Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
TORBA KANUN MECLİS’TE KABUL EDİLDİ.
Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanuna" göre, uluslararası denizyolu ve havayolu
taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer hallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
uygulanmayacak.
İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile 10 ve daha fazla çalışanı
bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirecek.
Öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dahil edilmeyecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları iş yeri hekiminden
alınacak. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için, kamu hizmet sunucuları veya
aile hekimlerinden alınabilecek.
İşveren sendikaları, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve
nakit mevcudunun yüzde 25'ini aşmamak üzere, karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve
yardım fonu oluşturabilecek.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 1
üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için
yüzde 3 olarak uygulanacak. İşkolu barajı yüzde 1'e sabitlenecek.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlara
da süresiz çalışma izni verilebilecek. Yabancıların, süresiz çalışma izni alabilmesi için toplam 6
yıllık kanuni çalışma süresi, 8 yıla çıkarılıyor. 11 Nisan 2014'ten önce süresiz çalışma izni
verilen yabancıların hakları saklı kalacak.
Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, kanunda belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı
haklardan yararlanacak.
Harçlar Kanunu'nda "ikamet tezkeresinin harçsız olarak verildiği yabancıları" içeren maddeye,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca süresiz çalışma izni verilenler de eklendi.
İşe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak
sahipliği belirlenecek ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) taşınmaz alımının ve taşınmazlarının müzayede suretiyle
satışı dahil, devir ve teslimi, 31 Aralık 2013 tarihine kadar KDV'den müstesna olacak.
Kanunla, doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yurt
dışında Türk vatandaşı olarak çalıştıkları süreleri için borçlanmalarına imkan tanınacak.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke
sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel
1
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların, akit ülkede ilk defa çalışmaya
başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecek.
SGK'nın görevlerine; araştırma eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili yeni bir görev
eklenecek. Yeni kurulan Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı, yardımcı hizmet
birimleri arasında yer alacak.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve 20 kişiyi geçmemek üzere
sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda sözleşmeli olarak
istihdam edilecek personel sigortalı sayılacak.
Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan kurum tarafından belirlenecek en fazla 10 kişiye ödenecek
ücret, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti
tavanının 4 katını, geri kalanlar için ise 3 katını geçemeyecek. Bunlara ilgili maddede belirtilen
ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacak.
Bu kapsamda istihdam edilecek personel kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas
gerektiren projeler kapsamında görevlendirilecek ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam
edilen projelerin süresi en fazla 3 yıl olacak. Bu kapsamda çalıştırılan bir kişi aralıksız olarak en
fazla bir proje süresince görevlendirilebilecek ve farklı projelerde de olsa 3 yıldan daha uzun
süre istihdam edilemeyecek.
SGK'nın ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak ve değişiklik yapmak
için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler ile eğitim ve danışmanlık
hizmetlerinden elde edilen gelirler de kurumun gelirleri arasında sayılacak.
Kurum; işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin ve bunların hak
sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları,
bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırlarını
satamayacak ve paylaşamayacak. Kurum, bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını,
yönetim kurulunun onayıyla satabilecek.
SGK, bu düzenleme kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle yapılan işlemler yönünden; Harçlar
Kanunu'ndan, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik
ücretlerinden, damga vergisinden, emlak vergisinden, döner sermaye bedellerinden, teminat
yatırma mükellefiyetlerinden muaf olacak.
Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet
ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve
belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına,
müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenecek. Bu süre geçmeden kurum aleyhine cebri
icra yollarına başvurulamayacak. Belirtilen sürede ödeme yapılamaması halinde, söz konusu
alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil edilecek. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların
kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi halinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce
2
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
bozulmasına müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile
birlikte ilgililerden tahsil edilecek.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar
ve yararlanma şartları" başlıklı maddesinin 8. fıkrasında yer alan "malul" ibaresi "ağır engelli"
olarak değiştirilecek. Bu şekilde, çocukların malul sayılmasına esas olan çalışma gücündeki
kaybın tespit edilmesinde yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yaşanan
mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde
sürekli veya münavebeli olarak çalışan maden işçilerinin 55 olan emeklilik yaşı 50'ye
düşürülecek.
Yeraltı işlerinde maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları
hariç), "kanalizasyon ve tünel yapımı" gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların, bu
işlerde fiilen çalışmadıkları ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim ve kurs, iş öncesi ve sonrası
hazırlık süreleri ile resmi tatil günleri de fiili hizmet süresi zammı kapsamında olacak.
Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki sigortalıların
borçlanabilecekleri sürelere ilişkin düzenlemede de değişiklik yapıyor. Buna göre, köy ve
mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlar ile kamu idarelerinde çalışanlara doğum borçlanma hakkı getirilecek. Ayrıca
borçlanılabilecek çocuk sayısı 2'den 3'e çıkarılacak.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu ile Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu
öğrencilerin prim ödeme yükümlüsü, bu başkanlık olacak.
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un kapsamına girenler, tüp bebek
uygulanmasında verilecek destek için aranan, "Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden
sonuç alamama" ve "En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma" şartlarından muaf olacak.
Kanuna göre bu kişiler; iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve
tahkiki konularında görevlendirilen Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetler mensupları, MİT mensupları, çarşı,
mahalle ve kır bekçileri, orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurları; güven
ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma
işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve
yardımcıları, güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare
amirleri; ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personel; güven
ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine
bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; iç güvenlik ve asayişin
korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine
kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş kişiler; devlet
3
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri ile
bunların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba
ve kardeşlerinden oluşuyor.
Başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi
tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde, katılım payı ilk denemede yüzde 30,
ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında uygulanacak.
SGK Başkanlığı bünyesinde oluşturulan bilimsel komisyonlara, kurum dışından, alanlarında
uzman olan öğretim üyeleri ile tabip, diş tabibi ve eczacılar da katılabilecek.
Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki
işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için SGK'ya ödenmesi gereken sigorta
primlerinin üst sınırı, asgari ücretin 3 katı olacak.
Sigortalılar adına sonradan tahakkuk ettirilen fark prim tutarları, sigortalılar ile tüzel kişilerin
kasıt, kusur, hata ya da yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, gecikme cezası ve
gecikme zammı uygulanmaksızın tahsil edilecek.
SGK tarafından ödenen gelir ve aylıkların, kuruma iade süresi 6 aydan 12 aya çıkarılacak.
Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas
alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak; vergi
asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanuna" göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
satın alacağı ürün ya da sağlık hizmetleriyle ilgili olarak; ürün ve hizmetin kalitesi, standardı,
niteliği veya yeterliliği ile fatura denetimi konusunda kriterler koymaya, alternatif geri ödeme
modelleri oluşturmaya ve bu konularda tespitler ve denetimler yapmaya, buna bağlı olarak
hizmet alımı yapmaya yetkili olacak.
TCK'daki nitelikli dolandırıcılık fiillerinin işlenmesiyle SGK zararına neden olan hekimlerce
sunulan sağlık hizmetleri bedelleri, sağlık hizmeti sunucularına faturalanmış olsa dahi
ödenmeyecek.
Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği mahkeme kararıyla sabit
görünmesi şartıyla, bu fiiller sağlık hizmeti sunucusunun yöneticileri veya ortaklarınca işlenirse
bunlarla veya daha sonraki yöneticileri ya da ortak olduğu sağlık hizmeti sunucusuyla sözleşme
yapılmayacak. Bu filleri işleyen hekimlerle en az 3 yıl süreyle sözleşme imzalanmayacak.
Nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyerek kurum zararına neden olan hekimlerden gelen muayene
ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri en az 3 yıl süreyle ödenmeyecek.
SGK tarafından satın alınan taşınmazlar ile ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen taşınmazlardan,
Maliye Bakanlığı'nca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre
değerlendirilmek üzere talep edilenler, bedeli karşılığında Hazine'ye devredilecek.
4
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Gelir testine başvuruda bulunmamış genel sağlık sigortalısı, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ay içinde gelir testine başvurması halinde, primler faizsiz
yapılandırılacak. Söz konusu süreyi, bir 6 daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
SGK kapsamındaki iş yerlerinin 31 Aralık 2013 tarihi öncesine ait ödenmemiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile eğitime katkı payı,
özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından 100 TL'yi aşmayan asli alacakları ve tutarına
bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek. 23 Nisan 1999 ile 14 Şubat
2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası
sonucu memuriyetleri sona erenlerden, memuriyete dönmesi ve prim borçlanma hakkı
kazanması için başvuru hakkını kullanmamış olanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
SGK'ya başvurmaları halinde bu imkandan yararlanabilecek.
Soma'daki maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa
kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişiye istihdam sağlanacak. Söz konusu kazada
ölenlerin SGK'ya olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine aylık bağlanacak.
Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden sigortalıların, SGK'ya olan her türlü borçları
silinecek. Ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine prim ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı
bağlanacak. Anne ve babaya gelir ve aylık bağlanırken muhtaçlık şartı aranmayacak. Maden
kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi
olmak üzere, toplam bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilme hakkı
verilecek. Söz konusu düzenleme 13 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
Sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasından kaynaklanan davalarda, dava açılmadan önce
SGK'ya müracaat şartı getirilecek. Yargı yoluna başvurulmadan önce idari aşamada
uyuşmazlıkların çözülmeye çalışılacak. Hizmet tespit davalarında, SGK başvuru şartı
aranmayacak.
Zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava, SGK'ya
ihbar edilecek. SGK davaya, davalı yanında katılacak ve yargılama sonucu verilecek karar
kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlü olacak.
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda sayısı 5'i geçmemek üzere Müsteşarlık Müşaviri
çalıştırılabilecek.
Devlet Memurları Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, kanunun "Özel Hizmet Tazminatları" ile
ilgili düzenleme kapsamına, Türkiye İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanları da alınıyor.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Toplum Sağlığı Merkezlerinde nöbet tutan hekimlere de nöbet
ücreti verilecek. Yabancı uyruklu hekimler de nöbet ücretlerinden faydalanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda 18 Kasım 2005 tarihinden 1 Ekim 2008 tarihine kadar
4-C'li olarak istihdam edilen geçici personele ödenen fazla çalışma ücretleri, prime esas esas
5
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
kazancın hesabında dikkate alınmayacak. Buna göre tahakkuk ettirilip tahsilatı gerçekleştirilen
tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek.
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda sayısı 5'i geçmemek üzere müsteşarlık müşaviri
çalıştırılabilecek.
35 bini öğretmen, bini de Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer hizmet sınıfı kadrolarına olmak üzere,
31 Aralık 2014 tarihine kadar 36 bin atama yapılacak.
-4-C'lilerle ilgili yeni düzenleme
Özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri, kamu ya da özel sektör işverenlerince feshedilen
ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu ve kuruluşlarına nakil
hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar
istihdam edilebilecek.
Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve
bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın
görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz
kuruluşlarının borçları, ikişer aylık dönemler halinde en fazla 36 eşit taksitte ödenebilecek.
Kanuna göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar şöyle:
- 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
gecikme zamları.
- 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından; 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan
tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 30 Nisan 2014 tarihinden
önce, Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna
Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30
Nisan 2014 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
bulunan; adli ve idari para cezaları ile Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet
6
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
hakkı; Türk Petrol Kanunu'na istinaden alınan Devlet hissesi, Şeker Kanununa istinaden alınan
şeker fiyat farkı, Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt
fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı; Maden Kanunu'na istinaden alınan Devlet hakkı ve özel
idare payı ile madencilik fonu; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve
römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve feri amme alacaklarından kesinleşmiş
olup kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz,
cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine bu kanunun
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar;
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamı.
Bu kapsama giren ve bu düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla, vadesi geldiği halde
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı
olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50'sinin belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilecek.
Bu kapsamda ödenecek motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve
bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine, bu düzenlemenin
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait
olduğu taşıt için, bu düzenleme hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla ödeme süresi
sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü uygulanmayacak.
Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı
aranacak.
Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj)
vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak
üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen
beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızınher bir vergi türü
itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde
belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme
haklarını kaybedecekler.
Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın
sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu
kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde
azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekecek.
7
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen
ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre
için herhangi bir faiz uygulanmayacak.
Taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte
ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek.
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 6 eşit taksit için (1,05), 9
eşit taksit için (1,07), 12 eşit taksit için (1,10), 18 eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve
bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit
tutarı hesaplanacak.
Taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna
kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı
ile ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanacak.
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir
takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu
madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun hükümlerine göre, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam
eden alacaklar hariç olmak üzere, kapsama giren alacakların, kanunun yayımlandığı tarihten
önce tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları
için borçlular, talep etmeleri halinde bu hükümlerinden yararlanabilecek.
Bu maddeye göre, ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.
Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında
bu kanun hükümleri uygulanmayacak.
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile Kabahatler
Kanunu'na göre yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç
olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken
ve her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ
edilenlerin alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine
tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek.
8
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
olan tutarı 50 TL'yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri
alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanların tahsilinden
vazgeçilecek.
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, belediyelerin su
abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları hakkında da bu kanundaki
düzenlemeler uygulanacak.
Bakanlar Kurulu; bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar,
yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından
olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki
faaliyetleri nedeniyle durumları mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu kanun kapsamında
alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde
ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan
edilen yerlerdeki dairelere, doğal afetin vuku tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin
ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca
veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.
Mahkemelerin kamu görevlileri hakkında verdiği atama, görevden alma, göreve son verme, yer
değiştirme, görev ve unvan değişikliğiyle ilgili iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin
kararların gereği iki yıl içinde yerine getirilecek; iki yıl sonunda da başka bir kadroya atanacak.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanun", kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında yeni hükümler getiriyor.
Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, ortaklarından alacaklı bulunduğu
tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının, bu kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını
düzeltebilecek. Beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak.
Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek. Beyan
edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilmeyecek.
Bu düzenleme kapsamında beyanda bulunan mükellefler, 2014 yılı gelir ve kurumlar vergisine
mahsuben beyan ettikleri geçici vergiye ilişkin beyannamelerde düzeltme işlemlerini beyanname
verme süresi içinde yapabilecek. Düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza ya da faiz
aranmayacak.
Üniversitelerin bütçelerinin, öz gelir karşılığı ödenekleştirilen tutarlardan ilgili ekonomik kodlara
aktarma yapılmak suretiyle, tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner
9
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
sermaye birimlerinin bütçesine, ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin muaccel
borçlarının ödenmesi amacıyla aktarma yapılabilecek. Bu tutar, ilgili kanun uyarınca ödenecek
Hazine payı ile ayrılacak payların ve yapılacak ek ödemenin hesabında dikkate alınmayacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ödeyeceği katkı payı da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun
bütçesini oluşturacak.
Üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçlarıyla,
odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara
katılım payı borçları, oda payları ve borsa tescil ücreti; oda ve borsaların TOBB'a olan aidat ve
katılma payı borçları ve gecikme faizinin; birinci taksitinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanının da üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte
ödenmesi durumunda faiz, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
Ödenmesi gereken toplam tutarın, birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde,
ödenmesi gereken tutardan yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Bundan yararlanmak isteyen
borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartı aranacak.
Kanun, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden
düzenliyor. Buna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi,
emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için
hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme
zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk
sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı
payı da aynı kapsam içinde olacak.
30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve
SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan
yararlanılabilecek.
İdari para cezaları ile ilgili yeni düzenlemeye göre, 30 Nisan 2014 tarihine kadar ödenmemiş
olan idari para cezasının yüzde 50'si Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak ödenmesi
halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlar, SGK borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil
edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, SGK ile Maliye'ye
olan borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecek.
10
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
SGK alacaklarının asıllarının maddenin yürürlük tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, bu
maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ilk taksit ödeme
süresi içinde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek.
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup kamu idarelerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları
kesilmesi gerekenlere ödenen yersiz aylıkların tahsili de yapılandırma kapsamına alındı.
Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenler kanunun yayımlanmasının ardından ilk üç ay içinde
başvuruda bulunacak ve söz konusu ödemeyi en fazla 18 eşit taksitte tamamlayacak.
Borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun
taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksiti
tercih edebilecek.
Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer bağımsız çalışanlar da
faydalanacak. Söz konusu çalışanlarda prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş
olanlardan, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 3 ay içinde başvuruda bulunarak, primlerini
ödemeleri halinde sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilecek.
Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme
yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan
yararlanma haklarını kaybedecek.
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Yapılandırılan borçlar
nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde; üçüncü şahıslar
nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle
kaldırılacak.
Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalı vatandaşlar da
borçlarını yapılandırıp ilk taksitlerini ödeyerek, genel sağlık sigortasından yararlanmaya
başlayabilecek.
Buna göre; Bakanlar Kurulu, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini, başka bir ülkede sağlık
sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalı vatandaşlar yönünden altı aya kadar,
diğer borçlular yönünden bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme
yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan
yararlanma haklarını kaybedecekler.
Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal
sayılmayacak.
Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu düzenlemeden
yararlanacak.
11
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.
Daha önce çıkarılan ilgili kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıranlar, bu
kapsamda ödedikleri borçlarının yeni düzenleme kapsamında mahsup edilmesi için başvuruda
bulunabilecek.
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun kapsamındaki kişilere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz
ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilecek.
İlgililer hakkında herhangi bir adli, idari takibat yapılmayacak. İdare tarafından yapılan tahsilatlar
ilgililerine iade edilmeyecek.
Büyükşehir Yasası ile il sınırları mülki alana dönüştüğünden, Harcırah Kanunu'nda yapılan
değişiklikle, memurların harcırah alabilmesi için ikamet ettiği ilçenin sınırları memuriyet mahalli
olarak yeniden tanımlandı.
Yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık stajına kabulde, staj döneminde ve
avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim öngörülemeyecek.
Aralarında valiler, büyükelçiler, il emniyet müdürleri, kaymakamlar, bakan yardımcıları, genel
müdür ve yardımcıları gibi üst düzey yöneticilerin bulunduğu, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda
Atama Usulüne İlişkin ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevliler ile
farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç
kolluk teşkilatlarının kadrolarına açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu
görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, göreve unvan değişikliği işlemleri
hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık dereceğine uygun
başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilecek.
Bu görevliler hakkında mezkur işlemlerin uygulanması telafisi güç veya imkansız zararlar
doğurmayacak.
Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya
vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal
ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu
görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak ancak disiplin hükümleri
saklı olacak.
Devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler
hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili olarak, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi
bir işlem tesis edilmeyecek.
12
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "torba kanuna" göre, radyo, televizyon, video ve birleşik
cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya
etiket almaya mecbur olacak.
Bandrol ücretleri gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergilerinden ayrı olarak tahsil
olunacak ve yapılan aylık tahsilat toplamı, en geç takip eden ayın 15. gününe kadar TRT'ye
intikal ettirilecek.
TRT, ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak, firmalarla ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilecek; ilgililere bandrole tabi cihazların
kullanımına ve satışına izin verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne
ilişkin olarak kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilecek.
Bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında genel müdürlükçe 5
bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bu para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay
içinde ödenecek.
İmalatçı ya da ithalatçı firmalar, bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri belirtilen sürenin sonunda
yapmak isterlerse, bandroller teminat mektubu karşılığı verilecek.
Bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden
5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili olarak, sözleşmelerinde
belirtilen haller dışında, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis
edilmeyecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen devir yöntemine göre değer tespiti işlemleri;
bakanlık tarafından görevlendirilecek bir daire başkanının başkanlığında gümrük ve ticaret
uzmanı, mali hizmetler uzmanı, mühendis ve gümrük müdürü olmak üzere 5 asil, 5 yedek
üyeden oluşan değer tespit komisyonunca yapılacak.
Bu kanun uyarınca oluşturulan komisyonlar eksiksiz toplanacak. Kararlar çoğunlukla alınacak ve
kararlarda çekimser kalınamayacak. Devir işlemi gerçekleştirilen gümrük kapıları veya lojistik
merkezleri, devir süresi sonunda aynı usullerle yeniden devredilebilecek.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2014-2018 yılları yatırım programlarında yer
alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından, Türkiye'nin borçlu
sıfatıyla sağlayacağı kredileri, karşılıksız tahsis etmeye, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
yetkili olacak. Bu kapsamda, sermayesine mahsuben veya karşılıksız tahsis edilen tutarları
geçmemek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde, çalışma saatleri dışında
aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
personeline nöbet görevi verilebilecek.
13
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Devlet hava meydanları ile ilgili yapılacak kiralama ve işletme hakkının verilmesi imtiyaz
doğurmayacak. Bu çerçevede imzalanan sözleşmeler, özel hukuk hükümlerine tabi olacak.
Belediyeler, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları yapacak veya yaptıracak.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri
ile nüfusu 10 bini geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma
gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın 10 yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir
veya yaptırabilecek, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilecek; sağlık, eğitim, sosyal
hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir
bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilecek.
Belediyelerin aleyhine açılan icra takip davalarında tüm taşınır ve taşınmaz mal ve hesaplarına
el konulamayacak, sadece gösterilen mal üzerinde haciz uygulanabilecek. On gün içinde yeterli
mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi alacak miktarını aşacak veya kamu
hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamayacak.
Devlet Planlama Teşkilatı; yönetim kurulu tarafından teklif edilen veya Kalkınma Bakanlığı'nca
belirlenen adaylar arasından Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri'ni görevlendirecek, gerekli
gördüğünde genel sekreteri resen görevden alacak.
Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla
kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya
da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi
kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından
yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim
sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ve ilgili
kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde
ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı
bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Mevcut düzenlemede işveren hissesinin yarısı,
her bir çalışan için 5 yıl süreyle karşılanıyor.
Yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda çalışmalar yapmak da ihracatçılar birliğinin görevleri
arasında yer alacak.
Anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir
yardımcıları ticaret siciline tescil ve ilan edilecek. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere
verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumlu olacak.
Şirkete hizmet akdiyle bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları
olarak atanması konusu, limited şirketlere de uygulanabilecek.
14
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Medya hizmet sağlayıcıları, her takvim ayı içinde elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, takip eden
ayın son gününe kadar şekil ve içeriğiyle verilme usul ve esasları Üst Kurul tarafından belirlenen
beyanname ile beyan ederler. İlgili dönemde gelir elde edilmemiş olsa dahi beyanname
verilmesi zorunlu olacak.
Yayın lisans ücreti birinci taksiti lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla kalan
taksitler takip eden her yılın şubat ayının son gününe kadar ödenecek şekilde 10 eşit taksitte;
yayın iletim yetkilendirme ücreti, yetki belgesinin verilmesinden izleyen altı ay içinde eşit
taksitlerde alınacak.
Beyannamenin kanuni süresinden sonraki ilk 30 gün içinde verilmesi halinde belirlenen ceza
tutarı onda bir oranında, devam eden 30 gün içinde verilmesi halinde ceza tutarı beşte bir
oranında, devam eden günlerde verilmesi halinde ise ceza tutarı tam olarak uygulanacak. RTÜK
tarafından yapılacak icra takiplerinde, Ankara icra daireleri yetkili olacak.
Sıralama ihalesinde karasal sayısal televizyon multipleks kapasitesi tahsisine hak kazanan
kuruluşlardan bir bölümüne, ihaledeki sıraları ve analog kanal kapasitesi dikkate alınarak en
fazla iki yıl süreysel karasal sayısal yayının yanı sıra analog televizyon yayın yapmalarına da
imkan tanınacak. Tahsisi izleyen en geç iki yıllık süre sonunda analog karasal televizyon
yayınları ülke genelinde tümüyle sonlandırılacak ve analog karasal televizyon yayınları
durdurulacak. RTÜK kendisine yapılan tahsisler çerçevesinde Kurul tarafından verilen süre
içinde karasal radyo ve televizyon yayınlarını eski kullandığı kanal ve frekanslardan tahsis
edilen kanal, multileks kapasitesi ve frekanslara taşıyacak. ulusal karasal sayısal yayın lisansları
verilinceye kadar, kurulması gereken verici tesis ve işletim şirketi, yayın izni verilmiş olan medya
hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından kurulabilecek ve bu şirkete RTÜK tarafından geçici yayın
iletim yetkisi verilebilecek.
Kamu iktisadi teşebbüsü, müessese veya bağlı ortaklık, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla bir
organize sanayi bölgesinin müteşebbis heyetine katılım sağlayabilecek.
Kanunla, baraj ve hidroelektrik santrali projesi kapsamında kalması nedeniyle yerlerinden
kaldırılmaları zorunlu bulunan halkın iskanlarının temini amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna
göre, Sami Soydam Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında kalan ve bulundukları
yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu olan orman içi ve kenarı mahalle, köy veya belde
halkının iskanlarının temini için ailelerin hak sahipliği ve borçlandırılmalarına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
PTT iş yerleri hakkında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ödenmeyecek.
"Torba Kanun" ile araç muayenesini zamanında yaptırmayanların cezaları ve gümrük vergisi
borçları da yeniden yapılandırılıyor.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Torba Kanuna" göre, araç muayenesini zamanında
yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014'e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza
15
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık
yüzde 1 farkı ödeyecek. Bakanlar Kurulu, bu süreyi 30 Haziran 2015'e kadar uzatmaya yetkili
olacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca takip ve tahsil edilen alacaklar da yeniden yapılandırılıyor. 30
Nisan 2014'ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para
cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, enflasyon farkının ödenmesi halinde,
faiz ve gecikme faizi gibi diğer alacaklardan vazgeçilecek.
Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen ve kanunun
yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen ya da ödenme süresi henüz
geçmemiş bulunan idari para cezaları da yapılandırılıyor.
Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ancak gümrük vergilerinin de tahsil
edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları ile birlikte
gümrük vergilerinin de yapılandırılmasına imkan sağlanıyor. Borçlara, 18 aya kadar taksit
imkanı getiriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin merkezi sınavları hakkında açılan davalarda hızlı yargılama
öngörülüyor. Merkezi sınavlar veya sonuçlarına ilişkin dava açma süresi 10 gün olacak. Dava
dilekçesinin tebliğinden itibaren 3 gün içinde savunma yapılacak. Bu süre bir kereliğine ve en
fazla 3 gün uzatılabilecek. Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.
Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Verilen
nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.
Temyiz istemi en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Bu davalar açılmadan önce üst
makamlara başvurma hakkı olmayacak.
Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kanunu ile Devlet
Memurları Kanunu kapsamında yurt dışına gönderilen ancak borçlarının yeniden hesaplanması
için başvurmayanlar ile haklarında borç takibi yapılanlar, yapılması gerekenler için de ödeme
kolaylığı getiriliyor.
Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden iş yerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, asgari
ücretin iki katından az olmayacak.
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden, o ülkede kurulu herhangi bir kuruluş
tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına üç aydan fazla süreyle çalıştırılmak üzere Türkiye'ye
gönderilenler, sosyal güvenlik kapsamına alınacak.
Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların, muvazzaf askerlikte
geçen sürelerinin kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde
16
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
değerlendirilmesi ve oluşacak farkın SGK tarafından ödenmesiyle ilgili intibak süresi 6 aydan bir
yıla uzatılıyor.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında belediyenin vatandaşlarla yaptığı
anlaşmalarla belediye mülkiyetine geçen ve üzerinde proje uygulanarak yeniden vatandaşlara
verilecek olan taşınmazlara haciz uygulanamayacak.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri üzerinde bulunan hacizler kaldırılacak.
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı
yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı için kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14 Şubat 2014 tarihine kadar yapılması gereken
sermaye artırımlarını yapmayan şirketler, asgari sermaye şartını düzenleme yürürlüğe girdikten
itibaren 3 ay içinde yerine getirirse haklarında fesih işlemi uygulanmayacak.
Aday öğretmenliğe atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra ÖSYM'nin yapacağı
sınavda başarılı olma şartı kaldırılıyor. Böylece aday öğretmenliğe atanma sınavını Milli Eğitim
Bakanlığı yapacak. Aday öğretmenler, bir yıl sonunda hem yazılı hem sözlü sınava değil, yazılı
veya sözlü sınava tabi tutulacak.
Öğretmenlerin hizmet sürelerine, isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında grup başkanı, daire başkanı veya taşra teşkilatında
vergi dairesi başkanı kadrolarında toplam en az 3 yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibariyle
fiilen bu kadrolardan birinde bulunmaları şartıyla devlet gelir uzmanı kadrosuna atanabilecek.
Sektörel izleme ve değerlendirme raportörü kadrolarına, kanunun yayımından itibaren bir yıl
süreyle düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, Başbakanlıkça naklen
atanabilecek.
Havalimanı inşaatı ve işletmesi şirketlerinin yurt dışı ihalelere DHMİ ile katılmasını sağlamak için
DHMİ'nin sermaye yapısını artıracak düzenlemelere gidildi. Buna göre, DHMİ'nin yaptırdığı
tesislere ait maliyet bedelleri, söz konusu tesislerin bedelsiz olarak devralınması şartıyla DHMİ
sermayesine ilave edilecek.
Maliyet bedelleri ile kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetler amortismana tabi tutulacak.
Hesaplanan amortismanlar, kazancın tespitinde "kanunen kabul edilmeyen gider" olarak dikkate
alınacak. DHMİ'nin sermayesinin artırılmasından doğan kazançlar kurumlar vergisinden,
bununla ilgili işlemler de her türlü vergi ve harçtan istisna olacak.
17
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesi ve ticaret sicil
kayıtlarının silinmesi için 1 Temmuz 2014'e kadar verilen süre yıl sonuna kadar uzatılıyor.
Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlerin yasal mirasçılarına öncelikle
hayırsever işadamları olmak üzere diğer hayırsever, gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedelleri
kendilerince karşılanarak konut yaptırılacak.
Yapılacak bu konutlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca taşınmaz temin edilecek
ve bu konutların maden kazasında hayatını kaybeden kişilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz
olarak tapu devir ve tescil edilmesine imkan sağlanacak.
Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar adına günlük kazanç alt
sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından
ödenecek. Bu kişiler hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmayacak. Bu kişiler, emeklilik
ve genel sağlık sigortası primlerini istemeleri halinde kendileri yatıracak. Süresi içinde
ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecek.
Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacak. İş kazası ve
meslek hastalığı olaylarında, birisini ev hizmetinde çalıştıranlar işverenlerin yükümlülüklerinden
muaf olacak.
Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar, "hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren
tarafından çalıştırılanlar" kapsamında sigortalı yapılacak. Sigorta bildirimini en geç çalışmanın
geçtiği ayın sonuna kadar yapmayan işverene asgari ücret tutarında ceza kesilecek.
Birinci dereceden emekli olan belediye başkanlarına yeşil pasaport verilecek.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14 Şubat 2014 tarihine kadar gerekli sermaye artırımını
yapmayan şirketler hakkında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde sermaye
artırımını yaparsa fesih işlemi uygulanmayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacak aday sayısı 24'ten 40'a
çıkarılıyor. Dini yüksek öğrenim veren fakültelerin dekanları, her coğrafi bölgeden en az iki kişi
olmak kaydıyla dini yüksek öğrenim veren fakültelerden 40 öğretim üyesini aday seçecek.
Yurt dışındaki diplomatik misyonlarda sürekli görev yapan din hizmetleri koordinatörlerine
diplomatik pasaport verilecek.
Tanıtıcı bilgilerine usulüne uygun olarak internet sitesinde yer vermeyen içerik, erişim ve yer
sağlayıcılara verilecek para cezasının üst sınırı 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.
Düzenlemeyle, bir içerikle kişilik hakları ihlal edilen kişilerin doğrudan içerik ve yer sağlayıcıyla
ulaşması ve içeriğin kaldırılması için uyarıda bulunması amaçlanıyor.
18
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da da değişikliğe gidilerek, erişimin engellenmesi kararının
gereğinin yerine getirilmesinde azami süre 24 saatten 4 saate indiriliyor.
Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya
birkaçına bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, erişimin engellenmesi Başkanın
talimatı üzerine, Başkanlıkça yapılacak. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin
engellenmesi taleplerini en geç 4 saat içinde yerine getirecek. Başkan tarafından verilen
erişimin engellenmesi kararı, başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına
sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak.
Kanunla, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB) üyelerinin borçlarının ödenmesi konusunda kolaylık getiriliyor. Buna göre, serbest
muhasebeci ve mali müşavirler ve yeminli müşavirlerin, üyesi oldukları odalara olan aidat
borçları ile odaların TÜRMOB'a olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını 9 taksitte
ödemeleri durumunda, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Bundan yararlanmak isteyenlerin, düzenlemenin
kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar birime başvurmaları şart olacak.
Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar,
eser, sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Torba Kanuna" göre, tapu kütüğüne "korunması gerekli
taşınma kültür varlığıdır" kaydı konulan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal
sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilen büyükşehir belediyesi
sınırları içerisindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından emlak vergisinin yarısı, çevre
temizlik vergisinin de tamamı alınacak.
Kesin yapılanma yasağı getirilmesine rağmen üzerine yapı tesis edilen parseller ve kanuna
aykırı eklenti yapılan taşınmazlar, bu aykırılıklar giderilinceye kadar veya yapılar yıkılıncaya
kadar bu muafiyetten yararlanamayacak. Böylece kanuna aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi
amaçlanıyor. Boğazici Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesi'nde konut veya iş yeri olarak
kullanılan taşınmaz kültür varlıkları ise bu muafiyetten yararlanamayacak.
Kanunla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu
kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin
münasip bedel talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla, eser, sahibinin ölümünden sonra
koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek. Bu husustu karar verilebilmesi için
eserin Türkiye'de veya ülke dışında Türk vatandaşları tarafından üretilmiş olması gerekecek.
Eserin topluma ulaşmasını sağlayacak şekilde yayımlanması zorunlu olacak.
Aday memurken aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun
görevine son verilecek.
19
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Kanunla, tapu kadastro çalışanları aleyhine başlatılacak rücu istemlerine ilişkin zaman aşımı
süresi belirleniyor. Buna göre, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili olarak, devletin kusursuz
sorumluluğu sebebiyle yapılan öde dolayısıyla, ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak
rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren 2 yıl, zarar yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten
itibaren 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrayacak.
Sümer Holding AŞ'de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası primi kesintisi
yapılmayacak.
İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde çalışan memurlar ile sözleşmeli
personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere, merkezi yönetim
bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 3 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma
ücreti ödenebilecek. Buna göre ödeme yapılacak personel sayısı, toplam personelin yüzde
10'unu geçmeyecek.
Araştırmacı kadrosuna atananların atama işlemleri, Devlet Personel Başkanlığı tarafından
gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden
itibaren 30 gün içerisinde yapılacak.
Doğalgaz iletim hatları BOTAŞ tarafından inşa edilen şehirlerde, 3 defa dağıtım lisansı ihalesine
çıkıldığı halde istekli çıkmaması durumunda, ilgili il özel idaresi veya belediye tarafından
kurulacak anonim şirkete dağıtım lisansı verilecek ve şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini
gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alacak.
Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat devamını
sağlayan kanun yürürlükten kaldırılıyor.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kalan mera, yaylak ve kışlak gibi yerler, kamu
yatırımları yapılması için gerekli bulunan yerlerden sayılarak tahsis amacı değiştirilebilecek.
Belediye sınırları içinde kalan yerlerde, imar dönüşümü ile ilgili yatırım yapılacağı zaman mera
komisyonunca inceleme yapılacak. Alternatif alan varsa, söz konusu yatırım buraya
yönlendirilecek.
Televizyonda yayınlanan programlarda tütün ürünlerinin kullanılamayacağı hükmünün ihlal
edilmesi halinde, yayın yapan kuruluşa; ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde
bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde
1'inden 3'üne kadar idari para cezası verilecek. Bu miktar 10 bin liradan az olmayacak.
Maliklerinin, mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği
bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların
üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve
benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilecek.
20
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi halinde taşınmazlara ilişkin
herhangi bir kamulaştırma yapılmayacak. Taşınmaz sahiplerine, bu işlemler nedeniyle
kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir ücret ödenmeyecek. Yapılan
yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artış bedeli alınamayacak.
Geri alma hakkının kullanılabilmesi için 5 yıl ve 5 yılın sonunu takip eden 1 yıl içinde, eski
malikleri veya mirasçıları, kamulaştırılan taşınmaz malda hakları bulunduğu iddiasıyla idareden
herhangi bir nedenle hak, bedel ve tazminat talep edemeyecek, dava açamayacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemi nedeniyle
kamulaştırılan taşınmaz malların eski malikleri ya da mirasçıları tarafından söz konusu taşınmaz
malların geri alınması, bedel ya da tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda
da uygulanacak.
Su yapılarının denetim hizmeti DSİ tarafından ya da DSİ tarafından yetkilendirilmiş, hizmet alım
yoluyla anlaşılan şirketlerce yapılacak. Denetim masrafları, denetlenen yatırımcı gerçek ve tüzel
kişiler tarafından DSİ'ye ödenecek. İnşaatı devam eden su yapıları için kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde su yapısının denetlenmesi için yatırımcı tarafından DSİ'ye
müracaat edilmesi zorunlu olacak. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden denetim yaptırmayanlara
megavat başına 5 bin lira ceza uygulanacak.
Orman ve orman rejimine tabi alanların mesire yeri, şehir ormanı, milli park, tabiat parkı, tabiat
anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman
koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri
ihtiyaçları karşılayacak olan taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı
arası hariç 2'yi geçmeyen yapılar, Uzun Devreli Gelişme Planlarına veya Gelişim ve Yönetim
Planlarına göre yapılacak. Bu alanlar için imar planı şartı aranmayacak. Ancak kıyı ve sahil
şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen korunan alanların, orman veya orman
rejimine tabi olması halinde bu hüküm uygulanmayacak. İmar planı olan alanlarda plana
uyulacak.
Madde kapsamında inşa edilecek yapıların etüt ve projeleri yöresel doku ve mimari özelliklere,
fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda
yapılacak.
Şehrin içindeki veya yakın çevresindeki ormanlık alanların afetler öncesinde piknik alanı, mesire
yeri ve afet sonrasında geçici barınma yeri olarak kullanılan alanlarda altyapı hizmetleri, Orman
Genel Müdürlüğü'nün izniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, il özel idareleri,
büyükşehir belediyeleri veya belediyeler tarafından yapılacak.
Milli Parklar Kanunu'nun uygulandığı alanlarda, alanın sit statüsü özelliğinin korunması kaydıyla
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun diğer hükümleri uygulanmayacak.
21
Mali Müşavir Ferdi Asım HELLAÇ – www.hellac.com
Elektrik Piyasası Kanunu'nun "Denetim ve Yaptırımlar" başlıklı 15. maddesinin "su kullanım
hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan üretim
tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet
ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi DSİ tarafından yapılır" fıkrası
yürürlükten kaldırıldı.
Tüketici hakem heyetleri, vekâlet ücreti ödenmesine dair karar alamayacak.
Tüm illerde bucaklar kaldırılıyor. Kaldırılan bucaklara bağlı belde ve köyler, bucağın bağlı
olduğu idari birime bağlanacak.
Doğal inci veya kültür incileri, işlenmiş olsun olmasın, mıhlanmamış veya takılmamış elmaslar,
elmaslar hariç kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlar, sanayide kullanılmayan sentetik veya
terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı
kıymetli taşların toz ve pudraları, tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli
taşlardan eşyalar, Özel Tüketim Vergisi kapsamından çıkarıldı.
Ekonomi Bakanlığı görev alanına giren konularla ilgili çalışmalarda diğer bakanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşları ile meslek ve sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili
uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilecek. Bu grupların ulaşım ve
konaklama giderleri bakanlık bütçesinden karşılanacak.
İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinin hudutları, 04 ve E-80 karayolu sınır olarak tayin
edilerek yeniden belirleniyor.
İhracatçı Birlikleri'nin görev kapsamı genişletiliyor. Buna göre İhracatçı Birlikleri; TIR karneleri,
ATA, A.TR ve EUR'I dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod
işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeleri
düzenleyip onaylayabilecek.
İnternette trafik bilgisi Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin
edilerek, hakim tarafından karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilecek.
Batman Hasankeyf ilçe merkezinde Ilısu HES Barajı yapımında etkilenen ailelerin, yeni
Hasankeyf yerleşim alanına nakilleri, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
İlgili kanundaki düzenlemeleri yapmak için anonim ve limited şirketler ile kooperatiflere tanınan
süre, 31 Aralık 2014 tarihinden 1 Temmuz 2015 tarihine uzatılıyor.
22
Download

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ`NE