KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI
REKTÖRLÜK KUPASI YARIŞMA TALİMATI
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ: Karabük Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve
Bölümlerdeki Akademik personel, İdari personel ve öğrenciler arasında her düzeyde sporu
çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek, öğrenci ve çalışanlarımızı spor yapmaya
yönlendirmek, boş zamanlarını değerlendirmek için yapılacak olan spor yarışmalarının, bu
talimatta bulunmayan hususların ise Uluslararası Oyun Kuralları ve ilgili spor branşının statü
ve yarışma talimatlarına göre yürütülmesini sağlamaktır.
KAPSAM: Bu talimat, Karabük Üniversitesi Geleneksel Rektörlük Kupasına katılan yönetici,
antrenör ve sporcuları kapsar.
ESAS HÜKÜMLER: Karabük Üniversitesi’ne bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokulu ve Bölümlerdeki Akademik personel, İdari personel ve öğrenci sporcuların
katılımı ile yapılacaktır.
TEKNİK TOPLANTI : Teknik Toplantı ve Fikstürün açıklanması 19 Mart 2015 tarihinde;
BRANŞ
Futbol
Kros
Futsal
Voleybol
Kort Tenisi
SAAT
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
YER
Fen Fakültesi Konferans Salonu
Fen Fakültesi Konferans Salonu
Fen Fakültesi Konferans Salonu
Fen Fakültesi Konferans Salonu
Fen Fakültesi Konferans Salonu
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Özcan BÜYÜKGENÇ
Yrd. Doç. Dr. Bahadır KAYIŞOĞLU
Yasemen AS
Hilmi ACAR
Uğur KARAKAŞ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
BESYO Müdür Yrd.
Spor Şube Müdürü
Mali Şube Müdürü
Teknisyen Yrd.
ORGANİZASYON KOMİTESİNİN GÖREVLERİ:
1. Yarışma sahalarını belirler, yarışmalara girecek takımları gruplara ayırarak, fikstür
ve programı tanzim eder.
2. Zorunlu nedenlerle yapılması mümkün olmayan yarışmaları, ilgili spor dalı
yönetmeliklerine göre erteler, yarışmalarla ilgili konularda, tam yetki ile hareket
eder.
3. Yarışma programlarının gün, yer ve saatini değiştirebilir, değişiklikleri ilgililere ve
kurum yöneticilerine bildirir.
4. Yarışma sonuçlarını onaylar ve duyurusunu yapar.
5. Yarışmalar için kurumların hazırladığı onaylı sporcu listeleri üzerinde gerekli
incelemelerde bulunur.
6. Yarışmalarda çıkan idari ve teknik anlaşmazlıkları, yapılan itirazları inceleyerek
karara bağlar.
7. Hakemlerin tanzim ettiği raporlarını inceler, cezayı gerektiren konularda gerekli
belgelerin organizasyon komitesine sevkini sağlar.
8. Teknik Toplantıyı düzenler ve yönetir.
9. Yarışma öncesi saha ve teçhizatları hazır hale getirir.
10. Komitenin görev süresi organizasyonun bitiminde son bulur.
HAKEMLER
Yarışma hakemleri, ilgili spor dalının konuya ilişkin yönetmeliğindeki esaslara göre
oluşan hakem komitesince yürütülür.
Yarışmalar sonunda, düzenlenen yarışma raporları organizasyon komitesine sunulur.
HÜKMEN YENİK SAYILMA
a) Zamanında yarışma yerinde, yarışmanın gerektirdiği spor kıyafeti ile bulunmamak
veya ilgili yarışma yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az yarışmacı ile yarışmaya
çıkmak.
b) Yarışmaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak.
c) Herhangi bir takımın yararına ve kaybına neden olacak biçimde yarışmayı
tamamlamadan sahadan çekilmek.
d) Kimliksiz yarışmak.
e) Yarışma anında, sporcu, idareci, antrenörlerden biri veya birkaçı tarafından hakeme
sözlü veya faal saldırıda bulunmak, hakemin görev yapmasını engellemek.
f) Sahada olay çıkarmak veya kavga etmek.
g) Sahte kimlikle oyuncu oynatmak ve kendi birimi dışından oyuncu oynatmak.
h) Cezalı oyuncu oynatmak veya cezalı antrenöre takımı idare ettirmek.
i) Bir hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci ve antrenörün
sahayı terk etmemeleri halinde takımlar diskalifiye edilerek, bir yıl sonra
düzenlenecek faaliyette yer alamazlar.
ERTELEME:
Yarışmaların ertelenmesi Karabük Üniversitesi Geleneksel Rektörlük Kupası
yarışmaları belirtilen tarih, saat ve yerlerde başlar. Bu yarışmalar çok zorunlu haller dışında
ertelenmez. Yarışmaların mücbir sebeplerle ertelenme kararı Organizasyon Komitesine aittir.
OYUN SÜRELERİ VE SONUÇLARIN İLANI:
a) Yarışmalarda oyun süreleri organizasyon komitesi tarafından düzenlenir.
b) Sonuçların onaylanması, yarışmaların teknik sonuçları, hakem raporları
organizasyon komitesi tarafından onaylanır.
ÖDÜLLER:
Yarışmalarda derece alan takım ve sporcuların ödülleri, müsabakalar sonunda
yapılacak törenle hak sahiplerine verilir.
TAKIM VE SPORCULARIN YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI:
1. Karabük Üniversitesi kimliği olmayan hiçbir sporcu yarışmalara katılamaz.
2. Karabük Üniversitesi bünyesinde bulunan her branştan en az 6 takım veya 6
sporcu çıkması halinde o branşla ilgili müsabakalar düzenlenebilecektir.
3. Futbol Branşında, Karabük Üniversitesi bünyesinde bulunan her birimden (Enstitü,
Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) en fazla 2 takım (Öğrenci 1, İdari ve
Akademik 1 takım ) katılabilir.
4. Öğrenciler fakültelerinin dışında kurulan takımlarda oynayamazlar.
5. Branşlar;
BRANŞLAR
BAY
FUTBOL
KATILIMCILAR
BAYAN
X
FUTSAL
AKADEMİK / İDARİ
X
ÖĞRENCİ
X
X
X
X
VOLEYBOL
X
X
KORT
TENİSİ
KROS
X
X
X
X
X
X
X
X
6. Takımlar, birim yetkililerinden yarışmaya katılacakları isimlerini belirten onaylı
isim listesi getirmesi gerekmektedir. Her takımdan sorumlu bir akademik veya
idari yetkilinin olması zorunludur.
7. Yarışmalara katılmak için başvuruda bulunan takımlar müsabakalara gelmedikleri
takdirde, bir yıl sonra yapılacak olan Rektörlük Kupasına katılma hakkını
kaybederler.
8. Teknik toplantı tarihinde ve saatinde takım sorumluları toplantıya katılmak
zorundadır.
9. Müsabakalar veya yarışmalar öncesi takımlar “ SAĞLIK RAPORU” nu ibraz
etmek zorundadır. SAĞLIK RAPORU olmayan sporcular kesinlikle müsabakalara
alınmayacaktır.
Download

Karabük Üniversitesi Rektörlük Kupası Etkinliği Hakkında Duyuru