Form versiyon no: 01/2015-1
AKBANK
Türk Anonim Sirketi
İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı
Süresi (Vadesi)
Kredinin Tutarı
TAHSİL EDILECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI (*):
FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ ORANI
MASRAF
AÇIKLAMA
ADI
TUTARI
Akdi Faiz Oranı (Aylık)
%....
Faiz üzerinden % 15
KKDF ve % 5 BSMV de
tahsil edilmektedir.
İndirimli Akdi Faiz Oranı %....
Faiz üzerinden % 15
(Aylık):
KKDF ve % 5 BSMV de
tahsil edilmektedir.
Müşteri tarafından üstlenilen %....
Faiz üzerinden % 15
faiz oranı :
KKDF ve % 5 BSMV de
tahsil edilmektedir.
Müşteri tarafından ödenen Peşin ….. TL
Faiz üzerinden % 15
Faiz Tutarı:
KKDF ve % 5 BSMV de
tahsil edilmektedir.
Temerrüt Faiz Oranı (Aylık) %...
Faiz üzerinden % 15
(**)
KKDF ve % 5 BSMV de
tahsil edilmektedir.
%5 BSMV dahil tutar
olup, kredi kullandırımı
Kredi Tahsis Ücreti
………TL
sırasında tahsil edilir.
(*) Isbu formda belirtilen ücret ve komisyonlar Tüketici Kredisi Sözlesmesi kapsamında alınacaktır.
(**)Kredi indirimli akdi faiz ile kullandırılmışsa, temerrüt faizi hesaplamasında aylık indirimli akdi
faiz oranı değil, aylık akdi faiz oranının % 30 (yüzde otuz) fazlası dikkate alınarak temerrüt faizi
hesaplanacaktır.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Masraf ve ücret tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
SİGORTA
Yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açıkça iletilmiş herhangi bir talebiniz
bulunmadığı müddetçe kredi ile bağlantılı sigorta yaptırılmayacaktır. Kredi kullanımı sonrasında
tarafınızca Bankamızdan, hayat sigortası yaptırmak istenilmesi halinde, bu sigortaya ilişkin poliçe
ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. Mevcut sigorta poliçelerinizin bu krediyle
ilişkilendirilebilmesi için, söz konusu tüm sigortaların kredinin konusu, meblağ sigortalarında kalan
borcun tutarıyla ve vadesiyle uyumlu uyumlu olması gerekmektedir.
1/3
Form versiyon no: 01/2015-1
CAYMA HAKKI
 Müşteri sözleşmenin kurulduğutarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde Bankamıza yazılı
olarak (Akbank Şubeleri) veya kalıcı veri saklayıcısı (Akbank Çağrı Merkezi 444 25 25) ile
yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan Müşterinin krediden yararlandığı
hallerde Müşteri; ana parayı ve kredinin kullanıldığı tarihten ana paranın geri ödendiği tarihe
kadar olan sürede sözleşmede belirtilen ve işlemiş olan akdi faizi en geç cayma bildirimini
Bankamıza iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Müşteri bu süre içinde ödemeyi
yapmaz ise, krediden caymamış sayılır ve bu halde, Müşterinin sözleşme kapsamındaki her
türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda Müşteriden,
hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan
masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
ERKEN ÖDEME
Müşteri, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi kredi borcunun
tamamını erken ödeyebilir. Bu hallerde, erken ödenen miktara göre gereken tüm faiz ve maliyet
unsurlarına ilişkin indirim yapılacaktır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda sıralanan ücretler, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin
talebine baglı olarak kredi kartından tahsil etmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil
edilmek suretiyle yapılır.
Kredi geri ödemeleri, kredi kullandırmı sonrasında Müşteriye Bankamız tarafından gönderilen SMS
mesajında belirtilen mevduat hesabından tahsil edilecektir. Müşteri, işbu form ile kendisine bilgisi
verilen tüketici kredisini kullanması halinde, ilgili kredi sözleşmesinden kaynaklı doğacak her türlü
borçlarının tamamını, öncelikle kendisine gönderilen SMS’de belirtilen mevduat hesabından (bu
hesap maaşın yattığı hesap olsa dahi) otomatik olarak tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder. Ancak, bu hesapta yeterli tutarın olmaması halinde, Bankamızın aynı gün veya belli bir süre
sonra Bankamız nezdindeki diğer tüm hesaplarından ( maaşın yattığı hesaplar ve/veya her nevi
hesaptan) herhangi bir tutar sınırlamasına tabi olmaksızın, ayrıca müşterinin talimatının alınmasına
gerek kalmaksızın resen tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Tüketici Kredisi Sözlesmesi'nde yer
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama
talep edebilmeniz amacıyla Tüketici Kredisi Sözlesmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası
tarafınıza teslim edilmiştir.
Ekte bir örneği yer alan Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin imzalanması suretiyle, Bankamızdan
yapılacak kredi kullanımları, krediyi kullanan bakımından taahhüt altına sokan ve Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Mevzuata tabi olan işlemlerdir.
Tüketici Kredisi Sözleşmesi menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermektedir. Bu hükümler ve
bu hükümlerin sonuçları hakkında tarafınıza Şubemiz yetkililerince bizzat bilgi verilerek ve
Bankamızın Web sitesinde sözleşmeye yer verilerek söz konusu menfaate aykırı hükümleri önceden
öğrenme imkanı sağlanmış olup, Tüketici Kredisi Sözleşmesi tüm hükümlerinin imzalanmadan önce
dikkatlice okunmasını, kabul edilmeyen, anlaşılamayan ve tereddüt duyulan hükümler var ise
Bankamıza bilgi verilmesini rica ederiz.
2/3
Form versiyon no: 01/2015-1
İşbu Talep ve Bilgi Formunun verilmesi, Bankamızca kredi verileceğine ilişkin taahhüt sayılmayıp,
yapılacak değerlendirme sonucunda Müşteri talebinin uygun bulunması halinde kredi
kullandırılabilecektir.
Talep ve Bilgi Formunun ekindeki Tüketici Kredisi Sözleşmesi hakkında bizzat Şube yetkilileri
tarafından, tarafıma/tarafımıza detaylı bilgi verilmiş olup, iki nüsha olarak hazırlanmış olan is bu
Formun bir nüshası ve söz konusu sözleşme, menfaatime/mize aykırı olabilecek maddeler de dahil
olmak üzere tüm maddeler hakkında bilgi edinebilmemiz için imzalamadan önce BANKA tarafından
teslim edilmiştir.
Toplam 3 sayfadan ibaret Bilgi Formu ile tarafıma bilgisi verilen İHTİYAÇ KREDİSİNİ talep
ediyorum.
Müşteri Adı Soyadı:
AKBANK T.A.S
Müşteri Numarası:
…………………. ŞUBESİ adına
Tarih:
Kaşe/İmza
İmza:
Akbank T.A.S.; Sabancı Center 4.Levent, 34330 Istanbul;
Ticaret Sicil Memurlugu: Istanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
3/3
Download

İhtiyaç Kredisi Bilgi ve Talep Formu (Akbank Görüntülü Bankacılık