T.C.
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLlGI
imar ve Şehireilik Müdürlüğü
Sayı
Konu:
: 13716085/310-3843 - 'ZSoI
0'(:./1212014
İlan
BAŞKANLIK
MAKAMl'NA
8/b maddesi gereğince
Aşağıdaki ilan metninin 3194 sayılı İmar Kanununun
süreyle ilan ve askısının yapılması hususunda gereğini;
Arz ederim.
BELEDiYE
i LA N
BAŞKANLICINDAN
30 gün
DUYUIWLUR.
Sincan Belediye \'leclisinin 0611 1/2014 tarih ve 230 sayılı kararı ile uygun görülen.
Sincan ITemelli Yol Bağlantısı 111000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu ilavesine
yönelik
iii 000 ölçekli
imar planı değişikliği
Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinin
2911 1/2014 gün ve 2147 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
iLGiLiLERE
iLANEN DUYURULUR.
YAZı iŞLERi MÜDÜRLÜCÜ'NE
30 gün süreyle
ilanı ,Le askısı yapılsın.
{)~.I1212014
Ba
' r
e
i
~
Adres:Tandoğan Malı. Billur Sak. No:8 06930 Sincan/ANKARA
Tel: (03 12) 269 38 3 ı -204\ 77/265 Fax: 2705464
Web: http://www.sincan.bel.tr
Download

temelli yol bağlantısına plan notu ilave edilmesine ilşikin pl değ