TÜRKİYE
ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU
ÖZEL ATLETİZM 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR
1-) TC Vatandaşı olmak
2-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)
3-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak,
4-) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü
bulunmamak
5-) En az 18 yaşını doldurmuş olmak
6-) 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
amatör spor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir
defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
7-) Kurs müfredatında bulunan dersleri Spor Bakanlığı SGM Antrenörlük kurslarında, Üniversite
Öğreniminde aldıklarını belgeleyenler ilgili derslerden muaf tutulurlar(Ör: BESYO mezunu olanlar ile
farklı federasyonun Antrenör Belgesine sahip olanlar Temel Eğitim derslerinden muaftır)Başka
derslerden muafiyet yoktur.
GEREKLİ BELGELER
1-) Başvuru Formu(Elektronik Ortamda gönderilen belgenin ıslak imzalı aslı)
2-) 4 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)
3-) Sağlık ocağı, devlet veya özel hastanelerden alınmış “Antrenörlük Yapmasında Sıhhi Açıdan Engel
Yoktur” ibareli Sağlık Raporu
4-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası görülmelidir)
5-)Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal yazısı (aslı)
6-) En az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi ve diğer mezuniyet belgesi
(üniversite)(mezun ise diplomasının noter veya mezun olduğu okuldan aslı gibidir onaylı olması
istenir) Üniversite Öğrencisi ise öğrenci belgesi, Öğretmen ise “Görev Yeri Belgesi” ibrazı gerekir
7-) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı (aslı)
8-) Banka Dekontu; Kursa başvurusu için kurs ücreti (300 TL) ödendiğine dair(Kursiyer Adı-Soyadı,
TC no, Kursun adı ve ili yazılı olan)banka dekontundaki bilgileri Başvuru Formu üzerine ödeme
bilgileri bölümüne yazarak imzalı şeklinin tarayıcıdan elektronik ortama kaydedilmiş örneği
[email protected] mail adresine dekont ile birlikte gönderilmelidir. Bu 2 belge aslı kurs
başlangıcında Kurs Yöneticisine teslim edilmelidir.
Hesap Bilgileri: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Deniz Bank Mithatpaşa Şubesi (ÖZEL
ATLETİZM 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU) AÇIKLAMASI EKLENECEKTİR.
(İBAN NO:TR 60 0013 4000 0061 8884 9000 06 ) 300.00-TL.
9-) Muafiyete Esas Belge Aslı (GHSİM veya Üniversiteden “Aslı Gibidir” onaylı fotokopisi alınacak olup
Aslı iade edilecektir.)
Tüm belgelerle birlikte kurs başlangıç tarihinde kurs sorumlusuna belgeleri teslim etmeyen
kursiyerlerin müracaatı geçersiz sayılacak kurs ile ilişiği kesilecektir.
Download

İndirilebilir Dosya - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu