BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
“REHBERİ”
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR
TÜKETİCİ HAKLARI
ZABITA AMİRLİĞİ
@ibbzabita
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALO 153
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Dayanıklı Tüketim Ürünü Satın Alırken
Firmanın yaygın ve etkin bir servis ağına sahip olup olmadığını araştırın.
Ürünü satın aldıktan sonra garanti belgesini satıcı firmaya ya da yetkili servise
mutlaka onaylatın.
Gıda Ürünleri Satın Alırken
EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİDİR
Piyasayı araştıran, ürünleri kalite ve fiyat açısından karşılaştıran piyasa hakkında
her zaman güncel bilgilere sahip olan kişidir.
Herhangi bir zarara uğradığı zaman hakkını nerede nasıl arayacağını bilen
tüketicidir.
Aşırı tüketimi sevmeyen, israftan kaçan kişidir.
Gıda Maddeleri ve ilaçların üretim ve son kullanma tarihlerine bakılması,
ürünün veya ambalajının bozuk olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Üzerinde Türkçe açıklama olmayan ithal gıdaları almamaya özen gösteriniz.
Dışı paslı, ezik, kapakları şişmiş konserveleri almayınız.
Kozmetik ve Sağlık Ürünü Satın Alırken
Alacağınız ürünün fiyat etiketini mutlaka görün.
Özellikle gıda ve kozmetik ürünlere karşı iki kat daha dikkatli olunmalıdır. Her
derde deva olduğunu iddia eden gıda takviyesi ve kozmetik reklamlarını izlerken
bir kere daha düşünün!
İyi bir piyasa araştırması yapın. Satın alacağınız ürünün fiyat ve kalitesini başka
markalarla karşılaştırın.
Her derde şifaymış gibi reklamı yapılan gıda takviyeleri veya kozmetikler sağlığınızı daha da bozabilir.
İhtiyacınız yoksa reklamlı, kampanyalı, promosyonlu satışların çekiciliğine
kapılmayın.
Tatil Hizmeti Satın Alırken (Yanıltıcı Reklamlar)
Yıkanarak kullanılan ürünlerin kullanım etiketini okuduktan sonra uygulama
yapın.
Her sene yüzlerce reklamda, konaklama tesisleri olduğundan daha çok yıldıza
sahipmiş gibi tanıtılıyor. Yanıltıcı yıldız tanıtımlarına karşı uyanık olun.
Taklit ve korsan ürünlerden sakının, belgesiz kaçak mal kullanmayın. Belgesiz
satın alınan ürünlerde kanuni hak aranması söz konusu değildir.
Tatile gitmeden otellerin yıldız sayılarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet
sitesinden inceleyebilirsiniz. Turizm hizmetleri ile ilgili reklamlardaki hizmet
kalitesi beyanlarının doğruluğunu araştırın.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
FİYAT ETİKETİ
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
Perakende olarak satışa sunulan ürünlerin üzerine görülebilir ve
okunabilir şekilde;
Ürünün üretim yeri
Ayrıcı özelliği (cinsi)
Ayrıca lokanta, çay bahçesi ve cafe tarzında işletmelerin,
görülebilecek ve kolayca okunabilecek şekilde fiyat tarifesi
asma zorunluluğu vardır.
Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında
fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.
Vergiler dâhil satış fiyatını gösteren fiyat etiketi konulması
yasal bir zorunluluktur.
İndirimli Satışlar
İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli
satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri
ile etiketlerinde gösterilmesi zorunludur.
Fiyat etiketi ve listeleri asılı
olmayan işletmeleri
İl Ticaret Müdürlüklerine
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Tüketici Hakları Zabıta
Amirliğine
İlçe Belediyenize
İlgili Meslek Odalarına kayıtlı
ise bildirebilirsiniz.
İndirime konu malın veya hizmetin indirim öncesi satış
fiyatıyla birlikte ve aynı büyüklükte gösterilmesi zorunludur.
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
AYIPLI MAL VE HİZMET
Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun
olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal ayıplı kabul edilir.
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet sitesinde yada
reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan;
satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı
olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul
olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya
ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı kabul edilir.
İlk 6 ay içinde ortaya çıkan kusurlarda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.
Tüketici ayıplı ürün ile karşılaşmışsa;
* Ödediği bedelin fatura üzerindeki para iadesini
* Ürünün ayıpsız olan yenisi ile değiştirilmesini
* Ayıp oranında bedel indirimini
* Ücretsiz tamirini talep edebilir.
SATILAN MAL
GERİ ALINIR!
Ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2
yıl; taşınmaz mallarda 5 yıl hile ile gizlenen ayıplarda zaman aşımı yoktur.
Satıcı yukarıda bahsedilen seçimlik hakkınızdan birini kabul etmez ise;
Tüketici hakkınızı kullanabilmeniz için, ilçe Kayma-kamlık binasında bulunan
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne aldığınız ürüne ait belgelerle birlikte
başvurabilirsiniz.
Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya
faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli
satışların süresi üç ayı, sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
SATIŞTAN KAÇINMA
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
(Teşhir Ürünü Yada Hizmetler)
Ticari bir kuruluş; vitrininde, rafında, elektronik ortamında veya kuruluşun açıkça görülebilir
bir yerinde teşhir edilen ve üzerinde satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer vermedikçe bir
malın satışından kaçınamaz.
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
GARANTİ BELGESİ
Satın alınan ürünlerde, ileride oluşabilecek arızalara karşı tüketiciler garanti belgesi ile
koruma altına alınmıştır.
Garanti süresi 2 yıldan az olamaz ve ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti
belgenizi satıcıya mutlaka onaylatın. Garanti süresi içinde garanti kapsamında olan
arızaların onarımı için tüketiciden hiçbir şekilde ücret talep edilemez.
Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya
da haklı bir sebep yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi
tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin
satın alınması şartına bağlayamaz.
Satıştan kaçınma ile ilgili
şikâyetlerinizi;
* İl Ticaret Müdürlüklerine
* İstanbul Büyükşehir Belediyesi
* Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine
* İlçe Belediyenize
Satış Sonrası Hizmetler ve Haklarınız (Yetkili Servisler)
Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için kullanım ömrü süresince,
satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.
Üretici veya ithalatçılar, ürünri için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylı satış sonrası
hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.
Bir ürünün yetkili servis yerlerindeki tamir süresi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen azami süreyi geçemez.
Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis
istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur.
Garanti Süresi İçerisinde;
Tamir süresi 20 iş gününü geçtiği durumlarda.
Tüketici seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın
garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin
aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde diğer
seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
firmalar sorumludur.
Tüketiciler
- Ürünün yenisi ile değiştirilmesini. - Ödemiş oldukları bedelin iadesini. - Ayıp oranında bedel indirimini isteyebilir. -
Bu hakların kullanılabilmesi için arızalı ürünü YETKİLİ SERVİS'e tamir ettirme ve tamir fişlerini ibraz
etme zorunluluğu vardır. Başvurunuz halinde satıcı veya yetkili servis yukarıdaki taleplerinizden birini kabul etmez ise bu hakkınızı,
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne aldığınız ürüne ait belgelerle
başvurarak kullanabilirsiniz.
Servis Hizmetleri İlgili Şikâyetlerinizi
İl Ticaret Müdürlüklerine iletebilirsiniz
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
Yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az 12 punto
büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve
bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.
Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süre¬si içinde tüketici aleyhine değiştirilemez
Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve mas¬rafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki
olarak kâğıt üze¬rinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur.
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞLAR
“KAPIDAN SATIŞLAR”
İşyeri, fuar ve panayır gibi satış yerlerinin dışında yapılan
satışlar kapıdan satış olarak adlandırılmıştır. Bu tür satışlarda
tüketici 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe
göstermeden alışverişten cayma hakkına sahiptir.
Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.
Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama
gelmesi halinde, tüketici lehine olan yorum tercih edilir.
Ayrıca aşağıdaki durumlarda 14 gün
geçse bile cayma hakkı kullanılabilir.
Sözleşmelerdeki haksız şartlar ile olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz.
İmzalamış olduğunuz sözleşmelerindeki haksız şartların iptali için Tüketici Hakem
Heyetlerine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.
Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetler
Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da
hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye
karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu
hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal
veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin
kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya
muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.
Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını
ispatla yükümlüdür.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Cayma hakkının sözleşmenin ön yüzünde 16 punto iri
harfler ile yazılı olmaması, Tüketiciden peşinat alınması,
Sözleşme üzerine tüketici tarafından el yazısı ile tarih
yazılmaması.
Cayma hakkınızı üründen vazgeçtiğinizi satıcıya bildiren
iadeli taahhütlü posta gönderisi yazarak kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Tüketici Hakları Zabıta Amirliği'ne başvurabilirsiniz.
Mümkünse satıcı ile muhatap olmayın, bu tip satışlardan kaçının.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
MESAFELİ SATIŞLAR
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
TAKSİTLE YAPILAN SATIŞLAR
Mesafeli Satışlar (İnternet, telefon, tv ve radyo)
Taksitle Yapılan Satışlar
Yazılı, görsel ve elektronik ortamda satıcı ile yüz yüze gelmeden yapılan satışlardır.
Hizmet yerine getirilmeden önce yazılı onay alın. Ancak o zaman sözleşmeyi imzalayın.
Ödeme miktarı, taksit miktarı, faiz, gecikme faizi, vade sayısını satıcı ile uzlaşarak
sözleşmenizi yapın.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler hariç ürün tesliminden itibaren 14 günlük
cayma hakkınız vardır.
Her ay için ayrı ayrı senet imzalayın. Tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitli satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt
edilen süre içinde vaadini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre 30 günü geçemez.
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın rutin kullanımı sebebiyle meydana gelen
değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
12
TAKSİT
PEŞİN FİYATINA
TAKSİT İMKANI
Satın AL
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
DEVRA TATİL (DEVRE MÜLK)
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
DEVRA TATİL (DEVRE MÜLK)
Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle
ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.
Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine
kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini herhangi bir şekilde yerine
getirmez ise tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve
tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, geri bildiriminin satıcıya ulaştığı
tarihten itibaren en geç 90 gün içinde tüketiciye geri verilir.
Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim
tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme
hakkı vardır.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği
tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
PAKET TUR
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
SÜRELİ YAYINLAR VE ABONELİK
Süreli Yayınlar
Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet,
kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal
veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği promosyon uygulamalarında;
Yönetmelikle belirlenecek süreli yayın amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler
dışında başka bir mal veya hizmet verilemez.
Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana yayılan
promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda 75 beş günü, haftalık süreli yayınlarda
18 haftayı, daha uzun süreli yayınlarda 12 ayı geçemez.
Abonelik Sözleşmesi
Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli
aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.
Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür
verilmesi zorunludur.
Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı
unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu
kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir.
Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli
herhangi bir kesinti yapmaksızın derhâl iade etmesi zorunludur.
Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme
hakkına sahiptir.
Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı
tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde de tüketici sözleşmeyi
feshedebilir.
Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel
talep edilemez.
1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun zorunlu sigorta
ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin herhangi bir
şekilde ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur.
Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
KREDİ KARTLARI
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
Tüketici talep etmeden kart
verilemez.
Kart hamili bankadan
talep etmek suretiyle
kredi kartı ve sözleşmeyi
iptal etme hakkına
sahiptir.
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
HUKUKSAL MÜCADELE
Haklarımızı Nasıl Aramalıyız?
6502 Sayılı Tüketici Kanunda yer alan haklarımızı arayabilmemiz için aldığımız ürünün
fiş, fatura, kredi kartı slipleri, garanti belgesi, servis kâğıtları veya aldığımız hizmet ile ilgili
sözleşme nüshasının elimizde olması gereklidir.
Sorun yaşadığımız ürün veya hizmeti sunan mağaza, firma veya servise ilgili belgelerle
sorunumuzu belirtir bir yazılı ihtarname ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Yapılan başvuruya rağmen ilgili firma veya servis tarafından sorun çözüme
kavuşturulmamışsa, firmanın bulunduğu İlçe Kaymakamlığı veya ikamet ettiğimiz İlçe
kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine elimizdeki belgelerle başvuru
yapmamız gerekmektedir.
Aldığımız ürünün fatura veya fişindeki fiyatına göre aşağıdaki yazıldığı gibi ayrıştırılmıştır,
başvuruların bu oranlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.
Bankalar tarafından Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil
edilmeyen bir kredi kartı sunmaları zorunludur.
Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin 2.000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe
Tüketici Hakem Heyetlerine. 3.000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici
Hakem Heyetlerine,
Finansal tüketicilerin yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartını limiti aynı kalmak kaydıyla yıllık
üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı ile değiştirme talepleri, kart çıkaran kuruluşlar
tarafından yerine getirilmek zorundadır.
Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000 TL ile 3.000 TL arasındaki
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyet¬lerine başvuru yapabilirsiniz.
Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.
3.000 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesi¬ne
başvuru yapabilirsiniz.
Asıl karta bağlı olarak sunulan her bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık
üyelik ücretinin yüzde ellisini geçemez.
* 5464 Sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun çerçevesinde mevzuatlar ile ilgili 12 punto
koyu siyah harfler ile yazılmış, yazılı sözleşme düzenlenir. İmzalanan sözleşmenin 1 nüshası tüketiciye
verilmelidir. Sözleşme yükümleri ve kart kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.
Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici tek taraflı haksız şartlara yer verilemez. T.C. Merkez
Bankası, azami faiz akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3
ayda bir açıklar.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
KREDİ KARTLARI VE DİĞER KREDİLER
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
Finansman kuruluşunca konuta ipotek tesis edilerek uzun vadeli kredi verilir. Sözleşme
yapılmasından bir gün önce, SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU tüketiciye verilmesi, tüketicinin
bilgilendirilmesi zorunludur.
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
KREDİ KARTLARI VE DİĞER KREDİLER
Tüketici Kredisi
Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında
ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği
veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.
Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi
veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanı sağlanması halinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir.
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici
kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hallerde, tüketici, anaparayı ve
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk
eden faizi en geç cayma bildirimini kredi veren kuruma göndermesinden sonra 30 gün
içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde tüketici kredisinden
cayılmamış sayılır. Faiz, akdi faiz oranına göre he¬saplanır.
Konut Finansman Sistemi
Sözleşmelerin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi de zorunludur.
Sistem sabit faizli, değişken faizli veya her iki yöntem esas alınarak uygulanabilir.
Tüketici erken ödeme hakkına sahiptir, yalnız bunun sabit faizli sözleşmelerde yer alması
gerekir. Sabit faizli sistemde erken ödemede geriye kalan taksit sayısı 36 aydan az ise
tutarın %1' ini 36 aydan fazla ise tutarın %2’sini geçmeyecek şekilde kredi veren kuruluşça erken
ödeme ücreti istenebilir. Hayat ve konut sigortasının isteğe bağlı olduğu sözleşme de 16
punto yazılmalıdır.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
LÜZUMLU TELEFONLAR
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
TÜKETİCİ KANUNUNDAKİ YASAL
ÇÖZÜMLER
Tüketici Mahkemeleri
İSTANBUL ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI
Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan
Kavşağı
Tel:0 212 375 75 75
BAKIRKÖY ADLİYE SARAYI
Osmaniye Mah. Bakırköy Metro
İst. Arkası Bakırköy / İstanbul
Tel: 0 212 660 60 55
KARTAL ADLİYE SARAYI
Cevizli Esentepe Mah. E-5
Yanyol Cad. No:39 Kartal / İstanbul
Tel: 0 216 303 33 33
Gerekli Telefonlar
110
112
11811
121
153
155
174
175
179
185
186
187
444 0 189
İTFAİYE
ACİL SERVİS VEYA HIZIR ACİL
BİLİNMEYEN NUMARALAR
TELEFON ARIZA
İBB BEYAZ MASA
POLİS İMDAT
GÜVENLİ GIDA HATTI
TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI
İSTANBUL VALİLİĞİ
SU ARIZA
ELEKTRİK ARIZA
DOĞALGAZ ARIZA
MALİYE İHBAR HATTI
İL HAKEM HEYETİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşır Efendi Cd. Kasım Köprülü Sk.
No:4 Sirkeci / Fatih
Tel: 0 212 514 10 80-84
Fax: 0 212 514 10 94
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
HAKEM HEYETİ TELEFONLARI
İlçe
Telefon
Fax
ADALAR
ARNAVUTKOY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KÂĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜSKÜDAR
ÜMRANİYE
ZEYTİNBURNU
0 216 382 20 20
0 212 597 92 32
0 216 577 51 10
0 212 509 56 39
0 212 433 41 76
0 212 442 15 17
0 212 660 41 02
0 212 488 49 42
0 212 544 98 74
0 212 236 10 20
0 216 322 14 20
0 212 876 99 66
0 212 245 41 74
0 212 883 10 08
0 212 789 57 57
0 216 642 97 97
0 212 568 98 97
0 212 568 97 97
0 212 563 52 51
0 212 534 75 54
0 212 615 41 21
0 212 643 12 10
0 216 338 52 90
0 212 294 07 54
0 216 473 58 05
0 212 425 25 00
0 216 441 76 76
0 216 491 58 05
0 216 622 73 10
0 212 223 44 40
0 212 727 10 01
0 216 496 41 22
0 212 606 18 15
0 216 711 00 12
0 212 240 89 69
0 216 701 14 50
0 216 201 20 23
0 216 335 36 99
0 212 582 16 62
0 216 382 18 18
0 212 597 46 85
0 216 577 63 93
——————0 212 433 41 78
——————0 212 660 41 02
0 212 488 49 43
0 212 544 98 64
0 212 259 05 27
0 216 322 14 16
0 212 876 99 68
0 212 293 33 04
0 212 883 10 05
0 212 789 11 91
0 216 642 97 98
0 212 647 38 11
——————0 212 534 00 51
0 212 534 07 07
0 212 564 06 93
0 212 504 34 85
0 216 345 00 51
0 212 294 07 65
0 216 306 00 04
0 212 425 25 50
0 216 441 56 66
0 216 491 58 05
0 216 622 73 11
0 212 262 77 37
0 212 727 93 35
0 216 398 87 06
0 212 606 18 42
0 216 711 50 39
0 212 240 89 69
——————0 216 201 20 27
0 216 443 56 00
0 212 546 00 67
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ “REHBERİ”
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
"Rahatınız ve huzurunuz için
7 gün 24 saat görev başındayız"
TÜKETİCİ HAKLARI
ZABITA AMİRLİĞİ
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Download

bilinçli tüketici rehberini görmek için tıklayın....