KONUTKENT-II
KONUTKENT-II SİTESİ
TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
31.01.2014
ANKARA
-İÇİNDEKİLERI-Giriş Sayfa
A-Önsöz…………………………………………………………………………………………………………............5
B-Gündem……………………………………………………………………………………………………..............6
II-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri
A-Genel Mizanın Açıklanması……………………………………………………………………….................7
B-Diğer Faaliyetler....…….……………………………………………………………………………………........8
C-Hukuk Faaliyetleri……………………………………………………………………………………….…........9
III-Emka Hizmet Firması Faaliyetleri
A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri……………………………………………………....…….........12
B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri…………………………………………………………………..……12
IV-Mali Tablolar
A-Gelir Gider Tablosu………………………………………………………………………………….………….13
B-Kar Zarar Tablosu………………………………………………………………………………….…………...14
C-Bilanço………………………………………………………………..…………………………………………….15
D-Genel Mizan……………………………………………….………………………………..…………………….16
E-Tahmini İşletme Bütçesi…………………………….………………………………………….……………21
V-Mahkeme Dökümanları.....................................................................................................................23
3
I-Giriş
A-Önsöz
Sayın Kat Malikleri,
Sitemizde dönem içerisinde yapılan faaliyetler aşağıda detaylandırılarak anlatılmaya çalışılmıştır. 01.02.2013/31.01.2014 tarihleri arasında yapılan faaliyetler ve
bunların mali boyutları ‘’mali tablolar’’ kısmında tüm ayrıntılarıyla incemelerinize sunulmuştur.
Dönem içerisinde bütçe kalemlerine sadık kalınarak çalışmalar yürütülmüş,
hizmet firması ile ilişkiler şartname doğrultusunda aksamadan devam ettirilmeye çalışılmıştır.
Sayın sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer konularla ilgili
ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler ve yeni gelişmeler www.konutkent2sitesi.net adresli
web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrıntılı açıklamaları ve diğer
güncel bilgileri takip edebilirsiniz.
Kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin bu dönemde ve geçmiş dönemlerde
Yönetim Kurulumuza göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğe teşekkür eder, saygılarımıza sunarız.
5
Hakan YAVUZ
Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına
Başkan
B-Gündem
Sayın Yöneticilerimiz; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 09.03.2014 Pazar günü saat 11.00 de Toplu
Yapı Yönetim Binasında olağan olarak toplanacaktır. Toplantıda yeter çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.03.2014 Pazar günü aynı yer ve saatte nisap aranmaksızın toplanacaktır.
Gündem:
1-Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
2-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi,
3-Başkanlık Divanına, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
6-Yönetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi,
7-Denetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi,
8-2014 Dönemi Tahmini İşletme Bütçesinin okunması, müzakere edilmesi ve
karara bağlanması,
8-1-Hizmet Firmasının yıllık fiyat artışının belirlenmesi, karara bağlanması,
8-2-Aidatların belirlenmesi karara bağlanması,
9-Yönetim Kuruluna; acil ve öncelikli işlerin çıkması halinde bütçedeki harcama
kalemleri arasında transfer yapabilme yetkisinin verilmesi,
10-Hizmet alım ihalesinin görüşülmesi,
11-Üyelerden gelen ve gelecek tekliflerin görüşülmesi,
12-Dilek ve temenniler,
13-Kapanış.
6
II-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri
A-Genel Mizanın Açıklanması:
100.KasaHesapları: Dönem içerisinde yapılan tahsilat ve tediyelerden sonra kasada 494,76 TL bulunmaktadır. Ayrıntı için bkz. Gelir/Gider tablosu.
102.Banka Hesapları: Banka hesaplarımızdadönem sonunda 7.118,29 TL bulunmaktadır.Ayrıntı için bkz. Gelir/Gider tablosu.
120.Blok/Villa Alacakları: Dönem sonunda Blok ve Villa sakinlerinden 45.261,00
TL alacağımız bulunmaktadır.
126.Verilen İş Avansları: Avukatlarımız üzerinde5.733,45 TL iş avansı bulunmaktadır.
196.Personel Avansları: Toplu Yapı personeli ve avukatlarımıza dönem içerisinde 97.680,00 TL maaş ödemesi yapılmıştır. Personele 8.880,00 TL borcumuz bulunmaktadır.
255.Demirbaşlar: Dönem içerisinde 276,12 TL demirbaş harcaması yapılmış
olup, yeni döneme 38.429,55 TL tutarında demirbaş devredilmiştir.
295.Verilen Depozitolar: Dönem içerisinde herhangi bir kuruma depozito ödemesi yapılmamış, geçen/bu dönemden devir depozitomuz 13.506,70 TL’ dır.
320.Kısa Vadeli Borçlar: Dönem sonundahizmet firmasına 63.200,15 TL borcumuz bulunmaktadır.
336.Diğer Çeşitli Borçlar: Emanet hesaplarımızda tanınmayan kişilerin yatırdığı
1.264,00 TL bulunmaktadır.
570/580/591 Hesaplar: Geçmiş dönemler ve cari dönem öz kaynaklar (kar/zarar) hesaplarını kapsamaktadır.
600.Aidat Gelirleri: Dönem içerisinde kat malikleri aidat gelirleri adı altında
(70TLx1690x2ay/82TLx1690x10ay) 1.622,400,00TL alacak kaydedilmiştir.
601.Alt Yapı Gelirleri: Kat malikleri mahkeme harç bedeli olarak (150TLx1684)
252.600,00 TL alacak kaydedilmiştir.
62.İhale Giderleri: Emka Hizmet Firmasına; ihale şartnamesi ve 2013 Yılı
Temsilciler Kurulu kararı gereği peyzaj ve güvenlik hizmetleri karşılığı olarak
1.203.230,25 TL (1.203.230,25/1690/12=59,33TL) borç kaydedilmiştir. Dönem
içerisinde Emka Hizmet Firmasına aylık herbir kat maliki adına ödenen 59.33 TL
dır. Toplanan Toplu Yapı aidatının (2ayx70TL/10ayx82TL) ortalama 80,00 TL’ nınsadece 59,33 TL’ sı Emka Hizmet Firmasına ödenmiştir. Aidatın geri kalan kısmı
olan 20,67 TL’sı, Toplu Yapı hizmetleri ve ek güvenlik hizmetleri için kullanılmıştır.
Bu hizmet kalemleri de bütçenin ilgili gider kalemlerinde gösterilmektedir. Bkz.
İşletme Bütçesi önceki dönem.
630.Faaliyet Giderleri: Faaliyet gideri toplam 363.430,34 TL’ dır.
• 630 001 Site Sarf Malzeme Gideri: Bu kalem içerisinde; 25 adet bloğa ait
risk değerlendirme raporu, 30 adet çöp kovası,10adet bank,14 adet basketbol/
voleybol/futbol fileleri,94m2 tel çit yapım işi ve onarımı,40 adet çakar yol butonu, 35 adet delinatör,30m3 0,3kum,4 adet havuz motor değişimi, kaldırım betonlarının tamiri,minyatür futbol kaleleri, site paratonerleri ölçüm ve kontrol
bedelleri, B4 Blok otopark stopiyer yapım işi, bank ve çöp konteynır boyama,
vbg. işler bulunmaktadır. Bu işler toplamı olarak 41.232,49 TL tediye yapılmıştır.
7
• 630 002 Kanalizasyon Açma Gideri: Bu kalemde; 6adet rögar kapakları çerçeve tamiri, 2 adet çarşı rögar kapak yenilemesi, 5adet rögar temizliği, ana terfi
istasyonu temizliği, 25mt A6 blok, 52 mt villa bölgesi, A10 blok, 50mt A7 blok,
13 mt A3 blok kanalizasyon tıkanıklığı açma ve temizleme işleri bulunmaktadır.
Bedel olarak 38.210,81 TL tediye yapılmıştır.
• 630 003 Bedaş Elektrik Gideri: Cadde ve sokakların aydınlatma gideri olarak Bedaş Aş. ne 42.731,80 TL ödeme yapılmıştır.
• 630 004 Tamir/Tadilat Gideri: Sınır tespit ölçüm bedeli, B4 blok garaj asfaltlama işi, villa bölgesi sulama hattı çekimi, orman alanı yangın hidratları yapımı,
okul çevresi çim taşı döşenmesi işleri karşılığı olarak 31.430,00 TL ödenmiştir.
• 630 005 Site Aydınlatma Gideri: Finike sokak bölgesine kamera sistemi kurulum işi, 23 adet yeşil alan aydınlatma direği, 25 adet direk tesisat yenileme, 80
adet cadde/sokak armatür değişimi, 100 adet aydınlatma direk sigorta değişim
işi, 100 adet 150/250wat sodyum buharlı ampul ve 500 adet tasarruflu ampul
alımı/değişimi, 10 adet aydınlatma direği ve tesisatı bedeli olarak 49.123,40 TL
tediye yapılmıştır.
• 630 006 Ek Güvenlik Gideri: 2013 yılı Temsilciler Kurulunda alınan karar
gereği; güvenlik personeli 6 kişi artırılmış ve toplamda ek güvenlik gideri olarak
160.701.84 TL tediye yapılmıştır.
631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri: Mesa Aş. davalarını takip eden avukata
maaş bedeli olarak 25.680,00 TL borç kaydedilmiş, mahkeme harcı ve masrafları
olarak 209.757,80 TL ödeme yapılmıştır. Bu kaleme toplam olarak 235.437,80 TL
ödeme yapılmıştır.
632.Yönetim Giderleri: Yönetim gider kalemleri olarak toplam 118.833,04 TL
ödeme yapılmıştır. Bu gider kalemleri genel mizanda da görüleceği üzere; yönetim
binası doğalgaz gideri 1.181,84 TL, yönetim binası aski su gideri 423,86 TL, muhtelif genel gider (matbaa giderleri, web site güncellemeleri, b giriş park ölçüm bedeli,
bayrak bedelleri, klima/motor bakımı, genel temizlik malzemeleri, kitapçık basımı,
bina sigortası vbg.) 8.475,61 TL, icra giderleri 130,00 TL, maaş giderleri (Hakan
Uygurtürk, Mehmet Önyazıcı,Zöhre Korkmaz) olarak borçlandırma 80.880,00 TL,
ssk vergi gideri 20.460,10 TL, telefon gideri 1.716,75 TL, kırtasıye gideri 2.334,88
TL, temsil ağırlama gideri 2.244,51 TL, posta gideri 50,50 TL, havale/eft gideri
934,99 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
641.Kira Gelirleri: İş Bankası’ndan bankamatik kira bedeli olarak 11.342,00 TL
tahsilat yapılmıştır.
B-Diğer Faaliyetler:
1.Orman İşletme Müdürlüğü ile yazışmalar/görüşmeler yapılarak; ormanlık alanı yangına karşı koruma amacıyla park caddesi ve yaşamkent tarafından orman
alanına giriş yolları kapattırılmış ve ormanlık alana araç girişi sadece arıtma tesis
alanımızdan kontrollü olarak sağlanmıştır. Ormanlık alana araç ile girerek yangın
çıkaran/ormanlık alanı kirleten şahısların önüne geçilmiştir.
2.Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli çalışma içine girilerek orman alanına
3500 adet fidan dikimi için çukur açtırılmıştır. Fidanlar bahar döneminde dikilecektir.
3.Dönem içerisinde; 200 adet sedir, 200 adet karaçam toplamda 400 adet fidan
dikimi gerçekleştirilmiştir.
8
4.Ormanlık alana dikilen ve dikilecek olan fidanların sulanması, çıkabilecek olası
yangınlara karşı müdahale için, ormanlık alanların belli bölgelerine kendi kuyularımızdan/su depolarımızdan ve sulama hatlarımızdan 7 adet sulama ve yangın
istasyonları kurulmuştur.
5.Orman alan ve baz istasyonu çevre temizliği periyodik olarak yaptırılmıştır.
6.Dönem içerisinde Blok Yöneticilerinden 48 adet iş talep formu ile iş talebinde
bulunulmuştur. Bu taleplerden 5 adeti uygun bulunmayarak yerine getirilmemiş
diğer 43 adeti yerine getirilmiştir.
C-Hukuk Faaliyetleri
1.12.As. Huk. Mah. Esas No: 2010/504 Mesa Aş.Sosyal Tesisler:
Mesa Aş. adına kayıtlı olan sosyal tesislerin (Havuz, tenis kortu, futbol sahası, anaokulu, idari tesis alanı) tapularının iptali ile kat malikleri adına tescili davasında bu dönem
3 duruşma yapılmıştır.2 adet bilirkişi raporu alınmıştır. Bilirkişi raporları davanın seyri açısından lehimizedir. 30.01.2014 tarihli son duruşmada hakim; ‘’delillerin toplanmış olmakla tahkikat aşamasının tamamlanmasına, duruşmanın sözlü savunma için
29.04.2014 tarihine bırakılmasına’’ karar vermiştir. Dava karar aşamasındadır.
2.17.As. Huk. Mah. Esas No: 2009/475Konaş Aş.Alacak Davası:
Konaş Aş. ve Mesa Aş. ile devam eden davada; bu dönem 4 duruşma yapılmıştır.
2 Bilirkişi raporu verilmiştir.28.01.2014 tarihli duruşmada ek bilirkişi raporuna
tarafımızdan ve Emlak Bankasından yapılan itirazlar neticesinde hakim; “ bilirkişi
heyetinden itirazlar dikkate alınarak tekrar ek rapor alınmasına’’ karar vermiştir.
Dava 17.04.2014 tarihine bırakılmıştır.
3.23.As. Huk. Mah. Esas No:2009-356Mesa Aş. El Atmanın Önlenmesi:
Yerel mahkemenin lehimize verdiği kararı Mesa Aş. temyiz etmiştir. Dava Yargıtay’da lehimize sonuçlanmıştır.
4.2.As. Huk. Mah. Esas No:2010-480 Mesa Aş. Tazminat:
Mahkemenin lehimize verdiği kararı Mesa Aş. temyiz etmiştir. Davayı Yargıtay lehimize onamıştır. Ancak Mesa Aş. ‘’karar düzeltme’’ başvurusunda bulunmuştur.
Dava Yargıtay’ da lehimize onanmıştır.
5.8.As. Huk. Mah. Esas No:2012/429 United Clubs. Gürültü kirliliği:
A2 Blok sakinlerinin gürültü şikâyetleri üzerine;Spor salonunda bulunan cihazlarının çıkardığı gürültü için Bakanlık tarafından akredite olmuş onaylı bir firmaya ses/
gürültü ölçümü yaptırılmış raporda ses seviyesinin çok yüksek olduğu belirtilmiştir.
United Clubs Müdürlüğüne rapor iletilmiş ve gerekli izolasyonun yapılması, sakinlerin rahatsızlığının giderilmesi talep edilmiştir. Olumlu yaklaşım gösterilmemesi üzerine 8.Asliye Hukuk Mahkemesine 2012/429 esas sayı ile dava açılmıştır. Mahkeme
keşfe karar vermiş, keşif yapılmış, mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti ses/gürültü
ölçümü yaparak bir rapor hazırlamıştır. Raporda ses/gürültü seviyesinin çok yüksek
olduğu belirtilmiştir. United Clups avukatı mahkemeye; ‘’kendilerinin kiracı olduğunu bu nedenle Mesa Aş. nin davaya müdahil olmasını’’ talep etmiştir. Mahkeme talebi
yerinde bulmuş ve Mesa Aş. ne davayı bildirmiştir. Dava devam etmektedir.
6.2.Sulh Hukuk Mahkemesine Esas No:2012/1415 Klima Motoru:
C8 Blok Yönetiminin talebi üzerine;bina dış yüzeyine klima motoru monte eden
kat maliki Sayın Niyazi İlter aleyhine ‘’klima motorunun bina dış duvarından kaldırılması’’ istekli dava açılmıştır. Dava lehimize sonuçlanmıştır. Kat malikine; eski
9
hale getirme ve klima motorunun bina dış yüzeyinden kaldırılması için 30 iş günü
süre verilmesine karar verilmiştir.
7.10.Sulh Hukuk Mahkemesine Esas No:2012/964 Garajlar:
A6/A7/A8 Blok Yönetimlerinin 2012 yılı Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiği dilekçede üzerine;Kapalı garajlarda meydana gelen su akıntısının giderilmesi
veya kapalı garajlar üzerinde bulunan umuma açık otopark alanlarında yapılması gerekecek asfalt/tamir/tadilatların bedellerinin;Hangi kat malikleri tarafından
karşılanacağının tespiti (kapalı garaj sahiplerince/ ada içi kat maliklerince / toplu
yapı yönetimince)konulu tespit davası açılmıştır. Mahkeme keşfe karar vermiştir.
Dava sonuçlanmıştır. Mahkeme; tamir ve tadilatların sorumluluğunun Toplu Yapı
Yönetiminde olduğuna, açık otoparkların bloklara özgelenmediğine, tüm site kat
maliklerine özgelendiğine/site sakinlerinin ortak alanlarından olduğuna bu nedenle masrafların sitedeki tüm kat maliklerinden karşılanmasına karar verilmiştir.
8.Aidat Alacak Davaları:
Dönem içerisinde villa maliklerinden 30kişiye icra takibi yapılmıştır. İcra işlemleri
devam etmektedir.
9.9.Sulh Ceza Mahkemesi Esas No: 2013/539 Yenimahalle Belediyesi:
Site B Girişte bulunan (Atapark yanındaki yeşil alan) yeşil alanımıza yapılan müdahale neticesinde belediye ekiplerine itiraz edilmiş, bu itirazlarımız sonucu tarafımıza 5.803,00 TL encümen kararı ile idari para ceza kesilmiştir. Belediye parkın/
alanın kendilerine ait olduğunu ileri sürmüştür. Salınan cezaya itiraz edilmiş yerin/alanın/parkın siteye ait olduğu, bu nedenle cezanın kaldırılması mahkemeden
talep edilmiştir. Mahkeme, bilirkişi görevlendirmiş, bilirkişi alanın/parkın siteye
ait olduğuna dair rapor vermiş ve hakim; parkın/alanın kat maliklerine ait olduğuna, bu nedenle cezanın iptaline karar vermiştir. Yenimahalle Belediyesi karara;
bir üst mahkemede itiraz etmiş, ancak üst mahkeme de kararı lehimize onamıştır.
10. Cumhuriyet Başsavcılığı Karar No:2013/53516 Köpek Ölümleri:
Sitemizde meydana gelen köpek ölümleri nedeniyle kat sakinlerimizden Sayın
Arzu Zeytinci Cumhuriyet Başsavcılığına aleyhimize; “tehdit, mala zarar verme,
hakaret’’ konulu şikâyette bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığı” kovuşturmaya yer
olmadığına’’ karar vermiştir.
11. Cumhuriyet Başsavcılığı Karar No: 2013/48133 Köpek Ölümü:
Sayın Arzu Zeytinci; Yönetimimizi köpek ölümlerinden sorumlu tutarak, ormanlık
ve site alanlarında bulunan 5 litrelik su bidonlarını toplatmamız nedeniyle aleyhimize ‘’açıktan hırsızlık’’ suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunmuştur. Cumhuriyet Savcılığı ‘’ kovuşturma yapılmasına yer olmadığına’’ dair
karar vermiştir.
12. Cumhuriyet Başsavcılığı Karar No: 2013/47958 Köpek Ölümü:
Çayyolu Hayvan Hakları Derneği Başkanı Sayın Aylin Cumalıoğlu ve Sayın Arzu
Zeytinci Cumhuriyet Başsavcılığına; “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme” suçlamasıyla Yönetimimiz aleyhine
suç duyurusunda bulunmuştur. Başsavcılık; ‘’kamu adına takibata mahal olmadığına’’ dair karar vermiştir.
Unutulmamalıdır ki; hiçbir canlının yaşam hakkını hiç kimse elinden almamalıdır. Bu vahşetin sitemizde yaşanması Yönetimimizi çok üzmüş ve bir o kadar da
10
mağdur etmiştir. Sitemizde zehirlenmelerden ötürü yaşanan köpek ölümlerinin
bir daha yaşanmaması için etkin önlemler alınmaya çalışılmıştır. Ne yazık ki failler
yakalanamamış, Yönetimimiz haksız ve mesnetsiz olarak suçlanmış ve zan altında
kalmıştır. Her canlının yaşam hakkına saygı duyulması insan olmanın gereğidir. Zalimce zehirlemelerden bizi/yönetimimizi sorumlu tutanları şiddetle kınadığımızı
hatırlatırız.
13. 11.Tüketici Mahkemesi Esas No:2013/1517 Tazminat:
Kat sakinlerimizden Sayın Yavuz Erkmen; evinde meydana gelen hırsızlıktan dolayı Yönetimimizi sorumlu tutarak tarafımıza ve Emka Güvenlik aleyhine tazminat
davası açmıştır. Dava devam etmektedir.
11
III-Emka Hizmet Firması Faaliyetleri
A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri
1.Hizmet Firması ile ilgili çalışmalar Site Müdürlüğü tarafından hazırlanan iş
programları çerçevesinde yürütülmüştür. Firmanın tüm çalışmaları günlük, aylık
ve yıllık iş takvimlerine işlenmiş/işletilmiş, Site Müdürlüğü tarafından hazırlanan
hizmet programları yerine getirtilmiştir.
2.Sitemizde dönem içerisinde 4 adet fiili hırsızlık vakası gerçekleşmiştir. Bunlardan 3 adet hırsızlık vakası failleri yakalanmıştır. Diğer bir vakanın faili kamera kayıtlarından belirlenmiş, polise bildirilmiştir. Sitedeki diğer önemli olaylar tabloda
istatistiksel olarak verilmiştir.
01.02.2013/31.01.2014 Dönemi Güvenlik Tablosu
Vaka/Ay
Asayiş Olayları
Hırsızlık Vakası
Trafik Kazası
Ölüm
Siteye Taşınan
Siteden Taşınan
Ambulans Girişi
Yangın
Kayıp Eşya Bil.
Resmiyete
İntikal Eden
2
4
3
6
5
3
7
2
10
1
9
16
13
3
6
7
9
8
4
3
1
4
5
13
5
1
4
14
13 14
8
7
1
3
8
6
4
6
13
7
16
8
11
9
10
10
3
11
6
3
1
1
14
27
5
10
10
6
8
1
9
12
9
5
7
17
10
6
1
8
12
9
4
5
7
12
6
1
5
2
8
6
13
9
1
8
7
4
8
11
6
6
4
5
1
2
2
01 Top.
5
97
4
5
61
1
7
8
98
8
146
10 102
1
4
70
4
58
B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri
B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri
1.Önceki yıllarda yaptırılan yaya yollarının çöken veya kırılan bölgelerinin tami1. Önceki yıllarda yaptırılan yaya yollarının çöken veya kırılan bölgelerinin
ratları bedelsiz yaptırılmıştır.
tamiratları bedelsiz yaptırılmıştır.
2.Atatürk Orman Alanı ve arıtma tesisi bölgesine ağaç dikimi çalışmalarında per2. sonel
Atatürk
ve arıtma
tesisi bölgesine ağaç dikimi çalışmalarında
ve Orman
makineAlanı
tahsisi
yapmıştır.
personelMüdürlüğümüzün
ve makine tahsisi yapmıştır.
3.Okul
talebi ile okulumuza güvenlik personeli tahsis edilmiş3. tir.
Okul Müdürlüğümüzün talebi ile okulumuza güvenlik personeli tahsis edilmiştir.
IV-Mali Tablolar
A-Gelir Gider Tablosu
B-Kar/ Zarar Tablosu
C-Bilanço
D-Genel Mizan
E-Tahmini İşletme Bütçesi
V. Mahkeme Kararları/Dökümanlar
12
IV-Mali Tablolar
A-Gelir Gider Tablosu
GELİR/GİDER TABLOSU
01/02/2013 - 31/01/2014 Dönemi
GELİRLER:
I-Önceki Dönem Devir:
100.Kasa
102.Bankalar
II-Dönem İçi Gelirler:
120.Blok/Villa Alacakları
126.Verilen İş Avansları
336.Diğer Çeşitli Borçlar
641.Kira Gelirleri
III-Genel Toplam:
GİDERLER:
I-Dönem İçi Giderler:
126.Verilen İş Avansları
196.Personel Avansları
255.Demirbaşlar
320.Kısa Vadeli Borçlar
336.Diğer Çeşitli Borçlar
630.Faaliyet Giderleri
631.Alt yapı Giderleri
632.Yönetim Giderleri
II-Hazır Değerler:
100.Kasa
102.Bankalar
III-Genel Toplam:
12.267,72
2.546,45
9.721,27
1.930.593,65
1.866.231,15
45.000,00
8.020,50
11.342,00
1.942.861,37
1.935.248,32
45.217,00
97.680,00
395,00
1.500.051,14
3.702,50
48.038,76
202.487,00
37.676,92
7.613,05
494,76
7.118,29
1.942.861,37
13
B-Kar/ Zarar Tablosu
KAR/ZARAR TABLOSU
01/02/2013 - 31/01/2014 Dönemi
60-AİDAT GELİRLERİ
600.Toplu Yapı Gelirleri
601.Alt Yapı Gelirleri
60-NET GELİRLER
62-İHALE GİDERLERİ (-)
620.Emka Peysaj Gideri (-)
621.Emka Güvenlik Gideri (-)
GELİRLER VE GİDERLER FARKI
63-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-)
630.Faaliyet Giderleri (-)
631.Alt Yapı Giderleri (-)
632.Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
64-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR
641.İş Bankası Kira Gelirleri
644.İcra Gelirleri
65-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)
654.İcra Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Önceki
Dönem
Cari
1.399.320,00
1.399.320,00
Dönem
1.875.000,00
1.622.400,00
252.600,00
1.399.320,00
-1.103.880,96
-781.238,44
-322.642,52
1.875.000,00
-1.203.230,25
-851.549,90
-351.680,35
295.439,04
-348.312,24
-193.104,62
-37.256,87
-117.950,75
671.769,75
-717.701,18
-363.430,34
-235.437,80
-118.833,04
-52.873,20
17.224,00
10.988,00
6.236,00
-45.931,43
11.342,00
11.342,00
-1.857,40
-1.857,40
-37.506,60
-37.506,60
-37.506,60
14
-34.589,43
-34.589,43
-34.589,43
C-Bilanço
BİLANÇO
01/02/2013 - 31/01/2014 Dönemi
AKTİF (VARLIKLAR)
I.DÖNEN VARLIKLAR
10-Hazır Değerler
100.Kasa
102.Bankalar
12-Kısa Vadeli Alacaklar
120.Blok/Villa Alacakları
126.Verilen İş Avansları
19-Diğer Dönen Varlıklar
196.Personel Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
25-Maddi Duran Varlıklar
255.Demirbaşlar
29-Diğer Duran Varlıklar
295.Depozito Ve Teminatlar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR)
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32-Ticari Borçlar
320.Kısa Vadeli Borçlar
33-Diğer Borçlar
336.Emanet Hesabı
39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III.ÖZ KAYNAKLAR
57-Geçmiş Yıllar Karları
570-Önceki Dönem Karları
58-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580.Önceki Dönem Zararları(-)
59-Dönem Net Karı (Zararı)
591.Dönem Net Zararı(-)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
Önceki Dönem
Cari Dönem
65.559,12
49.727,50
12.267,72
7.613,05
2.546,45
9.721,27
494,76
7.118,29
53.291,40
50.994,45
40.504,15
12.787,25
45.261,00
5.733,45
-8.880,00
-8.880,00
65.559,12
65.559,12
50.696,37
49.727,50
37.189,67
49.727,50
51.936,25
38.429,55
37.189,67
38.429,55
13.506,70
13.506,70
13.506,70
13.506,70
50.696,37 50.696,37
116.255,49 116.255,49
51.936,25 51.936,25
101.663,75 101.663,75
44.466,46
64.464,15
43.508,46
63.200,15
43.508,46
63.200,15
958,00
1.264,00
958,00
1.264,00
44.466,46
44.466,46
71.789,03
64.464,15
241.720,77
241.720,77
64.464,15
37.199,60
241.720,77
241.720,77
-132.425,14
-132.425,14
-169.931,74
-169.931,74
-37.506,60
-37.506,60
-34.589,43
-34.589,43
71.789,03 71.789,03
116.255,49 116.255,49
15
37.199,60 37.199,60
101.663,75 101.663,75
D-Genel Mizan
GENEL MİZAN
01/02/2013 - 31/01/2014 Dönemi
Hesap Kodu
100 001
100
102 001
102
10
120 001
120 002
120 003
120 004
120 005
120 006
120 007
120 008
120 009
120 010
120 011
120 012
120 013
120 014
120 015
120 016
120 017
120 018
120 019
120 020
120 021
120 022
120 023
120 024
120 025
120 026
120 027
120 028
120 029
120 030
120 031
120 032
120 033
120 034
120 035
120 036
120 037
120 038
120 039
120 040
120 041
120 042
120 043
120 044
120 045
120 046
120 047
Hesap Adı
MERKEZ KASA
KASA
ZİRAAT BANKASI 3137854-5004
BANKALAR
HAZIR DEĞERLER
A1 BLOK YÖNETİM KURULU
A2 BLOK YÖNETİM KURULU
A3 BLOK YÖNETİM KURULU
A4 BLOK YÖNETİM KURULU
A5 BLOK YÖNETİM KURULU
A6 BLOK YÖNETİM KURULU
A7 BLOK YÖNETİM KURULU
A8 BLOK YÖNETİM KURULU
A9 BLOK YÖNETİM KURULU
A10 BLOK YÖNETİM KURULU
B1 BLOK YÖNETİM KURULU
B2 BLOK YÖNETİM KURULU
B3 BLOK YÖNETİM KURULU
B4 BLOK YÖNETİM KURULU
B5 BLOK YÖNETİM KURULU
B6 BLOK YÖNETİM KURULU
C1 BLOK YÖNETİM KURULU
C2 BLOK YÖNETİM KURULU
C3 BLOK YÖNETİM KURULU
C4 BLOK YÖNETİM KURULU
C5 BLOK YÖNETİM KURULU
C6 BLOK YÖNETİM KURULU
C7 BLOK YÖNETİM KURULU
C8/C11 BLOK YÖNETİM KURULU
C9/C10 BLOK YÖNETİM KURULU
CARŞI YÖNETİM KURULU
AYŞEGÜL ÇETİNKAYA D1/1/11
MELAHAT DEMİR D1/2/9
AYŞEGÜL KÜÇÜKGÖCMEN D1/3/7
IŞIL ARSLAN D1/4/5
MELİKE AKSOY D1/5/3
TURKAN BÜYÜKCİVELEK D1/6/1
AYCAN ALTINTUĞLU D2/1/12
VEDAT ARSLAN D2/2/10
KAMİL BAL D2/3/8
NURAY ERDEM D2/4/6
OKAN ÖZGÜN D2/5/4
EMİR ÖZBAYRAK D2/6/2
VİLDAN-İSMAİL DOLEN D3/1/11
MEHMET İLTER D3/2/9
FERDA ZAFER YAVUZ D3/3/7
NEGÜZ YURTSEVENLER D3/4/5
TÜRKAN KAHRAMAN D3/5/3
TULIN İÇLİ D3/6/1
MUGE KALE D4/1/23
İBRAHİM ÇEMEN D4-2-21
MURAT BIYIKOĞLU D4/3/19
Borç
486.066,45
486.066,45
1.815.394,92
1.815.394,92
2.301.461,37
94.400,00
94.400,00
79.920,00
79.920,00
79.920,00
71.040,00
79.920,00
71.040,00
71.040,00
71.040,00
126.540,00
53.280,00
51.920,00
79.920,00
79.920,00
79.920,00
47.120,00
44.400,00
44.400,00
47.200,00
40.000,00
47.200,00
47.200,00
66.600,00
66.600,00
43.290,00
1.110,00
1.244,00
1.180,00
1.180,00
1.236,00
1.110,20
1.110,00
1.110,00
1.480,00
1.110,00
1.110,00
1.137,70
1.110,00
1.110,00
1.180,00
1.110,00
1.180,00
1.233,60
1.258,00
1.554,00
1.110,00
16
Alacak
485.571,69
485.571,69
1.808.276,63
1.808.276,63
2.293.848,32
94.100,00
94.400,00
79.920,00
74.016,00
79.920,00
71.040,00
76.920,00
71.040,00
71.360,00
71.040,00
126.540,00
53.280,00
51.920,00
79.920,00
79.920,00
76.516,00
47.120,00
44.400,00
44.880,00
44.400,00
34.751,00
47.200,00
47.200,00
66.600,00
66.600,00
43.290,00
960,00
912,00
1.098,00
1.030,00
350,00
960,00
996,80
1.110,00
500,00
1.110,00
738,50
1.137,70
1.192,00
1.028,00
1.098,00
1.060,00
1.180,00
1.495,60
1.176,00
1.068,00
Borç Bakiyesi
Alacak Bakiyesi
494,76
494,76
7.118,29
7.118,29
7.613,05
300,00
5.904,00
3.000,00
320,00
3.404,00
480,00
2.800,00
5.249,00
150,00
332,00
82,00
150,00
886,00
150,20
113,20
980,00
371,50
82,00
82,00
82,00
50,00
262,00
82,00
1.554,00
42,00
120 048
120 049
120 050
120 051
120 052
120 053
120 054
120 055
120 056
120 057
120 058
120 059
120 060
120 061
120 062
120 063
120 064
120 065
120 066
120 067
120 068
120 069
120 070
120 071
120 072
120 073
120 074
120 075
120 076
120 077
120 078
120 079
120 080
120 081
120 082
120 083
120 084
120 085
120 086
120 087
120 088
120 089
120 090
120 091
120 092
120 093
120 094
120 095
120 096
120 097
120 098
120 099
120 100
120 101
120 102
120 103
HALİT ÖZTÜRK D4-4-17
ERKAN SAVGI D4/5/15
HAKKI KUTLUGÜN D4/6/13
FARUK KASAPOĞLU D7/1/36
İLHAN ÖZCAN D7/2/34
AYŞE ESKİTAŞCIOĞLU D7/3/32
BUSE TURPÇU D7/4/30
GANİ ÇULHA D7/5/28
İSMET ATALAR D7/6/26
VİLDAN ELESTEKİN E1/10/69
NEJLA NALCACI E1/9/67
ABDURRAHMAN ÇİĞER E2/8/65
EMİNE KÖYMEN E2/7/63
ZEKİ A.AKALIN E3/6/61
AYSEL GÖZÜBÜYÜK E3/5/59
TÜLAY EKMEKCİGİL E4-4-57
ORHAN VELİ YILDIRIM E4/3/55
BAHATTİN DEMİRCİ E5/2/53
ERTUGRUL ERDOGAN E5/1/51
ADNAN-REZZAN GÜR E6/1/49
ALİ GÜLERGÜZ E6/2/47
ATİYE GÜLAY KURTAY E7/3/45
ÜMİT BÖLÜNMEZ E7/4/43
NURSEN ALTUNKAYNAK E8/5/41
KEMAL ALTUNKAYNAK E8/6/39
HASAN COŞKUN E9/1/37
İBRAHİM ÜNLÜ E9/2/35
KASIM GÜLPINAR E10/3/33
ARZU ÖZ.TAŞDELEN E10/4/31
HASAN ALTINKAYNAK E11/6/22
PINAR PANCAR E11/5/20
RUHİ BAYTAR E12/4/18
MUSTAFA ERTEM E12/3/16
FÜLYA ÖZGER İNAL E13/7/14
NECDET CANBOLAT E13/6/12
İBRAHİM KUTLUK E14/13/8
A.HALİT ÇADIRCI E14/12/6
YUSUF SAĞLAM E15/11/1
OLGUN ELMA HANIFI E15/10/3
METE TUNCER E16/9/5
TUFAN TOGA E16/8/7
FATİH ÖZATAY E17/7/9
MEHMET KALENDEROĞ. E17/6/11
İPEK BİLGİN E27/11/66
SAMİ ATAOĞLU E27/10/64
AYNUR-ŞAKİR KALELİ E26/9/62
İBRAHİM VARGEL E26/8/60
A.HAYDAR DOĞRU E25/7/58
EMRE CAN E25/6/56
METE UĞUR SEZER E24/8/54
İBRAHİM ÖZNUR E24/52
ARİF-IŞIL AKŞAHİN E23/6/50
RECAİ RENÇBER E23/48
SUHA BÖLÜKBAŞI E22/9/46
NEŞE SENCER E22/8/44
ERKAN HABERAL E/21/6
1.110,00
1.110,00
1.180,00
1.938,75
1.152,60
1.110,00
1.180,00
1.112,00
1.110,00
1.110,00
1.110,00
1.110,00
1.110,00
1.110,00
1.115,40
1.369,00
1.180,00
1.180,00
1.174,00
1.110,00
1.174,00
1.180,00
1.180,00
1.180,00
1.110,00
1.180,00
1.180,00
1.180,00
1.180,00
1.110,00
1.460,00
1.110,00
1.110,00
1.110,00
1.250,00
1.110,00
1.180,00
1.110,00
1.110,00
1.250,00
1.250,00
1.180,00
1.110,00
1.150,00
1.110,00
1.110,00
1.180,00
1.110,00
1.180,00
1.110,00
1.390,50
1.110,00
1.179,80
1.180,00
1.250,00
1.201,00
17
1.110,00
1.110,00
292,00
800,00
862,00
770,00
1.110,00
1.110,00
1.260,00
1.110,00
960,00
596,00
1.110,00
855,00
1.050,00
1.030,00
1.024,00
1.174,00
1.192,00
1.180,00
1.098,00
1.180,00
1.098,00
1.192,00
1.410,00
770,00
1.120,00
852,00
1.110,00
1.214,00
1.110,00
1.110,00
1.110,00
840,00
1.110,00
1.180,00
1.192,00
1.110,00
1.168,00
1.004,00
1.180,00
1.110,00
740,00
1.110,00
1.122,00
1.016,00
890,00
1.185,00
1.028,00
1.308,00
1.028,00
1.114,00
1.098,00
840,00
1.120,00
888,00
1.938,75
352,60
248,00
410,00
2,00
150,00
150,00
514,00
260,40
319,00
150,00
156,00
82,00
6,00
82,00
82,00
82,00
230,00
410,00
60,00
328,00
246,00
410,00
82,00
82,00
246,00
410,00
12,00
164,00
220,00
5,00
82,00
82,50
82,00
65,80
82,00
410,00
81,00
120 104
120 105
120 106
120 107
120 108
120 109
120 110
120 111
120 112
120 113
120 114
120 115
120 116
120 117
120 118
120 119
120 120
120 121
120 122
120 123
120 124
120 125
120 126
120 127
120 128
120 129
120 130
120 131
120 132
120 133
120 134
120 135
120 136
120 137
120 138
120 139
120 140
120 141
120 142
120 143
120 144
120 145
120 146
120 147
120 148
120 149
120 150
120 151
120 161
120 162
120 180
120 181
120 182
120 183
120 184
120 185
TAYFUN KARABEY E20/5/38
SEVİM ŞEŞEN E20/4/36
MEDET GÜZELER E19/6/34
SALİH ŞARMAN E19/5
BETÜL KANAT E18/4/30
EMİNE NURDAN KOYUNCU E18/3/
ALİ ALTUNKAYNAK F13/1/24
İLHAN TEZEL F13/2/26
FEZA KORKUSUZ UNAL F12/1/28
GÜL JELİN GUNDOĞDU F12/2/30
ARAL GÜLEREN F11/3/32
MUSTAFA COŞKUN F11/4/34
ERAY GÖKALP F10/2/9
KORAY TARGAY F10/3/7
ATAKAN BAŞTÜRK F9/4/5
E.ARZUM DOKUDUM F9/3/3
GÜRKAN KUNTASAL F1/2/23
İHSAN SOK F1/3/21
TUĞRUL ERTÜRK F2/4/19
E.NURAN ŞENGÜL F02/17
KEMAL HAKİMOĞLU F03/15
CÜNEYT KESKİN F3/1/13
EMRE İLKİN F4/11
AFITAP AKINCI F4/9
YUSUF ATA ARIAK F5/1/7
YÜKSEL AKBULUT F5/2/5
NİGAR-ATİLLA ÇELİK F6/7/2
İBRAHİM ANIL F6/8/4
ESAT ORHON F7/9/6
KERİMAN ALKAN F7/10/8
ŞİNASİ CİHAN ÜLKER F8/11/10
CANDAN AK F8/12/12
HALE EFEM G4/1/11
LEVENT YILDIRIM G2/3/3
BERİL KARABEY G3/2/26
FARUK KÖPRÜLÜ G1/25
HÜSEYİN TUNCER D5/1/24
MİNE RECEP ÜNVER D5/2/22
GÜLTEKİN ÖZÇELİK D5/3/20
A.SAİT CELEBİ D5/4/18
ERDAL DURUKAN D5/5/16
RASİM-NURSEN ÇETİN D5/6/14
TOLGA -TUĞBA DOĞAN D6/1/23
ORHAN KİLECİ D6/2/21
HATİCE BÜYÜKBİNGÖL D6/3/19
GÖZDE ERSOY D6/4/17
BURÇAK DÖLEK D6/5/15
ELİF YÖRÜK D6/6/13
AKIN ÖZEL E21-7-42
ZEYNEP KALE G5-5-10
MESA AŞ. HALI SAHA
MESA AŞ. FITNESS
MESA AŞ. ÇAMLIK
MESA AŞ. KREŞ
MESA AŞ. KONAŞ
MESA AŞ. TENİS
1.110,00
1.180,00
1.214,00
1.110,00
2.312,40
1.173,60
1.180,00
1.156,00
1.168,00
1.110,00
1.110,60
1.180,00
1.142,60
1.336,00
1.600,00
1.182,00
1.130,00
1.179,05
1.110,00
1.110,00
1.174,00
1.110,00
1.110,00
1.177,00
1.110,00
1.110,00
1.112,00
1.110,00
1.250,00
1.110,00
1.110,00
1.110,00
1.530,00
1.200,00
1.174,00
1.110,00
1.180,00
1.179,85
1.110,00
1.174,00
1.250,00
1.180,00
1.180,00
1.110,00
1.127,80
1.180,00
1.128,30
1.460,00
1.187,40
1.600,00
960,00
960,00
3.352,80
985,00
960,00
1.056,00
18
1.110,00
1.100,00
1.214,00
1.028,00
1.255,60
1.098,00
1.126,00
1.004,00
1.110,30
1.110,00
1.410,00
1.067,00
1.098,00
862,00
774,00
1.238,00
851,05
1.192,00
1.028,00
1.232,00
1.110,00
1.110,00
1.095,00
1.110,00
1.110,00
1.120,00
492,00
1.050,00
1.028,00
1.110,00
1.083,40
1.056,00
708,00
1.166,00
1.051,00
1.098,00
1.115,00
1.110,00
1.174,00
922,00
1.098,00
688,00
1.215,00
1.162,00
852,00
960,00
1.300,00
800,00
1.600,00
736,00
736,00
715,00
852,00
1.006,00
80,00
82,00
2.312,40
82,00
82,00
30,00
164,00
0,30
0,60
230,00
75,60
238,00
738,00
408,00
108,00
328,00
82,00
82,00
58,00
82,00
8,00
618,00
200,00
82,00
26,60
474,00
492,00
8,00
59,00
82,00
64,85
328,00
82,00
492,00
105,00
34,20
328,00
168,30
160,00
387,40
224,00
224,00
3.352,80
270,00
108,00
50,00
120
126 001
126 002
126
12
196 002
196 004
196 005
196 009
196 011
196
19
1
255 001
255 002
255 003
255 004
255 005
255 006
255 007
255 008
255 009
255 010
255 011
255 012
255 013
255 014
255 015
255 016
255
25
295 001
295 002
295 003
295 004
295
29
2
320 002
320 004
320 021
320 022
320 023
320 024
320
32
336 001
336
33
3
570 001
570
57
580 001
580 002
580 003
BLOK/VİLLA ALACAKLARI
İSMAİL ÇEVİK
KEMAL HAKİMOĞLU
VERİLEN İŞ AVANSLARI
KISA VADELİ ALACAKLAR
İSMAİL ÇEVİK
MEHMET ÖNYAZICI
M.KEMAL HAKİMOĞLU
HAKAN UYGURTÜRK
ZOHRE KORKMAZ ÇALIŞKAN
PERSONEL AVANSLARI
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI
BAYRAK
BÜRO MOBİLYALARI
TELEFON CIHAZI
ISITICI
CANON YAZICI
KONTEYNIR
KLIMA
PERDE
TELEVİZYON
TELEFON SANTRALİ
HALI
SU PINARI
ELT.SÜPÜRGE
PROJEKSİYON MAKİNESİ
KAGIT ÖĞÜTÜCÜ
DEMİRBAŞLAR
MADDİ DURAN VARLIKLAR
BEDAŞ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKENT DOĞALGAZ
ASKİ
VERİLEN DEPOZİTOLAR
DİĞER DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR
EMKA İNŞAAT TAAHHUT
EMKA GÜVENLİK LTD.ŞTİ.
RADSAN A.Ş
M.CÜNEYT TEKDOĞAN
BİROL GEDİK
VADİ ELEKTRİK
KISA VADELİ BORÇLAR
TİCARİ BORÇLAR
EMANET HESABI
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
DİĞER BORÇLAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA
31.01.2012 DÖNEM KARI
ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
31.01.2010 DÖNEM ZARARI (-)
31.01.2011 DÖNEM ZARARI (-)
31.01.2012 DÖNEM ZARARI
1.917.772,95
54.994,60
3.017,00
58.011,60
1.975.784,55
23.540,00
17.600,00
23.540,00
22.000,00
11.000,00
97.680,00
97.680,00
4.374.925,92
12.360,71
1.069,00
8.972,56
1.220,90
339,80
901,70
4.000,00
2.214,00
1.050,20
2.984,90
826,00
1.000,00
225,00
99,90
1.121,00
320,00
38.705,67
38.705,67
9.504,87
3.500,00
312,53
189,30
13.506,70
13.506,70
52.212,37
999.908,00
489.496,00
1.635,48
1.400,66
6.490,00
1.121,00
1.500.051,14
1.500.051,14
7.714,50
7.714,50
7.714,50
1.507.765,64
42.316,39
90.108,75
37.506,60
19
1.872.511,95
51.800,00
478,15
52.278,15
1.924.790,10
25.680,00
19.200,00
25.680,00
24.000,00
12.000,00
106.560,00
106.560,00
4.325.198,42
276,12
276,12
276,12
276,12
1.026.195,78
526.408,37
1.635,48
1.400,66
6.490,00
1.121,00
1.563.251,29
1.563.251,29
8.978,50
8.978,50
8.978,50
1.572.229,79
241.720,77
241.720,77
241.720,77
45.261,00
3.194,60
2.538,85
5.733,45
50.994,45
2.140,00
1.600,00
2.140,00
2.000,00
1.000,00
8.880,00
8.880,00
49.727,50
12.084,59
1.069,00
8.972,56
1.220,90
339,80
901,70
4.000,00
2.214,00
1.050,20
2.984,90
826,00
1.000,00
225,00
99,90
1.121,00
320,00
38.429,55
38.429,55
9.504,87
3.500,00
312,53
189,30
13.506,70
13.506,70
51.936,25
26.287,78
36.912,37
63.200,15
63.200,15
1.264,00
1.264,00
1.264,00
64.464,15
241.720,77
241.720,77
241.720,77
42.316,39
90.108,75
37.506,60
580
ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI (-)
169.931,74
58
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
169.931,74
591 001
DÖNEM NET ZARARI
34.589,43
591
DÖNEM NET ZARARI (-)
34.589,43
59
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
34.589,43
5
ÖZ KAYNAKLAR
204.521,17
600 001
BLOK/VİLLA AİDAT GELİRLERİ
600
AİDAT GELİRLERİ
601 002
ALT YAPI GELİRLERİ
601
ALT YAPI GELİRLERİ
60
TOPLU YAPI GELİRLERİ
620 001
EMKA PEYZAJ GİDERLERİ
851.549,90
620
PEYSAJ GİDERİ (-)
851.549,90
621 001
EMKA GÜVENLİK GİDERLERİ
351.680,35
621
GÜVENLİK GİDERİ (-)
351.680,35
62
İHALE GİDERLERİ (-)
1.203.230,25
630 001
SİTE SARF MALZEME GİDERLERİ
41.232,49
630 002
KANALİZASYON AÇMA GİDERİ
38.210,81
630 003
BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ
42.731,80
630 004
TAMİR/TADİLAT GİDERİ
31.430,00
630 005
SİTE AYDINLATMA GİDERİ
49.123,40
630 006
EK GÜVENLİK GİDERİ
160.701,84
630
FAALİYET GİDERLERİ (-)
363.430,34
631 006
MESA AV.MAAŞ GİDERİ
25.680,00
631 007
MESA MAHKEME GİDERLERİ
209.757,80
631
KAT MALİKLERİ ALT YAPI GİDERLE
235.437,80
632 001
DOĞALGAZ GİDERİ
1.181,84
632 002
ASKİ SU GİDERİ
423,86
632 003
MUHTELİF GENEL GİDER
8.475,61
632 004
MAHKEME/İCRA GİDERLERİ
130,00
632 005
MAAŞ GİDERLERİ
80.880,00
632 006
SSK/VERGİ GİDERİ
20.460,10
632 007
TELEFON GİDERİ
1.716,75
632 008
KIRTASİYE GİDERİ
2.334,88
632 010
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERİ
2.244,51
632 011
POSTA GİDERİ
50,50
632 012
HAVALE/EFT GİDERİ
934,99
632
YÖNETİM GİDERLERİ (-)
118.833,04
63
GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-)
717.701,18
641 001
İŞ BANKASI KİRA GELİRİ
641
KİRA GELİRLERİ
64
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR
692 001
DÖNEM NET ZARARI
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
69
DÖNEM NET KARI/ZARARI
6
GELİR TABLOSU HESAPLARI
1.920.931,43
GENEL MİZAN
8.060.356,53
20
169.931,74
169.931,74
34.589,43
34.589,43
34.589,43
241.720,77
1.622.400,00
1.622.400,00
252.600,00
252.600,00
1.875.000,00
37.199,60
1.622.400,00
1.622.400,00
252.600,00
252.600,00
1.875.000,00
851.549,90
851.549,90
351.680,35
351.680,35
1.203.230,25
41.232,49
38.210,81
42.731,80
31.430,00
49.123,40
160.701,84
363.430,34
25.680,00
209.757,80
235.437,80
1.181,84
423,86
8.475,61
130,00
80.880,00
20.460,10
1.716,75
2.334,88
2.244,51
50,50
934,99
118.833,04
717.701,18
11.342,00
11.342,00
11.342,00
34.589,43
34.589,43
34.589,43
1.920.931,43
8.060.356,53
11.342,00
11.342,00
11.342,00
34.589,43
34.589,43
34.589,43
101.663,75
101.663,75
E-Tahmini İşletme Bütçesi
TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ
01.02.2014 / 31.01.2015 Dönemi
AKTİF (VARLIKLAR)
I.DEVİR DÖNEN VARLIKLAR
10-Hazır Değerler
100.Kasa
102.Bankalar
12-Kısa Vadeli Alacaklar
120.Blok/Villa Alacakları
126.Verilen İş Avansları
19-Diğer Dönen Varlıklar
196-Personel Avansları
DEVİR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-YENİ DÖNEM GELİRLERİ
60.Aidat Gelirleri (Aylık Ort. 84,50 TL)
600.Blok/Villa Gelirleri 82x1690x2 Ay
600.Blok/Villa Gelirleri 85x1690x10 Ay
600.Ek Güvenlik Geliri (10 Ay)
601.Alt Yapı Gelirleri
64-Diğer Faal.Gelir/Karlar
641.İş Bankası Kira Gelirleri %7
YENİ DÖNEM GELİRLER TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Önceki Dönem
Cari Dönem
49.727,50
7.613,05
494,76
7.118,29
50.994,45
45.261,00
5.733,45
-8.880,00
-8.880,00
49.727,50
1.725.797,00
1.713.661,00
1.886.342,00
1.875.000,00
236.600,00
1.385.800,00
277.160,00
1.436.500,00
1,00
252.600,00
11.342,00
11.342,00
12.136,00
1.886.342,00
1.886.342,00
21
12.136,00
1.775.524,50
1.775.524,50
TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ
01.02.2014 / 31.01.2015 Dönemi
PASİF (KAYNAKLAR)
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32-Ticari Borçlar
320.Kısa Vadeli Borçlar
33-Diğer Borçlar
336.Emanet Hesabı
KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI
II.YENİ DÖNEM GİDERLERİ
62-İhale Giderleri (Tüfe %7)
620.Emka Gideri (Aylık Ort. 63,48 TL)
620 001 Emka Peyzaj Giderleri
621 001 Emka Güvenlik Giderleri
63-Genel Faaliyet Giderleri
630.Faaliyet Giderleri
630 001 Site Sarf Malzeme Gideri
630 002 Kanalizasyon Açma Gideri
630 003 Enerjisa Elektrik Gideri
630 004 Tamir/Tadilat Gideri
630 005 Site Aydınlatma Gideri
630 006 Ek Güvenlik Gideri %7 (2 Ay)
630 006 Ek Güvenlik Gideri %7 (10 Ay)
631.Kat Malikleri Altyapı Giderleri
631 001 Site Demirbaş Giderleri
631 006 Mesa Aş. Mah. Av. Maaş Gideri
631 007 Mesa Aş. Mahkeme Giderleri
632.Yönetim Giderleri
632 001 Doğalgaz Gideri
632 002 Aski Su Gideri
632 003 Muhtelif Genel Gider
632 004.Mahkeme/İcra Giderleri
632 005.Personel Maaş Giderleri
632 006.SSK/Vergi Gideri
632 007.Telefon Gideri
632 008. Kırtasiye Gideri
632 009.Benzin/Mazot Gideri
632 010.Temsil ve Ağırlama Gideri
632 011.Posta Gideri
632 012.Havale/EFT Gideri
632 013.Tazminat Gideri
YENİ DÖNEM GİDERLER TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
Önceki Dönem
Cari Dönem
64.464,15
63.200,15
63.200,15
1.264,00
1.264,00
64.464,15
1.711.060,35
1.287.456,36
1.287.456,36
1.654.480,66
1.203.230,25
1.203.230,25
851.549,90
351.680,35
911.158,39
376.297,97
423.603,99
195.984,79
363.430,34
41.232,49
38.210,81
42.731,80
31.430,00
49.123,40
160.701,84
39.325,29
30.000,00
48.000,00
30.000,00
20.000,00
28.658,50
1,00
235.437,80
25.680,00
209.757,80
70.319,20
27.477,00
42.842,20
157.300,00
133.833,04
1.181,84
423,86
8.475,61
130,00
80.880,00
20.460,10
1.716,75
2.334,88
2.244,51
50,50
934,99
15.000,00
1.400,00
500,00
10.000,00
1.000,00
88.200,00
22.500,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
500,00
1.200,00
20.000,00
1.775.524,50
1.775.524,50
NOT: Hizmet Firmasının görev süresi Haziran/2014 sonunda sona ereceğinden
yeni yapılacak ihale sonucuna göre belirlenecek fiyat farkı aidatlara aynı oranda yansıtılacaktır.
22
V. Mahkeme Kararları/Dökümanlar
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Download

01.02.2013 / 31.01.2014 Dönemi Faaliyet Raporu