Deri Ürünleri ve Ayakkabı
Sektörü Açısından
RUSYA
FEDERASYONU
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ
ŞUBAT 2014
Deri Ürünleri ve Ayakkabı
Sektörü Açısından
RUSYA FEDERASYONU
İÇİNDEKİLER
I. RUSYA FEDERASYONU HAKKINDA GENEL BİLGİLER ............................. 1
Giriş ................................................................................................................ 1
Temel Ekonomik Göstergeler ......................................................................... 2
Ekonomi ......................................................................................................... 3
Ekonomide Güncel Gelişmeler ....................................................................... 4
Rusya Pazar Yapısı ve Tüketim Özellikleri .................................................... 4
Marka Bilinci ............................................................................................... 4
Dağıtım Kanalları ........................................................................................ 5
Tüketici Davranışları ................................................................................... 7
Rusya Deri ve Deri Ürünleri Perakende Pazarı .............................................. 8
Lojistik ve Altyapı .......................................................................................... 10
Rusya İş Kültürünün Temel Noktaları .......................................................... 12
Çalışma Uygulamaları .............................................................................. 12
İş İlişkileri .................................................................................................. 12
İş Uygulamaları......................................................................................... 12
İhracatçılar için Pratik Bilgiler ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ....... 13
II. RUSYA FEDERASYONU DIŞ TİCARETİ ................................................... 14
Yıllar İtibariyle Genel İhracat ve İthalat ........................................................ 14
En Çok İhraç Edilen Ürünler ......................................................................... 15
En Çok İthal Edilen Ürünler .......................................................................... 15
En Çok İhracat Yapılan Ülkeler .................................................................... 16
En Çok İthalat Yapılan Ülkeler ..................................................................... 17
III. RUSYA’NIN DIŞ TİCARETİNDE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNİN YERİ .... 19
Başlıca Deri Ürünleri İhracatçısı Ülkeler İçinde Rusya’nın Yeri ................... 19
Başlıca Deri Ürünleri İthalatçısı Ülkeler İçinde Rusya’nın Yeri ..................... 20
IV. RUSYA’NIN DERİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ ........................................... 21
Rusya’nın İthal Ettiği Deri Ürünleri ............................................................... 21
Rusya’nın Deri ve Deri Ürünleri İthal Ettiği Ülkeler ....................................... 23
Rusya’nın En Fazla Ham Deri İthal Ettiği Ülkeler ......................................... 24
Rusya’nın En Fazla Yarı İşlenmiş/ Bitmiş Deri ve İşlenmiş Kürk İthal Ettiği
Ülkeler .......................................................................................................... 25
Rusya’nın En Fazla Deri Giyim ve Kürk Giyim İthal Ettiği Ülkeler ................ 26
Rusya’nın En Fazla Saraciye Ürünleri İthal Ettiği Ülkeler ............................ 27
Rusya’nın En Fazla Ayakkabı İthal Ettiği Ülkeler ......................................... 27
V. TÜRKİYE – RUSYA FEDERASYONU DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ.............. 29
Türkiye - Rusya Federasyonu Genel Dış Ticareti ...................................... 29
Türkiye – Rusya Federasyonu Deri ve Deri Ürünleri Dış Ticareti .............. 33
Türkiye’nin Deri ve Deri Mamulleri Ticaretinde Rusya Federasyonu’nın Yeri
...................................................................................................................... 38
VI. FAYDALI İRTİBAT BİLGİLERİ ................................................................... 41
VII. YARARLANILAN KAYNAKLAR ................................................................ 42
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
ii
Deri Ürünleri ve Ayakkabı
Sektörü Açısından
RUSYA FEDERASYONU
I. RUSYA FEDERASYONU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Giriş
Rusya Federasyonu Türkiye’nin yakın komşularından biridir. Ülke,
Karadeniz ve Hazar Denizi’nden Bering Boğazı’na ve Japonya’ya kadar olan
17 milyon kilometre karelik bir coğrafya üzerine yayılmıştır. Rusya
Federasyonu, yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesi durumunda olup,
kuzey yarım kürede 11 saatlik zaman farkına sahip bir coğrafyada
bulunmaktadır. Bu geniş coğrafyada çeşitli yer altı ve yer üstü zenginlikleri
bulunmaktadır. Zenginliklerin başında doğal gaz, petrol ve kömür olmak üzere
enerji kaynakları ile çeşitli madenler gelmektedir.
Rusya Federasyonu’nda çeşitli ırk, din ve etnik kimliklere mensup 140
milyon civarında bir nüfus mevcuttur. Nüfusun %73 gibi yüksek bir oranı
şehirlerde yaşamaktadır. Rusya, eğitim düzeyi oldukça yüksek olan ülkelerden
biri olarak bilinmektedir. Nüfus anlamında tek bir dezavantajı vardır; o da,
nüfus artış hızının negatif olması dolayısıyla, azalan ve yaşlanan bir nüfus
yapısı ile karşı karşıya olmasıdır.
Demografik gelişmesi, negatif yönde bir trend sergilemesine rağmen,
giderek zenginleşen ve genişleyen orta sınıfı ve tüketici alışkanlıkları yönüyle
Batılılaşan bu pazarın gelecekte daha da önemli hale geleceği bir gerçektir.
142 milyon nüfusu ile Rusya’da yaklaşık 76 milyon kadın ve 66 milyon erkek
nüfusu bulunmaktadır. Yaş grubuna göre ise, 0-14 yaş arası nüfus 20
milyonun altındayken, 15-64 yaş arası 100 milyon, 65 yaş ve üzeri nüfus ise
20 milyonu aşmıştır. Yıllardır nüfusta görülen düşüş eğilimi nedeniyle, genç
nüfus sayısı azalmaktadır. Bunun sonucu olarak da hem iş gücüne katılan
nüfus azalmakta, hem de gelecekte sosyal güvenlik sisteminin
sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürmektedir. Dünya hazırgiyim tüketiminin büyük
bir kısmını gerçekleştiren bayan nüfusun ülkede fazla olması da, pazarın
geleceği ve önemi açısından dikkate alınması gereken belirleyici bir faktördür.
Rusya Federasyonu’nun büyük ticaret merkezleri başta iki büyük kent
olan Moskova (13 milyon nüfus) ve Petersburg (5,1 milyon) olmak üzere
nüfusu bir milyonu aşan 13 şehirdir. İki büyük kentin yanında Novograd (1,5
milyon), Novoribirsk (1,5 milyon), Yekaterinburg (1,4 milyon) Omsk (1,2
milyon), Kazan, Nizny, Perm, Samara, Ufa ve Chelyabinsk diğer önemli ticaret
merkezleridir. Orta sınıfın büyük bir kısmı Moskova ve Petersburg’da
yerleşiktir. Son yıllarda Rusya Federasyonu’nda harcanabilir gelir ve tüketimin
artması sonucunda hazırgiyim ve deri ürünleri pazarındaki büyüme de devam
etmektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
1
Temel Ekonomik Göstergeler
Başkenti
Moskova
Başlıca Kentler
St. Petersburg, Novosibirsk, Omsk
Yüzölçümü
17.075.400 km²
Nüfusu
142,8 milyon (2013 tahmini)
Nüfus Yapısı
0-14 Yaş: % 16
15-64 Yaş: % 71
65 ve üstü: % 13
Para Birimi
Ruble
Kişi Başı GSYİH (s.a.p.)
17.800 bin $ (2013 tahmini)
GSYİH Artış Oranı
% 1,3 (2013 tahmini)
Sektörlere Göre GSMH
Tarım % 4
Sanayi % 36
Hizmet % 60
Yıllık İhracat
524,6 milyar dolar (2012)
Yıllık İthalat
316 milyar dolar (2012)
Başlıca İhracat Ürünleri
Petrol, doğal gaz, makine ve
ekipman, demir-çelik.
Başlıca İthalat Ürünleri
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Makine ve ekipman, taşıt araçları,
gıda, hazırgiyim, demir-çelik,
kimyasal ürünler.
2
Ekonomi
1989 yılı sonunda Berlin Duvarı’nın yıkılması ve sosyalist sistemin
çöküşe geçmesi ile birlikte, Rusya Federasyonu piyasa ekonomisine
yönelmiştir. Kendi içinde önemli direnişlerle karşılaşmasına ve zaman zaman
reformların yavaşladığına dair şikayetlere rağmen, aradan geçen yıllarda
piyasa ekonomisi alanında büyük mesafeler kaydedilmiştir.
Son yıllarda dünya hammadde ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışlar,
Rusya Federasyonu’nun ekonomik ve sosyal gelişmesine büyük bir katkı
sağlamıştır. Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) artmaktadır. Buna
bağlı olarak kişi başına harcanabilir gelir, reel ücretler ve tüketim de hızla
artmaktadır. Öte yandan, ülkede bir çok alanda yapılan iç üretim kalite ve
miktar olarak genel tüketimi karşılayamadığı için, ithalat hızlı bir şekilde
artmaktadır.
Rus hükümeti, ülkenin doğal kaynak ihraç ederek gelişmesini
sürdüremeyeceğinin bilincinde olarak, sanayileşme politikaları oluşturmaya
gayret etmektedir. Öncelikle yurt içindeki talebin karşılanması, akabinde ise
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve diğer ülkelere yönelik ihracatın
artırılması amacına dönük olarak üretim yapacak sanayi tesisleri için yabancı
sermaye dahil çeşitli unsurları harekete geçirme gayretindedir.
Gümrüklerde yaşanan sorunlar ve yüksek vergiler, iç piyasadaki talebi
karşılamak üzere yerli üretimi teşvik eder mahiyettedir. Talep, ekonomik
gelişmeye paralel olarak canlılığını korumakta ve üretimi yönlendirmektedir.
İstatistiki anlamda Rusya Federasyonu hala “geçiş ekonomisi” özelliğini
korumaktadır. Hem Rusya Federasyonu’nda, hem de Rusya Federasyonu ile
ticari ilişkisi olan ülkelerin bir çoğunda kayıt dışı işlemlerin yaygın olmasından
dolayı özellikle tüketim mallarının ithalat istatistiklerinin gerçek rakamların
oldukça altında olduğu bilinmektedir. Bu konuya paralel diğer bir bilgi de,
Rusya Federal İstatistik Servisi verilerine göre ülkede kayıt dışı ekonominin
gayri safi milli hasılanın %16'lık kısmına çıkmış olmasıdır. Üstelik, bu değerlere
yasal olmayan uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer aktiviteler dahil değildir. Federal
İstatistik Servisi'ne göre, kayıt dışı ekonomi alanına kendi tüketimi için yapılan
üretimler, resmi olmayan ve kayıt dışı ücretler de dahildir. Öte yandan, kayıt
dışı ekonomide istihdam olunan nüfusun toplam aktif çalışabilir nüfusun %1718'ine ulaştığı ve bunun da 13 milyon nüfusa denk geldiği de
vurgulanmaktadır.
Öte yandan, son yıllarda Rusya'da ortalama gelirde ciddi artışlar
olmasına rağmen, gelir artışı halk arasında adil bir şekilde dağılmamaktadır.
Bu çerçevede, ülke genelinde gelir dağılımdaki adaletsizlik her geçen gün
etkisini daha fazla gösterirken, ülkede son 20 yılda yapılan reformlar
sonucunda en zenginlerin servetini ikiye katladığı, en yoksul grubun ise 1,5 kat
daha fakirleştiği belirtilmektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
3
Ekonomide Güncel Gelişmeler
İhracat sektörlerimizin en önemli pazarlarından Rusya ekonomisinin
2012 yılı genelinde büyüme oranı %3,4 olarak açıklanırken, 2013 yılında ise
ekonominin ancak %1,3 oranında büyüdüğü tahmin edilmektedir.
Rusya ekonomisinin en önemli sorunları arasında düşük güven ve zayıf
yatırım ortamı, azalan iç tüketim ve düşen sanayi üretimi görülmektedir.
Rusya ekonomisinin 2014 yılı genelinde ise %2,2 oranında büyümesi
öngörülmektedir.
Rusya’da perakende satışlarda 2013 yılının ilk aylarında başlayan ivme
kaybı devam etmektedir. Ülke genelinde perakende satışlar Ekim ayında
geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artarken, Kasım ayında kısmen
hızlanarak %4,5 artış göstermiştir.
Ülke genelinde enflasyon ise artmaya devam ederek 2013 yılı sonunda
yıllık %6’nın üstünde kaydedilmiştir.
Rusya genelinde resmi işsizlik oranının %6 düzeylerinde olduğu
kaydedilirken, 2014 yılında işsizlik oranınında düşüş öngörülmemektedir.
Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve kamu harcamalarındaki artış
nedeniyle Rusya’nın cari fazlasının 2014 yılında gerilemesi beklenmektedir.
Hazır giyim, deri ve tekstil ürünleri ihracatımız açısından önemli bir
pazar olan Rusya ekonomisinde 2014 yılında iç pazardaki canlılığın kısmen
devam etmesi beklenirken, olası bir küresel ekonomik krizde petrol fiyatlarının
düşmesi durumunda gelirlerinin büyük bölümü petrole bağlı olan Rusya
ekonomisinin orta ve uzun vadede düşük de olsa sıkıntıya girme olasılığı da
mevcuttur. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin’in de derinleşen küresel
ekonomik krizin petrol ihracatçısı Rusya’yı 2014 yılında daha çok
etkileyebileceğini vurgulayarak ekonomi yönetiminden gerekli tedbirleri
almasını istediği belirtilmektedir.
Rusya Pazar Yapısı ve Tüketim Özellikleri
Marka Bilinci
1998 krizi sonrası toparlanan ve özellikle son dönemde yüksek büyüme
oranı yakalayan Rus ekonomisinin başarısı, tüketim alanında da sonuçlarını
göstermektedir. Özellikle son yıllarda hızla artan petrol ve doğal gaz fiyatları
dolayısıyla bu iki ürünün ihracatından gittikçe artan oranda gelir elde eden Rus
ekonomisinde, reel ücretler ve tüketim harcamaları artışı yıllık GSMH artışının
çok üzerinde seyretmektedir. Ekonomik büyümeyle paralel olarak yükselen
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
4
reel ücretler, tüketim harcamalarını doğrudan etkilediğinden, iç tüketim artışı
da eskiye göre kıyaslanmayacak düzeyde artmış durumdadır.
Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere, büyük şehirler ve
yerleşim alanları, sayıları gittikçe artan alışveriş merkezleri ve çoğunlukla
yabancı marka ürünler satan lüks tüketim mağazalarına ev sahipliği yaparken,
bütün bu gelişmeler yeni Rusya’da gittikçe zenginleşen ve güçlenen orta sınıfa
işaret etmektedir.
Hızla artan zenginlik, orta ve üst kesimin tüketim alışkanlıklarını ve
moda trendleri de değiştirmektedir. Şehirlerin ana caddeleri bir yandan
McDonalds, Starbucks, kapuçino barlar gibi Batı tarzı tüketim sembolleriyle
dolarken, Adidas, Benetton, Diesel, Mango gibi uluslararası moda, giyim ve
spor markaları da orta ve üst kesim tüketiciye hitap etmek adına çoktan
alışveriş merkezleri ve mağazalarda yerlerini almış bulunmaktadırlar.
Dünya markaları Moskova'daki yerini aldıkça, Rus tüketiciler daha da
bilinçlenmiş ve seçici hale gelmiştir. Özellikle, orta ve üst tüketici segmenti,
daha rasyonel bir marka-kalite-fiyat dengesine sahiptir. Öte yandan, rasyonel
tüketici tercihinin yanı sıra, giderek yaygınlaşmaya başlayan yeni bir eğilim de
genç nesil arasındaki marka özentisidir. Giderek artan kaliteli ürün
beklentisinin yanı sıra Rusya pazarı, marka özentisinin de dikkate alınması
gereken bir pazardır.
Rusya'da periyodik olarak yayınlanan 'The Russian Fashion Retail
Market' adlı bülteninde yeralan bir habere göre, Rus tüketicisi, özellikle son
yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle, satın aldığı giyim ürünlerine ödediği
paranın karşılığında ürünün kalitesi ve imajının yanı sıra özellikle menşesi ve
nerede üretildiği konusunda daha da hassas hale gelmiştir. Doğu Avrupa veya
Asya menşeli ürünlere yüksek fiyatlar ödemek istemeyen Rus tüketicisinin,
konu Rusya menşeli fakat İtalyan veya Alman isimleri taşıyan yerli ürünlere
gelince kafası karışmaktadır. Moskova'da yaşayan tüketiciler giyim ürünleri
satın alırken nerede üretildiğinden çok imaj ve kalite konusuna odaklanırken,
Rusya'nın diğer bölgelerinde ise tüketiciler klasik anlayışla marka ve imajdan
önce malın nerede üretildiği noktasına daha çok önem vermektedirler.
Dağıtım Kanalları
Rusya’da ulaşım ve dağıtım kanallarının yeterince gelişmemiş olduğu
görülmektedir. Ancak son zamanlarda ciddi gelişme kaydedilmektedir. Ülkenin
coğrafi büyüklüğü ve nüfusun belirli merkezlerde yoğunlaşması malların
dağıtımı bakımından Moskova ve St. Petersburg’un başlıca dağıtım merkezleri
olması sonucunu doğurmuştur. Özellikle Moskova ve St. Petersburg başta
olmak üzere büyük şehirlerde son bir kaç yıldır iyi organize olmuş dağıtım
kanalları oluşmaya başlamıştır. Bu kanallar Güney Rusya, Volga Bölgesi
Sibirya ve Rusya’nın doğu bölgelerine doğru gelişerek yayılmaktadır. Büyük
perakende zincirleri de halen ülkenin batısındaki büyük şehirlerde
konumlanmıştır. Dağıtım zincirinde gelişmiş ekonomilerde tek olması gereken
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
5
toptan satış kanalında birbirine mal transfer eden birden fazla toptancı (ara
toptancılar) bulunmaktadır. Alışveriş merkezleri büyük şehirlerde hızla
yayılmaktadır. St. Petersburg ülkeye batıdan Vladivostok ise doğudan giren
mallar için kapı vazifesi görmektedir.
1990’lı yılların başından itibaren serbest piyasa sistemine geçen
Rusya’da, ekonomi sürdürülebilir bir büyüme içine girmiş ve aynı zamanda
siyasi istikrar sağlanmıştır. Buna paralel olarak orta sınıf giderek artmış ve
güçlenmiştir. Genel olarak yaşam standartlarının yükselmesi ve orta sınıfın
artması sadece tüketimi değil aynı zamanda ülkede kaliteli ürünlere olan talebi
arttırmakla kalmamış, Batı tarzı alışveriş kültürünün yaygınlaşmasına da
neden olmuştur. Buna ek olarak, bankacılık sisteminin güvenilir olmaması
nedeniyle, Ruslar daha çok harcamaya ve az yatırıma yönelmişlerdir
Ülkede, S.S.C.B. döneminden kalma merkezi ekonomi modeli ve ticari
düzenlemeler nedeniyle düzensiz ve verimli olmayan bir dağıtım kanalları
yapısı mevcuttu. Fakat serbest piyasa ekonomisine geçiş ve Batı tarzı tüketim
kültürünün yayılması sonucu, son yıllarda ülkede serbest piyasa koşullarına
uygun bir dağıtım sistemi gelişmektedir. Toptancılık, büyük ticaret merkezleri,
zincir mağazaları, hipermarketlerin gelişmesi ve büyük şehirlerde ticaretin
canlanması sonucu, bu yapıların bütün ülke çapına yayılmaya başlamasına
paralel bir dağıtım sistemi gelişmektedir.
Yukarıda sayılan faktörlerle birlikte perakendecilik alanına yapılan
yatırımlar dolayısıyla, son yıllarda pazarın ticaret hacmi yüksek oranlarda
büyüme göstermiştir. Uzmanlara göre, GSYİH’daki büyümenin motoru petrol
fiyatlarındaki artış ve perakende sektöründeki büyüme olmuştur.
Ülkede ilk hipermarket 1997 yılında açılmıştır. Bugün yerli ve yabancı
irili ufaklı bir dizi zincir mağazalar ve hipermarketler açılmıştır. Bunların
%80’inden fazlası Moskova ve çevresinde bulunmaktadır. 2005 yılından
itibaren perakendecilik sektörü diğer bölgelere de yayılmaya başlamıştır. Bu
bölgelerin başında, nüfusu bir milyonu aşan kentler gelmektedir.
Rusya’da harcanabilir gelirin artması sonucu, yabancı yatırımcılar
Moskova ve Petersburg dışına da yayılmaya başlamışlardır. Perakendecilik
ağının gelişmesi, beraberinde lojistik sektörünün gelişimini de getirmiştir.
Modern alışveriş merkezlerinin Moskova ve Petersburg dışındaki bölgelere de
yayılması,
bölgelerarası
dağıtım
kanallarının
gelişmesine
zemin
hazırlamaktadır.
Perakendecilik sektörünün yoğunlaştığı iki federal kent olan Moskova ve
Petersburg, aynı zamanda ülkenin iki büyük kenti ve iki büyük pazarıdır. Bu iki
büyük kent, ülkenin orta sınıf ve perakendecilik sektörünün %80’inden
fazlasına sahiptir. Moskova’nın payı Petersburg’la kıyaslanmayacak kadar
büyüktür.
AC Nielsen tarafından Rus tüketicisinin alışkanlıkları ve Rusya’daki
perakende trendlerini araştırmak üzere Moskova ve St. Peterburg şehirlerinde
İTKİB Genel Sekreterliği
6
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
yapılan “Shopper Trends” adlı araştırma önemli tespitlerde bulunmaktadır.
Araştırma, Rusya’da modern perakendenin ivme kazanmakta olduğunu, ancak
diğer gelişmiş pazarlar ile karşılaştırıldığında başarı kazanabilmesi için daha
çok gelişmeye ihtiyacı olduğuna işaret emektedir. ACNielsen’in araştırma
öncesi çokuluslu ve yerel perakendeciler ile yaptığı anketlere göre Rusya
perakende sektörünün karşılaştığı en önemli sorunların başında verimli tedarik
zinciri (efficient supply chain), stok ve kategori yönetimi, pazara “private label”
ürünlerin tanıtılması ve müşteri bağlılığının desteklenmesi konuları
gelmektedir. Rus üretici ve perakendecilerin özellikle, farklı markaların satışları
yerine ürün kategorilerinin satışını öngören “kategori yönetimi” gibi gelişmiş
piyasa araçlarının daha çok farkına varmaya başladıkları tespit edilmiştir.
Tüketici Davranışları
Rusya Federasyonu’ndaki tüketici davranışları, dünyanın herhangi bir
ülkesinde yaşayan tüketicinin davranış kalıplarından genel olarak bir farklılık
göstermez. Bireysel davranış dikkate alındığında, gelirine göre tasarruf eğilimi
yüksek olmayıp, tüketim eğilimi yüksektir. Rusya için yeni olan, reklamların
tüketici üzerindeki etkisinin yüksek olmasıdır. Tanıtım ve reklam tüketici
tercihlerini
değiştirebilirken,
promosyonlar,
satışlar
üzerinde
etkili
olabilmektedir.
Rus tüketicisinin öncelikle dikkate aldığı unsurlar, fiyat ve kalitedir.
Tüketim mallarına olan talep ise yüksektir. Gelir dağılımı düşük olan kesimler
öncelikle ihtiyaç karşılama yönünde hareket etmektedir. Ancak, zaman
içerisinde çok çeşitli ithal tüketim malı ülkeye girdiğinden kalite kriteri ön plana
çıkmıştır. Gelişmiş ülke ürünlerine yoğun bir ilgi mevcuttur. Menşe ülke mal
tercihinde etkili olmaktadır ve ne yazık ki, Türk menşeli ürünler hakkında, bavul
ticaretinin etkisiyle olumsuz bir imaj bulunmaktadır. Ancak, son dönemlerde bu
pazara yönelen kaliteli Türk ürünleri bu imajı düzeltmekte etkili olmaktadır.
Temel pazarlama yöntemleri bu ülkede yeni yeni yayılmaktadır.
Alışverişlerde tüketici tarafından kullanılan ödeme şekli nakit ödemedir.
Pazarlama stratejilerinde, Rus vatandaşının, yıllar boyu dünyada süper güç
olmuş bir ülkenin bireyi olduğu dikkate alınmalıdır. Rusya’nın değişik etnik
gruplardan oluşan bir nüfusu barındıran çok geniş bir ülke olduğu dikkate
alınarak, tüketici zevk ve tercihlerinde de bu durum göz ardı edilmemelidir.
Rusya Federasyonu’nun nüfus yapısı, gelişmiş ülkeler gibi azalan bir
trend izlemektedir. Ülke nüfusu aynı zamanda şehirleşen, zenginleşen ve
harcayan bir eğilim göstermektedir. Tüketim alışkanlıkları açısından da gittikçe
Batı toplumuna benzemektedir. Büyük alışveriş merkezleri ve süpermarketler
başta Moskova ve Petersburg olmak üzere diğer büyük şehirlerde de alış
verişin merkezi olma yolundadır. Orta sınıfın toplam tüketimdeki payı gittikçe
artmakta ve yüksek kalite ile markalı ürünlere talep günden güne artmaktadır.
Moskova’da bulunan Sosyal Politikalar Enstitüsü’nün yaptığı bir
çalışmaya göre, Rus halkının %1’ini en zengin elit kesim oluştururken, diğer
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
7
uçta %10’luk bir kesim en fakir grubu oluşturmaktadır. Nüfusun %20’sini orta
ve üst-orta gelir grubu olarak adlandırabileceğimiz bir kesim oluştururken,
kalan %70 ise alt-orta gelir grubuna giren çoğunluk olarak
değerlendirilmektedir. Bu oranlar 1998 krizi sonrası dönemde de çok farklı
değildi, ama aradan geçen sürede %20’yi oluşturan orta ve üst-orta gelir grup
daha da zenginleşmiştir, zira bu kesim çoğunlukla petrol, doğal gaz ve
bankacılık gibi Rusya’nın en hızlı büyüyen sektörlerinde çalışmaktadır.
Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, Rus toplumunun yaklaşık %60’ı
ucuzluk mağazalarından tekstil ve hazırgiyim satın almaktadır. Toplumun
büyük bir kısmı düşük kalite satan semt pazarlarından tekstil, konfeksiyon ve
tüketim ürünleri almaktadır. Aynı zamanda, Rusya’da orta sınıf gelişmeye
devam etmektedir. Bu da, beraberinde yüksek katma değerli ürünlere talebi
arttırmaktadır.
Toplumun yaklaşık %15’i yüksek kaliteli ve markalı ürün kullanmaktadır.
Rusya’da yüksek katma değerli yüketim ürünleri pazarında en önemli ülkeler
İtalya, Almanya, Polonya, Finlandiya ve İspanya’dır. Düşük katma değerli
ürünler ise Türkiye, Çin, Pakistan, Hindistan ve Tayvan’dan tedarik
edilmektedir. Yerli markalar da son yıllarda gelişmektedir. Fakat yerli üreticiler
marka için daha çok yabancı kelimeler kullanmaktadır. Çünkü, Rusya
pazarında tüketiciler yabancı marka ve kaliteye daha fazla güven duymaktadır.
Rusya’da taklit markalar oldukça fazladır.
Rusya Deri ve Deri Ürünleri Perakende Pazarı
Rusya, Türk deri ve deri ürünleri sektörünün en önemli pazarı olmasının
yanısıra, dünyanın en önemli deri ve deri ürünleri pazarları arasında da üst
sıralarda yeralmaktadır. 142 milyonu aşan nüfusu ve alım gücü gün geçtikçe
artan orta ve üst sınıf tüketicisiyle Rusya, Türkiye'nin yanısıra diğer önemli deri
ürünleri tedarikçileri için de cazip bir pazardır.
Başta deri giyim, kürk giyim ve ayakkabı olmak üzere dünyanın önemli
deri ürünleri pazarlarından biri olan Rusya'da, yerli üretim iç tüketim için son
derece
yetersiz
kaldığından,
ülkedeki
talepler
ancak
ithalatla
karşılanabilmektedir. Bu ülkenin özellikle deri ve kürk giyim talebi iklim
nedeniyle zorunlu bir ihtiyaç ve trendlere göre belirlenmektedir. Bu nedenle
Rusya deri ve kürk giyimde her zaman potansiyel alıcı pozisyonunu
korumaktadır.
Öte yandan, Rusya'nın her zaman önemli bir deri ürünleri pazarı
olmasının diğer bir nedeni de deri ve kürk giyimin ülke genelinde lüks ve
zenginliği yansıtıyor olmasıdır. Zaten genel olarak gösteriş meraklısı olan
Ruslar, son dönemde zenginleşen yeni orta ve zengin sınıf başta olmak üzere,
kaliteli deri-kürk giyim ve ayakkabı-çizme türü deri ürünlerine büyük ilgi
göstermektedirler.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
8
Bu çerçevede, Rusya giyim ve ayakkabı pazarının 2011 yılında 60
milyar doları geçtiği kaydedilmektedir. Aynı dönemde ülke genelinde toplam
perakende satışlarının ise 600 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilirken, giyim
ve ayakkabı ürün grubu, gıdadan sonra en önemli perakende satış kalemidir.
2011 yılında 60 milyar doları geçtiği hesaplanan toplam giyim ve ayakkabı
pazarının yaklaşık %32'sinin ayakkabı ürünlerinden oluştuğu öngörülmektedir
ki bu rakam da 19 milyar doları geçmektedir.
Öte yandan, Rusya toplam giyim ve ayakkabı pazarının 2013 yılında 75
milyar dolara ulaşması beklenirken, çocuk giyim ve ayakkabı satışlarının da
sözkonusu artış için itici güç olacağı öngörülmektedir. Geçtiğimiz küresel
ekonomik krizde Rusya çapında düşen giyim ve ayakkabı satışlarının 20102012 döneminde toparlandığı ve kriz nedeniyle düşen ortalama tüketim kalite
seviyesinin de tekrar yükselişe geçtiği, ucuz-düşük kalite ürünlerden çok ortaüst fiyat segmentinde yeralan kaliteli ürünlerin tekrar revaçta olduğu
belirtilmektedir.
Rusya deri ve deri ürünleri pazarının önemli bölümünü oluşturan ve Türk
ihracat sektörünün en önemli pazarları arasında en başta yer alan Rusya
ayakkabı pazarında ise yıllık tüketimin 420 milyon çift seviyesini aştığı
belirtilmektedir. Kişi başı yıllık ayakkabı tüketiminin 3 çift olduğu Rusya
ayakkabı pazarı, yıllık 2.25 çift olan dünya ortalamasının çok üzerinde bir
seviyede bulunmaktadır. Tüketim hacmi anlamında hızla büyüyen Rusya
ayakkabı pazarının asıl önemli özelliği ise tüketicilerin kaliteli ayakkabı ürünleri
için yüksek bedelleri ödemekten kaçınmıyor olmasıdır.
Moskova, fiyat ve miktar bakımından, ve ayrıca, faaliyet gösteren
mağazaların sayısı ve söz konusu mağazaların pazara girme hızı bakımından
giyim ve ayakkabı perakende ticaretinde liderliğini korumaktadır. Bu alanda
Rusya’nın başkenti dünyanın çoğu kentlerini geçmektedir. Moskova’nın
payının tüm pazarın %40’ı olduğu tahmin edilmektedir. Bir diğer lider de %17
ile St. Petersburg’dur. Uzmanların görüşüne göre, birkaç yıl içerisinde
Moskova giyim ve ayakkabı pazarının doygunluk noktasına gelmesi
beklenmektedir ve buna bağlı olarak, perakendecilerin Rusya’nın yüksek
tüketim seviyesine sahip diğer bölgelerine girmesi özellikle karlı olacaktır.
Pazarın en önemli sorunlarından birisi, ürünlerin yüksek fiyatıdır. Modayı
sıkı bir şekilde takip edenler, Moskova’ya ve taşraya göre aynı eşyanın iki katı
kadar daha ucuz fiyatla Paris’te alınabildiğini bilmektedirler. Böylece, başkent
Moskova sadece moda ile değil ürünlerin fiyatı ile de dikkat çekmektedir.
Bunun en büyük nedeni, moda mağazaların toplandığı Moskova’nın
merkezinde kiralık mağaza ve dükkan sayısının yeterli olmamasıdır.
Öte yandan, Rusya ve Doğu Avrupa'da hazırgiyim, deri ürünleri ve
ayakkabı sektörlerinde meydana gelen gelişmelerle ilgili düzenli olarak
yayınlanan Textiles Eastern Europe adlı derginin Şubat 2011 sayısında
yeralan bir yazıda, Rusya Resmi İstatistik Kurumu Rosstat tarafından yapılan
bir açıklamaya göre, Rusya genelinde satılan giyim eşyası ve ayakkabı
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
9
ürünlerinin yaklaşık yarısının semt pazarları ve açık hava pazarlarında satıldığı
belirtilmektedir.
Rus tüketicilerinin açık hava pazarları ve semt pazarlarını ana cadde ve
AVM'lerde yeralan marka mağazalarına tercih etmelerinin en büyük nedeni ise
aradaki büyük fiyat farkı olarak açıklanmaktadır. Açık hava pazarları ile semt
pazarlarında giyim eşyası ve ayakkabı ürünlerinin ucuza satılmasının en büyük
nedeni ise çok büyük bölümünün ünlü markaların taklit ürünleri olmasından
ileri gelmektedir. Uzmanlar bu durumun kalıcı olmadığını, piyasa yerine
oturdukça zamanla giyim tüketiminin açık hava ve semt pazarlarından daha
çok ana cadde ve AVM'lerde yeralan kayıtiçi mağazalara kayacağını
belirtmektedirler.
Rusya deri ve kürk ürünleri pazarında meydana gelen diğer önemli bir
güncel gelişme de Türk deri ürünlerine büyük rağbet gösteren Rus tüketicisinin
son dönemde lüks sembolü olarak gördüğü vizon ve tilki gibi ürünlere
yönelmesi olmaktadır. Öte yandan, Türk deri ve kürk sektörü av hayvanları
kürklerinde ağır ÖTV ve KDV yükleriyle boğuşurken, devletten teşvik alan ve
vergi yükü olmayan Uzakdoğulu firmalar üst kalite üretim yapmamalarına
rağmen fiyat avantajıyla Rus vizon ve tilki pazarını işgal etmiş bulunmaktalar.
‘Kuzu kürkü’nde Rus pazarına tamamen hakim olmasına rağmen haksız
rekabet yüzünden vizon ve tilki kürklerinde dezavantajlı duruma düşen Türk
ihracatçılarının Rusya’daki pazar paylarının gerilemesinden endişe
edilmektedir.
Lojistik ve Altyapı
Rusya Federasyonu yaklaşık 17 milyon km2 yüzölçümü ve 142
milyonluk nüfusuyla tüm ürün grupları için önemli ve büyük bir pazar
konumundadır.
Ülkenin geniş bir coğrafyaya yayılması lojistik sorunlarını da gündeme
getirmekte ve tüketim merkezlerine yakın yerlerdeki yatırımları cezbetmektedir.
Moskova, St. Petersburg ve Rostov Bölgesi üretim ve dağıtım kanallarına
yönelik yatırımların arttığı bölgeler olarak ön plana çıkmaktadır.
İstatistiklerdeki büyüklüklerden Rusya Federasyonu’nun ulaşım
altyapısının geliştiği izlenimi edinilse de, mevcut alt ve üst yapıların eski ve
demode oldukları ve coğrafyanın genişliği dikkate alındığında ulaşım
altyapısına önemli yatırımlar yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Ülkenin çok geniş bir coğrafya üzerinde olması nedeniyle, ulaşım
özellikle demiryolu ağları ile sağlanmış durumdadır. Havayolu ulaşımı da
coğrafyanın gerektirdiği ölçüde gelişmiştir, ancak eskimiş terminal binaları ve
uçaklar ile hizmet üretilmeye çalışılmaktadır. Ülkenin başlıca havalimanları
Moskova, Petersburg, Kazan, Yakuts ve Vladivostok’tur.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
10
Karayolu ulaşımında ise, gerek yük gerek yolcu taşımacılığı fazla tercih
edilmemektedir. Özellikle ülkenin doğusunda altyapı yetersizliği bulunmaktadır.
Transavrasya otoyolu projesi ile doğu-batı karayolu ulaşımının geliştirilmesi
planlanmaktadır.
Türkiye’den Rusya Federasyonu’na yapılan taşımalar çoğunlukla
karayolu, denizyolu ve demiryolu üzerinden gerçekleştirilmekte olup Rusya’ya
yönelik yapılan nakliyelerde ağırlıklı olarak inşaat malzemeleri, makineler, ev
tekstili ve gıda ürünlerinin taşındığı görülmektedir. Bu yollarda en çok
kullanılan güzergahlar ve süreleri şöyledir;
• Karayolu: Kapıkule’den çıkan tırlar Bulgaristan – Romanya – Ukrayna –
Rusya güzergahında ilerlemektedirler. Moskova’ya varış 6 gün
almaktadır. Bazen de Sarp ve Gürbulak’tan çıkış yapılmaktadır, ama bu
güzergahlarda Çeçenistan ve Gürcistan’la Rusya’nın yaşadığı sorunlar
nedeniyle güvenlik endişesi olduğundan çıkış sayısı çok azdır.
• Denizyolu (Ro-Ro): Samsun’dan Novorossiysk, Zonguldak’tan Kırım
(Skadovsky ve Yevpatorya) ve Trabzon’dan Sochi (daha çok sebze
gönderimi yapılıyor) güzergahları takip edilmektedir. Gemi bekleme
süreleri uzayabildiğinden, maliyet azalmak yerine artabilmektedir.
• Demiryolu: Daha çok konteynırların trene yüklenmesi şeklinde olup,
Odesa ve Novorossiysk’e gitmektedir. Bu taşıma yönteminde varış
yaklaşık 30 günü bulabilmektedir. Dolayısıyla gıda ürünü ve modaya
bağlı ürünlerin nakliyesi için tercih edilen bir yöntem değildir.
Rusya Federasyonu ekonomisinin en canlı olduğu şehir hiç şüphesiz,
yaklaşık 13 milyon nüfusa sahip olan, başkent Moskova’dır. Ülkemizden
gönderilen malların büyük bölümünün varış noktası da (yaklaşık %85) bu şehir
olmaktadır. Federasyon içindeki dağılım bu şehirden sonra Rus şirketleri
tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer önemli varış noktaları ise Ufa, Kazan,
St. Petersburg şeklinde sıralanabilir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
11
Rusya İş Kültürünün Temel Noktaları
Rusya’nın zengin kültürel kimliği, tarihinden gelen yansımalar ve geniş
coğrafyasının etkisiyle şekillenmiştir. Rusya Federasyonu ile başarılı bir
şekilde iş yapmanın en önemli şartlarından birisi de Rusya sosyal ve iş
kültürünü anlamak ve buna uygun davranışlar sergilemektir. Rusya pazarında
başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıda özetlenmektedir.
Çalışma Uygulamaları
• Ruslar için bir iki dakikalık gecikme çok önemli değildir; ancak,
randevularınıza zamanında gelmenizi ve dakik olmanızı beklerler.
• İletişim kurmak için posta çok güvenilir bir araç olarak kabul edilmez. Faks
ve e-posta kullanımını tercih edilir.
• Rusya’ya bir iş ziyaretine gitmeden önce, ticaret yapmayı planladığınız
firmayı ticari amaçlarınız ve iş teklifiniz hakkında bilgilendirmeniz
beklenmektedir.
• Yazılı dokümanlar ve imzalanmış belgeler, Rusya’da iş yapmak için
gereklidir. İmzalı olmayan belgelere genellikle güvenmezler.
İş İlişkileri
• Kişisel ve samimi iletişim iş hayatının bir parçasıdır.
• İş toplantılarında fiziksel temas, örneğin omuza dokunma (veya sarılma gibi)
olumlu bir işarettir.
• Anlaşmazlık (ihtilaf) halinde resmi bir tutum içine girmekten kaçının ve
unutmayın ki Ruslar daha kişisel bir yolla size yanıt vereceklerdir.
İş Uygulamaları
• Kartvizit kullanılması son derece gereklidir. Kartvizitin bir tarafının Türkçe,
diğer tarafının Rusça olması yararlı olacaktır.
• Sunumlar açık ve net, anlaşılması kolay olmalıdır. Önemli olan sizin bilgi
birikiminiz, profesyonelliğiniz ve uzmanlığınızdır.
• Temel bir çok konu ofis dışında konuşulsa da, nihai uzlaşma ve anlaşma
ofiste yapılır.
• Genellikle, toplantı başlarken, organizasyonun başkanı görüşmeyi başlatır,
girişi yapar ve daha sonra önem sırasına göre diğer konuşmacılar konuşurlar.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
12
İhracatçılar için Pratik Bilgiler ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Rusya’da bankalar hafta içi 10.00-18.00 arasında açık olmaktadır. Ayrıca
döviz büroları da çok yaygındır. Buralarda dolar ve euro rahatlıkla
bozdurulabilmektedir.
• Rusya Federasyonu için vize almak bazen uzun sürebilir. Bu nedenle,
seyahatten makul bir süre önce vize alınmalıdır.
• Rusya’da İngilizce yaygın kullanılmadığından iş görüşmelerinde tercüman
bulundurmakta yarar vardır.
• Moskova’da konaklama oldukça pahalıdır. Yer bulmak bazen zor olabilir. Bu
nedenle, önceden rezervasyon yapmakta yarar vardır.
• Rusya Federasyonu’nda başlıca resmi tatil günleri: 1-2 Ocak yeni yıl; 1-2
Mayıs İşçi ve Bahar İlk bayramı ve 12 Haziran bağımsızlık günüdür.
• Selamlaşırken ve ayrılırken eldivenleri çıkararak el sıkışılması ve göz teması
kurulması uygundur.
• Bayanlara soy isimleri ile hitap edilmesi tavsiye edilir.
• İşle ilgili konularda konuşmaya başlamadan önce kısaca sohbet edilmesinde
yarar vardır.
• Eller cepte olarak ayakta durmak kabalık olarak görülmektedir.
• Firmanızı ya da ülkenizi, şehrinizi, iş yaptığınız sektörü sembolize eden bir
hediye verilmesi uygundur.
• Duyguları ve heyecanı ifade etmekten çekinmemek gerekir.
• Kalabalık bir ortamda bir kişiyi överek onu ödüllendirmek uygun olmaz. Bu
durum şüphe ile karşılanabilir veya kıskançlığa sebep olabilir.
• Sokak satıcılarından ve herhangi bir ofisi olmaksızın sadece cep telefonu ile
iş yapmaya çalışan kişilerden uzak durmaya özen gösterilmelidir.
• Ticari partnerini tanıma, karar alma ve pazarlık genellikle akşam yemeğinde
yapılır. Dışarıda yemek yemek ve bir şeyler içmek için yapılan daveti geri
çevirmek uygun olmaz.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
13
II. RUSYA FEDERASYONU DIŞ TİCARETİ
Yıllar İtibariyle Genel İhracat ve İthalat
Rusya 2012 yılı itibariyle 840,6 milyar doların üzerinde bir dış ticaret
hacmine sahiptir. 2012 yılında genel ihracat 524,6 milyar dolar, genel ithalat
ise 316 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Bir önceki yıla göre Rusya’nın genel
ihracatı %1,5, genel ithalatı ise %3,2 oranında artmıştır.
2008 yılından 2012 yılına kadar Rusya’nın dış ticaretine ilişkin veriler
aşağıdaki tabloda izlenebilir:
RUSYA'NIN GENEL DIŞ TİCARETİ
Birim 1000 ABD $
DEĞİŞİM
%
İTHALAT
DEĞİŞİM
%
YILLAR
İHRACAT
2008
467.993.955
2009
301.796.059
-35,5
170.826.590
-36,0
2010
397.067.521
31,6
228.911.658
34,0
2011
516.992.618
30,2
306.091.490
33,7
2012
524.564.991
1,5
315.986.484
3,2
267.051.244
Kaynak: Trademap / ITC
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
14
En Çok İhraç Edilen Ürünler
2012 yılında Rusya’nın en fazla ihraç ettiği ürünler %71,6’lık payı ile
Fasıl 27 kapsamındaki mineral yakıtlar ve mineral yağlardır.
RUSYA'NIN EN ÇOK İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER
İLK 5 ÜRÜN GRUBU / 2012
Birim: 1.000 ABD $
FASIL NO
TANIM
27
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR
72
DEĞER $
PAY %
375.423.947
71,6
DEMİR ve ÇELİK
22.601.664
4,3
31
GÜBRELER
11.176.846
2,1
28
İNORGANİK KİMYASALLAR
7.835.699
1,5
84
NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZANLAR, MAKİNALAR
7.609.061
1,5
TOPLAM
524.564.991
100,0
Kaynak : Trademap / ITC
Fasıl 72 kapsamındaki demir ve çelik, Fasıl 31 kapsamındaki gübreler,
Fasıl 28 kapsamındaki inorganik kimyasallar ve Fasıl 84 kapsamındaki nükleer
reaktörler, kazanlar ve makineler Rusya’nın ihracatında öne çıkan ilk 5 ürün
grubunu oluşturan diğer ürünlerdir.
En Çok İthal Edilen Ürünler
Rusya’nın en çok ithal ettiği ürünlerin başında Fasıl 84 kapsamındaki
nükleer reaktörler, kazanlar ve makineler gelmektedir. Fasıl 85’de yer alan
elektrikli makina ve cihazlar, Fasıl 30 kapsamındaki eczacılık ürünleri, Fasıl 39
kapsamındaki plastik ve mamülleri ve Fasıl 90 kapsamındaki optik alet ve
cihazlar diğer en fazla ithal edilen ürünler olarak sıralanmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
15
RUSYA'NIN EN ÇOK İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLER
İLK 5 ÜRÜN GRUBU / 2012
Birim: 1.000 ABD $
FASIL NO
TANIM
DEĞER $
PAY %
84
NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZANLAR, MAKİNALAR
57.822.423
18,3
85
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR
35.561.890
11,3
30
ECZACILIK ÜRÜNLERİ
13.393.801
4,2
39
PLASTİK ve MAMÜLLERİ
11.453.580
3,6
90
OPTİK ALET ve CİHAZLAR
10.484.652
3,3
TOPLAM
315.986.484
100,0
Kaynak : Trademap / ITC
En Çok İhracat Yapılan Ülkeler
2012 verilerine göre Rusya’nın en çok ihracat yaptığı ülke Hollanda’dır.
Türkiye ise yedinci sırada yer almaktadır.
Rusya’nın en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülkeye toplam ihracatının
%49,5’i yönlenmiş durumdadır. 2012 yılında Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı
%5,9 oranında artarak 16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin
Rusya’nın toplam ihracatı içerisindeki payı %3 olarak hesaplanmaktadır.
2012 yılında Rusya’nın en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke listesindeki
ülkelerden Çin, Belarus, Polonya ve Ukrayna haricindeki 6 ülkeye yaptığı
ihracatın bir önceki yıla kıyasla %0,1 ile %23,7 arasında değişen oranlarda
arttığı anlaşılmaktadır. Öte yandan Rusya’nın yukarıda sıralanmakta olan dört
ülkeye yönelik ihracatı %3,3 ile %22,9 arasında değişen oranlarda azalmıştır.
Rusya’nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ile bu ülkelerin paylarına
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda görülebilir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
16
RUSYA'NIN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER
Birim:1000 ABD $
2011
2012
DEĞİŞİM %
PAY %
HOLLANDA
61.240.029
75.782.135
23,7
14,4
ÇİN
34.692.362
33.557.799
-3,3
6,4
İTALYA
27.902.346
27.925.878
0,1
5,3
ALMANYA
22.766.472
23.384.745
2,7
4,5
BELARUS
24.930.203
20.764.371
-16,7
4,0
POLONYA
21.194.164
19.636.202
-7,4
3,7
TÜRKİYE
15.086.788
15.981.433
5,9
3,0
JAPONYA
14.234.690
15.143.228
6,4
2,9
UKRAYNA
18.064.358
13.920.585
-22,9
2,7
GÜNEY KORE
13.329.721
13.810.916
3,6
2,6
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
253.441.133
259.907.292
2,6
49,5
DÜNYA TOPLAMI
516.992.618
524.564.991
1,5
100,0
Kaynak : Trademap / ITC
En Çok İthalat Yapılan Ülkeler
2012 yılında Rusya’nın en çok ithalat yaptığı ülkelerin başında, Çin
gelmektedir. Çin’in Rusya’nın toplam ithalatı içerisindeki payı %15,4 olarak
hesaplanmaktadır. 2012 yılında Rusya’nın Çin’den ithalatı bir önceki yıla
kıyasla %1,5 oranında artmış ve 48,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Almanya (payı %9,4), Ukrayna (payı %5,5), İtalya (payı %3,9) ve ABD
(payı %3,8) Çin’in ardından Rusya’nın ithalatı içerisinde önemli pay sahibi olan
ülkeler olarak sıralanmaktadır.
Türkiye, Rusya’nın en fazla ithalat yaptığı 12’inci ülke olarak
sıralanmaktadır. Rusya’nın Türkiye’den yaptığı ithalat değeri 2012 yılında bir
önceki yıla kıyasla %6,7 oranında azalarak 6,4 milyar dolar seviyesinden 5,9
milyar dolar düzeyine gerilemiştir. Bu ithalat değeri ile Türkiye’nin Rusya’nın
toplam ithalatı içerisindeki payı %1,9 olarak hesaplanmaktadır.
2012 yılında Rusya’nın en çok ithalat yaptığı ilk 10 ülke listesindeki
ülkelerden Çin, Fransa, Kazakistan ve Polonya haricindeki 6 ülkeden yaptığı
ithalatının bir önceki yıla kıyasla %5,6 ile %40,6 arasında değişen oranlarda
azaldığı anlaşılmaktadır. Öte yandan aynı dönemde Çin ve Fransa’dan yapılan
ithalat %1,5, Kazakistan’dan yapılan ithalat %13,5 ve Polonya’dan yapılan
ithalat ise %1,7 oranında artmıştır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
17
Rusya’nın en fazla ithalat yaptığı 10 ülkeye ait veriler, aşağıdaki tabloda
yer almaktadır.
RUSYA'NIN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELER
Birim:1.000 ABD $
2011
2012
DEĞİŞİM %
PAY %
ÇİN
48.038.378
48.778.686
1,5
15,4
ALMANYA
37.436.682
29.779.479
-20,5
9,4
UKRAYNA
20.000.466
17.331.528
-13,3
5,5
İTALYA
13.296.465
12.372.544
-6,9
3,9
ABD
12.881.410
12.162.473
-5,6
3,8
BELARUS
14.508.643
11.279.676
-22,3
3,6
FRANSA
9.825.079
9.969.008
1,5
3,2
KAZAKİSTAN
6.912.746
7.844.197
13,5
2,5
11.575.682
6.881.514
-40,6
2,2
6.644.349
6.759.989
1,7
2,1
181.119.900
163.159.094
-9,9
51,6
6.352.530
5.924.540
-6,7
1,9
306.091.490
315.986.484
3,2
100,0
GÜNEY KORE
POLONYA
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
TÜRKİYE
DÜNYA TOPLAMI
Kaynak: Trademap / ITC
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
18
III. RUSYA’NIN
ÜRÜNLERİNİN YERİ
DIŞ
TİCARETİNDE
DERİ
VE
DERİ
Başlıca Deri Ürünleri İhracatçısı Ülkeler İçinde Rusya’nın Yeri
Dünya’nın en çok deri ürünleri ihracatı yapan ülkeleri Çin, İtalya, Hong
Kong, Vietnam ve Fransa olarak sıralanmaktadır. Rusya dünya deri ve deri
ürünleri ihracatından %0,3 gibi çok küçük bir pay almaktadır.
Dünya’nın en büyük deri ve deri ürünleri ihracatçılarına dair veriler
aşağıdaki tabloda detaylı olarak görülebilir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
19
Başlıca Deri Ürünleri İthalatçısı Ülkeler İçinde Rusya’nın Yeri
Dünya’nın en büyük deri ürünleri ithalatçısı ABD’dir ve 2012 yılında
toplam 38,7 milyar dolarlık deri ithalatı yapmıştır. ABD’nin ardından 17 milyar
dolarlık ithalat ile Hong Kong gelmektedir. Almanya 14,2 milyar dolar
değerindeki deri ürünleri ithalatı ile üçüncü sırada yer almaktadır. Rusya ise
5,9 milyar dolar civarındaki ithalatı ve %2,6’lık payı ile dokuzuncu sırada yer
almaktadır.
Dünya’nın en büyük deri ve deri ürünleri ithalatçılarına ait veriler
aşağıdaki tablodan görülebilir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
20
IV. RUSYA’NIN DERİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ
Rusya dünyanın önemli deri ürünleri ithalatçıları arasında yer
almaktadır. Rusya’nın deri ürünleri ihracatı 2012 yılında 2011 yılına kıyasla
%66,8 oranında artarak 606,3 milyon dolara yükselmişken, ithalatı ise %4,9
oranında artarak 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Rusya’nın İthal Ettiği Deri Ürünleri
Dünyanın önde gelen deri ithalatçısı ülkelerinden birisi olan Rusya’nın
2011 ve 2012 yıllarında dünyadan yaptığı deri ve deri ürünleri ithalatının
detayları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
21
RUSYA'NIN DERİ-DERİ MAMÜLLERİ İTHALATI
Birim: 1000 $
GTİP BAŞLIĞI
KAPSAM
2011
2012
DEĞİŞİM
%
PAY
%
4101-4103
HAM DERİ
11.575
9.732
-15,9
0,2
4301
HAM KÜRK
25.511
18.908
-25,9
0,3
HAM DERİ + HAM KÜRK
TOPLAMI
37.086
28.640
-22,8
0,5
4104-4115
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ
59.753
59.221
-0,9
1,0
4302
İŞLENMİŞ KÜRK
43.981
36.992
-15,9
0,6
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ
+ İŞLENMİŞ KÜRK TOPLAMI
103.734
96.213
-7,3
1,6
4203.10
DERİ GİYİM
129.030
145.731
12,9
2,5
4303-4304
KÜRK GİYİM EŞYASI
310.306
396.078
27,6
6,7
DERİ GİYİM + KÜRK GİYİM
TOPLAMI
439.336
541.809
23,3
9,2
SARACİYE TOPLAMI
895.866
975.303
8,9
16,5
AYAKKABI TOPLAMI
4.160.035
4.270.554
2,7
72,2
5.636.057
5.912.520
4,9
100,0
4201-42024203.21/29/30/
40-4204-42054206
64
RUSYA'NIN DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
TOPLAM İTHALATI
Kaynak : Trademap / ITC
2012 yılında Rusya’nın ithal ettiği deri ve deri ürünleri içerisinde en
büyük payı 4,3 milyar dolarlık ithalat değeriyle ayakkabılar almaktadır.
Ayakkabıların Rusya’nın toplam deri ve deri ürünleri ithalatındaki payı %72,2
olarak gerçekleşmiştir. Rusya’nın ayakkabı ithalatı 2012 yılında bir önceki yıla
kıyasla %2,7 oranında artmıştır.
Rusya’nın en fazla ithal ettiği ikinci deri ürünü ise %16,5’lik payı ile
saraciye ürünleridir. Bu ürün grubunda Rusya dünyadan 975,3 milyon dolar
değerinde ithalat gerçekleştirmektedir. Saraciye ürünleri ithalatı 2012 yılında
2011 yılına kıyasla %8,9 oranında artmıştır.
Rusya’nın deri giyim ve kürk giyim ithalatının toplam deri ürünleri
ithalatındaki payı %9,2’dir. Deri giyim ve kürk giyim ithalatı 2012 yılında bir
önceki yıla kıyasla %23,3 oranında artmış ve 541,8 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Rusya’nın yarı işlenmiş, bitmiş deri ve işlenmiş kürk ithalatı 96,2 milyon
dolar olarak tespit edilmiştir. Rusya’nın bu ürün grubundan ithalatı 2011 yılına
kıyasla %7,3 oranında azalmıştır.
Ham deri ve ham kürk ithalatı ise %22,8 oranında azalarak 28,6 milyon
dolar olarak kaydedilmiştir.
İTKİB Genel Sekreterliği
22
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Rusya’nın Deri ve Deri Ürünleri İthal Ettiği Ülkeler
Dünyanın en büyük deri ürünleri pazarlarından birisi olan Rusya’nın en
büyük tedarikçisi Çin’dir. Ucuz işgücü ve hammaddeye sahip olan Çin, tek
başına Rusya deri pazarının %60,4’üne hâkimdir. İkinci sıradaki İtalya, Rusya
deri pazarının %8,6’sına hâkimken; İtalya’nın ardından %3,8 oranındaki pay ile
Vietnam gelmektedir. Rusya’nın Vietnam’dan deri ürünleri ithalatı 2012 yılında
%2,7 oranında artmıştır.
RUSYA'NIN DERİ ÜRÜNLERİ (FASIL 41,42,43,64) TEDARİKÇİLERİ
EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE
Birim: 1000 ABD $
DEĞİŞİM
%
PAY
%
3.571.067
-0,8
60,4
480.605
506.968
5,5
8,6
VİETNAM
217.912
223.875
2,7
3,8
TÜRKİYE
225.696
218.947
-3,0
3,7
BELARUS
0
175.844
-
3,0
ENDONEZYA
112.086
138.301
23,4
2,3
KAZAKİSTAN
0
136.163
-
2,3
HİNDİSTAN
76.409
82.433
7,9
1,4
ALMANYA
87.588
72.225
-17,5
1,2
SLOVAKYA
60.672
71.703
18,2
1,2
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
4.524.878
4.696.701
3,8
79,4
TOPLAM İTHALAT
5.636.057
4,9
100,0
ÜLKE ADI
2011
2012
3.600.665
İTALYA
ÇİN
5.912.520
Kaynak: Trademap / ITC
Türkiye, Rusya’nın en fazla deri ürünü ithal ettiği ülkeler arasında
%3,7’lik pay ve yaklaşık 219 milyon dolarlık değer ile dördüncü sırada yer
almaktadır. Rusya’nın 2012 yılında ülkemizden deri ürünleri ithalatı 2011 yılına
kıyasla %3 azalmıştır. Belarus %3’lük payı ile Rusya’nın beşinci en büyük deri
ürünleri tedarikçisi olarak sıralanmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
23
Rusya’nın En Fazla Ham Deri İthal Ettiği Ülkeler
İzleyen tabloda görüleceği üzere, Rusya dünyadan, 2012 yılında 9,7
milyon dolar değerinde ham deri ithal etmiştir. Rusya’nın en büyük ham deri
tedarikçisi Avustralya’dır. Trademap verilerine göre Rusya 2012 yılında
Türkiye’den ham deri ithal etmemiştir.
RUSYA'NIN HAM DERİ (4101-4103) İTHALATI
EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE
Birim: 1000 ABD $
ÜLKE ADI
2011
2012
DEĞİŞİM
%
PAY
%
AVUSTRALYA
9.954
8.334
-16,3
85,6
SLOVAKYA
1.263
970
-23,2
10,0
A.B.D
45
153
240,0
1,6
FİNLANDİYA
0
100
-
1,0
ROMANYA
0
91
-
0,9
MOLDOVA
177
65
-63,3
0,7
PERU
11
8
-27,3
0,1
ARJANTİN
55
6
-89,1
0,1
MEKSİKA
0
5
-
0,1
AVUSTURYA
2
0
-100,0
0,0
11.507
9.732
-15,4
100,0
0
0
-
0,0
11.575
9.732
-15,9
100,0
İLK ON ÜLKE TOPLAMI
TÜRKİYE
TOPLAM İTHALAT
Kaynak: Trademap / ITC
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
24
Rusya’nın En Fazla Yarı İşlenmiş/ Bitmiş Deri ve İşlenmiş Kürk
İthal Ettiği Ülkeler
Rusya dünyadan, 2012 yılında 2011 yılına kıyasla %7,3 oranında
düşüşle 96,2 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş/bitmiş deri ve işlenmiş kürk
ithal etmiştir. Bu ürün grubunda Rusya’nın en büyük tedarikçisi %22’lik pay ile
İtalya’dır. Rusya İtalya’dan 2012 yılında 21,1 milyon dolar değerinde ithalat
yapmıştır. İtalya’yı %18,8’lik pay ile Çin ve %9’luk pay ile Türkiye takip
etmektedir.
2012 yılında Rusya’nın Türkiye’den yarı işlenmiş/bitmiş deri ve işlenmiş
kürk ithalatı 2011 yılına kıyasla %19 azalarak 8,6 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
RUSYA'NIN YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ VE İŞLENMİŞ KÜRK
(4104-4115 + 4302) İTHALATI
EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE
Birim: 1000 ABD $
ÜLKE ADI
2011
2012
DEĞİŞİM
%
PAY
%
İTALYA
24.742
21.119
-14,6
22,0
ÇİN
24.619
18.057
-26,7
18,8
TÜRKİYE
10.638
8.619
-19,0
9,0
GÜNEY KORE
8.525
7.667
-10,1
8,0
BELARUS
0
6.841
-
7,1
ARJANTİN
2.149
5.277
145,6
5,5
BREZİLYA
4.602
4.400
-4,4
4,6
HİNDİSTAN
3.533
3.488
-1,3
3,6
ALMANYA
3.277
3.335
1,8
3,5
UKRAYNA
2.360
2.497
5,8
2,6
İLK ON ÜLKE TOPLAMI
84.445
81.300
-3,7
84,5
TOPLAM İTHALAT
103.734
-7,3
100,0
96.213
Kaynak: Trademap / ITC
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
25
Rusya’nın En Fazla Deri Giyim ve Kürk Giyim İthal Ettiği
Ülkeler
Rusya dünyadan, 2012 yılında %23,3 oranında artışla 541,8 milyon
dolar değerinde deri giyim ve kürk giyim ithal etmiştir. Rusya’nın bu ürün
grubundaki en büyük tedarikçisi %31,3 pazar payı ile Çin’dir. 2012 yılında
Çin’den Rusya’ya %2,7 oranında düşüşle 169,7 milyon dolarlık deri ve kürk
giyim ithal etmiştir.
Türkiye ise Çin’in ardından ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’den
yapılan ithalat %3,5 oranında azalarak 109 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin Rusya deri giyim ve kürk giyim pazarından aldığı pay %20,1 olarak
hesaplanmıştır.
RUSYA'NIN DERİ GİYİM - KÜRK GİYİM (420310, 4303-4304) İTHALATI
EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE
Birim: 1000 ABD $
ÜLKE ADI
2011
2012
DEĞİŞİM
%
PAY
%
ÇİN
174.429
169.690
-2,7
31,3
TÜRKİYE
112.946
109.002
-3,5
20,1
0
81.916
-
15,1
İTALYA
47.085
50.190
6,6
9,3
YUNANİSTAN
37.794
37.930
0,4
7,0
HİNDİSTAN
18.081
22.264
23,1
4,1
BELARUS
0
19.537
-
3,6
PAKİSTAN
15.677
14.568
-7,1
2,7
ALMANYA
13.644
14.231
4,3
2,6
FRANSA
5.896
7.640
29,6
1,4
İLK ON ÜLKE TOPLAMI
425.552
526.968
23,8
97,3
TOPLAM İTHALAT
439.336
23,3
100,0
KAZAKİSTAN
541.809
Kaynak: Trademap / ITC
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
26
Rusya’nın En Fazla Saraciye Ürünleri İthal Ettiği Ülkeler
2012 yılında Rusya, dünyadan %8,9 oranında artışla 975,3 milyon dolar
değerinde saraciye ürünü ithal etmiştir. Rusya’nın en büyük saraciye ürünü
tedarikçisi 651,7 milyon dolarlık ithalat yapılan Çin’dir. Çin’in Rusya saraciye
pazarındaki payı %66,8’dir. Çin’den yapılan saraciye ithalatı bu dönemde
%5,1 oranında artmıştır.
Türkiye ise Rusya’nın sekizinci büyük saraciye tedarikçisidir. Türkiye’den
yapılan ithalat %1,2 oranında azalarak 12,9 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Rusya saraciye pazarından aldığı pay %1,3 olarak
hesaplanmıştır.
RUSYA'NIN SARACİYE (4201, 4202, 4203.21, 4203.29, 4203.30, 4203.40,
4204, 4205, 4206) İTHALATI
EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE
Birim: 1000 ABD $
ÜLKE ADI
2011
2012
DEĞİŞİM
%
PAY
%
ÇİN
620.136
651.668
5,1
66,8
İTALYA
106.491
111.393
4,6
11,4
FRANSA
41.584
40.682
-2,2
4,2
0
20.508
-
2,1
ALMANYA
20.625
19.130
-7,2
2,0
VİETNAM
20.386
18.629
-8,6
1,9
G.KORE
4.059
17.908
341,2
1,8
TÜRKİYE
13.049
12.888
-1,2
1,3
HİNDİSTAN
11.600
12.054
3,9
1,2
İSPANYA
8.084
8.834
9,3
0,9
İLK ON ÜLKE TOPLAMI
846.014
913.694
8,0
93,7
TOPLAM İTHALAT
895.866
8,9
100,0
KAZAKİSTAN
975.304
Kaynak: Trademap / ITC
Rusya’nın En Fazla Ayakkabı İthal Ettiği Ülkeler
Rusya, dünyadan 2012 yılında %2,7 oranında artışla 4,3 milyar dolar
değerinde ayakkabı ithal etmiştir. Rusya’nın en büyük ayakkabı tedarikçisi
Çin’dir. Çin’den yapılan ithalat bu dönemde %1,8 oranında gerilerken, Çin’in
toplam ayakkabı ithalatı içerisindeki payı %64 olarak hesaplanmıştır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
27
Çin’i sırasıyla %7,6 payla İtalya ve %4,8 payla Vietnam takip etmektedir.
Türkiye ise 2012 yılında Rusya’nın en çok ayakkabı ithal ettiği ülkeler
arasında 6’ıncı sırada yer almaktadır. Rusya %0,7 gerilemeyle Türkiye’den
88,4 milyon dolar değerinde ayakkabı ithal etmiştir. Türkiye’nin Rusya
ayakkabı pazarındaki payı %2,1 olarak hesaplanmaktadır.
RUSYA'NIN AYAKKABI (FASIL 64) İTHALATI
EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE
Birim: 1000 ABD $
DEĞİŞİM
%
PAY
%
2.731.651
-1,8
64,0
302.289
324.266
7,3
7,6
VİETNAM
197.290
204.815
3,8
4,8
BELARUS
0
143.533
-
3,4
ENDONEZYA
109.156
134.302
23,0
3,1
TÜRKİYE
89.061
88.435
-0,7
2,1
SLOVAKYA
57.978
68.761
18,6
1,6
PORTEKİZ
45.798
51.411
12,3
1,2
ROMANYA
36.336
47.851
31,7
1,1
HİNDİSTAN
43.193
44.626
3,3
1,0
İLK ON ÜLKE TOPLAMI
3.662.582
3.839.651
4,8
89,9
TOPLAM İTHALAT
4.160.035
2,7
100,0
ÜLKE ADI
2011
2012
2.781.481
İTALYA
ÇİN
4.270.554
Kaynak: Trademap / ITC
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
28
V. TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ
–
RUSYA
FEDERASYONU
DIŞ
TİCARET
Türkiye - Rusya Federasyonu Genel Dış Ticareti
Türkiye’nin en yoğun ticari ilişkilerde bulunduğu ülkeler arasında yeralan
Rusya Federasyonu’na 2013 yılında %4,3 artışla 7 milyar dolar değerinde
ihracat ve bu ülkeden %5,9 düşüşle 25,1 milyar dolar değerinde ithalat
yapılmıştır. Bu rakamlarla 2013 yılında Türkiye ile Rusya Federasyonu
arasındaki ticaret hacmi (ihracat + ithalat) 32 milyar dolar olmuştur. İki ülke
arasındaki ticaret Rusya lehine gelişme göstermektedir.
2013 yılında Türkiye’nin genel ihracatı 151,9 milyar dolar ve ithalatı
251,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya Federasyonu, ihracat yapılan
toplam 238 ülke ve serbest bölge içerisinde, Almanya, Irak ve İngiltere’nin
ardından 4’üncü sıradadır. İthalat yapılan toplam 238 ülke ve serbest bölge
arasında ise en çok ithalat gerçekleştirilen ülke Rusya Federasyonu’dur. Çin,
Almanya ve İtalya bu ülkeyi izlemektedir.
Genel ticarete paralel şekilde, Rusya Federasyonu deri ve deri ürünleri
ticareti açısından da Türkiye için önemli bir partnerdir. 2013 yılında kaydedilen
Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki 32 milyar dolarlık toplam ticaret
hacminin 548,1 milyon dolarlık kısmını, diğer bir deyişle oransal olarak %1,7’lik
bölümünü deri ve deri ürünleri ticareti oluşturmaktadır.
2013 yılında Rusya Federasyonu, Türkiye’nin en fazla deri ve deri
ürünleri ihraç ettiği ülkeler içerisinde 1’inci sıradadır.
Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile dış ticaretini, deri ve deri ürünlerini
ticareti ile birlikte değerlendiren bir tablo aşağıda yer almaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
29
TÜRKİYE - RUSYA FEDERASYONU TİCARİ İLİŞKİLERİ
Birim: $
2012
2013
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM
%
6.680.585.930
6.966.989.105
4,3
152.461.736.556
151.868.550.560
-0,4
RUSYA FEDERASYONU'NUN PAYI
%
4,4
4,6
RUSYA FEDERASYONU'NDAN
İTHALAT
26.625.286.056
25.063.530.259
-5,9
TÜRKİYE GENEL İTHALAT
236.545.140.909
251.650.560.072
6,4
11,3
10,0
461.355.772
542.632.475
17,6
1.631.570.284
1.936.665.239
18,7
RUSYA FEDERASYONU'NUN PAYI
%
28,3
28,0
RUSYA FEDERASYONU'NDAN
DERİ - DERİ MAMÜLLERİ
İTHALATI
3.127.548
5.427.118
73,5
2.141.519.645
2.337.732.016
9,2
0,15
0,23
RUSYA FEDERASYONU'NA
İHRACAT
TÜRKİYE GENEL İHRACAT
RUSYA FEDERASYONU'NUN PAYI
%
RUSYA FEDERASYONU'NA DERİ DERİ MAMÜLLERİ İHRACATI
TÜRKİYE DERİ-DERİ MAMÜLLERİ
İHRACATI
TÜRKİYE DERİ - DERİ MAMÜLLERİ
İTHALATI
RUSYA FEDERASYONU'NUN PAYI
%
Kaynak: Ebirlik / Şubat 2014 - Ekonomi Bakanlığı - Bilgi Sistemi / Şubat 2014
2009 yılından 2013 yılının sonuna kadar Türkiye’den Rusya
Federasyonu’na yapılan genel ihracat incelendiğinde, %4,3 ile %44,5 arasında
değişen oranlarda devamlı artış görülmektedir. Bu artışlar neticesinde, 2009
yılında 3,2 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılı sonunda 7 milyar dolara
çıkmıştır. 2009 yılından 2013 yılı sonuna kadarki beş yıllık süreçte Rusya
Federasyonu’na ortalama yıllık ihracat artış oranı %22,4 olarak
hesaplanmaktadır.
İthalat açısından bakıldığında, 2009 yılından 2013 yılı sonuna kadar
Rusya Federasyonu’ndan ithalat incelendiğinde 2013 yılı hariç, %10,9 ile
%11,2 arasında değişen oranlarda devamlı artışlar görülmüştür. Bununla
beraber 2013 yılında, 2012 yılına göre ithalat değeri %5,9 oranında azalmıştır.
Bu artış ve azalışlarla 2009 yılında 19,5 milyar dolar olan ithalat 2013 yılı
sonunda 25,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu beş yıllık
dönemde Rusya Federasyonu’ndan ithalatın yıllık ortalama artış oranı %6,8
olarak hesaplanmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
30
2009 yılından 2013 yılı sonuna kadar Türkiye’den Rusya
Federasyonu’na yapılan ihracat ile bu ülkeden yapılan ithalat ve yıllık
değişimler, aşağıdaki tablo ve grafikte görülebilir.
TÜRKİYE - RUSYA FEDERASYONU DIŞ TİCARETİ
Birim: $
GENEL İHRACAT
YILLAR
YILLIK
DEĞİŞİM (%)
GENEL İTHALAT
YILLIK
DEĞİŞİM (%)
2009
3.202.397.525
19.450.085.570
2010
4.628.208.715
44,5
21.600.484.458
11,1
2011
5.992.633.390
29,5
23.952.914.320
10,9
2012
6.680.585.930
11,5
26.625.286.056
11,2
2013
6.966.989.105
4,3
25.063.530.259
-5,9
Kaynak Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Şubat 2014
TÜRKİYE - RUSYA FEDERASYONU GENEL TİCARETİ
2009- 2013 YILLIK
30.000.000.000
GENEL İHRACAT
GENEL İTHALAT
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
2009
2010
2011
2012
2013
Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na ihracatı maddeler bazında
incelendiğinde, 2013 yılında en fazla ihraç edilen ürünün 8703 GTİP başlıklı
binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer
motorlu taşıtlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu ürün grubunda 2013 yılına kıyasla
%21,1 oranında bir artış görülmüş ve 450,6 milyon dolar değerinde ihracat
gerçekleştirilmiştir. Ürün grubunun Rusya Federasyonu’na yapılan toplam
ihracat içerisindeki payı %6,5’dir.
En çok ihraç edilen diğer ürünler; %13 artış ve 297 milyon dolar ihracat
değeriyle 0805 GTİP başlıklı turunçgiller ve %7,6 artış ve 274,6 milyon dolar
ihracat değeri ile 0702 GTİP başlıklı domatesler olarak sıralanmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
31
Bu dönemde 8708 GTİP başlıklı karayolu taşıtları için aksam, parça ve
aksesuarlarında kaydedilen %48,9’luk ihracat artış oranı ile ülkemizden Rusya
Federasyonu’na ihraç edilen ürünler arasında ihracatı en yüksek oranda artan
ürün olmuştur.
TÜRKİYE'DEN RUSYA FEDERASYONU'NA GENEL İHRACAT
EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN İLK 10 ÜRÜN
Birim: $
2012
2013
2012/ 2013
TOPLAMDA
GTİP
BAŞLIĞI
KAPSAM
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM %
PAY %
8703
BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK
ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR (YARIŞ
371.956.534
450.551.868
21,1
6,5
805
TURUNÇGİLLER (TAZE/KURUTULMUŞ)
262.823.597
296.979.603
13,0
4,3
702
DOMATES (TAZE/SOĞUTULMUŞ)
255.199.754
274.628.456
7,6
3,9
8708
KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE
AKSESUARLAR
184.169.436
274.194.855
48,9
3,9
6006
DİĞER ÖRME MENSUCAT
284.658.736
233.854.400
-17,8
3,4
5407
SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ
MENSUCAT
189.154.591
190.359.087
0,6
2,7
7113
MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI (KIYMETLİ METALLERDEN
VEYA KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLERDEN)
181.713.901
163.978.058
-9,8
2,4
2710
PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE
EDİLEN YAĞLAR
159.328.733
128.571.240
-19,3
1,8
3917
PLASTİKTEN HORTUMLAR, BORULAR VE BAĞLANTI
ELEMANLARI (MANŞON, NİPEL, DİRSEK, FLANŞLAR, VB.)
124.717.514
127.027.280
1,9
1,8
806
ÜZÜMLER (TAZE/KURUTULMUŞ)
113.018.788
124.261.393
9,9
1,8
İLK 10 ÜRÜN TOPLAMI
2.126.741.584
2.264.406.240
6,5
32,5
RUSYA FEDERASYONU'NA GENEL İHRACAT
6.680.585.930
6.966.989.105
4,3
100,0
32
33
İLK 10 ÜRÜNÜN TOPLAMDA PAYI %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Şubat 2014
Rusya Federasyonu’na en fazla ihraç edilen ilk on ürün grubu içerisinde
deri ve deri ürünü bulunmamaktadır.
İthalatta ise 2711 GTİP başlığı altındaki petrol gazları ve diğer gazlı
hidrokarbonlar başı çekmektedir. 2013 yılında bu ürün grubunda ithalat, 2012
yılının aynı dönemine kıyasla %13 oranında düşerek 10,7 milyar dolar olarak
kaydedilmiştir. Bu ürün grubunun Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan yaptığı
toplam ithalat içerisindeki payı %42,6 düzeyindedir.
Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan ithal ettiği diğer başlıca ürünler,
%16,3 artış ve 4 milyar dolar ithalat değeri ile 2710 GTİP başlıklı petrol yağları
ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, %24,5 oranında düşüş ve 1,2
milyar dolar ithalat değeriyle 2701 GTİP başlıklı taş kömürü ve taş
kömüründen elde edilen briketler ve katı yakıtlar olarak sıralanmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
32
2013 yılında Rusya Federasyonu’ndan ithalatı en yüksek oranlı artan
ürün grubu %96,8 oranında artış ve 948,2 milyon dolarlık ithalat yapılan 7207
GTİP başlıklı demir veya alaşımsız çelikten yarı mamüller olmuştur.
TÜRKİYE'NİN RUSYA FEDERASYONU'NDAN GENEL İTHALATI
EN FAZLA İTHAL EDİLEN İLK 10 ÜRÜN
Birim: $
GTİP
BAŞLIĞI
KAPSAM
2012
2013
2012/ 2013
TOPLAMDA
YILLIK
YILLIK
DEĞİŞİM %
PAY %
12.271.574.178
10.676.973.926
-13,0
42,6
2711
PETROL GAZLARI VE DİĞER GAZLI HİDROKARBONLAR
2710
PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE
EDİLEN YAĞLAR
3.438.320.199
3.998.194.441
16,3
16,0
2701
TAŞKÖMÜRÜ; TAŞKÖMÜRÜNDEN ELDE EDİLEN BRİKETLER,
TOPAK VB. KATI YAKITLAR
1.651.597.146
1.247.203.482
-24,5
5,0
2709
HAM PETROL (PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ
MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR)
1.633.747.060
1.166.087.104
-28,6
4,7
7207
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER
481.946.616
948.246.937
96,8
3,8
7601
İŞLENMEMİŞ ALUMİNYUM
949.176.998
831.894.461
-12,4
3,3
7204
DÖKME DEMİRİN, DEMİRİN VEYA ÇELİĞİN DÖKÜNTÜ VE
HURDALARI VEYA BUNLARIN ERİTİLMESİ İLE ELDE DİLMİŞ KÜ
966.364.999
769.299.295
-20,4
3,1
1001
BUĞDAY VE MAHLUT
725.875.383
728.820.128
0,4
2,9
1512
AYÇİÇEĞİ, ASPİR, PAMUK TOHUMU YAĞLARI VE BUNLARIN
FRAKSİYONLARI (KİMYASAL OLARAK DEĞİŞTİRİLMEMİŞ)
644.173.546
548.183.772
-14,9
2,2
7208
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE ÜRÜNLERİ
(GENİŞLİK >= 600 MM) (SICAK HADDELENMİŞ) (KAPLANM
334.743.590
473.766.972
41,5
1,9
-7,4
85,3
-5,9
100,0
İLK 10 ÜRÜN TOPLAMI
23.097.519.715
RUSYA FEDERASYONU'NDAN GENEL İTHALAT
26.625.286.056
İLK 10 ÜRÜNÜN TOPLAMDA PAYI %
87
21.388.670.518
25.063.530.259
85
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Şubat 2014
Türkiye – Rusya Federasyonu
Ticareti
Deri ve Deri Ürünleri
Dış
Rusya Federasyonu, deri ve deri ürünleri ticaretinde Türkiye için en
büyük ihracat pazarı olması sebebiyle oldukça önemli bir partnerdir. 2013
yılında Türkiye’den Rusya Federasyonu’na 542,6 milyon dolarlık deri ve deri
mamulü ihraç edilmiş, ihracat bir önceki yıla kıyasla %17,6 oranında artmıştır.
Bu ülkenin Türkiye toplam deri ve deri ürünleri ihracatındaki payı, %28
düzeyindedir.
Diğer yandan, Rusya Federasyonu’ndan bir miktar deri ve deri ürünü
ithalatı da yapılmaktadır. 2013 yılında Rusya Federasyonu’dan %73,5 gibi
yüksek bir artışla 5,4 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Rusya
Federasyonu’ndan yapılan deri ve deri ürünleri ithalatının Türkiye toplam deri
ithalatındaki payı da %0,23 gibi son derece düşük bir düzeydedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
33
İki ülke arasındaki deri ve deri mamulleri ticaret hacmi (ihracat+ithalat)
2013 yılında 548,1 milyon dolar olmuştur. Ticaretin gelişimi Türkiye lehinedir.
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki deri ve deri mamulleri
ticaretinin seyrine 2009 yılından 2013 yılı sonuna kadar olan süreçte
bakıldığında, 2009 yılında 283,3 milyon dolar değerinde olan Rusya
Federasyonu’ya deri ve deri mamulleri ihracatının, 2013 yılı sonunda 542,6
milyon dolara yükseldiği görülmektedir. Söz konusu beş yıllık süreçte %3,3
oranında düşüş görülen 2011 yılı hariç Rusya Federasyonu’na deri ve deri
mamülleri ihracatı %17,6 ile %39 arasında değişen oranlarda devamlı
artmıştır. 2009’den 2013’e Rusya Federasyonu’ndan deri ve deri ürünleri
ihracatı yıllık ortalama artış oranı %18,6 olarak hesaplanmaktadır.
Diğer yandan, 2009 yılında 1,8 milyon dolar değerde olan Rusya
Federasyonu’dan deri ve deri mamulleri ithalatı, beş yıllık süreçte devamlı
artarak 2013 yılı sonu itibariyle 5,4 milyon dolara yükselmiştir. 2009’den
2013’e Rusya Federasyonu’ndan deri ve deri ürünleri ithalatı yıllık ortalama
%33,3 oranında artmıştır.
2009 yılından 2013 yıl sonuna kadar, Türkiye ile Rusya Federasyonu
arasındaki deri ve deri mamulleri ticaretini, yıllık değişimlerle birlikte gösteren
bir tablo aşağıda verilmektedir.
TÜRKİYE - RUSYA FEDERASYONU DERİ ve DERİ ÜRÜNLERİ TİCARETİ
Birim: $
YILLAR
DERİ ve DERİ ÜRÜN.
İHRACATI*
YILLIK
DERİ ve DERİ ÜRÜNL.
YILLIK
DEĞİŞİM (%)
İTHALATI
DEĞİŞİM (%)
2009
283.291.834
1.824.313
2010
343.033.156
21,1
2.386.491
30,8
2011
331.797.005
-3,3
2.774.330
16,3
2012
461.355.772
39,0
3.127.548
12,7
2013
542.632.475
17,6
5.427.118
73,5
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Şubat 2014
* Deri ve deri ürünleri ihracat verileri ihracat k ayıt rak amları k aynak lıdır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
34
TÜRKİYE - RUSYA FEDERASYONU
DERİ ve DERİ MAMULLERİ DIŞ TİCARETİ
2009-2013 YILLIK
600.000.000
DERİ-DERİ MAMULLERİ İHRACATI
500.000.000
DERİ-DERİ MAMULLERİ İTHALATI
ABD $
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2009
2010
2011
YILLAR
2012
Türkiye’den Rusya Federasyonu’ya yapılan deri ve deri mamulleri
ihracatına temel ürün grupları itibarıyla bakıldığında, 2013 yılında en fazla
ihraç edilen ürün grubunun deri giyim ve kürk giyim olduğu görülmektedir.
2013 yılında Rusya Federasyonu’na %23,2 oranında artışla 353,6 milyon
dolarlık deri giyim ve kürk giyim ihraç edilmiştir. Ürün grubunun Rusya
Federasyonu’na yapılan toplam deri ve deri ürünleri ihracatında payı %65,2
düzeyindedir.
Deri giyim ve kürk giyimin ardından Rusya Federasyonu’na ihracatta
ikinci önemli ürün grubu ayakkabılardır. 2013 yılında %15,5 artışla 128,8
milyon dolar değerinde ayakkabı ihraç edilmiştir. Ürün grubunun Rusya
Federasyonu'na yapılan toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içinde payı
%23,7’dir.
Bu iki ürün grubunun yanısıra, 2013 yılında Rusya Federasyonu’na
%9,4 artışla 48,8 milyon dolarlık yarı işlenmiş/ bitmiş deri ve işlenmiş kürk
ihraç edilmiştir. Ürün grubunun toplam ihracatta payı %9’dur.
Diğer yandan, 2013 yılında Rusya Federasyonu’na %36,8 düşüş ile 11,4
milyon dolarlık saraciye ürünü ihraç edilmiştir.
Rusya Federasyonu’na ham deri ve kürk ihracatı 2012 yılında 174,3 bin
dolar değerinde iken 2013 yılında %76,6 oranında azalarak 40,8 bin dolara
gerilemiştir.
Aşağıdaki tabloda Rusya Federasyonu’na deri ve deri ürünleri ihracatına
ilişkin temel ürün grupları itibariyle istatistiki veriler yeralmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
35
TÜRKİYE'NİN RUSYA'YA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI
Birim: $
GTİP BAŞLIĞI
KAPSAM
2012
YILLIK
2013
YILLIK
TOPLAM
DERİ'DE
% PAY
2012/2013
DEĞİŞİM
%
4101-4103
HAM DERİ
174.272
40.833
0,0
-76,6
4301
HAM KÜRK
0
0
0,0
-
174.272
40.833
0,0
-76,6
HAM DERİ + HAM KÜRK
TOPLAMI
4104-4115
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ
19.291.222
16.020.080
3,0
-17,0
4302
İŞLENMİŞ KÜRK
25.285.947
32.763.056
6,0
29,6
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ +
İŞLENMİŞ KÜRK TOPLAMI
44.577.170
48.783.135
9,0
9,4
4203.10
DERİ GİYİM
70.164.227
97.795.112
18,0
39,4
4303-4304
KÜRK GİYİM EŞYASI
216.862.381
255.805.087
47,1
18,0
DERİ GİYİM + KÜRK GİYİM
TOPLAMI
287.026.608
353.600.199
65,2
23,2
17.995.291
11.364.521
2,1
-36,8
111.582.430
128.843.788
23,7
15,5
461.355.772
542.632.475
100,0
17,6
4201-42024203.21/29/30/
SARACİYE TOPLAMI
40-4204-4205-4206
64
AYAKKABI TOPLAMI
TÜRKİYE TOPLAM DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
İHRACATI
Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıt Rak amları / Şubat 2014
Türkiye’nin bu dönemde Rusya Federasyonu’dan ithal ettiği deri ve deri
mamullerine temel ürün grupları itibarıyla bakıldığında, en fazla ithal edilen
ürün grubunun yarı işlenmiş/bitmiş deri ve işlenmiş kürkler olduğu
görülmektedir. 2013 yılında bu ürün grubundan %89,2 ile yüksek bir artışla 5,4
milyon dolar değerinde ithalat yapılmıştır. Rusya Federasyonu’ndan
gerçekleştirilen deri ve deri ürünleri ithalatının neredeyse tamamı (%98,6) bu
ürün grubunda olmuştur.
Yarı işlenmiş/bitmiş deri ve işlenmiş kürklerden başka 2013 yılında
Rusya Federasyonu’ndan, 50 bin dolar değerinde ayakkabı, 22,5 bin dolar
değerinde deri giyim ve kürk giyim ile 2,7 bin dolar değerinde saraciye ürünü
ithal edilmiştir.
Türkiye’nin Rusya Federasyonu’dan yaptığı deri ve deri ürünleri
ithalatına ilişkin istatistikler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
36
TÜRKİYE'NİNDERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İTHALATI
Birim: $
GTİP BAŞLIĞI
KAPSAM
2011
YILLIK
2012
YILLIK
TOPLAM
DERİ'DE
% PAY
2011/2012
DEĞİŞİM
%
4101-4103
HAM DERİ
0
0
0,0
-
4301
HAM KÜRK
0
0
0,0
-
HAM DERİ + HAM KÜRK
TOPLAMI
0
0
0,0
-
2.362.993
4.227.320
77,9
78,9
465.217
1.124.612
20,7
141,7
2.828.210
5.351.932
98,6
89,2
80.337
406
0,01
-99,5
2.110
22.053
0,4
945,2
82.447
22.459
0,4
-72,8
4201-42024203.21/29/30/
SARACİYE TOPLAMI
40-4204-4205-4206
57.890
2.715
0,1
-95,3
64
159.001
50.012
0,9
-68,5
3.127.548
5.427.118
100,0
73,5
4104-4115
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ
4302
İŞLENMİŞ KÜRK
YARI İŞLENMİŞ/BİTMİŞ DERİ +
İŞLENMİŞ KÜRK TOPLAMI
4203.10
DERİ GİYİM
4303-4304
KÜRK GİYİM EŞYASI
DERİ GİYİM + KÜRK GİYİM
TOPLAMI
AYAKKABI TOPLAMI
TÜRKİYE TOPLAM DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
İTHALATI
Kaynak :Ek onomi Bak anlığı Bilgi Sistemi / Şubat 2014
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
37
Türkiye’nin Deri
Federasyonu’nın Yeri
ve
Deri
Mamulleri
Ticaretinde
Rusya
2013 yılında ihracatçı birlikleri kayıt rakamlarına göre, Türkiye’den 1,9
milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı yapılmıştır. 2012 yılına kıyasla
ihracat dolar bazında %18,7 oranında artmıştır. En fazla ihracat yapılan
ülkeler, Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Irak, Çin ve Litvanya olarak
sıralanmıştır.
2013 yılında Türkiye’den Rusya Federasyonu’na 542,6 milyon dolar
değerinde deri ve deri ürünleri ihracatı yapılmış, ihracat 2012 yılına kıyasla
%17,6 oranında artmıştır.
Türkiye’den 2013 yılında en fazla deri ve deri mamulleri ihraç edilen
ülkeler, değişimler ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ
İHRACATI YAPTIĞI ÜLKELER
Birim: $
2012
YILLIK
2013
YILLIK
RUSYA FEDERASYONU
461.355.772
542.632.475
17,6
28,0
İTALYA
127.082.896
131.679.615
3,6
6,8
ALMANYA
105.945.409
114.846.156
8,4
5,9
IRAK
85.783.130
113.954.354
32,8
5,9
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
47.812.663
81.217.569
69,9
4,2
LİTVANYA
3.619.701
74.861.111
1.968,2
3,9
FRANSA
72.590.314
72.900.885
0,4
3,8
BİRLEŞİK KRALLIK
63.026.921
71.809.114
13,9
3,7
UKRAYNA
57.144.575
70.252.388
22,9
3,6
HONG KONG
49.332.268
57.641.126
16,8
3,0
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
1.073.693.648
1.331.794.792
24,0
68,8
TÜRKİYE'NİN DERİ- DERİ MAMÜLLERİ
İHRACATI
1.631.570.284
1.936.665.239
18,7
100,0
65,8
68,8
ÜLKELER
İLK 10 ÜLKENİN TOPLAMDA PAYI %
2012/ 2013 TOPLAMDA
DEĞİŞİM %
PAY %
Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıt Rak amları / Şubat 2014
2013 yılında en fazla deri ve deri mamulleri ihracatı yapılan Rusya
Federasyonu’na %17,6 oranında artışla 542,6 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin yaptığı toplam deri ve deri ürünleri ihracatında
Rusya Federasyonu’nun payı %28’tür. Diğer bir ifade ile Türkiye’nin toplam
deri ve deri ürünleri ihracatının beşte birinden fazlası Rusya Federasyonu’na
yapılmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
38
2013 yılına ait istatistiklere göre, İtalya %6,8 pay ve 131,7 milyon dolar
ihracat değeri ile 2’inci büyük pazar olurken, Almanya %5,9 pay ve 114,8
milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü büyük pazar, Irak %5,9 pay ve 114
milyon dolar ihracat değeri ile dördüncü büyük pazar ve Çin %4,2 pay ve 81,2
milyon dolar ile beşinci büyük pazar konumundadır.
Önemli bir deri ve deri mamulleri ihracatçısı olan Türkiye, ağırlıklı olarak
yarı işlenmiş/bitmiş deriler ile işlenmiş kürk olmak üzere ithalat da
yapmaktadır. 2013 yılında Türkiye, 2,3 milyar dolar değerinde deri ve deri
mamulleri ithalatı yapmıştır. İthalat 2012 yılına kıyasla %9,2 oranında
yükselmiştir. En fazla ithalat yapılan ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya,
Vietnam, İspanya ve Hindistan olarak sıralanmıştır.
Rusya Federasyonu, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ithal ettiği ülkeler
arasında 40’ıncı sırada yeralmıştır.
2013 yılında Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ithalatının %37,5’lik kısmı,
diğer bir ifade ile üçte birinden fazlası Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılmıştır.
Bu ülkeden ithalat 2012 yılına kıyasla %15,3 oranında artarak 877,5 milyon
dolar olmuştur.
İkinci büyük tedarikçi olan İtalya’dan %19,1 artışla 306,4 milyon dolar
değerinde deri ve deri ürünü ithal edilmiştir. İtalya’dan yapılan ithalat Türkiye
deri ve deri ürünleri ithalatının %13,1’ine karşılık gelmektedir. Üçüncü sırada
olan Vietnam’dan yapılan ithalat ise %6,9 oranında artışla 160,5 milyon dolara
yükselmiştir.
2013 yılında Türkiye’nin en fazla deri ve deri ürünleri ithal ettiği ülkeleri
gösteren bir tablo aşağıda verilmektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
39
TÜRKİYE'NİN EN FAZLA DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ
İTHALATI YAPTIĞI ÜLKELER
Birim: $
2012
YILLIK
2013
YILLIK
ÇİN
761.132.196
877.545.800
15,3
37,5
İTALYA
257.200.182
306.354.589
19,1
13,1
VİETNAM
127.334.892
160.497.391
26,0
6,9
İSPANYA
128.012.936
131.450.131
2,7
5,6
HİNDİSTAN
100.107.044
103.921.397
3,8
4,4
ENDONEZYA
84.690.562
99.678.513
17,7
4,3
FRANSA
48.994.797
51.887.059
5,9
2,2
MENEMEN SERBEST B
45.105.557
44.372.696
-
1,6
1,9
YUNANİSTAN
42.483.484
39.187.433
-
7,8
1,7
PAKİSTAN
72.830.899
34.667.340
-
52,4
1,5
1.667.892.549
1.849.562.349
10,9
79,1
3.127.548
5.427.118
73,5
0,2
2.141.519.645
2.337.732.016
9,2
100,0
77,9
79,1
ÜLKELER
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
RUSYA FEDERASYONU
TÜRKİYE'NİN DERİ - DERİ
MAMÜLLERİ İTHALATI
İLK 10 ÜLKENİN TOPLAMDA
PAYI %
2012/ 2013 TOPLAMDA
DEĞİŞİM %
PAY %
Kaynak : Ek onomi Bak anlığı - Bilgi Sistemi / Şubat 2014
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
40
VI. FAYDALI İRTİBAT BİLGİLERİ
T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Tel. : 495-246 29 89
Faks: 495-246 49 89
E-posta:mailto:[email protected]
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Ticaret Temsilciliği
Tel.: 312- 425 49 90
Faks: 312- 418 39 91
E-posta: [email protected]
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği İstanbul Şubesi
Tel.: 212- 244 35 87
Faks: 212- 249 35 53
E-posta: [email protected]
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
41
VII. YARARLANILAN KAYNAKLAR
• Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi.
• İhracatçı Birlikleri İhracat Kayıt Rakamları.
• İnternational Trade Center Ticaret Veri Bankası,
http://www.trademap.org/
• Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu, Ülke Masaları, Rusya
Federasyonu.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Şubat 2014
•
İTKİB Genel Sekreterliği kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
42
Download

rusya federasyonu - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri