19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
PB323
PB325
Pirin Çayı (Adıyaman) Havzasında Belirlenen
Makrofunguslar
Abdullah KAYA
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 02030,
Adıyaman
[email protected]
Pirin Çayı havzası ve çevresinden 20012007 yılları arasında, iklimin fruktifikasyon
gelişimine uygun olduğu dönemlerde, makromantar
örnekleri toplandı. Çalışmanın arazi sürecinde,
örneklerin resimleri alındı ve gerekli ekolojik
özellikleri not edildi. Laboratuar sürecinde ise spor
baskıları alındı ve gerekli mikroskobik incelemeler
ve ölçümler yapıldı.
Mevcut
literatürden
yararlanılarak
gerçekleştirilen tür tayin işlemleri sonucunda,
Ascomycetes ve Basidiomycetes sınıfları içinde yer
alan 52 makromantar türü tanımlandı. Literatür
verilerine göre bunlardan 21 tanesinin yenir, 22
tanesinin yenmez, 9 tanesinin ise zehirli nitelikte
olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler:
maksonomi, Adıyaman
Makrofunguslar,
PB324
Madra Dağı (Balıkesir/İzmir) ve Çevresinde
Etnobotanik Bir Çalışma
Fatih SATIL1, Ekrem AKÇİÇEK2, Selami SELVİ1
1
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Çağış, Balıkesir
2
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi,
Biyoloji Eğitimi Bölümü, Balıkesir
[email protected]
2005-2007 yılları arasında Madra dağı ve
çevresinde (Balıkesir/İzmir) yapılan floristik
çalışmalar sırasında, tespit edilen bitkilerin
etnobotanik özellikleri araştırılmıştır. Bölge
halkının gıda, ilaç, yem, el sanatları ve diğer
alanlarda yararlandığı bitkiler ve bu bitkilere ait
kullanımlarına ait geleneksel bilgiler derlenmiştir.
Çalışma; Madra dağı ve çevresindeki 16
yerleşim yeri ve buralarda kurulan 3 yerel pazarda
yürütülmüştür. Bu süre içinde araştırma alanında 45
kişiyle görüşme yapılmıştır. Bölgede kullanımı
belirlenen toplam 108 bitki taksonu ve bunlara ait
yerel bilgiler toplanmıştır. Toplanan bitkiler
arasında; 56 gıda, 44 ilaç, 17 yem, 14 el
sanatlarında ve 10 türün ise değişik amaçlı
kullanımının olduğu belirlenmiştir.
Epiteti Elazığ ve Beldeleri Olan Bitkilerin
Populasyon Gözlemleri ve Tehlike Kategorileri
Uğur ÇAKILCIOĞLU1, İsmail TÜRKOĞLU2,
Murat KURŞAT1
1
Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, 23119, ELAZIĞ
2
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen ve
Matematik Alanları Bölümü, 23119, ELAZIĞ
[email protected]
Bu çalışmada Türkiye Florası’nda epiteti
adı olarak Elazığ ve çevresindeki yörelerin adını
taşıyan bitkiler araştırılmıştır. Bu bitkilerden
bazıları: Astragalus karputanus Boiss. & Noe,
Alyssum harputicum Dudley, Allium kharputense
Freyn & Sint., Euphorbia szovitsii Fisch. & Mey.
var. kharputensis Aznav. ex M.S. Khan, Verbascum
charputense Murb. var. charputense Murb.,
Verbascum charputense Murb. var. adenophorum
Hub.& Mor., Cephalaria elazigensis R.S. Göktürk
& Sümbül var. elazigensis
R.S. Göktürk &
Sümbül, Astragalus elazigensis Ekim, Stachys
ramosissima Montbret & Aucher ex Bentham var.
elazigensis Bhattacharjee, Fritillaria baskilensis
Behçet’dir. Elazığ çevresinde yapılan floristik
araştırmalarda bu bitkilerin populasyon durumları
ve endemik olanların ‘’IUCN Red Data Book’’
kategorilerine
göre
tehlike
durumları
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Elazığ.
epitet, tehlike kategorileri,
PB326
Baskil İlçesinin (Elazığ) Bazı Nadir ve Endemik
Bitkileri
Murat KURŞAT1, İsmail TÜRKOĞLU2, Uğur
ÇAKILCIOĞLU1, Şemsettin CİVELEK
1
Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji
Bölümü, 23119, Elazığ
2
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fak. Fen ve Matematik
Alanları Bölümü, 23119, Elazığ
[email protected]
Bu çalışma 2001-2003 yılları arasında
Baskil ilçesi (Elazığ) ile Altınkürek Köyü (Keban)
arasındaki yüksek sahada yapılmıştır. Toplanan
bitkiler içinde araştırma alanına özgü nadir ve
endemik türler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırma alanından toplanan 3223 bitki örneğinin
değerlendirilmesi yapılmış 71 familyaya ait 341
cins ve 801 takson tespit edilmiştir. Bunlardan 104
(%13) endemiktir. İçerdiği takson sayısı
446
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
bakımından araştırma alanında bulunan başlıca
büyük familyalar: Asteraceae (110), Fabaceae (90),
Lamiaceae (67), Brassicaceae (54), Poaceae (53),
Caryophyllaceae (45), Boraginaceae (31), Apiaceae
(29), Liliaceae (29), Rosaceae (27), cinsleri ise:
Astragalus (25), Salvia (14), Silene (14), Centaurea
(13), Trigonella (12), Euphorbia (11), Alyssum
(10), Veronica (10), Vicia (10), Allium (9)
şeklindedir. Fitocoğrafik elementlerin dağılımı İranTuran elementleri 306 (%38.25), Akdeniz
elementleri 36 (%4.5), Avrupa-Sibirya elementleri
28 (%3.5) dir.
Anahtar Kelimeler:
Baskil, Elazığ.
Endemik, Türkiye florası,
PB327
Siirt İli İçin Yeni Kayıt Bitkiler
İbrahim Ümit YAPICI1, Ömer SAYA2, Hülya
HOŞGÖREN2
1
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilimdalı
2
Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü
[email protected]
PB328
Trakya’dan Yeni Bir Hibrid: Verbascum x
edirnensis Dane & Yılmaz, (Scrophulariaceae)
Gülden YILMAZ, Feruzan DANE
Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak.,
Biyoloji Bölümü, Güllapoğlu Yerleşkesi, 22030,
Edirne
[email protected]
Verbascum x edirnensis Dane & Yılmaz,
(Scrophulariaceae); (V. densiflorum Bertol. x V.
sinuatum L.), nothosp. nova, yeni bir doğal hibrid
olarak A1 (E) Edirne’den toplanan örneklerle
Trakya Florası’na eklenmiştir. Örneklerin teşhisi,
Türkiye ve Avrupa Floraları’na göre yapılmıştır.
Yeni hibritin deskripsiyonu ile habitattaki
fotoğrafları ve çizimleri verilmiştir. Ana ve baba
karakterlerine benzeyen ve farklılık gösteren
morfolojik özellikleri ise karşılaştırmalı olarak
tabloda gösterilmiştir. Örnekler EDTU’ da
saklanmaktadır.
Anahtar
Kelimeler:
Scrophulariaceae, Verbascum, taksonomi
Hibrid,
PB329
Bu çalışma 2004-2006 yılları arasında
gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı Siirt ili Kurtalan
ilçesidir. “Flora of Turkey” de belirtilen birkaç bitki
dışında
alanda
floristik bir çalışma
yapılmamıştır.Bu
çalışma
“Kurtalan
İlçesi
Güneyinde Floristik Araştırmalar” adlı yüksek
lisans tez çalışması için toplanan örneklerin bir
bölümünden
oluşmaktadır.
Yapılan
arazi
çalışmaları sonucunda toplanan örneklerin teşhis
edilmesiyle 25 familyaya ait 59 Spermatophyta
taksonunun Siirt ili için yeni kayıt olduğu tespit
edilmiştir. Bu türlerin fitocoğrafik bölgelere göre
dağılımı ise şöyledir: 13 takson (% 22) İran-Turan
elementi; 8 takson (%13,5) Akdeniz elementi; 2
takson (%3,3) Avrupa-Sibirya elementi ; 36
taksonun (%62,2) hangi fitocoğrafik bölgeye ait
olduğu belirlenememiştir.
Anahtar Kelimeler: Siirt, yeni kayıt, takson
Lokal Endemik Campanula pulvınarıs Hausskn.
& Bornm.’in Morfolojik, Palinolojik ve Ekolojik
Özellikleri
Barış ÖZÜDOĞRU, Edibe ÖZMEN, İlginç
KIZILPINAR, Sadık ERİK, Cahit DOĞAN,
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Botanik Ana Bilimdalı, Beytepe,
ANKARA
[email protected]
Bu çalışmada, lokal endemik bir tür olan
ve Kırmızı Kitap’ta EN kategorisine giren
Campanula pulvinaris Hausskn. & Bornm.’in
morfolojik palinolojik ve ekolojik açıdan
incelenmesi amaçlanmıştır. Bitkinin tip örneği,
Türkiye Florası’na göre 1889 yılında Bornmüller
tarafından Kara Baba Dağın’dan (Sivas)
toplanmıştır. Bitkinin yayılışı çok lokal olup Kara
Baba Dağı ile sınırlıdır. C. pulvinaris, Karababa
Dağı’nda 2000 metrenin üzerinde kalkerli
anakayada yastık oluşturan gösterişli çiçeklere
sahip bir bitkidir.
Arazide farklı populasyonlardan alınan
örneklerden, Erdtman yöntemine göre polen
preparatları hazırlanmıştır. Palinolojik incelemeler
ışık mikroskobunda yapılmış ve mikrofotoğraflar
mikroskoba bağlı bir görüntüleme sistemi ile
çekilmiştir. Ayrıca, farklı populasyonlardan
toplanan bireylere ait polenlerin morfolojik
447
Download

Baskil İlçesinin (Elazığ) Bazı Nadir ve EndemikBitkileri