Zähmet jedelleri baradaky topar
hakynda Birkysmy düzgünnamanyň
1-nji goşundysy
Zähmet jedelleri baradaky toparyň mejlisiniň
TESWIRNAMASY
№ __________
“____” __________ 20____ ý.
________________________________________________________________________
(kärhananyň, edaranyň, guramanyň
________________________________________________________________________
we (ýa-da) onuň bölüminiň ady)
Mejlise gatnaşan topar agzalary:
1)
Kärdeşler arkalaşyklary guramasynyň wekilleri _________________________
_______________________________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
2)
Iş berijiniň wekilleri ______________________________________________
_______________________________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
Başlygy __________________________________________________________________
Kätibi ___________________________________________________________________
Mowzuk boýunça seredilen arza: _____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(arzanyň gysgaça mazmuny)
Arza berildi ______________________________________________________________
Mejlisiň geçirilýän güni barada arzaçy habarly __________________________________
Gatnaşanlar:
Arzaçy ___________________________________________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
Şaýatlar __________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
EDILDI
RET
KANAGATLANDYRYLDY
_____________________________________
EDILMEDI
(gerek dälini çyzyň)
RET
__________________________________________
KANAGATLANDYRYLMADY
(gerek dälini çyzyň)
Şaýatlaryň düşündirişleri ____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Iş berijiniň wekilleriniň teklipleri _____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Kärdeşler arakalaşyklary guramasynyň wekilleriniň teklipleri _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Karar (çözgüt kabul) etdiler: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(ylalaşygy gazanyp bolmadyk ýagdaýynda, ylalaşyk gazanylmady diýip bellenilýär)
Ses berlişigiň netijeleri ______________________________________________________
_______________________________________________________
Zähmet jedelleri baradaky toparyň
başlygy ____________________
Möhüriň ýeri
(goly)
Zähmet jedelleri baradaky toparyň
kätibi _____________________
(goly)
Zähmet jedelleri baradaky toparyň mejlisiniň teswirnamasynyň şu göçürmesi
dahylly işgäre berildi ýa-da poçta boýunça iberildi _______________________________
(senesi görkezilýär)
Zähmet jedelleri baradaky topar
hakynda Birkysmy düzgünnamanyň
2-nji goşundysy
Zähmet jedelleri baradaky toparyň
ŞAHADATNAMASY № ________
________________________________________________________________________
(zähmet jedelleri barada karary ýa-da çözgüdi kabul eden edaranyň ady;
________________________________________________________________________
kararyň ýa-da çözgüdiň senesi)
________________________________________________________________________
kararyň (çözgüdiň) esasynda
Arzaçy __________________________________________________________________
(bellige alnan işgäriň familiýasy, ady, atasynyň ady)
şulara hukugy bar __________________________________________________________
(şu kärhanadan, edaradan we guramadan
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
pul talaby barada berilmeli edilen puluň takyk möçberi; işe dikeldilmäge degişlidigi we ş.m. görkezilýär)
Şu şahadatnamada ýerine ýetiriji resminamanyň güýji bar we mejbur tertipde ýerine
ýetirmek üçin kazyýete üç aýdan az bolmadyk möhletinde görkezilýär.
Möhüriň ýeri
Zähmet jedelleri baradaky
toparyň başlygy
____________________________
(goly)
________________________________________________________________________
Zähmet jedelleri baradaky toparyň kararynyň (çözgüdiniň) ýerine ýetirilişi hakynda
kazyýetiň belligi
Download

Zähmet jedelleri baradaky topar hakynda Birkysmy düzgünnamanyň