e-VT XML Kılavuzu
2013 Yıllık İş İstatistikleri
Sanayi ve Hizmet Araştırması
Temmuz 2014
ANKARA
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
1/33
Versiyon
1.0
1.1
1.2
Yayım Tarihi
20.02.2014
22.04.2014
14.07.2014
Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm
Açıklama
----
Kılavuzun ilk sürümü.
kesin_mizan bölümü eklenmiştir.
Alan uygulaması sırasında
anket formuyla birlikte mali
tablolar da alınmaktadır. eVT sistemi kullanıcılarının
kesin mizan bilgilerinin de
aynı XML'de alınması ve
tekrar mali tablolar için
cevaplayıcıya geri dönüş
yapılmaması hedeflenmiştir.
Maddi hata düzeltmesi
33. sayfada örnekte bulunan
mizansatiri elemanı
mizan_satiri olarak
düzeltilmiştir.
Kesin mizana ilişkin açıklama
genişletilmiştir.
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
2/33
Giriş
Bu kılavuz, TUİK tarafından e-VT sistemi ile cevaplanacak olan “2013 Yıllık İş İstatistikleri
Sanayi ve Hizmet Araştırması” XML yapısını açıklamak için hazırlanmıştır. e-VT sistemine
XML dosya yükleme ve Web servis entegrasyonu süreçleri ile veri sağlayacak uyglamaların
geliştiricilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzdan yararlanmak isteyenlerin XML
teknolojileri hakkında bilgi sahibi olduğu varsayılmıştır. İlgili çalışmaya yönelik hazırlanan
XML şeması XSD ve şematron tanımları ile teknik olarak ifade edilmiştir.
XML Şema Yapısı
Bu bölümde şemaya ait tüm alanları kapsayan ana veri grubu “tuik_anket” içinde yer alan
ve oluşturulacak “2013 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması” için ortak
kullanılacak alt veri gruplarının XSD gösterimi, kullanıma yönelik gerekli açıklamalar ve
bunlara ilişkin örnekler verilmektedir.
Kılavuz içerisinde ortak veri gruplarına ilişkin her bir alan (eleman) açıklanırken aşağıdaki
tablo yapısı kullanılmıştır.
XSD Etiketi
Bulunduğu Bölüm
Diyagram
Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.
Bulunduğu
Bölüm
Elemanın ankette hangi bölümde bulunduğunu belirtmektedir.
Açıklama
Elemanın ne amaçla kullanıldığı ve ankette hangi alanları kapsadığı
açıklanmaktadır.
Örnek
Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde
sunulmaktadır.
tuik_anket Veri Grubu
“tuik_anket” veri grubu “2013 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması”
hakkında tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı ana gruptur. Oluşturulmak istenen ankete ilişkin
tanımlayıcı bilgiler bu veri grubundaki alanlara girilecektir.
“tuik_anket” veri grubu “tur” ve “ver” adlı iki nitelikten oluşmaktadır. “tur” niteliği
şemanın ait olduğu anket bilgisini içermektedir örneğin “tuik_sanayi_hizmet” değerini
belirtebilir. “ver” niteliği ise, şemaya ait sürüm bilgisini içermelidir ve değeri yıl bilgisi ile
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
3/33
versiyon bilgisinden oluşmalıdır. Örneğin “2013.1” gibi.
“tuik_anket” XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir:
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
4/33
“tuik_anket” veri grubunda yer alan ve 2013 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet
Araştırması'nda kullanılacak olan elemanlar ve anket üzerindeki karşılıkları aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
No
Eleman Adı
Anketteki Karşılığı
1
girisim_kimlik
Bölüm 1'deki 1. ve 2. kesime ait yasal ünvan ve tabela
ünvan alanları
2
iletisim_huk_dur
Bölüm 1'deki 3. kesime ait adres bilgileri alanları ve 4.
kesime ait hukuki durum alanı
3
faaliyetler
Bölüm 2'deki faaliyet yürütülen sektörlere ait alanlar
4
ana_faaliyet
Bölüm 2'deki NACE kod ve açıklama alanları
5
personel_bilgileri
Bölüm 3'deki 1. kesime ait tabloda aylara göre ücretli ve
ücretsiz çalışan alanları
6
uretimde_calisan_dis
ardan_saglanan_istih
dam
Bölüm 3'deki 1. kesime ait tabloda, üretimde ücretli
çalışanların yıllık ortalama sayısı ile özel istihdam
bürolarından ve dışarıdan sağlanan personel sayısı
alanları
7
arge_kısmi_calisan
Bölüm 3'deki 2. kesime ait yıllık ortalama ücretli çalışan
sayısı alanları
8
istihdam_saat_haftali
k
Bölüm 3'deki 3. kesime ait ücretli haftalık çalışılan saat
alanı
9
personel_giderleri
Bölüm 3'deki 4. kesime ait ücretli çalışanlara yapılan brüt
ödeme alanları
10
giderler
Bölüm 4'deki girişim harcamalarına ilişkin tutar alanları
11
gelirler
Bölüm 5'deki girişim hasılatıa ilişkin tutar alanları
12
stoklar
Bölüm 6'daki girişimin stoklarına ilişkin tutar alanları
13
ithalat_ihracat
Bölüm 7'deki girişimin yurtdışı bağlantılı yapmış olduğu
faaliyetlere ait tutar alanları
14
yatirimlar
Bölüm 8'deki gayri safi yatırım ve satışlara ait tutar
alanları
15
sabit_kiymet_satis
Bölüm 8'deki sabit kıymet satış değeri alanı
16
sermaye_dagilimi_ulk
Bölüm 9'daki ilk üç kesime ait sermaye dağılımına ilişkin
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
5/33
e_paylari
alanlar
17
yurtdisi_sube
Bölüm 9'daki girişimin yurtdışında sahip olduğu iştiraki,
ortaklığı veya şubesine ilişkin alan
18
arge_giderleri
Bölüm 10'daki araştırma ve geliştirme ile ilgili giderlere
ilişkin tutar alanları
19
vergiler
Bölüm 11'deki vergilendirme usulüne ilişkin alan ile
tahakkuk eden katma değer vergisi ve diğer dolaylı
vergilere ilişkin tutar alanları
20
kar_zarar_durumu
Bölüm 12'deki girişimin kar zarar durumuna ilişkin tutar
alanları
21
vergi_no
Bölüm 13'deki vergi kimlik numarası ve bağlı olduğu vergi
dairesi adı alanı
22
yerel_birim_sayisi
Bölüm 14'deki kesim A. ve B.'ye ait yerel birim alanları
23
yerel_birim_bilgileri
Bölüm 14'deki yerel birimlere ilişkin tablo alanları
24
yillara_yaygin_insaat
_bilgileri
Bölüm 15'deki yıllara yaygın inşaat, gemi inşaası, proje
vb gibi faaliyetlere ait tutar alanları
25
cevaplayici_bilgi
2013 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması
sonunda bulunan cevap verene ilişkin alanlar
26
kesin_mizan
Girişimin referans döneme ilişkin hazırlamış olduğu kesin
mizan değerlerinin bulunduğu alanlar
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
6/33
1. girisim_kimlik
girisim_kimlik
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 1. Girişimin Unvanı, Adres bilgileri ve Niteliği
Açıklama
Yasal unvan, tabela unvanı, anketin kullanıldığı referans yıl ve
kurum key (iş kayıt no) değerleri bu alana yazılmalıdır. Bunlardan
“tabela_unvan” zorunlu alan değildir. Referans yıl alanı ise anket
verilerinin sorulduğu yılı tanımlar.
Örnek
<girisim_kimlik>
<referans_yil>2013</referans_yil>
<kurum_key>1234567890</kurum_key>
<yasal_unvan>A Limited Şirketi
</yasal_unvan>
<tabela_unvan>A Limited Şirketi</tabela_unvan>
</girisim_kimlik>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
7/33
2. iletisim_huk_dur
iletisim_huk_dur
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 1. Girişimin Unvanı, Adres bilgileri ve Niteliği
Açıklama
Girişim merkezinin adresi (telefon, faks vs.) ile girişimin yıl sonu
hukuki durumuna ait değerler bu alana yazılmalıdır. Adres alanı
adres bilgilerine özel adres numarasından oluşmaktadır. Söz
konusu alanlardan “hukuki_durum” zorunlu alandır ve hukuki
duruma ait kod değerini içermelidir.
Örnek
<iletisim_huk_dur>
<adres>22354301</adres>
<adres_seviye>8</adres_seviye>
<telefon_birim>03121234567</telefon_birim>
<faks_birim>03121234567</faks_birim>
<eposta_birim>####@####.com.tr</eposta_birim>
<hukuki_durum>5</hukuki_durum>
<tarih_ozel_hesap_baslangic>2012-04-01
</tarih_ozel_hesap_baslangic>
<tarih_ozel_hesap_bitis>2013-03-31
</tarih_ozel_hesap_bitis>
</iletisim_huk_dur>
3. faaliyetler
faaliyetler
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
8/33
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 2. Girişimin Ana Faaliyeti ve Diğer Faaliyet Konuları
Açıklama
Girişimin faaliyet yürüttüğü sektörler bu alana yazılmalıdır. Alt
elemanlardan seçili olanlar “1” değeriyle, seçili olmayanlarınsa "2"
değeriyle belirtilmelidir.
Örnek
<faaliyetler>
<faal_maden>2</faal_maden>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
9/33
<faal_imalat>2</faal_imalat>
<faal_elektrikgaz>2</faal_elektrikgaz>
<faal_insaat>2</faal_insaat>
<faal_toptan>2</faal_toptan>
<faal_perakende>2</faal_perakende>
<faal_ulasim>2</faal_ulasim>
<faal_mali>2</faal_mali>
<faal_gayrimenkul>2</faal_gayrimenkul>
<faal_egitim>1</faal_egitim>
<faal_saglik>2</faal_saglik>
<faal_digerhizmet>2</faal_digerhizmet>
<faal_lokanta>2</faal_lokanta>
<faal_motor>2</faal_motor>
<faal_su>2</faal_su>
<faal_bilgi>1</faal_bilgi>
<faal_mesleki>1</faal_mesleki>
<faal_idari>2</faal_idari>
<faal_kultur>2</faal_kultur>
</faaliyetler>
4. ana_faaliyet
ana_faaliyet
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 2. Girişimin Ana Faaliyeti ve Diğer Faaliyet Konuları
Açıklama
NACE Rev.2 kodu ve açıklamasının yazıldığı alandır. NACE kodu 4
haneli numerik değer olarak belirtilmelidir. “nace2_kod” ve
“ikfa_aciklama” zorunlu alanlardır.
Örnek
<ana_faaliyet>
<ikfa_aciklama>BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ
(SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE
MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB.)
</ikfa_aciklama>
<nace2_kod>6201</nace2_kod>
</ana_faaliyet>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
10/33
5. personel_bilgileri
personel_bilgileri
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 3. Girişimde 2013 Yılı İstihdam, Çalışılan Saat ve Ödemeler
Açıklama
Aylara göre ücretli ve ücretsiz çalışan sayıları ile, çalışan yıllık
ortalama kadın ve erkek sayıları bu alanda yazılmalıdır. Raporun
yalın bir şekilde okunması amacıyla, alt elemanlar olan
"ucretli_calisan" ve "ucretsiz_calisan" bir sonraki kesimlerde
açıklanmıştır.
Örnek
<personel_bilgileri>
<ucretli_calisan>...</ucretli_calisan>
<ucretsiz_calisan>...</ucretsiz_calisan>
</personel_bilgileri>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
11/33
6. personel_bilgileri (ucretli_calisan)
ucretli_calisan
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 3. Girişimde 2013 Yılı İstihdam, Çalışılan Saat ve Ödemeler
Açıklama
Aylara göre ücretli çalışan sayıları ile çalışan yıllık ortalama kadın
ve erkek sayıları bu alanda yazılmalıdır.
Örnek
<personel_bilgileri>
<ucretli_calisan>
<istihdam_ucretli_ocak>16</istihdam_ucretli_ocak>
<istihdam_ucretli_subat>16</istihdam_ucretli_subat>
<istihdam_ucretli_mart>16</istihdam_ucretli_mart>
<istihdam_ucretli_nisan>16</istihdam_ucretli_nisan>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
12/33
<istihdam_ucretli_mayis>17</istihdam_ucretli_mayis>
<istihdam_ucretli_haziran>17
</istihdam_ucretli_haziran>
<istihdam_ucretli_temmuz>17
</istihdam_ucretli_temmuz>
<istihdam_ucretli_agustos>17
</istihdam_ucretli_agustos>
<istihdam_ucretli_eylul>17</istihdam_ucretli_eylul>
<istihdam_ucretli_ekim>17</istihdam_ucretli_ekim>
<istihdam_ucretli_kasim>17</istihdam_ucretli_kasim>
<istihdam_ucretli_aralik>18</istihdam_ucretli_aralik>
<istihdam_ucretli_toplam>201
</istihdam_ucretli_toplam>
<istihdam_ucretli_ortalama>17
</istihdam_ucretli_ortalama>
<istihdam_ucretli_kadin>6</istihdam_ucretli_kadin>
<istihdam_ucretli_erkek>11</istihdam_ucretli_erkek>
</ucretli_calisan>
</personel_bilgileri>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
13/33
7. personel_bilgileri (ucretsiz_calisan)
ucretsiz_calisan
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 3. Girişimde 2013 Yılı İstihdam, Çalışılan Saat ve Ödemeler
Açıklama
Aylara göre ücretsiz çalışan sayıları ile çalışan yıllık ortalama
kadın ve erkek sayıları bu alanda yazılmalıdır.
Örnek
<personel_bilgileri>
<ucretsiz_calisan>
<istihdam_ucretsiz_ocak>3</istihdam_ucretsiz_ocak>
<istihdam_ucretsiz_subat>3
</istihdam_ucretsiz_subat>
<istihdam_ucretsiz_mart>3</istihdam_ucretsiz_mart>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
14/33
<istihdam_ucretsiz_nisan>3</istihdam_ucretsiz_nisan>
<istihdam_ucretsiz_mayis>3
</istihdam_ucretsiz_mayis>
<istihdam_ucretsiz_haziran>3
</istihdam_ucretsiz_haziran>
<istihdam_ucretsiz_temmuz>3
</istihdam_ucretsiz_temmuz>
<istihdam_ucretsiz_agustos>3
</istihdam_ucretsiz_agustos>
<istihdam_ucretsiz_eylul>3</istihdam_ucretsiz_eylul>
<istihdam_ucretsiz_ekim>3</istihdam_ucretsiz_ekim>
<istihdam_ucretsiz_kasim>3
</istihdam_ucretsiz_kasim>
<istihdam_ucretsiz_aralik>3
</istihdam_ucretsiz_aralik>
<istihdam_ucretsiz_toplam>36
</istihdam_ucretsiz_toplam>
<istihdam_ucretsiz_ortalama>3
</istihdam_ucretsiz_ortalama>
<istihdam_ucretsiz_kadin>0
</istihdam_ucretsiz_kadin>
<istihdam_ucretsiz_erkek>3
</istihdam_ucretsiz_erkek>
</ucretsiz_calisan>
</personel_bilgileri>
8. uretimde_calisan_disaridan_saglanan_istihdam
uretimde_calisan_
disaridan_saglanan
_istihdam
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 3. Girişimde 2013 Yılı İstihdam, Çalışılan Saat ve Ödemeler
Açıklama
Kendi personelinden üretimde ücretli çalışanların yıllık ortalama
sayısı ile özel istihdam bürolarından sağlanan personel sayısı ve
girişime dışarıdan sağlanan personel sayıları bu alanda
yazılmalıdır.
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
15/33
Örnek
<uretimde_calisan_disardan_saglanan_istihdam>
<istihdam_uretim>12</istihdam_uretim>
<istihdam_taseron>5</istihdam_taseron>
</uretimde_calisan_disardan_saglanan_istihdam>
9. arge_kismi_calisan
arge_kismi_calisan
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 3. Girişimde 2013 Yılı İstihdam, Çalışılan Saat ve Ödemeler
Açıklama
Ar-ge, çırak ve stajyer, kısmi çalışan ile evde çalışan personel
sayıları bu alanda belirtilmelidir.
Örnek
<arge_kismi_calisan>
<istihdam_calisan_arge>14</istihdam_calisan_arge>
<istihdam_calisan_cirak>2</istihdam_calisan_cirak>
<istihdam_calisan_kismi>1</istihdam_calisan_kismi>
<istihdam_calisan_kismisaat>27
</istihdam_calisan_kismisaat>
</arge_kismi_calisan>
10. istihdam_saat_haftalik
istihdam_saat_haft
alık
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 3. Girişimde 2013 Yılı İstihdam, Çalışılan Saat ve Ödemeler
Açıklama
Ücretli haftalık çalışılan saat bu alanda belirtilmelidir.
Örnek
<istihdam_saat_haftalık>40</istihdam_saat_haftalık>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
16/33
11. personel_giderleri
personel_giderleri
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 3. Girişimde 2013 Yılı İstihdam, Çalışılan Saat ve Ödemeler
Açıklama
Ücretli çalışanlara yapılan brüt ödemeler bu alanda yazılmalıdır.
Örnek
<personel_giderleri>
<istihdam_brut_personel>432135
</istihdam_brut_personel>
<istihdam_brut_sgk>86427
</istihdam_brut_sgk>
<istihdam_brut_toplam>518562
</istihdam_brut_toplam>
<sgk_tavan_ucret>2</sgk_tavan_ucret>
<sgk_tesvik>1</sgk_tesvik>
<prime_esas_gun>30</prime_esas_gun>
</personel_giderleri>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
17/33
12. giderler
giderler
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 4. Girişimin 2013 Yılı Harcamaları
Açıklama
Girişimin harcamalarına ait tutarlar bu alana girilmelidir.
Örnek
<giderler>
<gider_mal_hiz_satin_alis>12650
</gider_mal_hiz_satin_alis>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
18/33
<gider_elektrik>24245</gider_elektrik>
<gider_yakit>6142</gider_yakit>
<gider_taseron>12480</gider_taseron>
<gider_tem_guven>1200</gider_tem_guven>
<gider_kira>57600</gider_kira>
<gider_olagan>1220</gider_olagan>
<gider_olagandisi>546</gider_olagandisi>
<gider_diger>3585</gider_diger>
<gider_toplam>119670</gider_toplam>
</giderler>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
19/33
13. gelirler
gelirler
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 5. Girişimin 2013 Yılı Hasılatı
Açıklama
Girişimin hasılatına ait tutarlar bu alana girilmelidir.
Örnek
<gelirler>
<gelir_egitim>44550</gelir_egitim>
<gelir_hizmet>5480</gelir_hizmet>
<gelir_iletisim>87560</gelir_iletisim>
<gelir_diger_fatura>2356</gelir_diger_fatura>
<gelir_olagan>4458</gelir_olagan>
<gelir_toplam>144405</gelir_toplam>
</gelirler>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
20/33
14. stoklar
stoklar
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 6. Girişimin 2013 Yılı Stokları
Açıklama
Girişimin stoklarına ait tutarlar bu alana girilmelidir.
Örnek
<stoklar>
<yilbasi_stoklari>
<stok_yb_yarimamul>52560</stok_yb_yarimamul>
<stok_yb_mamul>22758</stok_yb_mamul>
<stok_yb_toplam>75318</stok_yb_toplam>
</yilbasi_stoklari>
<yilsonu_stoklari>
<stok_ys_yarimamul>15800</stok_ys_yarimamul>
<stok_ys_mamul>42350</stok_ys_mamul>
<stok_ys_toplam>58150</stok_ys_toplam>
</yilsonu_stoklari>
</stoklar>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
21/33
15. ithalat_ihracat
ithalat_ihracat
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 7. Girişimin 2013 Yılında Yurtdışı Bağlantılı Yapmış Olduğu
Faaliyetler
Açıklama
Girişimin yurtdışı bağlantılı yapmış olduğu faaliyetler bu alanda
belirtilmelidir.
Örnek
<ithalat_ihracat>
<ithalat_ihracat_mal>
<ithalat_mal>12650</ithalat_mal>
</ithalat_ihracat_mal>
<ithalat_ihracat_hizmet>
<ihracat_hizmet>28870</ihracat_hizmet>
</ithalat_ihracat_hizmet>
</ithalat_ihracat>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
22/33
16. yatirimlar
yatirimlar
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 8. Girişimde 2013 Yılında Yapılan Gayri Safi Yatırım ve Satış
Açıklama
Girişimin gayri safi yatırım ve satış tutarları bu alanda
belirtilmelidir.
Örnek
<yatirimlar>
<yatirim>
<yatirim_kod>104</yatirim_kod>
<satin_alis_deger>12650</satin_alis_deger>
</yatirim>
<yatirim>
<yatirim_kod>105</yatirim_kod>
<satin_alis_deger>8980</satin_alis_deger>
</yatirim>
<yatirim>
<yatirim_kod>110</yatirim_kod>
<satin_alis_deger>21630</satin_alis_deger>
</yatirim>
<yatirim>
<yatirim_kod>201</yatirim_kod>
<satin_alis_deger>1970</satin_alis_deger>
</yatirim>
<yatirim>
<yatirim_kod>203</yatirim_kod>
<satin_alis_deger>600</satin_alis_deger>
</yatirim>
<yatirim>
<yatirim_kod>204</yatirim_kod>
<satin_alis_deger>2570</satin_alis_deger>
</yatirim>
<yatirim>
<yatirim_kod>300</yatirim_kod>
<satin_alis_deger>24200</satin_alis_deger>
</yatirim>
</yatirimlar>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
23/33
17. sabit_kiymet_satis
sabit_kiymet_satis
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 8. Girişimde 2013 Yılında Yapılan Gayri Safi Yatırım ve Satış
Açıklama
Sabit kıymet satış değeri bu alanda belirtilmelidir.
Örnek
<sabit_kiymet_satis>56050</sabit_kiymet_satis>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
24/33
18. sermaye_dagilimi_ulke_paylari
sermaye_dagilimi_
ulke_paylari
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 9. Gİrişimin 2013 Yılsonu İtibariyle Sermaye Dağılımı
Açıklama
Girişimin sermaye payları ve payı olan yabancı girişimin ülkesi ile
pay oranı bu alanda belirtilir. Sermaye dağılımlarının toplamı
100'ü geçmemelidir.
Örnek
<sermaye_dagilimi_ulke_paylari>
<sermaye_dagilimi>
<sermaye_pay_ozel>100</sermaye_pay_ozel>
</sermaye_dagilimi>
</sermaye_dagilimi_ulke_paylari>
19. yurtdisi_sube
yurtdisi_sube
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 9. Gİrişimin 2013 Yılsonu İtibariyle Sermaye Dağılımı
Açıklama
Girişimin yurtdışında sahip olduğu iştiraki, ortaklığı veya şubesi
varsa bu alanda belirtilmelidir ve değeri evet için "1", hayır için
"2" olmalıdır.
Örnek
<yurtdisi_sube>1</yurtdisi_sube>
20. arge_giderleri
arge_giderleri
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
25/33
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 10. Girişimin 2013 Yılı Araştırma – Geliştirme ile İlgili
Giderleri
Açıklama
Girişimin araştırma – geliştirme ile ilgili personel harcamaları,
yatırım harcamaları, kurum içi ve kurumdışı giderleri bu alanda
yazılmalıdır.
Örnek
<arge_giderleri>
<arge_personel>539662</arge_personel>
<arge_yatirim>8560</arge_yatirim>
</arge_giderleri>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
26/33
21. vergiler
vergiler
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 11. Gİrişimin 2013 Yılında Vergilendirme Usulü, Tahakkuk
Eden Katma Değer Vergisi ve Diğer Dolaylı Vergiler
Açıklama
Girişimin vergilendirme usulü, tahakkuk eden katma değer vergisi
ve diğer dolaylı vergiler bu alanda yazılmalıdır. Vergi usulü için,
eğer gerçek usül seçildiyse değeri "1", basit usül seçildiyse değeri
"2" olmalıdır.
Örnek
<vergiler>
<vergi_sekil>1</vergi_sekil>
<vergi_odenen>21560</vergi_odenen>
<vergi_alinan>25348</vergi_alinan>
<vergi_dolayli>1450</vergi_dolayli>
</vergiler>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
27/33
22. kar_zarar_durumu
kar_zarar_durumu
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 12. Girişimin 2013 Yılı Kar / Zarar Durumu
Açıklama
Girişimin kar etmiş ise, vergi öncesi ve vergi sonrası karı ile zarar
etmiş ise zarar miktarı bu alanda belirtilir.
Örnek
<kar_zarar_durumu>
<kar>
<vo_kar>24735</vo_kar>
<vs_kar>27073</vs_kar>
</kar>
</kar_zarar_durumu>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
28/33
23. vergi_no
vergi_no
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 13. Girişimin Vergi Kimlik Numarası ve Bağlı Olduğu Vergi
Dairesi Adı
Açıklama
Girişimin vergi kimlik numarası ile bağlı olduğu vergi dairesinin
kodu ve ferdi mülkiyetlerde mükellefin TC kimlik numarası bu
alanda belirtilir.
Örnek
<vergi_no>
<vergikimlik_no>1420592607</vergikimlik_no>
<tckimlik_no_isletmeci>17770733456
</tckimlik_no_isletmeci>
<vergidaire_kod>020261</vergidaire_kod>
</vergi_no>
24. yerel_birim_sayısı
yerel_birim_sayısı
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 14. Gİrişimin 2013 Yılı Yerel Birimlerine Ait Bilgiler
Açıklama
Girişimin, girişim merkezi dışında başka bir adreste birimi olup
olmadığı ve girişim merkezi dahil kaç farklı adreste birimi olduğu
bu alanda belirtilir. Merkez dışında başka bir birimi varsa, söz
konusu alanın değeri "1" olmalı, yoksa "2" olmalıdır.
Örnek
<yerel_birim_sayisi>
<mdisi_adres_varmi>1</mdisi_adres_varmi>
<birim_sayisi>2</birim_sayisi>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
29/33
</yerel_birim_sayisi>
25. yerel_birim_bilgileri
yerel_birim_bilgile
ri
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 14. Gİrişimin 2013 Yılı Yerel Birimlerine Ait Bilgiler
Açıklama
Girişimin ilk satırda girişim merkezi olmak üzere tüm yerel
birimlerine ilişkin; ili, ana faaliyeti, 4 haneli NACE kodu, yıllık
ortalama çalışan sayısı, cirodaki payı, yatırım payı ve yerel
birimin niteliği bilgileri bu alanda belirtilir. Tüm birimlerdeki
yıllık ortalama çalışan sayılarının toplamı Bölüm 3 Soru 3.1'deki
ortalama satırındaki ücretli ve ücretsiz çalışanların toplamına eşit
olmalıdır.
Örnek
<yerel_birim_bilgileri>
<yerel_birim>
<birim_nitelik>1</birim_nitelik>
<yatirim_birim_pay>90</yatirim_birim_pay>
<ciro_birim_pay>70</ciro_birim_pay>
<odeme_birim_pay>71</odeme_birim_pay>
<calisan_sayi_ortalama>15</calisan_sayi_ortalama>
<nace2_kod_yerel>6201</nace2_kod_yerel>
<ikfa_yerel_aciklama>BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB.
YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB.)
</ikfa_yerel_aciklama>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
30/33
<ilkayitno>06</ilkayitno>
<vergidaire_kod_yerel>020261
</vergidaire_kod_yerel>
<sgk_sicil_no>12365478998745632112365478
</sgk_sicil_no>
<sira_no>1</sira_no>
</yerel_birim>
<yerel_birim>
<ilkayitno>06</ilkayitno>
<vergidaire_kod_yerel>020261
</vergidaire_kod_yerel>
<sgk_sicil_no>12365478998745632112365479
</sgk_sicil_no>
<birim_nitelik>1</birim_nitelik>
<yatirim_birim_pay>10</yatirim_birim_pay>
<ciro_birim_pay>30</ciro_birim_pay>
<odeme_birim_pay>29</odeme_birim_pay>
<calisan_sayi_ortalama>6</calisan_sayi_ortalama>
<nace2_kod_yerel>6201</nace2_kod_yerel>
<ikfa_yerel_aciklama>BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB.
YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB.)
</ikfa_yerel_aciklama>
<sira_no>2</sira_no>
</yerel_birim>
</yerel_birim_bilgileri>
26. yillara_yaygin_insaat_bilgileri
yıllara_yaygin_insa
at_bilgileri
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Bölüm 15. Girişimin 2013 Yılı Kar / Zarar Denge Tablosu
Açıklama
Yıllara yaygın inşaat, gemi inşaası, proje vb. Gibi faaliyet
sürdüren girişimler için dönem sonu ve dönem başı olmak üzere
hakediş ve maliyet tutarları bu alanda belirtilmelidir.
Örnek
<yillara_yaygin_insaat_bilgileri>
<yillara_yaygin_insaat_maliyetleri>
<maliyet_db>1546232</maliyet_db>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
31/33
<maliyet_ds>155236</maliyet_ds>
</yillara_yaygin_insaat_maliyetleri>
<yillara_yaygin_insaat_hakedisleri>
<hakedis_db>1725870</hakedis_db>
<hakedis_ds>1725870</hakedis_ds>
</yillara_yaygin_insaat_hakedisleri>
</yillara_yaygin_insaat_bilgileri>
27. cevaplayici_bilgi
cevaplayici_bilgi
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Anket Sonu
Açıklama
Cevap veren ile ilgili ad, soyad, telefon, tarih, ünvan, e-posta ve
açıklama bilgileri bu alanda belirtilmelidir.
Örnek
<cevaplayici_bilgi>
<ad_soyad_cevapveren>AD SOYAD
</ad_soyad_cevapveren>
<telefon_cevapveren>05000000000
</telefon_cevapveren>
<tarih_cevapveren>2014-04-01</tarih_cevapveren>
<unvan_cevapveren>Şirket Müdürü
</unvan_cevapveren>
<eposta_cevapveren>####@####.com.tr
</eposta_cevapveren>
<aciklama></aciklama>
<kaynak_muhasebe_yazilimi>LUCA
</kaynak_muhasebe_yazilimi>
</cevaplayici_bilgi>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
32/33
28. kesin_mizan
kesin_mizan
Diyagram
Bulunduğu Bölüm
Ekler
Açıklama
Girişimin döneme ilişkin mizanı bu alanda gösterilmelidir. Kesin
mizanın, 403 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliğinin ekinde
yer alan formata ek olarak açılış fişinin eklenmesi ile oluşan
formatta olması gerekmektedir. Kesin mizan standart formatına
uygun olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesapları, hesap
planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen
"Diğer ....... Hesabı" bulunması halinde bu hesaba, bu hesabın
bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan
başka bir hesaba aktarılmaları gerekmektedir.
Örnek
<kesin_mizan>
<mizan_satiri>
<hesapkodu>100</hesapkodu>
<acilisfisi>30000</acilisfisi>
<borctoplami>150000</borctoplami>
<alacaktoplami>125000</alacaktoplami>
<borckalani>25000</borckalani>
<alacakkalani></alacakkalani>
</mizan_satiri>
<mizan_satiri>
<hesapkodu>300</hesapkodu>
<acilisfisi>150000</acilisfisi>
<borctoplami>50000</borctoplami>
<alacaktoplami>200000</alacaktoplami>
<borckalani></borckalani>
<alacakkalani>150000</alacakkalani>
</mizan_satiri>
</kesin_mizan>
e-VT – XML Kılavuzu
Versiyon: 1.2
Temmuz 2014
33/33
Download

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri XML Yapısı Kılavuzu v.1.2