10.00-12.00
Üroloji Hemşireleri Derneği
Ürodinami Kursu
Oturum Başkanı:
Hem. Arzu Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastenesi Hemşirelik Müdürlüğü
10.00-12.00
Alt üriner sistem Semptomları
Ürodinami: Endikasyon, Hasta
Hazırlama, Teknik
Bire Bir Ürodinami Uygulamaları
Hem. Hamiye Taslak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastenesi Hemşirelik
Müdürlüğü
Doç. Dr. Ergül Aslan
İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik Fakültesii,
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Burhan Coşkun
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ünal Zorba
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Anabilim Dalı
Yrd.Doç.Dr. Kadir Önem
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
12.00-13.00
13.00-13.05
Kahve Molası
Türk Üroloji Derneği Karadeniz
Şubesi Başkanı Açılış Konuşması
Prof. Dr. Ramazan Aşcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
1.Oturum:
İnkontinans,Prolapsus,Vezikovajinal
fistül :
Oturum Başkanı Prof.Dr. Ali Ayyıldız
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Anabilim Dalı
13.05-13.25
13.25-13.45
Erkek Stres Üriner İnkontinansında
Güncel Tedavi
Prof. Dr. İzzet KOÇAK
Vajinal Cuff ve Uterin Prolapsuslar:
Nedenleri, Güncel Tedavi Yaklaşımları
Doç. Dr. Miğraci Tosun
Adnan Menderes Ünivesitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı
13.45-14.05
14.05-14.45
Vezikovajinal Fistül: Nedenleri, Hangi
Hastaya Hangi Yaklaşım?
Panel: Stres İnkontinans, Aşırı Aktif
Mesane Ve Nörojenik Alt Üriner
Sistem Bozukluğu Olan Kadın Ve
Erkek Hastalarda Tedavi: Olgular
Eşliğinde Tartışma
Moderatör: Dr. Burhan Coşkun
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Anabilim Dalı
14.45-15.00
Prof.Dr. Bekir Süha Parlaktaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Dr.Lokman Irkilata
Samsun Eğitim ve Araştırma
Hastanesi-Üroloji Kliniği
Yrd. Doç.Dr. Abdullah
Çırakoğlu
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Ömer Bayrak
Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Kahve Molası
2. Oturum: Aşırı Aktif Mesane :
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fikret
Erdemir
15.00-15.20
Aşırı Aktif Mesanede Kime,Ne Zaman
Ürodinami
Yrd.Doç. Dr. Ural Oğuz
Aşırı Aktif Mesane-Medikal Tedavide
Güncelleme
Yrd. Doç. Dr. Orhan Ünal Zorba
15.40-16.00
Ürolojide Botulinumtoksin Uygulamaları
Yrd. Doç.Dr. Kadir Önem
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
16.00-16.20
Sakral Nöromodülasyon: Kime Ne
Zaman, Kostefektivite
Yrd. Doç. Dr. Ömer Bayrak
Anatomi Lab.:
Prof. Dr. Ahmet Uzun
15.20-15.40
16.30-18.00
Anatomisyen Gözüyle Pelvik Taban
İnkontinans Cerrahisinde Kadavra
Eşliğinde Anatomik Nirengi
Noktaları(TOT ve sling cerrahileri)
Pelvik Taban Anatomisi
Sakral Nöromodülasyon
19.00
Sosyal Program
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Anabilim Dalı
Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Uzm.Dr. Fikri Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı
Kurumsal
Sponsorlarımız:
Download

Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Aylık Eğitim Proğramı