T.C.
KARS VAIIIJGI
II Mull Eitim Müdürlüü
Sayi :45877750/310.01/1294959
Konu: Jilri ye Soru Hazirlama
Komisyonu
28/03/2014
VALILIK MAKAMINA
Ilimiz dahilindeki Ortaogretim kurumlarma y öneiik "Liseler Yariiy or" adli eitim amaçli
bilgi yarimasi düzenienecektir. Yarimada Jilri ye soru hazirlama komisyonu oiuturu1masi
gerekmektedir.
Merkez iiçe grup yarima1an 17-28 Nisan 2014 tarihieri arasmda yap ilacak ye 29 Nisan
2014 tarihinde saat 10.00'da 7 iiçe birincileninin katilimiyia kura çekinii yapilacak, 08-09
Mayis 2014 tarihierinde saat 10.00 da gruplar fmal yarimasi Halk Eitim Merkezi cok
amaçh salonunda yapilacaktir. Yarima Jürisi ye Soru Haziriama Komisyonu Milli Eitim
Sube Müdürü Yunus çELIK' in bakanhinda ekte adi, soyadi, görevi ye görev yerl yazili
6retmen1erden o1uturuImasi, yarima koordinatörieri Alp asian Anadolu Lisesi Müdürü Cern
Alp AYAZ, Faik-Fikriye Torunouilan Anadolu Sa,1ik Meslek Lisesi Müdürü Fatma KAYA
ye sunucular Alpaslan Anadolu Lisesi öretmeni Zebra KOZAN, Ticaret Meslek Lisesi
öretmeni Tuba KARASU' nun görevlendirilmesi, Müdür1üumüzce uygun görülmektedir.
Makamlannizca da uygun görüldüü takdirde Olur'iarmiza arz ederim.
Yildinrn ALKIS
Mliii Eitim M üdürü
OLUR
28/03/2014
Cevat UYANIK
Vali. a
Vali Yardimcisi
Bu beIge, 5070 sayili Eiektronik lna Kanununun 5
Milli Eitim Müdürlüü-36200-KARS
kars.meb.gov.tr
-
')\
mci nddesi gereince givenii elektronik ina ile imianirf
Aynntili bilgi için: N.TANY1LDIZ.Sef
Tel
(0474)2128226
KOMISYONDA GOREV ALANLARIN
ADI SOYADI
GOREVI
GOREV YERJ
Cern Alp AYAZ
KoordinatOr
Alpaslan Anadolu Lisesi
Fatma KAYA
Koordinator
Fayik Fikriye Torunogullari And.Saglik Mes. Lisesi
Murat AYBIRDI
Edebiyat-Dil Anlatim Ogretmeni
Gazi Kars Anadolu Lisesi
Sakine GUNGOR
Edebiyat-Dil Anlatim Ogretmeni
HüsnU M. Ozyegin Anadolu Lisesi
Volkan TOPCUOCLU
Matematik Ogretmeni
AtatUrk Kiz Teknik ye Meslek Lisesi
Izzet QANLl
Maternatik Ogretmeni
Hasan Harakani Anadolu Lisesi
Ak1fESER
Fizik Ogretmeni
Gazi Kars Anadolu Lisesi
GOkhan ERGON
Fizik Ogretmeni
Anadolu Ogretmen Lisesi
Adalet BOY
Kirnya Ogretmeni
Alpaslan Anadolu Lisesi
Hasan TEMEL
Kimya Ogretmeni
G.A.M.P. Endustri Meslek Lisesi
Safak GURDERE
Biyoloji Ogretmeni
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Meltern KOSEOLU
Biyoloji Ogretmeni
AtatUrk Kiz Teknik ye Mestek Lisesi
Tahsin KARAHASANGOLU
Tarih Ogretmeni
Fayik Fikriye Torunogullan And.Saglik Mes. Lisesi
Kemal GUNDOcDU
Tarih Ogretmeni
Curnhuriyet Anadolu Lisesi
Ayhan ERKMEN
Cografya Ogretmeni
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Ozgur OZTURK
Cograf'ya Ogretmeni
AtatUrk Kiz Teknik ye Meslek Lisesi
Ayhan ALTUN
Din KUttUrU ye Ahiak Bilgisi Ogr.
Irnarn Hatip Lisesi
Hamide SAHIN
Din KUItUrU ye Ahlak Bilgisi Ogr.
Fayik Fikriye Torunogultari And.Saglik Mes. Lisesi
Mustafa OTHAN
Felsefe
Alpaslan Anadolu Lisesi
Tahsin YESILYURT
Felsefe
Imam-Hatip Lisesi
Zehra KOZAN
Sunucu
Alpaslan Anadolu Lisesi
Tuba KARASU
Sunucu
Ticaret Meslek Lisesi
Yunus cELIK
Sube Müdüru
KARS MERKEZ ILcE LISELER ARASI BILGI YARISMASI TAKVIMI
GRUPLAR
TARH
1. Grup
GENEL
LISELER
17.04.2014
2. Grup
25.04.2014
1. Grup
YARIACAK OKULLAR
YARI$MA YER VE
SAAT
Alpaslan Anadolu
Lisesi
Saat:14.00
MESLEK
LISELERI
18.04.2014
1-Hasan Harakani Anadolu Lisesi
2-Cumhuriet Anadolu Lisesi
3-HUsnU M.Ozyein
n
A adolu Lisesi
4 Gazi Kars Anadolu Lisesi
1-Alpaslan Anadou Lisesi
2-Boaziçi Anadolu Lisesi
3-Fen Lisesi
4-Anadolu Oretmen Lisesi
1--Faik Fikriye TorunouIIari Anadolu Salik Mes.Lis.
2-Imam-Hatip Lisesi
3-GUlahmet Aytemiz Guzel Sanatlar Lisesi
4-Ticaret Lisesi
2. Grup
28.04.2014
1-Haydar Aliyev Teknik ye End.Mes.Lsesi
2-Gazi Ahmet Muhtar Paa End.Mes.Lisesi
3-Kiz Meslek Lisesi
Kiz Meslek Lisesi
GRUPTAN
IKAN
OKULLAR
KURA
cEKIM1
29.04.2014
Alpaslan Anadolu
Lisesi
Saat :14.00
Kiz Meslek Lisesi
Saat:14.00
Saat:14.00
Milli Eitim MüdürIüu
YARI$MA UYGULAMA VE ESASLARI:
1- Orenci seçimi 9., 10., 11.12. siniflardan seçilecektir.
2- YarimaIarda sorulacak soru sayilari Turk Dili ye Edebiyati 3, Matematik 3, Fizik 2, Kimya 2,
Biyoloji 2, Tarih 2, Corafya 2, Genel KUltUr 2, Din KUItUrU ye Ahiak Bilgisi 1 ye Felsefe Grubu 1
olmak Uzere toplam 20 soru sorulacaktir.
3-YarimaIarda iIem gerektiren sorularin cevaplama suresi 1.30 dakika, dier sorular ise 30 saniye
olacaktir.
4- Yarima sorulari YGS sinif mufradatkonularrndan o!uacak, 9., 10. veil. siniflardan sorulacaktir.
5- Her okul 3 asd 1 yedek Orenciden oIuan yarimaci Orenci ile yarimaya katilacaktir.
6-Sorular 5 §ikli olarak hazirianacaktir.
7- Grup yarimaIari Alpaslan Anadolu Lisesinde ye Kiz Meslek Lisesinde seyircisiz olarak yapiiacaktir.
8-EitIik hahnde 5 yedek soru.l Matematik,i Edebiyat,l Tarih,l Fizik, 1 Genel KUItUr
9-EitIik yine bozulmazsa altin sorulara geçiecektir.
nus QELIK
Eitim Sube MUdUrU
KARS LISELER ARASI BILGI YARISMASI TAKVIMI 2013-2014 EGITIM-66RET1M YILI (ILCD
GRUPLAR
TARIH
YARISACAK OKULLAR
YARI$MA YERI
GENEL LISELER
1. Grup
30.04.2014
Alpaslan Anadolu
Lisesi
Saat: 14.00
2. Grup
02.05.2014
Alpaslan Anadolu
Lisesi
Saat: 14.00
MESLEK LISELERI
1. Grup
05.05.2014
Kiz Meslek Lisesi
Saat:14.00
2. Grup
06.05.2014
Kiz Meslek Lisesi
Saat:1 4.00
GENEL LISELER
FINAL
08.05.2014
Halk Eitim Merkezi
MüdürIüü cok Amacli
Salon Saat 10:00
MESLEK LISELERI
FINAL
09.05.2014
Halk Eitim Merkezi
Müdürlüü cok Amacli
Salon Saat 10:00
anus cELIK
ube MudUrU
Download

T.C. KARS VAIIIJGI II Mull Eitim Müdürlüü Sayi :45877750/310.01