Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
1






31.05.2014
İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir.
Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz
İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir
İade talebinin bir kısmının nakit bir kısmının indirim yoluyla
kullanımı mümkün değil
İade hakkını başlangıçta kullanmayan düzeltme beyannamesi vermek
suretiyle iade hakkından faydalanabilir
İhraç kayıtlı satışlardan doğan iadelerin de indirim yoluyla
kullanılması mümkündür
Bu takdirde ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin indirimler
tablosunun 107 nci satırına iade tutarı yazılarak iade alacağından
vazgeçilebilir
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
2





31.05.2014
Kural olarak KDV’nin indirimi; KDV’nin fatura ve benzeri belgede
ayrıca gösterilmesi, faturanın deftere kaydedilmesi ve takvim yılının
aşılmaması şartlarının birlikte gerçekleşmesine bağlı
Mücbir sebep hali hariç defter ve belgeleri zayi olanların TTK 82.
maddeye göre ispat edenlerin iade talepleri alış belgelerine ilişkin
KDV’nin satıcı tarafından beyan edildiğinin tevsiki halinde iade
mümkün
Tevsik işlemi yapılamadığı takdirde VİR gerekir
Satıcının mücbir sebep hali nedeniyle beyannamesini verememesi
iade alınmasına engel değil,
Tespitin YMM raporu ile yapılabileceği görüşündeyim
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
3


31.05.2014
Kamu kurumları ve kamuya ait kuruluşlara (%51) iadede teminat,
YMM ve VİR aranmaz
Kamu kuruluşları için özel esas uygulanmaz
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
4

İstisna kapsamındaki işlemlerde satıcının lehine ve aleyhine ortaya
çıkan vade farkı, kur farkı, reklamasyon gideri gibi ödemeler KDV’ne
tabi değildir.

Ancak bu tutarlar azami KDV iade tutarını etkilediğinden iade
tutarının hesabında dikkate alınmalıdır.
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
5






İlk defa iade talebinde bulunanlarla iade talebinde önemli artış olanların
iadeleri vergi dairesince yapılacak yoklama sonunda yerine getirilir
Yoklamanın 30 gün içinde yapılması gerekir.
Yoklama müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu tarafında
yapılır
Tam tasdik sözleşmesi olan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz
Hakkında olumlu KDV iadesi inceleme raporu bulunan mükellefler
hakkında yoklama yapılmaz
Yoklama tutanağı vergi dairesi müdürü tarafından değerlendirilir
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
6
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
7
 2. Alt veya daha önceki safhalar uygulamadan
kaldırıldı.
 Özel Esaslara alınmayı gerektiren durumlar açık ve
anlaşılır hale getirildi.
 Sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
ayrımına gidildi.
 Genel Esaslara dönüş şartları açık ve anlaşılır hale
getirildi.
 Genel Esaslara dönüş için zamanaşımı kabul edildi.
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
8
31.05.2014
•
Özel Esaslar Uygulamasının Amacı
•
Mükellefler Yönünden
•
İade Talebinin Hukuki Dayanağı Yönünden
•
İadenin Türü/Niteliği Yönünden
•
İşlemlerin Gerçekliğini İspat
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
9

Sahte Belge

Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge

Olumsuz Rapor

Olumlu Rapor

Olumsuz Tespit

Diğer Olumsuz Tespit

Nihai Yargı Kararları
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
10












31.05.2014
Sahte belge düzenleme
MİYB düzenleme
Sahte belge kullanma
MİYB kullanma
Sahte belge düzenleme tespiti
MİYB düzenleme tespiti
Sahte belge kullanma tespiti
MİYB kullanma tespiti
Diğer tespitler (adresinde bulunmama, belge ibraz etmeme v.b
Özel esas tabi olanların ortak ve yöneticileri olmak
Hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan doğrudan
mal/hizmet temin edenler
Müteselsil sorumluluk
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
11
-Adresinde bulunmama
-Defter ve belge ibraz etmeme
-Beyanname vermeme
-İhtiyati tahakkuk ve ihtiyatı haciz uygulananlar
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
12




31.05.2014
30 gün arayla iki kez bilinen adresinde yapılan yoklamada
bulunamayan mükellef özel esasa alınır
Adresinde bulunmayanların iade talepleri 2 kat teminat
karşılığı münhasıran VİR göre çözülür
Yeni adresini bildiren mükellef özel esastan çıkartılır
Vergiye ilişkin ödevlerini yerine getirmekle birlikte adres
değişikliği veya işi bırakma bildirimi verilmemiş olması
olumsuz tespit sayılmaz
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
13






Vergi incelemeye yetkili olanlar ve takdir komisyonlarına mücbir sebep
hali hariç defter ve belgelerini yazıyla istenmesine rağmen belirtilen
sürede ibraz etmeyenler özel esasa alınır
İbraz edilmeyen defter ve belgelerin VUK’nda belirtilen türden belgeler
olması gerekir
Faaliyeti sona erdiği halde kullanılmayan belgelerini iptal ettirilmemesi
de bu kapsamda değerlendirilir
İade talepleri 2 kat teminatla ve münhasıran VİR ile yerine getirilir
İbraz ödevini daha sonra yerine getirenler özel esastan çıkarılır
Tarh zaman aşımından önceki dönemlere ilişkin tespitler nedeniyle özel
esasa alınanlar zaman aşımı dolduktan sonra genel esasa döndürülür
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
14




Birden fazla döneme ilişkin KDV beyannamesini vermeyenler
(süresinden sonra verilenler hariç) özel esasa alınır
İade talepleri münhasıran VİR göre yerine getirilir
Verilmeyen beyannamelerin verilmesi halinde genel esasa
dönülür
Tarh zaman aşımından önceki dönemlere ilişkin tespitler
nedeniyle özel esasa alınanlar zaman aşımı dolduktan sonra
genel esasa döndürülür ve iade talepleri genel hükümlere göre
yerine getirilir
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
15

KDV yönünden hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz
uygulananlar 1 kat teminat gösterilmesi halinde diğer
dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine
getirilir

Bu uygulama mükellefin ortakları, kanuni temsilcileri ve
iştirakleri için geçerli değildir
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
16






31.05.2014
Sahte ve MİYB düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya
tespit bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu vergilendirme
dönemindeki;
Ortakları ve kanuni temsilcileri
Kendileri
Bunların kurdukları veya ortağı oldukları veya kanuni
temsilcisi oldukları mükellefler
Hakkında da özel esasa ilişkin hükümler uygulanır
Kooperatif ve sermaye şirketlerinde bu düzenleme sadece sahte
belge veya MİYB düzenlenmesine neden olan ortakları,
bunların kurdukları veya ortağı oldukları ya da kanuni
temsilcisi oldukları mükellefler hakkında uygulanacaktır.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
17
Düzenleme fiilinden sorumlu olan ortak veya kanuni temsilcinin
hakkında olumsuz rapor bulunan şirketteki ortaklıktan veya kanuni
temsilcilikten ayrılması mükellefin özel esastan genel esasa
geçmesini sağlamaz.
 Ancak, söz konusu ortak veya kanuni temsilcinin hakkında olumsuz
rapor bulunan mükellef dışında kurdukları veya ortağı oldukları
şirketlerden ayrılmış olmaları halinde, ayrıldıkları şirketlerin iade
talepleri ayrılma tarihinden itibaren genel esaslara göre yerine
getirilecektir.
 Bu durumda, birden fazla şirkette ortak veya yönetim kurulu üyesi
veya müdür olanların diğer şirketlerdeki görevlerinden de ayrılması
gerekmektedir.
 Düzenleme fiili dışında sahte belge veya MİYB kullanma fiili veya
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
diğer
olumsuz
tespit
bulunan
mükelleflerin
ortakları,
kanuni
31.05.2014
ERTUĞRUL TUNCER
NURSEL AYKAN

18

İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde iade
talebinden tenzil edilen tutarların indirime engel başka bir husus
bulunmaması kaydıyla indirim hesabından çıkartılması gerekmez.

İade tutarından dilekçe ile tenzili talep edilen tutarın bulunması
halinde KDV beyannamesi düzeltilmeden de iade talebi
gerçekleştirilmelidir. Özellikle reddedilen küçük tutardaki iade
talepleri nedeniyle birden fazla dönem beyannamesinin düzeltilmesi
mükellefe ve muhasebeye ek maliyet yüklemektedir. Uygulamada
bazı vergi memurları reddedilen tutarın indirimden de çıkarılmasını
talep etmektedir. Tebliğdeki açıklama yetersiz ancak olumlu
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
19

Düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son döneme kadar
ödenecek KDV doğmuyorsa her dönem için ayrı ayrı beyannamenin
düzeltilmesine gerek bulunmamaktadır.

Beyannamenin düzeltilmesi halinde ödenecek vergi çıkması halinde
vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin ödenmesi halinde genel esasa
geçiş sağlanacak. Vergi dairesi yazısına istinaden verilecek
beyannamelere pişmanlık
hükümlerinin
uygulanmayacağı
anlaşılmaktadır.
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
20

Haklarında SMİYB kullanma, beyanname vermeme, adresinde
bulunmama, defter belge ibraz etmeme nedenleriyle olumsuz
tespitleri bulunanlardan özel esasa alınanların 6111 ve 4811 sayılı
kanunlara göre KDV artırımında bulunmaları ve artırım tutarının
tamamını ödemeleri halinde genel esasa geçirilmeleri gerekiyor.

Haklarında olumsuz rapor veya tesit bulunmamakla birlikte alım
yaptıkları mükellefler hakkında özel esas uygulandığı için özel esasa
alınanların alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı için KDV
artırımında bulunanlar genel esasa alınacak.
SMİYB düzenleme raporu veya tespiti, SMİYB kullanma raporu
veya tespiti bulunduğu için özel esasa alınanlardan KDV artırımı
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
yapanların
genel
esasa
dönüşü
sağlanmayacak
31.05.2014
ERTUĞRUL TUNCER
NURSEL AYKAN

21


31.05.2014
Sahte belge düzenleyenler için 5 kat teminat
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için 4 kat
teminat
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
22

Sahte belge kullananlar için 4 kat teminat

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar için 3 kat
teminat
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
23

Sahte belge düzenleme tespitinde 4 kat teminat

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde 3 kat
teminat
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
24

İşlemin gerçekliğini ispat, indirimden iadeden çıkarma

Sahte belge kullanma tespitinde 3 kat teminat

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitinde 2 kat
teminat
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
25


2 kat teminat karşılığında veya VİR
Henüz sonuçlanmayanlar dahil diğer dönemlere ait iade talepleri
2 kat teminat karşılığında veya VİR

Beyanname
verilmeye
dönemlere
ilişkin
iade
talepleri
münhasıran VİR ile
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
26


Özel esaslar kapsamından çıkarılmıştır.
Doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında
olumsuz rapor bulunanlar;

sahte belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 3 kat
teminat,
 muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya
tespiti olanlarda 2 kat teminat
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
27

Ödeme + Olumlu rapor

Yargı Kararı

Rapordan sonra sahte belgede 5 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belgede 4 yıl geçmesi

Tespitten sonra sahte belgede 4 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belgede 3 yıl geçmesi
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
28

Ödeme + Olumlu rapor

Yargı Kararı

Rapora sonra sahte belgede 4 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belgede 3 yıl geçmesi

Tespitten sonra sahte belgede 3 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belgede 2 yıl geçmesi
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
29

Defter ve belgelerin ibraz edilmediği, beyanname bildirim verilmediği
sürece genel esaslara dönülmeyeceği

Adresin tespit edilmesi hali
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
30

Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler kabul ediliyor

Ödemenin kredi kartı, tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları
aracılığıyla vb yapılması kabul ediliyor

Ödemenin
PTT
yoluyla
yapılması
halinde,
ödeme
sırasında
düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
31
Alıcının sorumluluktan kurtulması için
 ĠĢlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi;
 5411 sayılı Bakanlar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar
vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede
satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile
bankadaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları,
 Ödemenin çekle yapılmış olması (ciro çek konusu açık değil)
 Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), (Şirket her
personele kredi kartı mı dağıtacak? Kredi kartının kime ait olmasının önemi
olmamalı)
 Tapu devri,kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapılması,
 Ödemenin PTT yoluyla yapılması
 Ayrıca;
 Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama ve benzeri işlemlerin
yapıldığına yönelik belgeler, sigorta poliçesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi
ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
olarak
kullanılabilir.
31.05.2014
32
ERTUĞRUL TUNCER
NURSEL AYKAN



Bilindiği üzere, KDV iade taleplerine ilişkin kontrol ve analiz
işlemlerinin merkezden elektronik ortamda yapılması ve bu sayede vergi
dairelerinin iş yükünden kurtarılmasını sağlamak, vergi dairelerini ve
mükellefleri kırtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup işlemlerine hız
kazandırmak, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt
çapında uygulama birliğini sağlamak vb. amaçlarla, Gelir İdaresi
Başkanlığı’nca 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren “KDV
İadesi Risk Analiz(KDVİRA) Sistemi” hayata geçirilmiştir.
Şu an başarı ile uygulanmakta olan KDVİRA Sisteminin ana
amaçlarından olan KDV iadesinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için iadenin her aşamasının takip edilebilmesi
gerekli görülmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Başkanlığımız,
KDVİRA sisteminin tamamlayıcısı olarak KDV Ġade Takip Sistemini
uygulamaya geçirmektedir.
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
31.05.2014
ERTUĞRUL TUNCER
NURSEL AYKAN
33

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellef ve çözüm odaklı hizmet anlayışı
çerçevesinde uygulamaya geçen KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade
mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik
ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi (01.11.2013 tarihi itibariyle
iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile
başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm
aşamaların, gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler
tarafından on-line olarak takibine imkan veren bir sistemdir.

15.05.2014 tarihi itibariyle açılacak olan KDV İade Takip Sistemi ile
mükellefler vergi dairelerinden talep etmiş oldukları iadelerinin
elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi aşamasında iade
işleminin tamamlandığı tarihe kadar aşama aşama nerede olduğunu ve
talep tutarları detayını görebileceklerdir.
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
31.05.2014
ERTUĞRUL TUNCER
NURSEL AYKAN
34
KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE
MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER-I
- Standart iade talep dilekçesi (genel)
 - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (genel)
 - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi (genel)
 - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu (genel)
 - Satış faturaları listesi (genel)
 - Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta
serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen
ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi) (KDVK/11-1-a)
 - İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (KDVK/111-a)
 -Hizmet faturası veya listesi (hizmet ihracatı)
 - Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge,
banka dekontu vb.) (hizmet ihracatı)
 - Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
31.05.2014
ERTUĞRUL TUNCER
NURSEL AYKAN
(hizmet ihracatı)

35
KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE
MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER-II






- Roaming hizmeti faturaları veya listesi (Roaming hizmeti )
- Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
(Roaming hizmeti )
-Fason hizmet faturaları veya listesi (serbest bölgelerde verilen fason hizmet
ihracatında)
- Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest
bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük
beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği (serbest bölgelerde verilen
fason hizmet ihracatında)
- Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi (serbest
bölgelerde verilen fason hizmet ihracatında)
- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği
(iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların
Maliörnekleri)
Müşavir
Yeminli
Maliberaberi)
Müşavir
gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerininYeminli
onaylı
(yolcu
31.05.2014
ERTUĞRUL TUNCER
NURSEL AYKAN
36





- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede
değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
- İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi
yeterlidir.) (KDVK/11-1-c)
- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi (KDVK/11-1-c)
- Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel
fatura örneği) (KDVK/11-1-c)
- İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan
alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi
ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı
olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala
ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı,
bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.)
(KDVK/11-1-c)
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
37
KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE
MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER- IV









- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi (DİİB )
- Gümrük beyannamesi veya listesi (DİİB )
- DİİB onaylı örneği (DİİB )
- 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan, satıcı
veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM raporu (DİİB )
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği (KDVK/13-a)
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili
mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak
alınacak mal ve hizmet listesinin örneği (KDVK/13-c)
- Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu (kdvk/13-d)
-Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna
belgesinin onaylı örneği (kdvk/13-d)
- Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği (kdvk/13-d)
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
38
KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE
MAHSUPLARINDA ARANAN BELGELER- V
- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A)
(KDVK/13-f)
 Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara yapılan
teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde ise aşağıdaki belgeler
aranmaktadır: (KDVK/13-f)
 - Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki
listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B) (KDVK/13-f)
 - Örneği Tebliğ ekinde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi
Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste” (EK:
11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş olmalıdır (KDVK/13-f)
 - Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince
yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge,
belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.) (KDVK/14)
 - Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği (KDVK/15-1-a)
 -Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerdeYeminli
Dışişleri
Bakanlığından
alınan İstisna
Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
31.05.2014
39
ERTUĞRUL
NURSEL AYKAN
Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya
onaylı TUNCER
örneği.(KDVK/15-1-a)

KDV GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNE GÖRE KDV ĠADE VE MAHSUPLARINA ĠLĠġKĠN TABLO(*)
Teminatsız ve Ġnceleme Raporu Aranılmaksızın
Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlem
KDVK (Madde No)
Teminatsız ve
Ġncelemesiz Nakit
Ġade Sınırı
Ġadenin Vergi Dairesine Olan Kendi
Amme Borçlarına Mahsubu
Ġadenin Mükellefin Kendi SGK Prim Borçları ile Ġthalat
Sırasında Uygulanan Vergilere Mahsubu
Ġadenin ġirket Ortaklarının Vergi Dairesince Talep Edilen
Amme Borçlarına, Ġthalat Sırasında Uygulanan Vergilere ve
SGK Prim Borçlarına Mahsubu
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite
ortakların)
Ġadede YMM Tasdik
Ġadenin Mal ve Hizmet Alınan Raporunun Geçerli Olup
Mükelleflerin Vergi Dairesine
Olmadığı (1)
Olan Amme Borçlarına, Ġthalat
Sırasında Uygulanan
Vergilere ve SGK Prim
Borçlarına Mahsubu
Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler
(KDVK Md. 11/1-a, c)
5.000 TL
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura
ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)
(KDVK Md. 11/1-a)
Hizmet İhracatı
(KDVK Md. 11/1-a)
Yok, nakit iade
miktarına
bakılmaksızın sadece
VİR sonucuna göre
(Teminat verilmesi
halinde iade yapılır,
teminat VİR sonucuna
göre çözülür)
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve
Var,
komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa 5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,
ortaklar) için var,
aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre
5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,
(Aşan kısım için teminat verilmesi halinde (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR
5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre
iade yapılır, Teminat VİR veya YMM
veya YMM Raporuna göre çözülür)
(Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR
Raporuna göre çözülür)
veya YMM Raporuna göre çözülür)
Yok
Geçerli
Yok
Sadece mahsuben
iadelerde geçerli
Roaming Hizmetleri
(KDVK Md. 11/1-a)
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin
Yapılan Fason Hizmetler
(KDVK Md. 11/1-a, 12/3)
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite
ortakların)
Yok
Geçerli
1.000 TL
-
-
-
-
Geçersiz
Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de ikamet
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan
satışlar)
(KDVK Md. 11/1-b)
Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile
Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan
Teslim ve Hizmetler
(KDVK Md. 11/1-b)
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
40
Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna
(KDVK Md. 11/1-b)
İade talepleri üst limit aranmaksızın YMM Tasdik Raporu karşılığı yerine getirilir.
Petrol Arama Faaliyetleri ile Boru Hattıyla
Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşası ve
Modernizasyonuna İlişkin Teslim ve Hizmetler
(KDVK Md. 13/c)
Geçerli
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)
Yok
Geçerli
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)
Yok
Geçerli
Yok
Sadece mahsuben iadelerde
geçerli
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve
Teçhizat Teslimlerinde İstisna
(KDVK Md. 13/d)
Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri
Kapsamında İhraç Edilecek Malların
Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde
Tecil-Terkin
(KDVK Md. Geç. 17)
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçları ile
Yüzer Tesis ve Araçların Teslimi
(KDVK Md. 13/a)
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araç ve
Tesislerinin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve
Hizmetler
(KDVK Md. 13/a)
Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan
Hizmetlere İlişkin İstisna
(KDVK Md. 13/b)
Yok, nakit iade miktarına
Var,
bakılmaksızın sadece
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat
VİR sonucuna göre
aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım
Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve
(Teminat verilmesi
VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için
Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna
halinde iade yapılır,
teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat
(KDVK Md. 13/c)
teminat VİR sonucuna
VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
göre çözülür)
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve
şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi
aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre
aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat
(Aşan kısım için teminat verilmesi halinde
verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre
iade yapılır, Teminat VİR veya YMM
çözülür)
Raporuna göre çözülür)
Liman ve Hava Meydanlarına Bağlantı
Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava
Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve
Genişletilmesine İlişkin İstisna
(KDVK Md. 13/e)
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
41
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin
Teslimlerinde İstisna
(KDVK Md. 14/3)
Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara
Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
(KDVK Md. 15/1-a)
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve
Hizmetlerde İstisna
(KDVK Md. 15/1-b)
Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve
Gereçlerin Tesliminde İstisna
(KDVK Md. 17/4-s)
BM, NATO ve Bunlara Bağlı Fon ve Özel
İhtisas Kuruluşları ile OECD’nin Resmi
Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve
Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik
Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları
Mal Teslim ve Hizmet İfalarında İstisna
(KDVK Md. Geç. 26)
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)
Yok
Geçerli
3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret
veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 sayılı
Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı
Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası
(KDVK Md. Geç. 29)
Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna
(KDVK Md. Geç. 30)
İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim ve
Hizmetlerde İstisna
(6111 s. Kanun Md. Geç. 16)
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
42
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere
İlişkin İstisna
(KDVK Md. 13/f)
Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç
Teslimatında İstisna
(KDVK Md. 13/g)
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların)
Yok
Geçerli
Var,
Var,
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat
şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa
aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi
aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre
veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için
aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat
(Aşan kısım için teminat verilmesi halinde
teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat
verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre
iade yapılır, Teminat VİR veya YMM
VİR veya YMM Raporuna göre çözülür)
çözülür)
Raporuna göre çözülür)
Yok
Geçerli
Var,
Var,
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve
Yok, nakit iade miktarına 5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat
Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit
Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa
bakılmaksızın
aranmaksızın, 5.000 TL’yi aşarsa aşan kısım
şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var,
aşan kısım Teminat ve/veya VİR Raporuna
münhasıran Teminat Teminat ve/veya VİR Raporuna göre (Aşan kısım
5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 5.000 TL’yi
göre (Aşan kısım için teminat verilmesi
veya VİR karşılığında
için teminat verilmesi halinde iade yapılır,
aşarsa aşan kısım VİR Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi
halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna
Teminat VİR Raporuna göre çözülür)
halinde iade yapılır, Teminat VİR Raporuna göre çözülür)
göre çözülür)
Yok
Geçersiz
5.000 TL
Var-Sınırsız
Var-Sınırsız
Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları
Aracılığıyla İlk Teslimi
(KDVK Md. 13/ğ)
Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında
Yapılan Taşımacılık İstisnası
(KDVK Md. 14/1)
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade (2)
(KDVK Md. 29/2)
İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil ve
Konfeksiyon İşlerinde İade
(KDVK Md. 29/2)
31.05.2014
5.000 TL
5.000 TL
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
43
KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ ĠLE YAPILAN TEMEL DEĞĠġĠKLĠKLER
TEVKĠFAT
MADDE
NO
KONU
MEVCUT HALĠ
YENĠ UYGULAMA
KISMĠ
TEVKĠFAT
Çinko oksit teslimleri (5/10) kısmi tevkifat kapsamına alınıyor.
TEVKĠFAT
9
Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre mahsuben iade talep edilen işlemlere ilişkin
ayrıntılı açıklama yapılıyor.
TEVKĠFAT/ĠA
DE
Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden doğan KDV nin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın incelemesiz
teminatsız iade yapılması öngörülüyor.
TEVKĠFAT/ĠA
DE
Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/teminatsız iadesi talep edilen tutar 4.000 TL'den 5.000 TL'ye
çıkarılıyor.
VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY
MADDE
NO
10
KONU
MEVCUT HALĠ
YENĠ UYGULAMA
VERGĠYĠ
DOĞURAN
OLAY
Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
KDV Genel Tebliğlerinde dağınık halde bulunan mevzuat tek bir bölümde toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular
verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir.
TAM ĠSTĠSNALAR - ĠHRACAT
MADDE
NO
11/1-a
31.05.2014
ĠSTĠSNA ADI MEVCUT HALĠ
BAVUL
TĠCARETĠ
YENĠ UYGULAMA
Bu kapsamda işlem yapma alt limiti 600 TL.dir.
2.000 TL. ye çıkartılıyor.
Karışık ve takibi zor bir beyan usulü var.
Beyan usulü gümrük beyannameli ihracata paralel hale getiriliyor.
İstisna, onaylı özel fatura ve döviz alım belgesi ile
tevsik ediliyor.
Döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
44
11/1-a
11/1-b
11/1-b
HĠZMET ĠHRACI
YOLCU BERABERĠ
EġYA
YABANCI SĠNEMA
YAPIMCILARINA
TANINAN ĠSTĠSNA
Mahsuben iade talepleri miktara bakılmaksızın incelemesiz ve
teminatsız yerine getirilir. Nakden iade taleplerinde 4.000 TL'ye
kadar inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaz. 4.000
TL'yi aşan kısım için inceleme raporu, YMM raporu ve teminat
verilir.
Hizmet ihracından kaynaklanan iadelerde usul değişiyor. Mahsuben
iadelerde 5.000 TL.ye kadar incemesiz teminatsız iade sınırı
geliyor. Nakden iade sadece vergi inceleme raporu sonucuna göre
yerine getiriliyor.
Satışlarda yalnızca fatura kullanılmaktadır.
Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri
taşımak kaydıyla ödeme kaydedici cihaz fişi de kullanılabileceği
yönünde düzenleme yapılıyor.
Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalar aracılık faaliyetinin
yanı sıra başka faaliyetlerde de bulunabilmekteler.
Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalara "sadece bu kapsamda
aracılık yapabilecekleri" yönünde düzenleme yapılıyor.
Aracı firmaların yetki belgesi süresiz olarak verilmekte.
Aracı firmaların yetki belgesi 5 yılık süre ile sınırlandırılıyor.
Mevcut mevzuatta bir düzenleme yok.
Bu kapsamdaki iadenin sinema filminin çekimi bittikten sonra
yapılacağı yönünde düzenleme yapılıyor.
İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin ÖFK, Dış
İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen (Katılım Bankaları, Dış Ticaret
Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi tecil ihraç Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi) mükelleflerin tecil
kaydıyla teslim yapmaları mümkündür.
ihraç kaydıyla teslim yapmaları mümkün olmayacaktır.
11/1-c
Geçici 17
ĠHRAÇ KAYDIYLA
TESLĠM
DAHĠLDE ĠġLEME
ĠZĠN BELGESĠ
Sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip olanlar imalatçı kabul
Zirai üretim yapanlar da imalatçı tanımı kapsamına alınıyor.
ediliyor.
İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için
ihracatçıya rücu etmesi hali; bu hallerde indirim uygulaması;
iadenin indirim yoluyla kullanılması ve bedelsiz ihracat hakkında
açıklamalar yapılıyor.
DİİB sahibi alıcıların 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi
kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca
“imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmeyeceği açıklaması
yapılıyor.
DİİB sahibi mükelleflere geçici 17 nci madde kapsamındaki
DİİB sahibi mekellefe geçici 17 nci madde kapsamında teslim
teslimlerde teslimi yapanın "imalatçı" olması şartı aranmaktadır. yapacaklarda aranan "imalatçı" şartı kaldırılmaktadır.
Eşdeğer eşya uygulamasına yönelik düzenleme yapılıyor. Yalnız bu
kapsamda iade DİİB kapatılmadan yerine getirilmez.
DİİB sahibi mükellef ürettiği mamulü Kanunun 11/1-c maddesi
kapsamında veya başka bir DİİB sahibine teslim edebilir. Ancak bu
kapsamdaki iadelerde geçici 17 veya teminat kapsamdaki alımların
bedelleri iade hesabına dahil edilemez.
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
45
ĠADE
5.000 TL.ye çıkarılıyor.
İncelemesiz teminatsız iade limiti 4.000 TL. dir.
TAM ĠSTĠSNALAR - ĠHRACAT ĠSTĠSNASI DIġINDA KALAN DĠĞER ĠSTĠSNALAR
MADDE NO
13/a
13/b
31.05.2014
ĠSTĠSNA ADI
MEVCUT HALĠ
1-HAVA, DENĠZ VE DEMĠRYOLU
ARAÇLARININ TESLĠMĠ
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, İşlemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve inşa) alt başlıklar halinde ele alınıyor
yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan
mükelleflere, bu araçların teslimi KDV’den istisnadır.
İstisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntlı bir şekilde yazılıyor
İstisna hükmünde yer alan işlemler türler itibariyle net olarak ortaya
koyulmamıştı.
Araçların çeşitli şekillerde
işletilmesi konusunda bir netlik yoktu.
2-HAVA, DENĠZ VE DEMĠRYOLU
ARAÇLARININ TADĠL, BAKIM,
ONARIM- ĠMAL ĠNġASI
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan
mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri
-imal ve inşaası KDV’den istisnadır.
İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi düzenleniyordu.
İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve hizmetlerde istisna
uygulanıyordu.Bu alımların tadil bakım onarımda veya imal ve inşaada
kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması bulunmamaktaydı.
Tadil, bakım, onarım / imal ve inşa uygulaması projeye bağlı olarak ve sadece
proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale
getiriliyor.
Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan
hizmetler KDV’den istisnadır. Liman ve hava meydanlarında verilen
hizmetlerin hangi araç için verildiği ve istisna tanımına giren işlemlerin
niteliğini tespit konusunda bir netlik bulunmamaktaydı.
Liman ve hava meydanı tanımları ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda
netleştiriliyor
-Düzenlenen faturada hizmetin nevinin yanı sıra hangi araç için verildiğinin
ayrıca belirtilmesi isteniyor
LĠMANLARDA YAPILAN
HĠZMETLER
YENĠ UYGULAMA
Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya
tabi tutulabileceği belirtiliyor.
Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün
yapılarak kapatılması öngörülüyor.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
46
13/c
1-PETROL ARAMA
Türk Petrol Kanununun (13/1) maddesi hükmünde belirtilen
bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına
yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV'den istisnadır.
Uygulamada Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen usul ile tebliğ metni arasında uyumsuzluk vardı.
2-ALTIN GÜMÜġ PLATĠN
ARAMA
13/d
31.05.2014
YTB ĠSTĠSNASI
Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme
ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri
yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler" KDV’den
müstesnadır. Mevcut sistemde önce öde sonra al sistemi
uygulanıyor.
Uygulamada istisna kapsamında mal ve hizmet alımları takip
edilmiyordu.
Alınan mal ve hizmetlerin bu istisna kapsamında kullanılıp
kullanılmadığı tespit edilemiyordu.
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge
kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV'den
istisnadır. Mevcut uygulama genel olarak
korunuyor.Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi
halinde satıcının iadesinin yerine getirilip getirilmeyeceğine
dair bir netlik bulunmuyordu.
Devlet üniversite ve hastaneleri ile Belediyelere verilen YTB
de yer alan makina ve techizatlarda istisnanın
uygulanabilmesi için aranan şart olan indirim hakkı tanınan
işlemlerde kullanılması şartı net değildi.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü ithalatta
uygulanan sistemin yurtiçi alımlara da uygulanması
öngörülüyor
İstisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf
malzemelerini içeren listenin PİGM tarafından onaylanması
isteniyor
Vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımlarının önce PİGM
tarafından karara bağlanması yani ön alım izni verilmesi
gerektiği ifade ediliyor
Boru hattı ile taşımacılık yapanların istisnadan
yararlanmasına dair usul ve hükümler halen uygulanmakta
olan petrol aramalarına ilişkin usul ve esaslara paralel olarak
belirleniyor.
Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan
yararlanma hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek
suretiyle, proje kapsamındaki alımlarını KDV’siz yapma
imkanı sağlanıyor.
Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde
satıcının iadesinin yerine getirileceği açıkça yazılıyor.
İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanılma şartı, bilançoya
veya aktife kaydedilme şartı olarak değiştiriliyor.Yatırım
teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili
birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço
veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın
gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi
içinde vergi dairesine bildirilmesi şartıyla istisna belgesi
verilmesi ve istisnadan faydalanması öngörülüyor.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
47
13/e
LĠMANLARIN VE HAVA
MEYDANLARININ ĠNġASI,
YENĠLENMESĠ VE
GENĠġLETĠLMESĠ
Liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu
hatları ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi
ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran
mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak
yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV'den
istisnadır.İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna
belgesi düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde
yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyordu. Bunların
bu istisna kapsamında kullanılıp kullanılmadığına dair bir
kontrol mekanizması bulunmamaktaydı.
İstisnadan bu işleri fiilen kendisi yapan ya da yaptıran
mükellefler ile Yap-işlet-devret çerçevesinde yapan ya da
yaptıran mükellefler ile genel bütçeli kuruluşlar
faydalanabilmekteydi. Kiracı ve işletme hakkı sahiplerinin
faydalanması mümkün değildi.
Liman tanımı için 13/b maddesine atıf yapılıyor
İstisnanın proje kapsamında uygulanması öngörülüyor
Yap-işlet-devret sınırlaması kaldırılıp kiracı ve işletme hakkı
sahiplerinin faydalanması mümkün hale getiriliyor.
13/f
ULUSAL GÜVENLĠK
KURUMLARININ BU
AMAÇLI ALIMLARINA
YÖNELĠK ĠSTĠSNA
Uulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan;
- uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı
personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araç ve silahlar ile
bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi,
- bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat,
yedek parça ve eklentilerinin teslimi,
- yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım,
üretim, montaj, tadil-bakım-onarım ve modernizasyonuna
ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları,
girmektedir.
Mevcut sitem korunuyor.
13/g
BAġBAKANLIK MERKEZ
TEġKĠLATININ TAġIT
ALIMLARI
TARIM ÜRÜNLERĠ
LĠSANSLI DEPOCULUK
KANUNUNA GÖRE
UYGULANAN ĠSTĠSNA
4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Mevcut sitem korunuyor.
Başbakanlık merkez teşkilatına tesliminde KDV hesaplanmaz.
13/ğ
31.05.2014
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa
Uygulamanın usul ve esasları belirleniyor.
göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı
konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi
KDV’den istisnadır. Daha önce bir düzenleme yapılmamıştı.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
48
14
ULUSLARARASI TAġIMACILIK
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan
taşımacılık işlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek
taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir.Taşımacılığın
tevsikine ilişkin olarak 60 no.lu Sirkülerde yapılan
açıklamalar mevcuttu.
15
DĠPLOMATĠK ĠSTĠSNA
Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki
diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim
ve hizmetler vergiden istisnadır.Uluslararası kuruluşların
resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlere istisna
uygulanabilmesi için bu kuruluşun yazıyla işlemi yapacak
müesseseden istisna uygulanmasını talep ediyordu.
ÖZÜRLÜLERE ARAÇ-GEREÇ
TESLĠMĠ
Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel Özürlü ifadesi yerine engelli ifadesi kullanılıyor
olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar
Binek otomobilin istisna kapsamında olmadığına dair ifade
programlarının teslimi KDV'den istisnadır.Binek otomobilleri Tebliğe işleniyor
bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Binek otomobillerinin
özürlülere tesliminde istisna uygulanması için açılan çok
sayıda davaya İdaremiz muhatap olmaktadır.
17/4-s
Geçici 26 BM, NATO ve OECD’nin resmi
kullanımları için uygulanan istisna
31.05.2014
(BM) ile (NATO) temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara bağlı fon
ve özel ihtisas kuruluşları ile (OECD) resmi kullanımları için
yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve
ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal
teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet
ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası;
finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması
şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas
kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili
kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte
bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden
müstesnadır.
Nakden
iade taleplerindeki VİR veya YMM Tasdik Raporu
aranmaksızın iade yapılacak asgari tutar 200 TL idi.
Sirkülerdeki açıklamalar Tebliğe işleniyor
Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan taşımacılıkta istisnanın
uygulanacağı açıkça ifade ediliyor.
Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade
taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netleştiriliyor.
Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler
Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda Diplomatik
temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale
getiriliyor
Fahri Konsolosların istisnadan faydalanamayacağı metne
işleniyor
Mevcut sistem korunuyor. Nakden iade taleplerindeki VİR
veya YMM Tasdik Raporu aranmaksızın iade yapılacak
asgari tutar diğer istisnalar ile paralel şekilde 5.000 TL ye
çıkartılıyor.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
49
Geçici 29 YAP-ĠġLETDEVRET MODELĠ
ÇERÇEVESĠNDE
GERÇEKLEġTĠRĠ
LECEK
PROJELERDE
ĠSTĠSNA
Geçici 30 BÜYÜKSTRATEJĠK
YATIRIMLAR
31.05.2014
İstisnadan;
Projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer
- 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde
alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak
gerçekleştirilecek projeler,
hale getiriliyor
- 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama
Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi,
Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor
tesislerine ilişkin projeler,
Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi
- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına
öngörülüyor
karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler,
- Yukarıdaki projelerden 4/4/2012 tarihinden (652 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 23 uncu maddesi kapsamındaki, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar
verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerde 15/6/2012
tarihinden) önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak
teklif alınmamış projeler,
- Bu projelerden 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme
ilanı yayımlanacak olanlar
yararlanır.
İstisnadan yararlanmak isteyenlere sadece istisna belgesi
düzenleniyordu. İstisna belgesine sahip mükelleflerde yapılan teslim ve
hizmetlerde istisna uygulanıyordu.Bu alımların bu istisna kapsamında
kullanılıp kullanılmadığına dair bir kontrol mekanizması
bulunmamaktaydı.
31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri
kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım
öngörülen stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle
yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi
edilemeyen KDV’nin, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri
bulunan mükelleflere iade edilmesi öngörülmektedir.
Mevcut sistem korunuyor.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
50
6111 sayılı ĠSMEP KAPSAMINDA UYGULANACAK ĠSTĠSNA İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Mevcut uygulama sürüyor. Herhangi bir değişiklik öngörülmedi.
Kanun
kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul
MADDE 16
Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı
devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2020
tarihine kadar KDV’den müstesnadır.
İstisnadan yararlanmak isteyenlere
sadece istisna belgesi düzenleniyor. İstisna belgesine sahip mükelleflerde
yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanıyor.
İncelemesiz teminatsız iade limiti iade hakkı doğuran işlemin türüne göre 200
ile 4.000 TL. arasındadır.
ĠADE
5.000 TL.ye çıkarılıyor.
KISMĠ ĠSTĠSNALAR
MEVCUT HALĠ
MADDE NO KONU
YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA
17
SOSYAL VE ASKERĠ AMAÇLI ĠSTĠSNALAR ĠLE Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde bu maddede düzenlenen istisna
DĠĞER ĠSTĠSNALAR
uygulamalarına ilişkin açıklamlara yer verilmiştir.
18
ĠSTĠSNADAN VAZGEÇME
Muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Çeşitli KDV Genel Tebliğlerinde dağınık bir şekilde bulunan istisna
düzenlemelerine yönelik açıklamalar tek bir bölümde toplanmış, ifadeler
güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate alınarak daha açık ve
anlaşılır hale getirilmiştir.
KDV Genel Tebliğlerinde dağınık halde bulunan mevzuat tek bir bölümde
toplanmış, ifadeler güncellenmiş ve konular verilen özelgeler de dikkate
alınarak daha açık ve anlaşılır hale getirilmiştir.
ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN KAYNAKLANAN ĠADELER
MADDE NO KONU
ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN
KAYNAKLANAN ĠADELER
29/2
31.05.2014
ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDEN
KAYNAKLANAN ĠADELER
MEVCUT HALĠ
YENĠ UYGULAMA
İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV tutarlarının iadesine yönelik Yeni Tebliğ'de indirimli orana tabi işlemlerden doğan verginin iadesinin
usul ve esaslar 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.
hesaplanmasına ilişkin tablo değiştirilmiştir.
119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar tek tebliğ metnine
eklenmiştir. Bu kapsamda önceki tebliğ metninde yer alan atıflar
İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV tutarlarının iadesine yönelik güncellenmiştir.
usul ve esaslar 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlenmiştir.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
51
ĠADE USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
MADDE NO
MEVCUT HALĠ
KONU
YENĠ UYGULAMA
Mahsuben iade talebinde bulunulmuş olma koşulu münhasıran
dilekçeye bağlanmıştır.
GENEL ESASLARA GÖRE ĠADE USULÜ / MAHSUBEN
ĠADE
KDV iadesi için mahsup talep dilekçesi dışında gerekli diğer
belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, aksine talepte
bulunuluncaya kadar, mükellefin kendi vergi borçları için
mahsup talebinde bulunduğu kabul edilir.
Hizmet karatkerli işlemlerde nakit iadelerde iadeler münhasıran
VİR ile yapılacak. Teminat verilmesi halinde teminatın YMM
raporu ile çözülmesi uygulaması son buluyor. Teminatlar
münhasıran VİR ile çözülecek.
KDV KANUNUNUN ĠADE
HAKKI DOĞURAN ĠLGĠLĠ
MADDELERĠ
ĠġLEMĠN TÜRÜNE GÖRE ĠADE PROSEDÜRÜ
Mevcut tebliğlerde KDVİRA uygulamasına ilişkin bir ifade
bulunmamaktadır
Mevcut taslakta KDVİRA’nın mükelleflerce ibraz edilen
belgeleri sorgulamaya tabi tutacağı hükmüne yer verilmiştir.
KDVĠRA
Eski uygulamada mükellefler iade taleplerini elle yazıp
imzaladıkları dilekçelerle yapıyorlardı.
Yeni taslakla iade talebinin 429 Seri No.lu VUK Genel
Tebilğinde öngörülen Standart İade Talep Dilekçeleri ile
yapılacağı belirtimiştir.
STANDART ĠADE TALEP DĠLEKÇESĠ
Mevcut uygulamada iade talebine ilişkin belgeler arasında bu
belge istenmemektedir.
Yeni taslakta, iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler
nedeniyle yüklenildiği ve ne şekilde hesaplandığına ilişkin
olarak bu tablo istenmektedir.
ĠADESĠ TALEP EDĠLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU
HIZLANDIRILMIġ ĠADE SĠSTEMĠ
MADDE NO
KONU
MEVCUT HALĠ
Başvuru tarihi
sağlanması
YENĠ UYGULAMA
itibariyle
bilanço
verilerinin
tamamının
istenmiştir.
Mevcut uygulamada 350 işçi çalıştırma şartı vardır.
HIZLANDIRILMIġ ĠADE SĠSTEMĠ
31.05.2014
Yeni taslakta bilanço verisi olarak istenen rakamların dört
tanesinden herhangi üç tanesinin sağlanması yeterli kabul
edilmiştir.
350 olan işçi çalıştırma şartı taslakta 250'ye indirilmektedir.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
52
ĠNDĠRĠMLĠ TENĠMAT UYGULAMASI
MADDE NO
KONU
MEVCUT HALĠ
YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA
İndirimli teminat uygulaması 84 Seri No.lu Tebliğ’de bir başlık olarak
düzenlenmiştir.
Yeni taslakta ise uygulamadan yararlanmanın koşulları güncellenerek
mükelleflere İNDİRİMLİ TENİMAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)
SERTİFİKASI verilmesi şeklinde yeni bir düzenleme öngörülmüş, Ayrıca
yeni taslakta İTUS uygulamasından yararlanabilecek mükelleflerin kapsamı
genişletilmiştir.
ĠNDĠRĠMLĠ TENĠMAT UYGULAMASI
ÖZEL ESASLAR
MADDE NO
KONU
MEVCUT HALĠ
YENĠ UYGULAMA
Kapsam ve kapsama girmeyi gerektiren filler ve mükellef grupları yeniden
tanımlanmıştır.
KAPSAM VE KAPSAMA GĠRMEYĠ
GEREKTĠREN FĠĠLLER
ĠADE TALEPLERĠNĠN YERĠNE
GETĠRĠLMESĠNDE UYGULANAN
PROSEDÜR
31.05.2014
84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Özel esaslar uygulamasının Kapsamı çok
geniştir.
-Kapsamın belirlenmesinde belgeden hareket edilmiştir.
-Sahte belge ticareti yapmak amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin durumu
ayrıca ele alınmış, iade taleplerinin yerine getirilmesi ve özel esaslardan çıkış
bu mükellefler için zorlaştırılmıştır.
Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve
kullanma fiillerinin yaptırımları aynıdır.
Belgeden hareketle belirlenen olumsuz durumlara göre iade taleplerinin
yerine getirilmesinde farklı usuller ve müeyyideler belirlenmiş, bir başka
deyişle cezanın işlenen suç ile orantılı olması benimsenmiştir.
Özellikle kullanıcı olduğu yönünde belirlemeler bulunan mükelleflerin
durumdan haberdar edilerek karşı tez sunma imkanı getirilmiştir.
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
53
.-Genel
esaslara dönüşler açıkça belirlenmemiş, sisteme giriş var
ancak çıkış yolları net değildir.
.-Genel esaslara dönüş için gereken şartlar açık ve herkesin
anlayabileceği bir şekilde ifade edilmek suretiyle yorum ve
uygulama farklılıkları ortadan kaldırılmaktadır.
-Sistemden çıkış çoğunlukla vergi incelemesine bağlanmış ancak
-Genel esaslara dönüş şartları eyleme uygun olarak
incelemeler ile ilgili bir süre sınırlaması getirilmemiştir.
belirlenmektedir.
GENEL ESASLARA DÖNÜġ
- Süre aşımı nedeniyle sistemden çıkış öngörülmemiş
Bir başka deyişle mevzuatın gereği yerine gelmediği sürece tarh
zamanaşımı kadar ya da daha fazla süre geçse bile sistemden
çıkılamamaktadır.
- Yargı kararı ile çıkışlarda nihai yargı kararı gerekmektedir.
-Alışa ilişkin ödemenin banka kanalıyla yapıldığının tevsiki ile
sistemden çıkılabiliyor. (Müteselsil sorumluluk)
Kapsamdan Çıkılması İçin
ü Yargı Kararı
ü Olumlu Rapor
ü Kullanma Fiilinin İşlendiği Durumlarda Kullanılan Belgenin
Kayıtlardan Çıkarılmasının
Yanı sıra
ü Süre aşımı suretiyle de Kapsamdan Çıkılmasına
imkan sağlanmaktadır.
-Yalnızca ödemenin banka aracılığıyla yapılmış olması değil
delil serbestisi kapsamında işlemin gerçekliğini ispat eden
mükellef, özel esaslar kapsamına hiç alınmayacak
MÜTESELSĠL SORUMLULUK
MADDE NO
KONU
MEVCUT HALĠ
YENĠ TASLAKTA ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA
Alıcıların müteselsil sorumluluktan kurtulmasında ödemenin nama yazılı çek ile yapılması kabul
ediliyor.
Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler de kabul ediliyor.
Mevcut tebliğlerde ödemenin bu şekilde tevsikine yönelik düzenleme bulunmamaktadır.
Ödemenin kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma
ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön
ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarının veznesine
ödeme gibi) yapılması da kabul ediliyor.
MÜTESELSĠL SORUMLULUK
Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında
düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor.
31.05.2014
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
54
TEŞEKKÜRLER…
Yeminli Mali Müşavir
ERTUĞRUL TUNCER
Yeminli Mali Müşavir
NURSEL AYKAN
Download

ĠADE - kokerymm.com