Eğitim Programları
Sayılarla Bölümümüz
Lisans Programı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
sınavı (LYS) sonuçlarına göre Tarım Ekonomisi
Bölümünü tercih eden öğrencilere isteğe bağlı
olarak 1 yıl İngilizce hazırlık programı sağlanır.
Öğrenciler 4 yıllık lisans programı sürecinde yurt içi
ve yurt dışında aldıkları dersler ve 30 iş günü stajını
tamamlayarak Ziraat Mühendisi diploması almaya
hak kazanır.
3
1982
5
4
Akademik
Kadro
1
2
1
218
Yüksek Lisans Programı
Yüksek lisans bir yıl derslerin alınması, bir yıl tez
çalışmaları ile sürmektedir. Lisans derecesine
sahip öğrenciler lisansüstü dersleri aldıktan sonra,
seminer ve yüksek lisans tezi hazırlayarak Ziraat
Yüksek Mühendisi diploması alır. Yüksek lisans
eğitimi Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının
yanısıra Ziraat Fakültesinin çeşitli bölümlerinden,
Ziraat Fakülteleri dışından Ekonomi, İktisat,
İşletme, Sosyal Bilimler ve diğer Fakültelerin ilgili
bölümlerinden de öğrenci kabul edilebilmektedir.
Doktora Programı
Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans
derecesine sahip öğrenciler lisansüstü dersleri ve
semineri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik
sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler Doktora
Tezi hazırlayarak Doktora derecesi ve diploması
almaya hak kazanırlar. Doktora programına
başvurabilmek için Tarım Ekonomisi anabilim
dalında Yüksek Lisans yapmış olmak gereklidir.
Mezunlar
163
32
7
Araştırma
Faaliyetleri
TÜBİTAK projesi
24
15
65
60
Tarım Ekonomisi
Bölümü
59
Bilimsel
Yayınlar
57
160
110
Adres: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım
Ekonomisi Bölümü - 59030 TEKİRDAĞ
Tel: +90 282 250 21 00
Fax: +90 282 293 14 61
e-posta: [email protected]
facebook: http://www.facebook.com/nkutarimekonomisi
twitter: http://www.twitter.com/tarim_ekonomisi
youtube: http://www.youtube.com/user/nkutarimekonomisi
TEKİRDAĞ
Tarihçe
Genel Bilgiler
Mezunların İş Olanakları
Tarım Ekonomisi Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden biri
olarak 1983 yılında kurulmuştur. Bölümümüz
1987 yılında yüksek lisans programını, 1993
yılında lisans programını ve 1995 yılında doktora
programını açmıştır. Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği, Tarım Politikası ve Yayım
Anabilim Dalları’ndan oluşmaktadır.
Tarım ekonomisi, iktisat biliminin temel ilkelerini
kullanarak tarım ve tarımsal sanayi sektörünün
karşılaştığı problemlere ekonomik çözümler arayan
uygulamalı bir sosyal bilimdir. Toprak, emek,
sermaye ve girişimcilik gibi kıt üretim faktörlerinin
üretimde etkin olarak kullanılması ve elde edilen
ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlar.
Bu bağlamda ekonomi ve işletmede kullanılan
ilke ve yöntemlerin tarım, gıda ve tarımsal girdi
sektörlerine uygulanması konularına eğilir. Tarım
ekonomisi tarım, politika, ekonomi, pazarlama
ve yönetim gibi konularla ilişkili olmasının yanı
sıra, çevre bilimleri ve tüketici davranışı gibi
konularla da ilişkilidir. Tarım ekonomisti, hem
tarımın teknik konularında (tarla bitkileri, bahçe
bitkileri, hayvancılık, tarım ürünleri teknolojisi gibi)
hem de ekonomi bilimi, işletmecilik, pazarlama,
kooperatifçilik, proje hazırlama, tarımsal yayım,
tarım politikaları, planlama, finansman ve
muhasebe gibi temel konularda bilgi sahibi
olmaktadır.
Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir
kısmı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, Tarım kredisi
veren bankalarda idareci, uygulamacı veya
araştırıcı olarak çalışmaktadır.
Misyon
Tarım Ekonomisi alanında modern ve kaliteli
eğitim vermek, ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm
üretecek nitelikli araştırmalar yapmak, bilimsel
etkinlikler düzenlemek ve evrensel bilgi birikimine
katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Küresel boyuttaki gelişmeleri yakından izleyen,
girişimci, yenilikçi, Tarım Ekonomisi alanındaki
sorunlara çözüm üreten toplumun gelişmesine
katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen
insanlar yetiştirmektir.
Temel Değerler
• Bölgesel ya da ulusal araştırma faaliyetlerine
diğer kamu kurumları ve tarıma dayalı sanayi
işletmelerinin katılımını sağlayarak araştırma
sonuçlarının uygulanabilirliğini artırmak,
• Piyasa
talepleri
doğrultusunda
Tarım
Ekonomistleri yetiştirmek için seminer,
konferans, vb. bilimsel ve eğitim faaliyetlerini
organize etmek,
• Uluslararası boyutta çalışmalara ivme
kazandırmak için akademik kadronun yurtdışı
faaliyetlere katılımını teşvik etmek,
• Tarım Ekonomisi bölümleri arasında iletişim
ve etkileşimin artırılması için toplantı,
bilgilendirme, duyuru (web ortamı) vb.
düzenlemelere süreklilik kazandırılmak.
Altyapı Olanakları
Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlerle kendilerini
geliştirebilecekleri üniversitemize ait kafe,
kütüphane, spor salonu ve yüzme havuzu gibi
tesisler bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde
öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin
kullanımına sunulan çok amaçlı bir kitaplık ve
seminer (toplantı) salonu bulunmaktadır.
Tarım sigortaları kanununa göre, özel sigorta
şirketleri tarım departmanlarında Tarım Ekonomisti
Ziraat Mühendisleri istihdam edilebilecektir.
Mezunların çalışabilecekleri bazı kurumlar şunlardır;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalkınma Ajansları
Tüm Ticari ve Yatırım Bankaları
Şeker Fabrikaları A.Ş.
Tarımsal ve Köy Kalkınma Kooperatifleri
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri
Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri
Üretici Birlikleri
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri
Türkiye İstatistik Kurumu
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
Önder Çiftçi Dernekleri
Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
Gıda Sanayi İşletmelerinde yönetici, planlamacı
ve pazarlamacı
Belediyeler
İhracatçı Birlikleri,
Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi
ve pazarlamasını yapan firmalar
Perakende Zincirleri
Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar
Mesleki Örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği)
Download

Tarım Ekonomisi Bölümü - E-Universite