T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 72047291/310/4283584
Konu: EBA Çizgi / 1. Karikatür Yarışması
29/09/2014
.............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : 25/09/2014 tarih ve 4215047 sayılı yazı.
Eğitimde FATİH Projesi kapsamında yürütülmekte olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
çalışmalarına kaynak teşkil edecek verilerin oluşturulması, öğretmen ve öğrencilerin bakış
açısıyla eğitimin görsel boyutunun ortaya çıkarılması, EBA’nın tanıtımında farkındalık
oluşturulması ve karikatür sanatının öğrenci ve öğretmenler arasında yaygınlaştırılmasının
sağlanması amacıyla, Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri ile orta okul
ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak "1. EBA Çizgi Karikatür Yarışması”
düzenlenmiştir.
"Öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenlenen "eğitim" konulu
yarışmaya ilişkin detaylar, ekteki şartnamede yer almaktadır.
Söz konusu yarışma etkinliğinin ilçeniz genelindeki tüm okul ve kurumlara ivedilikle
duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK :
1) Karikatür Yarışması Şartnamesi (6 sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Kaymakamlıklar
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok. Antakya
hatay.meb.gov.tr
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:Nurdan AKYILMAZ V.H.K.İ
Tel :0(326) 227 68 68-1063
Fax :0(326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
f173-d882-3f5b-b11a-44cekodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 37805372/310/4215047
Konu: EBA Çizgi / 1. Karikatür Yarışması
25/09/2014
……………VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Eğitimde FATİH Projesi kapsamında yürütülmekte olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
çalışmalarına kaynak teşkil edecek verilerin oluşturulması, öğretmen ve öğrencilerin bakış
açısıyla eğitimin görsel boyutunun ortaya çıkarılması, EBA’nın tanıtımında farkındalık
oluşturulması ve karikatür sanatının öğrenci ve öğretmenler arasında yaygınlaştırılmasının
sağlanması amacıyla, Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri ile orta okul
ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak "1. EBA Çizgi Karikatür Yarışması”
düzenlenmiştir.
"Öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenlenen "eğitim" konulu
yarışmaya ilişkin detaylar, ekteki şartnamede yer almaktadır.
Söz konusu yarışma etkinliğinin iliniz genelindeki tüm okul ve kurumlara ivedilikle
duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK:
1. Karikatür Yarışması Şartnamesi (6 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği: B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden50d6-c56b-349a-8283-ef39 kodu ile teyit edilebilir.
EBA Çİ)Gİ
1. EBA KARİKATÜR YARIŞMA“I ŞARTNAME“İ
1. YARIŞMANIN AMACI:
Ye ilik ve Eğiti Tek olojileri Ge el Müdürlüğü tarafı da düze le e u yarış a ile Türk Millî
Eğiti “iste i’ i ge el a aç ve te el ilkeleri doğrultusu da öğre ileri ve öğret e leri karikatür
sa atı a ola ilgileri i ö e çıkar ak ana fikrinden hareketle aşağıdaki a açlar hedeflenmektedir.
Yapıla dırı ı ir a layışla ye ide geliştirile

•
•
•
•
•
•
•
Öğreti
Progra ları na uygun olarak;
Eğiti e, çizgi i düşü e ve izaha dö üş esi diye ile eği iz karikatür gözüyle akıl ası ı
sağla ak ve ortaya çıka ak akış açıları ı ir eğiti çıktısı olarak kulla ak,
Fatih projesi ve Eğiti Bilişi Ağı’ ı ta ıtıl ası kapsa ı da farkı dalığı artır ak ve projeyi
ta ıt ak,
Ortaya çıka ürü leri EBA içeriği de yer vererek paylaşı a su ak,
Öğret e ve öğre ileri kişisel gelişi i e katkıda ulu ak, estetik duyu ve eğe ileri i
geliştir ek,
Karikatür sa atı ı gelişi i e katkıda ulu ak.
Duygu ve düşü eleri i görsel sa at çalış aları ara ılığı ile sergileye il eleri ve
çevredekilerle paylaş akta zevk ala il eleri içi orta sağla ak,
Ders dışı sa atsal etki liklerde ulu a alışka lığı ve zevki i oluş ası a katkı sağla ak,
Karikatür yarış asıyla; hoşgörü, aşkaları a saygı, ilgi i yaşa a aktarıl ası, ke di i ifade
et e, üretile leri gele ek kuşaklara aktarıl ası gi i kaza ı ları sağla ak
. HEDEF KİTLE: Yarış a öğret e ve öğre i ol ak üzere iki kategoride yapıla aktır.
Res i ve özel okullarda görev yapa tü öğret e ler.
Res i ve özel okulları orta ve lise kısı ları da öğre i göre tü öğre iler.
3. KONU : Eğiti
4. TEKNİK: Tek ik ser esttir. Yarış a ılar gele eksel yö te leri ya ı sıra dijital teknolojileri
kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarış aya katıla ilirler.
•
Yarış a şart a e ve katılı
5. KATILIM KOŞULLARI:
for u a www.eba.gov.tr adresi de ulaşıla ilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Millî Eğiti Baka lığı Yenilik ve Eğiti Tek olojileri Ge el Müdürlüğü ü koordi asyo u da
yapıla ak ola karikatür yarış ası a; res i ve özel okullarda görev yapa öğret e ve
öğre i göre ortaokul ve lise öğre ileri katıla ilir.
Yarış a ılar a ak irer adet karikatür ile aşvuru yapa ilirler.
Yarış aya katıla ak eserler, A oyutu da küçük, A oyutu da üyük ol a alıdır.
Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi
kullanmakta serbesttirler.
Yarış aya gö derile eserler oriji al ol alıdır. Eserleri alı tı ve/veya çalı tı ol ası da
doğa ile ek her türlü yasal soru luluklar eser sahi i e aittir.
Katılı ılar, daha ö e herha gi ir ulusal veya uluslararası yarış ada ödül, a siyo , özel
ödül ve sergile e al ış eserleriyle yarış aya katıla azlar,
aksi tespit edildiği takdirde eser sahi i ödülle diril iş olsa ile ödülü geri alı ır.
Katılı ı yarış aya ru uz ile katıla aktır. Ru uz çalış a ı arkası a, sağ üst köşeye
yazıla aktır.
Yarış a ıları katılı for u u eksiksiz doldur aları ve karikatürleri i katılı for u ile
birlikte so katılı tarihi de ö e elirtile adrese posta veya elde tesli et eleri
gerekmektedir.
Eserleri postada göre ile eği zararlarda kuru u uz soru lu değildir.
Üzeri de i za, isi ve işaret ola ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar
değerlendirme dışı tutulacaktır.
Millî Eğiti Te el Ka u u a ugayir, siyasi a açlara hiz et eden, sakı alı ve zararlı
ifadeler içere , ge el ahlak kuralları a uy aya , hakaret içere ve e a açla olursa olsu
fir a adı kulla ıla eserler yarış a dışı kala aktır.
YEĞİTEK çalışa ları ve biri i dere e yakı ları yarış aya katıla azlar.
Yarış aya katıla eserler, Ye ilik ve Eğiti Tek olojileri Ge el Müdürlüğü tarafı da
e a.gov.tr adresi üzeri de ticari olmayan a açlarla eğiti /ta ıtı v . faaliyetlerinde
kulla ıla ilir.
Yarış a ı, dere eye gire eseri kulla ı hakları ı Ye ilik ve Eğiti Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne verdiği i peşi e ka ul eder. Bu a ağlı olarak gerek Fikri ve “ı ai Haklar
Kanu u’ u, gerekse diğer ilgili evzuat gereği e yarış aya gö derdiği
eseri i /eserleri i çoğalt a, işle e, yay a, te sil, u u a ileti , faydala a v .
u u a arzda gerekli ilu u haklar içi Ye ilik ve Eğiti Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne izin/muvafakatna e verdiği i ka ul eder. Bu şekilde kulla ıla eserler için,
eser sahi i verdiği iz i so rada kesi likle geri al aya ağı ı ve eseri yukarıdaki şekilde
kulla ıl ası ı e et eye eği i veya u izi / uvafakat a e içi herhangi bir telif
hakkı veya addi, a evi talepte ulu aya ağı ı, gayri ka ili rü û ka ul, eya ve
taahhüt eder.
Bu yarış aya katıla lar yarış a koşulları ı ka ul et iş sayılırlar. Uygula a esasları da yer
almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğiti Tek olojileri Ge el Müdürlüğüne aittir.
7. YAPITLARIN TE“LİMİ
Yarış a ılar ö elikle iki harf ve dört raka da oluşa ir ru uz oluştura aklardır.
Ör ek AD
9)
Ru uz karikatürü arkası a sağ üst köşeye, katılı for u u ko ula ağı zarfı
üzeri e ve kargo paketi i üzeri e yazıla aktır.
Öğret e ve öğre iler eba.gov.tr adresinden indirecekleri kendileri ile ilgili katılı
for ları ı doldurup zarfa koyacak ve kapatıla zarf üzeri e sade e ru uzları yazıla aktır.
Zarf, yarış aya katıla ak eserle irlikte postada zarar gör eye ek şekilde
ambalajlanarak, zarfı üzeri e ÖĞRENCİ KATEGORİSİ veya ÖĞRETMEN KATEGORİSİ
ve katılı ı ı ru uzu yazılarak aşağıdaki adrese posta/kargo ile gö dere ek veya elde
teslim edecektir:
MEB.YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EBA Çİ)Gİ KARİKATÜR YARIŞMA“I Yarış a Ko itesi
Teknikokullar- Yenimahalle/Ankara
8 . DEĞERLENDİRME VE “EÇİCİ KURULUN ÇALIŞMA“I:


Yarış aya gö derile eserler Ye ilik ve Eğiti Tek olojileri Ge el Müdürlüğü tarafı da
oluşturula ak ir ö “eçi i Kurul tarafı da değerle dirile ektir.
Ye ilik ve Eğiti Tek olojileri Ge el Müdürlüğü ü görevle dirdiği oy hakkı ulu aya bir
gözle i “eçi i Kurul topla tıları da yer alır. Gözle i, yö te e ilişki soru ları
çözü le esi e katkıda ulu ur.
9.YARIŞMA JÜRİ“İ
Aşkı AYRANCIOĞLU
Eray Ö)BEK
“adık PALA
İs ail SERT
Emre YILMAZ
Karikatürist
Karikatürist
Karikatürist
Karikatürist
Karikatürist
A kara da yapıla ak ödül töre i e şehir dışı da katıla ak ödül kaza
ko akla a giderleri YEĞİTEK tarafı da karşıla a aktır.
ış yarış a ıları yol ve
9.ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Öğre i Kategorisi
Öğret en Kategorisi
.Biri ilik Ödülü
3.000 TL
.Biri ilik Ödülü
3.000 TL
.İki ilik Ödülü
2.000 TL
.İki ilik Ödülü
2.000 TL
. Üçü ülük Ödülü
1.000 TL
. Üçü ülük Ödülü
1.000 TL
“ergile
eye değer görüle
öğret e ve
öğre i karikatürü ir al ü de topla a aktır.
11. YARIŞMA TAKVİMİ:
•
•
•
Eserlerin Teslimi
Değerle dir e “o uçları ı Açıkla ası:
Ödül töre i eba.gov.tr adresi de duyurula aktır.
: 25 Eylül –
: 15 Kası
Bu yö et elikte elirtil eye diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğiti
Yarış a “ekreteryası:
Yarış a “ekreteri: Alpasla TURAN
e-mail : [email protected]
Telefon: 0312 296 94 00 / 95 77
Kası
2014
Baka lığı’ a aittir.
ÖĞRENCİLER İÇİN
"EBA Çİ)Gİ - . KARİKATÜR YARIŞMA“I
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
YARIŞMA KOMİTE“İ BAŞKANLIĞINA / ANKARA
Yarışmaya gönderdiğim karikatürün kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen
hiçbir yarışmada derece, ödül v.b. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında
sergilenmediğini, Karikatürümün Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her
türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini
ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.
RUMUZ
ADI:
SOYADI:
OKULU:
E-POSTA:
CEP TELEFONU:
ADRES:
İL:
Yarış a Şart a esi i okudu
ve ütü koşulları ka ul ediyoru .
TARİH / İM)A: ................................................................................................
ÖĞRETMENLER İÇİN
"EBA Çİ)Gİ - . KARİKATÜR YARIŞMA“I
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
YARIŞMA KOMİTE“İ BAŞKANLIĞINA / ANKARA
Yarışmaya gönderdiğim Karikatürün kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen
hiçbir yarışmada derece, ödül v.b. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında
sergilenmediğini, Karikatürümün Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her
türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini
ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.
RUMUZ
ADI:
SOYADI:
OKULU:
E-POSTA:
CEP TELEFONU:
ADRES:
İL:
Yarış a Şart a esi i okudu
ve ütü koşulları ka ul ediyoru .
TARİH / İM)A: ................................................................................................
Download

EBA Çizgi/ 1. Karikatür Yarışması - yayladağı ilçe millî eğitim