58a. Ayrıca BOA, TD 490, s. 202'de “Mahalle-i HācīMama nām-ı diğer Yeğan-Re’īs”; BOA, TD 702, s. 153'te “Mahalle-i HācīBaba nām-ı diğer Yeğan-Re’īs” şeklindedir.
29
BOA, TD 434, v. 58b'de “Mahalle-i Na‘lbend-Hızır nām-ı diğer Armağanmescidi” şeklindedir.
83
Mahalle-i Kuyumcu nām-ı diğer Hācī-İbrāhīm
Yūsuf veled-i Hamza, imām
Şeref veled-i Yūsuf, mü’ezzin
Hācī İlyās Çelebi veled-i Pīr Mama, doğancı başıdır, berāt-ı
hümāyūnla
Ramazān Çelebi, birāder-i mezkūr (Hācī İlyās Çelebi), ser‘asker-i müsellemān-ı nāhiye-i Mıgalkara
Hāne
12
Mücerred
1
Mahalle-i Hācī-Ya‘kūb
Mevlānā Bedrü'd-dīn, imām
Hācī Mehmed veled-i Hācī ‘Alī, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
17
7
Mahalle-i Hācī-İsrā’īl
Zeynü'l-‘ābidīn veled-i Ahmed, imām
‘Alī veled-i Veli-yi Siyāh, mü’ezzin
s. 106
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Köse-Hācī-‘İvāz
Muslihü'd-dīn veled-i Kadem, imām
Mehmed veled-i Umūr, mü’ezzin
Hamza veled-i Ahmed, pīr ve müflis
Seyyid Mustafā veled-i Seyyid ‘Alā’üddīn
Hāne
Mücerred
24
5
12
7
Mahalle-i Hācī-Halīl nām-ı diğer Beşīr-Fakīh
Mustafā veled-i Ahmed, imām
Sofu ‘Alī veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
İshāk, mu‘tak-ı Hoca Hasan, pīr ve müflis.
s. 107
Hāne
Mücerred
13
6
Mahalle-i Fātıma-Hātūn
Mustafā veled-i İdrīs, imām
Mehmed veled-i İlyās, mü’ezzin
Şa‘bān veled-i Tur ‘Alī, ellici
Tur ‘Alī veled-i Durak, yaya oğludur, küçükdür, hidmete nākābildir.
Hāne
25
Mücerred
6
Mahalle-i Taş-İlyās
Veled-i İlyās, imām
‘Alī veled-i Hācī Mahmūd, mü’ezzin
Bahşī veled-i Nasūh, pīr
Hāne
Mahalle-i Serrāc-Kādı
Hamza veled-i Ramazān, imām
Mehmed veled-i imām el-mezbūr (Hamza), mü’ezzin
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, taşcı
84
12
s. 108
Şādmān veled-i Mehmed, yağcı
İbrāhīm veled-i Mehmed, yağcı
Hāne
Mücerred
24
6
Mahalle-i ‘İmāret-i Mahmūd-Bey eş-şehīr be-Tavşan-dağı30
‘Alī veled-i İbrāhīm, imām
Mustafā veled-i İshāk, mü’ezzin
Hāne
5
Mahalle-i İshāk-Fakīh
‘Īsā Fakīh veled-i Mahmūd, imām
Yūsuf veled-i İmām el-mezbūr (‘Īsā Fakīh), mü’ezzin
Hāne
15
Mahalle-i Ahī-Ana31
İshāk Fakīh, imām
Receb veled-i Hasan, mü’ezzin
Karagöz veled-i ‘Abdullāh, helvāyī
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, na‘l-bend
Bahşī, na‘l-bend
Hāne
Mücerred
17
3
s. 109
Mahalle-i Cāmi‘-i ‘Ömer-Bey nām-ı diğer mahalle-i Mescid-i
Bāzār
Bāyezīd veled-i mezkūr (Rüstem Halīfe), mü’ezzin
Bahşī veled-i Ahmed, mü’ezzin
Ramāzan, kazancı
Hāne
6
Mücerred
3
Mahalle-i Fātımacık
Hācī Baba, imām
Mūsā veled-i Halīl, mü’ezzin
Hāne
Mücerred
10
2
Mahalle-i Mescid-i Hācī-İlyās, tābi‘-i Tavşan-dağıdan,
Mezīd-Fakīh mahallesi dahi dirler.
Dāvud veled-i Mehmed, imām
Mehmed veled-i Mustafā, mü’ezzin
Hāne
10
Mücerred
6
Mahalle-i Rābi‘a-Hātūn
‘Abdī veled-i Hasan, imām
‘Īsā Bālī veled-i Mama, mü’ezzin
s. 110
Mehmed, neccār
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Hācī-Halīl
Muhyi'd-dīn veled-i Hamza, imām
30
31
BOA, TD 12, s. 2'de “Mahalle-i Mescid-i Tavşan-dağıdan” şeklindedir.
Aynı defter, s. 8; BOA, TD 434, v. 61a.
28
6
Mehmed veled-i Sālih, mü’ezzin
Mehmed veled-i Mustafā, berdikedem (?)
Mustafā, berdikedem (?)
Hızır veled-i Mehmed, harbende
Hāne
Mücerred
30
10
Mahalle-i Hācī-Sitāh [Mahalle-i Mescid-i Hācī-Sinān]32
Hamza veled-i ‘Abdullāh, imām
Mehmed veled-i Hızır, mü’ezzin
s. 111
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Kaya-Bey
Seyyid Mūsā veled-i Ebū Bekir, imām
Hızır veled-i Mehmed, mü’ezzin
Kāsım, çilingir
Hüseyin, kefş-ger
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Cāmi‘-i Kebīr
Mevlānā Şemsü'd-dīn veled-i Yūsuf, hatīb
Mustafā veled-i Baba, mü’ezzin
Hācī Mehmed, neccār
‘Osmān, kefş-ger
Hāne
Mücerred
17
8
19
7
13
3
s. 112
Mahalle-i Mescid-i Mahmūd-Bey bin Kassāb nām-ı diğer
Doğancı, mahalle-i Tekye dahi dirler.
‘Alī Fakīh-i Anadolu, imām
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mü’ezzin
Yūsuf veled-i Seyyid İbrāhīm, kuyumcu
Yūsuf, tabbāğ
Umūr veled-i ‘Abdullāh, tabbāğ
Hācī, na‘l-bend
Timur, tabbāk
İlyās, hayyāt
Mūsā veled-i Hamza, hayyāt
İshāk, habbāz
Hāne
21
Mücerred
4
Mahalle-i Mescid-i Hācī-Mehmed
Hācī Timur veled-i Halīl, imām
Hācī ‘Alī veled-i Süleymān, mü’ezzin
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, kassāb
Dāvud, na‘l-bend
Pīrī, kazancı
Mustafā, boyacı
Hāne
Mücerred
32
s. 113
Mahalle-i Hācī-Ahmed
Pīr ‘Alī veled-i Nasūh, imām
Turahān veled-i Yūsuf, mü’ezzin
‘Abdī, hayyāt
‘Alī, sābūncu
Hāne
Mücerred
9
4
Mahalle-i Tātārlar
Mehmed veled-i Receb, imām
Hāne
Mücerred
11
1
Mahalle-i Hācī-Yūnus
Hızır veled-i Hācī Sinān, imām
Hamza veled-i Hācī Ahmed, mü’ezzin
Aydın veled-i ‘Abdullāh, hayyāt
İlyās, mūze-dūz
‘Abdī, mūze-dūz
Yūsuf veled-i Hüseyin, cüllāh
Hāne
Mücerred
29
3
s. 114
Mahalle-i Hācī-Hasan
Veled-i Kāsım, imām
Hamza veled-i Yūsuf, mü’ezzin
Hācī İlyās, üzümcü
Mahmūd veled-i ‘Abdullāh, aşçı
İnesi, tabbāk
Durmuş, cüllāh
İskender, boyacı
Yūsuf, dellāk
Hamza, başcı
Bāyezīd, bāzergān
Hāne
Mücerred
23
2
Mahalle-i Yonka-Ramazān, tābī‘-i mahalle-i Hācī-Yūnus
Mahmūd veled-i Dāvud, imām
Bektaş veled-i Nebī, mü’ezzin
Hāne
18
Mücerred
2
Mahalle-i Mescid-i Tahtalu
Ramazān veled-i Ece, imām
İskender veled-i ‘Alī, hallāc
‘Alī veled-i Ahmed, pābūcī
Ahmed veled-i Nebī, tabbāk
Dursun, cüllāh
22
8
BOA, TD 12, s. 7. Ayrıca BOA, TD 490, s. 208'de “Mahalle-i Hācī-Sinān”
şeklindedir.
s. 115
Hāne
Mücerred
9
3
Mahalle-i Mescid-i Şehre-küstü
Hüseyin veled-i Bedir, imām
85
Hızır, cüllāh
Hāne
8
Mahalle-i Medrese-i Turahān-Bey
Süleymān Fakīh, hatīb, ‘an-‘utekā-i Turahān Bey
Süleymān veled-i Karlı, mü’ezzin
Mahalle-i Kefere
Hāne
21
Bunda sākin olan kefere harāc ve ispençe virürler ve
bāğlarınıñ harācın virürler. Sancakbeyi cānibinden zabt olunur
ve satılan şıradan medrede birer akça sancakbeyi cānibine
virürler ve Edirne kurbünde vāki‘ olan hāssa değirmenler
meremmetine hidmet iderler deyü defter-i ‘atīkde mukayyeddir. Şimdi ol hidmeti dahi etdüğümüz yokdur didiler.
s. 116
Hāsıl-ı a‘şār-ı gallāt ki
Nefs-i Mıgalkara dā’iresinde hāssa yerlerden vāki‘ olmuşdur.
1.300
Hınta, 6 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, fī-5
300
‘Alef, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4
280
Kabluca, 15 kilçe, fī-4
60
Erzen, 3 kilçe, fī-4
12
Resm-i çift, ‘an-yed-i İlyās Çelebi ve gayruhu, 4 zevcen
88
‘an-mukāta‘a-i furun-ı kiremid, fī-sene
100
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe
80
‘Öşr-i küvāre
19
‘Öşr-i besātīn
25
Yekūn
2.264
der-Nefs-i Mıgalkara
İhtisāb
5.000
Harāc-ı bāğāt-ı nefs-i şehr, fī-sene
5.000
Kıst-ı bāzar-ı esb, fī-sene
1.000
Boza-hāne, fī-sene
3.000
Mūm-hāne, fī-sene
1.000
1.000
Resm-i kīle, gayr ez-kapan, fī-sene
Kıst-ı bāzār-ı siyāh ve kantār ve kapan ve bāzār-ı Esīr ve
kanāre, fī-sene
19.000
Niyābet ve resm-i ‘arūs, ‘an-Mıgalkara ve tevābi‘ihā, fī-sene
10.000
Niyābet ve resm-i ‘arūs, ‘an-müsellemān-ı Harala ve Abrı, fīsene
5.000
Resm-i fuçı ve harāc-ı bāğāt-ı kefere, fī-sene
5.000
Yekūn
55.000
s. 117
Karye-i Yayla, tābi‘-i Abrı
‘Īsā veled-i ‘Ömer, pīr-i fertūt
Fazlullāh veled-i Timur Kādī, kādī-zādelerdir, bunda iki çiftlik
dutarlar.
İnesi veled-i Mehmed, müsellemdir, çiftlik dutar.
Çiftlik-i ‘Alī bin Yūsuf, mahlūl
Çiftlik-i Ahad, mu‘tak-ı Mu‘arrif, mahlūl
Çiftlik-i Doğan, mu‘tak-ı Rahmān, mahlūl
Çiftlik-i Yūsuf bin Ya‘kūb ve çiftlik-i Mustafā bin Yūsuf,
mahlūl
86
Çiftlik-i Mürsel bin Asılhān, mahlūl
Çiftlik-i Timurtaş bin Nasūh, mahlūl
Çiftlik-i Mustafā bin ‘Alī, mahlūl
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 8 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 5 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 8 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 1 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
Besātīn
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i susam, kilçe, kıymet
‘Öşr-i kabluca, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Resm-i giyāh
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Āsiyāb-ı bādī, hacer
Āsiyāb-ı āb, hacer
s. 118
Ceviz ve emrūd
‘Öşr-i sīr
Çayır-ı hāssa
Resm-i çift, 37 zevc, fī-22
Minhā
Ma‘mūl, zevcen
Mahlūl, zevcen
Bennāk, 5 neferan, fī-9
Mücerred, 16 neferan, fī-6
1.750
525
680
140
4
20
55
230
300
40
8
68
120
30
30
55
10
550
814
31
6
45
96
5.588
Yekūn
Cem‘an mahsūlāt-ı şehr-i Mıgalkara ve ‘öşr-i gallāt, derdā’ire-i şehr ve mahsūl-ı karye-i Yayla
62.852
s. 119
DEFTER-İ CEZĪRE-İ İMROZ, Hāssa-i Mīr-livā
Nefs-i Kal‘a-i Palyanbolu
Mahalle-i Fora
Hāne
Mücerred
19
16
Mahalle-i Gode
s. 120
Hāne
Mücerred
24
23
Mahalle-i Loneç
Aleksi veled-i Yorgiç, papas
Hāne
Mücerred
21
15
Mahalle-i Gode-i diğer
Ergilito, papas
s. 121
Hāne
Mücerred
22
15
Mahalle-i Ayo-Todor
Mihal, papas
Hāne
Mücerred
25
22
Mahalle-i Manayado
Panayot, papas
s. 122
Hāne
Mücerred
41
41
Mahalle-i Aya-Sofya
Laskari, papas
s. 123
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Ayo-Yani, tābi‘-i Papas-Komeş
Komeş, papas
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i Müslimīn, der-mahalle-i mezbūre
Hāne
Mücerred
s. 124
Mahalle-i Kilise-i Ayo-Yorgi
Hāne
Mahalle-i Fora-i diğer
Toma, papas
Hāne
Mücerred
Mahalle-i Kilise-i Aya-Kiraki, tābi‘-i Papas-Kostendin
Hāne
Mücerred
18
13
24
20
2
5
3
20
15
3
2
Mahalle-i Ayo-Todor-ı diğer
Manol, papas
s. 125
Hāne
Mücerred
8
10
Mahalle-i Kilise-i Panaya
Dimitri, kuyumcu
Hāne
Mücerred
12
17
‘an-Müsellemān-ı cezīre-i İmroz
Neferan
7
Kasaba-i mezkūrun leşkeri Sivastopulo ve Mihal Ralo ve
Papas Kostendin Konomo nām zimmīler cezīre-i mezkūreniñ
a‘yānları olup ve hem müsellem hidmetin iderler. Kadīmden
her maslahatda istikāmetle hidmet idegeldükleri ecilden
ri‘āyetleri lāzım ve lā-büdd olmağın gelen beyler resm-i
ağnāmdan ve sā’ir rüsūmdan mu‘āf idüp ellerinde mektūbları
vardır. Ellerinde olan mektūbları mūcebince mu‘āfiyetleri
defter-i cedīde sebtolundu. Sahh zālik.
s. 127
Veledān-ı Müsellemān
s. 128
Karye-i Ayo-Todor, tābi‘-i Papas-Yani
Yani, papas
Sergi veled-i Lavriço, pīr-i za‘īf
s. 129
Hāne
Mücerred
53
47
Karye-i Anavriti33
Mihal, papas
s. 130
Hāne
Mücerred
60
54
Hāsıl-ı Nefs-i Palyanbolu ve karye-i Ayo-Todor ve karye-i
Anavriti, der cezīre-i İmroz
Kurā-i mezkūre birbirine muttasıl olup ahālīsi mahlūt olmağın
hāsılları bir yerde yazıldı. Ba‘zı evkātda deñizden ihtiyāt
olıcak cümlesi kal‘a-i Palyanbolu'da olurlar.
‘Ādet-i ağnām, der-kurā-i mezkūre
16.725
Mukāta‘a-i zemīnhā, dutdukları yerlerine göre virürler 8.550
Resm-i çift
11.355
Resm-i kovan
300
‘Ādet-i pābūccıyān, yılda on ikişer akça virürler
144
Resm-i gümrük-i iskele-i cezīre-i mezkūr, fī-sene
14.000
955
Bid‘at-i hanāzīr
Cizye-i gebrān-ı yava
256
Bādhavā ve cürm ü cināyet, ‘an-kurā-i mezkūre
1.200
Yekūn
53.295
s. 131
Nefs-i Kal‘a-i İskinid, tābi‘-i Papas-Yorgi bin Trendefili
Yorgi veled-i Trendefili, papas
Hāne-i müslim
1
Hāne
62
Mücerred
52
Cemā‘at-i kefere-i müsellemān, der-cezīre-i İmroz
Ellerinde olan kadīmī defterleri mūcebince mutassarıf
oldukları yerlerüñ mikdārı mukāta‘ası mikdārına göredir.
Yerlerin tasarruf iderler. Ammā hidmetleri mukābelesinde
mukāta‘a virmezler. Müsellem hidmetin iderler. Hidmetleri
yalu ve hisār muhāfazat iderler. Be-nevbet ve sā’ir beylik
hidmetin olursa iderler. Müsellemlerden nevbetle günde altı
nefer kimesne hisārda hidmet ider.
Andreya Kapudan, ser-müsellemān
s. 132
Hāsıl-ı İskinid
‘Ādet-i ağnām ma‘a resm-i ağıl
Resm-i çift, der-cānib-i İskinid
Mukāta‘a-i zemīn, Palyanbolu cānibden dutarlar
Hınta, 10 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 12 kilçe, fī-3, kıymet
s. 126
Neferan
33
73
77
6.855
1.573
237
2.150
96
BOA, TD 434, v. 46b'de “Karye-i Aravirni”, Aynı defter, v. 47a'da
“Ayavirni”; BOA, TD 490, s. 429'da “Anavriti” şeklindedir.
87
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 3 kilçe, fī-10, kıymet 30
‘Öşr-i kettān
50
‘Öşr-i penbe
50
‘Öşr-i piyāz ve sīr
25
‘Öşr-i zeytūn
15
Resm-i kovan
120
‘an-‘Ādet-i minatiko, kıymet
234
Ganem, 18 re’s
Kuzu, 18 re’s
Bādhavā ve cürm ü cināyet, der-cānib-i İskinid
300
Bid‘at-i hanāzīr
370
Yekūn
12.105
Cem‘an mahsūl-i cezīre-i İmroz
65.400
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
s. 138
Yani veled-i Demürci, demürci
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
3
34
29
s. 133
DEFTER-İ CEZĪRE-İ SEMADİREK, Hāsshā-i Mīr-livā
Nefs-i Kal‘a-i Kısalu, der-cezīre-i mezkūr
Andon, papas
Mahalle-i Boryos
Kazniç, papas
Yorgi, papas
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
23
40
26
s. 134
Hāne
Mücerred
Ebnā-i gebrān-ı mezkūrūn, nev-yāfte-i cedīd
s. 135
Yekūn, der-cezīre-i Semadirek el-mezbūr
Hāne ve mücerredān, neferan
107
22
53
182
Hāsıl-ı Cezīre-i Semadirek
Hınta, 15 midād, 10 kilçe, fī-10, kıymet
3.100
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-3, kıymet
54
‘Öşr-i bakla, mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
220
‘Öşr-i gügül, hāsıl
286
Resm-i kovan
226
Harāc-ı bāğāt
1.200
‘Ādet-i ağnām
7.200
Āsiyābhā
150
34
150
Resm-i türāb-ı rink [rīk]
Bid‘at-i hanāzīr
400
Resm-i gümrük-i iskele, fī-sene
1.500
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs
650
Cizye-i gebrān-ı cezīre-i mezkūr
9.464
Yekūn
24.600
el-Cümletān mahsūl-i cezīre-i İmroz ve cezīre-i Semadirek.
90.000
s. 137
Hāsshā-i Mīr-livā, der-cezīre-i Limnos
Nefs-i Kal‘a-i Palo-kasrı
Mahalle-i Karakal
Dimitri, papas
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Mahalle-i Midrepolid
Yorgi, papas
34
BOA, TD 434, v. 52a.
88
3
7
9
2
11
20
Mahalle-i Ayo-Kostendin, tābi‘-i Papas Dimitri
Dimitri, papas
Kaçangırı, papas
Yani veled-i Demürci, demürci
s. 139
Mahalle-i Büyük-kapu
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
2
8
8
Hāsıl-ı a‘şār-ı nefs-i Kal‘a-i Palo-kasrı.
Hınta, 7 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
1.450
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
1.653
79
‘Öşr-i gügül, meblağ
Resm-i bāğçe, hāsıl
42
‘Öşr-i böğrülce, 7 kilçe, fī-10, kıymet
70
‘Öşr-i kettān, hāsıl
79
‘Öşr-i penbe, hāsıl
15
‘Öşr-i piyāz, hāsıl
5
Bid‘at-i canavar, hāsıl
5
Mukāta‘a-i besātīn, 7 kıt‘a, hāsıl
724
Āsiyāb-ı bādī, 16 hacerāt, fī-36, hāsıl
576
İspençe-i nefs-i şehr
2.330
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs, ‘an-nefs-i Kal‘a-i
Palo-kasrı
550
Yekūn
7.678
Memlaha, der-cezīre-i Limnos, ber-mūceb-i ‘ādet-i kadīm.
Sancakbeyi cānibinden zabt olunur. Milh-i Hudāyī'dir, kendünden hāsıl olur. İşlenir tuzla değildir. Fī-sene
5.700
Nısf cürm [ü] cināyet, ‘an-tīmārhā-i mustahfızān ki dizdār tīmārından gayrı hisār-eri tīmārlarında nısf kanluk kendülerüñ nısfı
sancakbeyi cānibinden zabt olunur. Fī-sene
5.380
s. 140
Cemā‘at-i ‘asesān-ı Kal‘a-i Palo-kasrı
Ve hem kapucılık hidmetin iderler. On ikişer akça harāc ve
onar akça ispençe virürler. Harācları hāssa-i hümāyūn içün
alınur. İspençe ve ‘öşr-i gallāt ve gayrı rüsūm oturdukları yer
kimiñ tīmārı olur ise tīmār sāhibine virürler.
Yekūn-ı neferan
50
Cemā‘at-i pāspānān-ı kal‘a-i mezkūr
On beşer akça harāc ve onar akça ispençe virürler. Harācları
hāssa-i hümāyūn içün alınur. İspençe ve ‘öşr-i gallāt ve gayrı
rüsūm oturdukları yer kimiñ tīmārı olursa tīmār sāhibine
virürler.
s. 141
Yekūn-ı neferan
67
Cemā‘at-i müsellemān-ı Kal‘a-i Palo-kasrı ki
Atları ve donları ile vakt-i hācetde sancakbeyi ma‘rifeti ile
hidmet-i pādişāhī edā iderler, beşer akça harāc ve on ikişer
akça ispençe virürler. Harācları hāssa-i hümāyūn içün alınur.
İspençe ve ‘öşr-i gallāt ve gayrı rüsūm oturdukları yer kimiñ
tīmārı olursa tīmār sāhibine virürler.
Mihaylo veled-i Mihal, pīr, ma‘lūl olup hidmete iktidārı
olmamağın oğulları, yerine yazıldı.
Mihal Piryomastor, pīr, ma‘lūl olup hidmete iktidārı olmamağın müsellemden ihrāc olunup ra‘iyyete yazıldı.
s. 142
Neferan
60
Cemā‘at-i hidmetkārān-ı keştī
Kal‘a-i Palo-kasrı limanında olan hāssa kayıkda hācet
olduğunca hidmet iderler. On beşer akça harāc ve onar akça
ispençe virürler. Harācları hāssa-i hümāyūn içün alınur.
İspençe ve ‘öşr-i gallāt ve sā’ir rüsūm oturdukları yer kimiñ
tīmārı olursa tīmār sāhibine virürler.
Neferan
60
s. 143
Cemā‘at-i bennāyān
Hācet olduğunca Palo-kasrı kal‘asınıñ meremmeti hidmetin
idüp ta‘mīre muhtāc ve lā-büdd ve lāzım olan yerlerin
meremmet iderler. Gayrı hidmete varmazlar. Harāc ve ispençe
virürler. Harācları hāssa-i hümāyūn içün alınur. İspençe ve
‘öşr-i gallāt ve sā’ir rüsūm oturdukları yer kimiñ tīmārı olursa
tīmār sāhibine virürler.
Dimitri, papas
Neferan
52
s. 144
Karye-i Çemandire
Mezkūr karyeniñ mahsūlü ve rüsūmu karye-i Kondiya hāsılı
ile mahsūbdur.
Hāne
7
Mücerred
11
Cemā‘at-i hidmetkār, nefer
1
Karye-i Livadhori
s. 145
Yorgi veled-i Argadino, pīr-i fertūt
Kosta, papas
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
Hāsıl
Hınta, 10 midād, 8 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, mudd, 6 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, muddān, fī 10, kıymet
43
35
10
2.080
360
52
400
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Resm-i bostān
‘Öşr-i piyāz ve sīr
Bid‘at-i hanāzīr
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
Āsiyābhā-i bādī, 3 hacer, fī-36, resm
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Cem‘an
552
38
62
25
15
15
762
108
300
70
1.205
6.044
Karye-i Açiki
s. 146
Tırhapoli, papas
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāne-i müslim
26
21
10
1
Hāsıl
Hınta, 8 midād, 7 kilçe, fī-10, kıymet
1.670
Şa‘īr, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
280
‘Alef, mudd, 12 kilçe, fī-2, kıymet
64
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, mudd, fī-10, kıymet 200
‘Öşr-i kettān, hāsıl
225
‘Öşr-i gügül, hāsıl
17
‘Öşr-i penbe, hāsıl
35
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
75
Resm-i bostān, hāsıl
15
Resm-i kovan, hāsıl
55
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
13
720
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
200
Āsiyābhā-i bādī, hacerān, fī-36, resm
72
‘Ādet-i deştbānī
40
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
745
Cem‘an
4.426
Karye-i Koçinoz
s. 147
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
Hāsıl
Hınta, 4 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 13 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
24
13
1
950
120
26
30
110
3
4
4
132
89
‘Ādet-i deştbānī
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Āsiyābhā-i bādī, hacerān, fī-36
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Cem‘an
Karye-i Varoş
Manol veled-i mezkūr (Mihal), papas
Petre veled-i Vurgari, pīr-i za‘īf
Hāne
Mücerred
Hāne-i müslim
Hāsıl
Hınta, 4 midād, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, fī-4, kıymet
‘Alef, 15 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 12 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Āsiyābhā-i bādī, 5 hacer
Ma‘mūr, hacer
Harāb, 4 hacer
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Cem‘an
s. 148
Karye-i Boryo, tābi‘-i cezīre-i mezkūr
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferān
30
150
72
455
2.086
22
15
1
850
160
30
120
135
7
4
352
35
160
30
500
2.466
5
5
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, mudd, 14 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce, 6 kilçe, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i bāğçe ve bostān
Resm-i āsiyāb-ı bād, hacer
‘Öşr-i gügül
Harāc-ı bāğāt
340
72
42
60
10
42
30
5
73
‘Ādet-i deştbānī
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe-i karye-i mezkūr
Yekūn
10
85
174
943
90
Karye-i Hırısopol
Kozoma, papas
Seradino veled-i Kasana, pīr-i za‘īf
s. 150
Yorgi, papas
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
38
55
30
33
26
1
Hāsıl
Hınta, 5 mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
1.020
Şa‘īr, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
260
‘Alef, 14 kilçe, fī-2, kıymet
28
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla ve mercümek, mudd, 5 kilçe,
fī-10, kıymet
250
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
5
Resm-i kovan, hāsıl
25
Resm-i bostān, hāsıl
27
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
15
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
342
72
Āsiyābhā-i bādī, hacerān, fī-36, resm
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
300
‘Ādet-i deştbānī
60
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūre
910
‘Öşr-i kettān ve penbe ve gügül
150
Yekūn
3.304
Karye-i Palya-Porturya
s. 151
Hāne
Mücerred
Karye-i Kondoya
s. 149
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr ma‘a karye-i Çemandire ki
der-bālā nüvişte-būd
Hınta, 8 midād, 10 kilçe, fī-10, kıymet
1.700
Şa‘īr, 4 midād, fī-4, kıymet
320
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
450
‘Öşr-i kettān, hāsıl
185
‘Öşr-i penbe, hāsıl
22
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
15
25
‘Öşr-i küvāre, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
28
Resm-i bostān, hāsıl
46
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
140
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
788
‘Ādet-i deştbānī
65
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
500
Āsiyābhā-i bādī, 9 hacer
Ma‘mūr, 4 hacer, fī-36, resm
144
Harāb, 5 hacer
İspençe-i gebrān-ı karye-i Kondoya ma‘a karye-i Çemandire 1.715
Yekūn
5.743
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
16
13
730
128
‘Alef, mudd, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 9 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Yekūn
40
90
65
12
17
25
14
322
12
150
30
365
2.000
Karye-i Tanos
s. 152
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 15 kilçe, fī-10, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe [ve] gügül, hāsıl
‘Öşr-i boltan [bostān], hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Āsiyābhā-i bādī, hacer, çokdan harāb
‘Ādet-i deştbānī
‘Öşr-i sīr ve piyāz
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Yekūn
Karye-i Voroskopi
Hāne
Mücerred, neferan
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 8 kilçe, fī-2
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 10 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Āsiyāb-ı bād, hacer, resm
‘Ādet-i deştbānī
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Yekūn
13
24
6
900
180
150
75
12
32
15
25
375
30
22
120
557
2.373
9
12
350
128
16
100
25
7
5
4
17
162
36
20
30
280
1.180
s. 153
Karye-i Ayopat
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
19
15
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 2 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
500
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
‘Alef, 10 kilçe, fī-2, kıymet
20
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, muddān, 7 kilçe, kıymet
70
‘Öşr-i kettān, hāsıl
42
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
8
Resm-i kovan, hāsıl
6
Resm-i bostān, hāsıl
5
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
222
Resm-i palamud-ı karye-i mezkūr, fī-sene
1.000
‘Ādet-i deştbānī
35
200
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
480
Yekūn
2.688
Karye-i Manalpo
s. 154
Kata veled-i Kari, a‘mā, pīr-i za‘īf
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 13 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Yekūn
15
14
450
96
26
50
72
5
6
115
85
30
450
1.340
Manastır-ı Pandokatra, der-kudb-i karye-i Aleksi-bergoz,
keşīşler oturur. Ekdükleriniñ ‘öşrin virürler.
Papas
10
Irgadān ki mezkūr manastırda hidmet iderler. Yava harācın
virürler. Hāssa-i mīr-livā
Irgadān
4
Hāsıl-ı a‘şār-ı manastır-ı mezbūre
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 19 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 5 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 4,5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
450
76
10
45
10
25
25
56
91
Bādhavā, fī-sene
Yekūn
55
880
Manastır-ı Kutlomeş, der-kurb-i karye-i Sardiyos. Keşīşler
oturur. Ekdükleriniñ ‘öşrin virürler.
Papas
5
Hāsıl-ı a‘şār-ı manastır-ı mezkūr
Hınta, 16 kilçe, fī-10, kıymet
160
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud ve mercümek, 4 kilçe, fī10, kıymet
40
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
4
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
12
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
40
296
Yekūn
s. 155
Manastır-ı Divnişo, der-kurb-i karye-i Fala. Keşīşler
oturur ekdükleriniñ ‘öşrin virürler.
Papas
6
Irgadān ki mezkūr manastırda hidmet iderler. Yava harācın
virürler. Hāssa-i mīr-livā
Irgadān
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı manastır-ı mezbūre
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
450
Şa‘īr, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Alef, 3 kilçe, fī-2, kıymet
6
‘Öşr-i böğrülce ve mercümek ve bakla ve nohud, 3 kilçe, fī10, kıymet
30
Resm-i kovan, hāsıl
20
25
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
48
Yekūn
599
Manastır-ı Ayo-Pavlo, der-kurb-i karye-i Fala. Keşīşler oturur
ekdükleriniñ ‘öşrin ve rüsūmun virürler.
Papas
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı manastır-ı mezkūr
Hınta, mudd, 3 kilçe, fī-10, kıymet
230
Şa‘īr, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Alef, kilçe, kıymet
2
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 2 kilçe, fī-10, kıymet 20
Resm-i kovan, hāsıl
4
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
6
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
35
Yekūn
305
Cem‘an mahsūlāt-ı nefs-i Palo-kasrı ve kurā-i cezīre-i
Limnos
60.000
Cem‘ü'l-mecāmi‘ hāsshā-i mīr-livā
491.107
s. 157
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i Palo-kasrı, der-Cezīre-i
Limnos
Tīmār-ı Okcu Yūsuf, dizdār-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Kurunos, tābi‘-i cezīre-i Limnos
Yorgi, papas
Yani veled-i Andoni, pīr-i fertūt
92
s. 158
Yorgi veled-i Çiro, gemici
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce, 3 kilçe, fī-10, kıymet
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr
Resm-i kovan
Resm-i bāğçe ve bostān
Bid‘at-i hanāzīr
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Āsiyāb-ı bādī, 4 hacer, fī-sene 36
‘Ādet-i deştbānī
Bādhavā ve niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Yekūn
Karye-i Lefkos
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferān
36
25
3
620
120
32
30
12
7
5
21
26
12
455
144
75
310
850
2.709
9
8
s. 159
Hāsıl
Hınta, mudd, 18 kilçe, fī-10, kıymet
380
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
‘Alef, 3 kilçe, fī-2, kıymet
6
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 5 kilçe, kıymet
50
‘Öşr-i kettān, hāsıl
45
‘Öşr-i gügül, hāsıl
12
Resm-i kovan, hāsıl
17
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
25
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
15
26
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
4
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
42
‘Ādet-i deştbānī
20
Bādhavā ve niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene 250
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
270
Yekūn
1.222
Karye-i Rudanya
Hāne
Mücerred, neferan
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferān
Hāsıl
Hınta, 17 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
6
6
170
40
50
4
5
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
‘Öşr-i kettān
Āsiyāb-ı bād, hacer, harāb
‘Ādet-i deştbānī
Bādhavā ve niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
Karye-i Playa
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāsıl
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 7 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce, kilçe, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
3
6
87
33
15
65
175
653
1
3
5
150
28
4
15
10
12
40
s. 160
‘Öşr-i penbe, hāsıl
3
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
5
Resm-i kovan, hāsıl
9
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
40
‘Ādet-i deştbānī
10
Bādhavā ve niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene 32
İspençe
105
445
Yekūn
Cem‘an
5.049
Tīmār-ı Ayaklu Bālī, kethudā-i Kal‘a-i Palo-kasrı
Mezkūr Ayaklu Bālī tahvīlinden mezkūr tīmār ber-mūceb-i
emr-i münīf Zağanos Kethudā'ya tevcīh olundu. Fī yevmi'l-‘āşir
şehr-i Cemāziye'l-evvel sene hamse ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e.
Karye-i Mudoros
Nonkos, sığırtmaç
Yorgi Karkara, çoban
Todor, çoban
Mihal, çoban
Hāne
Mücerred, neferan
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 7 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, fī-4, kıymet
Alef, 15 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, mudd, fī-10, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
29
15
670
80
30
200
115
15
15
46
8
265
Āsiyāb-ı bādī, 4 hacer
Ma‘mūr, 3 hacer, fī-sene 30, resm
Harāb, hacer
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
108
30
100
730
Manastır-ı Vatopeti [Vatovidi]35, der-kurb-i karye-i mezkūr
Keşīşler oturur, hāsılı karye hāsılı ile mahsūbdur.
Yekūn
2.412
s. 161
Tīmār-ı Ser-bölük Yeleçlü Yūsuf, ‘an-merdān-ı kal‘a-i
Palo-kasrı
Karye-i Zamata
Hāne
4
Mücerred
8
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
5
Hāsıl
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
450
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
72
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 12 kilçe, fī-10, kıymet 120
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
42
14
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
12
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
13
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
12
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
120
‘Ādet-i deştbānī
35
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
45
İspençe-i gebrān
206
‘Öşr-i kettān
44
Yekūn
1.185
Karye-i Bogma
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, 17 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i kettān, kıymet
‘Öşr-i böğrülce, kilçe, kıymet
‘Öşr-i bakla, 2 şinik, kıymet
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
2
4
170
12
13
10
5
22
30
5
70
337
1.522
s. 162
Tīmār-ı Nasūh bin Yūsuf, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Penbekarı36
Manol veled-i Yorgi, müsellem
35
36
BOA TD 25, s. 41.
Aynı defter, s. 26'da “Karye-i Banbakar” şeklindedir.
93
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
5
6
4
Hāsıl
Hınta, mudd, 18 kilçe, fī-10, kıymet
380
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
‘Alef, 7 kilçe, fī-2, kıymet
14
‘Öşr-i kettān, hāsıl
61
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
13
‘Öşr-i gügül, hāsıl
3
‘Öşr-i penbe, hāsıl
12
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 12 kilçe, fī-10, kıymet 120
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
18
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
11
30
Āsiyābhā-i ābī, hacer, resm
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
115
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
65
‘Ādet-i deştbānī
30
İspençe
188
Yekūn
1.160
Karye-i İkşide
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 6 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i bakla ve nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
4
1
100
24
20
6
30
30
5
25
242
1.402
s. 163
Tīmār-ı İdrīs ve Bāyezīd bin İdrīs, merdān-ı kal‘a-i Palokasrı
Karye-i İskandali
Hāne
13
Mücerred
16
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 18 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 4 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
94
730
152
36
40
65
18
14
37
195
35
130
İspençe
Yekūn
337
1.749
Karye-i [La]habsi37
s. 164
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 7 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 5 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i İdrīs
Hisse-i Bāyezīd
7
12
470
72
10
30
6
6
132
65
30
230
1.055
2.804
1.402
1.402
Tīmār-ı Ahmed Fakīh, kal‘a-i Palo-kasrı'da vāki‘ olan
cāmi‘de hatīb ve imāmdır.
Karye-i Suverdiya38
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 6 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
9
9
500
120
12
30
55
4
16
35
5
145
25
100
35
260
1.412
s. 165
Tīmār-ı Turgud ve Köprülü Hızır ve Mustafā bin Hızır,
merdān-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Angaryanos
Yorgi veled-i İstanopolo, a‘mā, pīr-i fertūt
Hāne
9
Mücerred
7
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
37
38
BOA, TD 434, v. 89a.
Aynı defter, v. 106a; BOA, TD 490, s. 123'te “Karye-i Siverdiya” şeklindedir.
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 8 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 7 kilçe, kıymet
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
Karye-i Psoparogoz
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
s. 166
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 4 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Resm-i bostān, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
Karye-i Sarpi
Mihal veled-i Fito, pīr-i fertūt
Mihal Pero, pīr-i fertūt ve ma‘lūl
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, muddān, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 7 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i sīr ve piyāz, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
620
88
16
70
12
35
8
25
24
250
91
30
200
240
1.706
11
5
450
60
4
40
45
26
4
15
20
184
34
30
135
195
1.242
9
8
550
72
8
120
70
14
7
9
120
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Turgud
Hisse-i Hızır el-mezbūr
Hisse-i Mustafā
s. 167
Tīmār-ı Sofu ‘Alī, bevvāb-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Lera
Yani-yi Agrıboz, çoban
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferān
Hāsıl
Hınta, muddān, 12 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 14 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 4 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
Āsiyābhā-ī ābī, hacerān, fī-30
İspençe
Yekūn
Karye-i Ankalya
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Āsiyāb, resm
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
‘Ādet-i deştbānī
Yekūn
Cem‘an
s. 168
Tīmār-ı Mustafā bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Berçolados
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāsıl
Hınta, mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 13 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 4 kilçe, kıymet
35
225
120
1.352
4.200
1.400
1.400
1.400
7
5
520
56
40
120
18
18
192
110
20
60
169
1.325
1
3
40
4
10
12
30
25
45
10
175
1.500
8
5
350
52
8
40
95
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Karye-i Payno
Hāne
Mücerred
68
19
10
6
3
177
130
25
197
1.085
2
2
Hāsıl
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
150
24
Şa‘īr, 6 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 5 kilçe, fī-2, kıymet
10
‘Öşr-i kettān ve böğrülce ve piyāz ve sīr ve gayruhu, hāsıl 51
‘Ādet-i deştbānī
5
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
27
İspençe
50
Yekūn
317
Cem‘an
1.402
s. 169
Tīmār-ı Murād bin ‘Alī ve Mehmed bin Hācī, merdān-ı
kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Romano
Yani, çoban
Dimitri, çoban
Hāne
20
Mücerred
10
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 14 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 11 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 8 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
‘Öşr-i mercümek, kilçe, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Āsiyāb-ı bādī, hacer, resm
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Karye-i İkindiro
Hāne
Mücerred
s. 170
Hāsıl
Hınta, mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet
96
740
220
22
80
52
15
8
4
210
36
125
30
415
1.957
4
9
320
Şa‘īr, 12 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce ve nohud, 4 kilçe, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i sīr ve piyāz, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Resm-i bostān, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Murād el-mezbūr
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
48
8
37
40
13
4
15
12
17
85
85
15
150
847
2.804
1.402
1.402
Tīmār-ı ‘Abdī bin Mustafā, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı ve
Komneno, meremmetci-i kal‘a-i mezkūre
Karye-i Kondopulo
Hāne
17
Mücerred
12
Hāsıl
Hınta, muddān, 10 kilçe, fī-10, kıymet
500
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
‘Alef, 6 kilçe, fī-2, kıymet
12
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve mercümek ve bakla, 12 kilçe,
kıymet
120
‘Öşr-i kettān, hāsıl
57
27
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
4
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
18
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
195
Āsiyāb-ı bādī, hacer, resm
36
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
150
‘Ādet-i deştbānī
40
İspençe
420
Yekūn
1.680
s. 171
Karye-i Kondo[v]raki
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, mudd, 19 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce ve nohud, 3 kilçe, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
6
4
390
60
4
33
30
15
7
55
155
‘Ādet-i deştbānī
Yekūn
Karye-i Petri
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, 12 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 7 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 2 kilçe
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i ‘Abdī el-mezbūr
Hisse-i Komneno
25
774
2
1
120
28
20
17
62
15
30
50
352
2.806
1.403
1.403
Tīmār-ı Hasan bin Kul ve Mehmed bin Kāsım ve Hamza
bin Üngürüs Ahmed, merdān-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Piskopi
Dimitri veled-i Argiropulo, pīr-i fertūt
s. 172
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, 5 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 8 kilçe, fī-2, kıymet
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, mudd, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Āsiyāb-ı bādī, hacer, resm
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Yekūn
Karye-i Aya-Sofya
Yorgi veled-i Vitaç, ma‘lūl ve pīr-i fertūt
Mihal, çoban
Polomi, çoban
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, muddān, 10 kilçe, fī-10, kıymet
9
9
1.100
152
16
16
250
185
9
39
13
43
17
176
335
36
35
270
120
2.808
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
s. 173
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Hasan el-mezbūr
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
Hisse-i Hamza el-mezbūr
72
8
30
83
14
15
28
160
35
150
300
1.395
4.203
1.401
1.401
1.401
Tīmār-ı Hızır-ı Surnāyī ve Kurt bin Mustafā, tabbāl ve
Ramazān bin Kul, nakarazen, merdān-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Gumatos
Yani-yi Agrıbozī, çoban
Hāne
17
Mücerred
17
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
1
Hāsıl
Hınta, muddān, 8 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 13 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud, 5 kilçe, fī-10, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
Āsiyābhā-i ābī, hacerān
Ma‘mūr, hacer, resm
Harāb, hacer
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūr
Yekūn
480
52
50
12
18
75
112
25
170
45
30
300
490
1.862
Manastır-ı Palyanbolu
Keşīşler oturur. Zirā‘at etdüklerinden ‘öşr ve resm virürler.
281
‘an-‘Öşr-i gallāt ve bāğāt ve āsiyāb ve gayrihi
16
3
s. 174
Karye-i Sardiyos nām-ı diğer Laneç
Andreya, papas
Kaloyora Galigovire, pīr-i nā-tüvān
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferān
500
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
14
12
700
97
Şa‘īr, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 12 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Āsiyābhā-i ābī, hacerān, fī-30, resm
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Hızır
Hisse-i Kurd
Hisse-i Ramazān
180
24
30
6
17
42
45
13
155
65
60
40
293
387
2.057
4.200
1.400
1.400
1.400
Tīmār-ı Mehmed-i Draç ve Mustafā, topcıyān-ı kal‘a-i
Palo-kasrı
Karye-i Komi
s. 175
Yorgi veled-i Mangadi, pīr-i za‘īf
Dimitri veled-i Kolomo, ma‘lūl
Kondologa, ma‘lūl
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, 3 midād, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, fī-4, kıymet
‘Alef, 5 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 15 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Āsiyāb-ı bād, hacer, resm
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Karye-i Kamaros
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 7 kilçe, fī-2, kıymet
Erzen, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
98
20
17
700
160
10
150
35
25
12
11
315
36
140
55
500
2.146
7
4
300
60
14
4
30
20
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
s. 176
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Mehmed
Hisse-i Süleymān [Mustafā]
5
18
7
14
52
125
22
155
860
3.006
1.503
1.503
Tīmār-ı ‘Arabacı Murād ve Yūsuf-ı Midillü ve Mehmed
bin Yūsuf, merdān-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Talavri
Glamo veled-i İskire, pāsbān
Hāne
8
Mücerred
10
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
3
Hāsıl
Hınta, 4 mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 9 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i bostān, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
820
140
90
65
25
42
7
25
150
175
25
220
1.784
Karye-i Kasbaka
s. 177
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, mudd, 18 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 9 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Yekūn
14
4
380
36
30
15
7
25
5
8
8
122
30
240
120
1.025
Karye-i Godola
Andreya veled-i Vitaç, papa
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferān
Hāsıl
Hınta, mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 3 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Āsiyābhā-i bādī, 10 hacer
Ma‘mūr, 4 hacer, fī-36, resm
Harāb, 6 hacer
s. 178
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i ‘Arabacı Murād
Hisse-i Yūsuf-ı Midillü
Hisse-i Mehmed bin Yūsuf
17
12
300
72
6
50
12
75
6
135
144
75
35
445
1.391
4.200
1.400
1.400
1.400
Tīmār-ı Cebeci İlyās ve Mehmed bin Poyraz, merdān-ı
kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Agriya
Hāne
15
Mücerred
5
Hāsıl
Hınta, muddān, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān ve āsiyāb, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
400
40
50
62
4
9
74
8
17
92
35
177
335
1.281
Karye-i Çay-köy nām-ı diğer Kato-potamo
s. 179
Hāne
Mücerred
Hāsıl
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 17 kilçe, fī-4, kıymet
6
8
450
68
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 7 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Cebe’i İlyās
Hisse-i Mehmed bin Poyraz
70
95
120
32
18
315
100
35
225
1.523
2.804
1.402
1.402
Tīmār-ı Üveys-i Mora ve Üsküblü ‘Alī, merdān-ı kal‘a-i Palokasrı
Karye-i Visino
Manol veled-i Yanoş, pīr-i fertūt
Kosta, çoban
Hāne
15
Mücerred
17
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
1
Hāsıl
Hınta, 5 mudd, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 18 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 7 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
1.000
180
36
70
12
s. 180
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
‘Öşr-i sīr ve piyāz, hāsıl
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Yekūn
12
7
8
12
335
40
425
120
2.257
Karye-i İkşitri39
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
Hāsıl
Hınta, 12 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i bakla ve nohud ve böğrülce, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
39
3
4
1
120
40
8
20
25
7
9
75
55
BOA, TD 25, s. 28'de “Karye-i İnkistri”; BOA, TD 434, v. 98b'de “Karye-i
İnişkitri”; BOA, TD 490, s. 103'te “Karye-i İnkişitri” şeklindedir.
99
Āsiyābhā-i ābī, hacerān, fī-30, resm
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Üveys-i Mora
Hisse-i Üsküblü ‘Alī
60
20
104
543
2.800
1.400
1.400
Tīmār-ı Mehmed-i Siyāh veled-i Kul ve ‘Alī bin Mustafā,
merdān-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Panaviyo
s. 181
Yani veled-i Ragadyo, pīr-i fertūt
Todor veled-i Yerano, pīr-i fertūt
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
Hāsıl
Hınta, muddān, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 7 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 7 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Āsiyābhā-i bādī, 4 hacer
Ma‘mūr, hacerān, fī-36
Harāb, hacerān
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Karye-i Tivmisto [Betomisto]40
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
40
BOA, TD 490, s. 110.
100
17
11
550
100
14
70
58
16
8
35
5
8
355
72
150
40
400
1.889
4
1
100
20
4
20
7
15
17
92
45
15
75
415
s. 182
Karye-i Çemalo
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Mehmed-i Siyāh
Hisse-i ‘Alī bin Mustafā
2
3
150
40
20
15
5
17
130
50
20
60
498
2.802
1.401
1.401
Tīmār-ı Hızır-ı İzdin ve Halīl veled-i Kul, merdān-ı kal‘a-i
Palo-kasrı
Karye-i Lagobat
Hāne
2
Mücerred
19
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
10
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 12 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce, 8 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Āsiyābhā-i seyl, 3 hacer, fī-30
Bid‘at-ı hanāzīr
Yekūn
s. 183
Karye-i Repanid
Andreya-i Agrıboz, sığırtmaç
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 3 kilçe, fī 2, kıymet
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 10 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i kovan, hāsıl
520
120
80
52
8
7
151
85
336
90
6
1.406
12
9
400
112
6
8
100
92
5
20
15
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Āsiyābhā-i bādī, hacerān, fī-36
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Hızır-ı İzdin
Hisse-i Halīl veled-i Kul
168
25
280
72
55
1.398
2.804
1.402
1.402
Tīmār-ı Re’īs Mehmed, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Aleksi-Bergoz
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
2
6
8
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, fī-4, kıymet
‘Alef, 8 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i bakla ve böğrülce ve nohud, 7 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
s. 184
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
Āsiyāb-ı bādī, hacer, resm
‘Ādet-i deştbānī
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe-i kefere-i karye-i mezkūr
Yekūn
Karye-i Istrati
Todor veled-i İskire, pīr-i nā-tüvān
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i bakla ve böğrülce, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Yekūn
Cem‘an
330
80
16
70
72
12
22
8
18
6
185
36
25
70
176
1.125
4
4
100
20
30
10
7
5
75
30
287
1.412
Tīmār-ı Ferhād bin Hamza ve Hācī ‘Alī bin Kapucı Hācī,
merdān-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Vrito[s]41
Hāne
5
41
BOA, TD 434, v. 101b.
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
s. 185
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Vrito[s] el-mezbūr
Hınta, mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Karye-i Repanid-i diğer
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 6 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
‘Öşr-i böğrülce ve nohud, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Yekūn
s. 186
Karye-i Ayo-Yorgi
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Resm-i kovan
‘Öşr-i piyāz ve sīr
Bid‘at-ı hanāzīr
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
‘Alef, kilçe, kıymet
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
‘Ādet-i deştbānī
7
250
40
30
42
42
45
12
55
25
175
758
5
9
4
400
112
12
12
12
6
15
130
30
20
217
55
1.026
6
9
4
500
60
22
30
5
3
15
12
14
10
72
2
50
20
101
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Ferhād
Hisse-i Hācī ‘Alī
230
1.020
2.804
1.402
1.402
Tīmār-ı Mesīh bin Kul ve Alagöz bin ‘Abdullāh, merdān-ı
kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Koyo42
Todor, papas
Sakızlu, papas
Hāne
6
Mücerred
5
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferān
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 12 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i sīr ve piyāz, hāsıl
250
48
4
45
5
s. 187
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Āsiyāb-ı ābī, hacer, resm
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
25
15
4
75
30
70
20
170
761
Karye-i İpsilos
Yorgi veled-i Manol, pāsbān
Androniko veled-i Yorgi, bekçi
Yorgi, kuyumcu
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Āsiyāb-ı bādī, hacer, çokdan harāb
‘Ādet-i deştbānī
42
4
5
4
350
60
30
35
8
5
3
4
21
120
110
25
BOA, TD 25, s. 27. Ayrıca BOA, TD 434, v. 102b; BOA, TD 490, s. 130'da
“Karye-i Konos” şeklindedir.
102
İspençe
Yekūn
Karye-i Kalopulo
Manol veled-i Koka, sığırtmaç
Nikola veled-i Komneno, çoban
Komneno, çoban
Hāne
Mücerred
s. 188
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, mudd, 6 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 6 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 7 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe ve gügül, hāsıl
Bid‘at-ı hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Āsiyāb-ı bādī, hacer, harāb
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Mesīh el-mezbūr
Hisse-i Alagöz el-mezbūr
160
921
13
9
260
72
12
70
35
12
5
195
65
25
285
1.118
2.800
1.400
1.400
Tīmār-ı Hızır-ı Cerrāh ve ‘Ömer bin Hızır, merdān-ı kal‘a-i
Palo-kasrı
Mezkūr Hızır'ın tīmārı ber-mūceb-i emr-i münīf Mustafā'ya
tevcīh olundu. Fī 10 şehri Ramazānü'l-mübārek sene hamse ve
‘ışrīn ve tis‘a-mi’e.
Karye-i Koroni
Kostendin, papas
Kiryako veled-i Tolonid, mezkūr tīn-i mahtūm43 hidmetinde
olmağın mu‘āfdır. Elinde hükm-i şerīf vardır.
Hāne
23
Mücerred
19
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
3
s. 189
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 7 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i sīr ve piyāz, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Resm-i bostān, hāsıl
43
BOA, TD 434, v. 108b.
1.100
152
14
50
96
9
7
12
5
20
12
Harāc-ı bāğāt, fī-sene, hāsıl
Āsiyāb-ı bādī, 3 hacer, fī-36
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Hisse-i Hızır-ı Cerrāh
Hisse-i ‘Ömer bin Hızır
410
108
150
26
667
2.812
1.406
1.406
Tīmār-ı Mustafā ve İlyās veledān-ı Hızır ve Halīl veled-i
Mahmūd Hoca, merdān-ı kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Plati
8
Hāne
Mücerred
13
Cemā‘at-i hidmetkārān
4
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce, 10 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i gügül
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
s. 190
Karye-i Seline
Yani, çoban
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, neferan
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 4 mudd, 17 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce, 8 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Karye-i Kundari
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
640
88
4
100
7
4
38
10
208
26
90
10
330
1.512
9
8
5
970
152
80
52
8
8
115
35
28
329
1.777
5
4
1
450
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i Mustafā el-mezbūr
Hisse-i İlyās el-mezbūr
Hisse-i Halīl el-mezbūr
40
30
45
10
10
7
155
32
5
140
914
4.203
1.401
1.401
1.401
s. 191
Tīmār-ı Mehmed bin Hızır, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Zirvadis
Manol, çoban
Hāne
Mücerred
Hāne-i müslim
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 8 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 5 kilçe, fī-10, kıymet
‘Öşr-i kettān
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī, hāsıl
Āsiyāb-ı ābī, hacer
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
İspençe
Yekūn
5
7
1
400
72
16
50
55
5
8
8
6
120
10
30
30
145
1.185
Karye-i Ayo-Raki44
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 12 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 7 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 5 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān ve böğrülce ve piyāz ve sīr ve gayruhu
İspençe
Yekūn
Cem‘an
4
120
28
10
22
40
220
1.405
s. 192
Tīmār-ı Mustafā-yı İnoz, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı
Ber-mūceb-i emr-i münīf ‘Īsā bin İskender'e virildi. Fī 10
Ramazānü'l-mübārek, sene 925.
44
BOA, TD 25, s. 35.
103
Karye-i Fala
Aleksi, çoban
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 17 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce, kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
‘Öşr-i sīr ve piyāz
Yekūn
Karye-i Kırnikide45
Yorgi İkisto, çoban
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i hidmetkārān, nefer
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 11 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 3 kilçe, fī-10, kıymet
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Cem‘an
5
1
170
16
8
10
22
10
90
35
5
366
5
6
1
510
72
8
66
30
17
17
135
35
10
155
1.042
1.408
s. 193
Tīmār-ı İskender-i Ser-bölük, merd-i kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Kamina
Angelo, papas
Kiryako-i Agrıboz, pīr-i fertūt
Panoyo veled-i Tatos, pīr-i fertūt
Hāne
18
Mücerred
10
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 2 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, fī-4, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe ve gügül ve kettān, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
45
BOA, TD 434, v. 89a; BOA, TD 490, s. 113.
104
440
160
4
30
34
12
5
75
25
‘Ādet-i deştbānī
İspençe-i gebrān
Yekūn
36
420
1.241
Manastır-ı Felişo [Floto]46
Keşīşler oturur, zirā‘at etdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
Hāsıl
Hınta, mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 13 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla, 4 kilçe, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt
Resm-i kovan
Yekūn
Cem‘an
250
52
40
13
26
7
386
1.627
s. 194
Tīmār-ı İskender-i Bıyıklu ve Mehmed bin Zaganos, merdān-ı
kal‘a-i Palo-kasrı
Karye-i Karpaş
Hāne
6
Mücerred
12
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 3 mudd, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 15 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 15 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i penbe, hāsıl
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Erzen, kilçe, kıymet
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Āsiyāb-ı bādī, 3 hacer, fī-36, resm
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Ādet-i deştbānī
İspençe
Yekūn
Karye-i Lihne
Toma veled-i Farnatopulo (?), pīr-i fertūt
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 17 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
Resm-i bostān, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Ādet-i deştbānī
46
BOA TD 25, s. 35; BOA, TD 75, s. 68.
600
128
30
150
141
22
57
4
25
4
252
108
85
12
230
1.850
9
5
370
100
30
5
4
36
115
55
32
10
İspençe-i gebrān
Yekūn
Cem‘an
Hisse-i İskender el-mezbūr
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
195
962
2.812
1.406
1.406
s. 195
Tīmār-ı Mevlānā Rūhullāh, kādī-i cezīre-i Limnos
Karye-i Falya, tābi‘-i cezīre-i Limnos
Kosta veled-i Kalimyot, pīr-i za‘īf
Hāne
Mücerred
8
7
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, muddān, 11 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-2, kıymet
‘Öşr-i böğrülce ve nohud ve bakla, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i sīr ve piyāz, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Resm-i kovan, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
İspençe
Yekūn
510
100
8
50
75
12
4
120
7
4
55
220
1.165
Karye-i İfteri, tābi‘-i cezīre-i Limnos el-mezbūr
Hāne
Mücerred
2
4
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i kettān, hāsıl
‘Öşr-i gügül, hāsıl
‘Öşr-i piyāz, hāsıl
s. 196
‘Öşr-i kovan, hāsıl
Resm-i bāğçe ve bostān, hāsıl
Bid‘at-i hanāzīr, hāsıl
‘Öşr-i böğrülce ve bakla ve nohud, 3 kilçe, fī 10, kıymet
Harāc-ı bāğāt, hāsıl
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, fī-sene
Āsiyāb-ı ābī, hacer
İspençe
der-Cezīre-i Boz-baba.
Hāsıl-ı palamudluk, fī-sene
Yekūn ma‘a hāsıl-ı palamudluk
Cem‘an
240
20
15
5
4
6
16
9
30
65
35
30
75
1.000
1.550
2.715
s. 197
TĪMĀRHĀ-İ MUSTAHFIZĀN-I KAL‘A-İ GELİBOLU
Tīmār-ı Bālī Ağa, dizdār-ı kal‘a-i Gelibolu
Karye-i Balluca-Mes‘ūd, tābi‘-i Harala, der-kazā-i Mıgalkara
Ahmed Fakīh veled-i Mürsel, imām
Mürsel veled-i Hamza, pīr-i fānī
Orhan veled-i Mustafā, pīr
İlyās, mu‘tak-ı Tur ‘Alī, ellicidir, çiftlik dutar.
Çiftlik-i Tācir Dursun, mu‘tak-ı Yūsuf ve çiftlik-i Kurt,
mu‘tak-ı Sevindik, mahlūl
Hāne
17
Mücerredān
21
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferān
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 11 mudd, 8 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 6 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 16 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i bakla, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i sīr
Resm-i bostān
‘Öşr-i kovan
‘Öşr-i penbe ma‘a çekirdek, 33 ünügi
Harāc-ı bāğāt
Hāsıl-ı ceviz
Niyābet ve resm-i gerdek ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 19 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Mücerred, 22 nefer
Yekūn
2.280
475
520
60
64
40
60
40
200
15
8
120
99
132
30
150
418
9
132
4.859
s. 198
Karye-i Kādī, tābī‘-i Harala, tīmār-ı dizdār el-mezbūr
Çiftlik-i Karaca, mu‘tak-ı İsmā‘īl, mahlūl
Çiftlik-i Asılhān-Fakīh bin Hamza, mahlūl
Çiftlik-i Yūnus, mu‘tak-ı Mustafā, mahlūl
Çiftlik-i Bīve-Pano, mahlūl
Hāne
11
Mücerredān
4
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 10 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 1,5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe, 13 ünügi, kıymet
Resm-i bostān
‘Öşr-i kovan
Āsiyāb-ı ābī, hacer, harāb
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 14 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān
1.150
250
180
40
60
30
20
120
39
6
95
100
308
18
105
Mücerred, 4 nefer, fī-6
Yekūn
Cem‘an
24
2.440
7.299
Kabluca, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, kıymet
220
20
40
Tīmār-ı Yūsuf veled-i ‘Alī ve Ahmed ve Ca‘fer veledān-ı
Seydī ‘Alī ve Hācī Süleymān ve Mu‘arrif bin Dervīş, merdān-ı
kal‘a-i Gelibolu
Karye-i Toy-oğlu, tābi‘-i Harala.
Hāricden dahi zirā‘at olunur.
‘Ömer veled-i İlyās, pīr
Velī veled-i ‘Alī, sipāhī-zādedir, çiftlik dutar
Bālī veled-i mezkūr (Velī), sipāhī
Cemā‘at-i Yağcıyān ki oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr
ve rüsūm virürler.
Ca‘fer veled-i Dede, imām
Mihal veled-i Mehmed, müsellem
s. 200
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
Çayır-i hāssa, fī-sene
Resm-i çift, 13 zevcen, fī-22
Bennāk, 3 nefer, fī-9
Mücerred, neferan, fī-6
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
Hisse-i‘Īsā Bālī
Hisse-i Cerrāh Mustafā
Hisse-i Mustafā-yı diğer
Hisse-i Bāyezīd-i mezkūr
64
12
75
65
286
27
12
120
4.416
1.104
1.104
1.104
1.104
s. 199
Hāne
Cemā‘at-i yağcıyān, neferan
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 11 mudd, 3 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 5 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe, 20, yekūn
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Harācı- bāğāt
‘Öşr-i sīr
Çayır-ı hāssa
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 12 zevcen, fī-22
Yekūn
Hisse-i Yūsuf el-mezbūr
Hisse-i Hācī Süleymān el-mezbūr
Hisse-i Mu‘arrif el-mezbūr
Hisse-i Ahmed ve Ca‘fer el-mezbūrān
6
14
2.230
425
440
220
60
40
80
4
35
255
21
222
26
25
85
264
4.432
1.107
1.107
1.107
1.111
Tīmār-ı ‘Īsā Bālī bin Doğan ve Cerrāh Mustafā ve diğer
Mustafā bin Yahyā ve Bāyezīd bin Mustafā
Karye-i Hereke, tābi‘-i Abrı nām-ı diğer Germiyan
Çiftlik-i Şīrmerd, mu‘tak-ı Doğan, mahlūl
Çiftlik-i İsmā‘īl, mu‘tak-ı Doğan, mahlūl
Cemā‘at-i müsellemān ve elliciyān ki
Oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
Ca‘fer veled-i Mehmed, imām
Hāne
12
Mücerredān, neferān
Hāsıl
Hınta, 3 midād, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 7 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
106
2.750
725
Tīmār-ı Şīrmerd bin ‘Abdullāh ve Mustafā bin Kabakulak,
‘an-merdān-ı kal‘a-i Gelibolu
Karye-i Şemsü'd-dīn nām-ı diğer Çerkeşlü, tābi‘-i Abrı
Ramazān veled-i Resūl, imām
Hamza veled-i Hasan, müsellem, çiftlik dutar
Çiftlik-i Saruca, der-dest-i Ahmed veled-i ‘Abdullāh, resm
22
22
Çiftlik, der-dest-i Hızır Yamak, resm
Çiftlik, der-dest-i Dervīş ‘Alī bin Hızır, ‘an-karye-i UmūrBey, resm
22
Hāne
6
Mücerredān
4
Hāsıl
Hınta, 6 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 3 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 5 mudd, fī-4, kıymet
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Hāsıl-ı ceviz ve emrūd
‘Öşr-i segrek, 2 kilçe
‘Öşr-i mercümek ve nohud
Āsiyābhā, hacerān, fī-30
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
Mücerred, 4 neferan, fī-6
‘Öşr-i kovan
Besātīn
Resm-i nīm çift, zevc
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
Hisse-i Şīrmerd el-mezbūr
Hisse-i Mustafā el-mezbūr
1.250
225
260
20
20
20
20
20
60
35
198
24
10
15
11
46
2.234
1.117
1.117
s. 201
Tīmār-ı Burāk ve Cerrāh Hızır, ‘an-merdān-ı kal‘a-i Gelibolu
Karye-i Saruhānlu, tābi‘-i Harala, der-kazā-i Mıgalkara
İlyās veled-i Nasūh, imām
Çiftlik-i Mūsā bin Bāzārlı, māhlūl
Çiftlik-i Sālih bin ‘Arab, mahlūl
Çiftlik-i Karlı bin Kara-İlyās, mahlūl
Hāne
Cemā‘at-i yörük ve elliciyān ki
ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
Neferan
oturdukları
9
yerde
3
Hāsıl
Hınta, muddān, 8 kilçe, fī-10, kıymet
480
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
‘Öşr-i nohud ve mercümek, 2 kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, kıymet
80
‘Öşr-i kovan
92
Resm-i bostān
10
Çayır-i hāssa
25
Harāc-ı bāğāt
30
Hāsıl-ı ceviz
26
55
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 14 zevcen, fī-22
308
Bennāk, neferān, fī-9
18
Yekūn
1.421
Zemīn-i hāssa, der-karye-i ‘Alemdār-ı Küçük, der-dest-i
Ahmed ve Dānişmend ve Mahmūd ve ‘Alī ve Karagöz ve
Mustafā ve Hasan ve Hızır. ‘an-Mukāta‘a-i zemīn ve resm-i
āsiyāb-ı bād, hacer, der zemīn-i hāssa
277
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i Kozlu-dere, Hācī-Yeğan
çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-Öşr-i gallāt ve mukāta‘a-i
zemīn ve gayrihi
500
Cem‘an
2.198
Hisse-i Burāk el-mezbūr
1.099
Hisse-i Hızır el-mezbūr
1.099
s. 202
Tīmār-ı Kāsım-ı Siyāh, kethudā-i kal‘a-i Gelibolu
‘an-Çiftlik ve mezra‘a, der-kurb-i karye-i Abrı nām-ı diğer
Germiyan, gayr ez-evkāf-ı Süleymān Halīfe. ‘an-Tahvīl-i
Haydar Fakīh, imām-ı burgaz-ı Gelibolu
1.125
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Derzī-Bāyezīdlü, ‘Alī veled-i Dağeri çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Hızır Bālī, merd-i
kal‘a-i Gelibolu, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi
130
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Ümizci. ‘an-Tahvīl-i Haydar Fakīh 100
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Eşreflü. ‘an-Tahvīl-i Haydar Fakīh
130
Hāsıl-ı Sargölcük, der-kurb-i Kavak ki vakf sınurına muttasıldır.
‘an-Tahvīl-i Haydar Fakīh
100
Yekūn
1.585
Tīmār-ı Göricelü Mustafā, merd-i kal‘a-i Gelibolu
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i Yeñice-çatak, tābi‘-i Evreşil,
Yaya-başı çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Mehmed
bin Fīrūz, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve
besātīn ve gayrihi.
Hāsıl
300
47
Mezāri‘-i karye-i Polavadi ve karye-i Tekici, tābi‘-i Evreşil.
‘an-Çiftlikhā-i piyādegān-ı kurā-i mezkūre, ‘an-‘öşr-i gallāt ve
gayrihi.
Hāsıl
310
47
BOA, TD 490, s. 414.
Mukāta‘a-i zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Kozlu-dere, dertasarruf-ı Mustafā veled-i İlyās bin Balaban.
Fī-sene ber-vech-i maktū‘
50
Çiftlik, der-kurb-i Gelibolu. Saruca-İne-beyi çiftliği dimekle
meşhūrdur, der-tasarruf-ı Haydar Çelebi bin ‘Alī Kātib, ‘anerbāb-ı tīmār. Mezbūr Haydar Çelebi'ye atası ‘Alī'den intikāl
idüp sevālif-i eyyām ve sevābık-ı a‘vāmdan ‘an-kadīm
ellerinde ve tasarruflarında olmağın hali üzre ibkā olundu ve
zirā‘at ve hırāset idüp ‘öşrü mukābelesinde sāl be-sāl
mukāta‘a virürler.
Fī-sene ber-vech-i maktū‘
60
Mukāta‘a-i zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Kozlu-dere, dertasarruf-ı İskender, mu‘tak-ı Sinān Çelebi. Atmaca-Re’īs
çiftliği dimekle meşhūrdur
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
50
Āsiyābhā-i bādī, der-nefs-i şehr-i Gelibolu, hacerāt, 12
Mülk-i Mūmcu-Dimitri, hacer, resm
30
Mülk-i Yorgi-Parepare, hacer, resm
20
Mülk-i Veys veled-i Mustafā, hacer, resm
30
Mülk-i İmām-Mūsā veled-i Hācī-İlyās, hacer, resm
30
Mülk-i Habīb veled-i Hācī-Kemāl, hacer, resm
30
Mülk-i ‘Alī-Re’īs bin Oslovin (?), hacer, resm
30
Mülk-i İbrāhīm veled-i Kalem-tıraşī, hacer, resm
30
Mülk-i Todor-Yaycı, hacer, resm
30
Mülk-i Zen-i Somuncu, hacer, resm
30
Mülk-i Mihal veled-i Makarcı, hacer, resm
30
Mülk-i Mehmed veled-i Keçeci-Hācī, resm
20
Mülk-i Habīb-i Habbāz, resm
20
Yekūn
340
Cem‘an
1.100
s. 203
Tīmār-ı Haydar Fakīh, imām-ı burgaz-ı Gelibolu ve Hasan
Fakīh, imām-ı kal‘a-i Gelibolu ve Sofu ‘Alī, mahzene
hidmet ider ve Mustafā-yı Mūze-dūz ve Ahmed-i Taşcı ve
Hācī İskender ve Hızır-ı Siyāh bin ‘Abdullāh ve Hācī İlyās
bin Hızır ve Saruca bin ‘Abdullāh ve Ahmed bin Abrı ve
Veli-yi Surnāyī ve ‘Abdi-yi Nakarazen ve Hamza-i Tabbāl
ve Mustafā-yı Berber ve Dīvāne ve Ahmed bin Çengi Yūsuf
ve Yūsuf bin ‘Alī ve Mehmed bin İskender ve Doğancı
Hamza ve ‘Alī bin Seydī ‘Alī ve Bosna Yūsuf ve Kürekci
Bālī bin ‘Abdullāh ve Gürz Hamza ve Mustafā bin
Hamza-i Hayyāt
Bāğāt, der-nefs-i şehr-i Gelibolu. Rüsūmun Gelibolu kal‘ası
mustahfızlarına virürler.
Bāğāt-ı müslimīn, 2.275 cerīben
2.161 cerīben, fī-6
114 cerīben, fī-4
Hāsıl
13.506
Bāğāt-ı gebrān, cerīben 624, fī-6
Hāsıl
3.782
Bāğāt, der-nefs-i şehr-i Gelibolu ki şimdiye değin rüsūmların
kürekci kāfirler alurlardı. Şimdi kal‘a-i Gelibolu
mustahfızlarına virürler.
‘an-bāğāt-ı müslimīn, 335 cerīben, fī-6
‘an-bāğāt-ı gebrān, 328 cerīben, fī-6
Hāsıl
3.578
Bāğāt ve zemīnhā-i hāssa, der-dā’ire-i şehr-i Gelibolu ki
şimdiye değin at gemileri re’īsleri tasarrufunda idi. Şimdi
kal‘a-i Gelibolu mustahfızları tasarruf ider.
Harāc-ı bāğāt, 426 cerīben, fī-6
2.514
‘an-‘Öşr-i gallāt
186
107
Çiftlik ve zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Aydınlu. ‘anTahvīl-i Mustafā, bevvāb-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr. ‘an-‘Öşr-i
gallāt ve gayrihi
Hāsıl
400
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i Ulgar-deresi, tābi‘-i Eceovası
Hāsıl
150
Zemīn-i hāssa, der-vakf-ı zāviye-i Sinān Paşa. Vakfa
müte‘allık yerler dāhilinde Somuncu Yūsuf ve Kara Veys
tasarrufunda olan bir mikdār yerdir. Vakfın yerleri ile
tasarruflarında olup hāsıl olur olmaz vakf cānibinden maktū‘
virürler.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
50
s. 204
Zemīnhā-i hāssa, gayr ez-çiftlik-i Saruca-İne-beyi ki Haydar
Çelebi bin Kātib ‘Alī tasarrufundadır. der-Taraf-ı Ayazma ve
Bolayır inişi. Taşcı Yūsuf ve Kañlıcı Atmaca ve Mehmed-i
Hayyāt ve Zü'n-nūn veled-i Şīrmerd ve Zelīhā zen-i Halīl Bey
ve Hayrü'd-dīn dāmād-ı Halīl Bey ve Mustafā ve Ramazān
veledān-ı Şīrmerd Kañlıcı ve Yani veled-i Vasil ve
Serandilyos veled-i Varvat ve İlyās Subaşı ve Ahmed Odabaşı
ve Habīb veled-i Hācī Kemāl ve Somuncu Yūsuf ve Veys
veled-i Mustafā ve Sağır Yūsuf ve Nasūh veled-i ‘Alī ve
Mahzenci Hamza ve ba‘zı kimesneler zirā‘at ider. ‘an-‘Öşr-i
gallāt ve tapu-i zemīn.
295
Hāsıl
Zemīnhā-i hāssa, der-taraf-ı Yeñi-Baba, İlyās veled-i Dursun
ve Nebī veled-i Saltuk ve Yūsuf veled-i Kara Hüseyin ve
Hamza veled-i Dursun ve Mahmūd, mu‘tak-ı Mürüvvet Re’īs
ve Murād veled-i Kiremitci Ya‘kūb ve Abrı ve Mūsā veledān-ı
Kāsım ve Yorgi veled-i Papa Menasi ve Ahmed veled-i Hācī
İlyās ve Hasan veled-i Hācī Kurt ve Hüseyin-i Siyāh veled-i
Mahmūd ve Mehmed veled-i Süleymān ve ba‘zı kimesneler
zirā‘at iderler. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve tapu-i zemīn.
Hāsıl
375
Mukāta‘a-i zemīn-i hānehā, der-mahalle-i Paşa-Bola. ‘anTahvīl-i Katır Hasan ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
60
Zemīn-i hāssa, der-dest-i Nasūh veled-i ‘Alī
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
400
Dolāb-ı Pīrī-Çelebi, ser-topcıyān
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
20
Dolāb-ı Sinān bin Bostāncı
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
20
Dolāb-ı Ne‘āl-Mahmūd
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
40
Dolāb-ı Sinān-Subaşı
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
20
Kiremitlik-i Kiremitci-Ahmed ve zemīn-i dolāb ve bostān ve
mezra‘a ve zemīn-i bāğāt
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
140
Kiremitlik-i Hācī Kurt Hüseyin ve Sofu
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
40
Kiremitlik-i Murād Kiremitci, ‘an-mahalle-i ‘Alī-Fakīh
Fī-sene
20
Mukāta‘a-i zemīn-i hāssa ve koru, der-kurb-i karye-i Karaİne-beylü, der-dest-i Yaya-başı Hüseyin bin İlyās. Yaya ve
müsellem çiftliklerinden hāric hāssa yerler ki şimdiye değin
mezkūr Hüseyin ve karındaşı Hasan ellerinde olup kadīmī çiftlikleri olup karındaşı hissesin dahi şimdi Hüseyin tasarruf ider.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
280
108
Burgaz kethudāsı olan Sofu ‘Alī bāğātdan ve gayriden sā’ir
müşterekleri ile ‘ale's-sevā mutasarrıf olduğu hissesi üzerine
kethudālık hidmeti mukābelesinde mukāta‘a-i mezkūreye
müstakil mutasarrıfdır ve bundan soñra ol hidmetde kim
olursa ol tasarruf ider.
Yekūn
25.744
Hisse-i Sofu ‘Alī, mahzene hidmet ider. Ma‘a mukāta‘a-i
mezkūre
1.341
Hisse, neferan 23, beher yek fī 1.061
[24.403]
Tīmār-ı ‘Abdī bin Yūsuf ve Hızır Bālī bin Balaban Subaşı,
merdān-ı kal‘a-i Gelibolu
Mezāri‘-i Karye-i Bıyıklu-Bahşī, tābi‘-i Evreşil, ‘an-çiftlikhā-i
piyādegān-ı karye-i mezkūre. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi
Hāsıl
800
Mezāri‘-i Karye-i Tātār-Bahşī nām-ı diğer Gölcük, tābi‘-i
Evreşil, ‘an-çiftlikhā-i müsellemān ve piyādegān-ı karye-i
mezkūr. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi
Hāsıl
1.375
Çayır, der-çiftlikhā-i mezkūre, der-dest-i Defterdār Mehmed Bey.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
25
Yekūn
2.200
Hisse-i ‘Abdī el-mezbūr
1.100
Hisse-i Hızır Bālī el-mezbūr
1.100
s. 205
TĪMĀRHĀ-I MUSTAHFIZĀN-I KAL‘A-İ KİLİDÜ'L-BAHR
Tīmār-ı Ayas Ağa, dizdār-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Umūr-Bey nām-ı diğer Bü'l-Fīrūz, tābi‘-i Abrı
Resūl veled-i Mustafā, imām
Hāne
7
Mücerred
4
Cemā‘at-i müsellemān ve elliciyān ve gayruhu, der-karye-i
mezkūre ki oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm
virürler.
Mezkūrūn tamam çift dutarlar, neferan
4
Çiftlik-i Şīrmerd, mu‘tak-ı Zaganos ve çiftlik-i Yūnus bin
Bahşī ve çiftlik-i Gündüz veled-i Gaybī ve çiftlik-i Yūsuf bin
İlyās ve çiftlik-i Karagöz, mu‘tak-ı Mūsā ve çiftlik-i Yūsuf,
mu‘tak-ı Düdük. Zikr olan çiftlikler mahlūldur.
Hāsıl
Hınta, 14 midād, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 8 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 8 midād 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 18 kilçe, fī-4, kıymet
Eşcār-ı emrūd-ı hāssa
‘Öşr-i bostān
‘Öşr-i kovan
‘Öşr-i nohud ve mercümek, 2 kilçe, fī-20, kıymet
‘Öşr-i segrek, hāsıl
Harāc-ı bāğāt
Çayır-i hāssa
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Mücerred, 4 nefer, fī-6
Yekūn
2.950
850
700
72
30
20
33
40
40
51
55
120
352
9
24
5.406
Mücerredan
s. 206
Karye-i Behrām-ı Büzürk, tābi‘-i Ece-ovası
s. 209
Yekūn, 47 neferan, fī-108
Cem‘an
5.076
10.482
Tīmār-ı Ramazān bin Yūsuf, kethudā-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Mezkūr Ramazān'a gayrı tīmār tevcīh olunup mahall-i aherde
yazılmışdır.
Hisse, ‘an-karye-i Ot-göklük nām-ı diğer Balabancık, tābi‘-i
Abrı
1.403
Ramazān'a gayrı tīmār tevcīh olunup hisse-i mezkūr Defterdār
Mehmed Bey'üñ tīmārında dāhildir.
Bāğ-ı Pīrī-Re’īs veled-i Yūsuf-ı Zerger, der-karye-i Eşreflü,
tābi‘-i Karı-yaya, 5 cerīben
300
Yekūn
1.703
Tīmār-ı Hüseyin bin Hızır, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Hisse, ‘an-karye-i ‘Ādilhān, tābi‘-i Evreşil
s. 210
Yekūn, 13 neferan, fī-108
1.404
s. 211
Tīmār-ı Ca‘fer bin Okcu Yūsuf ve Hızır bin ‘Abdullāh ve
Ahmed-i Razluk
Karye-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlı]48, tābi‘-i Evreşil [Eceovası]
s. 213
Yekūn, 35 neferan, fī-108
3.780
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlu], tābi‘-i
Ece-ovası. ‘Īsā Fakīh ve ba‘zı kimesneler zirā‘at ider. ‘anTahvīl-i Hācī Yūnus ma‘a şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve penbe ve resm-i bāğçe.
Hāsıl
420
Cem‘an
4.200
Hisse-i Ca‘fer el-mezbūr
1.400
Hisse-i Hızır el-mezbūr
1.400
Hisse-i Ahmed el-mezbūr
1.400
s. 214
Tīmār-ı Hācī Ahmed bin ‘Abdullāh ve Mūsā bin Mehmed,
merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Boğazlu, tābi‘-i Karı-yaya
s. 215
Yekūn, 24 neferan, fī-108
2.592
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Boğazlu. ‘an-Tahvīl-i Mehmed ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve
gayrihi.
Hāsıl
212
Cem‘an
2.804
Hisse-i Ahmed el-mezbūr
1.402
Hisse-i Mūsā el-mezbūr
1.402
s. 216
Tīmār-ı Mustafā bin İlyās ve ‘Alī bin Karagöz, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Umūr-beylü, tābi‘-i Cinbi der-Evreşil
Hasan veled-i Paşa Yiğit, pīr
Mustafā veled-i Balaban, ‘arabacı
12
Hāne
48
BOA, TD 434, s. 174b; BOA, TD 490, s. 324.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, muddān, 15 kilçe, fī-12, kıymet
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd,
‘Öşr-i piyāz ve sīr
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i kovan
‘Öşr-i nohud ve böğrülce ve mercümek
‘Öşr-i bostān
Āsiyāb-ı bād, hacer
Resm-i ağıl
Harāc-ı bāğāt
Çayır-i hāssa
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 11 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Resm-i nīm çift, zevc
Mücerred, 7 neferan, fī-6
Yekūn
7
660
60
220
8
4
36
15
120
150
60
28
30
40
157
95
45
132
9
11
42
1.722
Karye-i Koyunlu-karı, tābi‘-i Evreşil
s. 217
Yekūn, 6 neferan, fī-108
648
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i Tursun. ‘an-Tahvīl-i
Karamanlu Mahmūd, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr. Tur Hoca
ve Hoca-i Siyāh zirā‘at ider.
Hāsıl
150
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i Haydarlu, tābi‘-i Evreşil.
‘an-Tahvīl-i İlyās bin Mahmūd Hoca, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr. Harāc-ı bāğāt ve gayruhu.
Hāsıl
45
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlu].
Andon-oğlu zirā‘at ider. Mezkūr zemīn-i hāssa kal‘a-i
Kilidü'l-bahr mustahfızlarından Ahmed-i Razluk ve şerīkleri
tīmārında yazılan çiftlikde bile dāhildir.
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Koyunlu-karı, tābi‘-i
Evreşil. ‘an-Tahvīl-i İlyās bin Mahmūd Hoca, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
35
Cem‘an
2.800
Hisse-i Mustafā el-mezbūr
1.400
Hisse-i ‘Alī el-mezbūr
1.400
Tīmār-ı Mustafā, bevvāb-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr, kapucılık
hidmetin ider.
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Anafarta-i Küçük. ‘an-‘Öşr-i gallāt
ve bāğāt ve penbe ve gayrihi.
Hāsıl
1.120
Çiftlik-i Mahmūd nām-ı diğer Gelincik-Timurtaş, der-karye-i
Bigalı-yı Küçük. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve bāğāt ve penbe.
Hāsıl
210
Çiftlik-i hāssa, Arnavud-Şāhīn çiftliği dimekle meşhūrdur.
der-Karye-i Kozlu-dere. Karye-i mezkūr halkı zirā‘at ider.‘an‘Öşr-i gallāt.
109
Hāsıl
Yekūn
85
1.415
Tīmār-ı Karamanlu Mahmūd, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Keçilü, tābi‘-i Ece-ovası
s. 218
Yekūn, 4 neferan, fī-108
432
Çiftlik-i hāssa, Sagdinos çiftliği dimekle meşhūrdur, derkarye-i Kirte, ‘an-zevāyid-i mīr-livā-i Gelibolu.
Hāsıl
818
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kirte. ‘an-Tahvīl-i Hüseyin bin
‘Alī, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Ber-vech-i maktū‘, fī-sene
200
Çayır-ı hāssa, der-dest-i ‘Īsā Fakīh, der-karye-i Kovaca-dağlu
[Koca-dağlu].
Ber-vech-i maktū‘, fī-sene
150
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlu], Yayabaşı çiftliği dimekle meşhūrdur. Köse Halīl zirā‘at ider.
Ber-vech-i maktū‘, fī-sene
100
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Maydos. ‘an-Tahvīl-i Mehmed ve
Mustafā veledān-ı Tayyib, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
100
Cem‘an
1.800
Tīmār-ı Mehmed ve Mustafā veledān-ı Paşa Yiğit ve
Çalabvirdi ve Mūsā veledān-ı Ca‘fer, merdān-ı kal‘a-i
Kilidü'l-bahr
Karye-i Ağca-burgaz, tābi‘-i Karı-yaya
s. 220
Yekūn, 26 neferan, fī-108
Hisse-i Mehmed ve Mustafā
Hisse-i Çalabvirdi ve Mūsā
2.804
1.404
1.404
Tīmār-ı Kassāb Kaya bin Mustafā ve Mehmed bin İlyās ve
Emīr ‘Alī bin Mustafā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Kara-burgaz, tābi‘-i Karı-yaya
s. 221
Yekūn, 24 neferan, fī-108
2.592
s. 222
Karye-i Mes‘ūdlu, tābi‘-i Karı-yaya
Yekūn, 7 neferan, fī-108
756
Çiftlik-i hāssa, Bayram-beyi çiftliği dimekle meşhūrdur. derKarye-i Ağca-burgaz. ‘an-Tahvīl-i Karamanlu Mahmūd,
merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
500
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlu]. ‘anTahvīl-i Zekeriyyā ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr.
Hāsıl
359
Cem‘an
4.206
Hisse-i Kaya el-mezbūr
1.402
1.402
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
Hisse-i Emīr ‘Alī el-mezbūr
1.402
s. 223
Tīmār-ı Hasan bin Mehmed ve Seferşāh bin Paşa Yiğit,
merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Kavaklu, tābi‘-i Karı-yaya
s. 224
Yekūn, 13 neferan, fī-108
110
1.404
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlu].
Maydos kāfirleri zirā‘at ider, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
450
Zemīnhā-i hāssa, der-kurb-i karye-i Kavaklu, ‘an-‘öşr-i gallāt
ve bāğāt ve çayır.
Hāsıl
432
Āsiyābhā-i bād, der-karye-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlu]. ‘anTahvīl-i ‘Alī Kapudan, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek. 5
hacer, fī-30
Hāsıl
150
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kavaklu, Hamza bin Elvān çiftliği
dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Mehmed bin Halīl-i Siyāh.
Bāğāt ve gayruhu
Hāsıl
370
Cem‘an
2.806
Hisse-i Hasan el-mezbūr
1.403
Hisse-i Seferşāh el-mezbūr
1.403
Tīmār-ı Mehmed bin Fīrūz, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Yüñlüce, tābi‘-i Evreşil. ‘an-Tahvīl-i Ca‘fer,
merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
s. 225
Yekūn, 9 neferan, fī-108
972
Mezra‘a-i karye-i Dağ-eri nām-ı diğer Yalıñlu, tābi‘-i Harala,
hāricden zirā‘at olunur.
Hāsıl
435
Cem‘an
1.407
Tīmār-ı İlyās bin Hamza, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Dayı, tābi‘-i Karı-yaya
s. 226
Yekūn, 10 neferan, fī-108
1.080
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Çokalcılu. ‘an-Tahvīl-i Kāsım,
kethudā-i Gelibolu. Şeref Süleymān çiftliği dimekle meşhūrdur.
Hāsıl
172
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Çokalcılu. ‘an-Tahvīl-i Karamanlu
Mahmūd. ‘an-Çayır ve ‘öşr-i gallāt ve besātīn
Hāsıl
150
Cem‘an
1.402
Tīmār-ı Kassāb Mahmūd bin ‘Alī
Karye-i Tura-Doğan, tābi‘-i Evreşil
s. 227
Yekūn, 8 neferan, fī-108
864
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Tura-Doğan. ‘an-Tahvīl-i Mehmed
bin Halīl-i Siyāh ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve penbe.
Hāsıl
365
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Kızılca-Derzīlü, tābi‘-i
Evreşil, ‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğāt.
Hāsıl
144
Cem‘an
1.403
Tīmār-ı Hasan ve Mustafā veledān-ı İshāk, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i ‘Alemdār-ı Küçük, tābi‘-i Ece-ovası49
s. 228
Yekūn, 8 neferan, fī-108
49
864
Bu köy BOA, TD 75, s. 570; BOA, TD 490, s. 358'de Karı-yaya nahiyesine
bağlıdır.
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Eşreflü, Şīrmerd-Re’īs çiftliği
dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve bāğāt ve penbe.
Hāsıl
539
Cem‘an
1.403
Tīmār-ı Mehmed bin Halīl-i Siyāh, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr
Karye-i Haydarlu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 9 neferan, fī-108
972
s. 229
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Haydarlu, Beylü-oğulları çiftliği
dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Haydar, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
274
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kiliselü. ‘an-Tahvīl-i Hızır ve
Kāsım ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr, Kovaca‘Alī [Koca-‘Alī] çiftliği dimekle meşhūrdur.
Hāsıl
154
Cem‘an
1.400
Tīmār-ı Ser-bölük Mustafā bin İlyās, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr
Karye-i ‘Alemşalu50. ‘an-Tahvīl-i Kātib Hüsām, ser-piyāde
Yekūn, 4 neferan, fī-108
432
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i ‘Alī-beylü, Mustafā-yı Siyāh çiftliği
dimekle meşhūrdur.
Hāsıl
270
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i ‘Alī-beylü, Aydın bin
Ya‘kūb çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve āsiyāb
ve gayrihi.
Hāsıl
256
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Kum, tābi‘-i Ece-ovası. ‘an-Tahvīl-i
Velī Surnāyī, merd-i kal‘a-i Gelibolu.
Hāsıl
260
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Yeñi-şehir, Yaya-başı
çiftliği dimekle meşhūrdur.
Hāsıl
282
Cem‘an
1.500
Tīmār-ı Hācī Hüseyin, kal‘a-i Kilidü'l-bahr cāmi‘inde mü’ezzindir.
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Bigalı-yı Büzürk, tābi‘-i Ece-ovası,
‘an‘öşr-i gallāt ve bāğāt ve gayrihi
711
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Arpeden-i Küçük, tābi‘-i Eceovası. ‘an-Tahvīl-i Kaya bin Mustafā, merd-i kal‘a-i Kilidü'lbahr.
Hāsıl
650
Yekūn
1.361
Tīmār-ı Receb, meremmetci-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr ve Serbölük Mehter Mehmed, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Bigal-ı Büzürk, tābi‘-i Ece-ovası. ‘an-Tahvīl-i
Ca‘fer ve Hızır, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
s. 231
Yekūn, 15 neferan, fī-108
1.620
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Bigalı-yı Büzürk, Kara-Hüseyin
çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i İlyās bin Mahmūd
Hoca, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
323
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Burhān51, der-dest-i Şems bin Hācī
Abrı, Hisārlık dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
150
Zemīn-i hāssa, der-karye-i İpek, tābi‘-i Evreşil, ‘an-‘öşr-i
gallāt ve penbe gayrihi.
Hāsıl
150
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Tātār-Bahşī, tābi‘-i Evreşil. ‘anTahvīl-i Mustafā, bevvāb-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
100
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Burhān, der-dest-i Şems bin
Hācī Abrı, tahmīnen sekiz dönüm yerdir.
Fī-sene ber-vech-i maktū‘
10
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Burhān, der-dest-i Şīrmerd,
mu‘tak-ı Mustafā ve Bağ (?) veled-i Yahyā, der-zemīn-i hāssa,
‘an-‘öşr-i gallāt ve harāc-ı bāğ-ı mezkūre
Hāsıl
115
Yekūn
848
s. 232
Karye-i Çokalcılu, tābi‘-i Karı-yaya. ‘an-Tahvīl-i İlyās bin
Hamza, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Yekūn, 4 neferan, fī-108
432
Cem‘an
2.900
Hisse-i Receb el-mezbūr
1.400
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
1.500
s. 230
Tīmār-ı Mevlānā Süleymān Fakīh ki
Kal‘a-i Kilidü'l-bahr cāmi‘inde hatīb ve imāmdır.
Mezāri‘-i Yaylacık, der-karye-i Behrām-ı Küçük, tābi‘-i
Ece-ovası, ‘an-‘öşr-i gallāt ve penbe ve gayrihi
Hāsıl
1.524
be-Cihet-i Bahā-i pīh ve hasır, berāy-ı cāmi‘-i kal‘a-i Kilidü'lbahr
Mukāta‘a-i Zemīnhā-i hāssa, der-karye-i ‘Alemşalu, tābi‘-i
Karı-yaya.
Zemīn-i hāssa, der-dest-i Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Polad Dede
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
136
Zemīn-i hāssa, der-dest-i İskender Işık
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
120
Zemīn-i hāssa, der-dest-i Veys bin Işık Yūsuf
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
80
Yekūn
336
Kal‘ada her kim kethudā olursa kethudā ma‘rifeti ile zabt
olunup cāmi‘in çerāğına ve hasırına sarf olunur. Cāmi‘de
imām ve hatīb olan ve cemī‘-i cemā‘at nāzırdır. Sahh zālik.
s. 235
Yekūn, 37 neferan, fī-108
3.996
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Ağca-burgaz, Veled-i Nusret çiftliği
dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Hamza, birāder-i Ayas, merd-i
kal‘a-i Gelibolu.
Hāsıl
210
Cem‘an
4.206
Hisse-i Yūsuf el-mezbūr
1.402
Hisse-i Haydar el-mezbūr
1.402
Hisse-i Mustafā el-mezbūr
1.402
50
51
BOA, TD 490, s. 359'da “Karye-i ‘Alemşāhlu nām-ı diğer Polad-Dede”
şeklindedir.
Tīmār-ı Yūsuf bin İsmā‘īl ve Haydar bin Alagöz ve Mustafā
bin İlyās, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Kara-İne-beylü, tābi‘-i Ece-ovası. ‘an-Tahvīl-i Ayas
Ağa, dizdār-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
BOA, TD 75 s. 349 ve 565'te “Karye-i Yeñi-şehirlü nām-ı diğer Burhānköyü” şeklindedir.
111
Tīmār-ı Aydın bin ‘Abdullāh ve Mehmed ve Mustafā veledān-ı Hācī Yūnus, ser-bölük-i merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Agoni nām-ı diğer Sofu-bāzārlı, tābi‘-i Harala
Tur Bālī veled-i Oruç-beyi, pīr-i za‘īf
Çiftlik, mezkūr Tur Bālī ki şimdi güyegüsi İskender Bey
tasarruf idüp ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Hasan veled-i Yūnus, sipāhī-zādedir.
Cemā‘at-i müsellemān ve yörükān ve elliciyān ve gayruhu,
der-karye-i mezkūre ki oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr
ve rüsūm virürler.
s. 236
Hāne
Mücerred
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 3 mudd 15 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 3 midād, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i guncīd
‘Öşr-i nohud ve mercümek
‘Öşr-i bostān
‘Öşr-i küvāre
Hāsıl-ı kettān
Harāc-ı bāğāt
Āsiyābhā-i bādī, hacerān, fī-30
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 7 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Mücerred, nefer
‘Ādet-i duhānī
Cem‘an
Hisse-i Aydın el-mezbūr
Hisse-i Ser-bölük Mehmed ve Mustafā
7
1
8
Hisse, ‘an-karye-i ‘Ādilhān, tābi‘-i Evreşil
s. 239
Yekūn, neferān, fī-108
216
Çiftlik-i hāssa, der-nezd-i karye-i Kādī, tābi‘-i Evreşil. ‘anTahvīl-i Bāyezīd bin Zaganos, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
‘an-‘Öşr-i gallāt.
Hāsıl
110
Cem‘an
1.406
Tīmār-ı Mahmūd bin ‘Abdullāh ve Mūsā bin Hızır, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Bahşī, tābi‘-i Ece-ovası
Yekūn, 6 neferan, fī-108
648
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Ağca-burgaz, beytü'l-mālı zirā‘at
itdüği, Kutlu çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt.
Hāsıl
220
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Eşreflü, çiftlik-i Duhter-i Asılhān
dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt.
Hāsıl
455
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Derzī-Bāyezīdlü, Halīl bin
Balabancık çiftliği dimekle meşhūrdur.
Hāsıl
235
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Ümizci, ‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğāt.
Hāsıl
250
1.150
325
300
280
20
120
25
45
25
95
25
170
60
75
154
9
6
24
2.908
1.404
1.504
s. 240
Çiftlik, Çukur-bāğ dimekle meşhūrdur, der-karye-i ‘Alemdār-ı
Küçük, ‘an-‘öşr-i gallāt.
Hāsıl
25
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Aydınlu, ‘an-‘öşr-i gallāt ve
mukāta‘a-i zemīn.
Hāsıl
450
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Bahşī. ‘an-Tahvīl-i Receb ve ‘Alī
[ve] Tācir Ahmed ve Köse Yūsuf ve ba‘zı kimesneler zirā‘at
ider, ‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğat ve penbe.
Hāsıl
523
Yekūn
2.158
Cem‘an
2.806
Hisse-i Mahmūd el-mezbūr
1.403
Hisse-i Mūsā el-mezbūr
1.403
Tīmār-ı ‘Alī bin Hızır ve Yūsuf bin ‘Alī, merdān-ı kal‘a-i
Kilidü'l-bahr
Karye-i ‘Alemdār-ı Büzürk, tābi‘-i Karı-yaya
Tīmār-ı ‘Abdī bin İbrāhīm, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Yeñice-Eksemil, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 8 neferan, fī-108
864
s. 237
Yekūn, 16 neferan, fī-108
1.728
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i ‘Alemdār-ı Büzürk. ‘an-Tahvīl-i ‘Alī
ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr, ‘an-‘öşr-i gallāt
ve bāğāt ve gayrihi.
Hāsıl
465
s. 238
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Boğazlu. ‘an-Tahvīl-i Mehmed ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
611
Cem‘an
2.804
Hisse-i ‘Alī el-mezbūr
1.402
Hisse-i Yūsuf el-mezbūr
1.402
s. 241
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Uzun-Hızırlu. ‘an-Tahvīl-i Hüseyin
ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr, ‘an-‘öşr-i gallāt
ve gayrihi.
Hāsıl
260
Hisse, ‘an-çiftlik-i hāssa, der-karye-i ‘Alemdār-ı Büzürk,
Turahān çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve
gayrihi.
Hāsıl
160
Bāğ, zen-i Kuyumcu Yūsuf, der-karye-i Eşreflü, der-zemīn-i
hāssa, Dervīş ‘Alī bāğı dimekle meşhūrdur.
20 cerīben, fī-6
120
Yekūn
1.404
Tīmār-ı Hızır bin ‘Abdullāh, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Sağır-kocalu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 10 neferan, fī-108
1.080
Tīmār-ı Hızır bin İbrāhīm ve Yūsuf ve Cihān veledān-ı
Mustafā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Kiliselü, tābi‘-i Evreşil
112
s. 242
Yekūn, 12 neferan, fī-108
Karye-i Ulaman, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 7 neferan, fī-108
1.296
756
s. 243
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Tursun, Hasan bin Bedir çiftliği
dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve penbe.
Hāsıl
220
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Tursun, Abdāl-oğlu çiftliği dimekle
meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt.
Hāsıl
250
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Tursun, tābi‘-i Ece-ovası, ‘an-‘öşr-i
gallāt.
Hāsıl
144
Hisse, ‘an-çiftlik-i hāssa, der-karye-i ‘Alemdār-ı Büzürk, Turahān çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
100
Āsiyābhā-i seyl-i deryā-yı göl, der-kurb-i karye-i Tursun, altı
ay yürür.
Hacerān, fī-20, fī-sene
40
Cem‘an
2.806
Hisse-i Hızır el-mezbūr
1.403
Hisse-i Yūsuf ve Cihān
1.403
Tīmār-ı Köse Ahmed ve Tācir Ahmed ve diğer Ahmed bin
‘Alī ve ‘Īsā bin Yūsuf, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Çavuş, tābi‘-i Abrı
Cemā‘at-i Müsellemān ve yörükān ve elliciyān ve gayruhu,
der-karye-i mezkūre ki oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr
ve rüsūm virürler.
Mahmūd veled-i Ahmed, sipāhī-zāde
Çiftlik-i Tur-‘Alī, mu‘tak-ı Resūl, der-dest-i Şīrmerd bin
‘Abdullāh, der-karye-i Balta-Balaban
Resm-i çift
22
Çiftlik, der-dest-i Hasan bin ‘Abdullāh, der-karye-i Delüler
Resm-i çift
22
Hāne
3
Mücerredān
1
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
8
Hāsıl
Hınta, 10 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 7 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 9 mudd 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
2.000
775
760
220
s. 244
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
‘Öşr-i mercümek
8
‘Öşr-i segrek
12
‘Öşr-i bostān
8
‘Öşr-i küvāre
25
Harāc-ı bāğāt
15
Çayır-ı hāssa, der-dest-i Bilāl Ağa, ber-vech-i maktū‘, fī-sene 50
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
135
Resm-i çift, 10 zevcen, fī-22
220
Resm-i nīm çift, zevc
11
Mücerred, nefer
6
Yekūn
4.270
Karye-i Ada nām-ı diğer İne-karı, der-nāhiye-i Gümülcine
Tīmārlarınıñ 1.330 akçaluğı karye-i mezbūredendir.
Cem‘an
5.600
Hisse-i Köse Ahmed
1.400
Hisse-i Tācir Ahmed el-mezbūr
1.400
Hisse-i Ahmed bin ‘Alī
1.400
Hisse-i ‘Īsā bin Yūsuf
1.400
Tīmār-ı Nasūh oğlu ‘Īsā, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Saru-İsmā‘īl, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 6 neferan, fī-108
648
s. 245
Zemīnhā-i hāssa, der-kurb-i karye-i Eşreflü, Hızır bin Paşalu
karındaşları ile ve Mürsel ve Mustafā ve Tācir Ya‘kūb ve
ba‘zı kimesneler tasarruf idüp zirā‘at iderler, ‘an-‘öşr-i gallāt
ve mukāta‘āt-ı havlı ve Āsiyābhā-i Sofu Halīl ve Mūsā bin
Kāsım
Hāsıl
632
Mukāta‘a-i zemīn-i hāssa, der-karye-i ‘Alemşalu, der-dest-i
İlyās bin Mūsā ve Nebī bin Yūsuf.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
120
Yekūn
1.400
Tīmār-ı Kātib Hızır Bālī ve Mustafā-yı Sinablu, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Ulgar-deresi, tābi‘-i Ece-ovası
s. 246
Yekūn, 17 neferan, fī-108
1.836
Zemīn-i hāssa, der-Ağca-hisār, tābi‘-i Ece-ovası, eşcār-ı
sumak ve incir ve harāc-ı bāğāt ve ‘öşr-i gallāt ve penbe ve
gayruhu, Sinān Fakīh zirā‘at ider.
Hāsıl
220
Çiftlik-i Hācī-Dizdār, der-karye-i Kozlu-dere, ‘an-‘öşr-i gallāt
ve harāc-ı bāğāt ve mukāta‘a-i zemīn
450
Hāsıl
Çiftlik-i Örencik, der-karye-i Burhān-köyü ki Turahān ve
Ahmed ve Ya‘kūb ve ‘Alī ve Hasan zirā‘at idüp ber-vech-i
maktū‘ virür.
Fī-sene
100
Çiftlik-i hassā, der-kurb-i karye-i Kınıklar, tābi‘-i Mıgalkara,
‘an-‘öşr-i gallāt. Mezkūr karye-i Kınıklar halkı zirā‘at ider.
Hāsıl
431
Çiftlik-i hassā, der-kurb-i karye-i Derzī-Bāyezīdlü. ‘an-Tahvīl-i
Zekeriyyā ma‘a şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
190
Cem‘an
3.227
Hisse-i Kātib Hızır Bālī el-mezbūr, kal‘ada vāki‘ olan kitābet
hidmetin ider.
1.824
1.403
Hisse-i Mustafā el-mezbūr
s. 247
Tīmār-ı Bosna Karagöz ve Mehmed bin ‘Alī, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Kuruca-dere, tābi‘-i Ece-ovası
s. 248
Yekūn, 17 neferan, fī-108
1.836
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Kuruca-dere, tābi‘-i Ece-ovası. ‘anTahvīl-i Hasan Fakīh, imām-ı kal‘a-i Gelibolu
Hāsıl
570
113
Mezāri‘-i karye-i İpek, tābi‘-i Evreşil, ‘an-çiftlikhā-i piyādegān-ı
karye-i mezkūre, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
400
Cem‘an
2.806
Hisse-i Karagöz el-mezbūr
1.403
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
1.403
Tīmār-ı ‘Alī bin Bahādır ve Kurt bin Bahādır, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Mezra‘a-i karye-i Şāhmelik, tābi‘-i Keşan. ‘an-Tahvīl-i Hızır ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr. Hāricden zirā‘at olunur.
Hāsıl
625
Mezkūr mezrā‘a-i Şāhmelik merhūm Orhan Çelebi ekmekcibaşısı İskender'e virilüp sipāhiyān tīmārlarında yazılmışdır.
Karye-i İl-düzen, tābi‘-i İpsala, tīmārlarınıñ 2.175 akçaluğı
karye-i mezkūrededir.
Mezkūr karye-i İl-düzen Paşa sancağı defterindedir.
Yekūn
2.800
Hisse-i ‘Alī el-mezbūr
1.400
Hisse-i Kurt el-mezbūr
1.400
s. 249
Tīmār-ı İlyās-ı Şemşīrger ve Mūsā bin İlyās ve Yūsuf bin
Ramazān, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Sevli-Bey, tābi‘-i Harala
Mūsā veled-i Mustafā, imām
Cemā‘at-i müsellemān ve elliciyān ve yörükān ve gayruhu,
der-karye-i mezkūr. Oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve
rüsūm virürler.
Çiftlik-i Umūr bin ‘Īsā ki İdrīs bin Mehmed tasarruf ider.
Resm-i çift
22
Hāne
9
Mücerredān, nefer
5
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
4
Hāsıl
Hınta, 5mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 4 mudd 17 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 16 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i mercümek ve nohud
‘Öşr-i penbe
Resm-i ağıl
Harāc-ı bāğāt
Hāsıl-ı havuç-hāne, fī-sene
Çayır-ı hāssa
‘Öşr-i küvāre
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 8 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 5 zevcen, fī-11
Bennāk, nefer
Mücerred, neferan, fī-6
Yekūn
s. 250
Karye-i Doğan-Arslan, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 8 neferan, fī-108
114
1.640
475
388
60
64
8
25
66
25
50
120
15
15
115
176
55
9
30
3.336
864
Cem‘an
Hisse-i İlyās el-mezbūr
Hisse-i Mehmed [Mūsā] el-mezbūr
Hisse-i Yūsuf el-mezbūr
4.200
1.400
1.400
1.400
Tīmār-ı Ser-bölük Ramazān bin Karaca, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr
Karye-i Yeñice, der-nezd-i karye-i Şehir-köy, tābi‘-i Evreşil
s. 251
Yekūn, 8 neferan, fī-108
864
Karye-i Hallāc-deresi, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 4 neferan, fī-108
438
s. 252
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Hallāc-deresi, tābi‘-i Evreşil ki pīş
ez-īn der-tasarruf-ı Şeyh Yazıcı-zāde būd. Doğancı-Mahmūd
çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
120
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Saru-İsmā‘īl, tābi‘-i Evreşil. ‘anTahvīl-i İlyās bin Mahmūd, ‘an-‘öşr-i gallāt.
Hāsıl
90
Cem‘an
1.506
Tīmār-ı Ser-bölük Ahmed bin Mahmūd, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr
Karye-i Mūsācılu, tābi‘-i Evreşil
s. 253
Yekūn, 12 neferan, fī-108
1.296
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Ağsak-Hamza, Turgud ve Halīl-i
Siyāh zirā‘at ider.
Hāsıl
100
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Güneylü. ‘an-Tahvīl-i Mustafā ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr. Karaca-pıñarı
dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
110
Cem‘an
1.506
Tīmār-ı Mehmed ve Mustafā veledān-ı Tayyib, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Kum, tābi‘-i Ece-ovası
s. 254
Yekūn, 9 neferan, fī-108
972
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Tursun, ‘an-‘öşr-i gallāt ve penbe.
Hāsıl
218
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Dayı, tābi‘-i Ece-ovası. ‘an-Tahvīl-i
Veli-yi Surnāyī ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
210
Cem‘an
1.400
Tīmār-ı Mustafā bin Murād, bevvāb-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Harāc-ı bāğāt ve ‘öşr-i gallāt ve penbe ve āsiyābhā, der-zemīn-i
hāssa, der-karye-i Yalak-ova, tābi‘-i Ece-ovası.
Hāsıl
1.500
Tīmār-ı Bāyezīd bin Zaganos ve Seydī ‘Alī bin Mehmed,
merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Arpeden-i Küçük52, tābi‘-i Ece-ovası, ‘an-zevāyid-i
hāsshā-i mīr-livā-i Gelibolu
s. 255
Yekūn, 5 neferan, fī-108
52
BOA, TD 490, s. 323'te “Karye-i Alpeden-i Küçük” şeklindedir.
540
Mezāri‘-i Yeñice-Çatak, tābi‘-i Evreşil, ‘an-mahlūl-ı çiftlikhā-i
müsellemān ve piyādegān-ı karye-i mezkūre, ‘an-‘öşr-i gallāt
ve penbe ve gayrihi.
Āsiyāb-ı seyl, hacerān, der-mezra‘a-i karye-i Yeñice-Çatak elmezbūr. Vakf-ı zāviye-i Bahşī-Dede, Taşlu geçidden müsellem
çiftliği sınurına varınca tahmīnen on dönüm yer değirmeniñ
örüsüdür. Kırk akça maktū‘ virürler. Cümleden mahsūbdur.
Hāsıl
1.541
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kiliselü, Müsellem-kavağı dimekle
meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
577
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Şādīlü, ‘an-harāc-ı bāğāt ve mukāta‘āt-ı havlı ve gayrihi.
Hāsıl
150
Cem‘an
2.808
Hisse-i Bāyezīd el-mezbūr
1.404
Hisse-i Seydī ‘Alī el-mezbūr
1.404
Tīmār-ı ‘Alī bin Hamza ve Ramazān ve Receb veledān-ı
Poyraz Hamza, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Bayramiç53, tābi‘-i Evreşil
s. 256
Yekūn, 16 neferan, fī-108
1.728
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kara-İne-beylü, tābi‘-i Ece-ovası,
‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğāt.
Hāsıl
280
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Kara-İne-beylü, ‘an-‘öşr-i gallāt ve
gayrihi.
Hāsıl
100
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Bahşī, tābi‘-i Ece-ovası, ‘an-‘öşr-i
gallāt.
Hāsıl
230
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Ulgar-deresi, ‘an-‘öşr-i gallāt.
Hāsıl
250
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Çenger-Halīl ve karye-i Hallācderesi, Dizdār çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt.
Hāsıl
214
Cem‘an
2.802
Hisse-i ‘Alī-i mezkūr
1.401
Hisse-i Ramazān ve Receb el-mezbūrān
1.401
s. 257
Tīmār-ı Nasūh bin Mustafā, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Doñuzcılu, tābi‘-i Karı-yaya
Piyāde, 7 neferan, fī-108
Hāsıl
756
s. 258
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Doñuzcılu. ‘an-Mukāta‘āt-ı zemīn
ve ‘öşr-i gallāt.
Hāsıl
220
Zemīn-i hāssa, Umūr mezra‘ası dimekle meşhūrdur. ‘an-Hāsıl-ı
çayır ve gayrihi.
176
Hāsıl
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i ‘Alī-beylü, Küçük-İlyās
çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
250
Yekūn
646
Cem‘an
1.402
53
BOA, TD 12, s. 157'de “Karye-i Burunsuz-Bayramiç” şeklindedir.
Tīmār-ı Yeñiçeri ‘Alī, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Saru-Mustafālu, tābi‘-i Ece-ovası, ‘an-zevāyid-i
hāsshā-i mīr-livā-i Gelibolu
Yekūn, 5 neferan, fī-108
540
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Keçilü, tābi‘-i Ece-ovası, Yūsuf bin
Seli ve ba‘zı kimesneler zirā‘at ider, ‘an-‘öşr-i gallāt ve penbe
ve mukāta‘a-i zemīn.
Hāsıl
310
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Kara-İne-beylü, Yūsuf, mu‘tak-ı
Hatīb çiftliği dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Hasan bin
Mehmed, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr, ‘an-‘öşr-i gallāt ve
penbe ve gayrihi.
Hāsıl
552
Yekūn
862
Cem‘an
1.402
s. 259
Tīmār-ı Ser-bölük İlyās bin Mahmūd Hoca, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr
Karye-i Çokallu, tābi‘-i Evreşil
s. 260
Yekūn, 14 neferan, fī-108
1.512
Tīmār-ı Mustafā bin Mahmūd Hoca, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr
Karye-i Marul nām-ı diğer Yaya-köyü, tābi‘-i Evreşil
s. 261
Yekūn, 10 neferan, fī-108
1.080
Mezāri‘-i Karye-i ‘Alī-beylü, tābī‘-i Evreşil, ‘an-mahlūl-i
çiftlikhā-i müsellemān ve piyādegān, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
330
Cem‘an
1.410
Tīmār-ı ‘Alī bin Bahādır ve ‘Alī bin Eflak Doğan, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Kebece, tābi‘-i Keşan, hāricden dahi zirā‘at
olunur.
Ya‘kūb veled-i Mehmed, pīr-i za‘īf
Çiftlik, der-dest-i Tur Bālī bin Asılhān, ‘an-karye-i Türkmen
Resm
22
Cemā‘at-i müsellemān ve elliciyān ve yağcıyān ve gayruhu,
der-karye-i mezkūre ki oturdukları yerde ekdiklerinden ‘öşr ve
rüsūm virürler.
Hāne
5
Mücerredān, neferan
4
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
8
Hāsıl
Hınta, 7 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, 8 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 4 kilçe, fī-4, kıymet
s. 262
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i nohud ve mercümek, 2 kilçe, fī-20, kıymet
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i besātīn
Harāc-ı bāğāt
Āsiyābhā-i seyl, hacerān, fī-30
1.550
340
120
140
16
62
40
20
10
55
60
115
Resm-i ağıl
30
Resm-i çift, 11 zevcen, fī-22
242
Bennāk, 3 neferan, fī-9
27
Mücerred, 4 neferan, fī-6
24
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
55
Yekūn
2.742
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i mezkūr, İdrīs-Fakīh yeri
dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
20
Cem‘an
2.812
Hisse-i ‘Alī bin Bahādır el-mezbūr
1.406
Hisse-i ‘Alī el-mezbūr
1.406
Tīmār-ı Bevvāb Bahādır bin Şīrmerd, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr, kapucılık hidmetin ider.
Karye-i Bulgur-Hasan, tābi‘-i Cinbi54, der-Evreşil
Mustafā veled-i Bilāl, cüllāh
Çiftlik-i mahlūl, zevc
Cemā‘at-i müsellemān ve piyādegān ki karye-i mezkūrede
sākin olmuşlardır, neferan
10
Hāne
7
Mücerred
1
Hāsıl
Hınta, 3 mudd, 8 kilçe, fī-12, kıymet
Şa‘īr, 12 kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, mudd, 17 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Çayır-ı hāssa, hāsıl
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i segrek
816
72
148
40
55
95
50
10
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
‘Ādet-i duhānī
198
24
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
40
1.500
s. 263
Tīmār-ı Yūsuf bin Şāhīn ve Ahmed bin Hammāmcı
Karaca, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Eşreflü, tābi‘-i Karı-yaya. ‘an-Tahvīl-i Kātib
Hüsām
s. 264
Yekūn, 22 neferan, fī-108
2.376
Çiftlik-i hāssa, Tātār-‘Alī çiftliği dimekle meşhūrdur, dernezd-i karye-i Kādī, ‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğāt ve gayrihi.
Hāsıl
150
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i Boğazlu, ‘an-‘öşr-i gallāt ve
gayruhu
200
Hāsıl
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Keçilü. ‘an-Tahvīl-i Hācī Hüseyin,
mü’ezzin-i cāmi‘-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
74
Cem‘an
2.800
Hisse-i Yūsuf el-mezbūr
1.400
Hisse-i Ahmed el-mezbūr
1.400
54
MC, O.79, v. 49a'da, “Karye-i Umūr-beylü Cinbi dahi dirler.” şeklinde
yazılmıştır.
116
Tīmār-ı ‘Alī bin Bayram ve diğer ‘Alī bin Süleymān,
merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Arpeden-i Büzürk55, tābi‘-i Ece-ovası, ‘an-zevāyid-i
mīr-livā-i Gelibolu
s. 266
Yekūn, 18 neferan, fī-108
1.944
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Arpeden-i Büzürk, tābi‘-i Eceovası, ‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğāt ve penbe ve mukāta‘āt-ı zemīn
ve āsiyābhā, der-zemīn.
Hāsıl
650
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Bigalı-yı Küçük, tābi‘-i Karı-yaya.
Hāsıl
100
Yekūn
750
Cem‘an
2.802
Hisse-i ‘Alī el-mezbūr
1.401
Hisse-i diğer ‘Alī el-mezbūr
1.401
Tīmār-ı Nasūh bin Süle, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Mezāri‘-i karye-i Bāzārlu-Bey nām-ı diğer Batacık
Mezkūr karye çokdan perākende olup şimdi oturur adam
yokdur. Yerlerinde hāricden zirā‘at iderler.
Hāsıl-ı a‘şār-ı mezāri‘-i mezbūre
Hınta, 17 kilçe, fī-10, kıymet
170
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-10, kıymet
150
‘Alef, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
180
Kabluca, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
s. 267
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Öşr-i kettān, hāsıl
10
Āsiyābhā-i seyl, hacerān, fī-30
60
Çayır-ı hāssa, fī-sene
30
Mukāta‘a-i zemīn ki mezkūr köy perākende olup köyüñ evleri
yerleri hālī olıcak Harala'da mütemekkin olan Mustafā Bey
tapulayup tasarrufunda bulunmağın mukāta‘a vaz‘ olunup
defter-i cedīd-i hākānīde üzerine kaydolundu ki köyüñ evleri
yerlerin zirā‘at idüp, ‘öşr mukābelesinde maktū‘ virür.
Fī-sene
150
Yekūn
770
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Ağca-burgaz. ‘an-Tahvīl-i Hasan
ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr, ‘an-‘öşr-i gallāt
ve gayrihi.
Hāsıl
400
Çiftlik, der-karye-i Oğul-beyi, ‘Alī-Kādī çiftliği dimekle
meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Balaban ve İlyās veledān-ı Mededzāde Mahmūd Çelebi bin Karagöz Bey zirā‘at ider, ‘an-‘öşr-i
gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
230
Cem‘an
1.400
Tīmār-ı Rüstem bin Ya‘kūb, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Āsiyābhā-i bādī, der-nefs-i şehr-i Gelibolu, hacer.
s. 268
Yekūn, āsiyābhā 44 hacer
15 hacer fī-30
29 [hacer], fī-20
Hāsıl
55
BOA, TD 490, s. 321'de “Karye-i Alpeden-i Büzürk” şeklindedir.
1.030
s. 269
Zemīn-i hāssa, der-nezd-i karye-i Kādī, mezra‘a-i Uluca-oğlu
dimekle meşhūrdur. ‘an-Çayır ve gayrihi.
Hāsıl
128
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Eşreflü, tābi‘-i Karı-yaya
Hāsıl
192
Çiftlik-i hāssa, der-kurb-i karye-i Kozlu-dere, Hortaç çiftliği
dimekle meşhūrdur, der-dest-i Kātib İbrāhīm Çelebi bin
Mustafā, ‘an-nefs-i Gelibolu.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
50
Cem‘an
1.400
Tīmār-ı Ahmed bin Karaca ve Zekeriyyā bin Ahmed,
merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Uzun-Hızırlu, tābi‘-i Ece-ovası
Yekūn, 8 neferan, fī-108
864
Harāc-ı bāğāt ve ‘öşr-i gallāt ve gayruhu, der-zemīn-i hāssa,
der-karye-i Behrām-ı Büzürk. ‘an-Tahvīl-i Ayas Ağa, dizdār-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Hāsıl
1.936
Yekūn
2.800
Hisse-i Ahmed el-mezbūr
1.400
Hisse-i Zekeriyyā el-mezbūr
1.400
s. 270
Tīmār-ı Mehmed bin Yūsuf ve Ser-bölük Burāk bin
Mustafā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Güneylü, tābi‘-i Karı-Yaya. ‘an-Tahvīl-i Hızır Bālī
bin Taşlu
s. 271
Yekūn, 20 neferan, fī-108
2.160
İskele-i Kirte, der-kurb-i karye-i Behrām-ı Küçük. Kuzu
iskelesi dimekle meşhūrdur. ‘an-Zevāyid-i mīr-livā-i Gelibolu.
Hāsıl
740
Cem‘an
2.900
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
1.400
Hisse-i Burāk el-mezbūr
1.500
Tīmār-ı Veys, haddād-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr ve İshāk,
meremmetci-i kal‘a-i mezkūre
Karye-i Derzī-Bāyezīdlü, tābi‘-i Karı-Yaya
s. 272
Yekūn, 14 neferan, fī-108
1.512
s. 273
Mezāri‘-i karye-i Çenger-Halīl, tābi‘-i Evreşil.
Çiftlikhā-i piyādegān ve müsellemān-ı karye-i mezkūre.
Etrāfında zirā‘at olunur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
840
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Bigalı-yı Küçük, Asılhān çiftliği
dimekle meşhūrdur. ‘an-Tahvīl-i Mehmed, ‘an-‘öşr-i gallāt ve
gayrihi.
Hāsıl
300
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Güneylü, Turası-Piyāde çiftliği
dimekle meşhūrdur. ‘an-Harāc-ı bāğāt ve ‘öşr-i gallāt ve
mukāta‘āt-ı zemīn.
Hāsıl
150
Yekūn
1.290
Cem‘an
2.802
Hisse-i Veys, haddād el-mezbūr
1.401
Hisse-i İshāk, neccār el-mezbūr
1.401
Tīmār-ı Ser-bölük Hācī Murād bin Eflak Şāhīn, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
diğer
Kayağılu
Karye-i
Ağsak-Hamza
nām-ı
[Kayaganlu]56, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 10 neferan, fī-108
1.080
s. 274
Karye-i Çeñe[-oğlu]57, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 4 neferan, fī-108
Cem‘an
432
1.512
Tīmār-ı Süleymān-ı Ilıca ve ‘Abdī bin Mustafā ve Kāsım
bin İlyās ve Hızır bin İlyās, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Yalak-ova, tābi‘-i Ece-ovası
s. 277
Yekūn, 52 neferan, fī-108
Hisse-i Süleymān el-mezbūr
Hisse-i ‘Abdī el-mezbūr
Hisse-i Kāsım el-mezbūr
Hisse-i Hızır el-mezbūr
5.616
1.404
1.404
1.404
1.404
Tīmār-ı Ser-bölük Mustafā bin Ayas, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Karye-i Ümizci, tābi‘-i Karı-yaya
s. 278
Yekūn, 7 neferan, fī-108
756
Karye-i Karlı, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 6 neferan, fī-108
648
Āsiyāb-ı ‘Alī bin Yūnus ma‘a zemīn-i Āsiyābhā-i harāb, derkurb-i karye-i Aydınlu.
Hāsıl
100
Cem‘an
1.504
s. 279
Tīmār-ı Ser-bölük Hüseyin bin ‘Alī, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Sivli, tābi‘-i Ece-ovası, ‘anzevāyid-i mīr-livā-i Gelibolu, ‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğāt ve
gayrihi.
Hāsıl
1.125
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i ‘Ādilhān, tābi‘-i nāhiye-i Evreşil,
‘an-‘öşr-i gallāt.
Hāsıl
225
Āsiyābhā-i bādī, der-zemīn-i hāssa, der-karye-i Eşreflü, tābi‘-i
Ece-ovası [Karı-yaya]. ‘an-Tahvīl-i Mustafā, merd-i kal‘a-i
Kilidü'l-bahr. 5 hacerāt, fī-30
Hāsıl
150
Yekūn
1.500
Tīmār-ı Ramazān bin Yūsuf, kethudā-i kal‘a-i Kilidü'lbahr
Karye-i ‘Ömerci, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Yūsuf bin Mürüvvet ve çiftlik-i Doğan, mu‘tak-ı
Şāhīn ve çiftlik-i Atmaca, mu‘tak-ı İsmā‘īl ve çiftlik-i Hamza
bin Doğan Bey ve çiftlik-i İsmā‘īl, mu‘tak-ı İshāk ve çiftlik-i
Karagöz, mu‘tak-ı Mürüvvet ve çiftlik-i Oruç-beyi veled-i
Hamīd. Zikr olan çiftlikler mahlūldur.
56
57
BOA, TD 75, s. 594; BOA, TD 490, s. 249.
BOA, TD 12, s. 155.
117
Hāne
9
Mücerred
2
el-Mahsūl-i a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 2 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
500
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, 2 mudd fī 4, kıymet
160
Kabluca, 6 kilçe, fī-4, kıymet
24
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
Resm-i bostān, kıymet
7
‘Öşr-i kovan
55
Nısf niyābet ve resm-i gerdek ve tapu-i zemīn
50
Āsiyāb-ı bād, hacer, harāb
Resm-i çift, 18 zevcen, fī-22
396
Mücerred, neferān, fī-6
12
Yekūn-ı hāsıl
1.365
Çiftlik, der-karye-i Bahşī, tābi‘-i Ece-ovası. ‘an-zemīn-i hāssa
ki tahmīnen on beş dönüm yer Dündar vel[ed-i] Yūsuf bin Seli
tasarrufunda olup zirā‘at idüp ‘öşr mukābelesinde mukāta‘aya
iltizām gösterir.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
150
Bāğ-ı Pīrī-Re’īs veled-i Yūsuf-ı Zerger, der-karye-i Eşreflü,
tābi‘-i Karı-yaya
5 cerīben, fī-60
300
Cem‘an
1.815
s. 281
ZE‘ĀMET VE TĪMĀRHĀ-İ SİPĀHİYĀN
NĀHİYE-İ MIGALKARA
Ze‘āmet-i İbrāhīm, ser-bevvābīn-i Sinān Paşa
Karye-i Göni, tābi‘-i Harala, hāricden dahi zirā‘at idüp
‘öşr virürler.
Mustafā veled-i ‘Ömer, imām, müsellem oğludur.
Hızır veled-i ‘Abdullāh, ellicidir, çiftlik dutar.
Minnet veled-i Tācī, yörük
Ahmedci veled-i İlyās, yörük
Elvān veled-i İlyās, yund-oğlanı
Seydī Bālī, cüllāh
Hoca veled-i Kurt, müsellem
Muhyī, birāder-i mezkūr (Hoca), müsellem
Çiftlik-i Turahān bin Sunkur, mahlūl
Çiftlik-i İnesi bin Şāhīn, mahlūl
Hāne
13
Mücerred
6
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
8
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūr
2.430
Hınta, 12 midād, 3 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 7 midād, fī-5, kıymet
700
‘Alef, 9 midād, 1 kilçe, fī-4, kıymet
724
Kabluca, muddān, 18 kilçe, fī-4, kıymet
232
Erzen, muddān, 10 kilçe, fī-4, kıymet
200
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i penbe, 8 vukiyye, kıymet
24
‘Öşr-i sīr
7
Bostān
15
‘Öşr-i kettān
55
118
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe, fī-40, kıymet
Āsiyāb-ı dolāb, hacerān
Āsiyāb-ı ābī, hacer, harāb
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Çayır-i hāssa
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
Bennāk, neferan, fī-9
Mücerred, 6 nefer, fī-6
Resm-i ağıl
Harāc-ı bāğāt
Yekūn
135
120
120
200
120
198
18
36
15
65
5.439
s. 282
Karye-i Kara-pıñar, der-kurb-i karye-i Göni. Mezkūr
karyede ba‘zı müsellem ve ba‘zı yamak mütemekkin olup
Göni sınurında zirā‘at idüp ‘öşürlerin ol cānibe virürler.
Hāsılları karye-i Göni hāsılı ile mahsūbdur.
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu ma‘a veledān-ı īşān
Neferan
14
Dutdukları yerlerine göre çift resmin virürler.
Karye-i Yayalar, tābi‘-i Harala
Hamīd veled-i Ayas, ellici, İmām-Kāsım çiftliğin dutar.
Hāne
2
Mücerred
1
Cemā‘at-i yağcıyān ve gayruhu ki karye-i mezkūrede zirā‘at
idüp ‘öşr virürler ve dutdukları yerlerine göre çift resmin
virürler.
Neferan
10
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 midād, 4 kilçe, fī-10, kıymet
1.440
Şa‘īr, 2 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
275
‘Alef, 4 mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
344
Kabluca, mudd, 7 kilçe, fī-4, kıymet
108
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i penbe, 8 vukiyye, kıymet
24
‘Öşr-i kovan
35
Harāc-ı bāğāt
55
Hāsıl-ı ceviz
20
30
Āsiyāb-ı ābī, hacer
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
65
Resm-i çift, 3 zevcen, fī-22
66
Mücerred, nefer
6
Çiftlik-i ‘Ömer bin İne-beyi ve çiftlik-i Doğan, mu‘tak-ı
Ramazān, mahlūl
Yekūn
2.624
s. 283
Karye-i Çeltükci-i Büzürk, tābi‘-i Harala ma‘a mezra‘a-i
İsfine
Hamza veled-i Mehmed, pīr-i za‘īf
Işık veled-i Hasan, hayyāt
Şāh ‘Alī veled-i Kāsım, yörük eşküncisi
Ca‘fer veled-i Süleymān, müsellem
Emirşāh veled-i Süleymān, müsellem
Çiftlik-i Velī bin ‘Alī, der-mezra‘a-i İsfine, mahlūl
Çiftlik-i Lāle bin Halīl-Fakīh, mahlūl
Çiftlik-i Halīl veled-i Kulfal, mahlūl
Çiftlik-i ‘Alī, birāder-i Kāsım, der-İsfine, mahlūl
Çiftlik-i Kāsım veled-i Karaca, İsfine, mahlūl
İnesi veled-i Saruca, ellici, çiftlik dutar.
Çiftlik-i Hamza bin İlyās ve Hızır bin Mustafā, der-dest-i
Ferruhşād bin Mustafā, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Hāne
6
Mücerredān
6
Cemā‘at-i Çeltükciyān ki ekdükleriniñ ‘öşrin virürler ve
dutdukları yerlerine göre çift rüsūmun virürler.
[Neferan
11]
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
850
Hınta, 4 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Çavdar, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
130
‘Öşr-i küvāre
35
Resm-i ağıl
30
Resm-i bostān
55
Harāc-ı bāğāt
25
‘Öşr-i guncīd, kilçe
40
Çayır-i hāssa ma‘a sazlık
300
Āsiyāb-ı ābī, 3 hacer
Hacerān, fī-6 eşhür, fī-30, resm
60
Hacer, sene-i kāmile, resm
60
Resm-i çift, 14 zevc, fī-22
308
Bennāk, 3 nefer, fī-9
27
Mücerred, 9 nefer, fī-6
54
50
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
‘Öşr-i çeltük, hāsıl olan çeltükden hāssa-i hümāyūn içün zabt
olunan hisse-i mīrī ve tohm cümle hāsıldan çıkdukdan soñra
kürekciyān hisselerinden ‘öşr alınur. Kürekciler hisselerinden
onda bir ‘öşr virürler.
Çeltük, 14 kilçe, fī-8
112
Yekūn
2.127
s. 284
Karye-i Hamza-i Küçük, tābi‘-i Keşan, hāricden dahi zirā‘at
iderler.
Tur Hoca veled-i ‘Alī, imām, yörük eşküncisi
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Hızır Bālī, pīr-i za‘īf
Çiftlik-i der-dest-i Şidle (?) bin Nasūh, ‘an-karye-i Dursunlu58,
‘öşrin ve rüsūmun virür.
Hācī, cüllāh
Hāne
6
Mücerred
3
Cemā‘at-i yağcıyān ve yörükān ve elliciyān ki bu köyde sākin
olup zirā‘at itdüklerinden ‘öşürlerin virürler ve dutdukları
yerlerine göre resm-i çift virürler.
Yekūn-ı yağcıyān ve gayruhu, neferan
23
58
BOA, TD 75, s. 519; BOA, TD 490, s. 604'te “Karye-i Kızılca nām-ı diğer
Dursun” şeklindedir.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 8 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 8 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 6 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 7 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, fī-40, kıymet
‘Öşr-i penbe, kıymet
‘Öşr-i nohud, kilçe
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
Resm-i ağıl
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
Āsiyāb-ı bād, 3 hacer, fī-30
Hāsıl-ı çayır
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 6 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Mücerred, 3 nefer, fī-6
‘Öşr-i küvāre
Yekūn
1.650
240
520
16
28
80
150
20
20
40
35
132
90
100
85
132
9
18
20
3.071
s. 285
Karye-i Kara-‘Alī nām-ı diğer Cānbāzlar, tābi‘-i Harala
Hāne
1
Cemā‘at-i dervīşān ki karye-i mezkūrda olurlar. Karaca
Ahmed dervīşlerinden olan zāviyeleri vardır. ‘Arak-ı cebīn ile
zindegānī iderler.
Nefer
3
Çiftlik-i Āhād bin İl-beyi ve çiftlik-i Mürsel bin İl-beyi ve
çiftlik-i İshāk-ı Hayyāt ve çiftlik-i İsmā‘īl, mu‘tak-ı Mürsel ve
çiftlik-i Yahyā-i Siyāh. Karye-i mezkūrda kadīmī re‘āyā
çiftlikleri olup şimdi karye-i mezbūrda olan cānbāzlar zirā‘at
iderler.
Cemā‘at-i Cānbāzān ki karye-i mezkūrda mütemekkin olup
zirā‘at itdüklerinden ‘öşürlerin ve dutdukları yerlerine göre
çift resmin virürler.
Yekūn, neferan
33
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
1.250
Şa‘īr, 4 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
450
‘Alef, 5 mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
424
Kabluca, 3 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
260
‘Öşr-i Erzen, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
‘Öşr-i mercümek, 4 kilçe, kıymet
80
‘Öşr-i nohud, 3 kilçe, kıymet
60
‘Öşr-i sīr
25
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe, kıymet
120
Resm-i bostān
20
‘Öşr-i küvāre
45
Hāsıl-ı giyāh
65
Harāc-ı bāğāt, 87 cerīben, fī-6
522
s. 286
Āsiyāb-ı ābī, hacer
Āsiyāb-ı bādī, hacerān, harāb
Eşcār-ı ceviz-i hāssa
30
20
119
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Çiftlik, mahlūl
Resm-i çift, zevc
Resm-i ağıl
‘Ādet-i duhānī
Yekūn
40
5
22
10
24
3.526
Karye-i Kādī, tābi‘-i Abrı
Hābīl veled-i Çalabvirdi, yamak, çiftlik dutar.
Çiftlik-i Atmaca, mu‘tak-ı Hızır, der-dest-i veledeş Bayramlu,
der-karye-i Halīlce, resm
22
Hāne
9
Mücerred
4
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
1.040
Şa‘īr, 2 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
225
‘Alef, 7 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
580
Kabluca, 12 kilçe, fī-4, kıymet
48
Erzen, 9 kilçe, fī-4, kıymet
36
5
‘Öşr-i nohud, şinik
‘Öşr-i mercümek, 3 kilçe, kıymet
60
‘Öşr-i sīr
5
Resm-i bostān
15
‘Öşr-i kovan
25
Harāc-ı bāğāt
110
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe
80
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
Hāsıl-ı ceviz ve emrūd
95
Çayır-ı hāssa, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
150
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
143
Resm-i çift, 10 zevcen, fī-22
220
Bennāk, nefer
9
Mücerred, 4 nefer, fī-6
24
Yekūn
3.009
s. 287
Karye-i Tātārcık nām-ı diğer Kara-Yahşi, tābi‘-i Abrı,
hāricden dahi zirā‘at iderler, ‘öşrin ve rüsūmun virürler.
Hāne
6
Mücerred
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
1.440
Şa‘īr, 5 mudd, 18 kilçe, fī-5, kıymet
590
‘Alef, 6 mudd, fī-4, kıymet
480
Kabluca, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Erzen, 6 kilçe, fī-4, kıymet
24
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
Çayır-ı hāssa
17
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
10
Resm-i çift, 4 zevcen, fī-22
88
Bennāk, neferān
18
Mücerred, nefer
6
Yekūn
2.723
Karye-i Kara-Murād, tābi‘-i Abrı, iki bölük oturup zirā‘at
iderler ve hāricden dahi zirā‘at iderler. Zirā‘at itdüklerinden ‘öşr ve dutdukları yerlerine resm-i çift virürler.
Hasan veled-i ‘Alī Fakīh, imām
120
İnegazi, birāder-i mezkūr (Şa‘bān), yamak, çiftlik dutar.
Durmuş veled-i İbrāhīm, yamak, çiftlik dutar.
Semed veled-i Mūsā, müsellem, çiftlik dutar.
Selmān veled-i Minnet, yamak
Mahmud veled-i Dursun, müsellem
Turahān veled-i Tañrıvirmiş, pīr
Hāne
8
Mücerred
4
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
1.150
Şa‘īr, 6 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
650
‘Alef, 5 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
420
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Erzen, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
10
20
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i mürdümük, kilçe, kıymet
4
Hāsıl-ı ceviz ve mukāta‘a-i zemīn
25
Harāc-i bāğāt
60
‘Öşr-i kovan
35
Resm-i bostān
14
Çayır-ı hāssa
55
Āsiyāb-ı ābī, hacerān, fī-30
60
Resm-i çift, 11 zevcen, fī-22
222
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
120
Bennāk, nefer
9
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Yekūn
3.049
s. 288
Karye-i Bahşī nām-ı diğer Yeñice, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Selçuk bin Süle ve çiftlik-i Karaca, mu‘tak-ı İnesi ve
çiftlik-i Tañrıvirmiş, mahlūl.
Hāne
6
Mücerred
3
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 6 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
1.240
Şa‘īr, 4 mudd, fī-5, kıymet
400
‘Alef, 2 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
220
Kabluca, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
Erzen, kilçe, fī-4, kıymet
4
‘Öşr-i segrek, kıymet
10
‘Öşr-i nohud, kıymet
20
‘Öşr-i sīr
7
Resm-i bostān
8
‘Öşr-i kovan
260
Harāc-ı bāğāt
45
‘Öşr-i emrūd
5
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
85
Resm-i çift, 8 zevcen, fī-22
176
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Yekūn
2.340
Karye-i Tātārlar ve Karye-i Ahī, tābi‘-i Keşan
Hamza veled-i ‘Abdullāh, yağcı
Kābil veled-i Turasan, yağcı
Tur Hoca veled-i Nasūh, yörük
‘Alī veled-i ‘Abdullāh, yamak
Yūsuf veled-i Dānişmend Seydī, yamak
Armağan veled-i Kemāl, yamak
Pirsun veled-i İbrāhīm, müsellem
Seferşāh veled-i İnehān, yağcı
‘Alī veled-i Mısırhān (?), yamak
Çiftlik-i Hācī-Zekeriyyā ve çiftlik-i İshāk bin Beymiş ve
çiftlik-i Aykud bin ‘Alī ve çiftlik-i Pīr-Ahmed, birāder-i
Hasan ve çiftlik-i Ya‘kūb bin Hācī-Eynel ve çiftlik-i Kutlu,
mu‘tak-ı Hācī-Hasan, mahlūl.
Hāne
12
Mücerred
11
9
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
s. 289
Cemā‘at, der-karye-i Ahī el-mezbūr
‘Abdurrahmān veled-i Şīrmerd, yamak
Mustafā veled-i ‘Alī, müsellem
Lütfī veled-i Kor, müsellem
Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, yamak
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, yamak
Hāne
4
Mücerred
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
4
5
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Tātārlar ma‘a karye-i Ahī el-mezbūrān
Hınta, muddān, 8 kilçe, fī-10, kıymet
480
Şa‘īr, mudd, 3 kilçe, fī-5, kıymet
Çavdar, 14 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, muddān, fī-4, kıymet
92
56
8
160
40
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i sīr
5
Besātīn
46
‘Öşr-i küvāre
110
Penbe
25
Harāc-ı bāğāt
37
‘Öşr-i nohud
20
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
120
Çayır-ı hāssa, der-tasarruf-ı İbrāhīm Bey ez-za‘īm, hüccetle
tapulanmış, ‘an-kadīm mukāta‘a ile tasarruf idegeldüği çayırı
olmağın hāli üzre ibkā olundu. Ber-karār-ı sābık tasarrufunda
olup defter-i hākānī mūcebince sāl be-sāl mukāta‘asın edā ide.
300
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
Resm-i çift, 17 zevcen, fī-22
344
Minhā
Ma‘mūl, 11 zevcen
Mahlūl, 6 zevcen
Resm-i ağıl
15
Bennāk, nefer
9
Mücerred, 16 [nefer], fī-6
96
Yekūn
1.792
Cem‘an
29.700
s. 290
Tīmār-ı ‘Alī bin Hızır Bālī
Karye-i Kırk-kavak, tābi‘-i Harala
Karye-i mezkūre cādde yol üzerinde olmağın ‘avārız-ı
dīvāniyyeden mu‘āf olmağiçün ve āyende [ve] revende zahmet
virmemek içün ve Edirne kurbünde Ada'da vāki‘ olan hāssa
otluk biçdirmesine sürmemek içün selātīn-i māziyyeden ve
pādişāhımız hazretlerinden ellerinde ahkām-ı şerīfeleri vardır.
Mezkūr karye-i Kırk-kavak Kal‘a-i Kilidü'l-bahr mustahfızlarından Mehmed'e ve Bekir'e ber-vech-i iştirāk tevcīh olundu.
Fī 17 Zi'l-hicce sene 925
Çiftlik-i Velī-Ağa
Çiftlik-i Hamza bin Ya‘kūb-i Zerd, mahlūl
Çiftlik-i Todor-ı Sarı, mahlūl
Çiftlik-i Karagöz, mu‘tak-ı Yūsuf, mahlūl
Çiftlik-i Mustafā, nev-müslimān, mahlūl
Çiftlik-i Zeytūn bin İshāk, mahlūl
Çiftlik-i Hamza-Kethudā, mu‘tak-ı Ahī-Doğan, mahlūl
Hāne
10
Mücerred
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
1.500
Hınta, 7 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
375
‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
20
Kabluca, 4 midād, fī-4, kıymet
320
Erzen, 1 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Burçak, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Çavdar, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i mercümek, 3 kilçe, kıymet
60
Harāc-ı bāğāt, fī-sene
180
‘Öşr-i küvāre
20
Besātīn
16
Resm-i ağıl
20
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
50
Resm-i çift, 15 zevcen, fī-22
330
Ma‘mūl, 9 zevcen
Mahlūl, 6 zevcen
Mücerred, nefer
6
Bennāk, nefer
9
Yekūn
3.138
Çiftlik, der-muttasıl-ı karye-i mezkūr, Sarı-yar ayağı dimekle
meşhūr. Karye-i Kırk-kavak halkı zirā‘at idüp ‘öşrin virürler.
Hāsılı karye hāsılı ile mahsūbdur.
Çiftlik-i‘Abdī bin Müsāfir, der-kurb-i karye-i Ot-göklük, hāric
ez-defter-i ‘atīk. Mezāri‘ olup hāricden zirā‘at olunur, ‘an‘öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
620
Cem‘an
3.755
s. 291
NĀHİYE-İ ABRI, TĀBİ‘-İ KAZĀ-İ MIGALKARA
Tīmār-ı Ramazān, hīş-i Seydī Bey. Mıgalkara müsellemlerine
ser-‘askerlik eylemek üzre tasarruf ider.
Karye-i Develi, el-meşhūr Veled-i Develi, tābi‘-i Abrı, derkazā-i Mıgalkara
Mezkūr karye cādde yol üzerinde vāki‘ olup zikr olan karye
halkı ol yolu muhāfazat ve muhāreset idüp ‘avārızdan mu‘āf
121
olalar deyü selātīn-i māziyyeden ve pādişāhımız hazretlerinden
hükümleri vardır.
Şīrmerd veled-i ‘Abdullāh, müsellem, çiftlik dutar.
Çiftlik-i mahlūl, der-karye-i mezkūre, 4 zevcen
Hāne
10
Mücerred
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
950
Şa‘īr, 3 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
350
‘Alef, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Kabluca, 14 kilçe, fī-4, kıymet
76
Erzen, 16 kilçe, fī-4, kıymet
64
‘Öşr-i segrek
22
‘Öşr-i mercümek ve nohud, kilçe
20
‘Öşr-i besātīn
6
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 100
10
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
198
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Yekūn
1.852
Karye-i Ahī-Evren, tābi‘-i Abrı. ‘an-Tahvīl-i Balaban ve
İlyās veledān-ı Hızır bin Meded-zāde
‘Abdu'r-Rahmān veled-i Mūsā, imām
Hāne
11
Mücerred
6
s. 292
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 8 mudd, 18 kilçe, fī-10, kıymet
1.780
Şa‘īr, 9 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
950
‘Alef, 10 mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
848
Kabluca, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
32
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek ve nohud ve bakla
50
‘Öşr-i segrek
30
‘Öşr-i guncīd
42
‘Öşr-i sīr
5
‘Öşr-i besātīn
12
Hāsıl-ı giyāh
8
‘Öşr-i küvāre
75
Harāc-ı bāğāt
50
Resm-i çift, 8 zevcen, fī-22
176
Mücerred, 6 neferan, fī-6
36
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 120
Resm-i nīm çift, 8 zevcān, fī-11
22
Yekūn
4.348
Karye-i Doğancı, tābi‘-i Abrı. ‘an-Tahvīl-i Hızır-ı Siyāh ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Gelibolu. Defter-i ‘atīkde
çiftlik-i Doğancı-‘Abdī ve İlyās bin Mustafā çiftliği deyü
yazılur. Şimdi karye-i Doğancı derler.
Hamza veled-i Yūsuf, ellici, çiftlik dutar.
Hāne
9
Mücerred
4
122
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 19 kilçe, fī-10, kıymet
790
Şa‘īr, 4 mudd, 7 kilçe, fī-5, kıymet
435
‘Alef, 4 mudd, 7 kilçe, fī-4, kıymet
348
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Öşr-i segrek, kilçe
10
‘Öşr-i küvāre
148
‘Öşr-i besātīn
10
35
Çayır-ı hāssa
Harāc-ı bāğāt-ı karye-i mezkūr, gayr ez-bāğāt-ı şehr
22
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
55
Resm-i çift, 5 zevcen, fī-22
110
Bennāk, 4 neferan, fī-9
36
Mücerred, 4 neferan, fī-6
24
Çiftlik-i Seferşāh bin Mehmed, der-dest-i Hācī Yūnus bin
‘Abdī. Öküzlerini ve damını satun almışdır. Elinde hüccet
vardır ve müteveffā Mahmūd bin ‘Abdullāh'ın sürdüğü
tarlaları tapulamışdır. Çift resmin virür.
Resm-i çift
22
s. 293
Çiftlik-i Tañrıvirmiş, der-dest-i Ferhād Bey. Zirā‘at idüp
‘öşrin ve rüsūmun virür.
Resm-i çift
22
Çiftlik-i Hasan ve Cābir, der-dest-i Çavuş Pīrī. ‘an-Tahvīl-i
Mustafā bin Mahmūd ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i
Kilidü'l-bahr.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
19
Çiftlik-i Çavuş-Pīrī, der-nezd-i şehr-i Mıgalkara.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
100
Harāc-ı bāğāt, der-kurb-i çiftlik-i Çavuş-Pīrī. ‘an-Tahvīl-i
Zenci-Mehmed, merdüm-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr.
Bāğ 6 kıt‘a, hāsıl
55
Çiftlik, der-dest-i Çavuş Pīrī el-mezbūr. Zirā‘at idüp rüsūmun
virür.
Resm-i çift
11
Yekūn-ı mahsūl-i karye-i mezkūre ma‘a çiftlikhā-i mezbūrūn
2.322
Cem‘an
8.522
Tīmār-ı Ahmed bin Çavuş Pīrī
Karye-i Kurt-beyi, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Mehmed ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Göcek veled-i ‘Alī, imām, sipāhī-zāde
İstayko, değirmenci
Hāne
10
Mücerred
7
Hāne-i gebr
1
Cemā‘at-i elliciyān ve küreciyān ve gayruhu. der-Karye-i
mezkūr. Ekdiklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
‘Īsā Bālī veled-i Karagöz, sipāhī-zāde
Oğul-beyi veled-i ‘Alī, sipāhī-zāde
Hamza veled-i ‘Abdullāh, kethudā
Neferan
15
s. 294
Çiftlik-i İne-beyi, mu‘tak-ı Bāyezīd Fakīh ve çiftlik-i ‘Abdī
bin ‘Osmān ve çiftlik-i Karaca, mu‘tak-ı İstane ve çiftlik-i Hızır,
mu‘tak-ı Evrenos ve çiftlik-i Dursun veled-i Çiğdem-Hātūn ve
çiftlik-i Hamza, mu‘tak-ı Süvārī ve çiftlik-i Yūsuf, mu‘tak-ı
Mustafā. Zikr olan çiftlikler mahlūldür didiler.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 14 kilçe, fī-10, kıymet
1.540
Şa‘īr, mudd, 3 kilçe, fī-5, kıymet
115
‘Alef, 3 mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
264
Kabluca, muddān, 10 kilçe, fī-4, kıymet
200
Erzen, 12 kilçe, fī-4, kıymet
48
‘Öşr-i küvāre
55
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i penbe
75
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe, kıymet
120
‘Öşr-i piyāz
24
Mukāta‘a-i besātīn-i kelem ve sebzevāt, fī-sene
250
220
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 10 zevcen, fī-22
220
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
22
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 7 neferan, fī-6
42
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
120
‘Ādet-i duhānī
12
İspençe
25
Yekūn
3.445
Çiftlik-i Bahādır, der-nezd-i şehr-i Mıgalkara. ‘an-Tahvīl-i
Ahmed Paşa bin Hersek, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
312
Cem‘an
3.757
Tīmār-ı Haydar Subaşı, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i Lalacık nām-ı diğer Altun-taş, tābi‘-i Harala. ‘anTahvīl-i Mustafā, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Çiftlik ki hāricden zirā‘at olunup ‘öşrin ve rüsūmun virürler. 8
zevcen, fī-22
176
Hāne
9
Mücerred
1
Cemā‘at-i yağcıyān ve elliciyān ve gayruhu. der-Karye-i
mezkūr ki oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm
virürler. Dutdukları yerlerine göre çift resmin virürler.
Neferan
8
s. 295
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 10 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 7 mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 3 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek ve nohud ve bakla, 12 kilçe, fī-20
‘Öşr-i guncīd
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i besātīn
Hāsıl-ı ceviz
Harāc-ı bāğāt
Āsiyābhā-i seyl, hacerān, fī-30
2.000
425
568
140
100
12
240
70
65
145
12
10
5
60
Çayır-ı hāssa ve sazlık
Resm-i çift, 15 züvvāc, fī-22
Resm-i nīm çift, 8 züvvāc, fī-11
Bennāk, nefer
Mücerred, nefer
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
100
330
88
9
6
150
4.535
Karye-i Geyiğī-Şāhīn59, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Moralu
Ahmed ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Gelibolu. Hāricden
dahi zirā‘at iderler.
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Ramazān Hoca, yamak, çiftlik dutar.
Çiftlik-i Dimitri, mu‘tak-ı Bayramlu, mahlūl
Hāne
2
Mücerred
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
1.300
Şa‘īr, 2 mudd, 4 kilçe, fī-5, kıymet
220
Kabluca, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Alef, 4 mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
336
‘Öşr-i bakla ve mercümek
9
Erzen, kilçe, kıymet
4
Harāc-ı bāğāt
16
‘Öşr-i küvāre
97
5
‘Öşr-i sīr
Resm-i çift, 4 zevcen, fī-22
88
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Yekūn
2.151
Mezra‘a-i Bicüklü İnehān, der-kurb-i karye-i Küçük-Muzallu,
hāricden zirā‘at iderler, ‘an-‘öşr-i gallāt ve bāğāt ve besātīn ve
gayrihi.
Hāsıl
366
Cem‘an
7.052
s. 296
Tīmār-ı ‘Alī Subaşı, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i Aşcı-Hızır nām-ı diğer Kādī-Halīl, tābi‘-i Harala. ‘anTahvīl-i Kurt ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr
Hasan veled-i mezkūr (Hüseyin), yamak
Nu‘mān veled-i ‘Alī, imām
Çiftlik-i İlyās bin Kurt ve çiftlik-i Şādī, mu‘tak-ı İlyās ve
çiftlik-i Köse-Ahmed, mu‘tak-ı Çavuş ve çiftlik-i Şīrmerd,
mu‘tak-ı İlyās ve çiftlik-i Karagöz dāmād-ı Atmaca. Zikr olan
çiftlikler mahlūldür didiler.
Hāne
12
Mücerred
2
Cemā‘at-i cānbāz ve gayruhu, der-karye-i mezkūr. Oturdukları
yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
Neferan
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 10 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
2.040
Şa‘īr, 3 mudd, 13 kilçe, fī-5, kıymet
365
‘Alef, 7 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
600
Kabluca, mudd, 16 kilçe, fī-4, kıymet
144
59
BOA, TD 490, s. 240'da “Mezra‘a-i Göllü-Şāhīn nām-ı diğer Geyiğī-Şāhīn”
şeklindedir.
123
Erzen, 17 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i mercümek ve nohud, 8 kilçe, fī-20
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i guncīd, 5 kilçe, fī-40
Āsiyāb-ı seyl, hacer
Harāc-ı bāğāt
Çayır-ı hāssa
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 16 züvvāc, fī-22
Bennāk, 4 neferan, fī-9
Mücerred, nefer
Yekūn
68
36
17
160
75
200
35
73
45
150
352
36
6
4.402
Karye-i İlbeyi nām-ı diğer Güvendik, tābi‘-i Harala. ‘anTahvīl-i ‘Abdu'l-Kerīm, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Şimdi oturur re‘āyāsı yokdur. Yalñız kadīmī ra‘iyyetlerinden
Bālī bin ‘Alī kalup ve andan gayrı hāricden zirā‘at idenler
‘öşrin ve çift resmin virürler. İmām Sālih bin Hamza ma‘rifeti
ile yazıldı.
[Hāne
1]
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 mudd, 8 kilçe, fī-10, kıymet
1.280
Şa‘īr, 3 mudd, 17 kilçe, fī-5, kıymet
385
‘Alef, 4 mudd, 3 kilçe, fī-4, kıymet
332
Kabluca, mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
96
Burçak, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Erzen, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
‘Öşr-i küvāre
41
‘Öşr-i guncīd
40
‘Öşr-i mercümek ve nohud
40
110
Resm-i çift, 5 züvvāc, fī-22
Yekūn
2.347
s. 297
Karye-i Küçük-Hosunci, Küçük-Cānbāzlar dahi dirler,
tābi‘-i Harala
Cemā‘at-i cānbāzān, ekdükleriniñ ‘öşrin ve on birer akça çift
resmin virürler.
Mūsā veled-i Süleymān, imām
Neferan
12
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 midād, fī-10, kıymet
1.200
Şa‘īr, muddān, 12 kilçe, fī-10, kıymet
260
‘Alef, mudd, 9 kilçe, fī-4, kıymet
116
Kabluca, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
180
Erzen, mudd, 3 kilçe, fī-4, kıymet
92
‘Öşr-i mercümek ve nohud ve bakla, 3 kilçe, fī-20
60
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, fī-40
80
10
‘Öşr-i sīr
‘Öşr-i besātīn
30
‘Öşr-i küvāre
33
Hāsıl-ı kettān
25
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
Harāc-ı bāğāt
20
124
Resm-i nīm çift, 12 züvvāc, fī-11
Yekūn
Cem‘an
132
2.268
9.017
Tīmār-ı Kapudan ‘Alī, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i Kılıç, tābi‘-i Keşan
Evrenos veled-i ‘Alī, imām
Çiftlik ki Buruk Ya‘kūb Kulu Saruca çiftliği dimekle
meşhūrdur. Şimdi Kara Bey tasarruf idüp ‘öşrin ve rüsūmun
virür.
Resm-i çift
22
s. 298
Cemā‘at-i müsellemān ve yağcıyān ve gayruhu, der-karye-i
mezkūr. Oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm
virürler.
Neferan
5
Çiftlik-i Doğan, mu‘tak-ı İsmā‘īl ve çiftlik-i Re’īs veled-i
Mahmūd ve çiftlik-i Bekir bin Karaca ve çiftlik-i ‘Īsā bin
İbrāhīm ve çiftlik-i Doğan, mu‘tak-ı Bahşī. Zikr olan beş
çiftlik mahlūldür didiler.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūre
Hınta, 7 mudd, fī-10, kıymet
1.400
Şa‘īr, 4 mudd, 3 kilçe, fī-5, kıymet
415
‘Alef, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Erzen, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
220
60
Burçak, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek ve böğrülce, 2 kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i guncīd, kilçe
40
‘Öşr-i penbe, kıymet
120
‘Öşr-i küvāre
114
‘Öşr-i besātīn
26
Harāc-ı bāğāt
96
Hāsıl-ı çayır
30
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
352
Resm-i nīm çift, 5 zevcen, fī-11
55
Bennāk, 3 neferan, fī-9
27
Mücerred, 8 neferan, fī-6
48
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
120
Çayır ve sazlık, der-dest-i Hızır Çelebi bin Kara Bey, ellerinde
beylerden hüccetleri vardır. Fī-sene ber-vech-i maktū‘
60
Çayır ve sazlık, der-dest-i Haydar Bey, ellerinde hüccetleri
vardır. Fī sene ber-vech-i maktū‘
35
3.293
Yekūn
Karye-i Ak-kovaca [Ak-hoca]60, tābi‘-i Keşan
Hamza veled-i ‘Alī, sığırtmaç
Çiftlikhā-i mahlūl, der-karye-i mezkūr, 9 zevc
Cemā‘at-i küreciyān ve elliciyān ve gayruhu, der-karye-i
mezkūr. Oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm
virürler.
Hāne
2
Cemā‘at-i küreciyān, neferan
8
s. 299
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
60
BOA, TD 702, s. 249.
650
Şa‘īr, muddān, 10 kilçe, fī-5, kıymet
Çavdar, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, mudd, 7 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i piyāz ve sīr
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i penbe
Burçak, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Resm-i çift, 5 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 5 zevc, fī-11
Çayır ve sazlık
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
250
180
100
108
60
25
25
25
12
110
55
75
55
1.872
Karye-i Başmakcılu, tābi‘-i Keşan
Cemā‘at-i yörükān ki karye-i mezkūrda oturup eküp, biçüp
‘öşr ve rüsūm virürler.
Hāne
1
Cemā‘at-i yörükān, neferan
14
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 mudd, 6 kilçe, fī-10, kıymet
1.060
Şa‘īr, 5 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
550
Erzen, mudd, 10, kilçe, fī-4, kıymet
120
‘Öşr-i besātīn
114
Çavdar, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Öşr-i böğrülce, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i küvāre
130
Resm-i ağıl
45
Āsiyābhā-i seyl, hacerān, fī-30
60
Resm-i çift, zevc
22
‘Öşr-i ceviz ve emrūd
32
Resm-i kettān
55
Resm-i nīm çift, 14 zevc, fī-11
154
Harāc-ı bāğāt
16
2.235
Yekūn
s. 300
Karye-i Kādī, tābi‘-i Ece-ovası, der-nezd-i şehr-i Gelibolu.
‘an-Tahvīl-i Mevlānā Muhyi'd-dīn, kādī-i Gelibolu
Seferşāh veled-i Hızır, imām
Hāne
24
Mücerred
6
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 5 mudd, 15 kilçe, fī-12, kıymet
1.380
Şa‘īr ve ‘alef ve kabluca ve gayruhu, 4 midād, kıymet
320
Harāc-ı bāğāt ve mukāta‘āt-ı dolābhā
1.685
Penbe
33
‘Öşr-i besātīn
120
Resm-i çift, 10 zevc, fī-22
220
126
Bennāk, 14 nefer, fī-9
Mücerred, 6 nefer, fī-6
36
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
170
Yekūn
4.100
Mezra‘a-i karye-i Karlı, tābi‘-i Keşan. Hāricden zirā‘at idüp
‘öşrin virürler.
512
Cem‘an
12.012
Tīmār-ı Pervāne Subaşı, merdüm-i Ahmed Paşa bin
Hersek
Karye-i Kız-kapan, tābi‘-i Keşan. ‘an-Tahvīl-i Mūsā, merd-i
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Çiftlik, der-dest-i Mustafā bin Halīl, der-karye-i Buñarī
Resm
22
Çiftlik-i ‘Ali-yi Karamanī ve çiftlik-i Nasūh bin Ahmed. Zikr
olan çiftlikler mahlūl didiler.
Hāne
9
Mücerred
4
Cemā‘at-i yağcıyān, karye-i mezkūr[d]a mütemekkin olup
ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
Yūsuf veled-i Ahmed, imām
s. 301
Cemā‘at-i yağcıyān ve gayruhu
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i sīr
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i ceviz, 5 kilçe
Āsiyāb-ı bād, hacer
Çayır-ı hāssa ve sazlık
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 6 züvvāc, fī-22
Resm-i nīm çift, 8 züvvāc, fī-11
Resm-i bennāk, 3 neferan, fī-9
Mücerred, 4 nefer
Yekūn
9
350
175
40
40
20
40
20
5
15
25
15
30
30
72
80
40
132
88
27
24
1.268
Karye-i Gelyan, tābi‘-i Abrı. ‘an-Tahvīl-i Mehmed bin
Hayrü'd-dīn. Hāricden dahi zirā‘at olunur.
Çiftlik-i İne-Gāzī, der-tasarruf-ı Mustafā bin Yahyā, resm 22
Çiftlik-i Yūsuf bin Süleymān, mahlūl
Çiftlik-i İbrāhīm bin Yūsuf, der-tasarruf-ı Müsellem İlyās,
resm
22
Çiftlik-i ‘Alī bin İsmā‘īl, der-tasarruf-ı Ahmed bin İlyās, derkarye-i Yeñice, resm
22
Çiftlik-i Süleymān, mu‘tak-ı ‘Abdī, der-tasarruf-ı Mehmed bin
‘Ulūfeci, der-karye-i İtemür, resm
22
Çiftlik-i Hasan bin Süvārī ve çiftlik-i Hızır, mu‘tak-ı ‘Abdī,
der-tasarruf-ı Hācī ‘Alī Çelebi bin Taş-zāde
Çift, zevcān, fī-22, resm
44
Çiftlik-i Bahşāyiş bin ‘Alī, der-tasarruf-ı Hācī İlyās Çelebi bin
Taş-zāde, resm
22
125
Çiftlik-i ‘Alī bin Atmaca, der-tasarruf-ı Şīrmerd bin
‘Abdullāh, der-karye-i Evrenos-Bey, resm
22
Çiftlik-i Mustafā bin Mūsā, der-tasarruf-ı Kāsım, der-karye-i
İtemür, resm
22
Hāne
5
Mücerred
4
Zemīn-i hāssa ki bāğçe ve havuç-hānelikdir. Bundan akdem
Mehmed Çelebi bin Hüseyin Bey ma‘mūr idüp cüz’ içün vakf
itmişdir. Tapulu yeridir. Yılda altmış akça maktū‘ virür.
Necüğez hāsıl olursa cüz’ içün sarf olunur. İne-bāzārı'nda
müşārun-ileyh merhūm Hüseyin Bey cāmi‘'inde okunur.
Hāsıl, ‘an-zemīn-i mezkūr, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
60
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
3.800
Hınta, 19 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
1.875
‘Alef, 16 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
1.340
Kabluca, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Erzen, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Resm-i besātīn
10
‘Öşr-i küvāre
15
Harāc-ı bāğāt
20
‘Öşr-i segrek, kilçe
10
Çayır ma‘a sazlık, der-tasarruf-ı Hācī İlyās bin Taş-zāde 100
Āsiyābhā-i seyl, 3 hācer, altışar ay yürür, fī-20. Mezkūr
değirmenler bir damda olup Evrenos Bey oğlu Şa‘bān Bey
elindedir. Babasınıñ vakfıdır ve bu değirmene müte‘allık iki
mudluk mikdār yer ki aslı da ‘Abdī āzādlusu Süleymān
çiftliğindendir. Değirmeniñ örüsü olup yılda mukāta‘a virür.
Ellerinde hüccetleri vardır. Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
60
Resm-i çift, 17 züvvāc, fī-22
334
Bennāk, nefer
9
Mücerred, 4 nefer, fī-6
24
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
135
Yekūn
7.744
Cem‘an
9.012
s. 302
Tīmār-ı Kāsım Subaşı, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i Mūsā-Bey, tābi‘-i Keşan. ‘an-Tahvīl-i Mustafā ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Çerāk veled-i İlyās, toviçe
Hāne
3
Mücerred
1
Çiftlik-i Yūsuf bin Mehmed ve çiftlik-i Habīb, peder-i Receb
ve çiftlik-i Saruca veled-i ‘Abdullāh. Zikr olan çiftlikler
mahlūldür.
Cemā‘at-i müsellemān ve elliciyān ve yağcıyān ve gayruhu,
der-karye-i mezkūre. Oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve
rüsūm virürler.
Aydın veled-i Ahmed, hayyāt
Neferan
18
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 11 mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
2.330
Şa‘īr, 6 mudd, 7 kilçe, fī-5, kıymet
635
‘Alef, 7 mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
568
Erzen, mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
128
Kabluca, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
Burçak, 2 kilçe, fī-4
8
126
‘Öşr-i kettān
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, kilçe
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i besātīn
Resm-i koru-yı mişe
Sazlık-ı hāssa
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Hāsıl-ı eşcār-ı ceviz-i hāssa, 10 ‘aded
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 7 zevc, fī-11
‘Ādet-i duhānī
Yekūn
13
63
40
8
15
20
10
10
4
55
53
198
77
12
4.379
s. 303
Karye-i Kumar-taş, tābi‘-i Abrı. ‘an-Tahvīl-i Ahmed-i
Kösice ma‘a şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Çiftlik-i Karaca, mu‘tak-ı Hācī Mustafā, der-dest-i Bālī
Subaşı, ‘öşrin ve rüsūmun virür, resm
22
Çiftlik, der-dest-i İnehān, birāder-i Turgud, resm
22
Hāne
5
Mücerred
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
650
Şa‘īr, muddān, 15 kilçe, fī-5, kıymet
275
‘Alef, 4 midād, fī-4, kıymet
320
Kabluca, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
Harāc-ı bāğāt
60
40
‘Öşr-i guncīd, kilçe
‘Öşr-i segrek, kilçe
10
‘Öşr-i ceviz
5
‘Öşr-i kettān
25
‘Öşr-i küvāre
9
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
50
Resm-i çift, 7 zevc, fī-22
154
Mücerred, 3 neferan, fī-6
18
Yekūn
1.643
Cem‘an
6.022
Tīmār-ı Siyavuş Subaşı, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i İbrice nām-ı diğer Doğancı-İbrāhīm, tābi‘-i Abrı.
‘an-Tahvīl-i Ahmed-i Ser-bölük ve bākī şürekā, merdān-ı
kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Ramazan veled-i Karaca, tekā‘üd itmiş sipāhīdir. Ekdüğiniñ
‘öşrin virür, gayrı nesne virmez.
Hāne
7
Mücerred
5
Çiftlik-i Timurtaş, mu‘tak-ı Karaca, der-dest-i Çavuş
Mehmed, der-karye-i Saruyar, resm-i çift
22
Çiftlik-i Mehmed, birāder-i İne-beyi ve çiftlik-i ‘Alī bin
Hamza. Bu çiftlikler mahlūldür dediler.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 10 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
2.050
Şa‘īr, 7 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
725
‘Alef, 7 midād, fī-4, kıymet
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 13 kilçe, fī-4, kıymet
560
40
52
s. 304
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i ceviz
5
‘Öşr-i besātīn
3
‘Öşr-i küvāre
25
‘Öşr-i kettān
5
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe
20
‘Öşr-i bakla, kilçe
20
Harāc-ı bāğāt
5
Çayır-ı hāssa, tarla itmişlerdir, anda zirā‘at idenlerden alınur.
50
Āsiyāb-ı seyl, hacerān, fī-30
60
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
100
Resm-i çift, 10 zevcen, fī-22
220
Bennāk, nefer
9
Mücerred, 5 nefer, fī-6
30
Yekūn
3.953
Karye-i Göbeller, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Dīvāne bin
Yūsuf, merd-i kal‘a-i Gelibolu
Bahşī veled-i Emir, elinde doğancılık berātı var, çiftlik dutar.
‘Īsā Bālī veled-i Emir, elinde doğancılık berātı vardır.
Çiftlik-i Mehmed yek-dest veled-i Bogdan, mahlūl.
Hāne
7
Mücerred
4
Cemā‘at-i yörükān ki mukaddemā babaları bu köyde iki çiftlik
tasarruf idüp şimdi bunlaruñ elindedir. Eküp ve biçüp ‘öşrin
ve rüsūmun virürler.
Zevcān, fī-22
44
Cemā‘at-i yağcıyān ki bu köyde babaları kadīmden tasarruf
idegeldüği çiftlikler şimdi bunlaruñ elindedir. Eküp ve biçüp
‘öşrin ve rüsūmun virürler.
Zevcān, fī-22
44
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, 18 kilçe, fī-10, kıymet
980
Şa‘īr, mudd, 7 kilçe, fī-5, kıymet
135
‘Alef, 4 mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
336
Kabluca, 14 kilçe, fī-4, kıymet
56
Erzen, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i besātīn
5
‘Öşr-i küvāre
13
Harāc-ı bāğāt
47
Āsiyāb-ı bādī, hacer
30
Hāsıl-ı ceviz ve emrūd
85
20
Çayır-ı hāssa ve sazlık
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
55
Resm-i çift ma‘a çiftlikhā-i yörükān ve yağcıyān, 10 zevcen,
fī-22
220
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 4 neferan, fī-6
24
Yekūn
2.072
Cem‘an
6.025
s. 305
Tīmār-ı İskender Subaşı, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i Sofu nām-ı diğer Sincarlu, tābi‘-i Abrı. ‘an-Tahvīl-i
İskender bin Karaca, merd-i kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Şāhme veled-i Emīr Fakīh, imām
Mehmed veled-i Hasan, sipāhī-zāde
Hāne
2
Cemā‘at-i müsellemān ve elliciyān ve yağcıyān ve gayruhu,
der-karye-i mezkūr. Oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve
rüsūm virürler.
Neferan
19
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 7 midād, kilçe, fī-10, kıymet
1.410
Şa‘īr, 4 mudd, 3 kilçe, fī-5, kıymet
415
‘Alef, 3 mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
288
Kabluca, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
Harāc-ı bāğāt
32
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
45
Çayır-ı hāssa
74
Resm-i çift, 4 zevcen, fī-22
88
Resm-i nīm çift, 16 zevcen, fī-11
176
Yekūn
2.572
Karye-i Hisār-beyi nām-ı diğer Kayguca, tābi‘-i Harala.
‘an-Tahvīl-i Yūsuf Hammāl, merd-i kal‘a-i Gelibolu
Mūsā veled-i Sinān, ferāgat itmiş sipāhīdir, çiftlik dutar.
Timur veled-i Hamza, elinde doğancılık berātı vardır.
Hāne
2
Cemā‘at-i yağcıyān ve elliciyān, der-karye-i mezkūr. Eküp
biçüp ‘öşrin ve rüsūmun virürler.
s. 306
Neferan
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 3 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 12 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 17 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
Resm-i çift, 3 zevc, fī-22
Resm-i nīm çift, 12 zevcen, fī-11
Harāc-ı bāğāt
Āsiyāb-ı bād, hacer
Çayır-ı hāssa ve sazlık
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
16
1.430
260
60
68
72
18
110
40
21
20
20
66
132
40
30
50
30
2.467
Mezra‘a-i Karye-i Kozluca nām-ı diğer ‘Osmān, tābi‘-i
Harala. Ra‘iyyet yokdur, mezra‘a olup hāricden zirā‘at iden[ler] ‘öşr virürler.
127
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 mudd, 7 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, fī-5, kıymet
‘Alef, 3 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 6 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 7 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i besātīn
Çayır ve sazlık
Āsiyāb-ı ābī, hacer
Eşcār-ı ceviz-i hāssa, 10 ‘aded
Yekūn
Cem‘an
1.270
200
260
24
28
20
40
11
55
30
55
1.993
7.032
Tīmār-ı Arnavud ‘Alī Subaşı, merdüm-i Ahmed Paşa bin
Hersek
Karye-i Tuñrul nām-ı diğer Kara-satı, tābi‘-i Harala. ‘anTahvīl-i Surnāyī ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Gelibolu
Halīl, birāder-zāde-i Seğid, ellici
İbrāhīm, birāder-i Halīl el-mezbūr, ellici
s. 307
İne Hoca veled-i Hasan, muhassıl
Çiftlik-i Tuñrul bin Mustafā, mahlūl
Hāne
15
Mücerred
4
Cemā‘at-i elliciyān, der-karye-i mezkūre. Ekdüklerinden ‘öşr
ve rüsūm virürler.
Neferan
7
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 11 mudd, kilçe, fī-10, kıymet
2.210
Şa‘īr, mudd, 12 kilçe, fī-5, kıymet
160
‘Alef, 3 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
300
Kabluca, muddān, 13 kilçe, fī-4, kıymet
212
Erzen, 12 kilçe, fī-4, kıymet
48
‘Öşr-i mercümek ve nohud, 2 kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i piyāz ve sīr
5
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i besātīn
Hāsıl-ı eşcār-ı ceviz-i hāssa
Āsiyābhā-i bād, hacerān, fī-30
Āsiyāb-ı seyl, hacer
Hāssa-i çayır
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 13 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 3 zevcen, fī-11
Bennāk, 5 neferan, fī-9
Mücerred, 4 neferan, fī-6
‘Ādet-i duhānī
Yekūn
128
15
90
15
16
60
30
25
110
100
286
33
45
24
6
3.830
Karye-i Eşenlü, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Hızır ve Kāsım
veledān-ı İlyās ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Çiftlik, der-dest-i Murād ve Mehmed veledān-ı Hüseyin,
‘öşrin ve rüsūmun virürler.
Resm-i çift
22
Çiftlik-i Ramazān bin Doğan ve çiftlik-i Hüseyin bin Nasūh,
mahlūl.
Hāne
6
Mücerred
1
Cemā‘at-i yörükān, der-karye-i mezkūr. Ekdüklerinden ‘öşr ve
rüsūm virürler.
Neferan
4
s. 308
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Eşenlü el-mezbūr
Hınta, 5 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
1.150
Şa‘īr, muddān, 10 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 18 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i mercümek ve nohud, kıymet
‘Öşr-i ceviz
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān, fī-9
Mücerred, 3 nefer, fī-6
Yekūn
250
200
42
72
15
70
40
25
15
114
198
18
18
2.225
Karye-i Kızılca-Mihal nām-ı diğer Köse-Paşa-Yiğit, tābi‘-i
Keşan. Karye-i mezkūre Defter-i ‘atīk'de mezra‘a-i KızılcaMihal nām-ı diğer Köse-Paşa-Yiğit, hāricden ekerler diyü
yazılmışdır. Ba‘dehu etrāfdan ba‘zı hāne gelüp mevzi‘-i
mezkūrda tavattun idüp ‘öşr ve rüsūm virürler ve hāricden dahi zirā‘at iderler.
Cemā‘at-i yağcıyān ve elliciyān ve gayruhu. Ekdüklerinden
‘öşr ve rüsūm virürler.
Dervīş Durak veled-i İsmā‘īl
Dervīş Burāk veled-i Dervīş Durak, mezkūr tekye-nişīndir,
āyende ve revendeye hidmet ider.
Neferan
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 16 kilçe, fī-10, kıymet
Kabluca, mudd, kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Şa‘īr, 3 kilçe, fī-5, kıymet
Burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i sīr
‘Öşr-i kettān
‘Öşr-i besātīn
Harāc-ı bāğāt
8
160
84
12
15
8
5
15
10
5
‘Öşr-i küvāre
70
Zemīn-i hāne-i Dervīş Burāk ma‘a zemīn-i bāğ, ber-vech-i
maktū‘, fī-sene
7
‘Ādet-i duhānī, ez-hāric
Resm-i nīm çift, 5 zevcen, fī-11
Yekūn
Cem‘an
24
55
470
6.525
s. 309
Tīmār-ı ‘Abdu'l-Vehhāb
Karye-i Tātārlar, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Sofu ‘Alī ve
bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Gelibolu
İskender veled-i Dāvud, imām
Hāne
5
Mücerred
1
Cemā‘at-i elliciyān, der-karye-i mezkūr. Ekdüklerinden ‘öşr
ve rüsūm virürler.
Neferan
4
Çiftlikhā, der-karye-i mezkūr, der-tasarruf-ı mezbūrūn.
Çiftlik-i Muzaffer, der-dest-i Kādī Mevlānā Süleymān, ‘öşrin
ve rüsūmun virür.
Resm-i çift
22
Çiftlik-i ‘Alī veled-i Süleymān, der-dest-i veledeş Yūsuf, derkarye-i Göni.
Resm-i çift
22
Çiftlik-i Karagöz, mu‘tak-ı ‘Alī, der-dest-i Tomaş ‘Alī, derkarye-i ‘Ömerci.
Resm
22
Çiftlik-i İsmā‘īl bin Yorgi ve çiftlik-i Mehmed bin Ahmed ve
çiftlik-i Beyi veled-i ‘Abdullāh ve çiftlik-i Hamza veled-i
‘Abdullāh ve çiftlik-i Ya‘kūb ve çiftlik-i Yūsuf veled-i ‘AlīSipāhī ve çiftlik-i Ramazān bin Hamza. Zikr olan çiftlikler
karye-i mezkūrda mahlūldür dediler.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 7 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
1.450
Şa‘īr, 3 mudd, 14 kilçe, fī-5, kıymet
370
‘Alef, 5 mudd, 17 kilçe, fī-4, kıymet
468
Kabluca, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
60
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
10
‘Öşr-i besātīn
23
‘Öşr-i küvāre
173
Hāsıl-ı kettān
10
Harāc-ı bāğāt
66
Çayır-ı hāssa ma‘a sazlık
65
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
92
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
352
Resm-i nīm çift, zevcen, fī-11
22
Bennāk, nefer
9
Mücerred, nefer
6
Yekūn
3.282
s. 310
Karye-i Davdala, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Mehmed ve
Mustafā veledān-ı İskender ve bākī şürekā, merdān-ı
kal‘a-i Gelibolu
Mahmūd veled-i Yūnus, mezkūr Mahmūd tīmāra mutasarrıf
olmuşdur. Elinde berātları vardır.
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 9 mudd, 7 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 3 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 4mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i sīr
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 11 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān, fī-9
Mücerred, 6 nefer, fī-6
Yekūn
13
6
1.870
115
340
60
40
40
5
30
4
25
100
242
18
36
2.925
Karye-i Tekürcük-deresi, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Hüseyin
Ağa, ser-atmacacıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī
Hācī veled-i ‘Abdullāh, pīr
Hāne
4
Mücerred
1
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, der-karye-i mezkūr.
Ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
Haydar veled-i Paşalı, kul-oğludur, elinde kürecilik hücceti
vardır, çiftlik dutar.
Neferan
4
Çiftlik-i Bāzārlı bin İlyās ve çiftlik-i Saruca bin Miloş ve
çiftlik-i Köpek bin Hamza ve çiftlik-i Sunkur, mu‘tak-ı Paşalı
ve çiftlik-i Karaca, nev-müslimān ve çiftlik-i Karaca-Çoban ve
çiftlik-i Dimitri dāmād-ı Rayko. Zikr olan çiftlikler mahlūldur
didiler. Sahh zālik.
Kefere, harācları hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur.
Dimitri, çoban
[Neferan
2]
s. 311
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
Kabluca, 13 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i sīr
Resm-i kışla
‘Öşr-i bakla ve mercümek ve nohud, 5 kilçe, fī-20, kıymet
Resm-i çift, 7 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Mücerred, nefer
İspençe-i kefere, neferan, fī-25
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
730
150
52
16
20
108
22
125
100
154
9
6
50
120
1.662
129
Karye-i Kavacık, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Hüseyin Ağa,
ser-atmacacıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī
Harāc hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur.
Çiftlik-i Andreya bin Todor, mezkūr Todor fevt olup çiftliği
‘avreti tasarruf idüp ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Hāne
6
Mücerred
1
Hāne-i gebr
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, muddān, fī-10, kıymet
400
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-5, kıymet
75
‘Alef, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
‘Öşr-i küvāre
132
‘Öşr-i sīr
5
Besātīn
6
Çayır-ı hāssa
100
Resm-i kışla ve ağıl
150
Harāc-ı bāğāt
85
Resm-i çift, 5 zevcen, fī-22
110
Bennāk, nefer
9
Mücerred, nefer
6
İspençe, nefer
25
Yekūn
1.148
Cem‘an
9.017
s. 312
Tīmār-ı Kapucı Yūsuf
Karye-i Kaba-Bāyezīd, tābi‘-i Keşan. ‘an-Tahvīl-i Kapudan
‘Alī, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i mezkūre Kilidü'l-bahr mustahfızlarından Katır
Hasan'a ve Receb'e ber-vech-i iştirāk tevcīh olundu, fī-17
şehr-i Zi'l-hicce sene 925.
Dursun Fakīh, imām
İsmā‘īl veled-i ‘Abdullāh, nīm ellicidir.
Çiftlik-i Hoşkadem, mu‘tak-ı Süvārī, mahlūl.
Hāne
11
Mücerred
5
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūr
Hınta, 3 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
700
Şa‘īr, mudd, 12 kilçe, fī-5, kıymet
190
‘Alef, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
Kabluca, 11 kilçe, fī-4, kıymet
44
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
‘Öşr-i besātīn
22
‘Öşr-i küvāre
90
‘Öşr-i nohud, 2 kilçe, fī-20
40
‘Öşr-i penbe
20
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i sīr
7
‘Öşr-i mercümek, kilçe
20
25
Harāc-ı bāğāt
Çayır-ı hāssa
25
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
84
Resm-i çift, 7 züvvāc, fī-22
154
130
Resm-i nīm çift, zevc
Bennāk, 5 neferan, fī-9
Mücerred, 5 neferan, fī-6
Yekūn
11
45
30
1.698
Karye-i Yılanlu, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Mustafā bin
Kabakulak, merd-i kal‘a-i Gelibolu
Karye-i mezkūre Kilidü'l-bahr mustahfızlarından Katır
Hasan'a ve Receb'e tevcīh olundu, fī-17 şehr-i Zi'l-hicce sene
925.
Hızır Bālī veled-i Elvān, imām
Çiftlik-i Mustafā, birāder-i Mehmed, der-dest-i Elvān bin
Ulamış, resm
22
Hāne
6
Mücerred
4
Cemā‘at-i elliciyān ve gayruhu, der-karye-i mezkūr. Oturdukları
yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
‘Alī, cüllāh
Neferan
6
s. 313
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Yılanlu el-mezbūr
Hınta, 4 mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 2 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
Kabluca, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 12 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i sīr
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i guncīd
Eşcār-ı emrūd, 6 ‘aded
Hāsıl-ı ceviz
Çayır-ı hāssa
Resm-i çift, 6 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān, fī-9
Mücerred, 4 neferan, fī-6
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
Karye-i Yoğurtcu, tābi‘-i Keşan
Memi veled-i Bahşī, ellici
Hācī veled-i Hamza, sipāhī-zāde
Çiftlik, mahlūl, 3 zevc
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūr
Hınta, muddān, 11 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, 9 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 14 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i sīr
‘Öşr-i nohud, kilçe
Penbe
930
110
160
16
48
4
14
20
27
20
20
30
20
132
18
24
76
1.768
6
2
510
125
196
96
56
15
20
45
‘Öşr-i küvāre
Harāc-ı bāğāt
Besātīn
Kettān
‘Öşr-i guncīd, kilçe
Eşcār-ı emrūd ve ālū
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
Mücerred, neferān, fī-6
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
Cem‘an
39
25
10
25
40
15
198
12
120
1.546
5.012
s. 314
Tīmār-ı Hayrullāh ve Şey’ullāh, ber-vech-i iştirāk mutasarrıf olup be-nevbet eşerler.
Karye-i Kutlu-Bey, tābi‘-i Abrı
İdrīs veled-i Ahmed, imām
Hüseyin veled-i Ahmed, pīr-i nā-tüvān
Yūsuf, mu‘tak-ı Kāsım, müsellem, çiftlik dutar.
Çiftlik-i İbrāhīm, mu‘tak-ı Mürüvvet ve çiftlik-i Mezīd bin
İshāk, mahlūl.
Hāne
9
Mücerred
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
750
Şa‘īr, 3 mudd, 6 kilçe, fī-5, kıymet
330
‘Alef, 3 mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
248
Kabluca, mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
68
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i sīr
5
‘Öşr-i küvāre
41
Harāc-ı bāğāt
30
‘Öşr-i ceviz
5
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
55
Çayır-ı hāssa ma‘a sazlık
85
Resm-i çift, 10 züvvāc, fī-22
220
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Yekūn
1.924
Hisse-i Hayrullāh el-mezbūr
962
Hisse-i Şey’ullāh el-mezbūr
962
Tīmār-ı Gazanfer
Karye-i Çekirdeklü, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-ī Ramazān
ve Mehmed ma‘a şürekā, ‘an-merdān-ı kal‘a-i Kilidü'lbahr. Hāricden dahi zirā‘at olunur.
Hāne
4
Mücerred
6
s. 315
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 16 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, fī-40, kıymet
900
180
200
84
16
80
‘Öşr-i nohud, 2 kilçe, fī-20, kıymet
‘Öşr-i bakla, 3 kilçe, fī-20, kıymet
‘Öşr-i sīr
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i küvāre
Resm-i çift, 3 zevcen, fī-22
Bennāk, 1
Mücerred, 3 nefer, fī-6
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
40
60
6
40
20
66
9
36
50
1.782
Mezra‘a-i Karye-i Mürsel, tābi‘-i Keşan. Köyde oturur kimesne kalmayup şimdi mezra‘adır. Hāricden zirā‘at iderler.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
300
Şa‘īr, mudd, 12 kilçe, fī-5, kıymet
170
‘Alef, mudd, 1 kilçe, fī-4, kıymet
84
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Öşr-i guncīd, şinik, kıymet
10
‘Öşr-i penbe
15
Hāsıl-ı koru-i mişe
12
Yekūn
611
Cem‘an
2.393
Tīmār-ı Yayla bin Aydın
Karye-i Saru-‘Ādil nām-ı diğer Depelü, tābi‘-i Keşan
‘Īsā Fakīh veled-i Hācī Hızır, imām
Seferşāh veled-i Habīb, mü’ezzin
Dede Bālī veled-i ‘Alī, ellici, çiftlik dutar.
Bahşī veled-i mezbūr (Mustafā), köprüye hidmet ider, elinde
hükm vardır.
s. 316
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 2 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 13 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i nohud, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i sīr, 3
‘Öşr-i burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i meyve
‘Öşr-i böğrülce, kilçe
Resm-i kovan
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 10 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān, fī-9
Mücerred, 6 nefer, fī-6
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Hāsıl-ı koru-i mişe, Saru-mişe dimekle meşhūrdur.
Yekūn
12
6
450
65
192
40
8
40
40
60
8
8
21
20
10
8
200
220
18
36
50
15
1.509
131
Cemā‘at-i Dervīşān, der-karye-i Saru-‘Ādil el-mezbūr
Neferan
8
Zikr olan dervīşler karye-i mezkūrda merhūm mağfūr Evhad
Dede zāviyesinde mütemekkin olup pādişāhımız e‘azzallahu
ensārahu hazretleriniñ hayr du‘ālarına meşgūllerdir. ‘Avārıza
katılmazlar. Olanca hāsılların zāviye-i mezkūrda sarf idüp
āyende ve revendeye hidmet iderler.
Karye-i Hācī, tābi‘-i Harala. ‘an-Tahvīl-i Ramazān ve
Mehmed ma‘a şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr
Hāne
4
Mücerred
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
850
Hınta, 4 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 2 kilçe, fī-5, kıymet
108
‘Alef, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
220
Kabluca, mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
152
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
s. 317
‘Öşr-i nohud, 2 kilçe, fī-20, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe
Harāc-ı bāğāt
Resm-i kovan
‘Öşr-i sīr
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 4 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Hāsıl-ı koru-i mişe, fī-sene
Yekūn
Cem‘an
40
40
20
80
70
25
50
3
35
88
9
10
1.833
3.342
Tīmār-ı Çavuş Mustafā bin Hayrü'd-dīn
Karye-i Saruca ma‘a yörükān-ı Balta Balaban, tābi‘-i Abrı
Şa‘bān veled-i Hācī Mehmed, imām
Mehmed veled-i Bāzārlu, müsellem
Hamza veled-i Yorgi, müsellem, çiftlik dutar.
Mehmed veled-i ‘Alī, müsellem
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, müsellem
İnehān veled-i İsmā‘īl, müsellem
Mehmed, birāder-i mezbūr (İnehān), yamak
Çiftlik-i Yūnus bin Hızır, der-dest-i Yeñiçeri İskender, ‘anmustahfızān-ı kal‘a-i Payberd,‘öşrin ve rüsūmun virür.
Resm
22
Hāne
11
Mücerred
4
Cemā‘at-i müsellemān, neferan
6
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 13 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
2.750
Şa‘īr, 12 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
1.250
‘Alef, 12 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
1.120
Kabluca, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
132
s. 318
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i sīr
Resm-i bostān
‘Öşr-i kovan
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe
‘Öşr-i ceviz
Āsiyāb-ı seyl, hacerān, fī-30
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i çörek-otu
Resm-i çift, 12 zevcen, fī-22
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Bennāk, 4 nefer, fī-9
Mücerred, 4 nefer, fī-6
Yekūn
10
20
10
9
25
75
80
6
60
160
9
266
150
36
24
6.082
Cemā‘at-i yörükān-ı Balta Balaban ki
Karye-i Saruca sınurında mütemekkin olup ve karye-i Saruca
sınurında zirā‘at idüp ‘öşürlerin karye-i Saruca'ya mutasarrıf
olanlara virürler ve resm-i çift deyü on ikişer akça viregelmişlerdir.
Ramazān veled-i ‘Abdī, imām
Neferan
15
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 8 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
1.650
Şa‘īr, 5 mudd, 18 kilçe, fī-5, kıymet
690
‘Alef, 7 mudd, 1 kilçe, fī-4, kıymet
564
Kabluca, mudd, 9 kilçe, fī-4, kıymet
116
Erzen, mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
88
20
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
10
‘Öşr-i sīr
8
Resm-i bostān
43
‘Öşr-i kovan
55
Harāc-ı bāğāt
25
Resm-i çift-i yörükān-ı mezkūr
145
Yekūn
3.410
s. 319
Mezra‘a-i karye-i Köse-Yūnus, tābi‘-i Harala, mezkūr karye
mezāri‘ olmuşdur. Oturur kimesne yokdur. Hāricden zirā‘at idüp ‘öşr virürler.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 7 mudd, 17 kilçe, fī-10, kıymet
1.570
Şa‘īr, 4 mudd, 17 kilçe, fī-5, kıymet
485
‘Alef, 7 mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
568
Kabluca, 11 kilçe, fī-4, kıymet
44
Erzen, 17 kilçe, fī-4, kıymet
68
160
‘Öşr-i guncīd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
Hāsıl-ı ceviz ve emrūd
15
‘Öşr-i kettān
11
Resm-i tapu-i zemīn
65
Çayır-ı hāssa, der-dest-i Ahmed Bey ki nefs-i Mıgalkara'da olur
ve iki değirmen ki kendüniñ mülküdür.
Fī-sene, bervech-i maktū‘
160
Yekūn
3.065
Cem‘an
12.557
Tīmār-ı İskender, ser-habbāzīn-i merhūm Orhan Çelebi
Karye-i Derzī-İlyās, tābi‘-i Harala. Karye-i mezkūre mezāri‘
olmuşdur, oturur kimesne yokdur. Hāricden zirā‘at idüp
‘öşr virürler.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 5 midād, fī-10, kıymet
1.000
Şa‘īr, 4 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
450
‘Alef, 7 midād, fī-4, kıymet
560
56
Kabluca, 14 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
Yekūn
2.094
Mezra‘a-i karye-i Şāhmelik, tābi‘-i Keşan. ‘an-Tahvīl-i Hızır
ve bākī şürekā, merdān-ı kal‘a-i Kilidü'l-bahr. Hāricden
zirā‘at olunur.
Hāsıl
500
Cem‘an
2.594
s. 320
Tīmār-ı Hasan bin Bāyezīd
Karye-i Sevindik61, tābi‘-i Keşan
Yūsuf veled-i ‘Arab Seyyid, imām
İlyās veled-i ‘Abdullāh, ellici
Timurhān veled-i Ahmed, yörük eşküncisi
Semed veled-i mezkūr (Timurhān), yamak
Halīl veled-i İnehān, küreci
Hālid veled-i Ahmed, küreci
İnehān, küreci
Şehsüvār veled-i Timur, ellici
‘Īsā veled-i Mūsā, ellici
Süleymān veled-i Mahmūd, ellici
İnesi veled-i Balaban, ellici
Nasūh veled-i Uruz, ellici
Rahīm veled-i Ahmed, ellici
Eyneli veled-i Ahmed, ellici
Şamlı veled-i Karagöz, ellici
Hasan, yamak
Saru veled-i Murād, ellici
Murād veled-i Mustafā, yamak
‘Alī veled-i Murād, yamak
Çiftlik-i Mehmed bin Süleymān, mahlūl
Çiftlik-i Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Mustafā, mahlūl
Çiftlik-i Mustafā bin Tañrıvirmiş, mahlūl
Hāne
Cemā‘at-i yamak ve gayruhu, neferan
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 3 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 13 kilçe, fī-5, kıymet
61
4
19
640
165
BOA, TD 490, s. 285'te “Karye-i Sevindik nām-ı diğer Akçalı-İnehān”
şeklindedir.
‘Alef, 2 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 18 kilçe, fī-4, kıymet
Çavdar, 6 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
Burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd ve penbe
Harāc-ı bāğāt
Āsiyāb-ı bād, hacerān
Āsiyāb-ı seyl, hacer
‘Öşr-i küvāre
Resm-i besātīn
Resm-i çift, 6 zevcen
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
200
100
72
24
20
20
4
215
120
60
30
195
20
132
55
2.082
s. 321
Tīmār-ı Haydar bin Sinān Subaşı
Karye-i Taşgun, tābi‘-i Abrı
Yūsuf veled-i Süleymān, na‘l-bend
Mehmed-i Siyāh veled-i Bālī, elinde berātları vardır.
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, nev-müslimān
Hāne
7
Mücerred
4
Çiftlik, der-dest-i Dāvud Subaşı, merdüm-i Mehmedşāh Bey.
Mezkūr Dāvud Subaşı fevtolup çiftlik oğlu elindedir. Resm 22
Çiftlik, der-dest-i Süleymān Çeribaşı
Resm
22
Çiftlik-i Cündī-Sinān-Bey, der-dest-i mezkūr, resm
22
Çiftlik ki üç çiftliği ba‘zı nefs-i Mıgalkara şehrinden ve ba‘zı
hā[ric] yerden gayrı kimesneler zirā‘at idüp ‘öşrin ve rüsūmun
virürler, çiflik 3 zevc
Çayır-ı hāssa, der-dest-i Cündī Sinān Bey el-mezbūr.
Etrāfında olan örüsü ile.
Ber-vech-i maktū‘, fī-sene
30
Mukāta‘a-i havlu-yı Cündī-Sinān-Bey. Havlu kurbünde olan
bir mikdār bāğı ve bostānluğı yeri.
Fī-sene, ber-vech-i maktū‘
20
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 7 mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
1.420
Şa‘īr, 3 mudd, 7 kilçe, fī-5, kıymet
335
‘Alef, 4 mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
344
Kabluca, 18 kilçe, fī-4, kıymet
72
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i küvāre
123
‘Öşr-i besātīn
20
‘Ādet-i duhānī
6
198
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
120
Harāc-ı bāğāt
20
Yekūn
2.779
133
Hārac-ı bāğāt, ‘an-cemā‘at-i nefs-i şehr-i Mıgalkara, der-taraf-ı
karye-i Doğancı. ‘an-Tahvīl-i Hızır-ı Siyāh ma‘a şürekā, merdān-ı
kal‘a-i Gelibolu.
Hāsıl
1.243
Cem‘an
4.022
s. 322
Tīmār-ı Bostāncı Mustafā, merdüm-i Ahmed Paşa bin Hersek
Karye-i Bekmezlü, tābi‘-i Keşan
Kāsım veled-i Yūsuf Dānişmend, imām
İbrāhīm veled-i Muharrem, sipāhī-zāde
Kulfal veled-i Şāhīn, yamak, çiftlik dutar.
Çiftlik-i Dāvud bin Kara, mahlūl
Çiftlik-i Cüllāh-Sinān veled-i Ya‘kūb, mahlūl
Hāne
17
Mücerred
9
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 10 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
2.150
Şa‘īr, 4 mudd, 13 kilçe, fī-5, kıymet
465
‘Alef, 7 mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
592
Kabluca, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Erzen, 18 kilçe, fī-4, kıymet
72
Burçak, 2 şinik, kıymet
2
Resm-i giyāh
25
Harāc-ı bāğāt
16
‘Öşr-i besātīn
15
‘Öşr-i küvāre
45
‘Öşr-i penbe
55
Resm-i ağıl
15
‘Öşr-i guncīd, 1 şinik
10
120
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Āsiyāb-ı seyl, hacerān
60
Resm-i çift, 15 zevcen, fī-22
330
Bennāk, 4 nefer, fī-9
36
Mücerred, 9 nefer, fī-6
54
Resm-i nīm çift, zevc
11
Yekūn
4.195
s. 323
Mezra‘a-i Karye-i Timurhān nām-ı diğer Ardukcu, tābi‘-i
Keşan. Hāricden zirā‘at olunur.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 7 kilçe, fī-10, kıymet
470
Şa‘īr, mudd, 2 kilçe, fī-5, kıymet
110
‘Alef, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Erzen, 6 kilçe, fī-4, kıymet
24
40
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
Harāc-ı bāğāt
16
‘an-Eşcār-ı emrūd-ı hāssa
20
Çayır-ı hassa ve saz
35
Yekūn
815
Cem‘an
5.010
Tīmār-ı Kılıç veled-i Ahmed Bey bin Muşalim, çiftlik
tarīkiyle tasarruf ider.
Karye-i Tuz-depesi, tābi‘-i Keşan
Yahyā veled-i Sa‘īd, imām
134
Hāne
Mücerred
s. 324
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, muddān, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
Çavdar, mudd, 2 kilçe, kıymet
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Resm-i bostān
‘Öşr-i kettān
Çayır-ı hāssa
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i penbe
Burçak, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Resm-i çift, zevcān, fī-22
Resm-i nīm çift 33, fī-11
Bennāk, 5 nefer, fī-9
Mücerred, 7 nefer, fī-6
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs
Cem‘an
40
8
440
125
88
60
120
150
65
13
16
44
363
45
42
55
1.638
Tīmār-ı Seydī Bey, kātib-i Dīvān-ı Dergāh-ı ‘Ālī
Karye-i Kādī, tābi‘-i Evreşil
‘Ali-yi Siyāh veled-i Hācī ‘Osmān, a‘mā
s. 325
Mehmed veled-i ‘Alī, imām
Kāsım veled-i Sarı Bey, sipāhī-zāde
Çiftlik-i Seydī Ahmed ki şimdi Hafsa nām hātūn elindedir.
‘Öşrin ve rüsūmun virür.
Resm
22
Hamza-i Anadolu, cüllāh
Mehmed, hidmetkār-ı Yūsufhān
Hāne
59
Mücerred
45
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 12 midād, 5 kilçe, fī-12, kıymet
2.940
Şa‘īr, 4 mudd, kilçe, fī-6, kıymet
510
‘Alef, 12 midād, fī-4, kıymet
960
116
Erzen, mudd, 9 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 7 kilçe, fī-4, kıymet
280
‘Öşr-i nohud ve böğrülce, 5 kilçe, fī-20, kıymet
100
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, fī-20, kıymet
40
Kabluca, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Burçak, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Öşr-i penbe
142
Resm-i kovan
37
Resm-i bostān
104
Harāc-ı bāğāt
330
Resm-i çift, 35 zevcen, fī-22
770
s. 326
Resm-i nīm çift, 4 zevcen, fī-11
Bennāk, 20 neferan, fī-6 [9]
Mücerred, 45 nefer, fī-6
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
44
180
270
80
5.814
Karye-i Kara-hisārlu, tābi‘-i Harala, der-kazā-i Mıgalkara
Süleymān veled-i İdrīs, imām
Yūsufhān veled-i Erdolu, ellici, çiftlik dutar.
Ramazān, birāder-i Yūsufhān, yamak, çiftlik dutar.
Hāne
9
Mücerredān
9
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, fī-10, kıymet
800
Şa‘īr, 2 mudd, fī-5, kıymet
200
‘Alef, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
280
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Erzen, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
20
5
‘Öşr-i sīr
Resm-i bostān
12
Resm-i kovan
85
‘Öşr-i penbe
55
Burçak, kilçe, kıymet
20
Harāc-ı bāğāt
32
‘Öşr-i guncīd
55
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
50
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
198
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 9 nefer, fī-6
54
Yekūn
2.069
Cem‘an
7.883
s. 327
Tīmār-ı Kāsım Bey, ser-atmacacıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī. Arpalık
tarīkiyle tasarruf ider.
Karye-i Kiliselü, tābi‘-i Evreşil
Mustafā veled-i Umūr Subaşı, köyde imāmdır.
Seyyid Hüseyin veled-i Seyyid Mustafā, seyyid
Mahmūd veled-i Karaca, hayyāt
Yūsuf veled-i Bektaş, müsellem, çiftlik dutar.
Durak veled-i Mahmūd, cüllāh
Hācī veled-i Hamza, hayyāt
Çiftlik, der-dest-i Pīrī veled-i ‘Alī ki karye-i Şādīlü'de yazılu
yayadır.
Resm
44
Hızır, cüllāh
Hāne
68
Mücerredān
29
s. 328
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 12 mudd, 3 kilçe, fī-12, kıymet
Şa‘īr, 4 mudd, 15 kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, 6 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd
‘Öşr-i mercümek ve nohud
‘Öşr-i penbe
Resm-i besātīn
2.916
570
500
8
755
24
145
25
Harāc-ı bāğāt
753
Resm-i çift, 37, fī-22
919
Resm-i nīm çift, 19, fī-11
209
Bennāk, 4 nefer, fī-9
36
Mücerred, 25, fī-6
150
‘Ādet-i duhānī
36
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 210
Yekūn
7.312
Tīmār-ı Emīr-i āhūr Ahmed Ağa
Karye-i Dere-köy, tābi‘-i Abrı
Hasan veled-i İlyās, imām
Hamza veled-i ‘Abdullāh, yamak, çiftlik dutar.
‘Alī veled-i Hamza, yamak
Bāzārlu, birāder-i mezkūr (‘Alī), yamak
Bahtiyār veled-i Ya‘kūb, yamak
İshāk veled-i İlyās, yamak
Receb veled-i İbrāhīm, müsellem
Şirāzī, birāder-i Receb, müsellem
Receb, nev-müslimān, müsellem
‘Alī veled-i Seydī, müsellem
Hāne
Müceredān
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 5 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Hāsıl-ı ceviz
17
18
1.500
325
440
10
s. 329
Kabluca ve erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Harāc-ı bāğāt
92
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
Resm-i çift, 18 zevcen, fī-22
396
9
Bennāk, nefer
Mücerred, 18 neferan, fī-6
108
‘Ādet-i duhānī
18
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 120
Yekūn
3.068
Tīmār-ı Dervīş ‘Alī, kethudā-i bevvābīn-i Ahmed Paşa veled-i
Hersek
Karye-i Yercik nām-ı diğer Yeñice-köy, tābi‘-i Keşan
Mehmed veled-i Yūsufhān, imām
Hācī veled-i Dede, sipāhī-zāde
Hızır veled-i Mustafā, yamak
Pīr Dede veled-i Burāk, yörük
Karaman veled-i Köpek, yamak
Şa‘bān veled-i Ramazān, yamak
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, yağcı
Tayfūr veled-i Hamza, yörük
Emrullāh veled-i Ābād, müsellem
Hāne
19
Mücerredān
5
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 midād, fī-10, kıymet
1.000
135
Şa‘īr, muddān, 3 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, 12 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, fī-4, kıymet
215
208
40
80
s. 330
‘Öşr-i mercümek ve nohud ve penbe
120
‘Öşr-i guncīd
40
‘Öşr-i küvāre
25
‘Öşr-i sīr
15
Burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
Harāc-ı bāğāt
44
Besātīn
18
Çayır
25
Āsiyāb-ı bād, hacer
30
Niyābet ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 45
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
198
Resm-i bennāk, neferān, fī-9
18
Resm-i mücerred, neferān, fī-6
12
2.124
Yekūn
Karye-i Yirbovan nām-ı diğer Dalmaca, tābi‘-i Keşan,
hāricden zirā‘at olunur.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, muddān, 5 kilçe, fī-10, kıymet
450
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, 5 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
460
Kabluca, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, fī-40, kıymet
80
‘Öşr-i penbe
25
Çayır
25
Yekūn
1.222
Karye-i Gömenler nām-ı diğer Çeltükci-i Küçük, tābi‘-i
Harala
Cemā‘at-i Çeltükciyān ki ellerinde tohumları vardır ve gayrı
hubūbātdan zirā‘at itdüklerinden her kimiñ yerinde zirā‘at
iderlerse ‘öşürlerin sāhib-i arza virürler.
Neferan
18
Cemā‘at-i sā’ire.
‘Abdī veled-i Nasūh, sāhib-i vakfdır.
Ya‘kūb veled-i Seydī, yağcı, çiftlik dutar.
Hasan veled-i ‘Alī, müsellem
Nesīmī veled-i Hasan, yamak
s. 331
Hüseyin veled-i ‘Alī, müsellem
Kulfal veled-i ‘Alī, müsellem
Beytimur veled-i Aydın, cānbāz
Ramazān veled-i Halīl, yağcı
Çiftlik-i Veys bin Ya‘kūb ve çiftlik-i Ahmed bin İbrāhīm ve
çiftlik-i İmām-Pīrī bin Nasūh ve çiftlik-i Sābūncu-Karagöz,
mahlūl.
Hāne
3
Mücerred
6
18
Müsellemān ve yamak ve gayruhu, neferan
136
Karye-i Karlı, tābi‘-i Harala
Bāzārlı veled-i Karabaşlu, pīr
‘Alī, birāder-i Tātār Hasan, imām
Çiftlik-i Hoşkadem, mu‘tak-ı Karbaşlu, mahlūl
Hāne
7
Mücerred, nefer
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Gömenler ma‘a karye-i Karlı
Hınta, 5 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
1.150
Şa‘īr, muddān, 15 kilçe, fī-5, kıymet
275
‘Alef, mudd, 14 kilçe, fī-4, kıymet
136
Kabluca, muddān, 2 kilçe, fī-4, kıymet
168
Erzen ve çavdar, mudd, 11 kilçe, fī-4, kıymet
124
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, kıymet
80
‘Öşr-i küvāre
109
100
‘Öşr-i penbe, kıymet
Harāc-ı bāğāt
45
Besātīn
150
Çayır-ı hāssa
120
Niyābet ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 80
Resm-i çift, 14 zevcen, fī-22
308
Resm-i bennāk ve mücerred
48
Yekūn
2.887
Karye-i Karaca-Halīl, tābi‘-i Abrı. Hāricden dahi zirā‘at
iderler.
‘Osmān veled-i Ahmed, imām
Hāne
15
Mücerred
11
s. 332
Cemā‘at-i yörükān ve elliciyān ki karye-i mezkūrda mütemekkin olmuşlardır. Zirā‘at itdüklerinden sāhib-i arza ‘öşr ve
rüsūm virürler.
Mehmed veled-i Mustafā, elinde doğancılık berātı vardır,
kadīmī doğancıdır.
Neferan
23
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Karaca-Halīl el-mezbūr
Hınta, 11 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
2.300
Şa‘īr, 4 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
475
‘Alef, 15 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
1.260
Kabluca, 4 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
360
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
‘Öşr-i mercümek ve nohud ve bakla, 3 kilçe, fī-20, kıymet
60
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i segrek, 2 kilçe, fī-10, kıymet
20
‘Öşr-i ceviz ve emrūd
25
Burçak, 2 kilçe, fī-4
8
‘Öşr-i küvāre
25
‘Öşr-i sīr ve piyāz
10
35
Resm-i besātīn
Harāc-ı bāğāt
400
Çayır, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
40
Āsiyābhā-i seyl, 5 hacerān
Ma‘mūr, 4 hacer, fī-30
120
Harāb, hacer
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve cürm ü cināyet ve tapu-i zemīn 150
Resm-i çift, 20 zevcen, fī-22
Bennāk, 3 nefer, fī-9
Mücerred, 13 nefer, fī-6
Yekūn
440
27
78
5.767
Karye-i Göni nām-ı diğer Halīlce, tābi‘-i Abrı
s. 333
Hāne
30
Mücerred
23
Çiftlik-i ‘Alī bin Abrı ve çiftlik-i Mahmūd bin Bahşī ve
çiftlik-i Mustafā bin Sa‘īd ve çiftlik-i Mūsā, birāder-i Mustafā
ve çiftlik-i Mezīd bin Sa‘īd ve çiftlik-i Burāk ve çiftlik-i
Karagöz, mu‘tak-ı ‘Alī ve çiftlik-i Bahşī bin Timurtaş ve
çiftlik-i Atmaca, mu‘tak-ı Yahyā ve çiftlik-i Sunkur, mu‘tak-ı
Mehmed ve çiftlik-i İshāk, mu‘tak-ı Mehmed ve çiftlik-i
Bayramlu, birāder-i Sa‘īd. Zikr olan çiftlikler mahlūldür. Sahh
zālik.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 8 mudd, 16 kilçe, fī-10, kıymet
1.760
Şa‘īr, muddān, 5 kilçe, fī-5, kıymet
225
‘Alef ve kabluca ve erzen, 7mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
580
‘Öşr-i küvāre
200
‘Öşr-i mercümek ve nohud, 3 kilçe, kıymet
60
Besātīn
25
Harāc-ı bāğāt
212
‘Öşr-i ceviz ve emrūd
25
Giyāh
35
Āsiyāb-ı bād, hacer
30
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
Niyābet ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
150
Resm-i çift, 38 neferan, fī-22
836
Ma‘mūl, 26 zevcen
572
Mahlūl, 12 zevcen
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 13 nefer, fī-6
78
Karye-i mezkūre halkı çift resmin on birer akça virürlerdi.
Ber-‘ādet-i kadīm yiğirmi ikişer akça virilmek emr olunmağın
yiğirmi ikişer akça virilmek üzre defter-i cedīde kayd olundu.
Yekūn
4.000
Cem‘an
16.000
Tīmār-ı İskender, ser-helvācıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī, ber-vech-i
arpalık tasarruf ider, berāt-ı görülmedi.
Karye-i Milan, tābi‘-i Evreşil
Kefere, harācları hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur.
Frenk, cüllāh
Hāne-i gebrān
16
Mücerredān
8
Cemā‘at-i müslimīn, der-karye-i mezkūr.
s. 334
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, ellici, çiftlik dutar.
Mehmed veled-i Mustafā bin Umūr, sipāhī-zāde, çiftlik dutar.
Süleymān veled-i ‘Abdullāh, pīr-i za‘īf, müflis
Çiftlik-i Burāk-Bey, der-dest-i Yeñiçeri Mahmūd. ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
Çiftlik-i Aksak-Dimitri, der-dest-i Yeñiçeri İlyās. ‘Öşrin ve rüsūmun virür.
Hāne-i müslimīn
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Milan el-mezbūr
Hınta, 5 mudd, 10 kilçe, fī-12, kıymet
Şa‘īr, mudd, 4 kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, muddān, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 7 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i bakla ve mercümek
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
‘Öşr-i gügül
‘Öşr-i piyāz ve sīr
‘Öşr-i meyve ve kettān
‘Öşr-i ceviz ve badam
‘Öşr-i penbe
Hāsıl-ı sazlık, fī-sene
Resm-i ağıl
‘Ādet-i yayla ve kışla
Bid‘at-i hanāzīr, ez-hāric ve gayruhu
‘Ādet-i mākiyān, 22 re’s ve resm-i ‘alef (?)
Āsiyāb-ı bādī, hacer
Āsiyāb-ı seyl, hacer, fī-sene
Şıra, 170 medre, fī-5
Harāc-ı bāğāt-ı müslimīn, 25 cerīben, fī-6
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift-i müslimīn, 9 zevcen, fī-22
Bennāk, ‘an-müslimīn, 3 neferan, fī-9
Mücerredān, ‘an-müslimīn, 7 neferan, fī-6
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūre, 24 neferan, fī-25
Cem‘an
Minhā
Hisse-i İskender, ser-helvācıyān
Hisse-i diğer, ‘an-zevāyid-i karye-i mezkūr
Mezkūr hisse başka tīmār olmuşdur.
8
7
1.320
144
168
28
72
20
15
20
90
32
32
40
30
110
20
65
30
15
850
150
150
198
27
42
600
4.225
2.725
1.500
Tīmār-ı ‘Alī bin Hācī, Gelibolu sancağına eşer.
Hisse, ‘an-karye-i Milan, tābi‘-i Evreşil, ‘an-zevāyid-i tīmār-ı
1.500
İskender, ser-helvācıyān-ı Dergāh-ı ‘Ālī
s. 335
Tīmār-ı Mehmed bin Mi‘mār Süleymān
Karye-i Todoriçe nām-ı diğer Kayağılu, tābi‘-i Keşan
Mürsel veled-i İne-beyi, ehl-i berāt
Hızır veled-i mezkūr (Mürüvvet), küreci
Mahmūd veled-i ‘Abdullāh, küreci
Seydī ‘Alī veled-i Turahān, küreci, çiftlik dutar
Ramazān veled-i Tur ‘Alī, yağcı, çiftlik dutar
Hācī Hasan veled-i Hüseyin, yağcı
Eğri ‘Alī, birāder-i mezkūr (Hācī Hasan), yağcı, çiftlik dutar
Dāvud veled-i Kulağuz, yağcı
Hüseyin veled-i ‘Abdullāh, yağcı
Yahyā veled-i ‘Abdullāh, ellici
Durmuş veled-i Hüseyin Hoca, ehl-i berāt
Satılmış veled-i Karagöz, yağcı
Hāne
17
Mücerred
7
137
Yağcıyān ve gayruhu, neferan
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
950
Şa‘īr, 3 mudd, 17 kilçe, fī-5, kıymet
385
Burçak, 12 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, muddān, 13 kilçe, fī-4, kıymet
12
48
212
Kabluca, 13 kilçe, fī-4, kıymet
52
Çavdar, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
‘Öşr-i küvāre
75
Resm-i ağıl
50
Harāc-ı bāğāt
55
‘Öşr-i sīr
35
‘Öşr-i penbe
55
Çayır ve sazlık
250
Besātīn
30
‘Öşr-i guncīd, kilçe
40
Āsiyāb, 4 hacer, fī-30
‘Öşr-i nohud, 2 kilçe, fī-20
120
40
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
150
Resm-i çift, 22 zevcen, fī-22
Ma‘mūl, 12 zevc
Mahlūl, 10 zevc
484
Bennāk, 8 neferan, fī-9
Mücerred, 7 neferan, fī-6
Yekūn
72
42
3.307
s. 336
Karye-i Bāyezīdlü, tābi‘-i Keşan
Mustafā veled-i Hamza-i Anadolu, cüllāh
Hasan veled-i ‘Alīşar, sipāhī-zāde.
Çiftlik-i Asılhān bin Mehmed, der-dest-i Silāhdār İskender,
‘öşrin ve rüsūmun virür.
Resm
22
Hāne
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūre
Hınta, 6 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
15
1.240
Şa‘īr, 3 mudd, 3 kilçe, fī-5, kıymet
315
‘Alef, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Erzen, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
‘Öşr-i penbe
150
‘Öşr-i nohud, kıymet
20
Resm-i bostān
20
Resm-i ağıl
50
‘Öşr-i kovan
40
Harāc-ı bāğāt
55
Āsiyāb-ı dolāb, hacer
30
Sīr ve piyāz
5
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs
80
Resm-i kettān
20
Resm-i çift, 13 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān
Yekūn
138
286
18
2.589
Karye-i Baba-Halīl nām-ı diğer Semed62, tābi‘-i Keşan
Şa‘bān, birāder-i Bāzārlu, ellici
Hüseyin veled-i Semed, ehl-i berāt
Māl veled-i Süleymān, müsellem
Bahşāyiş veled-i mezkūr (Māl), yamak
Sālih veled-i Turkul, müsellem
Kurd, birāder-i mezkūr (Sālih), yamak
Çalabvirdi, birāder-i mezkūr (Kurt), yamak
Timurtaş, birāder-i mezkūrān (Kurt ve Çalabvirdi), yamak
Bozgöz veled-i [birāder-i] mezbūrān (Çalabvirdi ve Timurtaş),
yamak
Şāhnūrī veled-i Gündüz, yamak
‘Īsā Bālī veled-i mezkūr (Şāhnūrī), yamak
Ramazān veled-i Bālī, yamak
Yahyā veled-i Nasūh, yamak
Çomak, birāder-i mezkūr (Yahyā), müsellem
Bākī veled-i Hācī, müsellem
İltan veled-i mezkūr (Bākī), yamak
Evren veled-i Bāzārlu, müsellem
İğdirci veled-i Resūl, müsellem
Ulamış, birāder-i mezkūr (İğdirci), müsellem
‘Alī veled-i Saruca, müsellem
Hāne
6
Mücerred
4
Müsellemān ve yamak ve gayruhu, neferan
21
s. 337
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Baba-Halīl el-mezbūr
Hınta, 3 mudd, 14 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i penbe
Resm-i bostān
Resm-i kovan
Harāc-ı bāğāt
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 6 zevcen, fī-22
Bennāk, nefer
Mücerred, 4 nefer, fī-6
Eşcār-ı emrūd-ı hāssa
Yekūn
740
90
88
10
55
15
24
30
65
132
9
24
85
1.057
Karye-i Korucu, tābi‘-i Keşan
Hāsıl
Cem‘an
562
7.515
s. 338
Tīmār-ı Süleymān, merdüm-i ‘Alī Bey bin Mesīh Paşa
Karye-i Timurcilü, tābi‘-i Harala
Mustafā veled-i ‘Alī, imām
Alagöz veled-i ‘Abdullāh, yamak
‘Ali-yi Anadolu, cüllāh
Hāne
Mücerred
62
18
5
Aynı defter, s. 291'de “Karye-i Baba-Halīl nām-ı diğer Semed ve nām-ı
diğer Sekbān” şeklindedir.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 9 mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 midād, fī-5, kıymet
‘Alef, 5 midād, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 13 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
‘Öşr-i sīr
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i küvāre
Āsiyāb-ı bādī, hacerān, fī-30
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 13 zevcen, fī-22
Resm-i bennāk, 5 neferan, fī-9
Mücerred, 5 neferan, fī-6
Yekūn
1.840
400
460
60
52
120
20
5
55
35
60
120
100
286
45
30
3.688
Karye-i Halīl-Ağa nām-ı diğer Küçük-Hızır, tābi‘-i Abrı
Hācī ‘Ömer veled-i Mūsā, imām
s. 339
Mustafā veled-i Çalabvirdi, müsellem
Alagöz veled-i ‘Abdullāh, yamak
Şīrmerd veled-i ‘Abdullāh, yamak
Kāsım veled-i ‘Abdullāh, yamak
Hāne
Mücerredān
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 13 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 15 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 14 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i sīr
Resm-i bostān
‘Öşr-i küvāre
Harāc-ı bāğāt
Āsiyāb-ı seyl, hacerān, fī-30
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Çayır-ı hāssa, hāsıl
Resm-i çift, 10 zevcen, fī-22
Bennāk, neferān, fī-9
Resm-i nīm çift, 6 zevcen, fī-11
Mücerred, 5 nefer, fī-6
‘Ādet-i duhānī
Yekūn
18
6
2.700
1.575
1.140
100
32
20
10
6
25
122
16
60
150
85
220
18
66
30
12
6.388
Çiftlik-i Müsellem Ya‘kūb veled-i Uruz, der-nezd-i şehr-i
Mıgalkara. Hāricden zirā‘at idüp ‘öşür virürler.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
330
Şa‘īr, mudd, kilçe, fī-5, kıymet
150
‘Alef, muddān, 2 kilçe, fī-4, kıymet
168
Kabluca, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Harāc-ı bāğāt
379
Resm-i furun-ı kiremid, der-dest-i Turahān, ber-vech-i maktū‘,
fī-sene
100
Resm-i furun-ı kiremid, der-dest-i Yani, ber-vech-i maktū‘, fīsene
100
‘Ādet-i türāb-ı kāse ve dink [rīk] (?), hāsıl
10
Yekūn
1.212
Cem‘an
11.278
s. 340
Tīmār-ı Deñiz bin Umūr
Karye-i Muzallu-i Küçük, tābi‘-i Keşan. Hāricden dahi
zirā‘at olunur.
Dündār veled-i İnehān, yamak
Hācī veled-i Hamza, sipāhī-zāde, çiftlik dutar
Dervīş ‘Alī veled-i İbrāhīm, tekye-nişīn. Āyende ve revendeye
hidmet ider.
Hāne
2
Mücerredān
2
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
2
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
750
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
220
Erzen, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
70
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i besātīn
15
‘Öşr-i küvāre
10
Kabluca, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Resm-i ağıl
5
‘Öşr-i guncīd
45
Hāsıl-ı koru-i mişe
15
Resm-i çift, 6 zevcen, fī-22
Ma‘mūl, 4 zevcen
88
Mahlūl, zevcān
Mücerredān, neferān, fī-6
12
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
15
Yekūn
1.500
Tīmār-ı Durmuş, ser-müsellemān, Gelibolu mukābelesinde
Çardak63 cānibinde olan iskeleye nezāret itmek üzre
tasarruf ider. Bā-berāt-ı mīr-i mīrān-ı Rūm-ili
Çiftlik, der-rāh-ı karye-i Boğazlu, Veled-i Kalender nām-ı
diğer Hora-Yūsuf çiftliği dimekle meşhūrdur. Harāc-ı bāğāt ve
gayruhu.
Hāsıl
280
Harāc-ı bāğāt, der-kurb-i Kavaklu. ‘an-Tahvīl-i ‘Alī Kapudan.
Hāsıl
225
Yekūn
505
s. 341
Tīmār-ı Hüseyin bin Piyāle, Paşa sancağına cebelü
eşdürür.
Karye-i Göni, tābi‘-i Abrı
Yūsuf veled-i ‘Alī, imām
63
BOA, TD 166, s. 242'de bu köy Biga livasına tabi Lapseki kazasına
bağlıdır.
139
Çiftlik, der-dest-i Umūr bin Murād, be-cāy-i pedereş, derkarye-i Kara-Danişmend.
Resm
22
Cemā‘at-i yörükān ve elliciyān ve gayruhu, der-karye-i mezkūre ki oturdukları yerde zirā‘at itdüklerinden ‘öşr ve rüsūm
virürler.
Hāne
12
Mücerrred
5
Yörükān ve gayruhu, nefer
4
Çiftlik-i Velī bin Emīr ve çiftlik-i Yūsuf bin Mūsā ve çiftlik-i
Dursun bin Turgud ve çiftlik-i Hācī-‘Ömer bin Hamza ve
çiftlik-i İlyās bin Nasūh. Zikr olan çiftlikler mahlūldür.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
620
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, muddān, 2 kilçe, fī-4, kıymet
168
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
‘Öşr-i küvāre
150
‘Öşr-i mercümek ve nohud ve bakla, 2 kilçe, kıymet
40
Besātīn
14
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
Harāc-ı bāğāt
64
Resm-i çift, 18 zevcen, fī-22
396
Mücerredān, 5 neferan, fī-6
30
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
85
Yekūn
1.817
Karye-i Kır nām-ı diğer Kırca, tābi‘-i Harala
Cemā‘at-i müsellemān ve elliciyān ve gayruhu, der-karye-i
mezkūre ki oturdukları yerde zirā‘at itdüklerinden ‘öşr ve
rüsūm virürler.
Çiftlik-i Hamza veled-i ‘Abdullāh, der-dest-i Dāvud, derkarye-i Harmanlu.
Resm
22
Çiftlik, der-dest-i Oruç bin Ramazān, der-karye-i Kurt-beyi.
Resm
22
Hāne
4
2
Mücerredān
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet
920
Şa‘īr, mudd, 18 kilçe, fī-5, kıymet
190
‘Alef, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
Kabluca, mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
104
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i bakla ve mercümek ve nohud, 2 kilçe, kıymet
40
Bu[r]çak, 2 kilçe
8
Hāsıl-ı ceviz ve emrūd
24
‘Öşr-i penbe, kıymet
15
Besātīn
13
‘Öşr-i guncīd, kıymet
60
‘Öşr-i sīr
5
Harāc-ı bāğāt
20
Giyāh
10
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
45
Resm-i çift, 8 züvvāc, fī-22
176
140
Resm-i nīm çift
Mücerredān, neferān, fī-6
Yekūn
Cem‘an
44
12
1.875
3.692
s. 342
Tīmār-ı Ca‘fer bin Harbende-başı Ahmed
Karye-i Kādī, tābi‘-i Harala
Hācī veled-i Tayfūr, ellici
Paşa Yiğit veled-i Kulfal, ellici
Alagöz veled-i ‘Abdullāh, yamak
Çiftlik, der-dest-i Ramazān bin Dana-Halīl
Resm
22
Çiftlik-i Mūsā-yı Cüllāh veled-i Mehmed ve çiftlik-i
Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Asılhān ve çiftlik-i İsmā‘īl, mu‘tak-ı
Devlet, mahlūl
Hāne
4
Mücerred
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 midād, fī-10, kıymet
1.200
Şa‘īr, 3 mudd, kilçe, fī-5, kıymet
305
‘Alef, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
220
Erzen, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
Kabluca, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
20
Burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
Hāsl-ı giyāh
15
‘Öşr-i sīr
5
Harāc-ı bāğāt
20
15
Eşcār-ı ahlad-ı hāssa64
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
26
Resm-i çift, 8 zevc, fī-22
176
Mücerred, nefer
6
Yekūn
2.350
Mezra‘a-i Karye-i Ballu, tābi‘-i Keşan. Hāricden zirā‘at
olunur.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 mudd, 2 kilçe, fī-10, kıymet
620
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Resm-i ağıl ve kışla
180
‘Öşr-i penbe
147
‘Öşr-i nohud ve bakla ve mercümek, 2 kilçe
40
Çayır-ı hāssa ma‘a sazlık, fī-sene
150
50
Hāsıl-ı koru-i mişe-i hīzem
Yekūn
1.392
Cem‘an
3.742
s. 343
Tīmār-ı Serrāc ‘Alī, Emīr-i Āhūr-ı Mādiyānhā-i Hāssa
Karye-i Balaban, tābi‘-i Harala
Mehmed, değirmenci
64
BOA, TD 434, s. 136b'de “Hāsıl-ı emrūd-ı hāssa” şeklindedir.
‘Ömer, hidmetkār
Sālih veled-i Paşa Yiğit, korucu
İskender veled-i Hamza, korucu
Hāne
Cemā‘at-i kefere
Hāne-i gebrān
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Öşr-i çavdar, 10 kilçe, fī-4, kıymet
‘Alef, 4 mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 13kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd
‘Öşr-i kettān
‘Öşr-i küvāre
Resm-i çift, 13 zevcen, fī-22
İspençe-i kefere
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs
Yekūn
13
14
800
375
40
328
52
112
80
30
35
325
410
55
2.625
s. 344
Tīmār-ı Halīl-i Ser-bölük, be-cāy-ı ‘Arabacı Mūsā ve hademe-i
mādiyānhā-i hāssa ki
İpsala'da olan hāssa yundlara hidmet iderler.
[Hademe-i mādiyān, nefer
8]
Karye-i Avluca, tābi‘-i Harala
Elvān veled-i Muharrem, kethudā
Çiftlik-i Karlı bin Mehmed-i Siyāh ve Karaca, mu‘tak-ı Hācī
ve Hızır bin Sofu ve Niko nev-müslimān ve Şīrmerd, mu‘tak-ı
Mūsā Fakīh ve Mustafā bin Hācī ve Mustafā bin Yūsuf,
mahlūl.
Hāne
12
Mücerredān
11
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 midād, fī-10, kıymet
800
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
50
‘Alef, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
280
‘Öşr-i çavdar, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i guncīd
15
‘Öşr-i küvāre
44
Resm-i bostān
5
Eşcār-ı ceviz ve ahlad, hāsıl
25
Harāc-ı bāğāt
10
Nısf niyābet ve resm-i gerdek ve tapu-i zemīn
65
Resm-i çift, 20 zevcen, fī-22
440
Bennāk, 6 nefer, fī-9
54
Mücerredān, 11 [nefer], fī-6
66
Āsiyāb-ı bādī, hacerān, harāb
Yekūn
1.515
s. 345
Karye-i Koyun-İsmā‘īl, tābi‘-i Harala
Hāne
Mücerredān
8
6
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 5 midād, fī-5 [10], kıymet
Şa‘īr, muddān, 10 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, fī-4, kıymet, kıymet
Kabluca, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Resm-i çift, 3 zevcen, fī-22
Bennāk, 5 neferan, fī-9
Mücerredān, 6 neferan, fī-6
Yekūn
Cem‘an
Minhā
Hisse-i Ser-bölük, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hisse-i hademe, sekiz nefer, ber-mūceb-i berāt
Hāsıl olduğuna göre hisse iderler.
1.000
250
160
180
32
66
45
36
1.769
3.684
2.700
2.435
s. 346
Tīmār-ı Balko veled-i Karabaşlu ve Mihal, birāder-i Balko
ve Paspalin veled-i Yovan ve Rayko veled-i İvlad ve Bāzārlı
veled-i Balko ve İskender veled-i Karaca ve Milço veled-i
Vaso ve Boyko veled-i Balko. Mezkūrīn Dimetoka'da olan
hāssa katır yundlarına hidmet idüp tasarruf iderler. Ellerinde hükm-i hümāyūnları vardır.
Karye-i Kayıcılar, tābi‘-i Harala
‘Alī, cüllāh
Çiftlik-i Karaca, nev-müslimān, mahlūl
Hāne
9
Mücerredān
3
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 midād, fī-10, kıymet
600
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
100
‘Alef, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
Kabluca, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Erzen, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
‘Öşr-i sīr
4
Āsiyāb-ı bād, hacerān, fī-30
60
‘Öşr-i küvāre
10
Harāc-ı bāğāt
20
Resm-i bostān
10
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kıymet
20
Resm-i çift, 8 zevcen, fī-22
176
Resm-i nīm çift
11
Bennāk, neferān
9
Nısf niyābet
30
Yekūn
1.235
Hāsıl olduğuna göre ‘ale's-sevā hisse iderler.
s. 347
TĪMĀR-I SER-PİYĀDEGĀN
Tīmār-ı Kātib Hüsām, ser-piyāde
Karye-i ‘Alemşalu, tābi‘-i Karı-yaya
s. 348
Yekūn, 30 neferan, fī-108
3.240
s. 349
Karye-i Yeñi-şehirlü nām-ı diğer Burhān-köyü, tābi‘-i
Karı-yaya
Yekūn, 8 neferan, fī-108
874
141
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i ‘Alemşalu, tābi‘-i Karı-yaya, Mūsā
çiftliği dimekle meşhūrdur.
Hāsıl
100
Cem‘an
4.204
Tīmār-ı Hızır bin Taşlu, ser-piyāde. İşbu tīmār ber-mūceb-i
emr-i münīf mezkūr Hızır tahvīlinden Sinān Paşa kapucıbaşısı Yūsuf'a tevcīh olundu. Fī yevmi't-tāsi‘ şehri Ramazāni'lmübārek sene hamse ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e.
Karye-i Şādīlü, tābi‘-i Evreşil
s. 351
Yekūn, 25 neferan, fī-108
2.700
Karye-i Aydınlu, tābi‘-i Karı-yaya
s. 352
Yekūn, 19 neferan, fī-108
2.052
Mezāri‘-i karye-i Sekbān-ı Küçük, tābi‘-i Evreşil, ‘ançiftlikhā-i müsellemān ve piyādegān-ı karye-i mezbūre,
‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi.
Hāsıl
703
Çiftlik-i Hamza-i Balabanlu, der-dest-i Mehmed Bey Defterdār
tasarruf idüp bedel-i ‘öşr tīmār sāhibine yılda yüz akça maktū‘
virür. Mahsūl-i mezāri‘de maktū‘-ı mezbūr mahsūbdur.
Cem‘an
5.455
s. 353
Tīmār-ı Bektaş, ser-kumbaracıyān
Karye-i Burun-viran, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 13 neferan, fī-108
1.404
s. 354
Karye-i Kızılca-Derzīlü
Yekūn, 12 neferan, fī-108
1.296
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i Burun-viran, Kara-Hüseyin çiftliği
dimekle meşhūrdur.
Hāsıl
300
s. 355
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Yaycılu, tābi‘-i Evreşil.
Hāsıl
50
Sazlık, der-zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Burun-viran.
Hāsıl
50
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Burun-viran.
Hāsıl
50
Cem‘an
3.150
Tīmār-ı Murād, merdüm-i Dāvud Paşa
Karye-i Yaycılu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 9 neferan, fī-108
972
s. 356
Karye-i Hamzalu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, 7 neferan, fī-108
756
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Yüñlüce, tābi‘-i Evreşil, ‘an‘öşr-i gallāt ve gayirihi
Hāsıl
200
Cem‘an
1.928
Tīmār-ı Zeynel veled-i ‘Alī
Hisse ‘an-karye-i ‘Ādilhān. ‘an-Tahvīl-i ser-piyādegān-ı
karye-i mezkūr
s. 357
Yekūn, 6 neferan, fī-108
142
648
Zemīn-i hāssa, hāric ez-defter-i ‘atīk, der-kurb-i karye-i
Güneylü ve karye-i Aydınlu, der-muttasıl-ı Ağca-burgaz.
Çingene-deresi dimekle meşhūrdur. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve tapu-i
zemīn ve gayrihi.
Hāsıl
1.514
Cem‘an
2.162
Tīmār-ı Yūsuf bin Hācī Bayram ve Seydī ‘Alī bin Nasūh,
ser-piyādegān. Müşterek mutasarrıf olup be-nevbet
hidmet iderler. Mehmed bin Kāsım ile müştereklerdir.
Hisse ‘an-karye-i ‘Ādilhān, tābi‘-i Evreşil
s. 358
Yekūn, 12 neferan, fī-108
1.296
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i‘Ādilhān. Nasūh Ser-piyāde çiftliği
dimekle meşhūrdur. der-Tasarruf-ı Seydī ‘Alī.
Hāsıl
300
Çiftlik-i hāssa, der-karye-i ‘Ādilhān. Hācī Bayram Ser-piyāde
çiftliği dimekle meşhūrdur. der-Tasarruf-ı Yūsuf.
Hāsıl
300
Karye-i Magarız, hālī ez-ra‘iyyet. der-Tasarruf-ı Yūsuf ve
Seydī ‘Alī el-mezbūrān.
Hāsıl
150
Zemīn-i hāssa, der-kurb-i karye-i Burhān. Yaya ve müsellem
çiftliklerinden hāric hāssa yerlerdir. Karye-i mezkūrda ba‘zı
kimesneler tasarruf ider.
Hāsıl, ‘an-‘öşr-i gallāt ve mukāta‘āt-ı zemīn ve harāc-ı bāğat387
Yekūn
750
Cem‘an
2.154
Hisse-i Yūsuf el-mezbūr
1.077
Hisse-i Seydī ‘Alī el-mezbūr
1.077
Tīmār-ı Mehmed bin Kāsım, ser-piyāde. Hissesine benevbet eşer. Yūsuf bin Hācī Bayram ve Seydī ‘Alī bin
Nasūh ile müştereklerdir.
Hisse, ‘an-karye-i ‘Ādilhān, tābi‘-i Evreşil
s. 359
Yekūn, 7 neferan, fī-108
Cem‘an
Hisse-i Mehmed el-mezbūr
Hisse-i Yūsuf el-mezbūr
Hisse-i Seydī ‘Alī el-mezbūr
756
3.189
1.063
1.063
1.063
Tīmār-ı Mehmed, ser-piyāde
Karye-i İncüklü, tābi‘-i Evreşil
s. 360
Yekūn, 24 neferan, fī-108
2.592
Mezra‘a, der-kurb-i karye-i Bayramiç. ‘an-‘Öşr-i gallāt ve
gayrihi.
Hāsıl
166
Cem‘an
2.758
s. 361
TĪMĀRHĀ-İ BĀZDĀRĀN
NĀHİYE-İ CİNBİ, DER-KAZĀ-İ GELİBOLU
Tīmār-ı Mustafā ve Behlūl. Yılda ikisi bir görenc çakır
virürler.
Karye-i İdrīs-Fakīh, nām-ı diğer Doğancılu, tābi‘-i Cinbi
Durak veled-i Yūsuf, imām
Mehmed veled-i Orhan, ma‘lūl
Hāne
9
Mücerred
2
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 2 mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet
480
Şa‘īr, 17 kilçe, fī-5, kıymet
85
‘Alef, 3 mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
248
Penbe, hālis
35
Burçak, kilçe, kıymet
4
‘Öşr-i mercümek ve böğrülce ve nohud, 2 kilçe, fī-20, kıymet
40
‘Öşr-i guncīd
15
Harāc-ı bāğāt
35
Besātīn
10
‘Öşr-i ceviz
15
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
35
Resm-i çift, 6 zevcen, fī-22
132
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Yekūn
1.167
Tīmār-ı Evhad bin Yūsuf. Yılda bir görenc çakır virür.
Karye-i Süleymān-Fakīh, tābi‘-i Cinbi
Hāne
3
Mücerred
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 2 mudd, 10 kilçe, fī-12, kıymet
600
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-5, kıymet
75
‘Alef, 2 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
220
‘Öşr-i penbe
25
‘Öşr-i mercümek ve böğrülce ve nohud, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i guncīd
10
Harāc-ı bāğāt
24
Besātīn
5
‘Öşr-i ceviz
5
Nısf niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
25
Resm-i çift, 5 zevcen, fī-22
110
Mücerred, nefer
6
Yekūn
1.125
s. 362
Tīmār-ı Durmuş. Yılda bir görenc çakır virür.
Mezra‘a-i Bezīrci, tābi‘-i Mıgalkara. Hālīdir, hāricden zirā‘at
iderler.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet, kıymet
310
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
160
‘Öşr-i burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
Āsiyāb-ı ābī, hacerān, fī-30
60
Yekūn
655
Tīmār-ı Mehmed bin Kirlü ‘Alī ve Pervāne. Müşterek
mutasarrıf olup yılda ikisi bir görenc çakır virürler.
Karye-i Bunak. Şimdi oturur ādemisi yokdur. Mezra‘a olmuşdur. Hāricden zirā‘at idüp ‘öşrin ve rüsūmun virürler.
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 17 kilçe, fī-12, kıymet
390
Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-6, kıymet
180
‘Alef, 12 kilçe, fī-4, kıymet
48
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i guncīd
Kabluca, 10 kilçe, fī-4
Yekūn
39
40
40
737
s. 363
Tīmār-ı Cān Dede ve Ramazān ve veledān-ı Nusret ve
Yūsuf bin İskender. Yılda bir görenc atmaca virürler. Bāberāt-ı hümāyūn.
Karye-i Sofu, tābi‘-i Evreşil
Hāne
4
Mücerred
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, muddān, 15 kilçe, fī-12, kıymet
660
Şa‘īr, 15 kilçe, fī-6, kıymet
90
‘Alef, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
Burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Öşr-i bakla ve nohud, 2 kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i küvāre
20
Harāc-ı bāğāt
18
Resm-i çift, 4 zevcen, fī-22
88
Mücerred, fī-6
6
‘Ādet-i duhānī, ez-hāric
24
Yekūn
1.085
Tīmār-ı Rüstem bin Mahmūd ve Umūr bin Yūsuf. Yılda
bir görenc atmaca virürler.
‘an-Karye-i Sofu-Dānişmend el-mezbūr
Hāne
2
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, mudd, 17 kilçe, fī-12, kıymet
444
Şa‘īr, 17 kilçe, fī-6, kıymet
92
‘Alef, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Öşr-i guncīd
40
‘Öşr-i penbe
15
‘Öşr-i sīr ve besātīn
50
Harāc-ı bāğāt
12
‘Öşr-i küvāre
10
Resm-i ağıl
90
Hāsıl-ı sazlık
50
Resm-i çift, zevcān, fī-22
44
Yekūn
967
s. 364
Berevāt-ı Tuzakcıyān ki
Karye-i Eksemil kurbünde çiftlik tasarruf idüp tuzakcılık
hidmetin iderler, der-karye-i Eksemil. Beylik tuzakcılardır.
Çiftlik-i Hızır veled-i ‘Abdullāh bin Timur ki babası fevt
olmağın çiftlik babası tahvīlinden mezkūr Hızır'a virilüp berāt-ı
hümāyūn sadaka olunmuş. Fī evā’il-i şehri Rebī‘i'l-āhir sene
tis‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e.
Mezra‘a, der-tasarruf-ı Hızır el-mezbūr. Mezra‘a-i Timur
dimekle meşhūrdur.
Hāsıl ber-mūceb-i defter-i ‘atīk. Kendüsi zirā‘at ider.
338
Çiftlik-i Yorgi ve Kosta. Ebnā-i İsmā‘īl, birāder-i Saru.
Mezkūr İsmā‘īl ve Saru fevt olmağın yerleri mezkūrān
Yorgi'ye ve Kosta'ya virilüp berāt-ı hümāyūn sadaka olunmuş.
143
Fī yevmi's-sābi‘ ‘aşer şehr-i Zi'l-hicce sene ihdā ve ‘ışrīn ve
tis‘a-mi’e. Ellerinde olan baştineler ile harācdan ve ispençeden
ve sā’ir ‘avārızdan mu‘āf olup tuzakcılık hidmetin iderler.
Hāsıl, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk. Kendüleri zirā‘at iderler,
baştinelerindir.
377
Çiftlik, mahlūl ki Hamza bin Tuzakcı-Karaca çiftliği dimekle
meşhūrdur. Mukaddemā mezkūr Hamza mutasarrıf olup tuzakcılık iderdi ve soñra dahi tasarruf olunup şimdi mahlūldür.
Mezra‘a-i Karaca, hāricden zirā‘at olunur.
Hāsıl
225
Resm-i çift, 20 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift
Bennāk, 4 neferan, fī-9
Mücerred, 14 neferan, fī-6
‘Ādet-i dūhān
Yekūn
s. 365
ZE‘ĀMET VE TİMĀRHĀ-İ SİPĀHİYĀN, mükerrer-dāde.
der-Kazā-i Gelibolu
Hāne-i müslimīn
Hāne-i gebrān
Mücerredān
1.315
575
585
der-Kazā-i Mıgalkara
Hāne-i müslimīn
Hāne-i gebrān
Mücerredān
1.193
36
456
NĀHİYE-İ MIGALKARA
‘an-Ze‘āmet-i Defterdār Mehmed Bey
Karye-i Ot-göklük nām-ı diğer Balabancık
Mezkūr karye mukaddemā Defterdār olan müşārun-ileyh
Mehmed Bey'e sefer-i hümāyūna eşkünci eşdirmek üzre çiftlik
tarīkiyle virilüp soñra çiftlik olması ref‘ olunup bi'l-fi‘l
tasarrufunda olan ze‘āmeti içinde Pano-kırnohine nām
karyesinden ferāgat idüp aña bedel karye-i mezkūre şol şartla
virildi ki her ne yerde ze‘āmet ve mansıb tasarruf iderse karye-i
mezbūre bile tasarrufunda ola, elinden alınmaya, defter-i
hākāniye üslūb mezkūr üzre kayd oluna deyü buyrulmağın
sebt-i defter olundu. Sahh zālik.
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Akbaş, pīr
Doğan, mu‘tak-ı ‘Alī, pīr
Hāne
18
Mücerredān
14
Çiftlik, der-dest-i İbrāhīm bin Oruç-beyi ve ‘an-karye-i
‘Osmān-Fakīh
Resm
22
Çiftlik-i Kāsım bin Rahmān, der-dest-i Hācī ‘Alī, der-karye-i
Ballu, ‘öşrin virür.
Resm
22
Çiftlik, der-dest-i Dānişmend Yūsuf, der-karye-i Yaya-başı.
Mezkūr Kāsım çiftliğidir. Bir iken iki olmuşdur. ‘Öşrin ve
rüsūmun virür.
Resm
22
Çiftlik, der-dest-i ‘İvāz. Yörükdür, bunda çiftlik dutar. ‘öşrin
ve rüsūmun virür.
Resm
22
Çiftlik, der-dest-i İlyās bin Dāvud, der-karye-i Karaca-Halīl.
Resm
22
Çiftlik, der-dest-i Ece, birāder-i ‘İvāz. Yörükdür, bunda çiftlik
dutar. ‘Öşrin ve rüsūmun virür.
Resm
22
Āsiyāb-ı seyl, hacer, resm
30
el-Mahsūl
Hınta, 8 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
1.650
Şa‘īr, muddān, fī-5, kıymet
200
‘Alef, 5 mudd, fī-4, kıymet
400
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i guncīd, kıymet
55
Besātīn
11
‘Öşr-i küvāre
20
Harāc-ı bāğāt
55
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
55
144
440
11
27 [36]
84
12
3.022
s. 366
CEM‘AN HĀNE, DER-LİVĀ-İ GELİBOLU, GAYR EZEVKĀF
der-Kazā-i Keşan
Hāne-i müslimīn
Mücerredān
der-Cezīre-i Limnos
Hāne-i gebrān
Mücerredān
Müslim ma‘a veledān, neferan
132
43
1.174
818
17
der-Cezīre-i Semadirek
Hāne-i gebrān
Mücerredān
107
75
der-Cezīre-i İmroz
Hāne-i gebrān
Mücerred
Müslim ma‘a veledān, neferan
415
368
8
der-Cezīre-i Taşyoz
Hāne-i gebrān
Mücerredān
Bīve
CEM‘ÜL-MECĀMİ‘
Hāne-i müslimīn
Hāne-i gebrān
Mücerredān
Bīve
EL-MECMŪ‘
Hāne-i müslimīn ma‘a gebrān
Mücerredān
Bīve
407
254
93
2.639
2.714
2.576
93
5.353
2.576
93
s. 367
EVKĀF
Evkaf-ı merhūm mağfūr Süleymān Paşa, nevverallāhu
kabrehu ve ce‘ale'l-cennete mesvāhu. Bolayır'da olan
‘imāretine ve cāmi‘ine sarf olunur.
Mütevellī el-hāletü hāzihi Kāsım Bey, bā-berāt-ı ‘ālīşān.
Nefs-i Bolayır, [tābi‘-i kazā-i Gelibolu]65
Mahalle-i Ahī
‘Alī veled-i Güvenç, pābūcī
Umūr veled-i ‘Ömer, kassāb
Oruç, hayyāt
Çiftlik-i Hasan, der-dest-i Hüsnā duhtereş, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik, der-dest-i Kātib Hızır Bālī bin Hācī Ahmed, ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
İlyās veled-i ‘Alī, cüllāh
Hızır veled-i Hamza, cüllāh
Çiftlik-i Bekir-oğlu, der-dest-i Hüseyin bin İlyās, ‘an-karye-i
Doğan-Arslan, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik, der-dest-i Yorgi İspiromal, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i Ahmed bin Köse Hācī, der-dest-i Bāyezīd bin
İskender Dīvāne, ‘an-karye-i Güneylü, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i Sadaka, der-dest-i Atmaca, mu‘tak-ı ‘Alī, ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
Çiftlik, der-dest-i Yani bin Yorgi, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i nīm, der-dest-i Mūsā bin ‘Īsā, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Hāne
52
Mücerredān
13
s. 368
Mahalle-i Kır-şehirlü
Çiftlik-i nīm, der-dest-i İlyās, mu‘tak-ı Dāvud. Resm
11
Çiftlik-i nīm, der-dest-i İnehān Sakkā, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Resm
11
Hasan, hayyāt
Çiftlik, der-dest-i İlyās, birāder-i Hızır-ı Yeñiçeri, ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
Hamza, hidmetkār
Hamza, nev-müslim, hidmetkār
Çiftlik-i nīm ki pīş ez-īn, der-dest-i Pābūcī Süleymān bud, mahlūl.
Mustafā veled-i Mehmed-i Siyāh, cüz’-hān
Hāne
27
Mücerredān
12
Mahalle-i Çokallu
‘Azīz Tabbāk, pīr
Mustafā veled-i Ergi Mūsa, pīr
Çiftlik-i nīm, der-dest-i İnesi dāmād-ı Şa‘bān. Mustafā bin
‘Alī ile bir çiftlik dutar. Resm
11
Hamza veled-i ‘Abdullāh, haddād
Hızır, şākird
‘Alī veled-i Kaya, cüllāh
Mahmūd, mu‘tak-ı Hayrü'd-dīn Bey, serrāc
Hamza veled-i Evrenos, imām
‘Alī veled-i Mūsā, cüz’-hān
Hāne
Mücerredān
s. 369
Mahalle-i Otamış
‘Alī veled-i Hasan, pīr-i fānī
Ahmed-i Anadolu, cüllāh
65
BOA, MAD 2, v. 1b.
27
7
Mustafā veled-i Minnet, pīr
Çiftlik-i Malkoç Bey, der-dest-i Todor veled-i Çokale, ‘öşrin
ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i Sunkur, der-dest-i Nikola-i Arnavud, rüsūmun ve
‘öşrin virür.
Oruc-ı Cābī, cābī, merdüm-i Hayrü'd-dīn Bey
Hāne
18
Mücerred
5
Mahalle-i ‘İmāret
Çiftlik-i ‘Alī bin Sālār, der-dest-i Süleymān ve Bahşī veledān-ı
Kemāl Subaşı, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Mehmed veled-i Hasan Divāne, nakīb
Mehmed veled-i ‘Alī, mu‘arrif
Mahmūd-ı Manastırlu, pīr
Durmuş, hidmetkār
Çiftlik-i Mustafā bin İsrā’īl, der-dest-i Mihal bin Angeli,
‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i ‘Arabacı Mahmūd, der-dest-i Mihal Hondre, ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
Çiftlik-i Hamza-i Hācī-Dede, der-dest-i Anastas, ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
Saruca, mu‘tak-ı ‘Abdu'l-evvel, a‘mā
Çiftlik-i Ablak Mūsā, der-dest-i Dimitri, ‘öşrin ve rüsūmun
virür.
Çiftlik, der-dest-i Yeñiçeri Dāvud, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i nīm, der-dest-i Morik, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Mehmed veled-i Dāvud, müsebbih
İlyās veled-i ‘Abdullāh, kārbān-sarāycı
Hāne
28
Mücerred
11
s. 370
Mahalle-i Kara-hisārī
Mehmed veled-i ‘Abdullāh, serrāc
Çiftlik-i Mahmūd bin Müsāfir, der-dest-i Teberrük bin Mūsā,
‘an-karye-i Doğan-Arslan, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i nīm, ‘Ali-yi Keyyāl, der-dest-i Radoslav Çoban,
‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i nīm, Fīrūz çiftliği dimekle meşhūrdur, der-dest-i
Nikola İskrid, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i nīm, Saru-Hasan, der-dest-i Yorgi, ‘öşrin ve rüsūmun
virür.
Hāne
24
Mücerredān
12
A‘şār-ı müslimīn-i nefs-i Bolayır
Hınta, 47 mudd, 14 kilçe, fī-12, kıymet
11.448
Şa‘īr, 7 mudd, 17 kilçe, fī-6, kıymet
942
‘Alef, 35 mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
2.848
Kabluca, muddān, 3 kilçe, fī-4, kıymet
172
Erzen, 16 kilçe, fī-4, kıymet
64
Burçak, 6 kilçe, fī-4, kıymet
24
‘Öşr-i guncīd, 6 kilçe, fī-40, kıymet
240
‘Öşr-i bakla ve mercümek, 6 kilçe, fī-20
120
2.284
Resm-i çift, 104 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 40 zevcen., fī-11
440
Bennāk, 84 neferan, fī-9
756
145
Mücerred, 65 neferan, fī-6
‘Öşr-i küvāre
Besātīn
Harāc-ı bāğāt-ı müslimīn, 543 cerīben, fī-4
‘Ādet-i agnām, 3.138 rü’ūs, beher 3 re’s, fī-1
Dekākīn, der-nefs-i Bolayır, 5 bāb, fī-şehr 35, fī-sene
Āsiyābhā-i bādī, 13 hacerān, fī-30
Beytü'l-māl
Müjde-i esīrān
Mukāta‘a-i bāğçe, der-Bolayır, fī-sene
Hāsıl-ı hums-ı saz-ı hāssa
Yekūn
366
80
28
2.172
1.046
420
390
886
215
100
1.025
26.070
s. 371
‘Ādet-i sālāriyye ‘an-müslimīn-i nefs-i Bolayır ki mütevellī
içün zabt olunur.
Hınta, 11 mudd, 13 kilçe, fī-12, kıymet
2.796
Şa‘īr, 1 mudd, 19 kilçe, fī-6, kıymet
234
Kabluca, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
Burçak, 1,5 kilçe, fī-4, kıymet
6
‘Öşr-i guncīd, 1,5 kilçe, fī-40
60
Bakla, 1,5 kilçe, fī-20
30
‘an-Nakd
1.100
Cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, ‘an-müslimīn
ve kefere ve cizye-i kefere-i yava
3.750
Yekūn
8.637
Cemā‘at-i Gebrān-ı Nefs-i Bolayır
Kul, ki harāc ve ispençe bir arada virürler ve zirā‘at
itdüklerinden ‘öşr alınur.
Neferan
19
Ra‘iyyet-i harāc-güzārān
s. 372
Manol, hayyāt
Dimitri, hayyāt
Çiftlik-i Manol veled-i Cezercik (?). Mezkūr Manol'uñ zevcesi
Sursane harācına iltizām gösterüp çiftliği tasarruf ider.
108
Yorgi, haddād
Kosta, hayyāt
Yani veled-i Cüllāh, gemici
Radoslav, çoban
Çiftlik-i Nikola, dāmād-ı Timurci. Mezkūruñ zevcesi
Paraşkeva harācına iltizām gösterüp tasarruf ider.
100
Todor, hayyāt
Todor Andreya, hidmetkār
Yorgi Eflah, çoban
Petko, çoban
Panayot-ı Cüllāh, sığırtmaç
İstimad, boyacı
Yani Kifale, çoban
Mihal-i Mora, hidmetkār
Hāne
86
Mücerredān
35
Hāsl-ı a‘şār-ı gebrān-ı nefs-i Bolayır
Hınta, 22 mudd, 10 kilçe, fī-12, kıymet
5.400
146
480
Şa‘īr, 4 mudd, kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, 15 midād, fī-4, kıymet
1.200
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
Burçak, 11 kilçe, fī-4, kıymet
44
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, fī-40
80
‘Öşr-i kettān, 191 demed, kıymet
66
Resm-i Āsiyābhā-i bād, 7 hacer, fī-30
210
‘Öşr-i şıra, 415 medre, fī-7
2.905
Cizye-i kefere ma‘a ispençe, 126 neferan
8.829
Yekūn
19.226
Cem‘an, nefs-i Bolayır, ‘an-mahsūl-i müslimīn ve kefere 45.262
Kaziye; Evkāf-ı mezkūrda vāki‘ olan yava ve beytü'l-māl ve
kaçgun ve bāc ve gayruhu cümle bid‘atlarına ‘an-kadīmi'zzamān ‘ammāl ve hāricden gayrı kimesneler dahl ide gelmeyüp
ba‘zı evkāf mahsūlü ile zabt olunup ve ba‘zı cihet-i tevliyet
içün mütevellī olanlar cānibinden zabt olınu gelmişdir. Bunuñ
üzre selātīn-i māziyyeden ve pādişāhımız e‘azzallahu ensārahu
hazretlerinden mukarrer-nāme [ve] hükm-i hümāyūnları
vardır. Zikr olan evkāfın yavasına ve beytü'l-māline ve
kaçgununa ve bācına ve sā’ir bid‘atlarına bi-vechin mine'lvücūh hāricden dahl ve ta‘arruz olunmaya deyü buyurulmuşdur. Sahh zālik.
s. 373
‘Ādet-i sālāriyye, ‘an-gebrān-ı Bolayır. ‘Ādet üzre iki mudda
bir kīle sālāriyye alınur.
Hınta, 5 mudd, 12 kilçe, fī-12, kıymet
1.344
120
Şa‘īr, 1 mudd, fī-5, kıymet
‘Alef, 3 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
300
Erzen, kilçe, kıymet
4
Burçak, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
Guncīd, 2 şinik, kıymet
20
Nakdiyye
1.210
Şıra-i bāğāt-ı kefere-i Bolayır ma‘a resm-i fuçı
750
Yekūn
3.760
Cem‘an sālāriyye-i nefs-i Bolayır, ber-nī-mūceb
12.397
Karye-i Doğan-Arslan, tābi‘-i Bolayır
Çiftlik-i Hācī-Mama. Asılda Ahmed bin Dāvud çiftliğidir.
Şimdi Hācī Mama'nıñ oğlu Seydī Bālī tasarruf idüp, ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
Çiftlik-i İbrāhīm bin Umūr, der-dest-i Bālī Re’īs, ‘an-nefsi
Gelibolu, ‘öşrin ve rüsūmun virür.
‘Alī veled-i Yūnus, cüllāh
Yūnus veled-i Pīrī, cüllāh
Hasan Halīfe veled-i Hamza Fakīh, imām
İbrāhīm veled-i Hācī Murād, hammāmcı
Çiftlik-i nīm, der-dest-i İskender, mu‘tak-ı Hoca Şa‘bān.
Velī, hayyāt
Çiftlik-i Yūnus bin Balaban, şimdi Hızır Bālī bin Taşlu
tasarruf ider.
Çiftlik-i Nasūh, mu‘tak-ı Ahmed, der-dest-i İbrāhīm, ‘an-karye-i
Tura-Doğan.
Hāne
43
Mücerredān
16
s. 374
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 32 mudd, 6 kilçe, fī-12, kıymet
7.752
Şa‘īr, 3 midād, 14 kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, 14 mudd, 9 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 3 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 6 kilçe, fī-40, kıymet
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
‘Öşr-i giyāh
Āsiyābhā-i bādī, 5 hacerān, fī-30
Harāc-ı bāğāt ma‘a çiftlik-i Mesīh-Bey
‘Öşr-i küvāre ma‘a çiftlik-i Mesīh-Bey
‘Öşr-i besātīn
Resm-i çift, 27 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 13 zevcen, fī-11
Bennāk, 8 neferan, fī-9
Mücerred, 15 neferan, fī-6
Yekūn
Sālāriyye, be-cihet-i mütevellī
Hınta, 8 mudd, 2 kilçe, fī-12
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-6
‘Alef, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4
Nakdiyye
Yekūn
444
1.156
16
12
240
20
25
150
291
17
27
594
143
72
90
10.924
1.944
108
280
160
2.492
Karye-i Çiftlik-i Mesīh-Bey nām-ı diğer Çiftlik-i SaruHasan, tābi‘-i evkāf-ı Bolayır. Resm-i çiftleri Bolayır
çiftliklerine dāhildir.
Çiftlik-i nīm, der-dest-i Ahmed, mu‘tak-ı Satı, ‘an-karye-i mezkūr.
Çiftlik-i nīm, der-dest-i İlyās, mu‘tak-ı Satı, ‘an-karye-i mezkūr.
Hāne
8
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Çiftlik-i Mesīh-Bey
Hınta, 10 mudd, 4 kilçe, fī-12, kıymet
2.448
150
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, 4 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
340
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
Burçak, kilçe, kıymet
4
‘Öşr-i guncīd, 4 kilçe, fī-40, kıymet
160
‘Öşr-i kettān
15
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
20
Yekūn
3.149
Sālāriyye-i Çiftlik-i Mesīh-Bey el-mezbūr, be-cihet-i mütevellī
Hınta, muddān, 11 kilçe, fī-12, kıymet
611
Şa‘īr, 5 kilçe, fī-6, kıymet
30
‘Alef, mudd, 2 kilçe, fī-4, kıymet
88
Yekūn
729
s. 375
Karye-i Seydī-kavağı
Mahalle-i Cāmi‘
Ahmed veled-i Mehmed, hatīb
Mūsā veled-i Aydın, cüllāh
İbrāhīm veled-i ‘Abdullāh, çoban
Çiftlik-i Rüstem ve nīm, Hamza-i Kassāb, der-dest-i
Ramazān-ı Yeñiçeri, 1,5 çift
Çiftlik-i ‘Osmān veled-i Hamza, der-dest-i Murād-ı Yeñiçeri,
Ç. (çift)
Çiftlik-i ‘Arab Hamza, der-dest-i Yūnus-ı Sārbān, Ç. (çift),
mezkūr Yūnus tuzculuk hidmetin ider.
Hāne
6
Mücerred
6
Mahalle-i Hürremşālu66
Bāzārlu veled-i Hācī Sinān, imām, tuzcu
Kāsım veled-i Hamza, tuzcu
Nasūh, boyacı
Hāne
Mücerred
2
1
Mahalle-i Bedrü'd-dīn Bey, Mescid-i Ahmed Paşa
Hızır Bālī, kātib-i ‘imāret-i Bolayır, bā-berāt
Mustafā-yı Siyāh veled-i Hācī Turud, tuzcu
Çiftlik-i Bedrü'd-dīn Bey, der-dest-i Hadīce Hātūn, duhter-i
Bedrü'd-dīn Bey el-mezbūr, 2 çift
Çiftlik, der-dest-i Yeñiçeri Hızır, der-mahalle-i mezkūr, Ç.
(çift)
Ahmed, sığırtmaç
Çiftlik-i nīm, Sunkur, mu‘tak-ı Bedrü'd-dīn Bey, der-dest-i
‘Alī bin Kara İlyās, ‘an-Eksemil
Çiftlik, der-dest-i Kara Yeñiçeri, ‘an-Eksemil, 2 çift
Hāne
7
Mücerred
3
Mahalle-i Mescid-i Seyyidler
Pīr Ahmed veled-i Durmuş, imām
İlyās veled-i ‘Abdullāh, cüllāh
Hāne
Mücerredān
15
6
s. 376
Cemā‘at-i tuzcıyān, der-karye-i Seydī-kavağı, der-mahallāt-ı
mezkūre. Tuzla kendülerüñ mülküdür. Ellerinde selātīn-i
māziyyeden ve pādişāhımız hazretlerinden ahkām-ı şerīfe vardır.
Ocaklarda re’īs ve kürekci olanlar ekdükleriniñ ‘öşrin virürler
ve bāğlarınıñ harācın virürler, gayrı rüsūm virmezler. Tuzculuk hidmeti mukābelesinde cemī‘-i ‘avārız ve tekālīf-i dīvāniyyeden mu‘āf olalar deyü ahkām-ı pādişāhīde buyrulmuşdur.
s. 378
Hāne (Ocak)
32
Mücerredān
15
Tuzcuyān, neferan
98
Veledān-ı tuzcuyān, neferan
18
Haddād, nefer
1
Haddād Mustafā bin Şa‘bān. Mezkūr Timurci Mustafā ‘avārız
ve tekālīf-i dīvāniyye husūsunda tuzcular ‘ādet üzre olan tuzla
dolāblarına lāzım ve lā-büdd olan demür meremmetin ider, ücretle.
s. 379
Hāsıl-ı karye-i Kavak el-mezbūr
Hınta, 30 midād, fī-12, kıymet
Şa‘īr, 21 mudd, 5 kilçe, fī-6, kıymet
‘Alef, 26 midād, fī-4, kıymet
Erzen, 4 midād, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek ve nohud
Burçak, 6 kilçe, fī-4, kıymet
66
7.200
2.550
2.080
320
25
24
BOA, TD 490, s. 461'de “Mahalle-i Hürremşāhlı” şeklindedir.
147
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
Harāc-ı bāğāt
800
Hāsıl-ı saz-ı hāssa
50
Mukāta‘a-i besātīn
50
Āsiyāb, hacer
30
Resm-i çift, gayr ez-tuzcuyān, 11 zevcen, fī-22
242
Resm-i nīm çift, gayr ez-tuzcuyān, 9 zevcen, fī-11
99
Bennāk, gayr ez-tuzcuyān ve hatīb ve imām ve mü’ezzin, 21
neferan, fī-9
189
Mücerred, gayr ez-tuzcuyān, 15 neferan, fī-6
90
Dalyān-ı Türāb-ı Kavak, fī-sene
200
Mukāta‘a-i kiremitlik, der-kurb-i Kavak, kıt‘a, fī-sene
50
Sālyāne, ‘an-tuzla-i Kavak, fī-sene
25.000
Minhā
‘Öşr-i mütevellī
2.500
22.500
el-Bākī
Sālyāne-i milh, ‘an-memlaha-i Kavak be-muzur-i kebīr, beher
muzur, fī-20, fī-sene 250 muzur
Minhā
‘Öşr-i mütevellī, 25 muzur
el-Bākī, 225 muzur
4.500
Yekūn, gayr ez-cihet-i mütevellī
41.039
Karye-i Demürcilü
Türābī ‘Alī, imām
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, sığırtmaç
Murād veled-i Mūsā, cüllāh
Çiftlik, der-dest-i Hüseyin, mu‘tak-ı ‘Ali-yi Buğdaylu, ‘öşrin
ve rüsūmun virür.
Resm
22
s. 380
Çiftlik-i ‘Īsā bin Tur ‘Alī, mahlūl.
Çiftlik-i Tur ‘Alī bin Murād, mahlūl.
Çiftlik-i Yerebakan, der-dest-i Emir bin Hamza, ‘an-karye-i
Burun-viran.
Resm
22
Çiftlik-i Mürsel, der-dest-i Elvān, ‘an-Kavak.
Resm
22
Çiftlik-i Cüllāh-Hızır, der-dest-i Selmancık, ‘an-Kavak.
Resm
22
Çiftlik-i Doğan, mahlūl.
Çiftlik-i Cüllāh-‘Alī, mahlūl.
Çiftlik, der-dest-i Bostān Dede, ‘an-karye-i Burun-viran.
Resm
22
Çiftlik-i ‘Alī bin Cüllāh, der-dest-i Hoşkadem, mu‘tak-ı Ahmedci,
‘an-karye-i Burun-viran.
Resm
22
Cemā‘at-i Kefere ki mezkūr karye-i Demürcilü'de mütemekkin
olmuşlardır. Kırkar akça harāc ve yiğirmi beşer akça ispençe
virürler, vakfa zabt olunur.
Hāne-i müslimīn
27
Mücerredān
12
Hāne-i gebr
5
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 12 midād, 4 kilçe, fī-12, kıymet
2.928
Şa‘īr, 4 mudd, 13 kilçe, fī-6, kıymet
558
148
‘Alef, 8 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
700
50
Erzen, 12 kilçe, 2 şinik, fī-4, kıymet
Burçak, 6 kilçe, 3 şinik, fī-4, kıymet
31
‘Öşr-i penbe
45
‘Öşr-i sīr, keyl
15
‘Öşr-i guncīd
125
Harāc-ı bāğāt
165
‘Öşr-i nohud
20
Resm-i çift, 29 zevcen, fī-22
770
Bennāk, 4 neferan, fī-9
36
Mücerred, 12 neferan, fī-6
72
Resm-i nīm çift, 7 zevcen, fī-11
77
Cizye ma‘a ispençe-i kefere-i haymāne, 5 neferan, fī-65
325
Resm-i Hergele
120
Yekūn
5.917
Sālāriyye-i karye-i Kavak ma‘a karye-i Demürcilü
Hınta, 10 mudd, 10 kilçe, fī-12, kıymet
2.520
Şa‘īr, 6 mudd, 5 kilçe, fī-6, kıymet
750
‘Alef, 8 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
680
Erzen, 1 mudd, 1 kilçe, fī-4, kıymet
84
Milh, 25 muzur, fī-20, kıymet
500
‘an-Nakd
2.814
3.733
Cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
11.081
s. 381
Karye-i İsterne
Yani veled-i Canopulo, hayyāt
Hāne
Mücerredān
46
35
s. 382
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i İsterne el-mezbūr
Hubūbātda ve bāğāt ve gayrı rüsūmda karye-i Mirefte'de zikr
olan üslūb üzredir. Harāc virmezler, ispençe virürler.
Hınta, 14 mudd, 10 kilçe, fī-12, kıymet
3.480
Şa‘īr, 3 mudd, 5 kilçe, fī-6, kıymet
390
‘Alef, 7 mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
576
Şıra, 256 medre, fī-5, kıymet
1.280
‘Ādet-i ağnām
76
Harāc-ı berg-i dut
99
‘Öşr-i küvāre
5
75
Mukāta‘a-i piyāz, fī-sene
Kettān, 51 demed, kıymet
17
Kıst-ı Āsiyābhā-i seyl, hınta 1 mudd, 2 kilçe, fī-12, kıymet
‘Öşr-i penbe ma‘a çekirdek, 35 ünügi, fī-2, kıymet
70
Ceviz, 3 kilçe, kıymet
36
İspençe-i gebrān 81 neferan, fī-25
2.025
Yekūn
8.393
Karye-i Çengarlu
Mustafā, haddād
‘Alī veled-i İne-beyi, a‘mā
‘Alī dāmād-ı Hızır, cüllāh
Mustafā veled-i Yūsuf, cüllāh
‘Umrān veled-i Yūsuf, cüllāh
İsmā‘īl veled-i ‘Abdullāh, cüllāh
Mustafā veled-i Hamīd, cüllāh
s. 383
Mehmed veled-i Beyli, hayyāt
Mahmūd-ı Anadolu, hayyāt
Hāne
48
Mücerred
29
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 8 mudd, 2 kilçe, fī-12, kıymet
1.944
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-6, kıymet
108
‘Alef, 4 mudd, 3 kilçe, fī-4, kıymet
252
Harāc-ı bāğāt
127
Penbe, 45 ünügi, kıymet
135
‘Öşr-i guncīd, şinik, kıymet
10
Berg-i sumak
30
Sazlık, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
30
Resm-i çift, 22 zevc, fī-22
464
Resm-i nīm çift, 7 zevcen, fī-11
77
Bennāk, 20 neferan, fī-9
180
Mücerred, 29 neferan, fī-6
174
Āsiyāb-ı seyl, hacerān, ber-vech-i maktū‘, fī-sene, hınta mudd,
13 kilçe, fī-12, kıymet
396
Furun-ı kireç, 3 kıt‘a, fī-8
24
Yekūn
3.982
Sālāriyye-i karye-i Çengarlu el-mezbūr, be-cihet-i mütevellī
Hınta, muddān, fī-12, kıymet
480
Şa‘īr, 3 şinik, kıymet
3
‘Alef, mudd, fī-4, kıymet
80
‘an-Nakdiyye
167
Cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
350
Yekūn
1.070
Karye-i ‘Arablu
s. 384
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, çoban
Hızır, nev-müslim
Hamza dāmād-ı Şīrmerd, yeñiçeri, çiftlik dutar
Hāne-i müslim
5
Hāne-i gebr
26
Mücerredān
21
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hubūbātda ve bāğāt ve sā’ir rüsūmda Mirefte'de zikr olan
üslūb üzredir. Harāc virmezler, heman ispençe virürler,
yiğirmi beşer akça.
Hınta, 25 mudd, 9 kilçe, fī-12, kıymet
6.108
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-6, kıymet
150
‘Alef, 9 mudd, kilçe, fī-4, kıymet
724
Penbe ma‘a çekirdek, 31 ünügi, fī-2, kıymet
62
Şıra-i bāğāt, 117 medre, fī-5, kıymet
585
‘Ādet-i ağnām, beher 3 re’s, fī-1
162
‘Öşr-i küvāre
37
Harāc-ı berg-i dut
62
Erzen, 3 kilçe, fī-4
12
60
‘Öşr-i bakla, 3 kilçe, fī-22
Piyāz, ber-vech-i maktū‘
‘Öşr-i sīr
Kettān
Badam
Resm-i çift-i müslimīn, 3 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
Bennāk, neferān, fī-9
Mücerred, 4 neferan, fī-6
İspençe-i kefere, 44 neferan, fī-25
Yekūn
36
12
10
5
66
22
18
24
1.100
9.254
s. 385
Karye-i Kirasye
Dimitri veled-i Yani, papas
Dimitri veled-i Kornik, pīr
Hāne
39
Mücerredān
30
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hubūbātda ve gayrı rüsūmda Mirefte'de zikr olan üslūb üzredir.
Mukarrer harāc virmezler, ispençe virürler, yiğirmi beşer akça.
Hınta, 25 midād, fī-12, kiymet
6.000
270
Şa‘īr, muddān, 5 kilçe, fī-6, kiymet
‘Alef, 9 mudd, 4 kilçe, fī-4, kiymet
736
‘Öşr-i bakla, 4 kilçe, fī-20, kiymet
80
Kettān
53
s. 386
Şıra-i bāğāt ki şimdi beşde bir alınur, 53 medre, fī-5
265
Hāsıl-ı ceviz
40
‘Öşr-i küvāre
65
Sīr ve piyāz
40
Penbe, 25 ünügi, fī-2, kiymet
50
Harāc-ı berg-i dut
46
‘Öşr-i gügül
100
Erzen, kilçe, kiymet
4
Hāsıl-ı eşcār-ı kiras ve emrūd
63
‘Ādet-i ağnām, 675 re’s beher 3 re’s, fī-1,5
225
İspençe, 72 neferan, fī-25
1.800
Yekūn
9.837
Sālāriyye, ‘an-karye-i Kirasye ve karye-i ‘Arablu ve karye-i
İsterne ki
Karye-i Mirefte'de olan üslūb üzre sālāriyye alınur.
Hınta, 12 mudd, 16 kilçe, fī-12, kıymet
3.072
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-6, kıymet
108
‘Alef, 4 mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
344
‘Ādet-i şarāb-hāne ve meşīdlik ‘an-şıra, 177 medre
885
‘Ādet-i sepet, ‘an-bāğāt, 135 sepet, fī-1
135
‘Ādet-i mākiyānhā, ‘an-kurā-i mezkūre, 185
185
Cürm-i cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
2.000
Yekūn
7.579
Karye-i Mirefte
Sinadinos veled-i Petros, papa
Yorgi veled-i Moskopulo, papas
İstimad veled-i Nikola, papas
Mihal, hayyāt
Yani, hayyāt
149
s. 387
Nikola, kassāb
Manol Kosta, papas
Yorgi, pābūcī
s. 388
Todor, kiremidci
Kosta, değirmenci
Müslim ma‘a veledān, nefer
Hāne-i gebrān
Mücerredān
4
107
63
Kabakulakcıyān, der-karye-i Mirefte
Kadīmī kabakulakcılardır. Yılda ber-vech-i maktū‘ 500 ‘aded
kabakulak virürler. Maktū‘ virdükleri kabakulak içün akça
almazlar. Ammā hukūk-ı şer‘iyyeden ve rüsūm-ı ‘örfiyyeden
ayruk hiç nesne virmezler. Şöyleki mezkūr 500 maktū‘dan
ziyāde kabakulak hācet olursa zāyid işledüklerine her
kabakulak içün ‘ādet üzre beylikden dörder akça hisābı üzre
bahāların vireler ve beylikden zāyid işledükleri kabakulakdan
ve uvak destiden ‘öşr dahi virmezler.
Kakuli veled-i Simyo, papas
Nefer
6
Kabakulakcı, ber-vech-i maktū‘ ki mezkūrān Papas Kakuli ve
Dimitri virür, fī-sene, kıt‘a
500
Mezkūrīn Papas Kakuli ve Dimitri nām karındaşlar kadīmī
kabakulakcılar olup kendüler fevt olduğu takdīrce kendülerden
soñra kalan oğulları vech-i meşrūh üzre yerlerine kabakulakcı
olup yılda ta‘yīn olunan kabakulağı virürler.
‘Ādet-i kadīm, der-karye-i Mirefte, Süleymān Paşa merhūmuñ kullarıdır.
Buğdaydan on kīlede iki kīle virürler.
Arpadan on kīlede iki kīle virürler.
‘Alefden on kīlede bir kīle virürler.
Penbeden beşde bir virürler.
Mezkūr buğdaydan ve arpadan ve ‘alefden ve penbeden
yiğirmi beşer kīlede sālārlık virürler ve her evden dört demed
yulaf virürler.
Kaziyye; ve bu zikr olan hubūbātdan gayrı hubūbāt cinsinden
her ne ekilürse ‘öşrin virürler ve zikr olan üslūb üzre yiğirmi
beşde bir sālāriyye virürler.
s. 389
Ve bāğlarından hāsıl olan şıradan asılda beşde iki virürlermiş.
Mukaddemā merhūm Hayrü'd-dīn Bey mütevellī olduğu
zamānda karye-i mezkūre halkı beşde iki virmeğe tākat
getü[re]memeğin bāğlarından bi'l-külliye ferāgat itmişler.
Hayrü'd-dīn Bey hakīkat-ı hāli der-i devlete ‘arz idicek bu
husūs içün hükm-i şerīf-i ‘ālişān vārid olup vakfa enfa‘
kangısı ise eyle oluna deyü emr olunmağın mütevellī Hayrü'ddīn Bey ve Mevlānā Gelibolu kādīsı ber-mūceb-i fermān-ı
hümāyūn kaziyyei gördüklerinde mezkūr karye halkı beşde bir
olduğu takdīrce bāğlarınıñ ta‘mīrine iltizām göstermeğin
bāğlar bi'l-külliye harāb olmadan beşde bir olmasın vakfa
fāyide görüp beşde bir vireler deyü ellerine hüccet virmiş. Ol
vaktden berü şıradan beşde bir virürler. Beşde bir virmek üzre
defter-i cedīde sebt olundu.
Ve her evden meşīdlik deyü birer medre şıra virürler,
mütevellī içün zabt olunur.
Ve her şarāb-hāneden kertük [kütük]67 ‘ādeti deyü birer medre
virürler, mütevellī içün zabt olunur.
67
BOA, TD 434, v. 201a.
150
Ve her evden birer sepet üzüm virürler, mütevellī içün zabt
olunur.
Kaziyye; bunlarda manapolya ‘ādeti yokdur.
Kettāndan onda bir virürler ve yiğirmi beşde bir sālārlık
virürler.
Kirasdan beşde bir virürler.
Kirasdan gayrı fevākih cinsinden her ne olursa nısf virürler,
kadīmden.
Ve karye-i mezkūre keferesi harāc virmezler heman ispençe
virürler.
Hāsıl, gayr ez-cihet-i mütevellī
Hınta, on kīlede iki kīle, 35 mudd, 3 kilçe, fī-12, kıymet 8.436
‘Alef, on kīlede bir kīle, 13 mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet 1.068
‘Öşr-i kettān, onda bir, 180 demed, fī-0.5, kıymet
90
‘Öşr-i bakla, onda bir, 3 kilçe, fī-20, kıymet
60
Penbe ma‘a çekirdek, beşde birdir, 1.850 ünügi, fī-2, kıymet 3.700
Hāsıl-ı kiras, beşde birdir.
40
116
Hāsıl-ı zerd-ālū, nısfdır.
‘Ādet-i ağnām, beher 3 re’s, fī-1
347
Mukāta‘a-i kiremitlik ma‘a furun, fī-sene
603
Mukāta‘āt-i Āsiyābhā-i seyl, 3 hacer, fī-sene, hınta mudd, 8
kilçe, fī-12, kıymet
336
Mukāta‘a-i bāğçe-i merhūm Sinān Paşa ki şimdi oğlu
Mehmedşāh Bey tasarrufundadır, fī-sene, ber-vech-i maktū‘
200
Mukāta‘a-i bāğçe-i Mama, ma‘a āsiyāb, ber-vech-i maktū‘, fīsene
100
Mukāta‘a-i bāğāt-ı Elyot ve Yorgi veledān-ı Yani, ber-vech-i
200
maktū‘, fī-sene
Āsiyāb-ı Papas-Sinadinos, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
50
Āsiyāb-ı bād, hacer
30
Hāsıl-ı kabakulak, kabakulakcılar maktū‘ virürler, 500 ‘aded,
fī-4, kıymet
2.000
Şıra-i bāğāt, beş medrede bir medredir, 1.152 medre, fī-9,
kıymet
10.368
Berg-i eşcār-ı dut, fī-sene
1.180
‘an-‘Öşr-i desti ve kabakulak, fī-sene
150
s. 390
Bāğāt ve bāğçe ve āsiyāb-ı Mehmed bin Yūsuf, ber-vech-i
maktū‘, fī-sene
120
Bāğāt ve bāğçe ve āsiyāb-ı Mehmed bin Yūsuf, ber-vech-i
maktū‘, fī-sene
120
55
Hāsıl-ı zeytūn
Berg-i sumak
15
Hāsıl-ı badam ve ceviz, ber-vech-i münāsafa, fī-sene
120
Piyāz, soğan bostānlarından her bostāndan iki yüz elli baş
soğan virürler. Çok eken ve az eken berāber virürler, 9.500
‘aded, kıymet
190
Hāsıl-ı sīr
185
Resm-i çift-i müslimān
34
Mücerred, neferān, fī-6
12
İspençe-i kefere, 171 neferan, fī-25
4.275
Mukāta‘a-i iskele, der-karye-i Mirefte el-mezbūr, fī-sene 3.000
‘Öşr-i küvāre
75
Hāsıl-ı enār
12
Yekūn
37.187
Sālāriyye, ‘an-karye-i Mirefte el-mezbūr, be-cihet-i mütevellī
Buğdaydan ve arpadan ve ‘alefden yiğirmi beş kīlede bir kīle
sālāriyyedir ve penbede yiğirmi beşde bir sālāriyyedir.
Hınta, 7 midād, fī-12, kıymet
1.680
‘Alef, 5 mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
416
Kettān, 40 demed, kıymet
20
Penbe ma‘a çekirdek, kıymet
350
‘Ādet-i mākiyānhā-i Apo-Kırye ve şarāb-hāne ma‘a nān
377
‘Ādet-i şarāb-hāne ve meşīdlik, ‘an-şıra, şıra: 275 medre, fī-9 2.275
‘Ādet-i sepet-i bāğāt, 76 sepet, fī-1
76
‘Ādet-i mengene
30
‘Ādet-i demed-i ‘alef
92
Sīr
55
‘an-Nakd
1.220
Cürm-i cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
1.700
Yekūn
8.289
s. 391
Karye-i Erkilec [Eriklice]68, ‘an-evkāf-ı merhūm mağfūr
Süleymān Paşa tābe-serāhu. Anadolu'da İznik şehrinde
vāki‘ olan medresesiniñ mesālihiçün sarf olunur.
Dimitri, papas
Hāne
35
Mücerredān
10
Hāne-i müslim
3
‘Ādet-i karye-i Erkilec [Eriklice]. Mezkūr karye keferesi
zirā‘at itdüklerinden buğdaydan on kīlede üç kīle ve arpada on
kīlede üç kīle ve ‘alefde beş kīlede bir kīle ve bunlardan gayrı
hubūbātdan her ne olursa beşde bir virürler kadīmden ve
penbeden beşde bir ve kovandan beşde bir ve koyunları
olduğu takdīrce iki koyuna bir akça virürler ve sālāriyye deyü
her kāfirden bir kīle buğday ve bir kīle arpa virürler ve bāğları
şırasından beşde bir virdüklerinden soñra ra‘iyyet başına
sālāriyye deyü birer kabakulak virürler dolu şıra ile ve tohm
re‘āyānıñ kendü yanlarındandır. Ammā harāc ve ispençe
virmezler, kadīmden.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 48 mudd, 15 kilçe, fī-12, kıymet
11.610
Şa‘īr, 12 kilçe, fī-6, kıymet
72
‘Alef, 17 mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
1.408
Hums-ı bakla, 13 kilçe, fī-20, kıymet
260
Şıra 344 medre, fī-5
1.720
‘Ādet-i mengene
36
s. 392
Hums-ı penbe, 35 ünügi
70
Hums-i kettān, 32 demed
16
Berg-i dut, hāsıl
429
15
Bid‘at-i hanāzīr
Hums-ı piyāz ve sīr, hāsıl
200
Resm-i ağnām
70
Hums-ı kovan
8
Resm-i iskele, der-karye-i mezkūr, fī-sene
400
Harāc-ı bāğāt ki karye-i Çengarlu'dan ve karye-i ‘Arablu'dan
ba‘zı kimesneler bu köyde bāğlar dutup resm-i dönüm virürler,
fī-sene
133
68
BOA, TD 12, s. 181; BOA, TD 434, v. 202a.
Bu köyde hāricden bāğ dutan kimesneler dutdukları bāğlar
asılda ortakcı yeri olmağın anlardan dahi beşde bir alınur,
karye-i Erkilec [Eriklice] re‘āyāsı kānūnları mūcebince. Sahh.
‘Ādet-i mākiyānhā ve nān ki yılda her evden ikişer ekmek ve
ikişer tavuk virürler, kadīmden.
Mākiyān, 54 re’s
54
Nān, 54 ‘aded
27
Tapu-i zemīn, fī-sene
55
Resm-i Āsiyābhā-i seyl, ber-vech-i maktū‘, 3 hacer, fī-sene
96
‘Ādet-i duhānī, zirā‘at itmeyenlerden alınur.
36
Resm-i āsiyāb-ı bādī, h. (hacer)
30
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve bāc-ı siyāh ve resm-i ‘arūs
150
Yekūn
10.937
‘Ādet-i sālāriyye ki
Karye-i mezkūre halkı vech-i meşrū üzre hukūk-ı şer‘iyyei ve
rüsūm-ı ‘örfiyyei edā itdüklerinden gayrı sālāriyye deyü
harmandan harmana birer kīle buğday ve birer kīle arpa ve
ikişer demed ‘alef ve şıra ile dolu birer kabakulak virürler,
ber-nī-mūceb ‘an-sālāriyye.
Hınta, 1 mudd, 4 kilçe, fī-12, kıymet
288
‘Alef, 1 mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
96
‘Alef, 48 demed, kıymet
12
720
Şıra, kabakulak, dolu şıra ile, 24 ‘aded, fī-30, kıymet
Yekūn
1.116
Cem‘an mahsūl-i karye-i Erkilec [Eriklice] ma‘a sālāriyye
18.853
s. 393
DER-KAZĀ-İ MIGALKARA
Evkāf-ı merhūm mağfūr Süleymān Paşa tābe-serāhu ve
ce‘ale'l-cennete mesvāhu
Karye-i Ballu-İlyās
Mürüvvet veled-i Mustafā, imām
Hızır, çoban
Hāne
33
Mücerred
13
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet
1.520
Şa‘īr, 6 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
675
‘Alef, 8 mudd, kilçe, fī-4, kıymet
640
32
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 2, rub‘, kıymet
90
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
Tohm-ı kettān, 2 kilçe, kıymet
Resm-i bostān
‘Öşr-i kovan
Harāc-ı bāğāt
‘Ādet-i ağnām
‘Öşr-i giyāh
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
Resm-i çift, 17 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 11 zevcen, fī-11
Bennāk, 5 neferan, fī-9
Mücerred, 13 neferan
Yekūn
20
24
120
216
239
10
20
425
121
45
78
4.295
151
s. 394
Karye-i Kara-Yahşi
Yūsuf, neccār
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 15 mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 8 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 9 mudd, 13 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 7 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 9 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
‘Öşr-i segrek, kıymet, 2 kilçe
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i kovan
Bostān
‘Öşr-i mürdümük, kilçe
Resm-i çift, 18 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 16 zevc, fī-11
Bennāk, 10 neferan, fī-9
Mücerred, 19 neferan
Yekūn
s. 395
Karye-i Ak-sakal
Ramazān veled-i Mustafā, imām
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 12 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 6 mudd, 3 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 12 mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 13 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 5 kilçe, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i segrek, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i mürdümük, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i bostān
Harāc-ı bāğāt, 57 cerīben
‘Ādet-i ağnām, 350 [re’s]
‘Öşr-i kovan
Resm-i çift, 23 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 5 zevcen, fī-11
Bennāk, 7 neferan, fī-9
Mücerred, 19 neferan, fī-6
Yekūn
s. 396
Karye-i Kara-koç
Tayfūr veled-i Fakīh, imām
152
43
19
3.120
875
765
28
36
8
20
20
20
40
112
220
43
20
447
176
90
114
6.154
Çiftlik, der-dest-i Turgud, ‘an-karye-i Kayagan[lu]
Resm
22
Çiftlik, der-dest-i ‘Ali-yi Ceyşlü [‘Ali-yi Gelibolu]69 ve Mürsel
veled-i mezkūr, 1,5 çift
Hızır, dīvāne
Hāne
24
Mücerred
10
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 midād, 5 kilçe, fī-10, kıymet
1.250
Şa‘īr, muddān, 15 kilçe, fī-5, kıymet
275
‘Alef, 5 midād, 10 kilçe, fī-4, kıymet
440
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, kıymet
80
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
10
‘Öşr-i kovan
81
Harāc-ı bāğāt
132
Bostān
4
264
Resm-i çift, 12 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 9 zevcen, fī-11
99
Bennāk, 7 neferan, fī-9
63
Mücerred, 10 neferan, fī-6
60
Yekūn
2.918
Karye-i Emrelü
33
19
2.550
615
1.032
132
100
20
20
20
20
80
33
228
119
53
506
55
63
114
5.780
s. 397
Bālī, çoban
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 midād, 8 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 midād, fī-5, kıymet
‘Alef, 6 midād, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i kovan
Harāc-ı bāğāt
Bostān
‘Ādet-i ağnām
Hāsıl-ı tohm-ı kettān, 2, kıymet
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
Bennāk, nefer
Mücerred, 13 neferan, fī-6
Yekūn
Karye-i Kara-Ahī
Süleymān veled-i Hasan, imām
69
BOA, TD 434, v. 206b.
19
13
1.280
400
540
20
16
20
10
40
10
75
65
12
531
20
352
22
9
78
3.500
‘Alī veled-i Şāhīn, yamak
Süleymān veled-i Mezīd, pīr-i fānī
s. 398
Cüneyd, hayyāt
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 23 midād, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 10 midād, fī-5, kıymet
‘Alef, 15 midād, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, 2 kilçe, kıymet
Bostān
‘Öşr-i kovan
Harāc-ı bāğāt
Kiremitlik, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
‘Ādet-i ağnām
Resm-i çift, 33 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 13 zevcen, fī-11
Bennāk, 8 neferan, fī-9
Mücerred, 23 neferan, fī-6
Yekūn
50
25
4.750
1.000
1.000
112
60
4
20
40
20
25
65
220
50
1.057
726
143
72
138
9.502
Karye-i Sasan
Lutfī Fakīh veled-i Timur Fakīh, imām
s. 399
Çiftlik, der-dest-i Tayfūr bin Bālī, ‘an-karye-i Delüler.
Resm
22
‘Īsā, dīvāne
Hāne
25
Mücerred
15
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 15 midād, fī-10, kıymet
3.000
650
Şa‘īr, 6 midād, 10 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 11 mudd, 17 kilçe, fī-4, kıymet
948
Burçak, 2 kilçe, kıymet
8
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Kabluca, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i tohm-ı kettān, 4 kilçe, kıymet
40
Bostān
25
Kiremitlik, 3 ocak
90
Harāc-ı bāğāt
53
‘Öşr-i kovan
155
‘Ādet-i ağnām
342
Resm-i çift, 23 zevcen, fī-22
506
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
22
Bennāk, 4 nefer, fī-9
36
Mücerred, 15 neferan, fī-6
90
Yekūn
6.065
Karye-i Delüler
Çiftlik, der-dest-i Tayfūr Kādī
Resm
Nasūh veled-i Göçeri, pīr-i fānī
Ma‘rūf, dīvāne
s. 400
İlyās, ‘arabacı
Kāsım, cüllāh
İlyās, mu‘tak-ı Murād, çoban
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 12 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 5 mudd, 18 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 13 mudd, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i burçak, kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i nohud, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, 3 kilçe, kıymet
Resm-i bostān
‘Öşr-i kovan
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 21 neferan, fī-22
Resm-i nīm çift, 7 zevcen, fī-11
Bennāk, 10 neferan, fī-9
Mücerred, 12 neferan, fī-6
‘Ādet-i ağnām
Yekūn
Karye-i İtemür
Şu‘ayb Fakīh [veled-i] Koca Hācī, imām
Çiftlik-i Hamza bin İne-beyi, der-dest-i Tayfūr Kādī
Resm
‘Ömer veled-i Hācī, müflis
Mūsā veled-i Süleymān, a‘mā
Hāne
Mücerred
s. 401
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 9 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, 4 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 6 midād, fī-4, kıymet
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, 3 kilçe, kıymet
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Hāsıl-ı piyāz
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 14 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 4 zevcen, fī-11
22
34
12
2.400
590
1.072
32
4
10
10
30
7
25
107
462
77
90
72
135
5.123
22
25
9
1.490
320
480
16
4
10
20
30
85
10
10
53
308
44
153
Bennāk, 7 neferan, fī-9
Mücerred, 9 neferan, fī-6
Yekūn
63
54
2.997
Karye-i Çalış
Turgud veled-i Mīrzā, cābī
Yūsuf, cüllāh
‘Alī veled-i Hüseyin, dervīş
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 6 mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 midād, fī-5, kıymet
‘Alef, 5 mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
1.330
300
424
60
s. 402
‘Öşr-i burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i mercümek, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 6 zevc, fī-11
Bennāk, 7 neferan, fī-9
Mücerred, 11 neferan, fī-6
Yekūn
4
10
10
75
10
55
352
66
63
66
2.825
27
11
Karye-i Beyi-köyü70
Çiftlik, der-dest-i Hüseyin bin Ahmed, ‘an-karye-i Tātārlar
Resm
22
Bayram, leng
Hāne
29
Mücerred
17
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 9 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
1.950
Şa‘īr, 3 midād, fī-5, kıymet
300
‘Alef, 6 mudd, 16 kilçe, fī-4, kıymet
544
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
‘Öşr-i tohm-ı kettān, kilçe, kıymet
10
‘Öşr-i nohud, 1 şinik, kıymet
5
‘Öşr-i kovan
135
Resm-i bostān
5
Harāc-ı bāğāt
100
Resm-i çift, 23 zevcen, fī-22
506
Resm-i nīm çift, 4 zevcen, fī-11
44
Bennāk, 6 neferan, fī-9
54
Mücerred, 17 neferan, fī-6
102
Yekūn
3.815
s. 403
Karye-i Burgaz
‘Alī, cüllāh
70
BOA, MAD 2, v. 39b'de “Karye-i Beyi-oğlu, tābi‘-i kazā-i Mıgalkara”
şeklindedir.
154
Mahmūd, cüllāh
Yorgi, sığırtmaç
Hāne
Mücerred
Hāne-i gebr
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 14 mudd, 13 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 8 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 11 mudd, 12, kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, kilçe, kıymet
Resm-i bostān
30
14
1
2.930
240
928
60
4
20
10
15
‘Öşr-i kovan
109
Harāc-ı bāğāt
‘Ādet-i ağnām, fī-sene
114
587
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 3 zevcen, fī-11
Bennāk, 10 neferan, fī-9
352
33
90
Mücerred, 14 neferan, fī-6
İspençe ma‘a cizye
Yekūn
84
65
5.641
s. 404
Karye-i Bey nām-ı diğer Oda
İnehoca veled-i Yūsufhān, imām
Mustafā veled-i Yūsuf, yazıldıkdan soñra fevt olup elinde olan
bir buçuk çiflik oğlu Hızır üzerine yazıldı.
Çiftlik-i Timurci ‘Alī, der-dest-i Muhyi'd-dīn Fakīh, ‘ankarye-i Burgaz. Resm
22
Çiftlik-i Turgud, der-dest-i Muhyi'd-dīn Fakīh, ‘an-karye-i
Burgaz. Resm
22
Karagöz, helvāyī
Çiftlik-i Uğurlu, der-dest-i Hızır-ı Yeñiçeri, ‘an-karye-i
Burgaz. Resm
22
Çiftlik-i Yūsuf bin Nasūh. Mezkūr çiftliği Yuva köyünden
Yūsuf'uñ oğlu Velī tasarruf idüp rüsūmun virür.
Hāne
22
Mücerred
12
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 11 midād, fī-10, kıymet
2.200
Şa‘īr, 3 mudd, fī-5, kıymet
300
‘Alef, 9 midād, fī-4, kıymet
420
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
‘Öşr-i mercümek ve nohud, 2 kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i burçak, kilçe, kıymet
4
‘Öşr-i tohm-ı kettān, kilçe, kıymet
10
‘Öşr-i bakla, 2 şinik, kıymet
10
‘Öşr-i kovan
65
Resm-i bostān
10
Harāc-ı bāğāt
65
‘Ādet-i ağnām
89
Resm-i çift, 25 zevcen, fī-22
550
Resm-i nīm çift, 4 zevc, fī-11
Bennāk, 4 neferan, fī-9
Mücerred, 12 neferan, fī-6
Yekūn
44
36
72
4.255
s. 405
Karye-i Ballu-Süle
Çiftlik, der-dest-i Muhyi'd-dīn Fakīh, ‘an-karye-i Burgaz ve
Bāzarlı-Bey köyünde bir çiftlik dutar. Resm
22
Çiftlik-i Kurt bin ‘Abdī, der-dest-i Dede Bālī bin Cüllāh, ‘ankarye-i Bey. Resm
22
Mehmed veled-i Selmān, mecnūn
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 10 midād, 8 kilçe, fī-10, kıymet
Karye-i Müstecāb
‘Ömer Fakīh veled-i Hācī Dāvud, imām
Çiftlik-i Mehmed bin Ramazān, der-dest-i Muhyi'd-dīn Fakīh,
‘an-karye-i Burgaz. Resm
22
Çiftlik-i Veys, der-dest-i Hızır bin Muhyi'd-dīn Fakīh, ‘ankarye-i Burgaz. Resm
22
Çiftlik-i Mehmed bin Ya‘kūb, der-dest-i Veys bin Mehmed,
‘an-karye-i Kalaycı. Resm
22
Hāne
34
Mücerred
12
26
s. 407
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
8
Hınta, 13 midād, fī-10, kıymet
2.050
2.600
Şa‘īr, 4 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
475
‘Alef, 12 midād, fī-4, kıymet
960
Şa‘īr, muddān, 15 kilçe, fī-5, kıymet
275
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
‘Alef, 7 mudd, 14 kilçe, fī-4, kıymet
616
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
20
‘Öşr-i tohm-ı kettān, 3 kilçe, kıymet
30
‘Öşr-i tohm-ı kettān, 3 kilçe, kıymet
30
Resm-i bostān
‘Öşr-i kovan
75
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
5
84
Harāc-ı bāğāt
112
Resm-i çift, 27 zevcen, fī-22
592
Resm-i çift, 19 zevcen, fī-22
418
Resm-i nīm çift, 9 zevcen, fī-11
Bennāk, 4 neferan, fī-9
99
36
Mücerred, 8 neferan, fī-6
48
Yekūn
3.776
Karye-i Yuva
Çiftlik-i Durmuş, der-dest-i Ahmed bin İdrīs, ‘an-karye-i
Ballu-Süle. Resm
22
Çiftlik-i Emīr oğlu Mehmed, der-dest-i hod, ‘an-karye-i
Tātārlar. Resm
22
Hāne
12
Mücerred
2
s. 406
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 mudd, 14 kilçe, fī-10, kıymet
940
Şa‘īr, mudd, 11 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, 15 kilçe, fī-4, kıymet
155
220
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Öşr-i kovan
125
8
Resm-i nīm çift, 9 zevcen, fī-11
99
Bennāk, 6 neferan, fī-9
64
Mücerred, 12 neferan, fī-6
Yekūn
72
5.207
Karye-i Bunak
Çiftlik-i ‘Alī bin İshāk, der-dest-i Mustafā bin Bāzārlı, ‘ankarye-i Kara-Ahī. Resm
22
Tayfūr, cüllāh
Hāne
25
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
15
Hınta, 6 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
1.250
Şa‘īr, 3 midād, fī-5, kıymet
300
‘Alef, 4 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
360
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, muddān, fī-4, kıymet
40
160
s. 408
‘Öşr-i tohm-ı kettān, kīle, kıymet
10
‘Öşr-i tohm-ı kettān, keyl, kıymet
10
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
‘Öşr-i kovan
3
60
Resm-i bostān
7
Harāc-ı bāğāt
70
Harāc-ı bāğāt
27
‘Öşr-i burçak, kilçe
Resm-i çift, 13 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
Bennāk, nefer
Mücerred, neferān, fī-6
Yekūn
286
22
9
12
1.752
Resm-i çift, 18 zevcen, fī-22
120
4
346
Resm-i nīm çift, 6 zevcen, fī-11
66
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 15 neferan, fī-6
Yekūn
90
2.741
155
Karye-i Kalaycı
Çiftlik-i Mahmūd-Dīvāne, der-dest-i Dāvud Fakīh, ‘an-karye-i
Burgaz. Resm
22
Çiftlik-i Ahmed bin Mes‘ūd, der-dest-i Mūsā bin Yūsuf, ‘ankarye-i Kara-Ahī. Resm
22
Hāne
35
Mücerred
22
Hāne-i gebr
1
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 11 midād, fī-10, kıymet
2.200
Şa‘īr, 3 mudd, 8 kilçe, fī-5, kıymet
340
‘Alef, 9 midād, fī-4, kıymet
760
Kabluca, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
200
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
s. 409
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
‘Ādet-i ağnām
Resm-i çift, 27 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 8 zevcen, fī-11
Bennāk, 3 neferan, fī-9
Mücerred, 22 neferan, fī-6
İspençe ma‘a cizye, nefer
Yekūn
Karye-i İshāk-Şeyhlü
Menteşe veled-i Hamza, imām
Çiftlik-i İmām-Mehmed veled-i Hābil, mahlūl
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 kilçe [mudd], fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, kilçe, kıymet
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
Bennāk, 3 neferan, fī-9
Mücerred, 4 neferan, fī-6
Yekūn
20
20
4
200
13
131
200
594
88
27
132
65
5.006
14
4
800
400
100
4
25
3
14
198
22
27
24
1.617
Karye-i Alpagud nām-ı diğer Bulgur
s. 410
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 17 kilçe, fī-10, kıymet
156
13
3
170
Şa‘īr, 6 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 6 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
Bennāk, 5 neferan, fī-9
Mücerred, 3 neferan, fī-6
Yekūn
30
112
8
12
2
32
132
22
45
18
583
Karye-i Halīl-Şeyh71
Süleymān Fakīh veled-i İlyās, imām
Halīl, çoban
Çiftlik-i Hamza bin Emirhān, der-dest-i Hızır veledeş,
karye-i Beyi [-köyü]. Resm
Çiftlik-i Mustafā bin Didin, der-dest-i ‘Īsā bin Karagöz,
karye-i Beyi [-köyü]. Resm
Hāne
Mücerred
‘an22
‘an22
20
11
s. 411
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 4 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 8 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i kovan
Resm-i bostān
Resm-i kiremitlik
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 14 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
Bennāk, 6 neferan, fī-9
Mücerred, 11 neferan, fī-6
Yekūn
800
140
280
16
4
20
85
10
30
68
308
22
54
66
1.903
Karye-i Tātārlar
İlyās veled-i Yuvacı, yaya, çiftlik dutar.
‘Ali-yi Siyāh veled-i Hızır, pīr
Ahmed veled-i Seydī, cüllāh
Durmuş veled-i Veys, ellici
Mustafā, nev-müslim
Hāne
Mücerred
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 12 mudd, 8 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 12 midād, fī-4, kıymet
Erzen, 6 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, kilçe, kıymet
71
BOA, MAD 2, v. 44a'da “Karye-i Şeyh-Halīl” şeklindedir.
32
7
2.480
225
980
24
10
s. 412
‘Öşr-i burçak, kilçe, kıymet
‘Öşr-i mercümek ve nohud, kilçe, kıymet
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i besātīn
Harāc-ı bāğāt
‘Ādet-i ağnām
Resm-i çift, 15 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 4 zevc, fī-11
Bennāk, 4 nefer, fī-9
Mücerred, 7 nefer, fī-6
Yekūn
4
20
128
20
168
244
330
44
36
42
4.755
Karye-i Saruhānlu ve Kastamonu72
Bu iki köy bir yerde otururlar.
Hasan, sığırtmaç
Çiftlik-i Hasan bin Nūru'd-dīn, der-dest-i Çalabvirdi bin
Gökçe, der-karye-i Tātārlar.
Resm
22
Çiftlik-i Velī bin Yūnus, mahlūl.
Çiftlik-i Mustafā bin Ya‘kūb, der-dest-i Yeñiçeri Yūsuf, ‘ankarye-i Yeñice.
Resm
22
Çiftlik-i Karagöz bin ‘Abdullāh, mahlūl.
Çiftlik-i ‘Ömer bin ‘Alī, mahlūl.
Çiftlik-i ‘Alī bin İsmā‘īl, der-dest-i Mūsā bin Sālih, der-karye-i
Beyi-köyü.
Resm
22
Çiftlik-i Ramazān bin Gāzī, der-dest-i ‘Alī bin Hüseyin, derkarye-i Beyi-köyü.
Resm
22
Çiftlikhā-i nīm, 3 zevcen, gayrı köylerde tasarruf iderler.
33
Hāne
16
Mücerred
2
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
560
Hınta, muddān, 16 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 7 kilçe, fī-5, kıymet
35
‘Alef, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
200
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
‘Öşr-i mercümek ve nohud, 2 şinik, kıymet
10
‘Öşr-i küvāre
15
‘Öşr-i bostān
5
Harāc-ı bāğāt
8
Resm-i çift, 20 zevcen, fī-22
440
Bennāk, nefer
9
Mücerred, nefer
6
Resm-i nīm çift, 4 zevc, fī-11
44
Yekūn
1.344
Çiftlik-i Ahmed, mu‘tak-ı İbrāhīm Fakīh, nīm, mahlūl.
Hāne
14
Mücerred
7
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 midād, fī-10, kıymet
600
Şa‘īr, 12 kilçe, fī-5, kıymet
60
‘Alef, mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
120
Kabluca, 18 kilçe, fī-4, kıymet
72
Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
‘Öşr-i küvāre
37
‘Öşr-i besātīn
5
Harāc-ı bāğāt
30
Resm-i çift, 12 zevc, fī-22
264
Resm-i nīm çift, 2 zevc, fī-11
22
Bennāk, 3 nefer, fī-9
27
Mücerred, 7 neferan, fī-6
42
1.291
Yekūn
Karye-i Yeñice
‘Abdü's-Samed Fakīh, imām
Ya‘kūb, imām-ı köhne
Hāne
Mücerred
s. 414
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 5 midād, fī-4, kıymet
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud ve bakla, 2 şinik, kıymet
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i besātīn
‘Ādet-i ağnām
Resm-i çift, 16 zevcān, fī-22
Bennāk, 3 neferan, fī-9
Mücerred, 6 neferan, fī-6
Harāc-ı bāğāt
Yekūn
17
6
1.550
125
400
32
10
10
87
15
55
352
27
36
91
2.790
s. 413
Karye-i Esendik
Çiftlik-i Halīl bin Orucī, mahlūl.
Çiftlik-i Kulfal bin Mehmed, der-dest-i Eyyūb veled-i Dede,
der-karye-i Kalaycı.
Resm
22
Karye-i Babaylar73
Mehmed, hayyāt
Çiftlik-i Hasan-ı Hayyāt, mahlūl.
Çiftlik-i diğer, mahlūl. Velī bin Hasan tasarruf ider didiler.
Çiftlik-i Minnet veled-i Yūsuf, der-dest-i Mürsel bin Ya‘kūb,
der-karye-i Kastamonu.
Resm
22
Hāne
15
Mücerred
10
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 4 midād, fī-10, kıymet
800
Şa‘īr, mudd, 2 kilçe, fī-5, kıymet
110
‘Alef, 5 midād, fī-4, kıymet
400
72
73
BOA, TD 434, v. 216b; BOA, TD 490, s. 490'da “Karye-i Saruhānlu nām-ı
diğer Kastamonu” şeklindedir.
BOA, MAD 2, v. 40b. Ayrıca 490, s. 499'da “‘Arab-Hācī nām-ı diğer
Babaylar” şeklindedir.
157
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i tohm-ı kettān, kilçe, kıymet
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i küvāre
Harāc-ı bāğāt
‘Ādet-i ağnām
Resm-i çift, 12 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 3 zevc, fī-11
Bennāk, 4 nefer, fī-9
Mücerred, 10 neferan, fī-6
Yekūn
8
10
6
120
94
11
264
33
36
60
1.972
s. 415
el-Mecmū‘-ı mahsūlāt, ‘an-kurā-i Tekfur-dağı, tābi‘-i kazā-i
Mıgalkara, gayr ez-sālāriyye ve gayrihā ki mütevellī cānibinden kendüsi içün zabt olunur.
Yekūn
98.072
46.600
Hınta, 233 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 88 mudd, 6 kilçe, fī-5, kıymet
8.830
‘Alef, 189 mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
15.192
Erzen, 10 midād, 10 kilçe, fī-4, kıymet
840
‘Öşr-i guncīd, 9 kilçe, 1 şinik, fī-40, kıymet
370
‘Öşr-i mercümek ve nohud ve böğrülce ve bakla, mudd, 7 kilçe,
1 şinik, fī-20, kıymet
545
Tohm-ı kettān, muddān, fī-10
400
‘Öşr-i kettān, nakdiyye
5
‘Öşr-i besātīn, nakdiyye
324
‘Öşr-i küvāre, nakdiyye
2.397
Harāc-ı bāğāt, nakdiyye
2.449
‘Ādet-i ağnām, nakdiyye
3.609
‘Öşr-i kabluca ve burçak, 10 midād, 15 kilçe, fī-4, kıymet
870
10
Öşr-i giyāh, nakdiyye
Hāsıl-ı piyāz, fī-sene
10
Mukāta‘a-i furun-ı kiremid, 5 kıt‘a, nakdiyye
170
Hāsıl-ı meyve-i beyābānī, fī-sene
550
Resm-i çift, 476 zevc, fī-22
10.472
Resm-i nīm çift, 137 zevc, fī-11
1.507
Bennāk, 128 nefer, fī-9
1.152
Mücerred, 295 neferan, fī-6
1.770
‘Ādet-i sālāriyye, be-cihet-i mütevellī, ‘an-kurā-i Tekfur-dağı
Hubūbātda iki muddan bir kīle sālāriyye alınur ve nakd
akçadan ‘öşr alınur ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i
zemīn mütevellī içün zabt olunur.
25.230
Hınta, 58 mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
11.650
2.200
Şa‘īr, 22 midād, fī-5, kıymet
‘Alef, 47 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
3.800
Erzen ve kabluca, 5 midād, fī-4, kıymet
400
Bakla ve böğrülce ve nohud ve mercümek, 5 kilçe, fī-20,
kıymet
100
Tohm-ı kettān, 7 kilçe, fī-10, kıymet
70
‘Öşr, ‘an-Nakdiyye
2.700
Guncīd, şinik, kıymet
10
Cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn, ‘an-kurā-i
mezkūre, fī-sene
4.300
158
s. 416
‘an-Hāsıl-ı Āsiyābhā-i seyl, der-Tekfur-dağı
Yekūn, kıt‘a
Yekūn, ‘an-kıst-ı āsiyābhā-i mezkūre fī sene
Hıntā, 9 midād, 19 kilçe, fī-12, kıymet
16
2.388
Cem‘an el-mecāmi‘-i mahsūlāt-ı kurā-i Tekfur-dağı ma‘a
mukāta‘āt-ı Āsiyābhā-i mezkūre ve mahsūlāt-ı nefs-i Bolayır
ma‘a hāsıl-ı karye-i Seydī-kavağı ve karye-i Mirefte ve
bākī kurā-i evkāf-ı el-merhūm mağfūr Süleymān Paşa
tābe-serāhu ve ce‘ale'l-cennete mesvāhu, gayr ez karye-i
Erkilec [Eriklice]
Kasaba-i nefs-i Bolayır
Kurā
35
Hāne-i müslim
959
357
Hāne-i gebrān
Mücerredān
614
Hāsıl
275.404
s. 417
el-Masraf
el-Vezā’if-i mezkūrīn
be-Cihet-i mütevellī, cümle-i hāsıldan ‘öşr, ber-nī-mūceb
Şeyh-i ‘imāret, fī-yevm
Hatīb-i cāmi‘-i Bolayır ma‘a cüz’, fī-yevm
İmām-ı cāmi‘ ma‘a cüz’, fī-yevm
Kātib ma‘a cüz’, fī-yevm
Mü’ezzin-i cāmi‘-i Bolayır ma‘a cüz’, neferān, fī-yem
Hatīb-i cāmi‘-i Kavak, fī-yevm
Mü’ezzin-i cāmi‘-i Kavak, fī-yevm
Türbedār ma‘a cüz’ ve tesbīh, fī-yevm
Kilārī, fī-yevm
Vekīl-i harc, fī-yevm
Nakīb Muhyi'd-dīn, fī-yevm
Mu‘arrif ma‘a cüz’, fī-yevm
Kayyum-ı cāmi‘-i Bolayır ma‘a cüz’, fī-yevm
Kāse-şūy, fī-yevm
Keyyāl, fī-yevm
Kārbān-sarāyī, fī-yevm
Bevvāb ma‘a āhūr, fī-yevm
Āsiyābān, fī-yevm
Ferrāş-ı dāb-hāne [tāb-hāne]74, fī-yevm
Tabbāh, fī-yevm
Habbāz, fī-yevm
be-Cihet-i meremmetci İlyo (?), fī-yevm
Cābiyān, 7 neferan, fī-yevm
be-Cihet-i mushafhān, der-türbe ma‘a cüz’, fī-yevm
Eczā’-hānān, 4 nefer, fī-yevm
Müsebbihān, 4 neferan fī-yevm
İnehān, sakkā-i müsāfirān, der-zāviye-i Bolayır, fī-yevm
Yekūn
Fī-yevm, gayr ez cihet-i mütevellī
Fī-şehr, gayr ez-cihet-i mütevellī
Fī-sene, gayr ez-cihet-i mütevellī
74
BOA, TD 434, v. 220a.
27.540
6
5
5
7
4
3
2
4
4
4
3
2
3
2
2
2
1,5
2
1
9
4
2
20
2
4
4
2
109,5
3.285
39.420
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Zevāyid-horān
s. 418
Fī-yevm, zevāyid-horān
Fī-şehr, zevāyid-horān
Fī-sene, zevāyid-horān-ı mezkūre
258
7.740
92.880
el-Me’kūlāt ve harc-ı sā’ire
87.506
Bahā-i güşt-i ganem, fī-sene
18.000
Bahā-i hīzem, fī-sene
4.820
Bahā-i erz, be-mudd-ı Gelibolu, fī-sene 18 midād, kıymet 21.600
Hınta, berāy-ı şūrbā, be-mudd-ı Gelibolu, 18 midād, kıymet 4.320
Hınta, berāy-ı hubz, be-mudd-ı Gelibolu, 72 midād, kıymet 17.280
15.866
Bahā-i revgan ve ‘asel, fī-sene
be-Cihet-i harc-ı Ramazānü'l-mübārek ve harc-ı hurdevāt-ı
sā’ire ve meremmet-i anbārhā ve gayruhu, fī-sene
500
be-Cihet-i bahā-i hasır ve revgan-ı zeyt ve pīh, berāy-ı türbe
ve cāmi‘-i Bolayır ve Kavak, fī-sene
500
Bahā-i berātī (?), der-cāmi‘-i Bolayır, kıt‘atān
120
Cem‘an el-vezā’if ve me’kūlāt ve gayruhu ma‘a cihet-i
mütevellī
247.346
el-Bākī
28.058
s. 419
EVKĀF-I MESĀCİD-İ NEFS-İ ŞEHR-İ GELİBOLU
Vakf-ı mescid-i Sultānü'l-muvahhidīn ve burhānü'lmuhakkikīn Mevlānā Muhyi'd-dīn bin Yazucı
Mahzen, der-nezd-i hammām-ı Ahmed Bey-i Hāss, ‘ulvī ve
süflā 4 bāb. Asılda üç fevkānī mahzen ve üç tahtānī mahzen
olup soñra üçü iki olmuşdur. Battāl.
Mezkūr dükkānlardan hāsıl olduğu takdīrce yılda üç yüz akça
imām alur ve yüz elli akça mü’ezzin alur. Bākī ne kalursa
çerāğa ve meremmet olursa sarf olunur.
Vakf-ı Sunkur-ı Cebe’i ki
Mezkūr mescidde her kim imām olursa vākıf rūhiçün günde
bir cüz’ okuyup tasarruf ide.
Dükkān, bābān, fī-sene
168
Vakf-ı Cerrāh Karaca ki
Mescid-i mahalle-i mezkūre. ‘Avārız mu‘āfiyeti içün komuşdur.
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
50
Vakf-ı Mescid-i Hoşkadem
Mütevellī, mu‘tak-ı Saruca Paşa, be-ma‘rifet-i Mevlānā
‘Osmān ki mescide imām ve hem nāzırdır.
Dükkān, 8 bāb, fī-sene
1.020
Mahzen, fī-sene
636
Odahā, 3 bāb, fī-sene
96
Hāsıl
1.752
s. 420
el-Masraf
İmām, fī-sene
Mü’ezzin, fī-sene
Bahā-i pīh, fī-sene
576
384
50
Vakf-ı Mehmed Çelebi bin Hoşkadem el-mezbūr ki
Mezkūr mescidde kim imām olursa vākıf rūhiçün günde bir
cüz’ okuyup mutasarrıf ola.
3.000
300
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Tañrıvirmiş, be-ma‘rifeti Mustafā bin
Ahmed ki
Mescid-i mezkūra imām ve evkāfına mütevellī ve nāzırdır.
Dükkān, bābān, fī-sene
120
Mukāta‘a-i zemīn, fī-sene
20
Hāsıl
140
Nakd akça ki Hācī Hoşkadem nām kimesne mezkūr mescid
mesālihiçün komuşdur. Mütevellī, mescid-i mezkūrda kim
imām olursa mütvellīdir.
[Nakd]
9.250
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
925
Hāne-i ‘ulvī ve süflā havlusu ve gayrı levāhıkı ile imām
oturmağiçün mezkūr Hoşkadem vakf itmişdir.
Yekūn, ‘an-kirā-i dekākīn-i mezkūre ve ‘an-mu‘āmele-i meblağ-ı
mezbūre, fī-sene
1.065
el-Masraf
ber-Mūceb-i defter-i ‘atīk. Sāhib-i mescidiñ vakfiyyesi
yokdur. Hācī Hoşkadem vakf itdüği akçanıñ vakfiyyesi vardır.
İmām, fī-sene
180
Mü’ezzin, fī-sene
120
Bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
22
743
el-Bākī, ber-nī-mūceb
Zikr olan akça mu‘āmelesinden ne hāsıl olursa imām oturduğu
evler meremmetinden zāyid her ne kalursa imām vech-i
ma‘āşına sarf ide deyü vakfiyyede mestūr ve meşrūtdur.
s. 421
Vakf-ı Hanīfe Hātūn binti Karpuz Hamza ki
Mezkūr Hācī-Tañrıvirmiş mescidinde kim imām olursa günde
bir cüz’ okuyup mutasarrıf ola deyü meşrūtdur. Mütevellī elhāletü hāzihi imām-ı mescid-i mezkūr.
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Muhyi'd-dīn bin Hasanca [Hüseyince]75, be-ma‘rifet-i mütevellī Mehmed bin Hācī İbrāhīm
Çelebi bin Hācī Muhyi'd-dīn
Dekākīn, 5 bāb, fī-sene
2.276
el-Masraf
İmām, fī-sene
960
Mü’ezzin, fī-sene
600
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
720
Nakd akça ki harābe bezir-hāneniñ76 nısf bahāsı hissesinden
1.800 akça iken mu‘āmele olunmağla meblağ-ı mezkūr el-ān
3.000 akça olmuşdur. Bi'l-fi‘l mu‘āmele olunup evkāfa meremmet hācet oldukca bu akçadan dahi harc olunur.
Vakf-ı Hācī ‘Īsā
‘Ulvī ve süflā havlusu ile ve gayrı levāhıkı ile evler zikr olan
mescidde kim mü’ezzin olursa sākin ola.
Vakf-ı Hācī ‘Īsā el-mezbūr ki mezkūr mescidde sabah Sūre-i
Yāsin ve vakt-i ‘asrda Sūre-i ‘Amme okuna ve okuması
akrabāya meşrūtdur.
Nakdiyye
5.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
500
75
76
Aynı defter, v. 240b; BOA, TD 490, s. 543.
BOA, TD 434, v. 240b; BOA, TD 490, s. 543.
159
Vakf-ı ‘Ā’işe Hātūn
Bir yer evi ve kīlār ve öñünde sofa ve furun ve havlusu.
Mescid-i mezkūrda imām kim olursa sākin olup vākıfınıñ
rūhiçün yılda bir hatm okuya.
Vakf-ı Kassāb Hācī-‘Alī ki
Mezkūr mescidde imām ve mü’ezzin olan vākıf rūhiçün günde
birer cüz’ okuyup ribhden hāsıl olan akçanıñ nısfına imām
nısfına mü’ezzin mutasarrıf olup vech-i ma‘āşlarına sarf ideler.
Nakd
4.800
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
480
s. 422
Vakf-ı Mescid-i ‘Alā’ü'd-dīn
Bahşī-zāde dimekle meşhūrdur. Mütevellī Mevlānā Hayrü'ddīn Mehmed bā-berāt-ı sultānī hullidet hilāfetehu ve mescide
muttasıl mu‘allim-hāne vardır ve zāviye vardır. Günde bir
öyün aş bişüp fukarāya bezl olunur.
Nakdiyye
400.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
40.000
Nakd ki zikr olan dört yüz biñ akçadan gayrı bu akça
mu‘āmeleye virilmeyüp her gāh hāzır dura, mühimm olıcak
vakt-i hācetde buluna dinilmiş, ber-mūceb-i vakfiyye.
[Nakd]
10.000
‘an-Mukāta‘a-i zemīn ki iki ev yeridir, fī-sene
24
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
el-Vezā’if
be-Cihet-i imām, fī-yevm
6
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-yevm
4
6
be-Cihet-i mütevellī, fī-yevm
be-Cihet-i kayyum, fī-yevm
1
be-Cihet-i mu‘arrif, fī-yevm
1
be-Cihet-i kürsī-hān, fī-yevm
1
be-Cihet-i eczā’-hānān, 30 nefer
30
be-Cihet-i mu‘allim, fī-yevm
6
be-Cihet-i halīfe-i mu‘allim-hāne, fī-yevm
4
be-Cihet-i kayyum-ı mu‘allim-hāne, fī-yevm
1
be-Cihet-i tabbāh, fī-yevm
4
be-Cihet-i şākird-i tabbāh, fī-yevm
2
be-Cihet-i ‘utekā-i vākıf-ı mezkūr, fī-yevm
3
be-Cihet-i nāzır, fī-yevm
3
Kādī olanlar nāzır ola deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Yekūn, el-Vezā’if-i mezkūre
Fi'l-yevm
72
Fī-şehr
2.160
25.920
Fī-sene
Harc-ı Sā’ire, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i bahā-i güşt, fī-yevm
10
be-Cihet-i bahā-i nān, fī-yevm
12
be-Cihet-i hınta ve erz, fī-yevm
6
be-Cihet-i pīh, fī-sene
100
be-Cihet-i sakkā ki maslağa su getürür, fī-sene
1.070
be-Cihet-i bahā-i hīzem, berāy-ı matbah ve mu‘allim-hāne, fīsene
900
be-Cihet-i melbūsāt-ı eytām, fī-sene
300
be-Cihet-i ‘avārız ki fermān-ı hümāyūn mūcebince ‘avārız
vāki‘ olduğca mahalle halkına mu‘āvenet oluna, fī-sene
50
160
be-Cihet-i bahā-i süpürge, fī-sene
10
be-Cihet-i bahā-i kefen, berāy-ı mevtā-yı fukarā, fī-sene 200
be-Cihet-i hāndān-ı mevlūd ki vaktinde aş bişüp okuna, fīsene
200
be-Cihet, evler ve yol meremmeti içün, fī-seme
500
be-Cihet-i ücret-i meremmetci, fī-sene
100
s. 423
be-Cihet-i bahā-i piyāz ve nemek ve gayruhu, berāy-ı matbah,
fī-sene
480
be-Cihet-i bahā-i mil‘aka, berāy-ı matbah, fī-sene
10
be-Cihet-i bahā-i kāse, berāy-ı matbah-ı mezkūr, fī-sene
30
be-Cihet-i bahā-i hasır, berāy-ı mescid-i mezkūr, fī-sene
50
Yekūn-ı harc-ı mezkūr
14.080
Cem‘an, fī-sene
40.000
el-Bākī
24
Vakf-ı Mescid-i Sofuca-Halīl
Mütevellī Mevlānā Pīr Mehmed, bā-berāt-ı sultānī.
Nakdiyye
19.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
2.552
Dükkān, 1 bāb, fī-sene
48
Hāne ki imām ve mü’ezzin oturmak içün ta‘yīn olunmuşdur,
kirā alınmaz, 2 bāb
Yekūn
2.600
el-Masraf
be-Cihet-i imām, fī-sene
1.080
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
720
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
720
be-Cihet-i bahā-i dühn-i sirāc ve hasır, fī-sene
80
Yekūn
2.600
Vakf-ı Elif Hātūn binti Halīl, ‘an-mahalle-i Sofuca-Halīl
Mütevellī Mahmūd Fakīh, ber-mūceb-i vakfiyye.
Nakd
12.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.200
der-Asl, akça 16.000. Meblağ-ı mezkūrdan 4.000 akça
Mustafā bin Durmuş sāhib-i vakfın hāl-i hayātında alup
dururmuş vefātından soñra mütevellī Mahmūd Fakīh mezkūr
akçai Mustafā'dan taleb eyledikde iflās izhār idüp edāsına
kādir olmamağın meblağ-ı mezkūr Mustafā'nıñ üzerindedir.
Karındaşı İbrāhīm Mustafā'nıñ nefsine kefīldir.
el-Masraf
be-Cihet-i eczā’-hānān, 5 nefer, fī-sene
1.100
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
100
s. 424
Vakf-ı Zāviye-i Hallāc-Ahmed
Mütevellī ‘Alī bin Hācī Yūsuf, zāviye-i mezkūre.
Kārbān-sarāy ma‘a kanāre, fī-sene
1.700
Dekākīn, der-bāzār-ı gālle, 8 bāb, fī-sene
1.020
Odahā, der-havlu-i türbe, 3 bāb, mezkūrūn odalar icāreye
virilmez, türbeye hidmet idenler otururlar. Sahh zālik.
Cem‘an
2.720
el-Masraf
be-Cihet-i hafaza, 5 nefer, fī-sene
1.800
be-Cihet-i mütevellī ki vākī‘ olan mahsūlden hums ta‘yīn
olunmuşdur, ber-mūceb-i vakfiyye
544
el-Bākī
Bāki-yi mezkūr evkāfın meremmetine harc olunur.
376
Vakf-ı Tūtī binti ‘Abdullāh ki
Hallāc-Ahmed türbesinde günde bir cüz’ okuna deyü vakf
itmişdir. Mütevellī ber-mūceb-i vakfiyye İshāk bin ‘Abdullāh
el-Muhzır. Tārīh-i vakfiyye sene semān ve tis‘a-mi’e.
Nakd
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
Vakf-ı Mescid-i Yağcı-Hācī-Hayrü'd-dīn
Mütevellī ‘Alī Çelebi bin Hayrü'd-dīn el-mezbūr, ber-mūceb-i
vakfiyye ve nāzır ‘Alī Çelebi el-mezbūr.
Dekākīn, der-pīş-i hammām-ı Hāss Ahmed Bey, der-kurb-i bāzār-i
Esb, 4 bāb, mezkūr dükkānlarda bi'l-fi‘l cühūdlar oturur.
408
Mahzen, 2, fī-sene
400
Ve kal‘a öñünde muttasıl dükkān-ı Atmaca Kassāb, fī-sene 400
s. 425
Bostān-ı sebzevāt, der-taraf-ı Kozlu-dere, pıñar dimekle meşhūr
pıñar suyuyla suvarılur, seyl basmağın harābdır, nesne hāsıl olmaz.
Nakdiyye
5.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
500
Meblağ-ı mezkūrdan Yağcı Hācī Hayrü'd-dīn kendü hāl-i
hayātında iki biñ beşyüz akçasın alup bezir-hāne meremmetine
harc itdim deyü imām içün koduğu bağı satmış 2.500 akçaya
meblağ-ı mezkūra ilhāk itmiş.
Nakdiyye-i diğer, ‘an-bahā-i bezir-hāne-i hālī ki nısf bezirhāne evkāf-ı mezkūrdan olup ba‘de-zamān harābe müteveccih
olup ta‘mīre kābil olmamağın kādī ma‘rifeti ile bey‘ün minyezīd olunup satılmış.
Meblağ
2.300
Bezir-hāne-i mezkūruñ nısf hāsılı Hasanca-oğlu [Hüseyinceoğlu] mescidine müte‘allıkdır. Küp ve kazan ve ba‘zı esbābıñ
bahāları bunda bile dāhildir.
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
230
Hāne, bābān, imām ve mü’ezzin oturmağiçün.
Bāğ, der-taraf-ı tekye-i Baba, berāy-ı mü’ezzin, kıt‘a, harāb
Bāğ-ı diğer. Berāy-ı imām, kıt‘a
Mezkūr Hayrü'd-dīn kendü hāl-i hayātında satmışdır, 2.500
akçaya. Yukaruda zikr olan bāğdır.
Cem‘an, fī-sene
1.938
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām
be-Cihet-i imāmet, fī-sene
be-Cihet-i hāndān-ı cüz’, fī-sene
Mü’ezzin
be-Cihet-i te’zīn, fī-şehr 20
be-Cihet-i hāndān-ı cüz’, fī-şehr 30
Nāzır, fī-sene
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
Bahā-i pīh, berāy-ı çerāğ, fī-sene
Bahā-i hasır, fī-sene
Cem‘an
el-Bākī
[720]
360
360
600
[240]
[360]
120
360
50
10
1.800
78
Ber-mūceb-i vakfiyye zevāyide evlād mutasarrıfdır. Hāricden
dahlolunmaz. Sahh zālik.
s. 426
Vakf-ı Fātıma Hātūn binti Hācī Hayrü'd-dīn el-mezbūr
Nakdiyye
3.000
300
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Mezkūr mescidde imām kim olursa günde vākıfe rūhiçün bir cüz’
okuya, meblağ-ı mezkūra mutasarrıf ola deyü ta‘yīn olunmuşdur.
Vakf-ı Zāviye-i Ahī-Devle, der-çārsū-yı Kefş-gerān
be-Ma‘rifet-i Şeyh Mevlānā Hüsāmü'd-dīn bin Mevlānā
Muhyi'd-dīn, bā-berāt-ı sultānī hullidet hilāfetehu tevzi‘in
fermān-ı hümāyūn mūcebince Gelibolu kādīsı tevzī‘ itmişdir.
2.160
Baş-hāne, der-nefs-i şehr-i Gelibolu, fī-sene
Minhā, batālet-i Ramazānü'l-mübārek
180
el-Bākī
1.980
Dekākīn, 11 bāb
792
Hāne, der-havlu-yı zāviye-i mezbūr, fī-sene
48
Harāc-ı bāğāt, 637 cerīben, 3 evlek, fī-sene
2.551
Zemīn, der-nezd-i bāğāt-ı mezkūr, ‘öşr-i gallāt, fī-sene
160
Cem‘an
5.531
el-Masraf, ber-mūceb-i tevzī‘-i Mevlānā Kādī-i Gelibolu
be-Cihet-i meşīhat-ı Mevlānā Hüsāmü'd-dīn, fī-sene
1.800
be-Cihet-i cibāyet, fī-sene
360
300
be-Cihet-i tabbāh, fī-sene
be-Cihet-i harc-ı me’kūlāt ve gayruhu
Bahā-i güşt, fī-sene
1.260
Bahā-i nān, fī-sene
1.080
Bahā-i hīzem, fī-sene
180
Bahā-i hınta, fī-sene
600
Bahā-i nemek ve ücret-i sakkā, fī-sene
144
Cem‘an
5.724
ez-Ziyāde, ‘ani'l-asl
193
s. 427
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Mustafā, mu‘tak-ı Hallāc Ahmed el‘Āmil
be-Ma‘rifet-i mütevellī ‘Abdullāh bin Hüseyin, ber-mūceb-i
vakfiyye.
Dekākīn, der-bāzār-ı Bit, 17 bāb, fī-sene
912
‘an-Mukāta‘a-i zemīn, fī-sene
35
50
Dükkān, bābān, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
Hāne, der-havlu-yı mescid-i mezbūr, iki ev, imām olanlar oturu
gelmişdir ve mescidi öñünde bir hücre oda.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i imām, fī-sene
720
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
360
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
720
be-Cihet-i cüz’-hān, fī-sene
360
Ücret-i sakkā, fī-şehr
10
Bahā-i pīh, fī-şehr
5
Ve Bolayır yolunda vāki‘ olan köprü meremmeti dahi ola
deyü vakfiyyede kayd olunmuşdur.
Vakf-ı Mescid
der-Pīş-i hāne-i Hāss-Ahmed-Bey ki asılda Gāzī Hudāvendigār'ıñ
saray yeri olup mescid binā olunmuşdur. Bā-berāt-ı Sultān
Bāyezīd Hān tābe-serāhu.
‘an-Mukāta‘a-i baş-hāne-i hāssa, der-Gelibolu, fī-sene
2.880
Minhā, batālet-i Ramazānü'l-mükerrem
240
el-Bākī
2.640
161
el-Masraf
İmām, fī-sene
1.440
Mü’ezzin, fī-sene
720
Kayyum, fī-sene
360
Bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
92
Ücret-i sakkā, su getürmekiçün, fī-sene
264
Meblağ-ı mezkūr yağıyla hasıra gelen akçadan virilir.
Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyāndan hükm-i şerīf-i ‘ālīşān vārid olup Gelibolu'ya emīn olanlar mescid-i mezkūruñ vakfın görüp gözede.
Hāsıl zāyid olursa zabt ide. Noksan olduğu takdīrce hāssa
dükkānlar hāsılından yetişdüre deyü buyurulmuşdur.
s. 428
Vakf-ı Mescid-i Mehmed Bey bin Kul Hızır
Mütevellī Zübeyde Hātūn binti Ayas Bey. Mezkūr mescidiñ
imāmı Muhyi'd-dīn bin Hācī Hamza ma‘rifetiyle yazıldı.
Mütevellī bunda değüldür, vakfiyye dahi görülmedi.
Dükkān, 5 bāb, fī-sene
684
Mahzen, 1 bāb, fī-sene
120
Mezkūr mahzeniñ kirāsı hasıra ve çerāğa sarf olunur.
el-Masraf
İmām, fī-sene
660
Mü’ezzin, fī-sene
504
Bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
120
Mora cānibinde vakf köy var imiş. İmāma ve mü’ezzine günde
birer akça ol köy hāsılından virilür ve mescidde üç cüz’
okunur. Her cüz’e günde birer akça köy hāsılından virilür.
Hāne ki Ece Halīl nām kimesne vakf-ı evlād idüp dururmuş.
Evlād inkırāzından soñra mescid-i mezkūr mesālihine ta‘yīn
itmiş. Evler harāb olup yeri mukāta‘aya virilür. Ne hāsıl olursa
mescid-i mezkūruñ imāmı mutasarrıfdır.
Fī-sene
20
Hāne-i Hācī Sinān ki mezkūr mescidüñ imāmı ve mü’ezzin
içün vakf olunmuş. Kirāsından ne hāsıl olursa imām ve mü’ezzin ‘ale's-sevā ülüşürler.
Vakf-ı Mevlānā merhūm Şücā‘ü'd-dīn bin Yahyā eş-şehīr
be-Cenik Şücā‘
be-Ma‘rifet-i Timur bin Yūsuf, tārīh-i vakfiyye sene selāse ve
tis‘a-mi’e.
Hāne, der-mahalle-i Hācī-Dizdār. ‘Ulvī ve süflā mahzen
evlerdir. 6 bāb ve andan gayrı yalnız bir yer evi, der-mahalle-i
mezkūr evlāda vakfdır. Şimdi evlād münkarız olup kirāya
virilür. Bir ev mu‘allim-hāne, ber-mūceb-i vakfiyye.
Fī-sene
360
Nakdiyye akça
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i mu‘allim, fī-sene
720
be-Cihet-i cüz’hān, sene
300
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
340
Harc vefā itmedüği ecilden mu‘allim yokdur, cüz’ okunur ve
evlerüñ meremmeti dahi hāsıl-ı mezkūrdan mu‘ayyen ve
meşrūtdur, ber-mūceb-i vakfiyye. Sahh zālik.
s. 429
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Doğan-Dizdār
be-Ma‘rifet-i Timur bin Yūsuf. Vakfiyye görülmedi.
Dükkān, 5 bāb, fī-sene
Bāğ, fī-sene
162
840
100
Nakd akça
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
el-Masraf
be-Cihet-i imām, fī-sene
600
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
360
Bahā-i pīh, fī-sene
36
be-Cihet-i meremmet, fī-sene
340
Meblağ-ı mezkūruñ ribhi meremmete sarf olunur, mescide ve
gayrı evkāfa.
Vakf-ı Mescid-i Hüsām-Hoca ki el-meşhūr Buçuk-Kilindir
be-Ma‘rifet-i mütevellī Hācī Sinān bin İlyās el-meşhūr bePābūccı Sinān
Dükkān, der-pīş-i kal‘a, vakf-ı Kassāb Atmaca ki asılda dükkān
olup bi'l-fi‘l baş-hāne olmuşdur. Yerinden günde bir akça
mukāta‘a alınur. Mescid-i mezkūrda kim olursa vākıf rūhiçün
bir cüz’ okuyup meblağ-ı mezkūra mutasarrıf ola deyü ta‘yīn
olunmuşdur.
Oda, der-mahalle-i Etmekci-Mahmūd, 6 bāb, fī-sene
216
Mü’ezzin tasarruf ider.
Dekākīn, 2 bāb, imām tasarruf ider, fī-sene
180
Dekākīn, 2 bāb, mü’ezzin tasarruf ider, fī-sene
48
Nakd
1.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
100
Mü’ezzin tasarruf ider.
s. 430
Vakf-ı Hācī ‘Alī bin ‘Abdullāh, ‘an-‘utekā-i Mahmūd Paşa
be-Ma‘rifet-i Selīme Hātūn, zevce-i Hācī ‘Alī el-mezbūr, ‘anmahalle-i Hācegi el-mezkūr
Nakdiyye
4.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
450
be-Cihet-i hāndān-ı cüz’. Mezkūr mescidde imām olan günde bir
cüz’ okuya deyü ta‘yīn olunmuşdur fī-sene
360
el-Bākī, be-Cihet-i mütevellī
Vakf-ı Hoca Hüsām bin Mustafā ki Saru Babuccı-oğlu
dimekle meşhūrdur.
be-Ma‘rifet-i mütevellī ‘Abdu'l-Latīf bin Hācī Ahmed.
Nakdiyye
6.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
650
Asılda meblağ-ı mezkūr yedi biñ akça olup beş yüz akçası
maslak bināsına ta‘yīn olunmağın maslağa harc olunmuşdur.
be-Cihet-i cüz’, fī-sene
360
be-Cihet-i maslak, fī-sene
300
be-Cihet-i tevliyet, fī-sene
60
Vakf-ı Kara Hasan bin Yūnus
Mütevellī Nefīse Hātūn, zevce-i Hasan el-mezbūr.
Nakdiyye
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
be-Cihet-i cüz’, fī-sene
360
el-Bāki, berāy-ı mütevellī, ber-mūceb-i vakfiyye
Meblağ ki āhar yerden ba‘zı kimesneler mezkūr mescidüñ
yağı içün vakf itmişlerdir. Mütevellī Hācī Yūsuf mu‘āmele-i
şer‘iyye itmekle bu mikdār olmuşdur.
Nakdiyye
1.400
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
140
Meblağ-ı mezkūr mütevellī-i mezkūruñ ma‘rifeti ile zabt
olunup ribhinden ba‘zı mescidüñ yağına sarf olunup mā-‘adāsı
meremmete sarf olunur.
s. 431
Hāne ki Zāhide nām hātūn vakf itmişdir, der-mahalle-i mezkūr.
‘Ulvī ve süflā evlerdir. Mescid-i mezkūrda mü’ezzin olan oturur
ve vākıf rūhiçün yılda iki hatme okuya, ber-mūceb-i vakfiyye.
Vakf hāne, der-mahalle-i Hācegi el-mezbūr. Hācī ‘Alī bin
‘Abdullāh ‘an-‘utekā-i Mahmūd Paşa vakf itmişdir. İki kışlık
evi ve bir āhūr ve bir furun ve havluda gayrı ne varsa kayd-ı
hayātda olduğunca kendü sākin ola. Kendüden soñra zevcesi
Selīme binti Hācī Halīl ve andan soñra bunuñ evlādına,
evlādından soñra Halīme binti Hüseyin ki mezkūre Selīme
Hātūn'uñ kızıdır bundan soñra Hācī ‘Alī mezkūruñ ‘utekāsından Hamza bin ‘Abdullāh ve Hamza'dan soñra evlādına
neslen ba‘de neslīn evlāddan ve ‘utekādan ve ‘utekā evlādından kimesne kalmaduğından soñra mescid-i mezkūrda
imām olan sākin ola. Bundan soñra hākimü'l-vakt olanlar tecvīz itdikleri fukarā-i sālihīn içün oluna deyü vakfiyyede ta‘yīn
olunmuşdur.
Nakdiyye, ‘an-vakf-ı Hācī ‘Alī el-mezbūr. 1.000 akça zikr olan
evlerde sākin kim olursa meblağ-ı mezkūru mu‘āmele idüp ribhin
evlerüñ meremmetine sarf ide, ber-mūceb-i vakfiyye-i mezkūre.
Vakf-ı Hācī ‘Alī bin ‘Abdullāh el-mezbūr
Mütevellī ‘Alī bin ‘Abdullāh, ber-mūceb-i vakfiyye.
Nakdiyye
17.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.700
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye-i mezkūre
be-Cihet-i ehl-i hiref ki ta‘ām bişirüp vākıfıñ rūhiçün du‘a
ideler deyü meşrūtdur.
be-Cihet-i okcıyān, fī-sene
100
be-Cihet-i hayyātīn, fī-sene
100
be-Cihet-i takyacıyān, fī-sene
100
be-Cihet-i başmakcıyān, fī-sene
100
be-Cihet-i bāzār-ı Bit, fī-sene
100
be-Cihet-i hāndān-ı cüz’, fī-sene
700
be-Cihet-i imām ve mü’ezzin, fī-sene
100
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
200
be-Cihet-i Selīme binti Hācī Halīl, fī-sene
200
Vakf-ı ‘Alī bin Hatīb
be-Ma‘rifet-i mütevellī Hācī Sinān el-mezbūr.
Mescidde mü’ezzin kim olursa ayda üç cüz’ okuya ve Sūre-i
Yāsīn okuya, vākıf rūhiçün. Meblağ-ı mezkūra mutasarrıf ola
deyü ta‘yīn olunmuşdur.
Nakdiyye
1.000
180
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
s. 432
Vakf-ı Dāvud Re’īs
be-Ma‘rifet-i Mustafā el-meşhūr Mustali.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
be-Cihet-i çerāğ-ı mescid, fī-sene
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
500
50
26
24
Vakf-ı Nūrī Hātūn binti Kebeci Mūsā ki
Takyacılar çārsūsunda Kara Çelebi dükkānı civārında olan
maslağa vakf itmişdir. Tārīh-i vakfiyye, sene ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e.
Mütevellī Muslihü'd-dīn bin Nasūh.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
3.000
300
Vakf-ı Mehmed bin Bahşī Sarrāf
be-Ma‘rifet-i Mevlānā Hüsāmü'd-dīn bin Mevlānā Muhyi'ddīn ki vasī-i muhtār ve hem mütevellīdir. Tārīh-i vakfiyye,
sene hamse ve seb‘īn ve semāne-mi’e.
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İcāre-i şer‘iyye ile vākıf rūhiçün yılda üç hatme okuna ve
mezkūr Mevlānā Hüsāmü'd-dīn ihtiyār eyledüği ‘ulemā-i
sālihīnden her kimi ihtiyār iderse anuñ ma‘rifeti ile okuna
deyü vakf-nāmede ta‘yīn ve meşrūtdur. el-Hāletü hāzihi
meblağ-ı mezkūruñ tasarrufu müşārun-ileyh Mevlānā Hüsāmü'd-dīn elinde olup hatemān her yıl okunur.
Vakf-ı Hācī Sinān bin Hācī Şa‘bān
Mütevellī veledeş Şa‘bān, ber-mūceb-i vakfiyye.
Dekākīn, 7 bāb
372
Nakd akça, ber-mūceb-i vakfiyye
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
Nakd akça ki Güllü Hātūn, zevce-i vākıf Sinān el-mezbūr. Zikr
olan vakfa hatm içün ta‘yīn idüp ayruca vakf-nāme yazdurmuş.
[Nakdiyye]
1.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
100
Cem‘an
872
s. 433
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i maslak, fī-sene
300
be-Cihet-i meremmet, kifāyet olduğunca meremmete sarf oluna.
Maslak harcından ve meremmetden soñra ne kalursa mütevellī
vākıf rūhiçün günde bir cüz’ okuyup mutasarrıf ola. Tevliyete
ve cüz’ evlāda ve evlād-ı evlāda meşrūtdur. Hāliyā tevliyet
Şa‘bān tasarrufunda olup cüz’ okunur. Zindegānī bābında
zarūret olduğu ecilden akça bi'l-külliye gidüp mu‘āmele
olunmaz. Ammā akçai girü aslı üzre yerine getürmek mezkūr
Şa‘bān ‘uhdesinden olup kendüsi dahi üzerinde deyn vācibü'ledā olduğuna mukırr ve mu‘terif olup yerine getürmeğe
mültezimdir. Vukū‘u üzre hakīkat-i hāl budur ki defter-i
cedīde sebt olundu. Tārīh-i vakfiyye, sene erba‘a ve tis‘īn ve
semāne-mi’e.
Vakf-ı Mescid ve Mu‘allim-hāne-i Hamza bin Hasancuk,
der-nefs-i Gelibolu
Mütevellī el-hāletü hāzihi Yūnus bin Seydī Ahmed, bermūceb-i vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye, sene tis‘a ve tis‘a-mi’e.
Asl-ı nakd akça
180.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
27.000
Ber-mūceb-i vakfiyye ki onu on bir buçuk akçaya mu‘āmele
oluna deyü meşrūtdur. Meblağ-ı mezkūr şimdi onu on birer
üzre mu‘āmele olunur. Mütevellī-i mezkūruñ tevliyetinden
soñra onu on bir buçuk üzre mu‘āmele oluna deyü vakfiyyede
ta‘yīn olunmuşdur.
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr ber-nī-mūceb
18.000
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i imām, fī-sene
1.440
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
1.080
be-Cihet-i mu‘allim, fī-sene
1.080
4.080
Cüz’-hānān, 13 neferan
163
be-Cihet-i halīfe-i mu‘allim-hāne, fī-sene
720
be-Cihet-i bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
140
be-Cihet-i meremmet-i mescid, fī-sene
360
Ücret-i sakkā, mu‘allim-hāne maslağına su getirmeğiçün,
fī-sene
360
s. 434
be-Cihet-i bahā-i hīzem ve hasır, fī-sene
150
be-Cihet-i Hācī Melek Hātūn ki mezkūr vākıfıñ karındaşı
kızıdır. Günde on beş akça ta‘yīn olunup ve kendüden soñra
mezkūr hātūnuñ evlādı mutasarrıf ola. Evlād münkatı‘ olıcak
mescidde cüz’ okunup meblağ-ı mezkūr sarf oluna deyü meşrūtdur. Fī-sene
5.400
be-Cihet-i mu‘allim, fī-yevm 1, fī-sene
[360]
be-Cihet-i halīfe-i mu‘allim, fī-yevm 1, fī-sene
[360]
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
2.160
be-Cihet-i meremmet-i mu‘allim-hāne, fī-sene
360
Cem‘an masraf-ı mezkūr
18.050
Hāne, Kapudan Mescidi mahallesinde Hācī Mürüvvet kızı
Hācī Hātūn mülküne mahdūd ve muttasıl iki ev, ‘ulvī ve süflā
ve bir ev dahi süflā ve bir evde imām ve bir evde mü’ezzin
oturur. Ber-mūceb-i vakfiyye.
Hāne, der-nezd-i mescid. Bir yer evi, mescide müte‘allık olan
āsiyāb durur. Mahzen gibidir.
Vakf-ı Mescid-i diğer Hamza bin Hasancuk el-mezbūr,
der-Gelibolu, der-kurb-i Hammām-ı Topcı
Mütevellī el-hāletü hāzihi Hācī Hamza bin Hācī Nasūh, bermūceb-i vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye, sene selāse ve tis‘a-mi’e.
Asl-ı nakd akça
160.000
Minhā
Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki meblağ-ı mezkūrdan 10.000
akçasına iki ev alınup bir evde imām ve bir evde mü’ezzin
sākin ola ve 12.000 akça meblağ-ı mezkūrdan der-kīse olunup
hāzır dura. Ehl-i vezā’if mühimmātına bölünüp sarf olduğunca
hāsıl olan akçadan girü yerine konula deyü ve meblağ-ı
mezkūr mu‘āmele olunduğunca mezkūr Hācī Hamza
tevliyetinden soñra onu on bir buçuk akçaya mu‘āmele oluna
deyü vakfiyyede ta‘yīn olunmuşdur.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i imām, fī-sene
1.020
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
660
be-Cihet-i bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
160
be-Cihet-i meremmet-i mescid, fī-sene
360
be-Cihet-i mü’ezzin ki mescid-i mezkūruñ çerāğına ve hasırına
hidmet ide, ber-mūceb-i vakfiyye, fī-sene
200
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
1.800
be-Cihet-i cüz’hānān, 8 nefer, fī-sene
2.400
s. 435
Nakdiyye ki vākıf-ı mezkūr hāl-i hayātında günde kendüye
yiğirmi akça ta‘yīn idüp kendüden soñra mezkūr yiğirmi
akçanıñ on beş akçası ‘Alī bin Mehmed'iñ ola ve ‘Alī'den
soñra evlādı mutasarrıf ola ve beş akçası kendünüñ mu‘takası
Selver nām hātūna ola deyü vakifyyede meşrūtdur. El-ān
meblağ-ı mezkūruñ on beş akçasına ‘Alī-i mezkūruñ evlādı
mutasarrıfdır ve beş akçasına mezkūre Selver Hātūn mutasarrıfdır. Ammā bunlaruñ inkıtā‘ından soñra bu akça ile mezkūr
mescidde yiğirmi cüz’ okuna. Her cüz’e birer akça virile deyü
ta‘yīn olunmuşdur ve kimiñ rūhu içün okunacağı vakfiyyede
meşrūtdur.
164
Vakf, vākıf-ı mezkūr ki hāl-i hayātında on biñ akça kendü
içün mu‘āmele idüp nefsi içün sarf olunurmuş. Kendüden
soñra mescidde imām olana bir akça ve mü’ezzin olana bir
akça ve mescidde günde kürsīde bir ‘aşr-ı Kelām-ı Kadīm
okuna bir akçası okuyana virile deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Hāliyā meblağ-ı mezkūrdan hāsıl-ı ribhden bir akçaya imām
ve bir akçaya mü’ezzin ve bir akçaya kürsī-hān şart-ı vākıf
üzre mutassarıfdır.
Vakf-ı Hācī Muhyi'd-dīn bin Hācī Mahmūd ki
Mezkūr Hācī Muhyi'd-dīn atasınıñ ‘Azebler mahallesinde vāki‘
olan mescid mesālihi içün vakf itmişdir. Tārīh-i vakfiyye, sene
erba‘a ve tis‘īn ve semāne-mi’e. Mütevellī el-hāletü hāzihi
Muslihü'd-dīn bin Hamza el-meşhūr be-Küçük Hācī-oğlu.
Asl-ı nakd akça
30.000
Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr harca vefā itdüğine göre mu‘āmele olunur deyü mütevellī-i mezkūr cevāb virdi.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i imām-ı mescid, fī-sene
480
be-Cihet-i mü’ezzin-i mescid, fī-sene
300
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
480
Cüz’hānān, 7 nefer, fī-sene
1.920
Cem‘an harc, ber-nī-mūceb
3.180
Vakf-ı Mescid-i Ümīz bin Bāzārlu
Mütevellī el-hāletü hāzihi ‘Abdu'r-Rahmān er-Re’īs. Tārīh-i
vakfiyye sene 895.
20.000
Asl-ı akça
Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
2.000
Hāne-i ‘ulvī ve süflā, gayrı tevābi‘i ve levāhıkı ile, der-nezd-i
mescid-i mezkūr, fī-sene
60
s. 436
Āsiyāb-ı ābī, der-karye-i Behrām-ı Büzürk, bir hacer. Mezkūr
değirmeniñ rub‘u bu vakfa alınur ve hisse-i āhar gayrilerüñdür, hisse-i vakf-ı mezkūr, fī-sene
100
Cem‘an
2.160
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i imām, fī-sene
1.080
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
720
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
180
be-Cihet-i meremmet-i mescid, fī-sene
96
be-Cihet-i pīh-i mescid, fī-sene
84
Cem‘an
2.160
Vakf-ı Donbul Baba/Tonbul Baba77
‘an-‘Āmil-i çeltük ki mezkūr mescidde el-ān imām olan Mevlānā Baba Sinān günde bir cüz’ Hazret-i Resūl (s.a) rūhiçün
okuyup mutasarrıf ola deyü vakf itmişdir.
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
300
Vakf-ı Mustafā ki
Sāhib-i mescidiñ oğludur. Mezkūr mescidde imām olan günde
bir cüz’ okuya ve mescid kurbünde olan maslağa su döküle.
Nakd
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
be-Cihet-i cüz’
be-Cihet-i maslak
77
BOA, TD 434, v. 243a.
5.000
500
300
200
Vakf-ı Emīn Hasan Halīfe ki
Cüz’ içün vakf idüp mezkūr Ümīz mescidinde imām olan Baba
Sinān hayātda olduğunca okuya, gayrı kimesne okumaya.
Baba Sinān'dan soñra mescid-i mezkūrda imām olan okuya
deyü ta‘yīn itmişdir.
Nakd
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
Mezkūr mescid vakfına mütevellī olan mezkūrūn cüz’lerüñ
akçasın dahi ol gözedir.
Vakf-ı Mescid-i Hasan Paşa bin Karaca Paşa ki
Asılda mescid Karaca Paşa'nıñ adına iken mescid ve evkāfı
ihrāk olup mezkūr Hasan Paşa mescid tekrār binā idüp evkāfın
ma‘mūr itmişdir. Mütevellī el-hāletü hāzihi ‘Alī Çelebi bin
Hasan Paşa el-mezbūr. Vakfiyye zāyi‘ olmuş bulunmadı.
Dükkān, der-pīş-i mescid-i mezkūr. Asılda kanāre olup
dükkān olmuşdur. Fī-sene
48
Dekākīn, der-bāzār-ı Māhī 10 bāb, fī-sene
888
s. 437
Dükkān 5 bāb, fī-sene
360
Oda, bābān, fī-sene
120
Mezkūr kirānıñ on beş akçasın mütevellī tasarruf ider ve on
beş akçası mescid ve evkāf meremmetine sarf olunur, vakfa
karışmaz.
Zikr olan kanāre yerinde bir dükkānıñ ve Balık bāzārında olan
dükkānlaruñ ve iki oda kirāsından ne hāsıl olursa sülüsānına
imām ve sülüs hisseye mü’ezzin mutasarrıfdır.
Vakf-ı Hācī Hamza ki
Mescid-i mezkūrda imām olan günde bir cüz’ okumağiçün ve
mescidüñ gayrı mesālihiçün vakf idüp dururmuş.
Dükkān, der-bāzār-ı Tabbāhīn ve Eski Bit bāzārı, bāban
Mezkūr dükkānlar bi'l-fi‘l harābdır. Ammā vākıf-ı mezkūr
dükkānlar ta‘mīri içün 1.000 akça ta‘yīn idüp dururmuş.
Meblağ-ı mezkūrdan kādī ma‘rifeti ile bundan akdem 250
akçası dükkānlaruñ meremmetine sarf olunup 750 akçası
mescid-i mezkūrda imām olan Mevlānā Dursun elinde
mevcūddur. Zikr olan dükkānlaruñ ta‘mīrine sarf ider.
Aşçılar'da vāki‘ olan evkāf bi'l-külliye harāb olup ta‘mīri içün
müşārun-ileyh Mevlānā Dursun zimmetinde bulunan zikr olan
750 akçai sarf idüp meblağ-ı mezkūr vefā itmedüği içün kendü
yanından 76 akça sarf eyledüğine Mevlānā Gelibolu
kādīsından hüccet-i şer‘iyye ibrāz eyledi.
el-Masraf
Kirā-i dekākīn-i mezkūr, ma‘mūr olduğu takdīrce, ber-mūceb-i
vakfiyye.
İmām-ı mescid-i mezkūr ki cüz’ okur, fī-sene
360
be-Cihet-i bahā-i çerāğ-ı mescid, fī-sene
24
be-Cihet-i kayyum, fī-sene
24
Hāne, der-mahalle-i mezkūr. Bir evdir, havlusu ile Fātıma
nām hātūn vakf idüp dururmuş. Kirāsından ne hāsıl olursa
mescid-i mezkūrda imām olan mutasarrıf ola, ber-mūceb-i
vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye sene 892. Fī-sene
60
Hāne der-mahalle-i mezkūr. Tahtānī ve fevkānī bir ev ve bir
ev dahi tahtānī. Mevlānā Şemsü'd-dīn bin Ya‘kūb vakf idüp
dururmuş. Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki hāl-i hayātında
kendü sākin ola, kendüden soñra zevcesi Hācī Hātūn sākin ola
ve hātūndan soñra mezkūr mescidde imām olan fevkānī ve
tahtānī evlerde sākin ola ve bir yer evinde mü’ezzin sākin ola.
Şimdi tasarruf mezbūre hātūn elindedir. Tārīh-i vakfiyye, sene
seb‘a ve tis‘a-mi’e.
Nakdiyye, ‘an-vakf-ı Şemsü'd-dīn el-mezbūr
1500
Sunkurca mescidinde imām olan yılda iki hatme vākıf rūhiçün
tilāvet ide, altmış akçaya mutasarrıf ola ve mescid-i Sunkurca'da mü’ezzin olan yılda bir hatme tilāvet ide, otuz akça
virile ve cihet-i tevliyet, fī-sene 30 ve bākī meremmet içün.
Ammā meremmet cümleden mukaddem-i meşrūtdur. Mütevellī
el-hāletü hāzihi Mevlānā Dursun bin Yūsuf.
s. 438
Dükkān, der-çārsū-yı māhī. Mehmed bin Hācī Hamza nām
kimesne vakf idüp dururmuş. Aşcı-zāde dimekle meşhūrdur.
Bābān. Biri şerbet dükkānı ve biri çörekci dükkānıdır. Şerbet
dükkānı kirāsına mescidde imām mutasarrıf olup Hazret-i
Resūl (a.s) rūhiçün yılda bir hatme okuya ve çörekci dükkānı
kirāsına mü’ezzin mutasarrıf olup vākıf rūhiçün yılda bir hatme
okur. Vākıf-ı mezkūruñ oğlu Mevlānā Hasan Çelebi Öteyaka'da müderris olmağın tilāvet-i Furkān-ı ‘Azīmi imāma ve
mü’ezzine ısmarlayup durur. Okuyup zikr olunduğu dükkānlaruñ kirāsına mutasarrıflardır.
Dükkān ki mezkūr Hācī Hamza vakf idüp durur. Vākıf rūhiçün bir hatme okuyup ne hāsıl olursa okuyan mutasarrıf ola.
Hāne ki Nergis nām hātūn mescide vakf itmişdir. Şimdi hārab
hālī yerdir.
Hāne ki Çarıklu Hasan nām kimesne Tātārlar cānibinde olan
çeşme içün vakf idüp dururmuş. Şimdi harāb olup hālī yer
olmağın mukāta‘aya virilür, fī-sene, 7.
Dükkān, der-çārsū-yı Kebeciyān. Mezkūr Hācī Hamza
mescid-i mezkūr çerāğı içün vakf idüp dururmuş, fī-şehr 5, fīsene, 60.
Vakf-ı Hācī Mahmūd-ı Tabbāh
Dekākīn, 4 bāb
der-Eski Bit-bāzārı. Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki iki dükkān
kirāsı mezkūr mescidiñ çerāğına ve mescid kurbünde olan
maslağa ve bir dükkān kirāsına mütevellī mutasarrıf ola ve biri
meremmete sarf oluna. Mütevellī el-hāletü hāzihi Dursun bin
Yūsuf. Mezkūr dükkānlar sekiz yıldan berü harābdır. Bahşī
bin Tañrıvirmiş mütevellī olduğu hüccet tārīhi, sene tis‘a ve
semānīn ve semāne-mi’e.
Vakf-ı Selīme Hātūn binti Başmakcı Doğan
Mütevellī el-hāletü hāzihi ber-mūceb-i vakfiyye Mevlānā
Hüsāmü'd-dīn bin Mevlānā Muhyi'd-dīn. Tārīh-i vakfiyye sene
seb‘a ve tis‘a-mi’e.
6.000
Asl-ı nakd akça
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
600
Ammā meblağ-ı mezkūruñ 1.000 akçası vākıfeniñ hāl-i hayātında mu‘āmelede iken zāyi‘ olmuşdur. Şimdi Mevlānā Hüsāmü'd-dīn tasarrufunda 5.000 akçadır.
Hāne, der-mahalle-i Mescid-i Binti Sinān Bey. Bir ev suffesi
ile ve iki kiçirek oda ve havlusu ve gayrı tevābi‘i ve levāhıkı
ile vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki kendü hayātda olduğca
evlerde sākin olup meblağ dahi tasarrufunda ola ve kendüden
soñra tasarruf mezkūr Mevlānā Hüsāmü'd-dīn elinde olup
vākıfe rūhiçün günde iki cüz’ okuya. Mevlānā Hüsāmü'ddīn'den soñra evlādına ola. Bunuñ evlādı münkatı‘ olıcak
evlerde sākin olan bir cüz’ okuyup akçanıñ nısfına mutasarrıf
ola ve mütevellī olan bir cüz’ okuya nısfına mutasarrıf ola ve
mezkūr Mevlānā Hüsāmü'd-dīn'den ve evlādından soñra Gāzī
Hudāvendigār cāmi‘inde hatīb olan sākin ola. Hatīb nefsi ile
sākin olmazsa Hatīb medresesinde müderris olan müderris
sākin ola. Müderris sākin olmazsa Sinān Bey Kızı mescidinde
imām olan sākin ola. İmām sākin olmazsa hākimü'l-vakt
ma‘rifeti ile okumağa kādir olan sulehādan sākin olalar ve
tevliyet dahi hāl-i hayātında kendüye ve kendüden soñra
mezkūr Mevlānā Hüsāmü'd-dīn'e ve evlādına ve andan soñra
165
Hācī Ayas ‘utekāsından Hācī Ahmed'e ve andan soñra Hācī
Ahmed'in oğlu ‘Abdu'l-Latīf'e, sālih olduğu takdīrce andan
soñra Gāzī Hudāvendigār cāmi‘inde imām olan mütevellī ola
deyü ta‘yīn olunmuşdur.
s. 439
Vakf-ı Mescid-i Binti Sinān Bey, birāder-i Saruca Paşa
Mütevellī el-hāletü hāzihi ‘Abdī bin Ahmed, mü’ezzin-i
mescid-i mezkūr.
Asl-ı nakd akça
10.000
Meblağ-ı mezkūr asılda bu mikdār olup zāyi‘ātdan gayrı bi'lfi‘l mezkūr mütevellī ‘Abdī bin Ahmed tasarrufunda 7.180
akça kalmışdır.
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
718
Hāne, der-nezd-i mescid. İki yer evidir. İmām oturmağiçün.
Hāne, der-nezd-i mescid-i mezkūr. Bir ev, mü’ezzin oturmağiçün. Ammā bi'l-külliye harāb olup hālī yerdir.
Dükkān, der-çārsū-yı Üzümciyān, bāb, fī-sene
48
el-Masraf
İmām, fī-sene
600
Mü’ezzin, fī-sene
480
Bahā-i pīh, fī-sene
48
Bahā-i hasır, fī-sene
20
Mezkūr mu‘āmele akçasından ve gayriden ziyāde harc ne
vāki‘ olursa evvelden İbrāhīm Çelebi bin Sinān Bey kendü virüp
tamam idermiş. Şimdi hāsıl olduğuna göre tasarruf olunur.
Vakf-ı Hācī Ya‘kūb ki
Mescid-i mezkūrda imām ve mü’ezzin kim olursa vākıf rūhiçün yılda bir hatme tilāvet idüp tasarruf ideler deyü vakf itmişdir.
Nakdiyye
1.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
100
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Kāsım bin Hācī-Timur
Mütevellī el-hāletü hāzihi İsmā‘īl veled-i Hācī Kāsım el-mezbūr,
ber-mūceb-i vakfiyye-i mescid-i mezkūr, der-mahalle-i Debbāğīn. Tārīh-i vakfiyye, sene isnā ve seb‘īn ve semāne-mi’e.
Nakdiyye
6.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
650
Dükkān, der- çārsū-yı ‘Attārān, bāb, fī-sene
96
Mezkūr Hācī Kāsım bin Hācī Timur, Kelām-ı Kadīm'den otuz
cüz’ vakf itmişdir. Mescidde okunur.
el-Masraf
be-Cihet-i imām ve hāndān-ı cüz’, fī-sene
360
Mü’ezzin, fī-sene
100
Ücret-i sakkā, mescid öñünde olan maslağa su getürür. Günde
bir yük su getürür, fī-sene
100
Meremmet-i köprü, der-karye-i Oruç-beylü, der-Tekfur-dağı
ve hisār öñündeki kaldırıma, fī-sene
50
s. 440
be-Cihet-i meremmet-i dükkān, fī-sene
be-Cihet-i bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
50
50
82
Vakf-ı Dervīş Sinān
Mescid-i mezkūreye her kim imām ve mü’ezzin olursa vākıf
rūhiçün yılda bir hatm okuyalar mutasarrıf ola deyü ta‘yīn
olunmuşdur.
Bāğ, kıt‘a, fī-sene
200
Mukaddemā bāğçe olup şimdi bāğ olmuşdur.
166
Vakf-ı Hācī Kāsım bin el-Hācc Dursun
Uzunca İbrāhīm Mescidi mesālihiçün. Mütevellī el-hāletü hāzihi
Mehmed bin ‘İbādullāh. Mezbūr Hācī Kāsım Uzunca İbrāhīm
mescidiñ ma‘mūr eylemişdir. Tārīh-i vakfiyye, sene 889.
Nakdiyye
5.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
500
Dükkān, 7 bāb, fī-sene
612
Yekūn
1.112
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye ve tevzī‘-nāme
İmām, fī-sene
360
Mü’ezzin, fī-sene
140
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
100
Ücret-i sakkā, maslağa su getürmeğiçün, fī-sene
300
be-Cihet-i pīh ve meremmet ve hasır, fī-sene
212
Yekūn
1.112
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Kemāl, eş-şehīr be-Soyağı
Mütevellī Mevlānā Muhyi'd-dīn bin Saruhān ve hem mezkūr
mescidde imāmdır.
Dükkān, 13 bāb, fī-sene
948
s. 441
Gāzī Hudāvendigār'uñ bāzār yerinde vāki‘ olan hammām
mesālihiçün kazılan kuyu yeri icāresinden ki haylī zamāndan
berü alınup bu mescid mesālihine sarf olunur.
Fī-sene
48
Mescid mukābelesinde bir pāre yercüğez vardır. Mukāta‘aya
virilmişdir. Kadīmden mü’ezzin tasarruf ide gelmişdir.
Fī-sene
24
el-Masraf
İmām, fī-sene
528
Mü’ezzin, fī-sene
240
Mezkūr imām ve mü’ezzin şimdi bu tarīkile mutasarrıflardır.
Mezkūrūn dükkānlaruñ icāresinden iki yüz elli akça dükkānlaruñ meremmetine ve mescidüñ meremmetine sarf olunur.
Meremmetden zāyid ne kalursa mütevellī alur. Meremmet
lāzım olmaduğı takdīrce mezkūrūn dükkānlardan her ne hāsıl
olursa ziyāde ve noksan imām ve mü’ezzin alurlar. Ta‘yīn
olunmuş cihetleri yokdur.
Dükkān, der-bāzār-ı Tahıl ki Na‘l-bend Doğan nām kimesne
mezkūr mescidüñ çerāğı yağına vakf idüp dururmuş.
Fī-sene
72
Vakf-ı Karagöz bin ‘Abdullāh ki
Mezkūr mescidiñ çerāğına vakf itmişdir.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
500
50
Vakf-ı ‘Ā’işe Hātūn, zevce-i Dülger
Mezkūr mescidüñ çerāğiçün komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
100
10
Vakf-ı Mescid-i Hācī Timurtaş
be-Ma‘rifet-i mütevellī İbrāhīm bin Muslihü'd-dīn. Ciheti
yokdur, hasbī mütevellīdir.
Nakdiyye akça
7.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
700
Dükkān, der-pīş-i kal‘a-i Gelibolu, 5 bāb, fī-sene
756
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, mescid-i mezkūrda kim imām olursa hidmet-i imāmetden soñra vākıf rūhiçün günde bir cüz’ okuyup zikr olan
dört dükkānıñ kirāsına ve meblağ-ı mezkūruñ nısf ribhine
mutasarrıf ola deyü meşrūtdur.
Mü’ezzin, mescid-i mezkūrda kim mü’ezzin olursa hidmet-i
te’zīnden soñra vākıf rūhiçün günde bir cüz’ okuyup mezkūr
bir dükkānıñ kirāsına ve meblağ-ı mezkūruñ nısf ribhine mutasarrıf ola deyü meşrūtdur.
Ber-ī-mūceb
be-Cihet-i imām, fī-sene
806
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
650
s. 442
Vakf-ı Hācī Balaban, mu‘tak-ı Hoca Hasan el-‘Āmil ki
Ol zamānda Gelibolu'ya kādī olan Mevlānā Şeyh ma‘rifeti ile
vakf idüp dururmuş.
Bostān-ı sebzevāt, der-Kozlu-dere. Mezkūr Hācī-Timurtaş'ın
mescidine kim imām olursa bunda bir cüz’ okuyup hāsıl-ı
mezkūrdan ayda yiğirmi akça virile. Bākī ne kalursa evlādınıñ
ola deyü defter-i ‘atīkde mukayyed bulunmağın hāli üzre ibkā
olunup defter-i cedīde sebt olundu.
Vakf-ı Hācī Timurtaş el-mezbūr, ber-mūceb-i vakfiyye
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
Meblağ-ı mezkūr mu‘āmelede iken biñ beş yüz akçası zāyi‘
olup ve biñ beş yüz akçadan biñ akça ile ihrāk olan dükkān
yapılup bi'l-fi‘l beş yüz akçası mevcūddur. Mu‘āmele olunup
mescid-i mezkūr çerāğına ve hasırına sarf olunur. Zāyi‘ olan
biñ beş yüz akça dahi tahsīl olunduğu takdīrce mu‘āmele
olunup mescid-i mezkūruñ ta‘mīrine ve çerāğına ve gayrı
levāzımına sarf olunur, ber-mūceb-i vakfiyye.
Vakf-ı Sākī Hızır
Dükkān, 7 bāb, fī-sene
Ma‘mūr, 3 bāb
156
Harāb, 4 bāb
Zikr olan dükkānları kadīmü'z-zamānda mezkūr Sakkā Hızır,
Kulfal ve Mahmūd ve Mustafā nām kimesnelere vech-i
ma‘āşlariçün vakf idüp Gelibolu kādīsi vakfiyyesi mūcebince
ve Bāb-ı Sa‘ādet'den mukarrer-nāme vardır. Ba‘dehu mezkūrān intikāl idicek ol vakt ‘arz ile vākıf rūhiçün cüz’ ta‘yīn
olunmuş. El-hāletü hāzihi dekākīn-i mezkūre Mevlānā Şeyh
Hüsām bin Mevlānā Muhyi'd-dīn tasarrufundadır. Berāt ile.
Vakf-ı Mescid-i Hoca Hamza
Mütevellī el-hāletü hāzihi Nebī bin Durmuş, bā-berāt-ı sultānī.
Kārbān-sarāy, der-Bāzār-ı Tahıl, fī-sene
600
Dükkān, 6 bāb, fī-sene
600
Mukāta‘a-i zemīn-i hānehā, 7 bāb, fī-sene
300
Nakdiyye-i akça ki Hadīce nām hātūn mezkūr mescide vakf
itmişdir
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
300
Cem‘an
1.800
s. 443
Vakf-ı Akdüvī binti Hallāc Ahmed
Zikr olan dükkānlaruñ icāresinden kalīl ve kesīr ne hāsıl
olursa mescidde imām olan üç günde bir cüz’ okuyup sülüsān
tasarruf ider ve sülüs-i āhar Tahıl bāzārında Na‘l-bend dükkānı ardında vāki‘ olan maslak içün meşrūtdur.
el-Masraf
İmām, fī-sene
Mü’ezzin, fī-sene
Bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
Cem‘an
1.080
540
60
360
2.040
Vakf-ı Mescid-i Dāvud bin ‘Ādil
Mezkūr mescidde imām ve mü’ezzin olan mütevellīdir.
Hāne, 1 bāb, fī-sene
36
Dükkān
Ma‘mūr, 2 bāb, fī-sene
96
Battāl, 1 bāb
Yekūn
132
el-Masraf
Meremmetden zāyid ne kalursa imām ve mü’ezzin mutasarrıf ola
ve çerāğa sarf oluna deyü vakfiyyede şart ve ta‘yīn olunmuşdur.
Vakf-ı Murād bin Tur ‘Alī
Mezkūr ‘Ādil-oğlu mescidi çerāğına komuşdur. be-Ma‘rifet-i
İskender, birāder-i Murād el-mezbūr.
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Vakf-ı Ahmed bin ‘Abdullāh
Mezkūr mescidüñ çerāğı içün vakf itmişdir. Mü’ezzin kim ise
çerāğa hidmet ide ve mütevellī olan zāyid ne kalursa kendü
tasarruf ide.
Dükkān, 1 bāb, fī-sene
84
Hāne, 1 bāb, fī-sene
48
Vakf-ı Mü’ezzin Muhyi'd-dīn ki
Zikr olan dükkān ve oda zevāyidden hāsıl idüp mezkūr mescidüñ meremmeti içün vakf itmişdir.
Nakdiyye
200
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
20
s. 444
Vakf-ı ‘Alī bin Hüseyin
Mezkūr ‘Alī nefs-i Gelibolu'da Emīr-Paşa mahallesinde ‘ulvī
ve süflā evler gayrı tevābi‘i ve levāhıkı ile evleri ve bir bāğı
vakf idüp erba‘a ve semānīn ve semāne-mi’e yılında vakfnāme yazdurmuş. Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki zikr olan
evler ve bāğ vākıfdan soñra mezkūruñ zevcesi ‘Ā’işe binti
Bahşī tasarrufunda ola. Bundan soñra Selçuk nām mu‘takası
ve evlādı tasarrufunda ola. Bunlaruñ inkırāzından soñra
mezkūr ‘Ādil-oğlu mescidi mesālihiçün ola. Hāliyā mezkūr
evkāfıñ sāhiblerinden kimesne kalmayup ve üzerinden zamān
geçmekle evler ve bāğ harābe müteveccihe olmağın evler ve
bāğ satılup akçası mu‘āmele olunup mescid-i mezkūr
mesālihine sarf olunur. be-Ma‘rifeti mütevellī Nebī bin Yūsuf.
Nakdiyye, ‘an-bahā-i hānehā ve bāğ-ı mezkūr
6.700
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
670
Meblağ-ı mezkūr mescidüñ meremmetine sarf olunur. Meremmet lāzım olmaduğı takdīrce mescidde imām ve mü’ezzin
kim olursa tasarruf iderler. be-Takrīr-i mütevellī el-mezbūr.
Vakf-ı ‘Alī bin Hüseyin el-mezbūr ki
İki kuyunuñ ta‘mīri içün vakf itmişdir.
Mütevellī Nebī bin Yūsuf el-mezbūr.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.000
100
167
Vakf-ı Selīme Hātūn binti Hācī İlyās ki
Kendüsi 2.000 akça vakf idüp babası dahi ol vakfa zamm içün
1.000 akça vakf idüp cümle 3.000 akçadır. Mu‘āmele-i şer‘iyye olunup mezkūr mescidde imām kim olursa vākıfe-i mezkūre
rūhiçün günde bir cüz’ okuyup mutasarrıf ola. Mütevellī Mūsā
bin Hācī İlyās el-imām-ı mescid-i mezkūr. Sahh ‘alā-zālik.
Vakf-ı Melek Hātūn binti Hācī Hızır
Mezkūr mescidde kim imām olursa günde bir cüz’ okuyup
mutasarrıf ola. Mütevellī Mūsā bin Hācī İlyās el-imām el-mezbūr.
Nakdiyye
2.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
200
Şimdiki hīnde olan imāmına ve eczāya Mūsā bin Hācī İlyās
günde iki buçuk akça ile mutasarrıfdır. Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyān'dan
berāt-ı hümāyūn virilmişdir.
Vakf-ı Hurşīd Hātūn zevce-i ‘Osmān bin Mehmed
Mütevellī, ber-mūceb-i vakfiyye Fātıma binti ‘Abdullāh,
zevce-i Mustafā bin Mehmed. Nāzır Mustafā el-mezbūr. Hācī
Hamza mescidinde mü’ezzin kim olursa vākıfe rūhiçün günde
bir cüz’ okuya deyü vakfiyyede meşrūtdur. Tārīh-i vakfiyye,
sene ‘aşer ve tis‘a-mi’e.
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
450
el-Masraf
be-Cihet-i cüz’-hān, fī-sene
300
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
150
Cem‘an
450
s. 445
Vakf-ı Mescid-i Güdük Hızır bin ‘Abdullāh
Mütevellī, el-hāletü hāzihi Ahī Bayram bin Hācī Hasan ve
hem mescid-i mezkūrda mü’ezzindir. Tārīh-i vakfiyye, sene
erba‘a ve tis‘īn ve semāne-mi’e.
Dükkān, 12 bāb, fī-sene
764
Dükkān, furun iken dükkān olmuşdur, fī-sene
60
Hāne, muttasıl-ı mescid-i mezkūr. Bir yer evi kiları ve gayrı
tevābi‘i ve levahıkı ile imām oturmağiçün ta‘yīn olunmuşdur.
ber-Mūceb-i vakfiyye.
Hāne-i ‘ulvī ve süflā gayrı tevābi‘i ve levahıkı ile, der-nezd-i
mescid-i mezkūr. Vakfiyyede şöyle meşrutdur ki kayd-ı hayātda
olduğunca kendü sākin ola. Kendüden soñra evlādı ve evlādı
evlādı sākin ola. Evlād münkatı‘ olıcak ‘utekā ve ‘utekā evlādı
sākin ola. ‘Utekā evlādı dahi münkatı‘ olıcak mescid mesālihiçün olup imām olan mutasarrıf ola deyü kayd ü ta‘yīn olunmuşdur. Hānehā-i mezkūr ‘ulvī ve süflā 6 bābān.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām ve hem günde bir cüz’ okuya, fī-sene
960
Mü’ezzin, fī-sene
360
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
48
be-Cihet-i bahā-i pīh, fī-sene
48
Vakf-ı Çeşme-i Nergis Hātūn binti ‘Abdullāh, zevce-i
Eşkünci-zāde. Baş çeşme dimekle meşhūrdur.
El-hāletü hāzihi mütevellī Hüseyin bin ‘Abdullāh, be-mektūb-ı
Kādī-i Gelibolu.
Nakdiyye ki dükkān icāresinden ve akça ribhinden tedrīciyle
hāsıl ve cem‘ olmuşdur.
el-Mevcūd, der-zimem-i nās, be-ma‘rifet-i mütevellī Hüseyin
el-mezbūr.
5.100
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
510
Dükkān, der-Bāzār-ı Bit, bāb, fī-sene
48
168
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i tilāvet-i Kur'ān-i ‘Azīm, fī-sene
300
be-Cihet-i mütevellī, vāki‘ olan hāsıldan rub‘ mütevelliye, bermūceb-i vakfiyye.
Ve el-bākī, çeşme ve dükkān meremmeti içün.
s. 446
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Doğan, mu‘tak-ı Habbāz, dermahalle-i Eflakān
Mütevellī Şīrmerd bin ‘Abdullāh, ‘an-‘utekā-i Hācī Doğan elmezbūr.
Dükkān, 21 bāb, fī-sene
1.452
Dükkān, 1 bāb, battāl
Boza-hāne ve odahā, 3 bāb, fī-sene
240
Āsiyāb-ı bādī, hacer, fī-sene
100
Furun-ı habbāz, battāl
Hāne, der-havlu-yı mescid-i mezkūr. Sāhib-i vakf otururmuş.
El-ān mütevellī oturur.
Zemīn, kıt‘a, vakfa hāsılı yokdur.
Cem‘an, ‘an-icāre-i dekākīn
1.792
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām ve hem günde bir cüz’ okur, fī-sene
1.080
Mü’ezzin ve hem günde bir cüz’ okur, fī-sene
720
Bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
60
Vakf-ı Şīrmerd bin ‘Abdullāh
Mütevellī ‘Alī bin ‘Arab, be-mektūb-ı Kādī-i Gelibolu.
Mezkūr mescidde imām ve mü’ezzin olanlar yılda birer hatme
vākıf rūhiçün okuyup ‘ale's-sevā mutasarrıf olalar deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Nakdiyye
2.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
200
s. 447
Hāne, vakf-ı Şīrmerd el-mezbūr, der-mahalle-i mezkūr.
Hayātda olduğunca kendü sākin ola, kendüden soñra zevcesi
Nefīse binti ‘Abdullāh sākin ola. Ba‘dehu mesālih-i mescid-i
mezkūr fukarā-i sālihīn içün ola, ber-mūceb-i vakfiyye.
el-Masraf, ber-mūceb-i mektūb-ı Kādī-i Gelibolu
Bahā-i pīh, fī-sene
15
be-Cihet-i mü’ezzin ki çerāğa hidmet ide, fī-sene
24
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
24
be-Cihet-i meremmet, fī-sene
9
el-Bākī, hācet oldukca meremmete sarf olunur.
36
Vakf-ı Şīrmerd el-mezbūr ki
Mahalle-i mezkūra ‘avārız mu‘āveneti içün vakf itmişdir.
Nakdiyye
100
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
10
Vakf-ı Mustafā bin Kulaguz-ı Sirozī ki
Mezkūr mescid mesālihiçün komuşdur. Mütevellī Hācī ki
mescidde mü’ezzindir.
Odahā, 3 bāb, fī-sene
108
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Koçak,
be-Ma‘rifet-i Yūsuf bin Mustafā. Mütevellī-i mescid-i mezkūr.
Nakdiyye
10.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.000
Hāne, bābān, imām ve mü’ezzin oturur.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
Mü’ezzin, fī-sene
Bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
720
240
40
Vakf-ı Hācī Mahmūd, birāder-i Hācī Koçak el-mezbūr
Mütevellī Yūsuf bin Mustafā el-mezbūr. Mezkūr mescidde
imām kim olursa günde bir cüz’ okuya. Bākī çerāğına harc oluna.
Nakdiyye
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
s. 448
Vakf-ı Devlet binti ‘Abdullāh
Mezkūr mescidde mü’ezzin olan alup vech-i ma‘āşına sarf ide.
Mütevellī Yūsuf bin Mustafā el-mezbūr, ‘an-bahā-i hāne.
Nakdiyye
1.000
100
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Vakf-ı Hācī Hızır bin Ahmed
Mütevellī el-hāletü hāzihi Mevlānā Mūsā bin Hābil. Tārīh-i
vakfiyye, sene hamse ve tis‘īn ve semāne-mi’e. Mezkūr mescidde cüz’ okuna.
Nakdiyye
8.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
800
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i cüz’-hānān, neferān, cüz’ler gayrı mescidde
okunur, fī-sene
720
be-Cihet-i bahā-i pīh, berāy-ı mescid-i Hācı-Koçak, fī-sene 20
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
60
Vakf-ı Benefşe binti ‘Abdullāh ki
Receb ve Şa‘bān ve Ramazān-ı mübārekde birer hatme
okunup tasarruf oluna, vākıfe rūhiçün. Mütevellī el-hāletü
hāzihi Yūsuf bin Mustafā, Südcü Yūsuf dimekle meşhūrdur.
Nakdiyye
1.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
100
Mescid-i mezkūr mü’ezzin okuyup tasarruf ider.
Vakf-ı Mescid-i ‘Alī-Fakīh bin Mezīd-Fakīh
Mütevellī el-hāletü hāzihi Ahmed bin Hācī İlyās.
Nakdiyye, der-uhde-i Ahmed el-mütevellī el-mezbūr. Meblağ-ı
mezkūr asılda kırk biñ akça imiş. Yiğirmi biñ akçası merhūm
Sultān Mehmed Hān zamānında Hızāne-i ‘Āmire içün alınmış.
el-Mevcūd
10.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
2.000
el-Masraf, be-ma‘rifet-i Ahmed el-mezbūr
İmām ve hem günde bir cüz’ okur, fī-sene
1.080
Mü’ezzin, fī-sene
540
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
200
Nāzır, fī-sene
100
Bahā-i pīh ve hasır ve meremmet, fī-sene
80
s. 449
Vakf-ı Mescid-i Muhyi'd-dīn bin Hüseyin-Bennā
Mezkūr mescidde kim imām olursa mütevellīdir.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Hānehā, 6 bāb, fī-sene
Cem‘an
3.000
450
276
726
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
408
120
Mü’ezzin, fī-sene
Bahā-i pīh, fī-sene
24
Cem‘an
562
el-Bākī
164
Bāki-yi mezkūr mescidüñ ve odalaruñ meremmetine sarf olunur.
Vakf-ı Mescid-i diğer Muhyi'd-dīn bin Hüseyin Bennā elmezbūr
Nakdiyye
400
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
60
Dükkān, 4 bāb, fī-sene
172
Cem‘an
232
el-Masraf
Her ne hāsıl olursa sülüsān imām ve sülüs mü’ezzin alur.
s. 450
Vakf-ı Hācī Mürüvvet bin Bāyezīd eş-şehīr be-Fotacı
Mütevellī Mevlānā Mūsā bin Hācī Hābil. Eczā’ okumağiçün
ta‘yīn olunmuşdur.
Nakd akça ki asılda Çokalcılu-deresi'nde bir pāre bāğ imiş. Hayli
zamāndan berü kādī ve cemā‘at ma‘rifeti ile satılmış. Tārīh-i
vakfiyye, sene semānīn ve semāne-mi’e.
11.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.100
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
der-Mescid-i Sinān-ı Dırāz, berāy-ı cüz’, fī-sene
360
der-Mescid-i Uzunca-İbrāhīm-Re’īs, berāy-ı cüz’, fī-sene
360
der-Mescid-i Kilise, berāy-ı cüz’, fī-sene
el-Bāki
Mezkūr Kilise mescidiniñ çerāğına sarf olunur.
360
20
Vakf-ı Medrese-i merhūm Balaban-Paşa, der-Gelibolu
Mütevellī el-hāletü hāzihi İshāk bin Ahmed, bā-berāt-ı hākānī.
Tārīh-i vakfiyye, sene sitte ve erba‘īn ve semāne-mi’e.
Nakd akça ki asılda vakfiyye mūcebince 30.000 akça olup
soñra ba‘zı zāyi‘ olup ve ba‘zı dahi dükkānlar binā olup
defter-i ‘atīk mūcebince 4.000 akça kalup dururmuş. Meblağ-ı
mezkūr dahi ba‘zı meremmete sarf olunup ve ba‘zı zāyi‘ ol1.500
mağıla el-ān bākī mevcūd
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
150
Hammām-ı çifte, der-mahalle-i Çukur-bostān
4.500
Dekākīn, der-pīş-i kal‘a-i Gelibolu, 3 bāb
1.120
Cem‘an
5.770
s. 451
el-Masraf-ı medrese-i mezkūre, ber-mūceb-i vakfiyye
Mevlānā müderris, fī-yevm
8
Mu‘id, fī-yevm
1,5
Hücerāt, 10 bāb, fī-yevm
5
İmām-ı mescid-i medrese, fī-yevm
3,5
Berāy-ı cüz’
1
Mü’ezzin-i mescid-i mezkūre, fī-yevm
2,5
Berāy-ı cüz’
1
be-Cihet-i tevliyet, fī-yevm
2
Cem‘an
Fī-yevm
26.5
Fī-sene
9.540
169
Ammā şimdiki hīnde vāki‘ olan hāsıl bu tertīb üzere sarf olmağa vefā itmemeğin hāsıl olduğuna göre hāllü hālince tasarruf olunur.
Vakf-ı Zāviye-i Debbāğ-Ahī-Muslihü'd-dīn bin Ahī Tañrıvirmiş.
Mütevellī el-hāletü hāzihi Ahī Bāyezīd bin Hācī Hamza. Her
ne harc olursa mezkūruñ ma‘rifeti ile olur. Tārīh-i vakfiyye,
sene tis‘a ve hamsīn ve semāne-mi’e.
Dükkān-ı debbāğ, bābān
Āsiyāb-ı palamud ve dükkān, der-mahalle-i mezkūr
Mezkūr dükkānlar ve değirmen bir yerden icāreye virilür.
Fī-sene
500
Odahā, 4 bāb, fī-sene
312
Dükkān, 3 bāb, fī-sene
360
Cem‘an
1.172
Vakf-ı mezkūruñ asılda nakd akçası dahi var imiş. Ba‘zı dükkānlar satun alınup ve ba‘zı meremmete sarfolunup ve ba‘zı
zāyi‘ olmağile bi'l-külliye akça kalmayupdurur.
el-Masraf
Bahā-i güşt, fī-sene
360
Bahā-i nān, fī-sene
180
Bahā-i gendüm, berāy-ı aş, fī-sene
120
Bahā-i hīzem, fī-sene
156
Bahā-i nemek, fī-sene
12
60
Ücret-i sakkā, berāy-ı matbah, fī-sene
Bahā-i şem‘, berāy-ı matbah ve zāviye, fī-sene
54
Ücret-i tabbāh, fī-sene
180
Ücret-i sakkā, berāy-ı maslak ve zāviye, fī-sene
240
s. 452
Vakf-ı Mescid-i Ahmed Çelebi bin Hızır Bey
Çelebi kendüsi Burusa'da müftīdir. Nāzır el-hāletü hāzihi
‘Abdu'l-Kerīm bin ‘Abdullāh, ‘an-‘utekā-i Hoca Sinān Paşa,
birāder-i Ahmed Çelebi el-mezbūr. Vakf-nāme görülmedi.
Baş-hāne, der-pīş-i Gelibolu, bāb, fī-sene
2.520
Hammām, der-mahalle-i Sofuca-Halīl. Yeñi binā olunup sene
ihdā ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e Zi'l-hiccesiniñ beşinci gününde
3.300
icāreye virilmiştir. Fī sene
Zikr olan hammām Burusa'da olan medreseye vakfdır.
el-Masraf
be-Cihet-i imām, fī-yevm [fī-sene]
1.080
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
360
be-Cihet-i mukāta‘a-i zemīn-i baş-hāne ki Ahī-Devle zāviyesi
evkāfına müte‘allık vakf yerdir. Mukāta‘a ol vakfa virilür. Fīsene
360
Yekūn
1.800
el-Bākī
720
Bāki-yi mezkūr baş-hāne meremmetine sarf olunur. Zāyid
olduğu takdīrce hıfz olunur durur.
Vakf-ı Medrese-i Mihaliç-Hatīb
Mütevellī el-hāletü hāzihi Seyyid Muslihü'd-dīn bin Şemsü'ddīn, ber-mūceb-i vakfiyye. Evlād-ı ‘asabedir. Tārīh-i vakfiyye,
sene sitte ve ‘ışrīn ve semāne-mi’e.
Kārbān-sarāy, der-bāzār-ı Ard, der-pīş-i muttasıl-i dekākīn, 5 bāb,
fī-sene
960
Mahzen, der-bāzār-ı Māhī, bāb, battāl
Meyhāne, bāb, fī-sene
60
Dükkān, 22 bāb (5 bābı battāl), fī-sene
1.284
170
s. 453
Odahā, 4 bāb (üçü battāl), fī-sene
60
Cem‘an, ber-nī-mūceb
2.364
Şimdi evkāf-ı mezkūr harāb ta‘mīre muhtāc olmağın vazīfe-i
mürtezika rakabeye dutulup zikr olan medrese ve dekākīn ve
gayrı evkāf ta‘mīr oluna deyü Bāb-ı Sa‘ādet'den hükm-i
hümāyūn vārid olmuşdur. Evkāf ma‘mūr olduğu takdīrce hāsıl
ziyādedir.
el-Masraf
be-Cihet-i müderris-i medrese, fī-yevm
6
Talebe, fī-yevm
4
be-Cihet-i cābī, fī-yevm
2
Cihet-i bahā-i pīh, fī-şehr 2, fī-sene
24
Vazīfe-i huffāz, 3 neferan, fī-sene
600
Ücret-i sakkā, fī-sene
132
Hāsıl vefā eyledüği takdīce mezkūr üzre tamam sarf olunur.
Şöyle ki vefā itmezse mecmū‘ hāsıldan hakk-ı tevliyet ‘öşr-i
mahsūl çıkar ve ücret-i sakkā tamam virilür. Mā-bākī ne kalursa
nısfın müderris alur ve bākīden rub‘ talebeye virilür ve bāki-yi
diğer cüz’-hān ve cābī alur. Bu üslūb üzre mutasarrıf olurlar.
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Ahmed bin İskender
Mütevellī el-hāletü hāzihi veledeş Hasan Çelebi ve nāzır Hızır
bin ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Hācī Ahmed el-mezbūr. Tārīh-i
vakfiyye, sene erba‘a ve tis‘a-mi’e.
der-Asl-ı nakd akça
400.000
Vakfiyye mūcebice asılda bu mikdār akça vakf olunmuş iken
vākıfıñ hāl-i hāyatında mu‘āmeleye alan kimesneler zimmetinde zāyi‘ olandan gayrı şimdiki hīnde mevcūd akça 208.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
20.400
Dükkān, 5 bāb, fī-sene
1.880
Oda, 3 bāb, fī-sene
216
Hücerāt, der-harem-i mescid ki talebe oturur, ber-mūceb-i
vakfiyye kirāya virilmez, 3 bāb.
s. 454
Hāne, muttasıl-ı mescid-i mezkūr. Süflā evler kiları ve havlusu
ve gayrı levāhıkı ile imām oturur, ber-mūceb-i vakfiyye.
Hāne, der-mahalle-i Kılabudancı-zāde. Büyük yer evi, suffesi
ve odaları ve gayrı tevābi‘i ve havlusu ile vākıfıñ zevcesi
Kadem Hātūn'a meşrūtdur. Andan soñra evlādına ola. Sahh.
Hāne, der-kurb-i mescid-i Kılabudancı-zāde. ‘Ulvī ve süflā
evler āhūru ve furunu ve gayrı tevābi‘i ile vākıfıñ evlādına ve
evlādı evlādına meşrūtdur. Evlāddan soñra mescid mesālihiçün ola.
el-Masraf
ber-Mūceb-i tevzī‘-nāme-i kādī-i Gelibolu ki ihdā ‘aşer ve
tis‘a-mi’e yılında ber-mūceb-i hükm-i şerīf-i ‘ālīşān tevzī‘
idüp mütevellī-i mezbūr eline tevzī‘-nāme virmiş. Sahh.
be-Cihet-i imām, fī-sene
1.080
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
720
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
2.880
be-Cihet-i nāzır, fī-sene
1.080
be-Cihet-i meremmet, fī-sene
720
be-Cihet-i kürsī-hān, fī-sene
360
be-Cihet-i sakkā ve çerāğ, fī-sene
360
be-Cihet-i cüz’-hānān, 3 nefer, fī-sene
1.080
Cem‘an masraf, ber-nī-mūceb
7.280
el-Bākī
15.016
Masārif-i mezkūr asılda vakf-nāme mūcebince cihet-i
mütevellī yevmī on akça ve cihet-i imām yevmī dört akça ve
mü’ezzin yevmī üç akça ve cihet-i kayyum yevmī bir akça ve
kürsī-hān bir akça ve çerāğ yağı ve hasır içün yevmī bir akça
ve ücret-i sakkā yevmī bir akça ve üç nefer cüz’-hān yevmī
birer akça ve meremmet içün yevmī iki akça ve cihet-i nezāret
yevmī yedi akça ta‘yīn olunmuşdur. Ammā akçaya noksan
gelicek Gelibolu kādīsına zāyi‘ātın teftīşi içün der-i devletden
hükm-i hümāyūn vārid olmağın hükm-i hümāyūn ve şart-ı
vākıf mūcebince zikr olunduğu üzre masārıf tevzī‘ ve ta‘yīn
olunup bāki-yi mezkūr dahi asl akçanıñ noksanı itmāmı ve
tekmīli içün hükm ve ta‘yīn olunmuş. Meblağ-ı mezkūr aslı
üzre tekmīl oluncaya değin fazla-i mezbūr ayruca mu‘āmele
olunup asl-ı māla zamm olunur.
s. 455
Vakf-ı Cāmi‘-i Ya‘kūb Bey, der-mahalle-i Çamluca ve
Mescid-i diğer Ya‘kūb Bey, der-mahalle-i Çukur-bostān
be-Ma‘rifet-i mütevellī Mevlānā ‘Abdullāh Çelebi, kādī-i
Magnisa ve nāzır Muslihü'd-dīn bin Nasūh. Mezkūr Mevlānā
‘Abdullāh Magnisa'da kādī olup hāsıl ve harc-ı mezkūr Muslihü'd-dīn ma‘rifeti ile tasarruf olunur.
Dükkān, 23 bāb, fī-sene
1.578
Mahzenhā, 4 bāb ve bir mikdār yer, fī-sene
2.150
Baş-hāne, 1 bāb, fī-sene
1.980
Hammām, 2 ‘aded, fī-sene
5.000
Mukāta‘a-i zemīn, fī-sene
744
Cem‘an
11.452
el-Masraf
be-Cihet-i imām-ı cāmi‘, fī-sene
1.440
be-Cihet-i mü’ezzin-i cāmi‘, fī-sene
720
be-Cihet-i mu‘arrif-i cāmi‘, fī-sene
360
be-Cihet-i imām-ı mescid, fī-sene
900
be-Cihet-i mü’ezzin-i mescid, fī-sene
720
be-Cihet-i mütevellī, nısf ‘öşr, fī-sene
573
be-Cihet-i nāzır ki berāt-ı şāhī ile bunda ve Anadolu'da vāki‘
olan evkāfa nāzırdır, fī-sene
1.980
Cem‘an
6.693
el-Bākī
4.759
Bāki-yi mezkūr zikr olan hammāmlar ve dekākīn meremmetinden ve sā’ir harc-ı lāzimeden zāyid ne kalursa Anadolu'da vāki‘ olan ‘imārete sarf olunur. Sahh ‘alā zālik.
s. 456
Vakf-ı Mescid-i Harāccı-Hamza
Vakfiyye taleb olundukda vakfiyyesi zāyi‘ olmuşdur deyü imām
ve mü’ezzin cevāb virildiler [verdiler]. Vakfiyye görülmedi.
Dükkān, 6 bāb
Cem‘an ‘an-icāre-i dekākīn
1.920
Zikr olan dükkānlardan gayrı Anadolu tarafında Bayramderesi'nde78 vakf köyü vardı[r]. Köyüñ mahsūlünden cem‘
olunup mu‘āmele olunan 10.000 akça mu‘āmelesinden 1.000
akça ve köy hāsılından 2.334 akça ve dükkānlar kirāsıyla
defter-i ‘atīkde 5.054 akça hāsıl kayd olunup cümle-i hāsıldan
şehirde olan mescide ve Anadolu cānibinde olan kārbānsarāya meremmet hācet olıcak mütevellī ma‘rifeti ile meremmet olup ve vezā’if virildikden soñra bākī zevāyid cem‘ olunup
hıfz olunur deyü kayd olunmuşdur. Semān ve tis‘a-mi’e yılında
berāt-ı hümāyūnile tevliyete gelen ‘Īsā Bālī bin Yūsuf'a
78
BOA, TD 166, s. 242'de bu köy Biga livasına tabi Lapseki kazasına
bağlıdır.
mütevellī-i sābık olan ‘Alī bin Mustafā köy mahsūlātından ve
akça mu‘āmelesinden cem‘ olan akçadan 18.385 akça nakd ve
12.416 akça defter ile zimem-i nāsdan cem‘an 30.800 akça
teslīm idüp mezkūr ‘Alī bunuñ üzre hüccet aldukdan soñra
meblağ-ı mezkūr evkāf-ı mezbūreye mütevellī olan mezkūr ‘Īsā
Bālī ve Hādim Mūsā dimekle meşhūr kimesnelerüñ arasında
bi'l-külliye zāyi‘ olmuşdur. Mezbūrān ‘Īsā Bālī ve Hādim
Mūsā bu husūsuñ istisfārı ve teftīşi içün taleb olundukda
gaybet idüp surete gelmediler. Sahh zālik.
el-Masraf, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
İmām, fī-yevm 3, fī-sene
[1.080]
Mü’ezzin, fī-yevm 2, fī-sene
[720]
be-Cihet-i tevliyet, fī-yevm 2, fī-sene
[720]
Bahā-i pīh ve hasır, fī-şehr 10, fī-sene
120
Şimdiki hīnde zikr olan vezā’if hāsıl olduğuna göre dükkānlar
icāresinden virilür. Anadolu'da olan köy zevāyid-hor
tasarrufundadır berevātıyla. Köyüñ hāsılından berüye nesne
virilmemeğin hāsıl harca vefā eylemeyüp ta‘mīr olunmaduğıyla mescid bi'l-külliye harābe müteveccih olmuşdur.
Vakf-ı Şīrmerd bin ‘Abdullāh
Mütevellī veledeş Yūsuf, ber-mūceb-i vakfiyye. Evlāddan soñra
Harāccı-Hamza mescidinde imām kim olursa mütevellī ola.
Nakdiyye
1.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
150
Mescid-i mezkūrda imām olan vākıf rūhiçün günde bir cüz’
okuyup meblağ-ı mezkūra mutasarrıf ola, ber-mūceb-i
vakfiyye.
s. 457
Vakf-ı Hācī İsmā‘īl bin ‘Abdullāh eş-Şa‘īrī
Berāy-ı eczā’ ki iki cüz’ Hazret-i Resūl (a.s) rūhiçün ve bir
cüz’ vākıf rūhiçün ve bir vākıfıñ kızı rūhiçün ve bir cüz’ cemī‘-i
ümmet-i Muhammed rūhiçün okuna ve eczā’-i mezkūre
Harāccı-Hamza mescidinde okuna, ber-mūceb-i vakfiyye. Elhāletü hāzihi mütevellī Devlet binti ‘Abdullāh, zevce-i vākıf elmezbūr. Tārīh-i vakfiyye, sene 904.
Nakdiyye
30.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
3.000
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i cüz’-hānān, 5 neferan, fī-sene
1.750
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
700
be-Cihet-i nāzır, fī-sene
350
be-Cihet-i Devlet binti ‘Abdullāh, zevce-i vākıf el-mezbūr, bermūceb-i vakfiyye, fī-sene
200
Cem‘an
3.000
Vakf-ı Hasan Re’īs, Uzunca Hızır-oğlu dimekle meşhūrdur.
Mütevellī ‘Ā’işe Hātūn, zevce-i Hasan Re’īs el-mezbūr,
vakfiyye mūcebince.
Nakdiyye
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
600
Vakf-ı mezkūruñ vakfiyyesi görülüp vakf-nāme mūcebince
asılda meblağ-ı mezkūr 10.000 akça olup on bir üzre
mu‘āmele olunup Harāccı-Hamza mescidinde kim imām
olursa vākıfıñ kızı Sultān Paşa rūhiçün günde bir cüz’ okuya
ve mü’ezzin vākıf rūhiçün bir cüz’ okuya, bir cüz’ ‘Ā’işe
Hātūn rūhiçün okuna. Üçer yüz akça eczā’ okuyanlara virilüp
ve yüz akça mütevellīye virile deyü meşrūtdur ve tevliyet
hayātda olduğunca kendü tasarrufunda olup kendüden soñra
zevcesi ‘Ā’işe Hātūn mütevellī ola deyü meşrūtdur. Tārīh-i
vakfiyye, sene erba‘a ve tis‘a-mi’e.
171
el-Masraf, ber-mūceb-i vasiyet-i vākıf el-mezbūr
be-Cihet-i cüz’ ki Harāccı-Hamza mescidinde imām ve mü’ezzin olan vākıf rūhiçün günde birer cüz’ okuyup meblağ-ı
mezkūruñ 300 akçasına imām ve 300 akçasına mü’ezzin mutasarrıf ola.
Vakf-ı Hasan Re’īs el-mezbūr ki
Deñiz kenārında ‘alāmet içün gicede fenar yanar.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Meblağ-ı mezkūr yanan fenar yağına sarf olunur.
1.000
100
s. 458
Vakf-ı Hasan Re’īs el-mezbūr ki
Mescid-i mezkūre çerāğı içün komuşdur.
Nakdiyye
200
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
20
Hāne, vakf-ı Hasan Re’īs el-mezbūr ki zikr olan fenar hidmetin
kim iderse sākin ola. Bir yer evi ve öñünde hayatı ve çevre
havlusu ile.
Vakf-ı Kutlu Hātūn ki
Mescid-i mezkūrda imām ve mü’ezzin kim olursa ikisi günde bir
cüz’ okuyup mutasarrıf olalar. Mütevellī Mustafā bin Hācī Ahmed.
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
350
el-Masraf
be-Cihet-i cüz’
300
be-Cihet-i mütevellī
50
Vakf-ı Hācī İsmā‘īl bin ‘Abdullāh el-mezbūr ki
Mahalle-i mezkūre ‘avārızı mu‘āveneti içün ta‘yīn idüp vakf
itmişdir. Mahalle halkı nāzırdır. Mütevellī el-hāletü hāzihi
Mustafā bin Ahmed.
Nakdiyye
1.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
150
Vakf-ı Hācī İsmā‘īl el-mezbūr ki
Mescid-i mezkūr çerāğı içün vakf itmişdir. Mütevellī Mustafā
bin Ahmed.
Nakdiyye
250
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
25
Vakf-ı Tur Paşa Hātūn ki
Mescid-i mezkūr çerāğı mesālihi içün komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
250
25
Vakf-ı Hācī Hüseyin ki
Mahalle-i mezkūre ‘avārızı mu‘āveneti içün ta‘yīn itmişdir.
der-‘Uhde-i Hasan veled-i vākıf el-mezbūr.
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
63
Vakf-ı Sāre Hātūn
Hāne-i ‘ulvī ve süflā, der-nezd-i mescid-i mezkūre. İmām kim
olursa sākin olur. Ber-mūceb-i vakfiyye.
Hāne-i diğer, muttasıl. Asılda mescid-i mezkūre çerāğı içün
vakf olunup ba‘dehu harābe müteveccih olup ta‘mīre kābil
olmamağın cemā‘at ittifākıyla satılmışdır.
an-Bahā-i hāne-i mezkūr, nakdiyye
400
172
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Meblağ-ı mezkūr çerāğa sarf olunur.
40
s. 459
Vakf-ı Topcı Mustafā bin ‘Abdullāh ki
Mezkūr mescid çerāğı içün komuşdur. der-‘Uhde-i Pīrī Çelebi,
ser-topcıyān-ı kal‘a-i Gelibolu.
Nakdiyye
200
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
20
Vakf-ı Mescid-i Sinān-Bey, birāder-i Saruca Paşa
Mescid-i mezkūra imām ve mü’ezzin kim olursa mütevellī
hidmetin imām ve mü’ezzin gözedir. Mukarrer mütevellī yokdur.
Nakdiyye
11.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.100
el-Masraf
İmām, fī-sene
720
Mü’ezzin, fī-sene
360
Bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
20
Vakf-ı Ümmühānī Hātūn binti Cerrāh Karaca ki
Mescid-i mezkūrda imām ve mü’ezzin kim olursa altı ay
imām ve altı ay mü’ezzin cüz’ okuyup mutasarrıf olalar.
Mütevellī el-hāletü hāzihi Cerrāh Karaca el-mezbūr
Nakdiyye
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
Minhā
be-Cihet-i hāndān-ı cüz’, fī-sene
360
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
40
Vakf-ı Cerrāh Karaca el-mezbūr ki
Mahalle-i mezkūre ‘avārızı mu‘āveneti içün vakf itmişdir. elHāletü hāzihi mütevellī girü kendüdür.
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Vakf-ı Mescid-i Emīr Paşa
Nakdiyye, ber-mūceb-i hikāyet-i kuzāt
‘an-vakf-ı Muhtereme binti Emīr Paşa, berāy-ı cüz’
‘an-vakf-ı Nevrūz Hātūn binti ‘Abdullāh, berāy-ı cüz’
‘an-vakf-ı Nasūh Re’īs bin Bektaş Re’īs, berāy-ı cüz’
Yekūn
2.128
3.000
3.000
8.128
s. 460
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
813
Dükkān, bābān, fī-sene
288
Hāne-i ‘ulvī ve süflā ve gayrı levāhıkı ile mahalle-i mezkūrda
İncü nām hātūn mescid-i mezbūre mesālihi içün vakf itmişdir.
Hāsılına imām mutasarrıfdır, ber-mūceb-i vakfiyye, fī-sene 60
Vakf-ı Hācī Ya‘kūb ki
Mescid-i mezkūr çerāğına vakfdır.
Dükkān, 1 bāb, fī-sene
el-Masraf
Eczā’-hānān, mescidde imām olan okur ve hem imāmet ider.
60
Vakf-ı Fātıma Hātūn binti Hallāc Ahmed el-‘Āmil ki
Cüz’ okunmak içün ta‘yīn olunmuşdur, ber-mūceb-i vakfiyye.
Günde altı nefer kimesne birer cüz’ okuyup tasarruf iderler.
Nakdiyye
20.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr fī-sene
2.000
el-Masraf
Tevliyet eczā’ okuyanlar zabtında ve tasarrufunda olup
meblağ-ı mezkūr cümlesiniñ ma‘rifeti ile mu‘āmele olunup
ribhin aralarında ber-vech-i münāsafa taksīm ideler deyü vakfiyyede ta‘yīn ve şart olunmuşdur. el-Hāletü hāzihi ber-mūceb-i
vakfiyye ‘amel olunur.
Vakf-ı Mescid-i Kılabudancı-zāde
Mütevellī olmaduğı ecilden mahalle-i mezkūre cemā‘ati
rızāsıyla Yiğitbaşı Hasan bin ‘Abdullāh mütevellī nasb olunmuşdur, kādī ma‘rifeti ile.
Nakdiyye, asılda 10.000 akça olup mu‘āmelede zimem-i nāsda
zāyi‘ olup bu mikdār kalmışdır.
8.000
800
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Mukāta‘a-i zemīn-i hānehā, fī-sene
84
Zemīn-i hānehā, der-mahalle-i Debbāğīn, fī-sene
72
el-Masraf
İmām, fī-sene
720
Mü’ezzin, fī-sene
480
be-Cihet-i pīh ve hasır
15
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
200
s. 461
Vakf-ı Hācī Şemsü'd-dīn bin İskender
Mescid-i mezkūra kim imām olursa günde bir cüz’ okuyup
mutasarrıf ola deyü vakf itmişdir.
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
Vakf-ı Kirişçi Ahmed
Mezkūr mescidde imām olan günde bir cüz’ okuyup mutasarrıf ola deyü ta‘yīn olunmuşdur.
Nakdiyye
3.000
300
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Vakf-ı Hācī Karaca
Mezkūr mescidiñ çerāğı içün vakf itmişdir.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Vakf-ı Hācī Ya‘kūb
Mezkūr mescidiñ çerāğına vakf idüp komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.000
100
200
20
Vakf-ı merhūm mağfūr Hāss Ahmed Bey, der-Gelibolu
Zāviye ve hem mesciddir. Namāz kılınur, der-kurb-i hāne-i
Ahmed Bey el-mezbūr. Diğer mescid, der-mahalle-i Çukurbostān. Bu mescid asılda mahalle mescidi olup soñra Cum‘a
olmağın ehl-i vezā’ifiniñ cihetleri vakfiyyede ta‘yīn olandan
şimdi zāyid olmuşdur. Mütevellī el-hāletü hāzihi Emīne Hātūn
binti Mustafā Çelebi bin Ahmed Bey el-mezbūr. Vekīl-i
mütevelliye-i mezbūre Hācī Murād. Evkāf-ı mezkūre dāhilinde
vāki‘ olan re‘āyā ‘avārız-ı dīvāniyyeden mu‘āf olmağiçün ahkām-ı şerīfeleri olup cemī‘-i ‘avārızdan mu‘āf ve müsellem
olalar deyü buyrulmuşdur. Sahh zālik.
Hammām-ı çifte, fī-sene, el-āhletü hāzihi
11.000
3.368
Dükkān, 46 bāb, (5 bāb Battāl), fī-sene
Mahzen, 3 bāb, fī-sene
358
Mahzen, 1 bāb, dükkān 2 bāb, fī-sene
356
s. 462
Hāne-i deve-damı ve bir dükkān, fī-sene
372
Dolab-hāne, der-mahalle-i Debbāğīn, fī-sene
60
Kārbān-sarāy, fī-sene
1.400
Hāne, 10 bāb, fī-sene
1.346
Bāğāt, der-kurb-i çeşme-i Divriği, nezd-i şehr-i Gelibolu, fīsene
175
‘an-Mukāta‘a-i zemīn ki mezkūr bāğāt yerinden olup Sinān-Paşa
merhūmuñ zāviyesi binā olunmuşdur, fī-sene
100
Mezkūr yüz akça Sinān Paşa evkāfından alınur ve mukāta‘a-i
mezkūre yılda yüz akça alınmak üzre hüccet vardır. Sahh
zālik.
Çiftlik, der-kurb-i Kozlu-dere, Tekfur-pıñarı dimekle
meşhūrdur. Merhūm mağfūr Sultān Murād Hān tābe-serāhu
zamānında merhūm Hāss Ahmed Bey'e hībe ve temlīk olunup
sitte ve hamsīn ve semāne-mi’e yılında merhūm Sultān Mehmed
nevverellahu merkadehudan mukarrer-nāme virilmiş hudūd-ı
erba‘ası ol mukarer-nāmede ma‘lūm ve mezkūrdur ve dahi
sitte ve semānīn ve semāne-mi’e yılında merhūm Sultān
Bāyezīd Hān hazretlerinden ve tis‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e yılında
pādişāhımız e‘azallahu ensārahu hazretlerinden mukarrernāme-i hükm-i hümāyūn sadaka olunmuşdur. Bu husūsiçün
ellerinde olan ahkām-ı şerīfe görüldü. Sahh zālik.
Re‘āyā, nefer 6
Kāsım, nev-müslimān
Hāsıl, der-çiftlik-i Tekfur-pıñarı, iki bāğçe ve pıñar ayağında
olan sazlık ve çayır ve sebzevāt ve besātīn, fī-sene
1.240
Çiftlik-i diğer, Dülger-burnu'nda bir çiftlik ki hāsılı Tekfurpıñarında bile dāhildir. Mezkūr Tekfur-pıñarında olan hudūd-ı
evkāfda zikr olandan gayrı vakf-ı evlāddır, ‘an-kadīm. Vakfa
ta‘yīn olunan vakf içün zabt olunup mā-‘adāsı vakf-ı evlādlık
üzre tasarruf olunur bi-vechin mine'l-vücūh hāricden dahl ve
ta‘arruz olunmaya deyü ahkām-ı şerīfde buyrulmuşdur.
Mukāta‘a-i zemīn ki Büyük-pıñar'dan Karaca-değirmen'e
varınca, iki bāğçe yeri Sinān Bey tasarrufunda olup bir mikdār
sebzevāt olunup ve bir mikdār sazlık ve çayır hāsıl olur olmaz,
maktū‘ virür, fī-sene
20
s. 463
Çiftlik-i Müsellem Aydın, der-kurb-i Mıgalkara, der-karye-i
Köse-Yūnus.
Re‘āyā, nefer
6
Hāsıl, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi
300
Bāğ, hālī
Āsiyāb, fī-sene, gayr ez-mukāta‘a-i zemīn
370
Hammām, hisse-i Ahmed Bey
350
Cem‘an
20.495
Minhā
Berāy-ı batālet-i hammām ve odahā ve dekākīn ki ba‘zı günlerde mu‘attal olup hāsıldan aşağa varılur.
495
el-Bākī, ber-nī-mūceb
20.000
el-Masraf
be-Cihet-i imām-ı cāmi‘ ma‘a cüz’, fī-sene
1.440
be-Cihet-i mü’ezzin-i cāmi‘, fī-sene
720
be-Cihet-i mu‘arrif-i cāmi‘, fī-sene
360
be-Cihet-i imām-ı mescid-i zāviye ma‘a cüz’
1.440
be-Cihet-i mü’ezzin-i mescid-i zāviye ma‘a cüz’
1.080
be-Cihet-i Mevlānā Muhyi'd-dīn, berāy-ı cüz’
360
Kilardār-ı zāviye, fī-sene
540
Ücret-i tabbāh, fī-sene
720
173
be-Cihet-i cibāyet, fī-sene
540
be-Cihet-i nezāret ma‘a cüz’, fī-sene
1.800
Ücret-i sakkā-i matbah ve maslak, fī-sene
240
be-Cihet-i hakk-ı tevliyet, ber-mūceb-i vakfiyye cümle-i hāsılıñ
‘öşrü meşrūtdur, fī-sene, ber-nī-mūceb.
2.000
s. 464
be-Cihet-i harc-ı me’kūlāt ve gayruhu
Bahā-i nān, fī-yevm 7, fī-sene
2.520
Minhā, be-cihet-i yevmiye ki yılda altı gün virilmez.
42
Bahā-i gendüm ve erz, fī-sene
1.800
El-bākī
2.478
Bahā-i güşt, fī-sene
2.832
Bahā-i hīzem, fī-sene
1.080
Bahā-i nemek, fī-sene
60
be-Cihet-i şem‘ iki mescide ve hasır ve kāse, berāy-ı zāviye,
fī-sene
150
Cem‘an icrācāt [ihrācāt]
19.640
el-Bākī, ‘an-asl
360
Bāki-yi mezkūr meremmet içün harc olunur. Ammā emlāk-ı
evkāf her gāh meremmete muhtāc olmakdan hālī olmaduğı
ecilden ne mikdār ziyāde bākī kalursa meremmete sarf olunur.
Vakfiyyede dahi cümle harc ve masrafdan evkāfın ta‘mīri
takdīm olunmuşdur. Sahh, zālik.
Vakf-ı Mescid-i Hācī-İbrāhīm bin Mehmed
Mütevellī el-hāletü hāzihi Fātıma ve Rābi‘a bintān-ı Hācī İbrāīm el-mezbūr, ber-mūceb-i vakfiyye.
Mahzen, 3 bāb, fī-sene
576
Dükkān, bābān, fī-sene
180
Nakd akça
10.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.000
Cem‘an
1.762
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye-i mezkūre
İmām, fī-sene
600
Mü’ezzin, fī-sene
300
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
720
be-Cihet-i meremmet-i mescid, fī-sene
360
be-Cihet-i bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
60
Cem‘an, ber-nī-mūceb
2.040
ez-Ziyāde, ‘ani'l-asl
278
s. 465
Vakf-ı Hācī Bola Hātūn ki
Mescid-i mezkūra kim imām olursa vākıfe rūhiçün günde bir
cüz’ okunup meblağ-ı mezkūru vech-i ma‘āşına sarf ide deyü
vakfiyyede meşrūtdur.
Asl-ı nakd akça
3.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
350
Vakf-ı Nergis binti ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Mustafā en-Nā’ib
Hāne-i ‘ulvī ve süflā, bābān, fī-sene
240
Dükkān, bābān, fī-sene
264
Hāne-i oda, bāb, fī-sene
60
Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki icāre-i mezkūreden vāki‘ olan
hāsılınuñ sülüs Gāzī Hudāvendigār'ın Eski Cāmi‘'inde imām
olan mutasarrıf olup vākıf rūhiçün yılda dört hatme okuya ve
sülüs rakabeye ve sülüs-i āharın mütevellīye ta‘yīn idüp ve
tevliyet hākimü'l-vakt olana meşrūtdur.
174
Vakf-ı Cāmi‘-i Gāzī Hudāvendigār nevverallahu kabruhu
Ber-mūceb-i tevzī‘-nāme-i Sultān Mehmed tābe-serāhu. Elhāletü hāzihi mütevellī Mevlānā Şeyh Hüsām bin Mevlānā
Muhyi'd-dīn, bā-berāt-ı sultānī hullidet hilāfetehu.
Hammām, fī-sene
5.600
144
Dükkān, bābān, fī-sene
Yekūn
5.744
el-Masraf, ber-mūceb-i berāt-ı Sultān Mehmed Hān tābeserāhu
Hafaza-i devir-hānān, 5 neferan, fī-sene
1.800
Ser-mahfil-i cāmi‘, fī-sene
540
Mu‘arrif, fī-sene
360
Kayyum, fī-sene
360
Bahā-i hasır ve pīh, fī-sene
360
Mü’ezzin, neferān, fī-sene
1.080
Nāzır, fī-sene
720
be-Cihet-i cüz’-hānān, 3 nefer, fī-sene
1.080
İcāre-i zemīn, fī-sene
48
s. 466
İcāre-i zemīn diğer, fī-sene
48
Cem‘an
6.032
ez-Ziyāde, ‘ani'l-asl
288
Mezkūr cāmi‘iñ evkāfına tābi‘ yerden Derzīler çārsūsunda
Kuru-çeşme dimekle meşhūr Hācī Aydın yeri ki ayda dört
akça icāreye virilmişdir. İcāreden alınan dört akçai cāmi‘-i mezkūrda imām olan şimdiye değin alup tasarruf itmeğin el-hāletü
hāzihi cāmi‘iñ imāmı olan Muhyi'd-dīn alup tasarruf ider.
Vakf-ı Cerrāh Karaca bin ‘Abdullāh ki
Mezkūr mahalle ‘avārızı mu‘āveneti içün komuşdur. El-hāletü
hāzihi mütevellī dahi kendüdür.
Nakdiyye
1.000
100
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
Vakf, nefs-i Gelibolu'da Gāzī Hudāvendigār Cāmi‘i kurbünde vāki‘ olan Ahī Hamza evkāfına.
Mukaddemā cāmi‘-i mezkūra imām olan Seyyid Mehmed
mutasarrıf iken merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd Hān tābeserāhu zamānında tis‘a ve tis‘īn ve semāne-mi’e yılında
mezbūr Seyyid Mehmed tahvīlinden cāmi‘-i mezkūre imāmeti
Mevlānā Muhyi'd-dīn'e tevcīh olunup ve mezkūr Ahī Hamza
evkāfınıñ tasarrufu dahi tefvīz olunup bu minvāl üzre Bāb-ı
Sa‘ādet-āşiyān'dan berāt-ı hümāyūn sadaka olunmuş ilāyevminā hazā müşārun-ileyh Mevlānā Muhyi'd-dīn cāmi‘-i
mezbūrda imām olup Ahī Hamza evkāfına müte‘allık olan
evlerde sākin olup ber-mūceb-i vakfiyye harābını ma‘mūr
ider. Hāliyā evkāf-ı mezkūrei mūmā-ileyh Mevlānā Muhyi'ddīn tasarrufunda bulduğumuz üzre defter-i cedīde sebtolundu
ki ber-karār-ı sābık vāki‘ olan evkāfa mutasarrıf ve evlerde
sākin olup meremmete muhtāc olan yerlerin görüp gözedüp
harābesi şimdiye değin ta‘mīr idegeldikleri üzre bundan soñra
dahi ma‘mūr ideler.
Dükkān, 2 bāb, fī-sene
180
‘an-Mukāta‘a-i zemīn, fī-sene
48
s. 467
Vakf-ı Muhsine Hātūn binti Mustafā, ‘an-mahalle-i
Mescid-i Gāzī Hudāvendigār
Hāne-i ‘ulvī ve süflā iki evdir. Sundurma ve havlusu ile ve gayrı
levāhıkıyla vakfiyyesinde şöyle şart olunmuşdur ki hayātda
olduğunca vākıfe-i mezkūre kendü sākin ola. Kendüden soñra
Kadem nām ‘atīkası ve evlādı sākin olup meremmete muhtāc
olan yerlerin ta‘mīr ideler. Bu evlād münkatı‘ oldukdan soñra
Cāmi‘-i Kebīr'de her kim mü’ezzin olursa sākin olup ta‘mīr
ide. El-hāletü hāzihi mezkūr evlāddan kimesne kalmayup zikr
olan evler şart-ı vākıfe üzre cāmi‘de mü’ezzin olan sākin olup
ta‘mīre muhtāc olan yerlerin görür gözedür. Mahalle-i mezkūre cemā‘ati mütevellī ve nāzırdır.
maslahatı içün Uzgur oğlu Süleymān mülküne mahdūd bir ev
vakf idüp mezkūr kuyu pıñarınıñ arıtması ve koğası ve bākī
havāyici içün kadīmden sarf olunur. Hāliyā zikr olan ev yeri
ber-mūceb-i vakfiyye ve mektūb-ı kādī vakf olup yılda yiğirmi
dört akça mukāta‘aya virilmişdir. Mukāta‘a-i mezkūre Saru
Hayrü'd-dīn ma‘rifeti ile mezkūr kuyunuñ lāzım ve lā-büdd
olan harcına sarf olunur. Sahh ‘alā-zālik.
Vakf-ı Mescid-i Keçeci-Hācī-Mahmūd
Mütevellī el-hāletü hāzihi Hācī ‘Alī bin Kāsım.
276
Dükkān, 5 bāb, fī-sene
Nakd akça
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
600
Yekūn
876
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
600
Mü’ezzin‘, fī-sene
120
Bahā-i pīh, fī-sene
48
el-Bākī
108
İmām ve mü’ezzin vazīfesinden ve yağ bahāsından bākī ne
mikdār kalursa vāki‘ olan meremmet mesālihine ve hasıra harc
ve sarf oluna deyü vakfiyyede kayd olunmuşdur.
Vakf-ı Hācī Ayas bin Mehmed et-Tācir ki ‘Acem Hocaoğlu dimekle meşhūrdur.
Mütevellī el-hāletü hāzihi Muhyi'd-dīn bin Ahmed el-meşhūr
be-Kavaklu-zāde, tevliyet bā-berāt-ı sultānī.
Vakf-ı ‘Azīze Hātūn binti Hamza, ‘an-mahalle-i KeçeciHācī-Hamza el-mezbūr ki
Mezkūr mescidüñ ta‘mīri içün ta‘yīn idüp vakf itmişdir. Hācī
‘Alī bin Kāsım mütevellīdir.
Dükkān, 4 bāb, fī-sene
240
s. 468
Vakf-ı Hācī ‘Alī, ‘an-mahalle-i Keçeci-Hācı-Mahmūd elmezbūr.
Mütevellī Hüseyin Şemsü'd-dīn bin Yūsuf
Nakd akça
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
600
Mezkūr Keçeci-Hācī [-Mahmūd] mescidinde her kim imām ve
mü’ezzin olursa vākıf-ı mezbūr rūhiçün günde birer cüz’
okuyup meblağ-ı mezkūrdan üç yüz akçasına imām ve üç yüz
akçasına mü’ezzin mutasarrıf ola deyü vakfiyyede kayd ve
ta‘yīn olunmuşdur. Sahh zālik.
Vakf-ı Mevlānā Muhyi'd-dīn bin Hoca Nūru'd-dīn, ‘anmahalle-i Yūsuf-ı Dırāz
be-Ma‘rifet-i mütevellī İbrāhīm bin Mahmūd, ber-mūceb-i
vakfiyye-i mezkūre.
Nakdiye akça
20.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
2.000
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i cüz’-hānān, 4 nefer, fī-sene
1.200
be-Cihet-i melbūsāt, fī-sene
500
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
300
Vakf-ı Muhyi'd-dīn el-mezbūr
Bir ev hudūdu ve levāhıkı ile, der-mahalle-i Yūsuf-ı Dırāz.
Hayātda olduğunca kendü nefsine ve kendüden soñra Mahmūd nām mu‘takına ve mezkūr Mahmūd'uñ evlādına, bu evlād
münkatı‘ olıcak Uzunca-İbrāhīm mescidi çerāğı yağına, andan
soñra fukarā-i sālihīn içün ola deyü vakfiyyede meşrūtdur. Elhāletü hāzihi zikr olan ev mezbūr Mahmūd zabtındadır.
Vakf, Gelibolu'da Hüseyince-Mescid mahallesinde İbrāhīm
nām kimesne mukaddemā mahalle-i mezbūrda olan kuyu
s. 469
Hānehā, der-mahalle-i Mescid-i Cāmi‘-i Gāzī Hudāvendigār
tābe-serāhu. Bir ev ‘ulvī ve süflā ve tavanlu bir yer evi ve
suffelü bir yer evi ve iki yer evi ve bir anbār ve gayrı levāhıkı
vakf-nāmede şöyle meşrūtdur ki zikr olan evler hayātda
olduğunca kendü nefsi ile sākin olup mutasarrıf ola. Kendüden
soñra mezkūr tavanlu yer evi mu‘allim-hāne ola ve zikr olan
fevkānī ve tahtānī evlerde mu‘allim-hānede her kim olursa
sākin ola ve mu‘allim-hāne-i mezbūrda mu‘allim ve nāzır vākıf-ı
mezkūruñ ‘utekāsından Hācī Ahmed'e ta‘yīn olunmuş ve Hācī
Ahmed'den soñra evlādı mu‘allim ve nāzır ola deyü vakfiyyede kayd olunmuş ve mezkūr suffelü yer evinde mu‘allimhānede halīfe kim olursa sākin ola ve iki yer evi ve anbār
vākıf-ı mezkūruñ ‘utekā-i fukarāsı sākin olup tasarruf ide.
Anlardan soñra evlādlarına ola. Evlād münkatı‘ olıcak bu iki
ev ve Boyacılar çārsūsunda vāki‘ olan bir dükkān bile icāreye
virilüp evkāf-ı mezkūreye harc oluna deyü kayd olunmuş.
Hāliyā şart-ı vākıf üzre mezkūr tavanlu ev mu‘allim-hāne
olmuşdur ve bākī evlerde dahi vakfiyyede ta‘yīn olanlar sākin
olup tasarruf iderler. Bu mezkūrātdan gayrı vakf nakd akçadan
ve gayriden budur ki zikr olunur ve şerh kılınur. Sahh.
Nakdiyye akça
65.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
6.500
Dükkān, 1 bāb, fī-sene
120
Yekūn
6.620
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i mu‘allim ve bir cüz’ okur, fī-sene
1.800
be-Cihet-i halīfe ve bir cüz’ okur, fī-sene
1.440
be-Cihet-i nāzır ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
720
be-Cihet-i mütevellī ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
1.080
be-Cihet-i meremmet-i evkāf, fī-sene
720
be-Cihet-i bahā-i hasır ve hīzem ve āb, berāy-ı mu‘allim-hāne,
fī-sene
360
Yekūn
6.120
el-Bākī
500
Vezā’ifden ve harc-ı lāzimeden zāyid ne kalursa ‘utekā-i muhtācīn
fā’idelene, bunlar olmaduğı takdīrce mu‘alim-hāne-i mezkūrda
olan eytāma sarf oluna deyü vakfiyyede mu‘ayyen ve meşrūtdur.
s. 470
Nakd akça
3.000
Mezkūr üç biñ akçai yukaruda zikr olan 65.000 akçadan gayrı
mu‘allim-hāne-i mezkūreniñ ehl-i vezā’ifi içün ta‘yīn idüp
meblağ-ı mezkūr zimem-i nāsda bulunup vazīfeye ve gayrı
harca lāzım olduğu takdīrce zarūret çekilmeyüp bu üç biñ akça
sarf olunup girü mu‘āmele-i mezbūreden tahsīl olundukda
yerine konula. Bu üç biñ akça ‘ale'd-devām hāzır dura deyü
vakfiyyede kayd ve ta‘yīn olunmuşdur. Sahh zālik.
Vakf-ı Mescid-i Asılpaşa-Hātūn binti merhūm Saruca Bey
Mütevellī el-hāletü hāzihi Muslihü'd-dīn bin Yūsuf, ber-mūceb-i
vakfiyye.
175
der-Asl-ı Nakdiyye
15.000
el-Mevcūd
12.061
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
1.206
Meblağ-ı mezkūrdan 2.939 akça mukaddemā zimem-i nāsda
değmez yerlere virilmekle zāyi‘ olmuşdur deyü mütevellī-i
mezkūr hüccet ibrāz eyledi.
Boza-hāne, fī-sene
300
Furun, ki asılda boza-hāne idi, battāl
Dükkān, 6 bāb, fī-sene
696
Odahā, 6 bāb, fī-sene
336
Cem‘an
2.538
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
1.080
Mü’ezzin ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
720
be-Cihet-i tevliyet, fī-sene
1.080
Nāzır, bā-berāt, fī-sene
360
360
be-Cihet-i bahā-i pīh ve hasır ve meremmet, fī-sene
s. 471
Evkāf-ı mezkūrda mukayyed olan boza-hāne ve dükkānlar
kadīmü'z-zamāndan mezkūre Asılpaşa Hātūn'uñ vālidesi
Güneş Hātūn mülkü olup mezkūre Güneş Hātūn hāl-i
hayātında sene isnā ve seb‘īn ve semāne-mi’e yılında cemī‘
mā-melekini cüz’ī ve küllī her neye mālik ise hüccet-i şer‘iyye
ile kızı mezbūre Asılpaşa Hātūn'a hībe idüp temlīk itmiş.
Asılpaşa Hātūn dahi kabz idüp mālikāne mutasarrıf olup zikr
olan boza-hāne ve dükkānlara on beş biñ akça nakd ve ba‘zı
odalar zamm idüp mescide vakf idüp ve ihdā ve semānīn ve
semāne-mi’e yılında vakfiyye yazdırmış ba‘dehu sābıkan
merhūm Kavaklu Bedrü'd-dīn bu vilāyeti yazduğında Hācī
Hamza nām kimesne mezbūre Güneş Hātūn cānibinden bir
tarīkile boza-hānei ve dükkānları girü Güneş Hātūn adına
defter-i sultāniyyeye kayd itdürüp defter der-i devlete vardıkdan soñra mezkūre Asılpaşa Hātūn cānibinden zevci Ya‘kūb
el-beytü'l-mālī ve Güneş Hātūn cānibinden Hācī Hamza bu
bābda nizā‘ idüp vakfiyyeniñ teftīşi içün hükm-i hümāyūn īrād
itmeğin ol zamānda Gelibolu'ya kādī olan Mevlānā Şemsü'ddīn kaziyyei teftīş idüp ve Asılpaşa Hātūn zevci ve vekīli
Ya‘kūb el-mezbūr Hācī Hamza muvācehesinde Güneş Hātūn
mā-melekini kızı Asılpaşa Hātūn'a temlīk itdüği hībe hüccetin
ibrāz idüp ve şühūd-ı ‘udūl ile mazmūnun isbāt itmeğin evkāf
Asılpaşa Hātūn cānibine mukarrer hükm olunup hüccet-i şer‘iyye virilmiş. Hāliyā eğerçi defter-i ‘atīkde mezkūr evkāf Güneş
Hātūn adınadır. Ammā vakfiyye ile tasarruf bi'l-fi‘l Asılpaşa
Hātūn cānibinde olmağın hāli üzre defter-i cedīde sebt olundu.
Vakf-ı Ferruhşād bin Ya‘kūb
Mütevellī Muslihü'd-dīn bin Yūsuf el-mezbūr. Mezkūr mescidde imām kim olursa günde bir cüz’ okuyup mutasarrıf ola,
ber-mūceb-i vakfiyye. Sahh zālik
Nakdiyye
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
be-Cihet-i cüz’-hān, fī-sene
360
Ve el-bākī be-cihet-i tevliyet, fī-sene
40
Vakf-ı Mescid-i Kırımlu-Hızır
Mütevellī el-hāletü hāzihi Hācī Bāyezīd bin Mahmūd. Mezkūr
mahalle-i mezkūr cemā‘atinden olup hidmet-i tevliyeti hasbīdir.
Nakdiyye akça
5.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
500
Dükkān, 9 bāb, fī-sene
492
Cem‘an
992
176
s. 472
el-Masraf
İmām, fī-sene
Mü’ezzin, fī-sene
be-Cihet-i pīh, fī-sene
Cem‘an
el-Bākī
Ne zāyid olursa meremmete sarf olunur.
560
360
60
980
12
Vakf-ı Zübeyde Hātūn binti Habīb Çelebi
Mezkūr mescidde imām kim olursa vākıfe rūhiçün günde bir
cüz’ okuyup mutasarrıfdır, ber-mūceb-i vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye, sene tis‘a-mi’e. Mütevellī, ber-mūceb-i vakfiyye Kāsım
bin ‘Abdullāh. Şimdi Hācī Bāyezīd gözedür, be-ma‘rifet-i
kādı-yı Gelibolu
Nakdiyye
2.400
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
312
Onu on birer akça ikişer pula mu‘āmele olunur.
Vakf-ı Karagöz ki
Mescid-i mezkūre çerāğı içün vakf etdürürmüş.
Dükkān, bāb, fī-sene
48
Vakf-ı Mescid-i Bostāncı İne-beyi
Asılda 1.100 akça nakd ve mescid kurbünde ayda sekiz akçaya
icāre olunur iki oda vakf olup meblağ-ı mezkūr ve odalar zāyi‘
olup niteleğin kimesne yokdur.
Hāne ki mezkūr Bostāncı İne-beyi'niñ kendü evi olup imām içün
ta‘yīn itmişdir, der-kurb-i mescid-i mezkūr. Bir ev havlusu ile.
Hāne ki asılda mescid kurbünde iki oda olup şimdi iki dükkān
vardır.
s. 473
Vakf-ı mescid-i mezkūr ki Bıçakcı-oğlu dimekle meşhūr
Hācı Mehmed nām kimesne vakf itmiş.
Mütevellī el-hāletü hāzihi ‘Ā’işe binti Teberrük, zevce-i Hācī
Mehmed el-mezbūr
Nakdiyye
7.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
700
Mezkūr mescidde imām kim olursa vākıf rūhiçün ayda bir
hatme okuyup mutasarrıf ola, ber-mūceb-i vakfiyye.
Vakf-ı Hācī Mehmed el-mezbūr
Mescid-i mezkūrda mü’ezzin olan mutasarrıf ola, ber-mūceb-i
vakfiyye. Mütevellī ‘Ā’işe Hātūn el-mezbūre.
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
Vakf-ı Hācī Mehmed el-mezbūr ki
Mescid-i mezkūruñ çerāğı ve meremmeti içün vakf itmişdir.
Nakdiyye
900
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
90
be-Cihet-i bahā-i pīh
40
be-Cihet-i meremmet-i mescid
50
Dükkān, 5 bāb, fī-sene
228
Mezkūr beş dükkānıñ ikisi mescid kurbünde olan oda yerinde vāki‘
olmuşdur, sāhib-i mescidiñdir. Mescid-i mezkūrda imām olan
Muhyi'd-dīn bin Mahmūd mutasarrıfdır, ber-mūceb-i şart-ı vākıf.
Vakf-ı Hācī Mahmūd ki
Mescid-i mezkūre çerāğı içün vakf itmişdir.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
500
50
Vakf-ı Hācī Mehmed el-mezbūr.
3.000
Meblağ-ı mezkūru mezbūr Hācī Mehmed kendü hāl-i hayātında Kassāb Mehmed nām kimesneye mu‘āmele ile virmiş
mezkūr Kassāb fevt olup akça üzerinde kalmış. Kefīlleri
vardır. Hāsıl olduğu takdīrce mescide harc olunur.
s. 474
Vakf-ı Mescid-i Yūsuf-ı Dırāz bin Halīl
Mütevellī el-hāletü hāzihi Resūl bin Mu‘arrif
Nakdiyye akça
3.000
300
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Meblağ-ı mezkūruñ ribhinden mescide imām olan mutasarrıfdır,
ber-mūceb-i vakfiyye.
Nakdiyye, ‘an-evkāf-ı Yūsuf el-mezbūr
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Meblağ-ı mezbūr mescidiñ çerāğı içün konulmuşdur.
Bāğ, 2.5 dönüm
Zikr olan bāğlaruñ harācları şimdiye değin alınmayup durur.
Harābe dahi müteveccih olmuşdur.
Hāne-i ‘ulvī ve süflā, levāhıkı ve tevābi‘i ile, der-mahalle-i
Ağ-kum. Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki evlād sākin ola.
Evlād münkatı‘ olıcak imām içün mescid mesālihine ola deyü
ta‘yīn olunmuşdur. El-ān evlād sākindir.
Vakf-ı ‘Alī bin Mustafā el-Hayyāt
Mütevellī Resūl bin Mu‘arrif el-īmām el-mezbūr, ber-mūceb-i
vakfiyye.
Nakdiyye
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
Mezkūr mescidde imām olan günde bir cüz’ ve mü’ezzin yılda
iki hatme vākıf rūhiçün okuyup meblağ-ı mezkūruñ 300
akçasına imām mutasarrıf olup 100 akçasına mü’ezzin
mutasarrıf ola deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Hāne-i süflā bābān ma‘a hudūdhā, der-nezd-i mescid-i
mezkūr. Hoşkadem bin ‘Abdullāh nām kimesne vakf idüp
mesālih-i mescid-i mezkūr içün ta‘yīn itmişdir, ber-mūceb-i
vakfiyye. El-ān imām sākindir.
Hāne, der-nezd-i mescid-i mezkūr ki bir evdir, havlusu ile.
Mūytāb Hācī Bahşī nām kimesne vakf idüp mescid-i mezkūrda mü’ezzin olan içün ta‘yīn itmişdir.
Vakf-ı Hācī Bahşī el-mezbūr ki
Mescid-i mezkūr çerāğı içün vakf itmişdir.
Mütevellī İmām Resūl el-mezbūr.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
İki çerāğ yanar.
400
50
bunda bulunmadı. Bu evkāfı Mehmed Bey kendü satun alup
vakf idüp dururmuş.
Nakdiyye ki kadīmden olan nükūd her biri bir nev‘ile sürülüp
soñra bir ev satılup bu mikdār akça ev bahāsından vāki‘
olmuşdur.
Meblağ
1.900
200
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Āsiyāb-ı seyl, der-kurb-i karye-i Doñuzculu, tābi‘-i Ece-ovası,
hacerān, harābdır ve bir nice yerleri havuç-hānesiyle ve
emrūdluğuyla ‘Alī Bey oğlu İlyās'dan satun almış, mezkūr
değirmen bile.
10.000
Mezkūr çiftliğin sülüsānı bundan akdem mezkūr mescide
vakfiyyet üzre mutasarrıf olunurmuş ve sülüs-i mezkūr Mehmed Bey'üñ kız karındaşı Melik Hātūn mülkiyet üzre mutasarrıf imiş. Soñra mezkūre Melik Hātūn dahi tis‘a ve tis‘īn ve
semāne-mi’e yılında kendü hissesini dahi mescid içün vakf
idüp mescidde imām olan mutasarrıfdır, ber-mūceb-i vakfiyye.
Hāsıl-ı çiftlik-i mezkūr, fī-sene
1.050
el-Masraf, ber-nī-mūceb
İmām, fī-sene
700
Mü’ezzin, fī-sene
350
Hāne, der-mescid-i mezkūr. Bundan akdem imām ve yāhūd
mü’ezzin sākin ola deyü satun anup dururmuş. Bir evdir havlusu ile. Şimdi mü’ezzin sākin olur.
s. 476
Vakf-ı Hācī Muhyi'd-dīn bin Nūru'd-dīn ki
Mezkūr mescidde imām ve mü’ezzin olan vākıf rūhiçün günde
bir cüz’ okuyup mutasarrıf olalar. Mütevellī İbrice bin Taşkun.
Nakdiyye
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
600
Vakf-ı Rābi‘a Hātūn binti Mansūr ki
Mezkūr mescidde imām ve mü’ezzin olan günde birer cüz’
okuyup mutasarrıfdır. Mütevellī Re’īs ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Süleymān Re’īs.
Nakdiyye
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
600
Vakf-ı İlyās bin ‘Abdullāh el-Hallāc ki
Mezkūr mescidde imām ve mü’ezzin olan yılda birer hatme
okuyup mutasarrıf olalar.
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Vakf-ı Hācī Hātūn binti Hācī Mürüvvet
Mütevellī Odabaşı ‘Alī ki mezkūr mescidde mü’ezzin olan iki
günde bir cüz’ okuyup mutasarrıf ola.
Nakdiyye
1.500
150
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
s. 475
Vakf-ı İshāk bin ‘Abdullāh Üstübī ki
Mescid-i mezkūre çerāğı içün komuşdur. Mütevellī imām Resūl
el-mezbūr.
Nakdiyye
300
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
30
Çerākdan zāyid olursa hasıra harc olunur.
Vakf-ı Tur ‘Azīz Hātūn binti Hācī
‘Ulvī ve süflā evler gayrı tevābi‘iyle ve levāhıkı ile, dermahalle-i Kapudan. Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki zikr olan
evler evlād içün vakfdır. Evlāddan soñra mesālih-i mescid-i
mezkūre içün olup imām sākin ola ve tevliyet ve meremmeti
husūsu kim sākin olursa ta‘mīr ide ve mütevellī ola, bermūceb-i vakfiyye.
Vakf-ı Mescid-i Kapudan Mehmed Bey bin ‘Azīz
Mütevellī el-hāletü hāzihi Mustafā Çelebi ki mezkūr Mehmed
Bey'üñ kızı oğludur. İstanbul'dadır didiler ve vakfiyye dahi
Vakf-ı Hācī Hamza bin ‘Alī ki
Mezkūr mescidde imām olan günde vākıf rūhiçün bir cüz’
okuyup mutasarrıf ola.
177
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
3.000
300
s. 477
Vakf-ı Hızır Ağa bin ‘Abdullāh ki
Mukaddemā Gelibolu kal‘asına dizdār iken fevt olmuşdur.
Mütevellī Hācī Hātūn binti Hızır Ağa el-mezbūr, ber-mūceb-i
vakfiyye.
Dükkān, 5 bāb, fī-sene
298
Furun, 3 bāb, fī-sene
1.080
Nakdiyye akça
3.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
350
Cem‘an
1.728
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i eczā’-hānān, 3 neferan, fī-sene
1.080
be-Cihet-i sakkā, Cemşīd-oğlu mescidinde olan maslağa su
180
getirmeğiçün, fī-sene
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
100
be-Cihet-i meremmet, fī-sene
150
Cem‘an
1.510
el-Bākī
218
Vakf-ı Mescid-i Hācī Hamza el-Bezzāz veled-i Karaca
Mütevellī Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, mu‘tak-ı Hoca Bekir, bāberāt-ı hākānī.
Kārbān-sarāy ma‘a dekākīn, 6 bāb, fī-sene
1.200
Dükkān, 3 bāb, fī-sene
516
Hānehā, 2 bāb, fī-sene
84
Oda, beş oda, ikisi battāl, fī-sene
120
s. 478
Dükkān, 5 bāb, fī-sene
504
Hāne, 3 bāb, harāb
Odahā, berāy-ı fukarā
Mahzen, 1 bāb, fī-sene
72
Cem‘an
2.496
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
1.080
Mü’ezzin, fī-sene
720
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
720
Ücret-i sakkā, fī-sene
170
be-Cihet-i bahā-i pīh, fī-sene
170
Vezā’if ve ihrācāt-ı mezkūre vakfiyyede bu mikdār ta‘yīn
olunmuşdur vefā itdüğine göre şimdi bu vechile sarf olunur.
İmām ma‘a cüz’, fī-sene
720
Mü’ezzin, fī-sene
480
Mütevellī, fī-sene
480
Ücret-i sakkā, fī-sene
48
Bahā-i pīh, fī-sene
24
480
be-Cihet-i rakabe, fī-sene
Cem‘an
2.232
el-Bākī
264
Vakf-ı Mescid-i Zāviye-i Kassāb-Tat-Ahmed
Mütevellī el-hāletü hāzihi Hürremşāh Hātūn binti ‘Alī Bey.
Kendü Amasya'da olmağın nāzır be-ma‘rifet-i mütevellīye elmezbūre Mahmūd bin Mehmed, imām-ı mescid-i mezkūr.
Dükkān, 26 bāb, fī-sene
1.560
178
s. 479
Dükkān, 2 bāb, fī-sene
540
Hānehā, 10 bāb, fī-sene
576
Odahā, 7 bāb (dördü harab), fī-sene
144
Cem‘an
2.820
el-Masraf
İmām, fī-sene
720
Mü’ezzin, fī-sene
360
564
be-Cihet-i mütevellī, hums ‘öşr, fī-sene
be-Cihet-i pīh, fī-sene
40
Ücret-i sakkā, fī-sene
240
Cem‘an
1.924
el-Bākī
896
Mukaddemā zāviye-i mezkūrda aş bişermiş. Şimdi harc vefā
itmedüği ecilden aş bişmez. Zāviye dahi hālīdir. Bāki-yi mezkūr mescidüñ meremmetine ve evkāfıñ meremmetine sarf olunur.
Vakf-ı Yūsuf bin Kırık ki
Mescid-i mezkūr kurbünde olan maslağa vakfdır. Mütevellī Hācī
Yahyā, hasbī mütevellīdir.
Dükkān, 3 bāb, fī-sene
180
Vakf-ı Lülü Paşa ki
Mescid-i mezkūrda imām olan vākıf rūhiçün günde bir cüz’
okuyup mutasarrıf ola, ber-mūceb-i vakfiyye.
Dükkān, 3 bāb, fī-sene
180
s. 480
Vakf-ı İbrāhīm Fakīh ki
Kebeciler çārsūsunda vāki‘ olan maslak içün vakf itmişdir.
Nasūh bin ‘Alī mütevellīdir.
Dükkān, 3 bāb, fī-sene
180
Nakdiyye
600
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
60
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i maslak, fī-şehr
25
be-Cihet-i tevliyet, fī-sene [fī-şehr]
24
be-Cihet-i meremmet
11
Vakf-ı Mu‘allim-hāne-i Kātib Muhyi'd-dīn bin Atmaca, dernefs-i Gelibolu, der-mahalle-i Soyağı
Mütevellī el-hāletü hāzihi veledeş İshāk, ber-mūceb-i
vakfiyye.
Nakdiyye
25.160
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
2.516
Hāne, der mahalle-i mezkūr. Bir yer evi kiları ile ve suffesi ile
ve hayatı ile ve furunuyla ve helāsıyla ve altı āhūr bir
çardağıyla ve havlusu içinde bāğçesiyle. Bu zikr olan evler
mezkūr oğlu İshāk'a ve İshāk'dan soñra evlādına vakfdır.
İshāk'ıñ evlādı münkatı‘ olıcak mu‘allim-hāneye vakf ola, bermūceb-i vakfiyye.
Hāne-i süflā ki zikr olan evlerüñ havlusundandır, mu‘allim-hāne
olmuşdur, ber-mūceb-i vakfiyye. Sınurında olan bāğçesiyle.
el-Masraf
be-Cihet-i mu‘allim, fī-sene
1.080
be-Cihet-i halīfe, fī-sene
540
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
900
be-Cihet-i sakkā, fī-sene
180
be-Cihet-i bahā-i hīzem, fī-sene
70
be-Cihet-i bahā-i hasır, fī-sene
be-Cihet-i meremmet, fī-sene
Cem‘an
30
200
3.000
s. 481
ez-Ziyāde harc ‘ani'l-asl
484
Zikr olan ziyāde-i mezkūr İshāk kendünden harc ider. Suya ve
gayrı harca kifāyet itdüğince sarf ider.
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Yeğan
Mütevellī Hüseyin bin İlyās, ber-mūceb-i vakfiyye, be-ma‘rifet-i
kādī-i Gelibolu. Hasbī mütevellīdir.
Dükkān, 8 bāb, fī-sene
636
Hāne, bāb, fī-sene
180
Asl-ı nakdiyye 4.000, ‘an-bahā-i hāne 500
4.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūreyn
450
Bāğçe, harāb
Yekūn
1.266
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i imām ve hem günde bir cüz’ okur, fī-sene
780
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
360
Cem‘an
1.140
el-Bākī
126
Bāki-yi mezkūr çerāğa ve hasıra ve meremmete sarf olunur,
ber-mūceb-i vakfiyye.
Vakf-ı Hadīce Hātūn, der-mahalle-i Mescid-i Sofuca-Halīl
Hāne-i ‘ulvī ve süflā ve hāne-i diğer süflā, 3 bāb ve havlusu
içinde bir pıñar ve havlu içinde hālī yer. Mezkūr Hadīce Hātūn
zikr olan evleri fukarā sākin olmağiçün vakf idüp dururmuş ve
ta‘mīri içün 3.000 akça komuş. Ba‘de zamānin vakf-nāme ve
akça zāyi‘ olup ve evler dahi harābe müteveccih olup gözedür
kimesne olmamağın mukaddemā Hasan Re’īs nām kimesne
evlerüñ ta‘mīrine iltizām göstermeğin kādī ma‘rifeti ile
mezkūr Hasan Re’īs evlere mütevellī nasb olunup sākin ola ve
ta‘mīr ide deyü hüccet virilmiş mezkūr Hasan Re’īs dahi vefāt
idüp evler mu‘attal kalıcak mezkūr evlerde sākin olan her kim
oturursa ta‘mīr ide. Ta‘mīr itmeyen içinde oturursa men‘
oluna deyü hākimü'l-vakt olanlar hükm itmeğin defter-i cedīde
dahi anuñ üzre sebt olundu ki zikr olan evlerde sākin olanlar
her kim olursa ta‘mīr idüp harāb itmeyeler. Harābına sebeb
olan kimesneler oturmayalar. Sahh ‘alā zālik.
s. 482
Vakf-ı Hācī İlyās bin ‘Abdullāh el-müteveffā, fī-mahalle-i
Harāccı-Hamza
Mütevellī el-hāletü hāzihi ber-mūceb-i vakfiyye Hācī Velī bin
‘Abdullāh, ‘an-‘utekā. Tārīh-i vakfiyye, fī-evāhiri şehri Şevvāli'lmükerrem sene tis‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e.
Nakdiyye
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
600
Dükkān, 4 bāb, fī-sene
192
Yekūn
792
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
Günde iki cüz’ okuyup ki bir cüz’ Hazret-i Resūl (a.s) rūhiçün
ve bir cüz’ vākıf rūhiçün okuna ve tevliyet Hācī Velī-i mezkūruñ
ola ve cüz’leri dahi mezkūr okuya, hayātda olduğunca ve
kendüden soñra evlādı ve evlādı evlādı mütevellī olup cüz’leri
okuyalar. Mezkūruñ evlādı inkıtā‘ından soñra bir cüz’ü
Harāccı-Hamza mescidinde imām olan okuya ve bir cüz’ü
Harāccı-Hamza mescidinde mü’ezzin olan okuya ve eczā’i
okuyanlar mütevellī olup cemā‘at nāzır ola deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Hācī İlyās el-mezbūr, ber-mūceb-i vakfiyye
Mütevellī Hācī Velī el-mezbūr
Nakdiyye
3.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
300
Meblağ-ı mezkūrdan hāsıl olan Saru-Hasan mezra‘ası kurbünde olan çeşmeye ve Anadolu cānibinde Hāss-köy'de olan
çeşmeye ve kazā-i Biga ve tevābi‘inde Ulıcak nām karyede
olan çeşmeye zikr olan üç çeşmeniñ meremmeti içün sarf
oluna deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Elif Hātūn binti Halīl, ‘an-mahalle-i Sofuca-Halīl
Hāne-i ‘ulvī ve süflā iki evdir. Havlusu ve muhavvata ve gayrı
tevābi‘iyle, der-mahalle-i Mescid-i İbn-i Hasancık. Zikr olan
evlerde ‘utekālarından Mahmūd bin ‘Abdullāh ve Şāhkulu bin
‘Abdullāh sākin ola. Kendülerden soñra mezkūrānıñ evlādı
mütemekkin ola. Bunlaruñ evlādı inkıtā‘ından soñra Emīr
Paşa mescidine vakf ola deyü vakfiyyede meşrūtdur. Tārīh-i
vakfiyye, sene tis‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e.
s. 483
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Mürsel
Çiftlik, der-kurb-i karye-i Kavaklu.
Harāc-ı bāğāt, 78 cerīben
468
Hınta, 12, fī-12, 1 kilçe
144
Bāğ, der-çiftlik-i mezkūr, kıt‘a, mezkūr bāğıñ sülüsān
hisseye imām ve sülüs hisseye mü’ezzin mutasarrıfdır.
Eşcār-ı dut-ı siyāh, 3 ‘aded. Mezkūr ağaçlarıñ yaprağından
ne hāsıl olursa mescidüñ çerāğına sarf olunur.
Hāne, der-kurb-ı mescid-i mezkūr, 1 bāb, fī-sene
48
Zikr olan ev asılda iki ev olup Hācī Mürsel mezkūr evlerüñ
kirāsın ve dut ağaçlarınıñ hāsılını mescidüñ çerāğına ve hasırına
ve ta‘mīrine ta‘yīn idüp dururmuş. Ba‘dehu eviñ birisin Hācī
Mürsel'iñ zevcesi Belkīs Hātūn mülkümdür deyü biñ beş yüz
akçaya satup meblağ-ı mezkūra iki biñ akça zamm idüp cüz’
içün vakf itmişdir. Vakfiyyeti sābitdir deyü evüñ nizā‘ı vardır.
Vakf-ı Katırluca Şīrmerd
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Mezkūr mescidde imām olan yılda bir hatme okuyup mutasarrıf
ola deyü meşrūtdur, vākıf rūhiçün.
Vakf-ı Nebī Hoca
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Mezkūr mescidde imām olan vākıf rūhiçün yılda bir hatme
okuyup mutasarrıf ola deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Ayas veled-i ‘Abdullāh
Nakdiyye
Mu‘āmelesi mescidiñ çerāğına meşrūtdur.
100
Vakf-ı Belkīs Hātūn
Nakdiyye
Mu‘āmelesi mescidiñ çerāğına meşrūtdur.
150
Vakf-ı Belkīs Hātūn binti Mehmed ki
Hācī Mürsel mescidinde imām olan iki günde bir cüz’ okuyup
mutasarrıf ola deyü ta‘yīn olunmuşdur. Mütevellī Durmuş bin
Kāsım, ber-mūceb-i vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye, sene semān
‘aşer ve tis‘a-mi’e.
Nakdiyye
1.500
150
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
179
s. 484
Vakf-ı hazret-i melekü'l-melekāti'l-mufahhamāt, iftihārü'lhavātīni'l mu‘azzamāt, sāhibe-i ‘ismet ‘Ā’işe Hātūn binti
el-merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd Hān tayyeballāhu serāhu
ve ce‘ale'l-cennete mesvāhu ki
Anadolu cānibinde Biga sancağında Bekirlü ve Kemer nām
mülk köylerini vakf idüp hāsılları nefs-i Gelibolu'da Sunkurca
mahallesinde vāki‘ olan mescide ve mu‘allim-hāneye sarf
olunur. El-hāletü hāzihi mütevellī ber-mūceb-i vakfiyye Hasan
Bey bin ‘Abdullāh, ‘an-‘utekā-i el-merhūm Sinān Paşa ki
merhūm Sinān Paşa'nıñ kethudāsı uhrā Anadolu kethudāsı
dahi olmuşdur. Kayd-ı hayātda olduğunca müşārun-ileyh
Hasan Bey mütevellī ola ve kendüden soñra evlādı ve evlādı
evlādı neslen ba‘de neslin mütevellī ola ve ba‘de'l-inkırāzi'levlādi'l-Hasan Bey el-mezbūr emr-i sultānī ile evkāfın sa‘y-i
cemīl birle hāsılı zabtına kādir emīn ve mütedeyyin kimesne
mütevellī ola deyü vakfiyyede meşrūtdur ve kurā-i mezbūre
Anadolu cānibinde olmağın hakīkati ile hāsılları ma‘lūm
olmadı. Tārīh-i vakfiyye, sene ihdā ‘aşer ve tis‘a-mi’e ve
mezkūrān köylerde sākin olanlar ‘avārız-ı dīvāniyeden emīn
ve müsellem olalar deyü merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd Hān
hazretlerinden hükm-i şerīf olup şöyle ki bitilü bitüsüz ve
hükümlü hükümsüz demeyüp ‘avārıza katalar deyü hükm-i
‘āmmi'l-mefhūm vārid oldukda dahi bunları ‘avārıza katmayalar deyü emr olunmuşdur. Sahh zālik.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
3.600
be-Cihet-i imām-ı mescid, fī-sene
1.080
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-sene
720
be-Cihet-i mu‘allim ki eytāma ve evlād-ı fukarāya ta‘līm-i ‘ilm
idüp ücret taleb itmeye deyü meşrūtdur, fī-yevm [fī-sene] 1.800
be-Cihet-i dühn-i sirāc ve kanādīl, fī-sene
360
be-Cihet-i hasır ve hīzem, fī-sene
360
Ücret-i sakkā, fī-sene
360
be-Cihet-i kayyum, fī-sene
360
be-Cihet-i eczā’-hānān, 20 nefer, fī-sene
14.400
be-Cihet-i mu‘arrif, fī-sene
360
be-Cihet-i bevvāb-ı türbe, fī-sene
720
be-Cihet-i cibāyet, fī-sene
1.080
be-Cihet-i kātib, fī-sene
1.080
be-Cihet-i Hümā Hātūn binti Hüseyin ki mezkūr mütevellī
Hasan Bey'üñ zevcesidir. Kendüden soñra evlādına ola.
Evlāddan soñra sā’ir harcıyla masārife sarf oluna deyü meşrūtdur, fī-sene
2.520
Ve bu mezkūrātdan soñra hāsıl harca vefā ve kifāyet
eyledüğince vaz‘ ve ta‘yīn olunan yiğirmi cüz’ tamam okuna.
Şöyle ki hāsıla ihtilāl geldüği takdīrce zikr olan eczā’dan on
cüz’ naks olunup on cüz’ okuna deyü vakfiyyede mu‘ayyen ve
meşrūtdur. Sahh zālik.
s. 485
Vakf-ı Mescid-i Paşa-Bola-Hātūn binti Hācī-Koçak
be-Ma‘rifet-i mütevellī Yūsuf bin ‘Abdullāh, ber-mūceb-i
vakfiyye. Mezkūr mescid ve mahalle olduğu yere mukāta‘a
virilür.
Nakdiyye
20.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
2.000
Hāne, bābān, bir evde mescidüñ imāmı ve bir evde mü’ezzin
oturur.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
1.080
180
Mü’ezzin, fī-sene
360
be-Cihet-i maslak, fī-sene
200
300
be-Cihet-i mütevellī ve hem günde bir cüz’ okur, fī-sene
Cem‘an
1.940
el-Bākī
60
Bākī ne zāyid kalursa mescidüñ meremmetine ve imām ve
mü’ezzin oturduğı evlerüñ meremmetine sarf oluna deyü vakfiyyede mu‘ayyen ve meşrūtdur.
Vakf-ı Kuru İbrāhīm bin ‘Abdullāh
be-Ma‘rifet-i İlyās, birāder-i İbrāhīm el-mezbūr. Mezkūr mescidde kim mü’ezzin olursa vākıf rūhiçün yılda iki hatme okuyup
mutasarrıf ola deyü ta‘yīn olunmuşdur.
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Vakf-ı Paşa Hātūn el-mezbūre
Mescid ve mahalle olduğı yerüñ mukāta‘asına sarf olunur, bema‘rifet-i mütevellī Çerkes Mahmūd bin ‘Abdullāh
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
60
s. 486
Vakf-ı Mescid-i Cemşīd-zāde
be-Ma‘rifet-i mütevellī Hācī Nasūh bin Süleymān ve hem
mescid-i mezkūrda imāmdır.
Dükkān, 14 bāb, fī-sene
924
Nakdiyye
600
Meblağ-ı mezkūr defter-i ‘atīkde 2.800 akça kayd olunmuşdur.
Mütevellī el-ān Nasūh el-mezbūr otuz iki yıldan berü mütevellīdir. Akçanıñ keyfiyet-i hāli teftīş olundu. 2.800 akçanıñ
var idüğin bilmezin zikr olan 600 akça dahi sābıkan mescide
mü’ezzin olan Karamanlu Bālī İbrāhīm nām kimesneye ödünç
virilmiş bulundu. Bu akça andan hāsıl oldu deyü cevāb virdi.
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
60
Vakf-ı Keçeci Hācī
Nakdiyye, ki mezkūr mescidüñ çerāğına komuşdur
300
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
30
Hāne, der-nezd-i mescid-i mezkūr. İmām sākin ola deyü ta‘yīn
olunmuşdur.
Vakf-ı Dervīşe Hātūn binti Ma‘cuncu Karaca
Berāy-ı cüz’
4.000
Meblağ-ı mezkūr asılda 5.000 akça olup biñ akçası zābitler
taksīrātıyla zāyi‘ olmuşdur. Mütevellī el-hāletü hāzihi İmām
Hācī Nasūh el-mezbūr.
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
400
Mescid-i mezkūrda imām ve mü’ezzin olanlar vākıf rūhiçün
günde birer cüz’ okuyup meblağ-ı mezkūru vech-i ma‘āşlarına
sarf ideler deyü vakfiyyede mu‘ayyen ve meşrūtdur.
s. 487
Vakf-ı Doğan-ı Dellāk, ‘an-merdān-ı kal‘a-i Gelibolu
Mescidüñ çerāğına komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
500
50
Vakf-ı Gülbahār Hātūn
Mescidüñ çerāğına komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Cem‘an
300
30
984
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
Mü’ezzin, fī-sene
be-Cihet-i pīh, fī-sene
Cem‘an
ez-Ziyāde ‘ani'l-asl
720
360
48
1.128
144
Vakf-ı Hasan bin ‘Abdullāh, ‘an-‘utekā-i Āhād el-Bezzāz
Mescid-i mezkūrda mü’ezzin olan yılda iki hatme okuyup
masārifine sarf ide ve hem nāzır ola. Sahh zālik.
Nakdiyye
500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
50
Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyān'dan Yeñiçeri Mustafā berāt-ı hümāyūnile
mütevellī nasbolunmuş. Bi'l-fi‘l mezkūr Yeñiçeri Mustafā
mütevellīdir. Mütevellī-i sābık Hızır Bālī defteri mūcebince
zimem-i nāsda 53.775 akça mevcūd görünür. Bu takdīrce
Zeynü'l-‘ābidīn Efendi teslīmātından 13.975 akça noksandır.
Zikr olan noksan ol vakitden berü mütevellī olanlardan itisfisar
[istisfār] olunmağiçün hīn-i teftīşde kaziyye ma‘lūmumuz olduğu
üzre defter-i cedīde sebt olundu.
s. 488
Vakf-ı Āhād el-Bezzāz
Mezkūr Āhād bir kıt‘a bāğ vakf idüp Cemşīd-zāde mescidinde
kim imām olursa mutasarrıf ola deyü ta‘yīn itmişdir.
Vakf-ı Hācī Ahmed bin ‘Abdullāh
Cüz’ okumağiçün konmuşdur. Tārīh-i vakfiyye, sene semān ‘aşer
ve tis‘a-mi’e.
Nakdiyye
8.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
800
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
720
Cüz’-hānān, neferān, fī-sene
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
80
Zikr olan cüz’ler vākıf-ı mezkūruñ oğulları ‘Abdu'l-Latīf'e ve
Receb'e meşrūtdur ve tevliyet dahi evlāda ta‘yīn olunmuşdur.
Evlād inkırāzından soñra bir cüz’ü Şeyh mescidinde imām
olan okuya ve bir cüz’ü Pābūcī-oğlu mescidinde imām olan
okuya, denilmişdir. Sahh.
Vakf-ı Keçeci Hācī
Mütevellī Hācī Nasūh el-mezbūr.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i hāndān-ı cüz’
be-Cihet-i meremmet-i hāne, fī-sene
be-Cihet-i çerāğ-ı mescid, fī-sene
be-Cihet-i çerāğ-ı mescid-i Sinān Bey, fī-sene
Vakf-ı Hācī Ahmed el-mezbūr
Dükkān, 3 bāb, fī-sene
Hücerāt, bābān, fī-sene
el-Masraf
be-Cihet-i maslak, fī-sene
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
be-Cihet-i mukāta‘a-i zemīn, fī-sene
el-Bākī be-cihet-i meremmet, fī-sene
Yekūn
Vakf-ı Hasan bin ‘Abdullāh el-meşhūr be-Yiğitbaşı Hasan,
mu‘tak-ı Hācī Yūsuf
Odahā, fī-sene
120
Mezkūr mescidde olan maslağa sarf oluna deyü ta‘yīn olunmuşdur.
2.000
200
100
40
30
30
Vakf-ı Sa‘dü'l-Melik Çelebi bin Hācī Hamza el-Bezzāz
Üç çeşme maslahatı içün komuşdur ki bir çeşme nefs-i Gelibolu'da Soyağı mahallesinde Altıyol ağzındadır ve bir çeşme
Murād Dede zāviyesi altında ve bir çeşme Ece-ovası'nda
Kara-İne-beylü nām karyededir.
Nakdiyye
20.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
2.000
Dükkān-ı berber, bābān, fī-sene
240
Mey-hāne-i ‘ulvī ve süflā, fī-sene
150
Boza-hāne, bābān, fī-sene
540
Minhā, batālet-i Ramazānü'l-mübārek
45
el-Bākī
495
s. 489
Cem‘an
2.885
Zikr olan evkāfıñ tevliyeti mukaddemā Gelibolu'ya kādī
olanlar tasarrufunda olup ümmü'l-veled oğlu Mevlānā
merhūm Zeynü'l-‘ābidīn Efendi kādī olduğu eyyāmda akça
mu‘āmelesi ve icārāt-ı mezkūreden asl akça ile cümle 67.750
akça cem‘ olup ol zamānda Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyān'dan berāt-ı
hümāyūnile mütevellī nasb olan sāhib-i vakfıñ ‘utekāsından
Ayas nām kimesne Zeynü'l-‘ābidīn Efendi'niñ defteri ile
67.750 akça teslīm olunmuş. Mezkūr Ayas'dan soñra tevliyet
yevmī beş akça ile vākıfıñ ensābından Emīne nām hātūna
ta‘y[ī]n olunup mezbūre hātūnuñ vālidi Bālī Bey tevliyeti
gözedüp akçai zabt eylemiş. Ba‘dehu mezkūre hātūn vefāt
itmeğin Hızır Bālī mütevellī nasb olunmuş. Mezkūr Hızır Bālī
iki yıl mikdārı tevliyete mutasarrıf olup ihdā ve ‘ışrīn Recebinde
216
120
240
24
30
42
336
s. 490
Vakf-ı Hasan Bey, mīr-livā-i Tarsus
Nefs-i Gelibolu'da vāki‘ olan mu‘allim-hānelerine sarf olunur.
der-Nefs-i Şehr-i Gelibolu
Dekākīn 3 bāb, fī-sene
1.056
Vilāyet-i Anadolu'da Biga kadıluğına müte‘allık Örtülüce nām
karye kurbünde İshāk Paşa oğulları Pīrī Bey ve İbrāhīm Bey
oğullarınıñ mandırası olup mandıra-i mezkūruñ nısf hissesin
müşārun-ileyh Hasan Bey, Pīrī Bey oğullarından mukaddemā
20.000 akçaya satun alup nısf hissesi dahi İbrāhīm Bey
oğulları Mustafā Çelebi ve Sefer Çelebi tasarrufunda iken
anlara müte‘allık olan 77 re’s su-sığırı ineği ve 7 re’s su-sığırı
tosunu ve 16 re’s su-sığırı danası ve 13 re’s kısır inek ki
cem‘an 113 re’s su-sığırı olur ve davardan gayrı mandıraya
müte‘allık olan āsiyāb ve mezāri‘ ve āhūr ve gayriden her ne
varise cümle hudūdu ve tevābi‘i ve levāhıkı ile İbrāhīm Bey
oğulları mezkūrān Mustafā Çelebi ve Sefer Çelebi elinden
39.072 akçaya satun alup sene isnā ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e
Recebinde bahāsın bī-kusūr ve küsūr virdüklerine Anadolu
Kādī-‘askeri bedrü'l-füzalā’i'l-‘izām Mevlānā Muhyi'd-dīn
Efendi hazretleriniñ imzāları ile mümzā hüccet-i şer‘iyye ibrāz
idüp ve hüccet-i münīfe muvāfık Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyān'dan
hükm-i şerīf virildüği defter-i cedīd-i hākāniye sebt olundu.
Mandıra-i mezkūr cemī‘ davarları ile ve mandıraya müte‘allık
olan āsiyāb ve mezāri‘ ve āhūr ve gayrı bi'l-cümle hudūdu ve
tevābi‘i ile mūmā-ileyh Hasan Bey'üñ mülk-i mahzı oldukdan
soñra zikr olan mandıra dahi bi-tamāmihi mu‘allim-hāne
maslahatı içün vakf olunmuşdur. El-ān vakfiyyet üzre zabt
olunup ne hāsıl olursa mu‘allim-hāne maslahatına sarf olunur.
181
Çiftlik-i Hasan-Bey, mīr-livā-i Tarsus, der-karye-i Şehir-köy
Zikr olan çiftlikde müşārun-ileyh Hasan Bey'üñ evlü kulları
oturur. Hāricden kimesne yokdur. Zirā‘at itdüklerinden Saruca
Paşa vakfına ‘öşr virür, gayrı rüsūm-ı ‘örfiye virilmez.
Rüsūm-ı ‘örfiyeleri virilmeye deyü bunuñ üzre ellerinde
hükm-i hümāyūnları dahi vardır ve mezkūr çiftlik vakf-ı evlād
olup şöyle meşrūtdur ki hayātda olduğunca vākıf kendü
mutasarrıf ola kendüden soñra evlāddan müzekker mutasarrıf
ola, neslen ba‘de neslin. Evlād-ı müzekker inkıtā‘ından soñra
evlād-ı mü’ennes mutasarrıf ola. Müzekker ve mü’ennes cemī‘
evlād münkarız oldukdan soñra mü’ennes evlādına intikāl
itmeye. Mūmā-ileyh Hasan Bey'üñ nefs-i Gelibolu'da Cāmi‘-i
Kebīr kurbünde olan mu‘allim-hāne mesālihine sarf olunup
‘īdeyn-i mübārek oldukca ta‘līm olunan eytāma libāsdan
kaftān gibi takya gibi göñlek gibi pābūş gibi alınup virile deyü
ta‘yīn olunmuşdur.
Āsiyāb-ı dolab, 3 hacerāt
Āsiyāb-ı seyl, 2 hācer
s. 492
Vakf-ı merhūm Bālī Bey, ser-köhne-i topcıyān-ı Dergāh-ı
‘Ālī
Sa‘dī Bey ma‘rifeti ile defter-i cedīd-i hākāniye sebt olundu.
Hāne-i süflā, öñü suffelü, bāb, mu‘allim-hānedir.
Dükkān, 10 bāb
Oda, 4 bāb
Āsiyāb-ı esb, bāb, bellūt değirmenidir.
Kaziyye; merhūm ve mağfūr Sultān Bāyezīd Hān, aleyhi'rrahmeti ve'l-gufrān mezkūr Bālī Bey Galata cānibinde
Tophāne kurbünde bir mikdār yer temlīk idüp sene tis‘a ve
tis‘a-mi’e Zi'l-hiccesiniñ evā’ilinde mülk-nāme-i hümāyūn
sadaka olunmuş. Mevzi‘-i mehvibeniñ hudūd-ı erba‘ası mülknāme-i şerīfde mu‘ayyen ve ma‘lūmdur. Mūmā-ileyh merhūm
Bālī Bey temlīk olunan yerüñ hudūdunda hasbeten-lillāh zikr
olan mu‘allīm-hānei ve dükkānları icāzet-i pādişāhile binā
idüp dekākīn-i mezkūrei mu‘allim-hāne mesālihiçün vakf idüp
sene sitte ‘aşer ve tis‘a-mi’e Rebī‘ü'l-āhirinde vakf-nāme
yazdırmışdır. Vakfiyye ve mülk-nāme-i şerīf görüldü ve mukarrer-nāme-i hükm-i şerīf dahi vardır.
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki zikr olan odalaruñ birisinde
hasbeten-lillāh mu‘allim sākin ola, kirā alınmaya. Bākī odalar
ve dekākīn icāreye virile. Kur'ān-ı Kerīm ta‘līmine kādir
mu‘allim olup eytāmdan ve evlād-ı fukarādan sıbyāna ta‘līm-i
Kur'ān ide. İcāreden ve değirmen hāsılından cihet-i mu‘allim
yevmī beş akça ola. Mekteb-i mezkūrda her gün Kelām-ı
Kadīm'den vākıf rūhiçün bir cüz’ okumak şartıyla dört akçası
cihet-i ta‘līm ve bir akçası cüz’ içün ola ve cihet-i mütevellī
yevmī iki akça ola ve tevliyet vākıf vefātından soñra Dergāh-ı
‘Ālī'de her kim topcılar-başı olursa mütevellī ola deyü
vakfiyyede meşrūtdur ve günde bir akça termīm ve ta‘mīr içün
rakabe olunup hıfz oluna. Cihet-i mu‘allimden ve cihet-i
mütevellīden ve rakabeden zāyid ne olursa vākıfıñ evlādı
mutasarrıf ola, neslen ba‘de neslin ve fer‘an ba‘de aslin, li'zzekeri misle hazzi'l-ünseyeyn deyü meşrūtdur. Evlād
inkırāzından cümle hāsıl mu‘allim-hāne masārifine sarf oluna
deyü vakfiyyede mu‘ayyen ve meşrūtdur.
s. 493
Evkāf-ı merhūm mağfūr Saruca Paşa
Gelibolu'da olan ‘imāretine sarf olunur.
182
Karye-i Şehir-köy, tābi‘-i Cinbi
Evkāf-ı mezkūre re‘āyāsı ellerinde mu‘āfiyet içün selātīn-i māziyyeden ve pādişāhımız hazretlerinden hükm-i şerīfleri vardır.
‘Avārız-ı dīvāniyeden mu‘āflardır.
s. 494
Hāne-i gebrān
79
Mücerredān
27
Cemā‘at-i müslimīn
Seydī veled-i Yūsuf, sağır
Hāne-i müslim
5
Mücerred-i müslim
2
Çiftlik, der-dest-i İbrāhīm Yeñīçeri, ‘öşrin ve rüsūmun virür,
resm
22
Çiftlik, der-dest-i Mustafā Yeñīçeri, ‘öşrin ve rüsūmun virür,
resm
22
Çiftlik, der-dest-i Hızır Yeñīçeri, ‘öşrin ve rüsūmun virür,
resm
22
Çiftlik, der-dest-i ‘Alī Subaşı merdüm-i Hasan Bey, ‘öşrin ve
rüsūmun virür, resm
22
İskender veled-i ‘Abdullāh, erbāb-ı tīmār
Ramazān veled-i ‘Abdullāh, erbāb-ı tīmār
Pīrī veled-i İskender el-mezbūr, erbāb-ı tīmār
‘Alī Subaşı veled-i ‘Abdullāh, erbāb-ı tīmār
Haydar veled-i mezkūr (‘Alī Subaşı), erbāb-ı tīmār
İbrāhīm veled-i diğer (‘Alī Subaşı), erbāb-ı tīmār
Mezkūrlar erbāb-ı tīmārdan olup elinde berātları vardır.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūr
Hınta, 40 mudd, 15 kilçe, fī-12, kıymet
9.780
Şa‘īr, 3 mudd, 12 kilçe, fī-6, kıymet
432
‘Alef, 23 midād, fī-4, kıymet
1.840
Kabluca, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
Erzen, kilçe, kıymet
4
‘Öşr-i bakla, 8 kilçe, fī-20, kıymet
160
‘Öşr-i kettān
120
‘Öşr-i piyāz ve sīr, hāsıl
60
‘Öşr-i gügül
120
Resm-i berg-i dut
25
‘Öşr-i küvāre
140
‘Öşr-i penbe
55
‘Öşr-i besātīn
10
‘Ādet-i furun-ı kiremid, 3 ‘aded, fī-50
150
‘Öşr-i māhī
100
Giyāh
15
55
‘Ādet-i ağnām
Harāc-ı bāğāt-ı müslimīn
120
Resm-i çift-i müslimīn, 5 zevc, fī-22
110
Resm-i nīm çift-i müslimīn, 4 zevc, fī-11
44
Mücerred, neferān, fī-6
12
Āsiyāb-ı bād, hacer
30
‘Ādet-i duhānī
12
Resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
150
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve müjde-i esīrān ve māl-ı gā’ib ve
yava ve beytü'l-māl, ‘an-karye-i mezkūr
350
Cizye-i gebrān-ı karye-i mezkūr ma‘a ispençe
6.389
Yekūn
20.383
s. 495
Karye-i Mes‘ūdlu, tābi‘-i Abrı. Vakf-ı Saruca Paşa
Mu‘āfiyet içün hükm-i hümāyūnları vardır. ‘Avārız-ı
dīvāniyeden mu‘āf olalar deyü buyrulmuşdur.
‘Alī veled-i Veys, kethudā
Çiftlik-i Keşkek, der-dest-i ‘Alī bin Nasūh, ‘an-mahalle-i SerrācKādī, resm
22
Çiftlik-i Dānişmend, der-dest-i İskender, mu‘tak-ı Pīrī Çelebi,
‘an-mahalle-i Hızır, resm
22
Çiftlik-i Bālī, der-dest-i Kāsım bin ‘Abdullāh, ‘an-mahalle-i
Fātıma-Hātūn, resm
22
Hāne
30
11
Mücerredān
Çiftlik-i Kefere ve ortakcı kullar ki evvelden zirā‘at idüp
ortakcılar yaru virürlerimiş ve ba‘zı ‘öşr virürlermiş. Şimdi
ortakcıdan ve kefereden kimesneleri kalmayup yerleri mahlūldür.
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 26 mudd, 8 kilçe, fī-10, kıymet
5.280
Şa‘īr, 12 mudd, 8 kilçe, fī-5, kıymet
1.240
‘Alef, 18 mudd, 6 kilçe, fī-4, kıymet
1.464
Kabluca, mudd, 19 kilçe, fī-4, kıymet
156
Erzen, 9 kilçe, fī-4, kıymet
36
‘Öşr-i kovan
55
‘Öşr-i besātīn
25
Harāc-ı bāğāt
25
Resm-i çift ki hāricden zirā‘at idenler virür, 4 zevcen, fī-22
88
‘Öşr-i kettān, ‘an-kurā-i hāric
25
Çayır-ı hāssa ki Memişāh Bey bin Sinān Paşa cāniblerinden
zabt olunur, fī-sene, ber-vech-i maktū‘
150
Āsiyāb-ı seyl, hacer, harāb
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve beytü'l-māl, ‘an-karye-i mezkūr
ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
250
Resm-i çift, 25 zevcen, fī-22
550
Bennāk, 7 neferan, fī-9
63
Mücerred, 11 neferan, fī-6
66
s. 496
Çayır, der-dest-i Ramazān Çelebi ve Hācī İlyās Çelebi ki
mezkūr karye-i Mes‘ūdlu'ya mukaddemā nāzır olan Sa‘dī Bey
tapuya virüp hüccet virmişdir. Hudūd-ı erba‘ası hüccetde ma‘lūmdur. Tapulu çayırları olup tasarruflarındadır. ‘Öşrin virürler.
Çayır-ı diğer, der-karye-i mezkūr, der-dest-i Ramazān Çelebi
ve İlyās Çelebi el-mezbūreyn ki Söğütlü dimekle meşhūrdur.
Hudūduyla tapulu çayırlarıdır. Ellerinde hüccetleri vardır.
Tasarruf idüp, ‘öşrin virürler.
Yekūn
9.463
der-Nefs-i Gelibolu
Sandukhā, 43 bāb, bāzāristān, der-Gelibolu
Ma‘mūr, 37 bāb, fī-sene
Battāl, 6 bāb
Dükkān, 118 bāb, fī-sene
Oda, 1 bāb, fī-sene
Baş-hāne, 1 bāb, fī-sene
6.700
72
240
s. 497
Kārbān-sarāy, fī-sene
Hammām-ı çifte, fī-sene
Mukāta‘a zemīn, fī-sene
1.400
8.000
320
3.012
Mezkūr yer Re’īs Kātib Seydī Ahmed'iñ evi dāhilinde olmağın
hāricden gayrı kimesne tasarruf itmeye kābil olmayup Seydī
Ahmed'iñ elindedir. Sāl be-sāl zikr olan mukāta‘asın edā ider.
Sāh.
Cem‘an
20.164
Kütübhā ki vakf olunup vakfiyyede mezkūr ve mestūrdur.
Tefsīrü'l-Kur'āni'l-Kerīm, li'ş-şeyh, der-yek cild
Sahīhü'l-Buhārī, der-cildān
Şerh-i Sāhīh el-mezkūr (Buhārī), der-cildān
Tecdīd fi'l-Kelām, cild
Münnetü'l-Müftī ve'l-Fetāvā el-meşhūr be-Cāmi‘ü'l-Fusūleyn.
Kütübhā-i mevcūd
Hidāye
Metn-i Mecma‘
Meşārık
Kenz
Müfredāt
Akrabadin
Muhtasar Sıhāh
‘Arabī lugat
Seyyid ‘Abdullāh
Şerh-i ‘Akāyid
Muhtasarāt
Gülistān
der-Nefs-i Edirne, ‘an mukāta‘a-i hammām ve icāre-i odahā
ve dekākīn, fī-sene
11.262
Karye-i Köse-Hamzalı, tābi‘-i Edirne, be-ma‘rifet-i İskender
Bey, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
5.000
Karye-i Pıñar-başı, tābi‘-i kazā-i İne-bāzārı, der-Anadolu, bema‘rifet-i Hācī Muhyi'd-dīn. Hāsıl-ı çeltükhā ve ‘an-gallāt ve
penbe ve ‘ādet-i ağnām ve resm-i çift ve resm-i ‘arūs ve gayrihi,
fī-sene
10.467
Karye-i Asıl-beylü, tābi‘-i kazā-i Kırk-kilise, be-ma‘rifet-i Pīr
‘Alī, ber-vech-i maktū‘, fī-sene
5.167
Karye-i Handaka, tābi‘-i kazā-i Siroz, be-ma‘rifet-i Bıkra, bervech-i maktū‘, fī-sene
25.666
Karye-i Devle ma‘a karye-i Bayramiç, tābi‘-i kazā-i Gönen,
der-Anadolu, ‘an-gallāt ve penbe ve resm-i çift ve āsiyābhā ve
ādet-i ağnam ve gayrihi, fī-sene
9.465
Mahsūl-i çeltük, der-Anadolu, tābi‘-i nāhiye-i Tuzla, be-ma‘rifet-i
Mama Bey, fī-sene
22.350
s. 498
Mukāta‘a-i icāre-i dekākīn, der-nefs-i Burusa
3.120
Mukāta‘a-i hammām, der-nefs-i Edremid
240
el-Mecmū‘-ı mahsūl, ‘an-evkāf-ı mezkūre
112.821
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye, sene semān
ve hamsīn ve semāne-mi’e.
el-Vezā’if-i medrese
be-Cihet-i müderris, fī-yem
10
Şimdi yiğirmi akça tasarruf ider.
be-Cihet-i imām-ı medrese, fī-yevm
2
be-Cihet-i mü’ezzin-i medrese, fī-yevm
1
Talebe, fī-yevm
10
be-Cihet-i kayyum, fī-yevm
2
Mu‘īd, fī-yevm
3
183
be-Cihet-i hasır ve pīh, berāy-ı medrese, fī-sene
Rakabe, fī-sene
el-Vezā’if-i ‘İmāret
Nāzır, fī-yevm
Şeyh, fī-yevm
İmām, ber-mūceb-i vakfiyye, hāfız ola, fī-yevm
Mü’ezzin, fī-yevm
Hafaza, 10 nefer, fī-yevm
Kātib, fī-yevm
Nakīb, fī-yevm
Kayyum, fī-yevm
Kilārī, fī-yevm
Tabbāh, neferān, fī-yevm
Habbāz, neferān, fī-yevm
Kāse-şūy, fī-yevm
be-Cihet-i hasır ve pīh, fī-yevm
Hatīb, fī-yevm
Mu‘arrif, fī-yevm
Bennā, fī-yevm
Cihet-i mütevellī, cümlei hāsıldan nısf ‘öşr meşrūtdur.
180
540
20
8
4
3
10
3
3
2
4
4
4
2
2
2
1
2
Harc-ı Matbah-ı ‘İmāret
Bahā-i güşt, fī-sene
18.000
Hınta, berāy-ı nān, fī-sene 90 midād
Ücret-i sakkā, fī-yevm
2
Berāy-ı Şūrbā, fī-sene, hınta 30 midād, erz 40 midād
Hīzem, berāy-ı matbah, kifāyet mikdārı meşrūtdur.
Bahā-i ‘asel ve revgan
4.000
600
Bahā-i nemek, fī-sene
Sabāhda pirinç ve ahşamda buğday pişe deyü vakfiyyede
meşrūtdur ve şūrbāya bir buçuk kīle pirinç ve bir buçuk kīle
buğday ve etmek içün beş buçuk kīle buğday harc oluna deyü
vakfiyyede ta‘yīn olunmuşdur.
el-Vezā’if-i Mescidān, der-Edirne
be-Cihet-i mescid, der-nezd-i hāne-i Mahmūd-Paşa.
İmām, fī-sene
1.440
Mü’ezzin, fī-yevm
3
be-cihet-i revgan-ı çerāğ, fī-şehr
5
be-Cihet-i Mescid, der-mahalle-i Dolāb-ı Kendü-dönen
İmām, fī-şehr 46, şimdi iki akça tasarruf ider
Mü’ezzin ma‘a revgan-ı çerāğ, fī-şehr
35
Vezā’if ki asılda mukayyed ve mu‘ayyen değildir.
2
be-Cihet-i türbedār, fī-yevm
be-Cihet-i Cemīle Hātūn ki zevāyid deyü virilmişdir, fī-yevm3
s. 499
Cem‘ān
Vezā’if-i medrese, fī-sene
13.680
Vezā’if-i ‘imāret, bi-gayrı ez cihet-i mütevellī, fī-sene
25.920
be-Cihet-i rakabe ve bahā-i hasır ve pīh, fī-sene
720
Bahā-i güşt ve ‘asel ve revgan ve nemek, berāy-ı ‘imāret, fīsene
22.600
Ücret-i sakkā, fī-sene
720
el-Mecmū‘-ı vezā’if ve ihrācāt, gayr ez hınta ve erz
61.640
184
Vakf-ı Yahyā Paşa
Nefs-i İstanbul'da Kadırga limanı kurbünde vākī‘ olan mu‘allim-hāneye sarf olunur. Cemī‘-i hukūk-ı şer‘iyye ve rüsūm-ı
‘örfiyyesi vakfa zabt olunur.
Karye-i Müstecāb, tābi‘-i Cinbi, der-kazā-i Gelibolu
Turahān veled-i Hoca, imām
‘Ömer veled-i Zekeriyyā, hayyāt
Çalabvirdi veled-i Mehmed, haddād
Çiftlik, der-dest-i ‘İvāz bin Şāhīn ki müsellemdir, resm
Çiftlik, der-dest-i Latīf bin Receb, resm
Çiftlik, der-dest-i ‘Ömer bin Mehmed, resm
Yūsuf veled-i Mehmed, hallāc
Çiftlik, der-dest-i Mūsā bin Durak, resm
22
22
22
22
s. 500
Hızır veled-i Mūsā, cüllāh
Balaban, mu‘tak-ı İlbasan, yamak
Çiftlik-i Evrenos, der-dest-i Mahmūd, gulām-ı Mūsā Bey, resm 22
Çiftlik-i Velī, der-dest-i Bāyezīd, resm
22
Hāne
36
Mücerredān
26
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 19 midād, fī-10, kıymet
4.560
Şa‘īr, muddān, fī-6, kıymet
240
‘Alef ma‘a kabluca, 17 mudd, 11 kilçe, fī-4, kıymet
1.404
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i penbe
93
‘Öşr-i sīr
21
‘Öşr-i piyāz
15
‘Öşr-i çayır
10
‘Öşr-i kovan
353
‘Öşr-i besātīn
45
Harāc-ı bāğāt
150
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Ādet-i ağnām
60
Resm-i çift, 34 zevcen, fī-22
748
Bennāk, 11 nefer, fī-9
99
Mücerred, 26 neferan, fī-6
156
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve yava ve müjde-i
esīrān ve beytü'l-māl
250
Yekūn
8.244
Vakf-ı Mesīh Paşa
Nefs-i Gelibolu'da olan cāmi‘ine sarf olunur. Mütevellī bermūceb-i vakfiyye Ahmed Bey veled-i ‘Alī Bey bin Mesīh Paşa
el-merhūm. Müşārun-ileyh mütevellī Ahmed Bey ma‘rifeti ile
İskender bin ‘Abdullāh nāzırdır. Tārīh-i vakfiyye-i evkāf-ı
mezkūre, sene semān ve semānīn ve semāne-mi’e.
Karye-i Eksemil, tābi‘-i Evreşil
s. 501
Yani, ‘arabacı
Yorgi veled-i Duçar, papas
s. 502
Hāne-i müslim
Hāne-i gebrān
14
52
Mücerredān
16
Ortakcıyān ma‘a veledān, neferan
15
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 16 midād, fī-10, kıymet
3.840
Şa‘īr, 3 mudd, fī-6, kıymet
360
‘Alef ma‘a 11 midād, fī-4, kıymet
880
Erzen, 9 kilçe, fī-4, kıymet
36
‘Öşr-i bakla, 3 kilçe, fī-20, kıymet
60
Kabluca, 11 kilçe, fī-4, kıymet
44
Burçak, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe, fī-40, kıymet
120
‘Öşr-i penbe
75
‘Ādet-i ağnām
250
‘Ādet-i kışla-i ağnām
50
69
‘Öşr-i besātīn
‘Öşr-i kiras
22
‘Öşr-i giyāh
25
Hāsıl-ı kettān
25
Hāsıl-ı eşcār-ı ceviz-i hāssa ve ‘öşr-i ceviz-i re‘āyā
350
Resm-i dut
19
‘Öşr-i şıra ve bāğāt, 177 medre, kıymet
1.596
Yılda iki ay manapolya dutulur. Ra‘iyyetden ‘öşr alınan medre
sekizer akçaya satılur.
Bāc-ı hamr ki hāricden getürürler ve bid‘at-i hanāzīr
220
Çayır-ı hāssa ve sazlık
350
Resm-i çift-i müslimīn, 13 zevc, fī-22
286
Resm-i nīm çift, zevc
11
Mücerred, 3 nefer, fī-6
18
Cizye ve ispenç-i gebrān
3.370
Cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve yava ve müjde-i esīrān ve
beytü'l-māl ve tapu-i zemīn, fī-sene
500
Yekūn
12.608
Kārbān-sarāy, der-nefs-i şehr-i Gelibolu, der-nezd-i iskele, fīsene
1.400
Baş-hāne, fī-sene
1.410
Boza-hāne, fī-sene
360
Mukāta‘a-i hammām, der-şehr-i Burusa, fī-sene
7.348
Mezkūr hammām meremmetī içün yılda ikişer biñ akça harc
olunur deyü zābitleri harc gösterdi.
s. 503
Baş-hāne, der-şehr-i Burusa, hisse, fī-sene
330
Çiftlik-i Çal-bāğçe, der-Anadolu, tābi‘-i Güzel-hisār, fī-sene 4.323
Yekūn
15.171
Cem‘an
27.779
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
el-Vezā’if, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i mütevellī, fī-yevm
10
be-Cihet-i nā’ib-i müetvellī, şimdi Hācī İskender mütevellī,
berāt-ı şāhī ile, fī-yevm
5
be-Cihet-i hatīb ve hem imām ola deyü vakfiyyede mu‘ayyen
ve meşrūtdur, fī-yevm
8
Hitābet, fī-yevm
4
İmāmet, fī-yevm
4
be-Cihet-i hafaza ki beş nefer hāfız Cum‘a gün devr okuyup
bunlardan birisi ser-mahfil ola deyü meşrūtdur. Ser-mahfil üç
akçaya ve bākīleri ikişer akçaya mutasarrıf ola deyü ta‘yīn
olunmuşdur.
be-Cihet-i ser-mahfil, fī-yevm
3
be-Cihet-i devr, fī-yevm
1
be-Cihet-i cüz’, fī-yevm
1
be-Cihet-i riyāset, fī-yevm
1
be-Cihet-i eczā’-hānān ki yiğirmi beş nefer sulehādan ehl-i Kelāmullāh hafaza ile otuz nefer olup günde birer cüz’ okuyup,
birer akçaya mutasarıf olalar deyü meşrūtdur, fī-yevm
25
be-Cihet-i hafaza, 4 neferan, fī-yevm
8
Birer akça devr ve birer akça cüz’
be-Cihet-i te’zīn ki iki nefer mü’ezzin olup üçer akça meşrūtdur, fī-yevm
6
be-Cihet-i mu‘arrif ki hem eczā’ya hidmet idüp yevmī iki akça
meşrūtdur.
Ta‘rīf, fī-yevm
1
Hidmet-i eczā, fī-yevm
1
be-Cihet-i mu‘allim ki ağniyādan ve fukarādan her kim olursa
ta‘līm oluna deyü meşrūtdur, fī-yevm
7
be-Cihet-i halīfe-i mu‘allim-hāne, fī-yevm
3
be-Cihet-i kātib-i evkāf, fī-yevm
3
be-Cihet-i kayyum-ı mu‘allim-hāne, fī-yevm
1
Yekūn, fī-sene
29.880
Harc-ı sā’ire
be-Cihet-i mukāta‘a-i Kara-Āyīd ve emrūdluk ve Çal-bāğçe,
fī-sene
650
be-Cihet-i Kara-Āyīd
500
be-Cihet-i emrūdluk
150
be-Cihet-i maslak, der-nezd-i cāmi‘, fī-sene
240
be-Cihet-i hasır ve dühn-i sirāc ve şem‘-i ‘asel ve revgan-ı zeyt,
der-nezd-i cāmi‘, fī-sene
535
be-Cihet-i hidmet-i mā-i hammām, fī-şehr
10
be-Cihet-i cābi-yi hammām, der-Burusa, suyuna hidmet ide,
fī-şehr 35
be-Cihet-i hasır-ı mu‘allim-hāne ve hīme fī eyyām-ı şitā, fīsene
170
be-Cihet-i mukāta‘a-i zemīn-i baş-hāne, fī-sene
240
Yekūn
2.375
s. 504
Kaziyye; Vech-i meşrūh üzre hāsıl vefā itmedüği takdīrce
noksana göre vezā’if naks oluna. Şöyle ki zāyid olursa rakabe
içün mütevellī hıfz eyleye. Vezā’ifden ve rakabeden ziyāde
olursa cem‘ olunup ve cem‘ olunan ile mülk alınup sā’ir
evkāfa ilhāk oluna ve zāyid bulunmayup dahi evkāf meremmetine ve rakabeye mezīd ihtiyāc olunursa cemī‘-i mahsūlāt
meremmete sarf oluna deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Tevliyet evvelā kendü nefsine ve kendüden soñra eslah ebnāya
neslen ba‘de neslin ve evlād inkıtā‘ından soñra umūr-ı tevliyet
pādişāh cānibinden tefvīz olunup emīn ve sālih kimesne nā’ib-i
menābdan gayrı yevmī on akça ile mütevellī nasb oluna deyü
meşrūtdur.
Kaziyye; Merhūm Mesīh Paşa'nıñ Gelibolu'da binā olunan
medresesi nā-tamām iken vilāyet-i Anadolu'da livā-i
Saruhān'da Güzel-hisār tevābi‘inde olan Çal-bāğçe ve Koru ve
Koğaluca ve Ayazmend tevābi‘inde Kara-Āyīd dimekle
ma‘rūf mezāri‘ hudūdu ve sınurı ile medreseye ta‘yīn olunup
anuñ üzre vakfiyye yazdurulmuş imiş. Ba‘dehu medrese
tamam olmayup ve mahsūlāt-ı mezāri‘ dahi cihet-i tedrīse ve
talebeye vefā itmeyüp ve cihet dahi ta‘yīn olunmayup ve
cāmi‘iñ evkāf[ı] dahi müsā‘id olmayup hāsıl harca vefā itmedüği
185
der-i devlete ‘arz olunmağın sene ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e
Muhareminiñ evā’ilinde hükm-i şerīf-i ‘ālīşān virilüp zikr olan
Çal-bāğçe ve Koru ve Koğaluca ve Kara-Āyid nām mezāri‘
mahsūlü cāmi‘ masārifine sarf oluna deyü hükm-i hümāyūn
buyrulmuşdur. Şimdi Berü-yaka'da ve Anadolu'da vāki‘ olan
evkāfıñ mahsūlü cāmi‘e sarf olunur.
Cem‘an harc, fī-sene
32.255
Ez-Ziyāde, ‘ani'l-asl, ber-nī-mūceb
4.476
Vakf-ı Zāviye-i merhūm Karaca Bey, der-Gelibolu
Mütevellī Mūsā, bā-berāt. Vakfiyyesi görülmedi, yokdur deyü
cevāb virdiler.
Hammām, der-nefs-i Gelibolu, fī-sene
1.333
Bāğ, der-karye-i Kozlu-dere, kıt‘a.
Mezkūr bāğdan nısf hisse zāviye-i mezkūreniñ olup 300 akça
hāsıl olurmuş. Şimdi harābdır.
Bostān, der- Kozlu-dere, sebzevāt, fī-sene
150
Dükkān, bāb, fī-sene
180
Āsiyābhā-i bādī, 8 hacerāt, fī-sene
240
Meyhāne-i ‘ulvī ve süflā, bābān, fī-sene
180
Hānehā, İçinde şeyh olanlar oturur. Şimdi hārabdır, bābān.
İcāre, bu kārbān-sarāy iken bozulup harāb olduğı sebebden
odalar yapmışdır. 15 bāb
Ma‘mūr, 10 bāb
Hārab, 5 bāb
Zikr olan odalar şimdi bi'l-külliye harāb olup enfā‘dan kalmışdır.
s. 505
Hāsıl, fī-sene
2.128
Karye-i Delü-Şāhīn, Karaca-bey köyü dahi dirler, tābi‘-i
Harala. Vakf-ı zāviye-i mezkūr
Şīrmerd, mu‘tak-ı Alagöz, korucu
Nasūh veled-i Saruca, küreci
Hācī veled-i Mezīd, hayyāt
Semed veled-i İsmā‘īl, küreci
Ramazān veled-i İsmā‘īl, küreci
Hamza veled-i mezkūr (İsmā‘īl), küreci
Dīvāne Yūsuf veled-i ‘Abdullāh, cānbāz
Sağır ‘Īsā, yağcı
Hāne
4
Mücerred
2
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 3 midād, fī-10, kıymet
600
Şa‘īr, muddān, fī-5, kıymet
200
‘Alef, mudd, 3 kilçe, fī-4, kıymet
92
Kabluca, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
‘Öşr-i mercümek
20
‘Öşr-i guncīd
40
‘Öşr-i küvāre
46
Resm-i ağıl
30
‘Öşr-i sīr
5
Hāsıl-ı çayır
50
200
‘an-Bahā-i gāvān-ı tosun
Revgan, ‘an-gāvān-ı vakf
48
Harāc-ı bāğāt
42
186
Resm-i çift, 5 zevcen, 11
Ma‘mūl, zevcān
Mahlūl 3 zevc
Bennāk, neferān, fī-6
12
‘Ādet-i duhānī
30
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 50
Yekūn
1.473
Cem‘an
3.601
el-Masraf, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
be-Cihet-i meşihāt, fī-sene
1.080
be-Cihet-i tevliyet, fī-sene
1.080
be-Cihet-i cibāyet, fī-sene
360
be-Cihet-i nakīb, fī-sene
360
be-Cihet-i rakabe, fī-sene
720
el-Me’kūlāt ki
Tevzī‘-nāme mūcebince defter-i ‘atīkde mu‘ayyen ve mukayyeddir.
Bahā-i güşt, fī-sene
720
Bahā-i nān, fī-sene
360
Bahā-i gendüm, fī-sene
360
Bahā-i hīzem ve nemek ve āb, fī-sene
360
Bahā-i pīh ve çerāğ ve hasır, fī-sene
180
Ücret-i tabbāh, fī-sene
360
Şehrüñ yerlü kudemāsından evkāf-ı mezkūruñ keyfiyet-i ahvāl[i]
teftīş ve tefahhus olundukda gelen mütevellīler olan mahsūlü
bildükleri üzre kolaylarına bahş ve bahş idüp kendüleri ekl
itditleri ecilden zābitlerüñ taksirātı sebebi ile evkāf bi'l-külliye
harābe müteveccih olmuşdur. Yiğirmi beş yıl vardır ki aş ve
etmek çıkmayup hiç bir vechile şart-ı vākıf[a] ri‘ayet olunmaz
deyü cevāb virdiler. Sahh.
s. 506
Vakf-ı merhūm mağfūr Sinān Paşa
Gelibolu'da vāki‘ olan zāviyesine sarf olunur. Mütevellī bermūceb-i vakfiyye emīr-i mükerrem Ahmed Bey bin Sinān
Paşa merhūm el-mezbūr ve nāzır el-hāletü hāzihi be-ma‘rifet-i
Ahmed Bey el-mūmā-ileyh Bilāl Ağa, ‘an-‘utekā-i merhūmü'lmağfūr Sinān Paşa-i müşārun-ileyh.
Mezra‘a, der-kurb-i şehr-i Gelibolu. Tātārlar köyünde Başkesen çiftliği dimekle ma‘rūf çiftlikdir. Mezkūr çiftlik erba‘a
ve tis‘īn ve semāne-mi’e yılında merhūm mağfūr Sultān
Bāyezīd Hān tābe-serāhu merhūm Sinān Paşa'ya mülkiyet üzre
sadaka idüp mülk-nāme-i hümāyūn erzānī buyrulmuş. Mevzi‘-i
mezbūrede zirā‘at idenlerüñ ‘öşrleri vakfa zabt olunup zāviyeye sarf olunur.
‘an-Harāc-i bāğāt ki mevzi‘-i mezbūreye müte‘allık asılda
çayır olup şehirlü bāğlarına muttasıl olmağın mezkūr çayır dahi
tapuya virilüp şimdi bāğāt olmuşdur. Şimdiye değin resmi
alınmayupdurur. Selāse ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e yılında resm-i
bāğāt alımağa ibtidā olunur.
Bāğāt 200 cerīben, fī-6
1.200
Zemīn ki mezkūr çayır kurbünde zikr olan çiftliğe müte‘allık
zirā‘at olunur yerler iken bāğlar olmuşdur. Mezkūr yere asılda
mukāta‘a virilür. 95 cerīben.
Minhā
23 cerīben fī 5, 67 cerīben fī 6, fī-sene
517
‘an-Mukāta‘a-i çayır-ı Köprüce, fī-sene
50
Zemīn, mezkūr Baş-kesen çiftliği sınurı dāhilinde Somuncu
Yūsuf ve Kara Veys tasarruflarında olan bir mikdār yerdir.
Vakfın yerleri ile tasarruf olunup Gelibolu kal‘ası mustahfızlarına maktū‘ virilür, fī-sene
50
Çiftlik ki Yiğit-başı Hüsām elinden dokuz biñ akçaya satun
alındı. Mezkūr Baş-kesen çiftliği dāhilinde vāki‘ olup HācīKurt çiftliği dimekle meşhūr çiftlikdir. Yer evleri ile ve evlere
muttasıl samanluğı ve anbārı ve anbār üzerinde çardak ve bir
bāğı ve çiftlikde bulunan ba‘zı davarlarıyla satun alınmışdır.
İşbu isnā ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e yılında hāsılı alınur. Ortakcılar
zirā‘at ider.
Çiftlik-i Kiremidci-Şīrmerd ki ortakcılar zirā‘at ider. Nısf hāsıl
zāviye içün zabt olunur. Ortakcıyān, 3 nefer
Hāne, der-çiftlik-i mezkūr. Üç yer evi ve bir anbār ve gayrı
tevābi‘i ve levāhıkı ile.
Kaziyye: mezkūr Baş-kesen çiftliği ve Yiğit-başı Hüsām elinden
satun alınan çiftlik ve bunlarıñ dāhilinde vakfa müte‘allık olan
yerlerüñ hudūd-ı erba‘ası budur ki zikr olunur. Aşçı-Karaca
bāğınıñ yanında dereden yeñi bāğlar kenārından yukaru
Karaca-Evrenos bāğına varınca Evrenos bāğından Dikilü-taş'a
varınca ve Dikilü-taş'dan kavak ağacı mukābelesinde olan taşa
varınca ve taşdan mezkūr kavak ağacına ve kavak ağacından
tarīk-i ‘āmmda olan taşa andan Küblüce deresi başında olan
taşa ve andan Küblüce mukābelesinde olan taşa, andan Karaburgaz yolunda olan taşa, andan dere kenārında olan taşa
varınca, dere kenārınca sā’ire varur. Mezkūr Aşçı-Karaca
bāğında nihāyet bulur. Mevāzi‘-i mezkūreniñ hudūd-ı erba‘ası
hīn-i teftīşde bī-garaz ve mu‘temed müslimānlar şehādetleriyle
zāhir ve ma‘lūm olduğı üzre defter-i hākāniye sebt olundu.
s. 507
Kabr-i merhūm ‘Alī Baba kuddisallahu sırrahu'l-‘azīz. Zāviye-i
mezkūre kurbünde vakf mülküñ içinde medfūndur. Āyende ve
revendeden gelen çerāğ akçası hāsılından günde bir akçaya
merhūm ‘Alī Baba rūhiçün bir cüz’ okunup hāsılıñ mā-‘adāsı
zāviyeniñ ta‘āmı masārifine sarf olunur. Bu üslūb tebdīl ve
tagayyür olunmaya deyü Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyān'dan müte‘addiden ahkām-ı şerīfe vardır.
Mahzen, der-kurb-i İskele ve mahzene muttasıl kiçirek dükkānlar,
fī-sene
490
Bāğçe ve bāğ, der-muttasıl-ı zāviye. Bāğçeniñ mahsūlünden
hāsıl olan, bāğçeniñ dolābları ve gayrı mühimmātı ta‘mīrinden
zāyid ne kalursa zāviye-i mezbūreniñ ta‘āmı ve sā’ir harc-ı
levāzımı masārifine sarf olunur.
‘an-Mukāta‘a-i zemīn. Zāviyeye müte‘allık kārbān-sarāy
kurbünde bir mikdār yer mukāta‘aya virilür, fī-sene
20
Hāne, der-mahalle-i Cemşīd-zāde. İki yer evi karşulu birbirine
muttasıl ve üç yer evi ve havlusu ve içinde gayrı tevābi‘i ve
levāhıkı ile mezkūr evlerde vākıf rūhiçün hasbī otururlar.
Kirāsından nesne hāsıl olmaz.
Āsiyābhā-i seyl, Ece-ovası'nda Ulgar-deresi'nde, bābān
Bāb, harāb
Bāb, ber-vech-i maktū‘
300
Āsiyābhā, Anadolu yakasında Çatal-burgaz tevābi‘inde Üçbaşlu nām mevzi‘de, 6 bāb
3 bāb ma‘mūr, fī-sene
300
3 bāb, harāb
Āsiyāb-ı bādī, der-nezd-i zāviye. Murād bin ‘Abdullāh, değirmenci kuludur. Değirmeniñ resmi ve vāki‘ olan mahsūlü zāviye
içün zabt olunur. Kimesneye değirmen resmi virilmez.
s. 508
Çiftlik, Bayram-deresi'nde Divīddār Bālī çiftliği dimekle
meşhūr çiftlikdir. Ortakcılar zirā‘at idüp nısf hāsıl zāviye içün
zabt olunur. Altı çiftlik yer olup mevzi‘-i mezkūrede bi'l-fi‘l
altı çift sürülür. Sāhib-i arza ‘öşr mukābelesinde maktū‘ virilür,
fī-sene
300
Bāğ, mezkūr Bayram-deresi'nde mezkūr çiftlik dāhilinde olmağın mukāta‘ası çiftlik mukāta‘asıyla sāhib-i arza bu yerden
virilüp bāğ hāsılı zāviyeye sarf olunur.
Çiftlik, Anadolu vilāyetinde Aydın-ili sancağında Hüsāmü'ddīn çiftliği dimekle meşhūrdur, Boz-Menderes üzerinde bir
gemisi ile, fī-sene ber-vech-i maktū‘
10.000
der-Kazā-i Ayaslug, Anadolu vilāyetinde Müderris-kesüği ve
Ya‘kūb-Bey-kesüği dimekle meşhūr mevzi‘dir, ber-vech-i
maktū‘ fī-sene
1.000
Bāğçe, Anadolu'da Kütahya'da Özbek pıñarı dimekle
meşhūrdur. İçinde Ağca su ayağında yürür iki değirmeni, bervech-i maktū‘ fī-sene
1.500
Bāğçe-i turunç, der-Midillü, ber-vech-i emānet zabt olunup
her yıl hāsılı bunda zāviye mesālihiçün gelüp masārife sarf
olunur, fī-sene ber-vech-i tahmīn
1.000
s. 509
Āsiyābhā, Mihaliç kādīluğında Gerdek suyu üzerinde bir ev
içinde sekiz göz değirmen bi'l-fi‘l harābdır. Ma‘mūr olduğu
takdīrce mahsūlü zāviye-i mezkūreye sarf olunur.
Karye-i Türkmen, der-kazā-i Keşan. Mezkūr karyeniñ hāsılı
zāviye içün zabt olunur, fī-sene
5.000
Karye-i Şīrce, der-kazā-i İpsala. Karye-i mezkūruñ mahsūlü
eczā’ya ta‘yīn olunmuşdur. Merhūm Sinān-Paşa türbesinde
yiğirmi cüz’ okunur. On cüz’ vākıf rūhiçün ve on cüz’ oğlu
Mustafā Çelebi rūhiçün mu‘ayyendir. Ber-mūceb-i vakfiyye,
fī-sene ber-vech-i maktū‘
13.000
Bāğçe ve bāğ, der-karye-i mezkūr. Mahsūlü zāviyeye sarf
olunur, fī-sene ber-vech-i maktū‘
1.500
s. 510
Mandıra-i su-sığırı, der-kazā-i İpsala, der-nezd-i karye-i Şīrce
el-mezbūr. Mezkūr mandırada hāsıl olan yağdan ve penīrden
ve tosun bahāsından, fī-sene
5.000
Ve mezkūr su-sığırı mandırası kurbünde ‘Azīzlü nām mevzi‘de
kara-sığır mandırası dahi vardır. Ve mevzi‘-i mezkūrda evkāf-ı
mezkūra müte‘allık yundlar varimiş. Ba‘zı uyuzdan kırılup şimdi
yiğirmi mikdār yund vardır. Ammā vakfa fāyidesi yokdur.
Ganem ki İpsala kādīluğında karye-i mezbūre kurbünde yürüyüp zabt olunur. 2.000 re’s, hāsıl fī-sene
2.000
Gāh olur dahi ziyāde ve gāh dahi eksik olur.
Āsiyābhā, der-kazā-i Ferecik. Meric üzerinde 8 göz değirmen.
Hızır nām bir değirmenci kul dahi vardır. İki anbārı vardır.
Harcından gayri, fī-sene
8.000
Āsiyābha, Eski-hisār kādīluğında, Meric suyu üzerinde Çakır
Ağa değirmenleri dimekle meşhūrdur. 7 göz değirmen,
fī-sene
7.000
s. 511
Kiriş-hāne, deñiz yalusunda Ayazma burnu kurbünde mezkūr
kiriş-hāne ve Çit mahallesinde yeñiçeriler odaları yanında
Meremmetçi Papasdan ve gayriden mukāta‘aya dutulan çiftlik
ki harāc-ı bāğāt ve mukāta‘a-i āsiyābdır. Bolayır inişinden berü
vāki‘ olan kaldırıma vakf olunup ta‘mīrine ta‘yīn olunmuşdur.
‘an-Kiriş-hāne, fī-sene
200
‘an Harāc-ı bāğāt, fī-sene
228
‘an-Mukāta‘a-i āsiyābhā, 12 hacerāt, fī-sene
360
Mezkūr kiriş-hāneden ve bāğdan ve mukāta‘āt-ı āsiyābdan her
ne olursa kaldırım meremmetine sarf olunur. Kaldırımıñ
meremmete ihtiyācı olmaduğı takdīrce mahsūl-i mezkūr zabt
olunup hıfz olunur. Hācet olduğınca kaldırımıñ ta‘mīrine
bundan sarf olunur.
Nakd akça ki koyun bahāsından ve tapuya üleşilen çayırıñ tapu
resminden hāsıl olup cem‘ ve zabt olunmuşdur.
21.000
187
‘an-Bahā-i ganem
13.000
‘an-Resm-i tapu-i zemīn
8.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
2.100
Kayd-ı hayātda olduklarınca tevliyet Ahmed Bey'e meşrūtdur.
Andan soñra eslah ebnāya neslen ba‘da neslin ve ‘azl ü nasb
mütevellī elinde ola ve şöyle ki mütevellī olan mesālih-i tevliyete mübāşeret nefsiyle mümkin ve müyesser olmazsa diyānetle
ve emānetle muttasıf emīn nā’ib nasb oluna ve nā’ib dahi
vākıfıñ ‘utekāsından ola deyü şart olunmuşdur ve masraf
husūsunda şart budur ki vech-i meşrūh üzre ehl-i vezā’ife
ta‘yīn olunan cihetleri virile ve zāviye ve zāviyeye müte‘allık
olan evkāf ta‘mīr oluna. Ehl-i vezā’ifden ve ta‘mīrden zāyid
ne kalursa zāviyede ta‘ām harcına sarf olunup sabāh pirinç ve
ahşam buğday bişe ve gelen müsāfir içün dāne pirinç ve zerde
pirinç bişüp ve gayrı ta‘āmdan dahi virile ve ganī ve fakīr
müsāfir ve mücāvir müzzekker ve mü’ennes her kim olursa
müsāfir üç güne değin ta‘zīm oluna. Şöyle ki müsāfereti
eyyāmından ziyāde oturursa bişen ta‘āmıyla ri‘āyet oluna ve
şöyle ki müsāfir vakt-i ta‘āmdan soñra gelürse baldan ve
gayriden ne ise ri‘āyet oluna deyü vakfiyyede meşrūtdur. Vakfiyyede şöyle meşrūtdur ki yabandan şeyh olmayup ‘utekādan
ola ve cihet-i meşīhat ta‘yīn olunmamışdır. Bi'l-fi‘l şeyh üç
akçaya mutasarrıfdır ve Edirne kurbünde Üsküdar nām karyede
ve aña tābi‘ olan evkāfdan ne hāsıl olursa Üsküdar'da olan
cāmi‘in hatībine ve imāmına ve mü’ezzinine ve sā’ir
huddāmlarına ta‘yīn olunan üzre vazīfeleri virildikden soñra
ne zāyid olursa Gelibolu'da zāviyede sarf oluna deyü meşrūtdur.
s. 512
EVKĀF-I MESĀCİD-İ KURĀ, TĀBİ‘-İ GELİBOLU, DERKAZĀ-İ MEZBŪRE
Vakf-ı Cāmi‘-i Hācī-Kulfal bin Bahşī
Mütevellī Mustafā bin Durud, be-ma‘rifet-i Mevlānā Kādī-i
Gelibolu, der-karye-i Aydınlu. Tārīh-i vakfiyye, sene semān
ve tis‘īn ve semāne-mi’e
Nakdiyye
30.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
3.00
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i imām ve hem hitābet ider köyde [günde] vākıf
rūhiçün bir cüz’ okur, fī-sene
1.440
be-Cihet-i mü’ezzin ve hem günde vākıf rūhiçün bir cüz’ okur,
fī-sene
1.080
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
300
be-Cihet-i bahā-i pīh ve hasır, fī-sene
150
be-Cihet-i meremmet-i mescid, fī-sene
150
Bāğ, kıt‘a, der-karye-i mezkūr ki imām içün vakf itmişdir.
Bāğ-ı diğer, kıt‘a, der-karye-i mezkūr ki mü’ezzin içün
komuşdur. Cāmi‘de hidmet-i ta‘rīf mukābelesinde mutasarrıf
ola deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Hāne, der-karye-i mezkūr, der-nezd-i mescid. İki ev ve suffe
ve havlusu ve gayrı tevābi‘i ve levāhıkı ile imām sākin olup ve
zikr olan bāğı tasarruf idüp vākıf rūhiçün günde bir cüz’ okuya
deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Tur Paşa Hātūn binti Hācī Kulfal ki
Mezkūr mescidiñ çerāğı içün komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
200
20
Vakf-ı Balaban, mu‘tak-ı Mūsā ki
Mezkūr mescidüñ çerāğı yağı içün vakf itmişdir.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
150
15
188
Vakf-ı Melek Hātūn binti Mes‘ūd Fakīh ki
Mescid-i mezkūr çerāğı içün komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
150
15
Vakf-ı Cennet Hātūn binti Nebī Fakīh
Mescid-i mezkūr çerāğı içün vakf itmişdir.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
200
20
Vakf-ı Oruç-beyi ki
Mezkūr mescidüñ çerāğı içün komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
150
15
Vakf-ı Hadīce Hātūn binti Siñek Hācī ki
Mezkūr mescidüñ çerāğı içün komuşdur.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
150
15
s. 513
Vakf-ı Hācī Yūsuf bin Mehmed, der-karye-i Yeñi-şehirlü
Mezkūr Hācī Yūsuf'uñ karye-i mezkūrda cāmi‘i vardır.
Mütevellī el-hāletü hāzihi İskender bin ‘Abdullāh, ‘an-‘utekā-i
vākıf-ı mezkūr, ber-mūceb-i vakfiyye, tārīh-i vakfiyye, sene
ihdā ve tis‘a-mi’e.
Nakd akça
10.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
1.240
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i hitābet, fī-sene
200
be-Cihet-i imām, fī-sene
100
be-Cihet-i mu‘arrif ve hem mü’ezzindir, fī-sene
250
be-Cihet-i bahā-i pīh ve hasır ve hademe-i sirāc el-mezbūr fīsene
60
Vakfiyyede böyle meşrūtdur. Ammā vākıf hāl-i hayātında bu
akçai Dayı köyünde olan mescidi masārifi içün ta‘yīn eylemiş.
be-Cihet-i imām-ı mescid, der-karye-i Dayı, fī-sene
100
be-Cihet-i çerāğ-ı mescid, der-karye-i Dayı, fī-sene
20
be-Cihet-i meremmet-i mesācid-i mezkūrīn ve karye-i
Eşreflü'de olan çeşme ve karye-i mezkūrda olan pıñarlara ve
karye-i Eşreflü altında olan köprü meremmetine, fī-sene 300
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
100
Vakf-ı Hācī Hızır ki
Mezkūr Hācī Hızır kadīmde kāfirin kovuk [kovup] berü yakaya
geldikde ol zamānda Kozlu-dere'de Göz-depesi dimekle ma‘rūf
yerde bir pāre yer mezkūr Hācī Hızır'a temlīk olunup evlādiye
evlād [evlād-ı evlādına]79 neslen ba‘de neslin tasarrufunda ola
deyü selātīn-i mütekaddimīn-i ‘izām tābe-serāhum hazretlerinden
tebdīl ve tagayyür olunmaya deyü la‘net-nāme-i ahkām-ı şerīfelerin ihsān itmişler. Mezkūr Hācī Hızır dahi mevzi‘-i mezkūrei
karye-i Kozlu-dere'de vāki‘ olan kuyuya vakf idüp hāliyā tasarruf
Hācī Hızır-ı mezkūruñ evlādından Re’īs Muslihü'd-dīn elinde
olup mezkūr mevzi‘de vāki‘ olan mahsūl necüğez olursa mezkūr
kuyunuñ lāzım ve lā-büdd olan mühimmātına sarf olunur.
Hāsıl, ‘an-mevzi‘-i mezkūr
Hınta, 5 kilçe, fī-12, kıymet
60
Harāc-ı bāğ, fī-sene
40
Yekūn
100
79
BOA, TD 490, s. 495.
s. 514
Vakf-ı merhūm mağfūr Dervīş Şāhkulu bin Yūsuf
Şehr-i Gelibolu kurbünde Devletlü Kaba-ağaç nām mevzi‘de,
ber-mūceb-i vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye, sene hamse ‘aşer ve
tis‘a-mi’e.
Hāne, bābān ki biri tekye ve birisi matbah ola ve tahmīnen
yedi dönüm bāğ ve dört kıt‘a çerāğ ve şem‘dān ve bir kazan ve
iki haranı ve bir bakraç ve iki sahan ve iki tava kendü hayātda
olduğunca tasaruf kendü elinde ola. Kendüden soñra
dervīşlerinden sālih ve müstahikk kimesne mutasarrıf ola.
Şöyle ki dervīşlerinden kimesne bulunmaduğı takdīrce Sultān
Şücā‘ dervīşlerinden sālih ve müstahikk dervīş mevzi‘-i mezkūrda mütemekkin olup vāki‘ olan mahsūle mutasarrıf ve zābit
olup mümkin oldukca āyende ve revendeye hidmet oluna deyü
meşrūtdur. El-hāletü hāzihi mevzi‘-i mezkūrda Dervīş ‘İvāz
mütemekkin olup tasarruf anuñ elindedir.
Vakf-ı Hasan Subaşı bin ‘Abdullāh
‘an-Merdān-ı merhūm ve mağfūr Sinān Paşa nevverallahu
merkadehu ki karye-i Burun-viran'da merhūm mağfūr Bahşī
Dede kuddise sırrahu'l-‘azīz mezārında olan zāviyeniñ masārifine sarf olunur.
Zemīn ki mezkūr Hasan Subaşı'nıñ tapulu yeri olup vakf
itmişdir. Hücec-i şer‘iyyeleri vardır. Hudūdu budur ki zikr
olunur: Ayazma nām mevzi‘den Tura-Doğan yolundan varup
dervişlerüñ yeñi açdukları pıñarıñ deresin geçince ve sırt
üzerinde sıra ve ardı olan üç büyük taşdan Güccük-virān
sınurına varınca, andan depe dibinde tekye altından Güveğü
kayası dimekle ma‘rūf kayaya varınca mevāzi‘-i mezkūrei
mukaddemā Hasan Subaşı hālī ve mu‘attal olmağın Kunbaracı
Halīl'den tapulayup zāviye-i mezkūre içün vakf itmişdir.
Zemīn-i diğer ki karye-i Burun-viran'da çeşme öñünde asılda
hālī ve harāb ormanlu ve kayalu yerler iken merhūm mağfūr
Sinān Paşa kendüsi icāre ile ve ba‘zı imece tarīkiyle adam
üşürüp zirā‘ata kābil eylemişdir ve açdukları yerüñ cemī‘isi
dolayu hendek içine alup hudūdu ve sınurı ile zāviye-i
mezbūreye vakf idüp hüccet virmişdir. Vukū‘u üzre defetr-i
cedīde sebtolundu.
Cemā‘at-i dervīşān ki zāviye-i mezkūrede sākin olup kendü
kisbler ile zindegānī idüp āyendeye ve revendeye hidmet
iderler. ‘Avārıza katılmazlar.
Nefer
8
s. 515
Vakf-ı ‘Aynīşāh Hātūn binti Sultān ‘Abdullāh
Nefs-i Burusa'da vāki‘ olan mu‘allim-hāneye sarf olunur.
Karye-i Platnos, tābi‘-i Cinbi, der-kazā-i Gelibolu
Mezkūr karye mukaddemā sene isnā ‘aşer ve tis‘a-mi’e
Cemāziye'l-āhirinde merhūm mağfūr Cem Sultān kızı sāhibe-i
‘ismet Gevher Melek Sultān'a temlīk olunup dururmuş. Sultān
‘Abdullān kızı ‘Aynīşāh Hātūn karye-i mezkūrei anlardan
satun alup Burusa'da vāki‘ olan mu‘allim-hāne maslahatı içün
vakf itmişler. Satun alduklarınıñ hüccet-i şer‘iyyesi ve vakf
itdikleriniñ vakfiyyesi görüldü. Cemī‘-i hukūk-ı şer‘iyyesi ve
rüsūm-ı ‘örfiyyesi vakfa zabt olunur.
Hāne
45
Mücerredān
8
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 10 midād, 15 kilçe, fī-10, kıymet
2.056
Şa‘īr, mudd, 4 kilçe, fī-6, kıymet
138
‘Alef, 12 midād, 2 kilçe, fī-4, kıymet
968
Kabluca, 4 mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
340
‘Öşr-i bakla ve nohud, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i gügül
‘Öşr-i ceviz, 6 kilçe, fī-8, kıymet
‘Öşr-i badam, 2 kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe, kıymet
‘Öşr-i kettān
‘Öşr-i küvāre
40
80
48
24
150
43
65
s. 516
‘Öşr-i şıra, 215 medre fī-9, kıymet
1.935
‘Ādet-i ağnām ma‘a keçi
255
‘Öşr-i kiras
35
‘Öşr-i piyāz ve sīr
25
Bid‘at-i hanāzīr
45
Āsiyāb, hacer
30
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve beytü'l-māl ve
yava ve māl-ı gā’ib
255
İspençe-i gebrān-ı karye-i mezkūre
1.325
Yekūn
7.897
Vakf-ı Cāmi‘-i Mehmed-Bey, defterdār-ı Dergāh-ı ‘Ālī. Yayağaç dimekle ma‘rūf mevzi‘dir.
Karye-i Yay-ağaç, tābi‘-i kazā-i Gelibolu, hāric ez-defter-i
‘atīk, der-nāhiye-i Evreşil
Mevlānā Bālī, imām ve hatīb
Mehmed, mü’ezzin
Hüseyin, cüllāh
Ramazān-ı Anadolu, pīr-i fānī
İshāk veled-i Mahmūd, hayyāt
Hasan, nev-müslimān
Hızır, sığırtmaç, nev-müslim
Hamza-i Anadolu, boyacı
Mehmed, cüllāh
Hāne
18
Mücerredān
3
Hāsıl-ı a‘şār ma‘a mahsūl-i āsiyābhā
Hınta, 12 kilçe, fī-12, kıymet
144
Şa‘īr, 8 kilçe, fī-6, kıymet
48
‘Alef, 11 kilçe, fī-4, kıymet
44
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i sīr
25
Harāc-ı bāğāt, 20 cerīben
80
Besātīn
50
Mukāta‘a-i hammām
200
Bāc-ı bāzār
150
Resm-i kışla
100
Resm-i ganem
100
Bādhavā ve resm-i ‘arūs, fī-sene
200
Resm-i çift ve bennāk ve mücerred
177
Yekūn
1.338
s. 517
Resm-i çift, dağ olmağın ekin zirā‘at olmaduğı ecilden çift
resmi alınmaz imiş. Heman tamām çiftden on birer akça ve çifti
olmayandan dokuzar akça ve mücerredden altışar akça alınur ve
mevzi‘-i mezkūrda sākin olanlar ‘avārız-ı dīvāniyyeden mu‘āflardır.
189
Merhūm Sultān Bāyezīd Hān ve pādişāhımız hazretlerinden
hükmleri vardır.
Mezra‘a-i Esencelü, hālī
Mezkūr köyüñ ekinlüğidir ve davarı örüsüdir.
‘Öşr-i gallāt ki kendü çiftleri ile zirā‘at itdüklerinden hāsıl olur.
Hınta, 1 mudd, 6 kilçe, fī-12, kıymet
312
Şa‘īr, 1 mudd, fī-6
120
‘Alef, 1 mudd, 1 kilçe, fī-4, kıymet
84
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Yekūn
548
Āsiyāb, Kiraslu dimekle meşhūrdur, hacerān
Hınta, 3 mudd, fī-12, kıymet
720
Āsiyāb-ı Çalık, hacerān
720
Hınta, 3 mudd, fī-12, kıymet
Āsiyāb-ı Kavaklu, hacerān
Hınta, 2 mudd, fī-12, kıymet
480
Yekūn
1.920
Zikr olan yer asılda hālī ve defterden hāric olup kimesneniñ
tasarrufunda olmamağın mukaddemā Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyān'dan
Saruca Paşa kethudāsı oğlu Mehmed Çelebi'ye kayd-ı temlīk
üzre virilmişmiş. Soñra fevt olup ebniyesi oğluna intikāl idüp
oğlu dahi Hasan Kethudā nām kimesneye satup soñra
müşārun-ileyn Defterdār Mehmed Bey merhūm mağfūr Sultān
Bāyezīd Hān aleyhi'r-rahme ve'r-rıdvān zamānında yeñiçeriler
kātibi iken mezkūr Hasan Kethudā'dan satun alup tasarrufunda
iken mevzi‘-i mezkūru hudūdu ve sınurı, tevābi‘i ve levāhıkı,
hukūk-ı şer‘iyyesi ve rüsūm-ı ‘örfiyyesi ile ve cemī‘-i müteveccihātıyla merhūm Sultān Bāyezīd Hān tayyeballahāhu serāhu
mūmā-ileyh Mehmed Bey'e sābıkan ta‘yīn olunan sınur-nāme
mūcebince temlīk idüp mülk-nāme-i hümāyūn sadaka olunmuş.
Ba‘dehu pādişāhımız e‘azzallāhu ensārahu hazretleri dahi
anuñ üzre mukarrer kılup tecdīd-i mülk-nāme-i şerīf erzānī
buyurmuşlar ve mukaddemā zikr olunan yer kadīmlik vechile
Kethudā oğlu merhūm Mehmed Çelebi tasarrufunda iken ol
zamānda Gelibolu kādīsı olan Mevlānā Mansūr Çelebi bermūceb-i fermān-ı ‘ālīşān teftīş idüp nevāhiye-i mezkūreniñ bīgaraz ve mu‘temed kadīmi müslimānlar şehādetiyle ma‘lūm
edinüp virdiği sınur-nāme mūcebince hudūdu budur ki zikr
olunur: Şark tarafında Şeyhler köyü dimekle ma‘rūf karyeniñ
Gök-dere kenārında olan bostānlıklardan ibtidā ider, dahi
yukaru çıkar, dere sıra Karlık deresine gelür. Ba‘dehu yukaru
dere sıra Ağca-alaña çıkar. Andan İstanbul yolunu keser varır,
Hisārcuğa iner, andan dik aşağa Çamurluca'ya iner, andan dik
aşağa Taşlu-geçid'e iner, andan soñra dik aşağa Tavşanluçukuruna iner, andan soñra ol dere sıra değirmen cānibine iner.
Mezkūr yerüñ hadd-i şarkiyyesi anda tamam olup hadd-i kıblesi
ve garbīsi Değirmen deresi suyu ve Koyluca suyu ihāde idüp
[Koyluca ağılı ve Kumluca suyu ihata idüp]80, andan soñra şimāl
tarafına müteveccih olup dik yukaru Gök-dere sıra Şeyhler
köyü bostānlığına varur. Hudūd-ı erba‘a anda tamam olur.
Hāliyā mezkūr Yay-ağaç dimekle ma‘rūf çiftliğün, ‘an-kadīmi'zzamāndan [kadīmü'z-zamāndan]81 mu‘ayyen ve mümtāz olan
hudūd-ı erba‘ası vech-i meşrūh üzre bi'l-fi‘l mukarrer ve ma‘mūldür, ‘alā-vechi't-tafsīl hāli üzre defter-i cedīd-i sultānīyeye
sebt olundu. Sahh ve bāzār durur. Ber-mūceb-i hükm-i hümāyūn.
s. 518
Āsiyābhā ki mevzi‘-i mezkūre sınurı dāhilinde olmayup āhar
köyler sınurında vāki‘ olmuşdur. Rüsūmları sāhib-i arz olanlara
virilüp hāsılları mezkūr cāmi‘in masārif-i levāzımına sarf olunur.
80
81
Aynı defter, s. 600.
Aynı defter, s. 600.
190
Āsiyāb-ı Alagöz, altı ay yürür, hacerān, hāsıl hınta 4 midād,
kıymet
960
Āsiyāb-ı Seydī-Işık, altı ay yürür, hacerān, hāsıl hınta 3
midād, kıymet
720
Āsiyāb-ı ‘Osmān, ‘an-karye-i Doğancı, hacer, harāb
Yekūn
1.680
Cem‘an
5.486
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
Vazīfe-i Mevlānā Bālī ki imām ve hatībdir, fī-sene
1.800
Vazīfe-i mü’ezzin ve hem kayyumudur, fī-sene
720
be-Cihet-i mütevellī, 1 mudd hınta, fī-sene
1.080
be-Cihet-i kātib-i vakf, fī-yevm
1
be-Cihet-i dühn-i çerāk ve hasır, fī-sene
100
be-Cihet-i eczā’-hānān, altı nefer, fī-sene
2.160
be-Cihet-i şeyh-i zāviye, fī-yevm 5, fī-sene 3 mudd hınta
Ammā şeyh olan hitābeti ve imāmeti kabūl iderse cümle şeyh ide.
Bir cüz’ü imām ve bir cüz’ü hatīb okuya. İmāmet ve hitābet
bir kişi elinde olduğu takdīrce bir cüz’ okuya ve bir cüz’
mü’ezzin okuya. Tilāvet[e] kādir olmazsa sulehā-i müstahikkīnden bir kimesne okuya deyü vakf-nāmede mu‘ayyen ve
meşrūtdur. Bākī cüz’leri muhill olup Kur'an eyüce okuyan
[Bākī cüz’leri imtihān idüp Kur'anı eyüce okur]82 kimesneye
vireler, tamam imtihān olundukdan soñra.
s. 519
EVKĀF-I MERHŪM AHMED PAŞA BİN HERSEK
Karye-i Kalamiç, tābi‘-i Cinbi
Karye-i mezkūre sene isnā ‘aşer ve tis‘a-mi’e Cemāziye'lāhirinde merhūm mağfūr Cem Sultān kızı Gevher Melek
Hātūn'a temlīk olunup Ahmed Paşa anlardan satun alup vakf
itmişdir harācı hāssa-i hümāyūn içün zabt olunur.
Mihal, çoban
Hāne
19
Mücerred
2
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūr
Hınta, 8 midād, 10 kilçe, fī-10, kıymet
2.040
Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-6, kıymet
180
240
‘Alef, 3 midād, fī-4, kıymet
‘Öşr-i penbe
64
‘Öşr-i şıra, 100 medre, fī-9
900
Mukāta‘a-i eşcār-ı dut-ı hāssa
40
‘Öşr-i kettān
10
‘Öşr-i sīr
5
Harāc-ı eşcār-ı dut
70
‘Öşr-i küvāre
15
Hāsıl-i ceviz
75
‘Ādet-i ağnām
55
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 120
İspençe-i kefere, 21 neferan, fī-25
525
Yekūn
4.339
Karye-i Kızılca nām-ı diğer Dursun, vakf-ı Ahmed Paşa bin
Hersek
Mehmed veled-i ‘Alī, imām
Şendele veled-i Nasūh, yamak
Hāne
15
Mücerred
11
82
Aynı defter, s. 601.
s. 520
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 8 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
1.750
Şa‘īr, 3 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
325
‘Alef, 6 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
520
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
‘Öşr-i penbe, kıymet
140
‘Öşr-i küvāre
150
‘Öşr-i besātīn
25
Çayır-ı hāssa ma‘a sazlık
200
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
Harāc-ı bāğāt
67
Resm-i çift, 9 zevcen, fī-22
198
Resm-i nīm çift, 5 zevcen, fī-11
121
Bennāk, neferān, fī-9
18
36
Mücerred, 11 nefer, fī-6
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 55
Yekūn
3.757
Karye-i Kayacık, tābi‘-i Keşan, vakf-ı Ahmed Paşa bin Hersek
Mehmed veled-i Yūsuf, kethudā
Mustafā, nev-müslimān
Mehmed, hayyāt, ‘Acem
Hasan, nev-müslimān
Kāsım veled-i ‘Alī, sipāhī-zāde
Hāne
26
Mücerredān
11
Cemā‘at-i müsellemān ve gayruhu, neferan
5
s. 521
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
1.550
Şa‘īr, muddān, 15 kilçe, fī-5, kıymet
275
‘Alef, 4 mudd, 12 kilçe, fī-4, kıymet
368
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Kabluca, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
‘Öşr-i burçak, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Öşr-i penbe
28
‘Öşr-i nohud ve mercümek ve bakla, 4 kilçe, fī-20, kıymet
80
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe
80
‘Öşr-i küvāre
67
‘Öşr-i besātīn
25
Harāc-ı bāğāt
55
‘Ādet-i taşlık
15
Eşcār-ı ceviz ve emrūd-ı hāssa
55
Āsiyābhā-i ābī, hacerān, fī-30
60
Çayır-ı hāssa
15
Resm-i çift, 10 zevcen, fī-22
220
88
Resm-i nīm çift, 8 zevcen, fī-11
Bennāk, 8 neferan, fī-9
81
Mücerred, 10 nefer, fī-6
60
‘Ādet-i duhānī
18
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 220
Yekūn
3.788
Karye-i Yapıldak tābi‘-i Keşan, vakf-ı Ahmed Paşa bin
Hersek
Mehmed Fakīh veled-i Nasūh, imām
‘Ömer veled-i Halīl, hayyāt
Çiftlik, der-dest-i ‘Alī veled-i Bekir Fakīh, ser-doğancıyān-ı
Dimetoka, ‘öşrin ve rüsūmun virür, resm
22
Çiftlik, der-dest-i ‘Mustafā, birāder-i ‘Alī el-mezbūr, serdoğancıdır, ‘öşrin ve rüsūmun virür, resm
22
Karye-i Gündüzler
Mezkūr karye-i Yapıldak ile birbirine muttasıldır.
Tur Bālī veled-i Velī Fakīh, imām
s. 522
Hāne
30
Mücerredān
13
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Yapıldak ve karye-i Gündüzler
Mahsūlü bir yerde mahsūbdur.
Hınta, 12 mudd, 8 kilçe, fī-10, kıymet
2.480
Şa‘īr, 7 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
725
‘Alef, 7 mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
620
Kabluca, muddān, 5 kilçe, fī-4, kıymet
180
Erzen, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
140
Burçak, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
‘Öşr-i nohud ve mercümek ve böğrülce ve bakla, 8 kilçe,
kıymet
160
‘Öşr-i penbe, kıymet
240
‘Öşr-i guncīd, 7 kilçe, fī-40, kıymet
280
‘Öşr-i kettān
35
‘Öşr-i sīr
5
‘Öşr-i besātīn
97
‘Öşr-i küvāre
115
Harāc-ı bāğāt
230
Resm-i ağıl
155
Çayır-ı hāssa ma‘a sazlık
700
Āsiyābhā
Dolāb, hacerān, fī-60
120
Bādī, hacerān, fī-30
60
Resm-i çift, 17 zevcen, fī-22
374
Resm-i nīm çift, 10 zevc, fī-11
110
Bennāk, 3 neferan, fī-9
27
Mücerred, 13 nefer, fī-6
78
‘Ādet-i duhānī
84
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 155
7.202
Yekūn
Cemā‘at-i yörükān ve yağcıyān ve gayruhu, der-karye-i
mezkūr
Oturdukları yerde ekdüklerinden ‘öşr ve rüsūm virürler.
Neferan
20
Cem‘an
19.082
s. 523
EVKĀF, DER-KAZĀ-İ MIGALKARA
Vakf-ı zāviye-i Yeğan-Re’īs
Merhūm mağfūr Gāzī Hudāvendigār tābe-serāhu vakfeylemişdir.
Merhūmeyn Sultān Mehmed'den ve Sultān Bāyezīd'den hükmleri
vardır. Pādişāhımız hazretlerinden tevzī‘-nāme, mukarrer hükm-i
191
hümāyūn vardır. Mütevellī el-hāletü hāzihi Üveys bin
Mürüvvet, bā-berāt-ı hümāyūn ve Şeyh Hızır Bālī veled-i
Yūsufhān bin Ahī ‘Īsā, bā-berāt-ı Sultān Bāyezīd Hān tābeserāhu. Mezkūr vakfın hāsılı nefs-i Mıgalkara'da vāki‘ olan
Yeğan-Re’īs zāviyesinde āyende ve revendeye sarf olunur.
Hammām der-nefs-i Mıgalkara
6.120
Karye-i Yeğan-Re’īs nām-ı diğer İshākcı, der-nezd-i
Mıgalkara
Mehmed veled-i Hācī Mūsā, imām
Ayas, mu‘tak-ı Hasan, yamak, çiftlik dutar
Zemīn ve bāğ, der-dest-i Sipāhī Kara-göz bin ‘Abdullāh. ‘Öşrin
ve rüsūmun virmez maktū‘ virür. Eksün ekmesün maktū‘un virür,
fī-sene
60
Çiftlik-i Ramazān bin Arnavud ve çiftlik-i ‘Abdu'l-Kerīm ve
çiftlik-i Şīrmerd, mu‘tak-ı ‘Abdu'l-Kerīm, mahlūl.
Hāne
14
Mücerredān
7
Çiftlik-i Doğan ve çiftlik-i Kara ve çiftlik-i Yūsuf bin
‘Abdullāh ve çiftlik-i İne-beyi. İşbu dört çiftlik Nişāncı Sinān
Bey'üñ hücec ile tapulu yerleri olup ve kendünüñ bāğları ve
vakf-ı mezkūreye müte‘allık besātīn ve bir pāre hāssa çayır ki
defter-i ‘atīkde yiğirmi akça yazar. Zikr olan çiftlikler eğer zirā‘at
olunur ve eğer olunmaz, çiftliklerüñ ve bāğātıñ ve besātīn ‘öşrüne
bedel ve bostān kurbünde vāki‘ olan hāssa çayıra müşārunileyh Sinān Bey yılda 1.000 akça mukāta‘a virmeğe iltizām
göstermeğin defter-i cedīd-i hākānīde üzerine kayd olundu.
Hāsıl, fī-sene nakdiyye
1.000
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 15 midād, fī-10, kıymet
3.000
1.300
Şa‘īr, 3 midād, fī-5, kıymet
‘Alef, 18 midād, fī-4, kıymet
1.440
Kabluca, muddān, 10 kilçe, fī-4, kıymet
200
Erzen, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Burçak, kilçe, kıymet, kıymet
4
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
10
Āsiyāb-ı seyl, hacer, harāb
Harāc-ı bāğāt
165
Bādhavā ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
125
s. 524
Resm-i çift, 18 zevcen, fī-22
458
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 7 neferan, fī-6
42
Yekūn
7.762
Cem‘an
13.882
el-Masraf, ber-mūceb-i tevzī‘-nāme-i Sultān Bāyezīd Hān,
tābe-serāhu
Harc-ı Matbah-ı Zāviye
Bahā-i güşt, fī-sene
1.800
Bahā-i nān, fī-sene
1.800
Bahā-i erz ve hınta, berāy-ı aş, fī-sene
1.080
Bahā-i hīzem ve sakkā ve nemek ve levāzım-ı sā’ire, fī-sene 720
el-Vezā’if
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
1.080
be-Cihet-i şeyh-i zāviye, fī-sene
720
Ücret-i tabbāh, fī-sene
720
Cem‘an harc, ber-nī-mūceb
7.920
el-Bākī
5.962
192
Vakf-ı Hüseyin Bey
İne-bāzārı'nda vāki‘ olan cāmi‘e ve ‘imārete sarf olunur.
Karye-i İtemür, tābi‘-i Abrı
Karye-i mezkūre hudūduyla ve sınurıyla ve yavası ve kaçgunu
ve beytü'l-māli ve māl-ı gā’ibi ve māl-ı mefkūdu ve bādhavāsı
ve gallātı ve sā’ir müteveccihātı ve resm-i cürm ü cināyeti fi'lcümle, cümle rüsūm-ı ‘örfiyyesi ve kāffe-i hukūk-ı şer‘iyyesi
merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd Hān aleyhi'r-rahme ve'lgufrān zamānında erba‘a ve tis‘īn ve semāne-mi’e yılında
Hüseyin Bey'e temlīk olunduğı defter-i ‘atīk-i hākānīde
mukayyeddir. Hüseyin Bey'üñ İne-bāzārı'nda olan cāmi‘ine ve
‘imāretine vakf itmişdir dediler. Vakf-nāme görülmedi.
Ayas veled-i Mūsā, yamak
Nasūh veled-i ‘Abdullāh, yamak
s. 525
Çiftlik-i Yūsuf, mu‘tak-ı Mustafā, der-dest-i Hasan Çelebi bin
Bāyezīd Bey, resm
22
Bāyezīd Bey veled-i Mustafā, sipāhī
Hasan Çelebi veled-i mezkūr (Bāyezīd Bey), sipāhī
Mezkūrān tīmār tasarruf iden sipāhīlerdir. Kendüleri açup
geñin sürdükleri yerlerüñ ‘öşrin virürler. Çift resmin virmezler.
Çiftlik-i Şīrmerd, mu‘tak-ı Fīrūz ve çiftlik-i Hasan, mu‘tak-ı
Fīrūz ve çiftlik-i Balko, mu‘tak-ı Karlı ve çiftlik-i Ramazān
bin Menteşe ve çiftlik-i Karagöz, mu‘tak-ı Mustafā ve çiftlik-i
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Balko, mahlūl.
Hāne
9
Mücerredān
6
Müsellemān ve gayruhu, neferan
5
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 10 mudd, 12 kilçe, fī-10, kıymet
2.120
Şa‘īr, 14 mudd, 2 kilçe, fī-5, kıymet
1.410
‘Alef, 14 midād, fī-4, kıymet
1.120
Erzen, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
‘Öşr-i nohud ve mercümek, 13 kilçe, fī-20, kıymet
260
Harāc-ı bāğāt
71
‘Öşr-i küvāre
10
Besātīn
7
‘Öşr-i kettān
50
Āsiyābhā-i hāssa, hacerān, hāsıl-ı hınta fī-sene 3 mudd,
kıymet
600
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn150
Resm-i çift, 17 zevcen, fī-22
354
Bennāk, nefer
9
Mücerred, 6 neferan, fī-6
36
Yekūn
6.225
Kul, merhūm Hüseyin Bey'üñ kullarıdır, ortakcılardır. Tohum
aradan çıkar, her ne ekerlerse nısf kendülerüñ ve nısf vakfıñdır.
Hāsıl-ı ortakcıyān, ber-vech-i münāsafa
Hınta, 13 midād, fī-10
2.600
Şa‘īr, 23 mudd, 2 kilçe, fī-5
2.300
Yekūn
4.900
Cem‘an
11.125
s. 526
Vakf-ı Hazret-i Ebū Eyyūb Ensārī, rahmetullāhi-aleyh
Karye-i Hācī İlyās, tābi‘-i Harala
Halīl veled-i Seydī, imām
Hamza veled-i ‘Abdullāh, yamak, çiftlik dutar.
Hamza veled-i ‘Abdullāh, pīr-i fertūt
Hāne
Mücerredān
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 4 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 10 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 4 midād, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, fī-4, kıymet
Erzen, mudd, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek, 3 kilçe, fī-20, kıymet
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i küvāre
Besātīn
Harāc-ı bāğāt
Āsiyāb-ı bād, hacer
Resm[-i çift], 8 zevc, fī-22
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
Bennāk, 3 neferan, fī-9
Mücerred, 5 neferan, fī-6
Yekūn
12
5
800
250
320
80
80
60
40
20
10
10
30
176
22
27
30
3.000
Vakf-ı Mustafā Paşa
İstanbul'da Yedi-kulle cānibinde vāki‘ olan ‘imāretine sarf olunur.
Karye-i Kırık-‘Alī, tābi‘-i Abrı
Mezkūr karye asılda Kassāb-oğullarından Mehmed Bey'üñ
vālidesi Saruca Bey kızı Cevher Hātūn'uñ mülkü olup Kassāboğlu ‘Alī Bey'üñ oğlu mezkūr Mehmed Bey'den Mustafā Paşa
bey‘-i şer‘iyye ile satun alup vakf itmişdir. Satun aldukları
hüccet-i şer‘iyye ve vakf-nāme görüldü ve karye-i mezkūre
re‘āyāsı ‘avārız-ı dīvāniyeden mu‘āf ve müsellem olalar deyü
hükm-i hümāyūnları vardır. Şöyle ki bitilü bitisüz ve hükümlü
hükümsüz dimeyüp ‘avārıza katalar deyü hükm-i ‘āmmü'lmefhūm vārid oldukda dahi bunları ‘avārıza katılmayalar deyü
hükm-i şerīfde emr olunmuşdur.
Nasūh veled-i Muslu, imām
Çiftlik-i İbrāhīm, mu‘tak-ı Cevher Hātūn, der-dest-i Hācī, ‘ankarye-i Kara-Murād, resm
22
s. 527
Çiftlik-i Katalina māder-i Hızır, der-dest-i Yūsuf dāmād-ı
Hasan, der-karye-i Kara-Murād, resm
22
Çiftlik-i ‘İvāz bin Turud, der-dest-i Halīl Cābī, der-karye-i
Kara-Murād, resm
22
Hāne
16
Mücerredān
6
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūr
Hınta, 13 midād, fī-10, kıymet
3.000
be-Cihet-i ‘imāret-i Mahmūd-Bey bin Kassāb, muddān
el-Bākī, 11 midād, fī-10, kıymet
2.200
Şa‘īr, 15 midād, fī-5, kıymet
1.500
‘Alef, 12 midād, fī-4, kıymet
960
Kabluca, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Erzen, mudd, 3 kilçe, fī-4, kıymet
92
‘Öşr-i segrek, 4 kilçe, fī-10, kıymet
40
‘Öşr-i bakla, 1 şinik
5
55
‘Öşr-i küvāre
Harāc-ı bāğāt
100
Besātīn
25
‘Ādet-i duhānī
6
Hāsıl-ı çayır-ı hāssa
500
Hāsıl-ı sazlık
25
Āsiyāb-ı seyl, müsellem yerindedir, fī-sene
800
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 250
Resm-i çift, 15 zevcen, fī-22
330
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
22
Bennāk, neferān, fī-9
18
Mücerred, 6 neferan, fī-6
36
Yekūn
7.128
Vakf-ı Şihābü'd-dīn Paşa
Filibe'de vāki‘ olan ‘imāretine sarf olunur.
Karye-i Gözsüz-Doğan, der-kurb-i Mıgalkara
Merhūmeyn mağfūreyn Sultān Mehmed'den ve Sultān Bāyezīd'den ve pādişāhımız hazretlerinden mu‘āfiyet içün hükm-i
hümāyūnları vardır. ‘Avārızdan mu‘āf olalar deyü buyrulmuşdur.
Hamza veled-i ‘Abdullāh, yamak
Çiftlik-i Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Hamza, der-dest-i Dāvud Çelebi,
der-karye-i Karaca-Halīl, resm
22
Hāne
13
Mücerredān
6
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 mudd, 10 kilçe, fī-10, kıymet
1.500
210
Şa‘īr, muddān, 2 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 4 mudd, fī-4, kıymet
320
Kabluca, 6 kilçe, fī-4, kıymet
24
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
‘Öşr-i guncīd, kilçe
40
Besātīn
5
‘Öşr-i küvāre
125
Harāc-ı bāğāt
58
Āsiyāb-ı seyl, hacer
30
s. 528
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Resm-i çift, 8 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, 4 zevc, fī-11
Bennāk, neferān, fī-9
Mücerred, 5 nefer, fī-6
Yekūn
150
176
44
18
30
2.746
der-Nefs-i Mıgalkara, be-ma‘rifet-i Mustafā bin Birinci
Ahmed, der-Mıgalkara
Bezzāzistān
1.800
Sandūkhā, 32 bābān, 2 bāb battāl, fī-sene
Dekākīn, der-dā’ire-i bezzāzistān, 48 bābān
20 bāb, fī-5, fī-sene
1.200
28 bāb, fī-8, fī-sene
2.688
Dükkān-ı kassāb, fī-sene
300
Baş-hāne, fī-sene
720
Dükkān-ı cüllāh ve penbe, fī-sene
180
Dekākīn ki mukaddemā ihrāk olup yapılmamışdır. Harāb battāldır. 20 bāb battāl ve 22 bāb harāb.
Yekūn
6.888
9.634
Cem‘an hāsıl
193
Vakf-ı Cāmi‘-i Şeyh-Süleymān-Halīfe, de-karye-i Abrı,
Germiyan dahi dirler.
Mukaddemā merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd Hān tābe-serāhu
hazretleri dört yüz akçasın tīmārdan ifrāz idüp kendü
cāniblerinden mescid içün vakf idüp ihdā ve tis‘a-mi’e yılında
hükm-i şerīf sadaka olunmuş, ba‘dehu dört yüz akçadan bākī
kalan tīmārdan müşārun-ileyh Süleymān Halīfe iltimāsıyla beş
yüz akçalık hisse re‘āyāsı ile virildi. Eyle bāğları ve bāğçeleri
ile ki hudūd-ı erba‘ası ahkām-ı şerīfde ve vakfiyyede ma‘lūmdur. İfrāz olunup Süleymān Halīfe ve Süleymān Halīfe'den
soñra evlādına neslen ba‘de neslin vakf olunup selāse ve ‘aşer
ve tis‘a-mi’e yılında Bāb-ı Sa‘ādet-āşiyān'dan vakf-nāme ihsān
olunup ve ellerinde olan ahkām ve vakfiyye mukarrer olması
içün pādişāhımız hazretlerinden dahi hükm-i şerīfleri vardır.
Hisse, ‘an-karye-i Abrı el-mezbūr
s. 529
Süleymān, cüllāh
Çiftlik, mahlūl, 3 zevcen
Hāne
12
Mücerredān
9
Hāsıl-ı a‘şār-ı mezkūre ki cāmi‘e vakf olunmuşdur.
Hınta, muddān, 10 kilçe, fī-10, kıymet
500
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, 18 kilçe, fī-4, kıymet
72
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Öşr-i mercümek ve nohud, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i ceviz, kilçe, kıymet
8
Āsiyāb-ı dolāb, hacerān, fī-60
120
Harāc-ı bāğāt
100
Resm-i çift, 8 zevc, fī-22
176
Bennāk, 6 nefer, fī-9
54
Mücerred, 9 nefer, fī-6
54
Yekūn
1.249
Hāsıl-ı a‘şār, ‘an-karye-i mezkūr ki vakf-ı evlāddır.
320
Hınta, 12 mudd, kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 18 kilçe, fī-5, kıymet
90
‘Alef, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
Kabluca, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
20
Harāc-ı bāğāt
30
Yekūn
542
Vakf-ı Merhūm Mağfūr Sultān Murād Hān tābe-serāhu
Ergene'de vāki‘ olan ‘imārete83 sarf olunur.
Karye-i Bāzārlı-Bey84, karye-i Sülemiş dahi dirler.
Karye-i mezkūre defter-i ‘atīkde bulunmadı. İmām Mehmed
ma‘rifeti ile yazıldı.
Mehmed veled-i Hācī Mustafā, imām
Saruca, mu‘tak-ı Harīde (?) Bey, yamak, çiftlik dutar
s. 530
Hamza veled-i ‘Abdullāh, yamak
Çiftlik-i Kāsım bin Yūsuf. Mezkūr Kāsım'ıñ oğlu büyüyünce
çiftliği emānet tassaruf ider.
Hāne
30
Mücerredān
5
83
84
BOA, TD 370, s. 28'de “Vakf-ı ‘imāret-i Ergene” şeklindedir.
BOA, TD 12, s. 253'de “Karye-i Doğancı-Bāzārlu-Bey” şeklindedir.
194
Hāsıl, onda bir ‘öşr virürler ve bir mudda bir kīle sālāriyye
deyü virürler. Sālāriyye mütevellī cānibinden zabt olunur.
Hınta, 8 mudd, 8 kilçe, fī-10, kıymet
1.680
Şa‘īr, 3 mudd, fī-5, kıymet
300
‘Alef, 9 mudd, fī-4, kıymet
720
Kabluca, 16 kilçe, fī-4, kıymet
64
Erzen, 14 kilçe, fī-4, kıymet
56
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i guncīd, 1 kilçe
40
‘Öşr-i küvāre
110
‘Öşr-i besātīn
25
Burçak, 6 kilçe, fī-4, kıymet
24
Hāsıl-ı ceviz
40
Penbe-i hālis 12 ünügi, kıymet
120
Āsiyāb-ı bād, hacer
30
500
Hāsıl-ı çayır-ı hāssa
Mukāta‘āt-ı besātīn-i havuc-hāne
1.110
Bāhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
250
Resm-i çift, 28 zevc, fī-22
616
Resm-i nīm çift, 3 zevcen, fī-11
33
Bennāk, 4 neferan, fī-12
48
Mücerred, 5 neferan, fī-6
30
‘Ādet-i duhānī
6
Yekūn
5.922
Karye-i Kalivya, tābi‘-i Abrı. Vakf-ı Sultān Murād Hān
tābe-serāhu
Mihal veled-i Todor, papas
s. 531
Yorgi, cüllāh
Yani, cüllāh
Hāne-i müslim
8
Hāne-i gebrān
56
Mücerredān
15
5
Bīve
Bīvelerden nesne almazlar. Bāğları olanlar ‘ādet üzre on ikişer
akça resm-i dönüm virürler, gayrı nesne virmezler.
Hāsıl-ı karye-i Kalivya el-mezbūr
Mezkūrūn kefere zikr olan harāclardan gayrı ‘öşrlerin on
kīlede bir kīle virürler ve bir mudda bir kīle sālāriyye virürler.
Sālāriyye mütevellī cānibinden zabt olunur ve her harāc
virenler eğer müzevvec ve eğer mücerred her nefer onar akça,
hīme deyü ve on üçer akça, kirpas deyü yiğirmi üçer akça
virürler ve bāğları olanlar her dönüme on ikişer akça dönüm
resmin virürler. Ammā meyveden ‘öşr virmezler. Müslimānlar
dönüm resmin dörder akça virürler ve kovanı olanlar her
kovan başına birer akça virürler. Müslimānlar ve kefere kovan
resmin berāber virürler ve koyunu olanlar şimdiye değin üç
koyuna bir akça viregelmişlerdir.
A‘şār
Hınta, 12 midād, fī-10, kıymet
2.400
Şa‘īr, 3 mudd, fī-5, kıymet
300
‘Alef, 8 mudd, fī-4, kıymet
640
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Kabluca, muddān, fī-4, kıymet
160
Burçak, 4 kilçe, fī-4, kıymet
16
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
Harāc-ı bāğāt
1.879
Āsiyābhā-i seyl, 3 hacer, fī-30
90
‘Ādet-i ağnām
550
Mukāta‘a-i havuc-hāne
140
‘Ādet-i hīme ve kirpas
1.633
‘Öşr-i küvāre
62
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 300
s. 532
Resm-i çift-i müslimīn, 4 zevc, fī-22
Resm-i nīm çift, zevc
Bennāk, 5 nefer, fī-12
Mücerred, 3 nefer, fī-6
Cizye-i kefere, ‘an-karye-i mezkūr
Yekūn
88
11
60
18
3.606
12.005
Karye-i Kayalar, tābi‘-i Harala. Vakf-ı Sultān Murād Hān
alehi'r-rahme ve'l-gufrān
Sālih veled-i Hamza, imām
Timur, hallāc
‘Alī, çeşteci
Bālī, çeşteci
Yūsufhān, birāder-i Timur Hallāc, ma‘lūl ve mecnūn
Hāne
29
Mücerredān
9
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 8 midād, fī-10, kıymet
1.600
Şa‘īr, 3 mudd, 12 kilçe, fī-5, kıymet
360
‘Alef, 5 midād, fī-4, kıymet
400
Kabluca, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
Erzen, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
Burçak, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
‘Öşr-i nohud ve mercümek ve bakla, 4 kilçe, kıymet
80
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe, fī-40
120
‘Öşr-i sīr
25
‘Öşr-i küvāre
220
Penbe-i hālis, 6 ünügi, kıymet
60
Harāc-ı bāğāt
110
Āsiyāb-ı ābī, hacer
30
Besātīn
20
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
250
Resm-i çift, 22 zevcen, fī-22
484
Bennāk, 8 neferan, fī-12
96
Mücerred, 8 neferan, fī-6
48
Yekūn
4.139
s. 533
Karye-i ‘Alīci, tābi‘-i Harala. Vakf-ı Sultān Murād Hān
aleyhi'r-rahme ve'r-rıdvān
‘Alī veled-i Mehmed, imām
İnehān, cüllāh
Karagöz, mu‘tak-ı Hācī ‘Alī, pīr
Ca‘fer veled-i Dervīş, sadakāt-ı müslimīn ile zindegāni ider.
Çiftlik-i Mürüvvet bin Ahmed, der-tasarruf-ı Kāsım veledeş,
der-karye-i Kara-pıñar.
Hāne
17
Mücerredān
12
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezbūre
Hınta, 9 midād, fī-10, kıymet
1.800
Şa‘īr, 4 midād, fī-5, kıymet
400
‘Alef, 5 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
440
Erzen, mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
96
Kabluca, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
‘Öşr-i guncīd, 5 kilçe, fī-40, kıymet
200
‘Öşr-i sīr
30
‘Öşr-i küvāre
150
Penbe, 7 ünügi, kıymet
70
Harāc-ı bāğāt
100
Besātīn
17
30
Āsiyāb-ı seyl, hacer
‘Ādet-i ağnām
103
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 300
Resm-i çift, 16 zevc, fī-22
352
Bennāk, 3 nefer, fī-12
36
Mücerred, 12 neferan, fī-6
72
Yekūn
4.296
s. 534
Evkāf-ı Ebnā-i Mahmūd Bey bin Kassāb
Karye-i Kāsım veled-i Sofu nām-ı diğer Hāss-köy, tābi‘-i
Abrı. Vakf-ı ebnādır.
Merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd Hān aleyhi'r-rahme ve'lgufrāndan ve pādişāhımız hazretlerinden mukarrer-nāme
hükmleri vardır.
Mustafā veled-i Süle, imām
Hasan, mu‘tak-ı Mehmed bin Kassāb, cābī
Çiftlik-i Hamza bin Oruç ve çiftlik-i Mustafā bin Ahmed ve
çiftlik-i Hasan bin Timur ve çiftlik-i Hācī bin Hasan ve çiftlik-i
Lutfī bin Semed ve çiftlik-i Karagöz, mu‘tak-ı Mahmūd,
mahlūl.
Hāne
19
Mücerred
13
Cemā‘at-i elliciyān ve yağcıyān ve yörükān, nefer
6
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 9 midād, fī-10, kıymet
1.800
Şa‘īr, 4 midād, fī-5, kıymet
400
‘Alef, 7 midād, fī-4, kıymet
560
Erzen, mudd, 13 kilçe, fī-4, kıymet
132
24
Kabluca, 6 kilçe, fī-4, kıymet
Besātīn
10
‘Öşr-i segrek, kilçe, kıymet
10
‘Öşr-i küvāre
55
‘Öşr-i guncīd
20
‘Öşr-i sīr
4
Harāc-ı bāğāt
50
Āsiyāb-ı ābī, hacer
30
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 120
Resm-i çift, 19 zevcen, fī-22
418
Bennāk, 4 neferan, fī-9
36
Mücerred, 13 neferan, fī-6
78
‘Ādet-i duhānī
36
Yekūn
3.693
195
s. 535
Karye-i Karaca-Bey, tābi‘-i Abrı
Vakf-ı Ebnā-i Mahmūd Bey bin Kassāb. Sultān Bāyezīd Hān
tābe-serāhudan ve pādişāhımız e‘azzallāhu ensārahu hazretlerinden mukarrer-nāme hükmleri vardır.
Şīrmerd-i Tüccār, küreci
Hāne
16
Mücerredān
5
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 3 mudd, fī-10, kıymet
600
Şa‘īr, muddān, fī-5, kıymet
200
‘Alef, muddān, 10 kilçe, fī-4, kıymet
200
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
‘Öşr-i guncīd
5
15
Harāc-ı bāğāt
Mukāta‘āt-ı besātīn
320
‘Öşr-i küvāre
15
Mukāta‘a-i bostān-ı diğer
30
Resm-i çift, 11 zevcen, fī-22
242
Resm-i nīm çift, zevcān, fī-11
22
Bennāk, 3 nefer, fī-9
27
Mücerred, 5 nefer, fī-6
30
‘Ādet-i duhānī
6
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 75
Yekūn
1.819
Cem‘an
5.502
Mezkūrān karye-i Kāsım veled-i Sofu ve karye-i Karaca-Bey
ki vakf-ı ebnādır. Karyeteyn-i mezbūrān ahālīsi ‘avārız-ı
dīvāniyeden ve tekālīf-i ‘örfiyyeden mu‘āf olmağiçün ellerinde selātīn-i māziyyeden mu‘āf-nāmeleri olup evkāf-ı
mezkūreye mütevellī olan Kassāb oğlu Mustafā Çelebi'niñ
evleri ihrākun bi'n-nār oldukda mu‘āf-nāmeleri bile yanduğı
şühūd-ı ‘udūl ile Mıgalkara'nıñ kādī-i sābıkı Mevlānā merhūm
Gürānī hazretleriniñ oğlu Mevlānā İbrāhīm Çelebi huzūrunda
sābit ve zāhir olduğı bābda müşārun-ileyh İbrāhīm Çelebi der-i
devlete ‘arz dāşet virmişler. Sahh zālik.
Vakf-ı Hācī Ahmed ki
Hācī-köyü ve Hisār-beyi-viranı dimekle meşhūrdur, dernāhiye-i Harala, tābi‘-i kazā-i Mıgalkara.
Hācī Ahmed oğulları Hācī ve Deñiz [ve] Mehmed nām karındaşları ile vakfiyyet üzre mutasarrıf iken mezkūr Mehmed fevt
olup mezkūrān Hācī ve Deñiz mutasarrıflardır. Karındaşları
hissesine dahi mutasarrıf olalar deyü ellerinde pādişāhımız
hazretleriniñ hükm-i hümāyūnu vardır. Vakfiyyet üzre mutasarrıf olalar deyü buyrulmuşdur.
Ra‘iyyet, ber-mūceb-i defter, neferan
5
s. 536
Hāsıl-ı a‘şār
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Yekūn
196
150
25
16
12
16
3
222
Vakf-ı Yumcı Şücā‘, der-nezd-i Mıgalkara
Mezkūr Şücā‘ evlādına vakf itmişdir. Kadīmden pādişāhlar
berātıyla vakfiyyet üzre mutasarrıf olurlarimiş. Şimdi mezkūruñ evlādından ‘Ā’işe Hātūn oğlu ‘Alī'niñ kızı Rābi‘a Hātūn
elindedir. Merhūm Sultān Bāyezīd'den ve pādişāhımız hazretlerinden hükmleri vardır.
Çiftlik, hāricden ekenlerüñ ‘öşrin alurlar.
Hāsıl, ‘an-‘öşr-i gallāt ve gayrihi
150
Vakf-ı Yatağan Dede
Mukaddemā vakf-ı evlād olup Yatağan Dede evlādından
Turcihān Dede kalmış. Turcihān Dede dahi vefāt idüp andan
soñra evlād münkatı‘ olmağın on yıldan ziyādedir ki vakf-ı āmm
olup Mıgalkara'da vāki‘ olan zāviyesine sarf olunur. Ammā
vakfiyye zāyi‘ oldu didiler. El-ān iki akça cihetle zāviye-i
mezkūreye Kātib Kāsım şeyhdir, bā-berāt-ı hümāyūn. Tārīh-i
berāt, fī-evāsıtı Rebī‘i'l-evvel sene tis‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e.
Çiftlik, der-kurb-i Mıgalkara
Şimdi şeyh olan Kātib Kāsım ma‘rifeti ile yazıldı.
Hāsıl
Hınta, 17 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Hāsıl-ı ceviz
Besātīn
Yekūn
170
25
40
12
25
272
Çiftlik-i Bahādır, mu‘tak-ı Ahī-Mūsā
Defter-i ‘atīkde Ahī Mahmūd tasarrufunda vakf-ı evlādlık üzre
tasarruf ider deyü yazılmış. Şimdi Şāhme Fakīh tasarrufundadır. Elinde merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd'den mukarrernāme-i hükm-i hümāyūn vardır. Vakfiyyet üzre mutasarrıf ola
deyü buyrulmuşdur. Tārīh-i hükm-i ‘ālīşān sene tis‘a ve tis‘īn
ve semāne-mi’e.
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
100
Şa‘īr, 7 kilçe, fī-5, kıymet
35
‘Alef, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Kabluca, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
Erzen, 2 kilçe, fī-4, kıymet
8
‘Öşr-i mercümek
5
Besātīn
15
Harāc-ı bāğāt
5
Yekūn
208
s. 537
Vakf-ı Aydın Şeyh, nezd-i nefs-i Mıgalkara
Bir çiftlik mikdārı yer olup kadīmü'z-zamāndan vakf-ı
evlādlık üzre pādişāhlar hükmleriyle tasarruf ide gelmişlerdir.
Şimdiki hālde mezkūr Aydın Şeyh'iñ evlādından Ramazān
karındaşı İbrāhīm'in oğlu Mehmed tasarruf ider. Elinde pādişāhımızıñ berāt-ı hümāyūnu vardır. Tārīh-i berāt-ı hümāyūn,
fī-evā’ili Zi'l-hicce sene ihdā ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e.
Hāsıl, hāricden ekerler
Hınta, 3 kilçe, fī-10, kıymet
30
Şa‘īr, 2 kilçe, fī-5, kıymet
10
Bāğāt, harāb
40
Yekūn
Vakf-ı Selçuk Hātūn, der-nefs-i Mıgalkara, der-mahalle-i
Serrāc-Kādī
Mezkūr Selçuk Hātūn Seyyid Karaca Ahmed nevverallāhu
kabrehu evlādından Şeyh Seyyid ‘Abdī Paşa'nıñ zevcesi olduğu
zamānda çerāğ içün vakf idüp dururmuş. Zāviye olunup hāl-i
hayātında Şeyh Seyyid ‘Abdī Paşa tasarrufunda olup andan
soñra akrabā ve ta‘allukātı tasarrufunda olup el-hāletü hāzihi
babası icāzeti ile tasarruf Şeyh Seyyid ‘Alī Paşa bin Seyyid
Kāsım Paşa bin Şeyh Seyyid ‘Abdī Paşa bin Seyyid Rūm Paşa
bin Seyyid Hācī Mūsā bin Seyyid Yūsuf Paşa bin Seyyid
Karaca Ahmed nevverallāhu kabrehu elindedir.
Hāne, bir büyük yer evidir. Şimdi ma‘mūr olup zāviye
olmuşdur. Kendü babası icāzetiyle ve ceddi Karaca kuddisallāhu
sırrahu'l-‘azīz çerāğı ile mezkūr Seyyid ‘Alī Paşa şeyhdir.
Mu‘ayyen ve ma‘lūm vakfı yokdur. Āyende ve revendeden
vāki‘ olan sadakāt-ı müslimīn ile zindegānī idüp vech-i ma‘āşına
sarf ider.
Vakf-ı Rüstem bin İne-beyi
Mezkūr Rüstem mezbūre Selçuk Hātūn'uñ karındaşıdır. Hāne-i
‘ulvī ve süflā, der-nefs-i Mıgalkara, der-mahalle-i Serrāc-Kādī.
Mezkūr Rüstem zikr olan evi Karaca Ahmed evlādından
Seyyid Hızır bin ‘Abdī Paşa'ya vakf itmişdir. Seyyid Hızır'dan
soñra evlādına ve evlād-ı evlādına neslen ba‘de neslin zükūruhum ve ināsühum andan soñra ‘utekāya ve ‘utekā evlādına
meşrūtdur. Mezkūr evde şimdiki hālde mezkūr Seyyid Hızır
kızı Cemīle Hātūn ve zevci Seyyid Yūsuf bin Seyyid Kāsım
Paşa sākindir ve mezkūr vakf ev yanında girü vakf yerinde
Seyyid Hızır'uñ büyük oğlu Nusret süflā bir ev binā itmişdir.
Mülküdür. Mezkūr mülk evde emāneten Seyyid Yūsuf'uñ
karındaşı Seyyid ‘Alī sākindir. Tārīh-i vakfiyye-i Rüstem, sene
tis‘a ve semānīn ve semāne-mi’e.
Çiftlik-i Şeyh-Beylü, der-karye-i Çeltükci-i Küçük, tābi‘-i
Harala
Mezkūr Beylü Şeyh'iñ evlādından Nasūh oğlu ‘Abdī Fakīh ve
mezbūruñ karındaşı oğlu Süleymān bin Pīrī mutasarrıfdır.
Ellerinde merhūmeyn Sultān Mehmed Hān ve Sultān Bāyezīd
Hān ve Sultānü'l-islām pādişāhımız hazretlerinden hükmleri
vardır. Vakfiyyet üzre mutasarrıf olalar deyü ahkām-ı şerīf de
buyurulmuşdur.
Hāsıl
Hınta, 6 kilçe, fī-10, kıymet
60
Kabluca, 10kilçe, fī-4, kıymet
40
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Öşr-i guncīd, kıymet
40
‘Öşr-i kettān
15
Yekūn
175
s. 538
Vakf-ı Evlād-ı Ahī Mūsā ki
Merhūm mağfūr Gāzī Hudāvendigār tābe-serāhu Ahī Mūsā'ya
kendü rūhiçün vakf-ı evlādlık üzre sadaka idüp sene seb‘a ve
sittīn ve seb‘a-mi’e Receb gurresinde vakf-nāme-i hümāyūn
erzānī buyrulmuş ve evlādı ensābına ve ba‘de inkırāzihim
evlādı kızlarınıñ ensābına ve kızı oğullarınıñ ensābına ve
ba‘de inkırāzihim mevkūfün-‘aleyh Ahī Mūsā veyā evlādlarından akrabālarına veyā güveyülerinden kimesneye ahīlik
icāzet virüp soñra ensābından ahīlik virdikleri dahi şer‘ile
sābit ve zāhir ola. Mezkūr Ahī'ye dahi mevkūfün-‘aleyh Ahī
Mūsā üslūbu üzre vakf-ı evlād idüp neslen ba‘de neslin ola
demiş ve cemī‘-i ‘avārızdan ve tekālīf-i ‘örfiyyeden mu‘āf ola
deyü. Dahi zikr olan yerüñ tebdīli ve tagayyürü dahi Ahī Mūsā
ile evlādı ve evlādı ensābı elinde ola deyü vakf-nāmede
buyrulmuş. Mezkūr Ahī Mūsā dahi Mıgalkara'da zāviye binā
idüp zikr olan yerüñ mahsūlātın kendü nefsine ve binā eyledüği
zāviyeniñ āyendesine ve revendesine sarf iderken Ahī Mūsā
fevt olup oğulları Ahī Mustafā ile Ahī Tayfūr zikr olan yeri
ber-vech-i meşrūh tasarruf idüp anlar dahi fevt olup yerüñ
hāsılı ve tasarrufu Ahī Tayfūr oğlu Ahī Mahmūd'a intikāl
edicek tasarruf Ahī Mahmūd elinde iken mezkūr Ahī Mahmūd
merhūm mağfūr Sultān Bāyezīd Hān ‘aleyhi'r-rahme ve'lgufrān zamānında der-i devlete varup vāki‘ olan mahsūlü
zāviye içün tevzī‘ idüp ve zikr olan çiftlik Ahī Mahmūd'dan
soñra Ahī Mūsā oğlu Ahī Mustafā kızınıñ kızı kızı Mehdī
Hātūn'uñ hakkı olduğu Dīvān-ı ‘Ālī'de sābit ve zāhir olup Ahī
Mahmūd'uñ tevzī‘in mezkūre Mehdī Hātūn dahi kabūl idüp
anuñ üzre Bāb-ı Sa‘ādet'den tevzī‘-nāme sadaka olmuş.
Ba‘dehu mezkūr Ahī Mahmūd hāl-i hayātında ahīlik icāzetin
Mehdī Hātūn'uñ zevci İshāk'a virüp Ahī Mahmūd yerine İshāk
ahī olup seb‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e yılında hükm-i şerīf virilmiş
soñra Ahī Mahmūd dahi fevt olup evlāddan mezkūr Mehdī
Hātūn kalmışdır ve el-hāletü hāzihi şart-ı meşrūh mūcebince
Mehdī Hātūn'uñ zevci mezkūr İshāk zāviye-i mezkūrda ahī ve
şeyhdir. Bunuñ üzre sene erba‘a ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e Zi'lka‘desi evāhirinde mezkūr İshāk'a pādişāhımız hazretleriniñ
mukarrer-nāme-i hükm-i hümāyūnları sadaka olunup vakf-ı
evlādlık üzre ber-mūceb-i şart-ı vākıf mutasarrıf ola. Kat‘ā
āhar dahl itmeye deyü hükm-i şerīf-i ‘ālişānda buyrulmuşdur.
Çiftlik-i Ahī-Mūsā, der-nezd-i Mıgalkara, hāricden zirā‘at
olunur.
Hınta, muddān, 3 kilçe, fī-10, kıymet
430
Şa‘īr, 8 kilçe, fī-5, kıymet
40
‘Alef, muddān, 8 kilçe, fī-4, kıymet
192
Kabluca, 14 kilçe, fī-4, kıymet
56
Besātīn
25
Harāc-ı bāğāt, 428 cerīben, fī-4
1.713
2.456
Yekūn
Dekākīn-i kīrde ve işkenbe, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk. Elinde
hükmü vardır ammā kendü dükkān yapmamışdır. Her kim işlerse
ayda beşer akça virürler, fī-sene
60
Kīrde ve işkenbe dükkānı çokdan ihrāk olup harābdır. Şimdi
yerleri tarīk-i ‘āmmdır, nesne hāsıl olmaz.
Çiftlik, der-asl Ahī Mahmūd bin Ahī Tayfūr. Mezkūr Ahī Mahmūd zikr olan çiftliği ve içindeki çayırı güveygüsü İshāk'ıñ tapusın
alup virmiş. Şimdi çiftlik ve çiftlik içindeki çayır Ahī İshāk
tasarrufundadır. Elinde hücceti vardır. Zirā‘at ve hırāset ider.
Āsiyāb-ı seyl, hacer, fī-sene
30
Mezkūr değirmen İshāk'ıñ mülküdür.
s. 539
Baş-hāne, der-nefs-i Mıgalkara
Ahī Mūsā merhūm mağfūr Gāzī Sultān Hudāvendigār tābeserāhu icāzetiyle binā idüp mülkiyet üzre tasarruf idüp
ba‘dehu Ahī Mūsā oğlu Ahī Tayfūr dahi mülkiyet üzre
tasarruf idüp soñra Ahī Tayfūr oğlu Ahī Mahmūd'a intikāl
idicek Ahī Mahmūd dahi mülkiyet üzre mutasarrıf olup hāl-i
hayātında günde bir cüz’ okumak üzre güveygüsü İshāk'a
vakf-ı evlād idüp İshāk'ıñ evlādı inkırāzından soñra Ahī Mustafā kızınıñ kızı kızı Mehdī Hātūn'a vakf-ı evlād ola deyü bunuñ
üzre elinde hükm-i şerīf vardır. Tār[īh-i] hükm-i şerīf-i ‘ālişān,
fī-evāsıtı Saferi'l-muzaffer sene seb‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e.
1.200
Hāsıl-ı baş-hāne, fī-sene
Çiftlik ve çayır, der-vakf-ı Ahī Mūsā, der-dest-i ‘Alī Bey ve İskender Bey birādereş tasarruf idüp ber-vech-i maktū‘ virürler.
Mukāta‘a-i çiftlik, fī-sene
100
Mukāta‘a-i çayır, fī-sene
30
197
Yekūn, gayr ez-baş-hāne
2.616
el-Masraf-ı zāviye-i mezkūr
ber-Mūceb-i tevzī‘-nāme, tārīh-i tevzī‘-nāme, fī-evāsıtı şehri
Saferi'l-muzaffer min-şuhūrin sene seb‘a ‘aşer ve tis‘a-mi’e.
Harc-ı Matbah-ı zāviye ve gayruhu
Bahā-i güşt ve nān, fī-sene
1.080
Bahā-i gendüm, berāy-ı aş, fī-sene
360
Bahā-i hīzem ve piyāz ve nemek, fī-sene
360
Ücret-i tabbāh, fī-sene
360
be-Cihet-i ahī ve meşīhat, fī-sene
1.080
Yekūn
3.240
ez-Ziyāde, ‘ani'l-asl
624
Hāsıl olduğuna göre sarf olunur.
s. 540
Vakf-ı Gülçiçek Hātūn
be-Türbe-i münevver-i mutahhar Hazret-i Resūl ‘aleyhi's-salāti
ve's-selām.
Karye-i Kuşlu85 nām-ı diğer Izgar-Halīl, tābi‘-i Abrı
‘İvāz veled-i Mehmed, imām
Mürüvvet, cüllāh
Hasan, sığırtmaç
Hāne
45
Mücerredān
24
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 10 midād, fī-10, kıymet
2.000
Şa‘īr, 5 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
575
‘Alef, 7 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
600
Kabluca, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
100
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
‘Öşr-i mercümek, 2 kilçe, fī-20, kıymet
40
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, kıymet
80
75
‘Öşr-i penbe, kıymet
‘Öşr-i sīr
8
s. 541
‘Öşr-i böğrülce, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i küvāre
85
‘Öşr-i bostān
35
Harāc-ı bāğāt
202
‘Ādet-i ağnām
533
Resm-i çift, 35 zevcen, fī-22
770
Resm-i nīm çift, 3 zevcen, fī-11
33
Āsiyāb-ı bādī, 3 hacer, fī-30
90
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 155
Bennāk, 11 neferan, fī-9
99
Mücerred, 24 nefer, fī-6
144
Yekūn
5.688
Hāsıl-ı a‘şār-ı mezkūrīn
Hınta, 5 midād, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 3 mudd, 15 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 3 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek, kilçe, kıymet
‘Öşr-i nohud, kilçe, kıymet
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
‘Öşr-i besātīn
Harāc-ı bāğāt
Resm-i tapu-i zemīn
Resm-i çift, 8 zevcen, fī-22
Yekūn
1.000
375
280
35
20
20
20
40
20
10
50
176
2.043
s. 542
Karye-i Cānbāzlar nām-ı diğer Kuşlu86. Vakf-ı Gülçiçek
Hātūn, be-türbe-i mutahhara
‘Īsā veled-i Hācī, yamak, çiftlik dutar
Yovan, ortakcı
Çiftlik, der-dest-i Mehmed bin Ya‘kūb ki yazılu yayadır,
bunda olur, çiftlik dutar.
Hāne
30
Mücerredān
14
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 9 midād, fī-10, kıymet
1.800
Şa‘īr, 4 midād, fī-5, kıymet
400
‘Alef, 9 mudd, 10 kilçe, fī-4, kıymet
760
Kabluca, 18 kilçe, fī-4, kıymet
72
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
‘Öşr-i nohud ve mercümek, kilçe, kıymet
20
‘Öşr-i sīr ve piyāz
5
Harāc-ı bāğāt
5
35
‘Öşr-i küvāre
Besātīn
20
Āsiyābhā-i ābī, hacerān, fī-30
60
Resm-i çift, 27 zevcen, fī-22
594
Bennāk, 5 nefer, fī-9
45
Mücerred, 14 neferan, fī-6
84
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve beytü'l-māl ve māl-ı gā’ib ve
müjde-i esīrān ve tapu-i zemīn, fī-sene
250
Yekūn
4.801
Zikr olan vakfıñ re‘āyāsı ‘avārızdan mu‘āf olmağiçün ellerinde selātīn-i māziyyeden ve pādişāhımız e‘azzallāhu ensārahu hazretlerinden ahkām-ı şerīfe vardır ve çift resmin şimdiye değin on beşer akça virürlermiş. Defter-i ‘ātīk-i sultānīde
yiğirmi ikişer akça resm-i çift mukayyed bulunmağın ve sā’ir
memālik-i mahrūsada çift resmi yiğirmi ikişer akça virilmek
kānūn-ı mukarrer olduğu ecilden evkāf-ı mezkūreye müte‘allık
olan re‘āyā çift resmin yiğirmi ikişer akça virmek üzre defter-i
cedīd-i hākāniye sebt olundu.
Cemā‘at-i yağcıyān ki
Mezkūr Izgar-Halīl sınurında zirā‘at idüp ‘öşr ve rüsūm virürler.
Hasan, nev-müslimān
Neferan
25
s. 543
‘an-Cemā‘at-i yörükān. Re‘āyā-yı evkāf-ı Medīne
Bennāk yılda dokuzar akça ve mücerred altışar akça virürler,
vakf içün zabt olunur.
85
86
Aynı defter, s. 247'de “Karye-i Kuşlu-oğlu, iki bölük otururlar” şeklindedir.
198
Aynı defter, s. 247'de “Karye-i Kuşlu-oğlu, iki bölük otururlar” şeklindedir.
Bennāk, 34 [nefer], fī-9
Mücerred, 10 neferan, fī-6
Cem‘an, mahsūl-i evkāf-ı Medīne, ber-nī-mūceb
306
60
12.856
Vakf-ı Hundī Hātūn ki
Asılda merhūm mağfūr Sultān Mehmed Hān ‘aleyhi'r-rahme
ve'l-gufrān Ümmügülsüm Hātūn'a temlīk idüp semān ve
hamsīn ve semāne-mi’e yılında hükm-i şerīf erzānī buyrulmuş
ba‘dehu irsle kızı Hundī Hātūn'a müntakil olup sene seb‘a ve
semānīn ve semāne-mi’e Şa‘bānında mukarrer-nāme sadaka
olunmuş ba‘dehu karye-i mezkūrei müşārun-ileyhā Hundī
Hātūn vakf idüp sene tis‘īn ve semāne-mi’e Zi'l-hiccesi
evā’ilinde vakf-nāme yazdırmış pādişāhımız hazretlerinden
dahi mukarrer-nāme-i hükm-i şerīfleri vardır. Cemī‘-i hukūk-ı
şer‘iyyesi ve rüsūm-ı ‘örfiyyesi vakfa zabt olunur.
Karye-i Harala, tābi‘-i kazā-i Mıgalkara
Ahmed veled-i ‘Abdullāh, imām
İskender veled-i ‘Abdullāh, yamak
s. 544
Çiftlik-i Yazıcı, der-dest-i Nasūh ‘Ulūfeci
‘Alī, çoban
Çiftlik, mahlūl, zevcān
Yorgi-yi Arnavud, ortakcı
Hāne-i müslimīn
Hāne-i gebrān
Mücerredān
Ortakcıyān ma‘a veledān
24
15
11
19
s. 545
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 14 midād, fī-10, kıymet
2.800
Şa‘īr, 7 midād, fī-4, kıymet
700
‘Alef, 5 midād, fī-4, kıymet
400
Kabluca, 17 kilçe, fī-4, kıymet
68
Erzen, muddān, 12 kilçe, fī-4, kıymet
208
‘Öşr-i kettān
110
‘Öşr-i guncīd, 4 kilçe
160
‘Öşr-i şıra, 64 medre, fī-6
384
‘Öşr-i küvāre
246
Besātīn
65
150
Harāc-ı bāğāt-ı müslimīn
‘Öşr-i sīr ve piyāz
64
Resm-i fuçı
114
Āsiyābhā-i ābī, hacerān, fī-30
60
‘Ādet-i ağnām, fī-sene
65
Hāsıl-ı çayır
350
Resm-i çift, 24 zevcen, fī-22
528
Bennāk, 3 neferan
27
Mücerred, 11 neferan, fī-6
66
Cizye ve ispençe-i kefere
570
Bādhavā ve cürm [ü] cināyet ve resm-i ‘arūs ve beytü'l-māl ve
māl-ı gā’ib ve müjde-i esīrān ve māl-ı mefkūd ve tapu-i zemīn,
fī-sene
300
Yekūn
7.435
Hāsıl-ı ortakcıyān ki kadīmī kulları ve kul oğullarıdır.
Hınta, 20 midād, fī-10, kıymet
4.000
Şa‘īr, 13 midād, fī-5, kıymet
1.300
‘Alef, 11 midād, fī-4, kıymet
880
Erzen, muddān, 6 kilçe, fī-4, kıymet
184
Kabluca, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
112
Yekūn
6.476
el-Cümletān
13.911
el-Masraf-ı evkāf-ı Hundī Hātūn
ber-Mūceb-i vakfiyye ki İstanbul'da bir mescid ve Edirne'de
bir mescid ve Harala'da bir mescid vardır ve karye-i Harala'dan
gayrı İstanbul'da ve Edirne'de ba‘zı dükkānlar ve hücerāt vardır
ve icāreleri bile sarf olunur.
Eczā’-hānān, Edirne'de olan mescidde dört nefer günde birer cüz’
okur, vākıfeniñ anası rūhiçün meşrūtdur, fī-sene
1.440
be-Cihet-i imām-ı mescid-i mezkūr, fī-sene
1.440
be-Cihet-i mü’ezzin-i mescid-i mezkūr, fī-sene
1.080
be-Cihet-i dühn-i sirāc, ve yılda iki berāt meşrūtdur, fī-sene 120
be-Cihet-i eczā’-hānān, on nefer ehl-i ‘ilmden, İstanbul'da
türbede günde birer cüz’ okur, kendü rūhiçün meşrūtdur, fīsene
3.600
be-Cihet-i Mevlānā Muslihü'd-dīn, imām-ı mescid-i mezkūr,
fī-sene
1.440
be-Cihet-i mü’ezzin-i mescid-i mezkūr, fī-sene
1.080
s. 546
be-Cihet-i dühn-i sirāc ve yılda iki berāt ola deyü meşrūtdur,
fī-sene
120
be-Cihet-i imām-ı mescid-i karye-i Harala, fī-sene
720
be-Cihet-i dühn-i sirāc ve yılda bir berāt meşrūtdur, fī-sene 96
be-Cihet-i türbedār, fī-sene
1.080
Mezkūre hātūnuñ zevci Emīr-i āhūr-başı İlyās Bey el-meşhūr
be-Karaca Emīr-i āhūr, nāzır olduğu hālde yevmī on akça
meşrūtdur. Şimdi nāzır yokdur.
Kaziyye; ‘Utekādan Şīrmerd bin ‘Abdullāh mütevellī olup
kendüden soñra evlādı neslen ba‘de neslin mütevellī ola deyü
meşrūtdur. Şimdi İskender Çelebi bin Şīrmerd mütevellīdir.
be-Cihet-i mütvellī, fī-sene
2.160
be-Cihet-i Turpaşa Bola binti Küçük Şāhīn, ber-mūceb-i
vakfiyye, fī-yevm
2
Şimdi mezkūre Turpaşa'nıñ iki akçası dahi İskender Çelebi
tasarrufundadır, berāt-ı hümāyūnile
be-Cihet-i cibāyet ki vakfiyyede Mustafā bin Muhyi'd-dīn
üzerine mu‘ayyen ve mukayyeddir, fī-sene
2.160
Kaziyye; Nezāret mezkūr Mevlānā Muhyi'd-dīn'e meşrūtdur.
Kendüden soñra evlādı neslen ba‘de neslin nāzır ola deyü
meşrūtdur, fī-sene
720
Hāne, der-İstanbul. Kumru ve Çelebi-oğlu mülküne
muttasıldır. Mevlānā Muslihü'd-dīn'e ve kendüden soñra
evlādına meşrūtdur. Şimdi mezkūr evde evlāddan Hasan
Çelebi bin Muslihü'd-dīn mütemekkindir. Evlād inkırāzından
soñra sā’ir vakfa zamm olunup tasarruf oluna deyü meşrūtdur.
Hāne-i diğer, ‘ulvī ve süflā, der-İstanbul. Gevher Bola ve
Hatāyī mülküne muttasıldır. Mezkūr Şīrmerd'e ve kendüden
soñra evlādına meşrūtdur. Şimdi tasarruf İskender Çelebi bin
Şīrmerd elindedir.
Hāne-i diğer, ‘ulvī ve süflā, der-Edirne, der-kurb-i Deliklü-kaya.
Anda olan mescidüñ imāmına meşrūtdur. Her kim imām olursa.
Hāne-i diğer, der-Edirne. Edirne'de olan mescidüñ mü’ezzinine
meşrūtdur. Her kim mü’ezzin olursa.
Kaziyye; İki nefer kimesne vakfa meremmetci olup günde
dörder akçaya mutasarrıf olalar deyü meşrūtdur, vakfiyyede.
Tārīh-i vakfiyye-i Hundī Hātūn el-mezkūre, fī-evā’il-i şehr-i
Zi'l-hicce min-şuhūrin, sene tis‘īn ve semāne-mi’e.
199
s. 547
EVKĀF-I NEFS-İ MIGALKARA
Vakf-ı Cāmi‘-i Köhne, binā-i Gāzī Hudāvendigār tābe-serāhu
el-Masraf
be-Cihet-i hitābet, fī-sene
1.080
Mü’ezzin, fī-sene
360
Hafaza-i devir-hānān, 4 neferan, fī-sene
720
be-Cihet-i hasır ve pīh, fī-sene
320
Yekūn
2.480
Cāmi‘-i mezkūruñ mu‘ayyen vakfı yokdur. Zikr olan vezā’if ve
gayruhu Edirne'de Yıldırım Hān ‘imāreti hāsılından
alınurmuş. Soñra ol ‘imāret hāsılı harcına vefā itmedüği
ecilden sekiz yıldan berü Edirne'de Murād Hān ‘imāreti
zevāyidinden alınur olmuşdur. Mu‘ayyen cihet-i imāmet
yokdur.
Vakf-ı Mescid-i Hācī-İsrā’īl
Mütevellī Mustafā bin Turunc Hüseyin, bā-berāt-ı hümāyūn.
Nakdiyye
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr ki onu on bir buçuk üzre
mu‘āmele olunur. Fī-sene
900
Mu‘āmele-i mezkūruñ elf [altı] yüz akçası imāmıñ ve üç yüz
akçası mü’ezzin alur.
Vakf-ı Hācī İsrā’īl el-mezbūr
Nakdiyye
500
Vakf-ı İskender
Nakdiyye
200
Vakf-ı Eskici Ahmed
Nakdiyye
300
[Cem‘an Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
Zikr olan evkāf mescidiñ çerāğına sarf olunur.
1.000]
100
Vakf-ı Mescid-i Hācī-‘İvāz
Mütevellī el-hāletü hāzihi Hācī İlyās Çelebi bin Pīrhümā
Nakdiyye
9.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
900
el-Masraf
İmām, fī-sene
500
Mü’ezzin, fī-sene
300
be-Cihet-i meremmet ve hasır ve pīh, fī-sene
100
s. 548
Vakf-ı Mescid-i Hācī -Mahmūd
Vakfiyye yokdur didiler ve mütevellī olan Hasan-ı Hayyāt fevt
olup cemā‘at ma‘rifeti ile mahalle-i mezkūrede imām olan
Hayrü'd-dīn bin Hācī Mahmūd görüp gözedir.
Nakdiyye
9.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
900
el-Masraf
İmām ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
600
Mü’ezzin ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
300
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Hayrü'd-dīn bin Hācī-İlyās el-meşhūr
be-Taş-oğlu
Şimdiye değin vakfiyye yazılmadı. Vakfiyyesi yokdur.
Mezkūr Hācī Hayrü'd-dīn takrīr[i] ile yazıldı.
200
Dekākīn, der-nefs-i İpsala, 17 bāb, bāzergānlar oturur, fī-sene 2.000
Kārbān-sarāy, der-nefs-i İpsala Na‘l-bend-oğlu kārbān-sarayı
dimekle meşhūrdur, fī-sene ma‘a dekākīn
1.000
Dekākīn, muttasıl-ı kārbān-sarāy el-mezbūr, 3 bāb. Mezkūr
dükkānlaruñ icāresi kārbān-sarayile mahsūbdur.
Yekūn
3.000
el-Masraf
İmām ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
1.080
Mü’ezzin ve günde bir cüz’ okur, fī-sene
720
Eczā’-hānān, mezkūr mescidde üç cüz’ okunur, fī-sene
600
be-Cihet-i meremmet-i mescid ve dekākīn ve kārbān-sarāy ve
pīh ve hasır. Kifāyet mikdārı hasıra ve çerāğa olup mā-‘adā
meremmet içün zabt oluna, fī-sene
200
Cābī, fī-sene
200
Mütevellī, fī-sene
200
Yekūn
3.000
s. 549
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Yūnus
Mütevellī el-hāletü hāzihi Muhyi'd-dīn bin Kulu, bā-berāt-ı
hümāyūn. Tārīh-i vakfiyye, sene semān ve sittīn ve semāne-mi’e.
Nakdiyye
14.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr ki onu on birer üzre mu‘āmele
olunur, fī-sene
1.400
el-Masraf
İmām, fī-sene
480
Mü’ezzin, fī-sene
180
100
Bahā-i hasır ve pīh ve meremmet, fī-sene
be-Cihet-i mütevellī ki 1.000 akça yüz yiğirmi akçaya mu‘āmele olunup yiğirmi akçası mütevellīniñdir, fī-sene
280
be-Cihet-i eczā’-hānān, dört nefer günde birer cüz’ okuya deyü
meşrūtdur, beher neferan 200, fī-sene
800
Vakf-ı Bilāl Ağa, ‘an-‘utekā-i merhūm Sinān Paşa ki Gelibolu'da medfūndur.
Nakdiyye
4.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
400
Nefs-i Mıgalkara'da Eski Cāmi‘'de hatīb kim olursa günde bir
cüz’ okuyup tasarruf ide deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Bilāl Ağa el-mezbūr
Nakdiyye
300
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
30
Nefs-i Mıgalkara'da Hācī-‘İvāz mahallesi ‘avārız mu‘āvenetine
meşrūtdur.
Vakf-ı Bilāl Ağa el-mezbūr
Nakdiyye
200
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
20
Kassāb-oğlu mahallesinde vāki‘ olan kuyu pıñarıñ ta‘mīriçün
meşrūtdur.
Vakf-ı Cerrāh Alagöz, ‘an-merdān-ı merhūm Sinān Paşa
Mezkūr Alagöz fevt olmuşdur.
Nakdiyye
3.500
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
350
Nefs-i Mıgalkara'da Eski Cāmi‘'de her kim hatīb olursa günde
bir cüz’ okuyup mutasarrıf ola deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Mescid-i Serrāc-Kādī
Vakfiyye görülmedi, yokdur didiler.
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
4.000
400
s. 550
Çiftlik, der-kurb-i nefs-i Mıgalkara ki
Mezkūr Serrāc Kādī vakf idüp dururmuş. Necüğez hāsıl olursa
mescid[e] imām olanlar tasarruf ide gelmişlerdir.
Hāsıl
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
150
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
40
‘Alef, 12 kilçe, fī-4, kıymet
48
Mukāta‘a-i zemīn-i hāne-i Hācī İlyās Çelebi bin Pīrhümā, fī-sene 50
Mezkūr yerde mukaddemā değirmen olmağın defter-i ‘atīkde
75 akça mukāta‘a vaz‘ olunmuş. Şimdi değirmen bi'l-külliye
harāb olmağın değirmen mukāta‘ası yazılmadı.
Mukāta‘a-i zemīn-i hāne-i ‘Alī bin Nasūh ve Mustafā bin Ahmed
ve Kāsım bin ‘Abdullāh ve İskender bin ‘Abdullāh, fī-sene
65
Vakf-ı Hācī Bālī bin Öküz İlyās
Nakdiyye
2.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
200
Mezkūr Serrāc-Kādī mescidinde her kim imām olursa günde
bir cüz’ okuyup tasarruf ide deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Kassāb Karagöz
Nakdiyye
2.000
200
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
Mescid-i mezkūrda imām olan bir cüz’ okuyup tasarruf ider.
Vakf-ı ‘Attār İbrāhīm
Nakdiyye
2.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
200
Mezkūr mescidde imām olan günde bir cüz’ okuyup tasarruf
ider.
Vakf-ı Dilber Hātūn
Nakdiyye
1.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
100
Mezkūr mescidde imām olan iki günde bir cüz’ okuyup tasarruf
ider.
Vakf-ı Hācī Bālī
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Mezkūr mescidiñ çerāğına meşrūtdur.
200
20
Vakf-ı Kassāb Karagöz
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
Mezkūr mescidde iki çerāğa meşrūtdur.
400
40
Vakf-ı ‘Attār İbrāhīm
Nakdiyye
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
Mezkūr mescidüñ çerāğına meşrūtdur.
200
20
Vakf-ı Çilingir Hācī
Mezkūr mahallede vāki‘ olan pıñarıñ ta‘mīrine meşrūtdur.
Nakdiyye
200
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
20
Vakf-ı Sarrāf İl-beyi
Nakdiyye
100
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr
10
Meblağ-ı mezkūr asılda kuyu ta‘mīrine konulmuşdur. Kuyu
bi'l-külliye harāb olup intifā‘dan kalmağın evkāf teftīşine
gelen kādī ma‘rifeti ile çerāğa ta‘yīn olunmuş.
s. 551
Vakf-ı Hoca Kemāl bin ‘Abdullāh
Mütevellī el-hāletü hāzihi ber-mūceb-i vakfiyye ‘Īsā Bālī bin
Hācī Hızır ve nāzır ber-mūceb-i vakfiyye Hācī Dursun bin
Bahādır. Bunlardan soñra tevliyet eslah ‘utekāya meşrūtdur.
Tārīh-i vakfiyye sene isnā ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e.
Nakdiyye
40.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
4.000
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
be-Cihet-i mu‘allim, fī-sene
1.000
be-Cihet-i halīfe-i mu‘allim-hāne, fī-sene
400
be-Cihet-i hīzem, berāy-ı mu‘allim-hāne, fī-sene
40
be-Cihet-i hasır-ı mu‘allim-hāne, fī-sene
10
be-Cihet-i eczā’-hānān ki altı nefer günde birer cüz’ okuyalar
ve eczā’-i mezkūreden bir cüz’ mu‘allime ve bir cüz’ halīfeye
meşrūtdur. Beher cüz’ fī 250, fī-sene
1.500
be-Cihet-i mütvellī, ber-mūceb-i vakfiyye, fī-sene
300
be-Cihet-i nāzır, ber-mūceb-i vakfiyye, fī-sene
200
Yekūn
3.450
el-Bākī
50
Hāne, der-nefs-i Mıgalkara, der-mahalle-i İshāk-Fakīh. Bir ev
‘ulvī ve dört ev süflā ve āhūru ve furunu ve gayrı tevābi‘i ve
levāhıkı ile ki hudūd-ı erba‘ası vakfiyyede ma‘lūmdur.
Mezkūr evleri Hoca Kemāl bin ‘Abdullāh el-mezbūr evlāda ve
evlād-ı evlāda vakf itmişdir. Evlād inkıtā‘ından soñra ‘utekāya
ve evlād-ı ‘utekāya batnen ba‘de batnin ve neslen ba‘de neslin
meşrūtdur ve zikr olan meblağıñ ribhinden vezā’if-i mezkūrda
zāyid ne olursa evlerüñ ve mu‘allim-hāneniñ meremmetine
meşrūtdur. Sahh zālik.
Vakf-ı Mescid-i Hācī-Ya‘kūb ki
Asıl vakfiyye zāyi‘ olup soñra vakfiyye yazdurılmış, fī-evā’ili
şehri Şevvāli'l-mükerrem sene seb‘a ve tis‘a-mi’e.
Nakd akça ki asılda 20.000 akça olup 8.000 akçası mezkūr
Hācī Ya‘kūb ‘utekāsından Hācī Hasan elinde zāyi‘ olup işbu
mikdār kalmışdır.
el-Bākī
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
12.000
1.200
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
600
Mü’ezzin, fī-sene
400
be-Cihet-i mütevellī, fī-sene
200
Hāne-i ‘ulvī ve süflā, der-mahalle-i Hācī-Ya‘kūb el-mezbūr.
Zikr olan evleri mezkūr Hācī Ya‘kūb evlādına ve evlād-ı evlādına neslen ba‘de neslin vakf itmişdir. Evlād inkırāzından
soñra Hācī Hasan'a ve evlādına batnen ba‘de batnin vakfdır.
Anlardan soñra ‘utekāya ve evlād-ı ‘utekāya vakfdır.
Dükkān, der-nezd-i vakf-ı İbn-i Kassāb, bāb. Mezkūr
dükkānıñ icāresi ne olur ise iki cüz’ okuna deyü meşrūtdur.
Cum‘a ve ‘īdeyn günlerinden gayrı günlerde okunur.
Dükkān, der-nezd-i vakf-ı Hoca Sarrāf. Mezkūr dükkānıñ icāresi mescidüñ çerāğına meşrūtdur.
201
s. 552
Vakf-ı Mescid-i Hācī-İlyās bin Resūl el-meşhūr, be-Taşoğlu, der-mahalle-i Yeñice
Tevliyet ve nezāret evlāda meşrūtdur. Mütevellī ve nāzır elhāletü hāzihi ber-mūceb-i vakfiyye Hācī Hayrü'd-dīn bin Hācī
İlyās el-mezbūr. Tārīh-i vakfiyye sene seb‘a ve sittīn ve
semāne-mi’e.
Nakdiyye
12.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
1.200
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
İmām, fī-sene
666
Mü’ezzin, fī-sene
334
200
be-Cihet-i hasır ve pīh ve meremmet, fī-sene
On biñ akçanıñ ribhinden sülüsān imāma ve sülüs mü’ezzine
meşrūtdur, vakfiyyede.
Vakf-ı Mescid-i diğer Hācī-İlyās el-mezbūr, der-mahalle-i
Tavşan-dağıdan
Mütevellī el-hāletü hāzihi ber-mūceb-i vakfiyye Hācī Hayrü'ddīn bin Hācī İlyās el-mezbūr.
Nakdiyye
6.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
600
Meblağ-ı mezkūrdan iki biñ akçanıñ ribhi mescid meremmetine
ve çerāğına ve hasıra olup, bākī dört biñ akçanıñ ribhinden ve
dükkān icāresinden ne hāsıl olursa sülüsān imāma ve sülüs
mü’ezzine ola deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Nısf dükkān-ı tabbāk, der-mahalle-i Tavşan-dağıdan
Vakf-ı Hācī İlyās el-mezbūr
Tevliyet evlāda meşrūtdur. Mütevellī el-hāletü hāzihi bermūceb-i vakfiyye Hācī Hayrü'd-dīn bin el-mezbūr. Tārīh-i
vakfiyye, sene isnā ve seb‘īn ve semāne-mi’e.
Nakdiyye
10.000
‘an-Mu‘āmele-i meblağ-ı mezkūr, fī-sene
1.000
el-Masraf, ber-mūceb-i vakfiyye
Yeñice mahallede vāki‘ olan mescidde sulehādan beş nefer
kimesne cem‘ olup günde birer cüz’ okuyup ‘ale's-sevā mutasarrıf olalar deyü meşrūtdur.
Vakf-ı ‘İmāret-i Mahmūd Bey veled-i Kassāb, ber-mūceb-i
vakfiyye
der-Nefs-i Mıgalkara
Hammām-ı Alaca, fī-sene
4.320
Dekākīn, 53 bābān, fī-sene
6.780
Dükkān-ı tabbāğ-hāne, bābān, fī-sene
300
Kārbān-sarāy, bāb. Şimdi harābdır.
s. 553
der-Nefs-i Şehr-i Gelibolu
Hammām, der-pīş-i zāviye-i Hāss-Ahmed Bey, fī-sene
1.860
Dekākīn, 60 bābān, fī-sene
432
Mukāta‘a-i zemīn. Medrese yeri dimekle meşhūrdur, der-kurb-i
bāzār-ı Tahıl, fī-sene
60
Cem‘an
13.752
Hınta, ‘an-karye-i Kırık-‘Alī ve karye-i Karaca-Bey ve karye-i
Hāss-köy nām-ı diğer Kāsım bin Sofu, fī-sene, 6 midād
‘an-Karye-i Kırık-‘Alī, hisse muddān
‘an-Karye-i Karaca-Bey, hisse muddān
‘an-Karye-i Hāss-köy nām-ı diğer Kāsım bin Sofu, hisse
muddān
202
Karye-i Meriç-bāğçesi, der-vilāyet-i Anadolu, der-kazā-i Manyas.
Hisse, ‘an-karye-i Mendelid, der-vilāyet-i Anadolu, der-kazā-i
Burusa.
Mezkūr Meriç-bāğçesi dimekle meşhūr karyeniñ ve karye-i
Mendelid hissesinden vāki‘ olan hāsıl vakfiyyede nefs-i
Mıgalkara'da olan ‘imāret içün meşrūtdur. Ammā vakf-ı ebnāya
mutasarrıf olanlaruñ vakfiyyesi ve hükümleri görülmedi.
el-Masraf, medrese ve zāviye-i Mahmūd Bey, ber-mūceb-i
vakfiyye
el-Vezā’if
be-Cihet-i tedrīs, fī-yevm
10
be-Cihet-i imām, fī-yevm
2
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-yevm
1
be-Cihet-i talebe, fī-yevm
2,5
be-Cihet-i cābī, fī-yevm
5
be-Cihet-i nāzır, fī-yevm
2
be-Cihet-i kātib, fī-yevm
3
be-Cihet-i nakīb, fī-yevm
1
be-Cihet-i tabbāh, fī-yevm
2
be-Cihet-i eczā’-hānān, 5 neferan, beher nefer
1
Beş neferden birisi imām ve birisi mü’ezzin olup mā-‘adāsı
mütevellī ihtiyār itdüği kimesneler ola deyü meşrūtdur.
el-mübāya‘āt, ber-mūceb-i vakfiyye
Bahā-i güşt, fī-yevm
7
Bahā-i nān, fī-yevm
6
Bahā-i milh ve hīzem ve'l-kısā‘ ve hasır el-mescidü'l-mezbūr
ve dühn-i sirāc ve gayruhu, fī-yevm
2
Günde bir def‘a buğday bişüp ikindüden soñra üleşile ve
medresede olan ve hücrelerde olan beş nefer dānişmende ve
imāma ve mü’ezzine ve cābīye ve nāzıra ve kātibe ve nakībe
ve tabbāha aş ve etmek virile. Aşdan ve etmekden bākīsi
āyendeye ve revendeye ve zāviyede sarf oluna deyü meşrūtdur ve
imāmet ve te’zīn ve'l-kırā’at ve cibāyet ve nezāret ve kitābet
eslah ‘utekāya neslen ba‘de neslin meşrūtdur ve medreseden
gayriniñ ‘azli ve nasbı mütevellī elinde ola deyü meşrūtdur ve
tevliyet Mahmūd Bey oğlu ‘Alī Bey'e meşrūtdur. Andan soñra
evlādına ve andan soñra eslah ‘utekāya ve ‘utekā evlādına,
anlaruñ inkırāzından soñra hākimü'l-vakt emrine müfevvezdir.
Hāliyā tevliyet Mahmūd Bey oğlu Süleymān Bey'üñ oğlu
Mustafā Çelebi elindedir ve zikr olan ihrācātdan zāyid gelirse
günde iki akça meremmet içün konulup hıfz oluna. Andan
soñra dahi zāyid olduğu takdīrce mütevellī ve nāzır ma‘rifeti
ile eczā’ ve ta‘ām ziyāde nev‘ine sarf oluna deyü meşrūtdur.
Tārīh-i vakfiyye-i evkāf-ı mezkūr sene 837.
s. 554
Kaziyye; Rakabe vāki‘ olsa ehl-i vezā’ife ve gayrı harclara
nesne virilmez. Cemī‘-i meremmet oluncaya değin deyü defter-i
‘atīkde mukayyeddir. Vakf-ı mezkūr çokdan berü rakabedir.
Nefs-i Mıgalkara'da At-bāzārı yeri ve ‘Araba-bāzārı yeri ve
Unkapanı yeri Mahmūd Bey vakfıdır. Başka vakf-nāme
vardır. Unkapanı meremmete muhtāc olıcak vakfın hāsılından
sarf olunup ta‘mīr oluna deyü vakfiyyede meşrūtdur.
Binā-i Vakf-ı Mahmūd Bey bin ‘Alī Bey
der-Nefs-i şehr-i Mıgalkara. Mescid Bilekci yeri dimekle meşhūr mevzi‘de.
Kārbān-sarāy, der-nezd-i mescid-i mezkūr, vāridīn ve sādırīn
içün her kim olursa.
Hāne, berāy-ı matbah, der-nezd-i kārbān-sarāy-ı mezkūr.
Hāne-i tav-hāne, der-nezd-i matbah-ı mezkūr
Hücerāt, berāy-ı talebe, 5 bābān
Vakf-ı ‘Alī Bey veled-i Mahmūd Bey bin Kassāb
Kātib Zeynü'l-‘ābidīn ma‘rifeti ile yazıldı.
Hammām-ı çifte, der-nefs-i şehri Mıgalkara, fī-sene
Harāc-ı bāğāt, ‘an-nefs-i şehr-i Mıgalkara, fī-sene
‘an-Mukāta‘a-i zemīn-i bāğ, fī-sene
Cümletān
el-Masraf
Mevlānā Müderris Ahmed Çelebi, fī-şehr
be-Cihet-i imām-ı medrese, fī-şehr
be-Cihet-i imām-ı ‘imāret, fī-şehr
be-Cihet-i Muslu, mü’ezzin-i ‘imāret, fī-şehr
be-Cihet-i Yūsuf, mü’ezzin-i medrese, fī-şehr
be-Cihet-i Kātib Zeynü'l-‘ābidīn, fī-şehr
be-Cihet-i Cābī Pīrī, fī-şehr
be-Cihet-i Aşçı Sinān, fī-şehr
be-Cihet-i Nakīb Ahmed, fī-şehr
be-Cihet-i Nāzır Timurtaş, fī-şehr
be-Cihet-i cüz’-hānān, neferān, fī-şehr
be-Cihet-i ‘imāret-i ‘Alī Bey ve Mahmūd Bey.
Asılda ayru iken şimdi bir yerde sarf olunur.
Bahā-i güşt, fī-yevm
Bahā-i nān, fī-yevm
Bahā-i hīzem, fī-yevm
Bahā-i nemek, fī-şehr
Ücret-i gendüm-i küb, fī-şehr
Cem‘an
4.320
432
56
18.680
390
60
75
45
45
90
120
60
30
60
60
5
5
1,5
8
15
16.836
s. 555
Vakf-ı ‘Alī Bey veled-i Mahmūd Bey bin Kassāb
Anadolu'da nefs-i Magnisa'da bir hammām olup soñra mezkūr
‘Alī Bey oğulları Mustafā Çelebi ve Mehmed Çelebi vakf içün
enfa‘dır deyü hammāmı satmışlar. Mütevellī Timurtaş bin
‘Abdullāh ma‘rifeti ile yazıldı, ‘an-‘utekā-i ‘Alī Bey el-mezbūr.
Nakd akça, ‘an-bahā-i hammām-ı mezkūr
42.000
Meblağ-ı mezkūruñ iki biñ akçasına nefs-i Mıgalkara'da dört
dükkān satun alınmış ve yiğirmi biñ akçası mezkūr Mustafā
Çelebi ve 20.000 akçası Mehmed Çelebi zabt idüp ba‘dehu
Mustafā Çelebi fevt olup tasarrufunda olan 20.000 akçaya
Kırık-‘Alī nām mülkden hissesin kabūl idüp Mehmed Çelebi'niñ cümle kırk biñ akça üzerinde deyn vācibü'l-edā olup ve
mu‘āmele-i şer‘iyye olunup yılda dört biñ akça ribhi erbābına
tevzī‘ olunurdu. Mehmed Çelebi dahi vefāt edicek muhallefātından 40.000 akça taleb olunıcak 18.000 akçai müşārunileyh İbn-i Kassāb ‘utekāsından evkāfına cābī olan Yūsuf bin
‘Abdullāh alup kabz idüp bākī 22.000 akça kalup mezkūr
Mehmed Çelebi'niñ oğlu Mahmūd Çelebi üzerine deyn idinüp
muhallefāt deyne vefā itmedüği ecilden iki biñ akçası zāyi‘
oldu ve 38.000 akça bākī kaldı. Mezkūr akçanıñ ribhinden:
be-Cihet-i imām, fī-yevm
1
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-yevm
1
be-Cihet-i eczā’-hānān, 5 nefer, fī-yevm
5
Eczā’-i mezkūreden bir cüz’ mescidde imām olana ve dört
cüz’ dāhi münāsib olan kimesnelere meşrūtdur.
2
be-Cihet-i mütevellī, fī-yevm
be-Cihet-i kātib-i evkāf, fī-yevm
1
Ve zikr olan tevzī‘ātdan gayrı zāyid olanın mescidüñ meremmete muhtāc olduğunca ve hasırına ve çerāğına ola deyü
vech-i meşrūh üzre mukaddemā tevzī‘ olunup ve vakfiyye
yazdırılup soñra vakfiyye zāyi‘ olduğu ‘aşer ve tis‘a-mi’e
yılında bu husūsuñ teftīşine gelen Gelibolu Kādīsı Mevlānā
‘Ābid Çelebi huzūrunda sābit olup anuñ üzre hüccet yazılmış
ve tevliyet eslah ‘utekāya ve ‘utekādan soñra eslah evlād-ı
‘utekāyadır. Neslen ba‘de neslin anlardan soñra hākimü'l-vakt
olanlar emīn ve emānete kādir üslūb bilür kimesnei mütevellī
nasb ideler deyü meşrūtdur.
Vakf-ı Cāmi‘-i ‘Ömer-Bey
Baş-hāne, bāb, fī-sene
960
Dekākīn, der-nefs-i şehr-i Mıgalkara, 43 bāb
s. 556
Cem‘an ‘an-icāre-i dekākīn-i mezkūre
5.425
el-Vezā’if-i Cāmi‘ el-mezbūr
be-Cihet-i hatīb ma‘a cüz’, fī-sene
be-Cihet-i Mü’ezzin Bahşī ma‘a cüz’ ve'l-‘aşr, fī-sene
2.160
1.440
be-Cihet-i Mü’ezzin Bāyezīd ma‘a cüz’ ve't-ta‘rīf, fī-sene 1.440
be-Cihet-i ser-mahfil ma‘a cüz’, fī-sene
be-Cihet-i Hāfız Sinān ma‘a cüz’, fī-sene
be-Cihet-i Kayyum Sinān ma‘a türbe, fī-sene
720
720
1.080
Eczā’-hānān, 3 nefer, fī-şehr 90, fī-sene
Türbede sekiz cüz’ okunur.
1.080
Vakf-ı Cāmi‘ ve Medrese-i Turahān Bey, der-nefs-i
Mıgalkara
Dükkān-ı tabbāk, bābān, fī-sene
240
Zikr olan dükkānıñ icāresi cāmi‘iñ çerāğına ve hasırına sarf olunur.
el-Vezā’if-i Cāmi‘ el-mezbūr
Mevlānā müderris, fī-yevm
Talebe, fī-yevm
be-Cihet-i imāmet ve hitābet, fī-yevm
10
10
5
be-Cihet-i mü’ezzin, fī-yevm
2
be-Cihet-i kayyūm, fī-yevm
Eczā’-hānān, 8 neferan, cāmi‘de okunur, fī-yevm
1
8
Zikolan ehl-i vezā’ifiñ vazīfeleri Dimetoka kādīluğında vāki‘
olan evkāfdan mütevellī İbrāhīm Bey cānibinden gelür vāsıl
olur. Sahh zālik.
s. 557
‘an-Evkāf-ı ‘İmāret-i Turahān Bey, der-nefs-i Mıgalkara
Kārbān-sarāy, der-nezd-i ‘imāret, fī-sene
600
Mukāta‘a-i zemīn, 2 kıt‘a, fī-sene
54
Mā-‘adā evkāfı gayrı yerdedir.
İcāre-i bāzār-ı Bit, fī-sene
120
Mā-‘adā evkāfı gayrı yerdedir.
Hāsıl-ı āsiyābhā, hınta fī-sene 31 midād
Günde iki kīle ekmek içün ve üç günde bir kīle aş içün sarf olunur.
el-Masrāf-ı ‘imāret-i mezkūr
el-Vezā’if
be-Cihet-i Ahī Hācī, şeyh-i ‘imāret, fī-yevm
be-Cihet-i tabbāh ma‘a gendüm-i küb, fī-yevm
3
2,5
be-Cihet-i tabbāh-ı diğer, fī-yevm
be-Cihet-i kilārī, fī-yevm
be-Cihet-i habbāz, fī-yevm
2
2
2
Ücret-i sakkā, fī-şehr
be-Cihet-i Ferrāş Habīb, fī-yevm
5
2
203
be-Cihet-i kātib-i ‘imāret, fī-yevm
1
be-Cihet-i cābī Sinān, ‘an-‘utekā, fī-yevm
5
Harc-ı Matbah-ı ‘imāret
Bahā-i erz. Yılda dokuz mudd ta‘yīn olunmuşdur. Müsāfire dāne
bişer ve sabāh pirinç şūrbası bişer, fī-sene
3.044
Bahā-i revgan-ı sāde, 3 kantār, 86 lodre
1.241
Bahā-i ‘asel, berāy-ı müsāfir, 2 kantar, 96 lodre
888
‘Öşr-i giyāh
Harāc-ı bāğāt
Resm-i çift, 24 zevc, fī-22
Bennāk, 3 nefer, fī-9
Mücerred, 13 neferan, fī-6
Niyābet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn
Yekūn
Vakf
Çiftlik-i Kara-börklü evlāda vakfdır. Şimdi gayre virilmiştir.
Defter-i ‘atīkde tasarruf Hüseyin oğulları üzerindedir. Şimdi
evlāddan mezkūr Hüseyin'iñ kızı oğlu Hamza Bey oğlu
Durmuş kalmışdır. Nizā‘ ider.
s. 561
EMLĀK
Karye-i Okcu nām-ı diğer Sırt-köyü, tābi‘-i Harala
Mülk-i fahrü'l-havātīn Kamerşāh Sultān binti merhūm mağfūr
Sultān Bāyezīd Hān tābe-serāhu. Karye-i mezkūre Sultān
Bāyezīd Hān aleyhi'r-rahme ve'l-gufrān zamānında sene seb‘a
ve tis‘īn ve semāne-mi’e Muharreminde müşārun-ileyhā
Kamerşāh Hātūn'a temlīk olunup mülkiyeti defter-i ‘atīk-i
hākāniyeye sebt ü kayd olunmuşdur. El-hāletü hāzihi mülkiyet
üzre tasarruf olunur. Mezkūr karye kethudāsı Hasan bin
Şīrmerd ma‘rifeti ile yazıldı. Mu‘āfiyet içün ellerinde hükm-i
hümāyūnları vardır. ‘Avārız-ı dīvāniyyeden ve tekālīf-i ‘örfiyyeden mu‘āf olalar deyü hükm-i şerīf-i ‘ālīşānda buyrulmuşdur.
Mahmūd-ı Siyāh veled-i ‘Abdullāh, top ‘arabacısı, çiftlik dutar.
Mustafā veled-i Paşa Yiğit, top ‘arabacısı, çiftlik dutar
Mahmūd veled-i İsmā‘īl, hayyāt
Memi veled-i Devlethān, sipāhī-zāde, çiftlik dutar
Mezra‘a-i Kara-börklü, tābi‘-i Mıgalkara
Hāsıl
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 8 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 11 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen, kilçe, kıymet
Ceviz, 2 kilçe, fī-8, kıymet
Yekūn
150
40
44
8
4
16
262
s. 558
Vakf-ı Ahī İlyās ed-Debbāğ
Ber-mūceb-i vakfiyye. Tārīh-i vakfiyye sene hamse ve ‘ışrīn
ve semāne-mi’e. Asılda iki pāre bāğ imiş. Soñra bāğlar harāb
olmağın şimdi zirā‘at olunur. Mehmed bin Mustafā görüp
gözedür. Ahī İlyās'ıñ oğlu oğludur.
Hāsıl
Hınta, 7 kilçe, fī-10, kıymet
70
Şa‘īr, 6 kilçe, fī-5, kıymet
30
Hāne, der-mahalle-i Hācī-İlyās. Asılda beş ev iken şimdi üç
evdir. Mezkūr Mehmed sākindir.
Mezkūr Ahī İlyās'ıñ Hācī İlyās mescidi kurbünde zāviyesi
vardır. Necüğez hāsıl olursa zāviyede āyende ve revendeye
sarf olunur.
s. 559
Karye-i ‘Osmān-Fakīh, tābi‘-i Abrı. Vakf-ı ‘Osmān Fakīh,
der-tasarruf-ı evlād-ı ‘Osmān Fakīh
Osmān Fakīh’in evlādı olup zikr olan vakfı vakf-ı evlādlık üzre
tasarruf iderler. Ellerinede selātīn-i sālifeden ve pādişāhımız
e‘azzallāhu ensārahu hazretlerinden ahkām-ı şerīfe vardır.
İdrīs veled-i Sendel, pīr
Hāne
19
Mücerredān
15
Çiftlikhā, mahlūl, der-karye-i mezkūr, 9 zevcen
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 7 midād, fī-10, kıymet
1.400
Şa‘īr, 5 mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
525
‘Alef, 6 midād, fī-4, kıymet
480
Kabluca, 19 kilçe, fī-4, kıymet
76
Erzen, 15 kilçe, fī-4, kıymet
60
‘Öşr-i guncīd, kilçe, kıymet
40
‘Öşr-i nohud, 2 şinik, kıymet
10
‘Öşr-i sīr
8
‘Öşr-i besātīn
25
‘Öşr-i küvāre
10
204
10
100
528
27
78
150
3.527
Cemā‘at-i Kefere, der-karye-i mezkūr
Harāc ve ispençe virürler. Harācları hāssa-i hümāyūna zabt
olunur ve şıralarından ‘öşr virürler ve terekelerinden ‘Ādet
üzre ‘öşr ve sālāriyye virürler.
Dimitri, çoban
Hāne-i müslimīn
22
Hāne-i gebrān
13
Mücerredān
12
s. 562
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i Okcu el-mezbūr
Hınta, 7 mudd, 18 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, 8 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
Erzen ve çavdar ve burçak, 4 mudd, kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd, 2 kilçe, fī-40, kıymet
‘Öşr-i nohud ve mercümek ve bakla, kilçe, kıymet
‘Öşr-i penbe
‘Öşr-i küvāre
Besātīn
Harāc-ı bāğāt
‘Ādet-i ağnām
‘Öşr-i şıra, 114 medre, fī-6
İspençe-i gebrān, 17 neferan, fī-25
Āsiyābhā
Dolāb, hacer
Karaca, hacer
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
Resm-i nīm çift, zevc
Bennāk, 8 neferan, fī-9
Mücerred, 8 nefer, fī-6
Cem‘an
1.580
240
140
152
324
80
20
25
75
15
16
270
684
425
90
60
30
352
11
72
48
4.754
Karye-i Dündar nām-ı diğer ‘Arablu, Teberrük köyü dahi
dirler, tābi‘-i Harala
Mezkūr karye defter-i ‘atīkde zamān-ı sābıkda kulle-i İstanbul
dizdārı olan İskender Bey mülkü kayd olunup ba‘dehu eski
Hazīnedār-başı ‘Alī Ağa ol cānibden satun alup karye-i
mezkūre ‘Alī Ağa'nıñ mülkü iken ‘Alī Ağa dahi Mısır
muhārebesinde fevt olup olan metrūkātı mīrī içün zabt olıncak
zikr olan karye dahi beylikden satılup Emīr-i āhūr-başı Ahmed
Ağa satun almışdır. Şimdi Ahmed Ağa hazretleriniñ mülküdür.
Mülkiyet üzre tasarruf olunur.
Hāne
28
Mücerredān
13
Çiftlik-i Yūnus bin Dāvud ve çiftlik-i Hamza bin Dāvud ve
çiftlik-i Rahmān bin Şāhīn ve Hüseyin bin Rahmān ve çiftlik-i
Mūsā bin Hüseyin ve çiftlik-i Ramazān, birāder-i Hasan ve
çiftlik-i Ahmed bin ‘Alī ve çiftlik-i Dursun bin Bahşī ve çiftlik-i
İsmā‘īl, mu‘tak-ı Yūsuf. Zikr olan çiftlikler mahlūldür. Sahh zālik.
s. 563
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, 8 mudd, 15 kilçe, fī-10, kıymet
1.750
Şa‘īr, 6 mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
650
‘Alef, 9 mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
576
Erzen ve kabluca, 4 mudd, 9 kilçe, fī-4, kıymet
352
‘Öşr-i bakla, kilçe, kıymet
20
125
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i guncīd, 3 kilçe, fī-40, kıymet
120
‘Ādet-i ağnām
25
Resm-i kışla
70
Harāc-ı bāğāt
235
Āsiyāb-ı bādī, hacer
30
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 150
Resm-i çift, 24 zevcen, fī-22
528
Bennāk, 4 neferan, fī-9
336
Mücerred, 13 nefer, fī-6
78
Cem‘an
4.728
Karye-i Oğul-beyi nām-ı diğer Dere-köy, tābi‘-i Abrı
Mezkūr karye sene ihdā ve ‘ışrīn ve tis‘a-mi’e Şevvāliniñ on
sekizinci gününden hudūdu ve sınurı, yavası ve kaçgunu ve
beytü'l-mālı ve māl-ı gā’ibi ve māl-ı mefkūdu ve resm-i cürm
ü cināyeti ve sā’ir bādhavāsı ve resm-i ganemi ve gallātı ve bākī
müteveccihātı bi'l-cümle cümle-i hukūk-ı şer‘iyye ve rüsūm-ı
‘örfiyyesi ile Hudāvendigār hocası ‘Abdu'l-Halīm Efendi hidmetlerine temlīk olunup mülk-nāme-i hümāyūn erzānī buyrulmuş.
Hāne
4
Mücerred
1
Çiftlik-i Hüseyin bin Kopuzcu Hasan, der-dest-i Nişāncı
Mustafā Bey, der-nefs-i Mıgalkara ki mezkūr Hüseyin hāl-i
hayātında rızāsı ile virüp kendüsi tasarruf itdüği hudūdu ile
Mustafā Bey mutasarrıfdır.
Çiftlik-i Bāzārlı bin ‘Alī, der-dest-i Pīr Ahmed, der-nefs-i
şehr-i Mıgalkara. ‘Öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i Bektaş bin Hasan, der-dest-i Safer, ‘an-karye-i Kādī.
‘Öşrin ve rüsūmun virür.
Çiftlik-i Mahmūd bin Yaycı ki mukaddemā Hācī Hamza
tasarruf idermiş. Şimdi Hācī ‘Alī tasarruf idüp, ‘öşrin ve
rüsūmun virür.
Çiftlik-i Sevindik, mu‘tak-ı Hācī İskender, der-dest-i Alagöz,
mu‘tak-ı Hācī Hamza, der-nefs-i Mıgalkara.
Mukāta‘a-i zemīn, der-kurb-i karye-i Dere, muttasıl-ı āsiyāb-ı
Hācī Kurt. Bundan evvel bir mikdār çayır ve birkaç tarlai Mustafā Bey tapulayup mukāta‘asına iltizām gösterüp hudūdu hüccetlerinde mu‘ayyen ve ma‘lūmdur. Elinde olan tapu hüccetleri
mūcebince defter-i cedīd-i hākāniye sebt olundu, fī-sene 100
Çiftlik-i ‘Arab-‘Alī bin İpçi-İlyās ve çiftlik-i Hasan bin
Bāzārlı ve çiftlik-i İsmā‘īl, mu‘tak-ı Bahşī ve çiftlik-i Hamza,
mu‘tak-ı Hācī İskender ve çiftlik-i Tañrıvirmiş, mu‘tak-ı Hācī
İskender ve çiftlik-i Dursun, mu‘tak-ı Hātūn Bola ve çiftlik-i
Ahmed, birāder-i Dursun ve çiftlik-i Bayramlu. Zikr olan
çiftlikler mahlūldür.
İşbu mahlūl yazılan çiftlikleriñ ba‘zı yerlerin Pīrhümā oğulları
ve ba‘zı yerlerin Nişāncı Mustafā Bey ve ba‘zı yerlerin dahi
gayrı kimesneler dutup çiftlikleri pārelemişlerdir ve ba‘zı dahi
mahlūldür. Sāhib-i arz ve sāhib-i tasarruf olan teftīş eyleyüp
bel‘ olunan çiftlikleri ma‘lūm edine.
s. 564
Hāsıl-ı a‘şār-ı karye-i mezkūr
Hınta, muddān, 15 kilçe, fī-10, kıymet
550
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
125
‘Alef, mudd, 18 kilçe, fī-4, kıymet
152
Erzen, 8 kilçe, fī-4, kıymet
32
Harāc-ı bāğāt
25
‘Öşr-i küvāre
45
15
Besātīn
Āsiyāb-ı seyl, hacerān, fī-30
60
Ādet-i duhānī, ‘an-hānehā-i hāric
18
Bādhavā ve cürm ü cināyet ve resm-i ‘arūs ve tapu-i zemīn 85
Resm-i çift, 16 zevcen, fī-22
Ma‘mūl, 8 zevcen, fī-22
176
Mahlūl, 8 zevcen
Bennāk, nefer
9
Mücerred, nefer
6
Yekūn
1.298
s. 565
CEMĀ‘AT-İ MÜSELLEMĀN
NĀHİYE-İ KARI-YAYA87
Karye-i Eşreflü
Yekūn, neferan
6
Karye-i Yeñi-şehirlü nām-ı diğer Burhān-köyü
s. 566
Yekūn, neferan
6
Karye-i Kozlu-dere
s. 568
Yekūn, neferan
26
Karye-i ‘Alemşālu
Yekūn, neferan
4
Karye-i Doñuzculu
Yekūn, neferan
3
s. 569
Karye-i Çokalcılu
Yekūn, neferan
3
87
Aynı defter, s. 91'de “Niyābet-i ‘Aliyü'd-dīn ki Karı-yaya dimekle ma‘rūfdur.” şeklinde kayıtlıdır.
205
Karye-i Derzī-Bāyezīdlü
Yekūn, neferan
7
s. 570
Karye-i Dayı
Yekūn, neferān
2
Karye-i ‘Alemdār-ı Büzürk
Yekūn, neferan
7
Karye-i ‘Alemdār-ı Küçük
Yekūn, neferan
1
s. 571
Karye-i Tātārlar
Yekūn, neferan
6
Karye-i Ağca-burgaz
Yekūn, neferan
5
s. 572
Karye-i Aydınlu
Yekūn, neferan
9
Karye-i Güneylü
4
Karye-i Kara-Burgaz
Yekūn, neferan
8
s. 574
Yekūn, neferan
3
Karye-i Boğazlu
Yekūn, neferan
9
Karye-i Kavaklu
9
206
s. 579
Karye-i Kovaca-dağlu [Koca-dağlu], tābi‘-i Ece-ovası
Yekūn, neferan
7
Karye-i Kum, tābi‘-i Ece-ovası
7
Karye-i Keçilü, tābi‘-i Ece-ovası
s. 581
Yekūn, neferan
10
6
Karye-i Anafarta-i Küçük
s. 582
Yekūn, neferan
s. 583
Yekūn, neferan
6
s. 584
Yekūn, neferan
9
s. 585
Karye-i Behrām-ı Küçük, tābi‘-i Ece-ovası
s. 577
NĀHİYE-İ ECE-OVASI
Karye-i Bigalı-yı Büzürk
Yekūn, neferan
8
Mezkūr müsellemān ocakları asılda on bir ocakdır. Sehven üç ocak
bunda yazılmadı. Yaya ve müsellem defterlerinde tamam vardır.
BOA, TD 67, s. 44.
6
9
19
Karye-i Behrām-ı Büzürk, tābi‘-i Ece-ovası
Çiftlik, der-karye-i Bigalı-yı Küçük, tābi‘-i Karı-yaya
Yūsuf veled-i Timurci çiftliği dimekle meşhūrdur. Mezkūr
çiftlik defter-i ‘atīk-i hākānīde Hızır Bālī veled-i Meded Hācī
üzerine. Hācet olıcak hidmet-i pādişāhiye bir müsellem virür
deyü kayd olunup şimdi mezkūruñ oğulları Bālī ve Balaban
tasarruflarında olup sefer-i pādişāhī olıcak bir müsellem virürler.
Hāsıl, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
342
88
Karye-i Kuruca-dere
Yekūn, neferan
Karye-i Yalağ-ova, tābi‘-i Ece-ovası
Karye-i Ümizci88
Karye-i Bigalı-yı Küçük
Yekūn, neferan
5
Karye-i Uzun-Hızırlu, tābi‘-i Ece-ovası
Yekūn, neferan
Karye-i Mes‘ūdlu
s. 576
Yekūn, neferan
s. 578
Karye-i Bahşī
Yekūn, neferan
s. 580
Yekūn, neferan
s. 573
Yekūn, neferan
s. 575
Yekūn, neferan
Kaziyye: Mezkūr İne-beyi bin ‘Īsā müşterekleri ve yamakları
ile ve Yūsuf bin ‘Alī müşterekleri ve yamakları ile yazılduğı
iki müsellem ocakları defter-i ‘atīk-i sultānīde asılda bir ocakdır.
Ammā yerleri ziyāde olup ve aralarında nizā‘ları olup dutdukları yerler iki çiftlik olmağa kābil olmağın kendülerüñ
rızālarıyla yerleri iki ocak olunup çiftlikleriniñ bir nısfı tamam
çiftlik yazılup İne-beyi bin ‘Īsā müşterekleri ve yamakları ile
mutasarrıf olup ve nısf-ı āharı dahi tamām çiftlik yazılup
Yūsuf bin ‘Alī müşterekleri ve yamakları ile mutasarrıf olup
‘ādet ve kānūn üzre çiftliklü çiftlüğine başka tamam hidmet
iderler. Sahh zālik.
s. 586
Yekūn, neferan
16
17
Karye-i Arpeden-i Büzürk
Yekūn, neferan
4
s. 587
Karye-i Arpeden-i Küçük
Yekūn, neferan
6
Karye-i Sivli, tābi‘-i Ece-ovası
s. 588
Yekūn, neferan
s. 589
Karye-i Saru-Mustafālu, tābi‘-i Ece-ovası
Yekūn, neferan
20
3
Karye-i Ulgar-deresi, tābi‘-i Ece-ovası
Yekūn, neferan
7
s. 590
Karye-i Tursun
Yekūn, neferān
2
Karye-i Kara-İne-beylü, tābi‘-i Ece-ovası
Yekūn, neferan
6
Karye-i Anafarta-i Büzürk
s. 592
Yekūn, neferan
17
s. 593
NĀHİYE-İ EVREŞİL89
Karye-i Doğan-Arslan
Yekūn, neferan
2
Karye-i Yeñice-Eksemil, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
2
Zemīn-i hāssa, der-karye-i Yeñice-Eksemil ve der-karye-i DoğanArslan. Karye-i mezkūre yaya ve müsellem çiftliklerinden
hāric ba‘zı hāssa hālī yerler Taşlu-oğlu Mehmed'e virilüp
ümerā-i sābıkūn mektūbları mūcebince hāli üzre ibkā olundu.
‘an-‘Öşr-i gallāt ve bāğāt ve gayrihi
130
Karye-i Kiliselü, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
3
s. 594
Karye-i Burun-viran, tābi‘-i
Yekūn, neferan
Karye-i Kayaganlu nām-ı diğer Ağsak-Hamza Evreşil
Yekūn, neferan
7
Karye-i Şādilü, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
s. 595
Karye-i Tura-Doğan, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
Karye-i Sağır-Kocalu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferān
2
Karye-i Kızılca-Derzīlü, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
4
s. 596
Karye-i ‘Ādilhān, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferān
3
Karye-i Yaycılu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferān
2
Karye-i Hamzalu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
s. 597
Karye-i Yüñlüce, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferān
89
Aynı defter, s. 111'de “Nāhiye-i Evreşe-ili” şeklinde yazılmıştır.
1
2
Karye-i Ulaman, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
Karye-i Yörgüçlü, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
4
s. 598
Karye-i Mürsellü, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
4
Karye-i Marul nām-ı diğer Yaya-köyü, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
3
s. 599
Karye-i Haydarlu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
Karye-i Koyunlu-Karı, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
3
Karye-i Gölcük, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
s. 600
Karye-i Mūsācılu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
3
Karye-i Çokallu, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
Karye-i Çeñe[-oğlu]90, tābi‘-i Evreşil
Yekūn, neferan
1
s. 601
Müsellemān-ı Eşkünciyān, der-kazā-i Mıgalkara, tābi‘-i
livā-i Gelibolu
‘Ādet-i müsellemān, ber-mūceb-i kānūn-ı kadīm-i pādişāh-ı
‘ālem-penāh halledallāhu-mülkehu. Baş müsellemlü nevbetle
eşer. Her kangısı eşerse hāsılı ol alur ve baş müsellemler dahi
ekdüğiniñ ‘öşrin birbirine virürler ve ellişer akça virü[r]ler ve
yamak olanlar dahi ellişer akça virürler ve ekdüğüniñ ‘öşrin
dahi virürler. Şöyle ki müsellem yerinde eke. Gayrı sınurda
eken müselleme ‘öşr virmez yerlüsine virür.
Karye-i Sofu-bāzārlı, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Müsellem-Mehmed, der-karye-i Mehmedci
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 12 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 13 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
4
10
120
65
40
500
725
Karye-i Karaca-oğlu nām-ı diğer Küçük-Hızır, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Mahmūdci
Müsellemān-ı eşkünciyān
4
s. 602
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 16 kilçe, fī-10, kıymet
90
10
160
BOA, TD 12, s. 155.
207
eş-Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Çayır-ı hāssa
Nakd, 10 nefer, fī-50
Yekūn
Karye-i Geyiğī-Şāhīn, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Uğurluca
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 14 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 16 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i guncīd
Āsiyāb-ı bād, hacer
Āsiyāb-ı diğer, harāb
‘Öşr-i besātīn
Eşcār-ı emrūd
Nakd, 11 neferan, fī-50
Yekūn
s. 603
Karye-i Kırık-‘Alī, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Gün-doğdu
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 14 kilçe, 3 şinik, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 15 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 12 kilçe, fī-4
Harāc-ı bāğāt
ed-Dıhn [Erzen, 3 kilçe, fī-4, kıymet]91
Eşcār-ı ceviz-i hāssa, 4 kilçe
Nakd, 10 nefer, fī-50
Yekūn
Karye-i Büğrice, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Süleymān-oğulları
Müsellemān-ı eşkünciyān
50
32
45
500
787
4
11
140
80
96
75
15
60
8
20
550
1.048
4
10
148
75
48
20
12
24
500
824
4
s. 604
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, mudd, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 18 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Çayır-ı hāssa
Eşcār-ı ceviz-i hāssa
Nakd, 9 neferan, fī-50
Yekūn
200
90
100
40
24
450
894
Karye-i Kara-Murād, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Müsellem-Mahmūd
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
2
10
9
Hāsıl
el-Hınta, 13 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 13 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 9 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Eşcār-ı ceviz-i hāssa
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Kara-hisārlı92, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Nā’ib Hızır
s. 605
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 12 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 8 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 9 kilçe, fī-4, kıymet
‘Ādet-i ağnām
Harāc-ı bāğ
Nakd, 10 neferan
Yekūn
Karye-i Göbeller93, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Kara-Dānişmend
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 8 kilçe, 2 şinik, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 6 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i ceviz
Āsiyāb-ı bād, hacer
Nakd, 10 nefer
Yekūn
BOA, TD 67, s. 155.
208
3
10
120
40
36
40
5
500
741
4
10
85
30
12
30
30
30
500
717
s. 606
Çiftlik-i Kulfalcı, ‘an-karye-i Hamza bin Saruca, tābi‘-i Abrı
Müsellemān-ı eşkünciyān
3
Yamak
8
Hāsıl
170
el-Hınta, 17 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 11 kilçe, fī-5, kıymet
55
el-‘Alef, 13 kilçe, fī-4, kıymet
52
Āsiyāb-ı ābī, hacerān
70
el-Hınta, 4 kilçe, fī-10, kıymet
40
eş-Şa‘īr, 6 kilçe, fī-5
30
Nakd, 8 neferan
400
Yekūn
787
Karye-i Bāğ-depesi, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Müsellem-Hasan
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
92
91
130
65
36
43
30
500
704
93
5
10
Bu köy BOA, TD 75, s. 326; BOA, TD 490, s. 226'da Harala nahiyesine bağlıdır.
Bu köy BOA, TD 75, s. 304; BOA, TD 490, s. 225'te Harala nahiyesine bağlıdır.
Hāsıl
el-Hınta, 16 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 7 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
s. 607
Karye-i Derzī-İlyās, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Saruca
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 8 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 7 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Çiftlik-i Köse-İbrāhīm, der-karye-i Bāğ-depesi
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 9 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 13 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 9 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan
Yekūn
160
35
40
30
500
765
3
10
80
35
16
500
631
3
10
90
65
36
25
500
711
s. 608
Çiftlik-i Küçük-Hasan, ‘an-karye-i Hasanci, tābi‘-i Harala
Müsellemān-ı eşkünciyān
3
Yamak
10
Hāsıl
el-Hınta, 6 kilçe, fī-10, kıymet
60
eş-Şa‘īr, 6 kilçe, fī-5, kıymet
30
el-‘Alef, 6 kilçe, fī-4, kıymet
24
6
‘Öşr-i nohud
Nakd, 10 neferan
500
Yekūn
620
Çiftlik-i Budakcı, der-karye-i Ahmed veled-i Doğan, tābi‘-i
Harala
Müsellemān-ı eşkünciyān
3
Yamak
10
Hāsıl
el-Hınta, 7 kilçe, 2 şinik, fī-10, kıymet
75
eş-Şa‘īr, 5 kilçe, fī-5, kıymet
25
el-‘Alef, 2 kilçe, 2 şinik, fī-4, kıymet
10
Nakd, 10 neferan
500
Yekūn
610
s. 609
Karye-i Hasanci, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Kara-Semed
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
5
10
Hāsıl
el-Hınta, 14 kilçe, fī-10, kıymet
140
eş-Şa‘īr, mudd, 1 kilçe, fī-5, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50, kıymet
Yekūn
105
500
745
Çiftlik-i Turahān, ‘an-karye-i Hamza veled-i Saruca
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 9 kilçe, 2 şinik, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 4 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 6 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 11 neferan, fī-50
Yekūn
s. 610
Çiftlik-i Hasanci, der-karye-i Gelyan, tābi‘-i Abrı
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, mudd, 7 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, 17 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
Çayır
Ceviz
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 9 neferan
Yekūn
Karye-i Kādī, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Kör-İshāk
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
2
11
95
20
24
550
689
3
9
270
185
160
30
20
90
450
1.205
4
11
150
eş-Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 9 kilçe, fī-4, kıymet
50
36
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i penbe
20
10
Nakd, 10 neferan
Yekūn
500
766
s. 611
Karye-i Ahī-Evren, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Ahmedci
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 13 kilçe, fī-10, kıymet
130
eş-Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 18 kilçe, fī-4, kıymet
100
72
Sazlık
Nakd, 10 neferan
Yekūn
30
500
832
3
10
209
Karye-i Ot-göklük, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Yeğan-Arıca
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 9 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 3 kilçe, 2 şinik, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i penbe
Nakd, 8 neferan
Yekūn
s. 612
Çiftlik-i Nā’ib İlyās, ‘an-karye-i Bay-diğin
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 17 kilçe, 2 şinik, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 11 kilçe, 1 şinik, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 11 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan
Yekūn
Karye-i Kara-Halīl, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Müsellem-‘Ömer
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 5 kilçe, 1 şinik, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 7 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 9 kilçe, fī-4, kıymet
Burçak, 2 kilçe, kıymet
Nakd, 11 neferan
Yekūn
s. 613
Karye-i Balluca, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Müsellem-İlyās
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğ
Eşcār-ı ceviz-i hāssa
Nakd, 9 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Delü-Şāhīn, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Eşkünciyān-ı Karacı
Müsellem
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, mudd, fī-10, kıymet
210
3
8
90
18
112
35
10
400
555
5
10
175
57
44
12
500
788
3
11
53
35
36
5
550
679
4
9
250
50
40
15
12
450
817
3
9
200
eş-Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Çayır-ı sazlık
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 9 neferan
Yekūn
s. 614
Karye-i Kādī, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Kara-İlyās
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 14 kilçe, 2 şinik, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 10 kilçe, 2 şinik, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Çayır
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Hamza veled-i Saruca, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Hızır-ı Cüllāh
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
s. 615
Hāsıl
el-Hınta, mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, 2 şinik, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 19 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Gelyan, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Tortuman nām-ı diğer Segīd-Fakīh
Müsellem
Yamak
Hasan veled-i Tayfūr, imām
İmāmet hidmetin itdüği ecilden akça alınmaz.
Hāsıl
el-Hınta, 8 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 9 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 13 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i mercümek ve nohud
Āsiyāb, hacer
Harāc-ı bāğāt
Çayır
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Gelyan, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Bayram-beyi
Müsellemān-ı eşkünciyān
s. 616
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 16 kilçe, fī-10, kıymet
50
12
50
50
450
817
2
10
144
52
76
25
30
500
728
4
10
240
102
76
500
917
3
10
80
45
52
12
50
10
30
500
779
3
12
160
eş-Şa‘īr, 11 kilçe, 2 şinik, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, 5 kilçe, 1 şinik, fī-4, kıymet
Nakd, 12 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Veled-i Çavuş, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Müsellem-‘Alī
Müsellem
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 8 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 4 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 4 kilçe, 2 şinik, fī-4, kıymet
Çayır
Eşcār-ı ceviz
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
s. 617
Karye-i Hamza veled-i Saruca, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i ‘Ali-yi Dırāz94
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, muddān, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, 16 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, muddān, 16 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Saruhānlu
Çiftlik-i Yuvacı
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
s. 618
Hāsıl
el-Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 17 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğ
Āsiyāb-ı bād, hacer
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Kır, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Gebeç
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 12 kilçe, 2 şinik, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 17 kilçe, 2 şinik, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 17 kilçe, fī-4, kıymet
Āsiyāb-ı bād, hacer
el-Hınta, 2 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 3 kilçe, fī-5, kıymet
94
57
102
600
919
4
10
80
20
18
20
12
500
650
4
10
400
180
224
500
1.304
4
10
175
85
80
13
60
500
913
4
10
125
87
68
35
20
15
BOA, TD 67, s. 168'de “Çiftlik-i Uzun-‘Alī” şeklinde Türkçe ifade edilmiştir.
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Karlı, tābi‘-i Harala
Çiftlik-Bāyezīd ma‘a çiftlik-i Tañrıvirmiş
Müsellemān-ı eşkünciyān
s. 619
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 14 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 12 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 13 neferan
Yekūn
500
815
4
13
140
60
16
650
816
Çiftlik-i Müsellem-İshāk, der-karye-i Balluca, tābi‘-i Harala
Müsellemān-ı eşkünciyān
3
Yamak
11
Hāsıl
el-Hınta, 5 kilçe, 2 şinik, fī-10, kıymet
55
45
eş-Şa‘īr, 9 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 5 kilçe, fī-4, kıymet
20
Nakd, 11 neferan
550
Yekūn
660
s. 620
Karye-i Bay-diğin
Çiftlik-i Rüknü'd-dīn
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, muddān, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
el-‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
Erzen, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Āsiyāb-ı ābī, hacer
‘Öşr-i küvāre
‘Öşr-i guncīd
Penbe
Nakd, 11 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Hamza veled-i Doğan
Çiftlik-i İlyās ma‘a çiftlik-i Orhan-ı Siyāh
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
s. 621
Hāsıl
el-Hınta, muddān, 10 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 2 kilçe, 1 şinik, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Çayır, der-dest-i Çavuş Pīrī, ber-vech-i maktū‘
Yekūn
5
11
400
100
160
20
60
30
10
15
16
550
1.361
3
9
300
100
9
500
50
959
211
Karye-i Karlı, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i İlyāsci
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, mudd, 5 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i besātīn
Çayır-ı hāssa
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Çiftlik-i Kara-Kulfal, der-karye-i Şeref-Süleymān
Müsellemān
s. 622
Yamak
Hāsıl
Hınta, muddān, 6 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i penbe
Nohud
Āsiyāb-ı ābī, hacer, fī-sene
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Tātārlar, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Asılhān
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, muddān, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
s. 623
Karye-i Şeref-Süleymān, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Müsellem-Bāzārlı
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 14 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 1 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 1 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 13 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Timurcilü, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Hamīdci
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
212
2
10
150
100
20
27
10
30
500
837
4
10
460
100
160
25
50
15
95
500
1.305
4
10
400
125
100
16
500
1.141
4
13
170
105
4
24
650
953
4
10
s. 624
Hāsıl
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
‘Alef, 11 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Kādī, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Kızılca-Yūsuf
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
‘Alef, 14 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 13 neferan, fī-50
Yekūn
Çiftlik-i İne-beyi, der-karye-i Balluca, tābi‘-i Abrı
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
s. 625
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
150
100
44
40
500
835
3
13
150
100
56
650
1.006
2
10
100
500
600
Çiftlik-i Mihal nām-ı diğer Müsellem-Karaman, der-karye-i
Balluca
Müsellemān-ı eşkünciyān
3
Yamak
10
Hāsıl
Hınta, 5 kilçe, fī-10, kıymet
50
Şa‘īr, 4 kilçe, fī-5, kıymet
20
‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
160
Harāc-ı bāğāt
20
Nohud
5
‘Öşr-i sīr
20
Nakd, 10 neferan, fī-50
500
Yekūn
680
s. 626
Karye-i Yalıñlu, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Müsellem-Asılhān
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 16 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Çiftlik-i Şāhīn, ‘an-karye-i Saruhānlu
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
4
11
100
80
160
6
550
910
5
9
Hāsıl
s. 627
el-Hınta, mudd, 1 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, 5 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 9 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Saruhānlu, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Timurci-Kābil
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, 5 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i nohud
‘Öşr-i bakla
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i guncīd
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Sofu-Mahmūd, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Tañrıvirmiş
Müsellemān-ı eşkünciyān
s. 628
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 14 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 3 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 11 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
210
125
100
18
450
903
3
10
150
50
100
3
2
5
2
500
812
3
9
140
15
44
450
650
Karye-i Delü-Şāhīn, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Ehadcı
Müsellemān-ı eşkünciyān
3
Yamak
15
Mezkūr ocak bozgun olmağın bu ocağıñ müsellemlerin ve
yamakların ba‘zı müsellemler kendülerine yamak yazdırmışdır.
Soñradan ocakları yazıldıkda ma‘lūmumuz olduğu kimesneler
yazulduğı yerden girü bunda yazıldılar. Şöyle ki bunlardan
gayrı müsellem defter sūretinde bulunur ise ol sūretle ‘amel
olunmayup bu tezkire ile ‘amel oluna deyü müsellemān eline
sūret-i defter virildi ve zikr olan müsellemlerüñ çiftlikleri kem
ve bī-hāsıl olmağın yamak ziyādece yazıldılar ve hem yabandan
kimesne yokdur, akrābadır. Sahh zālik.
Hāsıl
el-Hınta, mudd, 4 kilçe, fī-10, kıymet
240
eş-Şa‘īr, mudd, 10 kilçe, fī-5, kıymet
150
Harāc-ı bāğ
24
20
‘Öşr-i küvāre
Nakd, 15 neferan, fī-50
750
Yekūn
1.184
s. 629
Karye-i Tātārlar, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Bāzārluca
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, mudd, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
el-‘Alef, mudd, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Kabluca, 5 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Çiftlik-i Lalacık, ‘an-karye-i Yalıñlu
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 8 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 12 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 11 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i nohud ve mercümek
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
s. 630
Karye-i ‘Alī-Bey, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Müsellem ‘Alī Bey
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, mudd, nīm kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 8 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 13 kilçe, fī-4, kıymet
ed-Dıhn, 5 kilçe, fī-4
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Çiftlik-i Bāzārlı, ‘an-karye-i Gelyan
Müsellemān-ı eşkünciyān
s. 631
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 8 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 3 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 9 neferan, fī-50
Yekūn
5
9
200
100
140
20
450
918
4
10
80
60
44
15
10
500
703
4
10
210
40
52
20
35
500
850
3
9
80
15
8
450
553
Çiftlik-i İbrāhīm-i Siyāh, ‘an-karye-i Bü'l-Fīrūz, tābi‘-i Abrı
Müsellemān-ı eşkünciyān
3
Yamak
9
Hāsıl
el-Hınta, 11 kilçe, fī-10, kıymet
110
120
eş-Şa‘īr, mudd, 4 kilçe, fī-5, kıymet
213
el-‘Alef, 13 kilçe, fī-4, kıymet
52
ed-Dıhn
23
Āsiyāb, hacerān
50
Çayır-ı hāssa, bozup tarla itmişler, ‘öşr-i galle tahmīnen elhınta 16 kilçe fī-sene
160
Nakd, 9 neferan, fī-50
450
Yekūn
965
Karye-i Sofu-Bāzārlı, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Tura-beyi nām-ı diğer Sofu-Bāzārlı
Müsellemān-ı eşkünciyān
s. 632
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 14 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 13 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i penbe
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Sofu-oğlu, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Turahān-oğlu
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 12 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 13 kilçe, fī-4, kıymet
el-‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
Āsiyāb-ı ābī, hacer, fī-sene
el-Hınta, 2 kilçe
eş-Şa‘īr, 3 kilçe
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
s. 633
Karye-i Kara-Yahşi, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Encek-Hasan
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
el-Hınta, 8 kilçe, fī-10, kıymet
eş-Şa‘īr, 12 kilçe, fī-5, kıymet
el-‘Alef, 15 kilçe, fī-4, kıymet
Çayır-ı hāssa
Nakd, 11 neferan, fī-50
Yekūn
4
10
140
65
60
36
10
500
811
4
10
120
52
40
20
15
500
741
4
11
80
60
60
40
550
740
Çiftlik-i Kara-pıñar, ‘an-karye-i Şeref-Süleymān, tābi‘-i
Harala
Müsellemān-ı eşkünciyān
4
Yamak
10
Hāsıl
s. 634
Hınta, mudd, 3 kilçe, fī-10, kıymet
214
230
Şa‘īr, 13 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 13 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
‘Öşr-i kettān
Nakd, 10 neferan
Yekūn
Karye-i Dağ-eri, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Hasanca
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 15 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, 6 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 13 kilçe, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Hüseyin veled-i Germiyan, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Sofu-Hüseyin
Müsellemān
s. 635
Yamak
Hāsıl
Hınta, muddān, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Eşcār-ı ceviz
Nakd, 10 neferan
Yekūn
Karye-i Bü'l-Fīrūz, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Toviçe-Hüseyin
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 12 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
Çayır
Nakd, 10 neferan
Yekūn
s. 636
Çiftlik-i ‘Osmānci, ‘an-karye-i Kara-hisārlı
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 6 kilçe, fī-5, kıymet
Āsiyāb-ı bād, hacer
Hınta ma‘a şa‘īr, fī-sene
Nakd, 8 neferan, fī-50
Yekūn
65
52
30
100
500
977
5
10
150
130
52
15
500
861
3
12
400
50
80
10
5
600
1.245
3
10
100
60
160
40
500
820
2
8
50
30
20
400
500
Çiftlik-i ‘Abdullāh, ‘an-karye-i Bü'l-Fīrūz, tābi‘-i Abrı
Müsellemān-ı eşkünciyān
4
Yamak
10
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
100
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
100
‘Alef, 7 kilçe, fī-4, kıymet
28
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
s. 637
Karye-i Hereke, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Gökmenler
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
500
728
3
10
Hınta, 5 kilçe [mudd]95, fī-10, kıymet
200
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
100
‘Alef, 3 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
12
500
812
Çiftlik-i Karaca-‘Alī, der-karye-i Ahmed veled-i Doğan
Müsellemān-ı eşkünciyān
5
Yamak
10
Hāsıl
Hınta, mudd kilçe, fī-10, kıymet
200
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
100
‘Alef, 3 kilçe, fī-4, kıymet
12
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
TD 67, s. 187
Karye-i Ahmed veled-i Doğan, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Gökçe
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 11 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, muddān, fī-5, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 9 neferan, fī-50
Yekūn
500
812
4
9
110
200
5
450
715
Çiftlik-i Çakırcı, der-karye-i Hisār-beyi ma‘a çiftlik-i
Uzun-Hamza, der-karye-i Lalacık nām-ı diğer Altun-taş
Müsellemān-ı eşkünciyān
4
Yamak
10
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
100
Şa‘īr, 10 kilçe, fī-5, kıymet
50
‘Alef, 10 kilçe, fī-4, kıymet
40
Nakd, 10 neferan, fī-50
500
Yekūn
690
95
Aynı defter, s. 186.
TD 67, s. 188
Karye-i Dağ-eri, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Savcı
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, mudd, fī-10, kıymet
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, fī-4, kıymet
Harāc-ı bāğāt
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
5
10
200
100
80
42
500
912
Çiftlik-i Kutluca, ‘an-karye-i Sofu-oğlu, tābi‘-i Harala
Müsellemān-ı eşkünciyān
2
Yamak
10
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
100
Şa‘īr, mudd, fī-5, kıymet
100
‘Alef, mudd, fī-4, kıymet
80
Āsiyāb-ı ābī, hacer
Hınta, 5 kilçe, fī-10, kıymet
50
Şa‘īr, 3 kilçe, fī-5, kıymet
15
‘Öşr-i nohud
8
Nakd, 10 neferan, fī-50
[500]
Yekūn
852
TD 67, s. 189
Karye-i Balluca, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Kara-Satı
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 5 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 8 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Oğul-beyi, tābi‘-i Abrı
Çiftlik-i Habīb veled-i Kayağılu
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 10 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 4 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, muddān, fī-4, kıymet
‘Öşr-i kabluca, 8 kilçe, fī-4, kıymet
‘Öşr-i guncīd
Nakd, 9 neferan, fī-50
Yekūn
TD 67, s. 190
Karye-i Nusret, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Rūm-beyi
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
3
10
50
20
36
500
606
2
9
100
16
160
32
15
450
723
3
10
215
Hāsıl
Hınta, 7 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, 6 kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, mudd, 4 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
Karye-i Derzī-İlyās, tābi‘-i Harala
Çiftlik-i Dündar
216
70
30
96
500
696
Müsellemān-ı eşkünciyān
Yamak
Hāsıl
Hınta, 3 kilçe, fī-10, kıymet
Şa‘īr, kilçe, fī-5, kıymet
‘Alef, 2 kilçe, fī-4, kıymet
Nakd, 10 neferan, fī-50
Yekūn
4
10
30
5
8
500
543
BOA, TD 75 NUMARALI GELİBOLU LİVĀSI MUFASSAL TAHRĪR DEFTERİNİN FİHRİSTİ
Fihrist............................................................................................................................................................................. 2
Kānūn-nāme .................................................................................................................................................................. 3
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Livā-i Gelibolu ............................................................................................................................. 3
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i İmroz............................................................................................................................... 4
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i Limnos ............................................................................................................................ 5
‘Ādet-i İskele ve Gümrük, der-Cezīre-i Limnos .......................................................................................................... 5
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i Taşyoz............................................................................................................................. 6
‘Ādet-i İskele-i Liman-hisār........................................................................................................................................ 6
Kānūn-ı Re‘āyā-yı Cezīre-i Semadirek........................................................................................................................ 7
‘Ādet-i Gümrük-i İskele-i Cezīre-i Semadirek............................................................................................................. 7
Dibāce............................................................................................................................................................................. 9
Nefs-i Şehr-i Gelibolu ..................................................................................................................................................... 9
Cemā‘at-i Haymānehā ................................................................................................................................................... 36
Cemā‘at-i Gebrān-ı Frenk.............................................................................................................................................. 37
Cemā‘at-i Gebrān-ı Yahūdiyān ...................................................................................................................................... 37
Cemā‘at-i Gebrān-ı Ermeniyān ...................................................................................................................................... 37
Cemā‘at-i Rü’esā ve ‘Azebān-ı Gelibolu........................................................................................................................ 39
Cemā‘at-i Cebeciyān ..................................................................................................................................................... 49
Cemā‘at-i Kürekciyān.................................................................................................................................................... 49
Cemā‘at-i Kalafatcıyān.................................................................................................................................................. 49
Cemā‘at-i Makaracıyān ................................................................................................................................................. 50
Cemā‘at-i Üstübiciyān................................................................................................................................................... 50
Cemā‘at-i Topcıyān....................................................................................................................................................... 50
Cemā‘at-i Kumbaracıyān............................................................................................................................................... 51
Cemā‘at-i Meremmetciyān ............................................................................................................................................ 51
Cemā‘at-i Rü’esā-i Keştīhā-i Esb................................................................................................................................... 52
Cemā‘at-i Gebrān-ı Nefs-i Gelibolu ............................................................................................................................... 53
Cemā‘at-i Kefere-i Kürekciyān...................................................................................................................................... 57
Cemā‘at-i Kefere-i Zenbürekciyān................................................................................................................................. 58
Cemā‘at-i Kürekciyān.................................................................................................................................................... 59
Cemā‘at-i Ebnā-i Kürekciyān ........................................................................................................................................ 61
Cemā‘at-i Haymānehā ................................................................................................................................................... 63
Hāsshā-i Pādişāh-ı ‘Ālem-penāh................................................................................................................................. 67
Nefs-i Gelibolu......................................................................................................................................................... 67
Cezīre-i Limnos........................................................................................................................................................ 67
Cezīre-i Taşyoz ........................................................................................................................................................ 69
Nefs-i Liman-hisār............................................................................................................................................... 69
Nefs-i Kal‘a-i Kakirah ......................................................................................................................................... 73
Nefs-i Yeñi-hisār ................................................................................................................................................. 74
Hāsshā-i Mīr-livā-i Gelibolu........................................................................................................................................ 83
Nefs-i Gelibolu......................................................................................................................................................... 83
‘an-Nefs-i Şehr-i Galata............................................................................................................................................ 90
217
Nāhiye-i Ece-ovası....................................................................................................................................................91
Nefs-i Şehr-i Mıgalkara...........................................................................................................................................103
Cezīre-i İmroz .........................................................................................................................................................119
Nefs-i Kal‘a-i Palyanbolu ...................................................................................................................................119
Nefs-i Kal‘a-i İskinid..........................................................................................................................................131
Cezīre-i Semadirek..................................................................................................................................................133
Nefs-i Kal‘a-i Kısalu ..........................................................................................................................................133
Cezīre-i Limnos ......................................................................................................................................................137
Nefs-i Kal‘a-i Palo-kasrı.....................................................................................................................................137
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i Palo-kasrı .............................................................................................................157
Tīmār-ı Mevlānā Rūhullāh, Kādī-i Limnos...............................................................................................................195
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i Gelibolu ................................................................................................................197
Tīmārhā-i Mustahfızān-ı Kal‘a-i Kilidü'l-bahr.........................................................................................................205
Ze‘āmet ve Tīmārhā-i Sipāhiyān ...............................................................................................................................281
Nāhiye-i Mıgalkara .................................................................................................................................................281
Nāhiye-i Abrı, der-Kazā-i Mıgalkara .......................................................................................................................291
Tīmārhā-i Ser-piyādegān...........................................................................................................................................347
Tīmārhā-i Bāzdārān...................................................................................................................................................361
Nāhiye-i Cinbi, der-Kazā-i Gelibolu ........................................................................................................................361
Cem‘an Hāne, der-Livā-i Gelibolu, gayr ez-Evkāf ...................................................................................................366
Kazā-i Gelibolu.......................................................................................................................................................366
Kazā-i Mıgalkara ....................................................................................................................................................366
Kazā-i Keşan...........................................................................................................................................................366
Cezīre-i Limnos ......................................................................................................................................................366
Cezīre-i Semadirek..................................................................................................................................................366
Cezīre-i İmroz .........................................................................................................................................................366
Cezīre-i Taşyoz .......................................................................................................................................................366
Evkāf ..........................................................................................................................................................................367
Nefs-i Bolayır .........................................................................................................................................................367
Kazā-i Mıgalkara ....................................................................................................................................................393
Mesācid-i Nefs-i Şehr-i Gelibolu .............................................................................................................................419
Mesācid-i Kurā, tābi‘-i Gelibolu ..............................................................................................................................512
Kazā-i Mıgalkara ....................................................................................................................................................523
Nefs-i Mıgalkara .....................................................................................................................................................547
Emlāk .........................................................................................................................................................................561
Cemā‘at-i Müsellemān ...............................................................................................................................................565
Nāhiye-i Karı-yaya..................................................................................................................................................565
Nāhiye-i Ece-ovası..................................................................................................................................................577
Nāhiye-i Evreşil ......................................................................................................................................................593
Müsellemān-ı Eşkünciyān..........................................................................................................................................601
Kazā-i Mıgalkara ....................................................................................................................................................601
218
Download

gelibolu livâsı mufassal tahrîr defteri ( 925 / 1519 )