Kur’an’ın Yazısında Keşfedilen Bir
Harikası
TEVAFUK
MUCİZESİ
Tevafuğun Tanımı
Tevâfuk, iki şeyin birbirine denk gelmesi demektir.
Kur’ân’daki tevâfuk ise, Kur’an’ın neredeyse bütün
sayfalarında bulunan 2806 adet Allah kelimelerinin
alt alta, karşı karşıya veya sayfalar arasında sırt sırta
gelerek güzel ve manidar şekilde diziler oluşturması
demektir.
Örnek İki Tevafuk Sayfası
TEVAFUĞUN KEŞFEDİLİŞİ
Kur’an’ın yazısında görünen bu harika özelliği
ilk defa 1933 yılında Bediüzzaman Said Nursi
Hazretleri keşfetmiş ve bu keşfini şöyle ilan
etmiştir:
“Kardeşlerimle (Hafız Osman hattı) üç dört ayrı ayrı Kur’an
nüshalarını karşılaştırdık. Hepsinde tevafuk matlub olduğuna
kanaatimiz geldi.Yalnız matbaa müstensihleri başka
maksadları takip ettiklerinden bir derece tevafuklarda
intizamsızlık düşmüş.
Düzenlense pek nadir istisna ile Kur'ân’ın tamamında iki
bin sekiz yüz altı aded [2806] Allah lafzında tevafuklar
görünecektir. Ve bunda bir mucizelik ışığı parlıyor. Çünkü
insan fikri bu pek geniş sahifeyi kuşatamaz ve
karışamaz. Tesadüfün ise bu manalı ve hikmetli hâle eli
ulaşamaz.”
(Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 63)
Kayışzâde Hafız Osman Efendi’nin Ayet
Berkenar Ölçüsünü Bulması
Bu büyük hattatımız, önceki asırda İstanbul’da yaşamış ve
1895 yılında 107nci mushafını yazdığı bir sırada vefat etmiştir. Bu zat,
Kur’an’ın sayfa ölçüsünü, yine Kur’an’dan, Bediüzzaman’ın
tabiriyle, ilhamen keşfetmiş ve onun bu ölçüsü, “âyet
berkenar” adıyla meşhur olarak yaygınlaşmıştır. Bu ölçü ile
yazılan sayfalar, İhlas Suresi eninde ve 15 satır
boyundadır.
Hafız Osman’ın Kur’an’ındaki Tevafuklar
Tevafuğun Dayandığı Temel
Ayetberkenar Harikası
Ayetberkenar: Kur’an’ın Bütün sayfalarının ayet
durağıyla bitmesi ve ayetlerin sayfa sonunda bölünmemesi
demektir. Ayetberkenar özelliği Kur’an’ın bir harikasıdır.
Çünkü sayfalar Kur’an’dan alınan bir ölçü ile yazıldığı
zaman bu harika durum ortaya çıkmıştır.
Tüm Sayfalar Ayetle Başlar ve Ayetle Biter
En Ölçüsü
En Kısa Sure İhlas Suresi
Boy Ölçüsü
En uzun Ayet
(Sh. 47)
Tevafuk Harikası Ayetberkenar Ölçüsünün
Bir Neticesidir
“Âyetlerin en büyüğü olan "Müdayene âyeti” (sh.47)
sahifeler için ve (birer satır olan) Sure-i İhlâs ve Kevser,
satırlar için bir ölçü kabul edildiğinden, Kur'an-ı Hakîm'in
bu güzel meziyeti ve mucizelik alâmeti görülmektedir.
Demek bu hüner Kur'an’ındır. Yoksa Hâfız Osman gibi
zâtların değil. Çünki bu vaziyet, Kur’an’ın âyetinden
ve suresinden ortaya çıkmıştır.” (Barla Lahikası, 316)
Hafız Osman Bu Ölçüyü İlham Yoluyla
Keşfetmiştir
“(Hafız Osman ölçüsü ile) neşredilen ve basılan
Kur'anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan;
Kur'an-ı Hakîm'in nakşında ve yazısında, bir nevi
mucizelik alâmeti var.”
(Bediüzzaman, 19. Mektub 18. İşaret)
Üstad Bediüzzaman’ın Tevafuklu Kuran’ı
Yazdırması
“(Tevafuklu Kuran) Her bir müstensihe (yazana) üçer cüz‘
verilip yazılacaktır. Allah lafzının tam tevafuklarına işaret
koymuşum. İstisna kalanlar ise …matbaanın ve
yazanların satırlarda ve âyetlerin aralarındaki
intizamsızlığından ve bu tevafukları his edememesinden
mevcut tevafuku bozmuşlar. Öyleler ise sıraya girmeli. Hatta
mümkün ise sahifede iki veya üç sıra ile muvazene takip
edilsin.”
(Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 17)
Kur’an’daki Tevafukların
Kırmızı Renkle Yazılması
“Mushafı üç nevi mürekkeble, Allah lafzı kırmızı
sâir tevafuklar başka renkli mürekkeble âyetleri
siyah mürekkeble yazdırmak emelindeyim.”
(Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 16)
Tevafuklu Kur’an’ı Yazmak Ahmed
Hüsrev Efendi’ye Nasib Olmuştur
“Kur'anın gözle görülen bir nevi mucizelik parıltısını, beş-altı
Mushafta işaretler yaptım, Kur’an yazıları mükemmel olan
kardeşlerime taksim ettim. Bunların içinde Kur'an yazısında Hüsrev
onlara yetişemediği halde, birden bütün o kâtiblere ve Arabî hat
muallimine üstün geldi. Ve Arabî hatta en mümtaz kardeşlerimizden
on derece geçti. Umumen onlar tasdik edip: "Evet bizi geçti, biz
ona yetişemiyoruz dediler.”
(Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası)
Tevafuklar Kuran’ın
Levh-i Mahfuz’daki Aslında Vardır
“Ehl-i kalb (keşfi açık) bazı kimseler demişler:
Bu tarz yazı Levh-i Mahfuz'un yazısına benziyor
ve ona yakındır, diye hüküm etmişler.”
(Bediüzzaman, Rumuzat-ı Semaniye, 136)
Hüsrev Efendi Levh-i Mahfuz’daki
Kur’an Gibi Yazmış
“Asr-ı saadetten beri böyle hârika bir surette mu'cizeli
olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde
Risale-i Nur'un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev'e
"Yaz" emir buyrulmasıyla, Levh-i Mahfuz'daki yazılan
Kur'an gibi yazılması…”
(Bediüzzaman, Meyve Risalesi)
Tevafuk Numuneleri
Allah Kelimelerinin
Alt Alta Gelmesi
Allah Lafızlarının
Karşı Karşıya
Gelmesi
Rab İsminin
Tevafukları
Rahman
İsimleri
Esma-i Hüsna
Kur’an
Kelimeleri
Diğer
Tevafuklar
veya
Aynı
Manadaki
Kelimeler
Peygamber İsimlerinin
Tevafukları
Mana Tevafukları
NETİCE
Tevafuk, Maneviyattan Uzaklaşmış Bu Maddeci
Asrın İnsanlarının Gözlerine Kur’an’ın
Gösterdiği Bir Mucizesidir.
Bediüzzaman Hazretleri’nin Tabiriyle
Akıl anlasa [‫ ]سبحان هللا‬sübhanallah,
Kalb derk etse [‫ ]بار هللا‬bârekallah,
Göz görse [‫ ]ماشاء هللا‬mâşaallah
diyecektir.
(Rumuzat-ı Semaniye)
Download

Sunumu bilgisayarınıza yüklemek için tıklatın.