TESİS GÜVENLİK BELGESİ DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
MADDE 1
: Bir tarafta Danışmanlık Hizmeleri adına ..... (Bu sözleşmede bundan sonra kisaca
"Danışman" olarak anılacaktır) ve diğer tarafta; .. Firması (bu sözleşmede bundan sonra kisaca "
MÜŞTERİ " olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şartlar ve esaslar kapsamında
Danışmanlık Sözleşmesi yapılmıştır.
MADDE 2
TARAFLARIN ADRESLERİ
Danışman
YATEM BİLİŞİM TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ MERKEZİ
1979.cadde No:35/2
Ümitköy / Ankara
Gsm : 532 394 72 80
Tel : 312- 479 40 88
Faks : 312- 479 40 88
MÜŞTERİ:
SÖZLEŞMENİN KONUSU
MADDE 3
: MÜŞTERİ’nin yaptığı ve/veya yapacağı faaliyetlere ilişkin Tesis Güvenlik Belgesi alımı ile
ilgili olarak her türlü Danışmanlık, dosya hazırlanması, fizibilite çalışması, dosya ve evrak takibi gibi işin
neticelenmesi aşamasına kadar geçecek her aşamada Danışmanlık yapmayı veya alınması halinde vekalet
ile takibi ile bunun karşılığında MÜŞTERİ’nin ödeme yükümlülüğünün ne olduğu, hangi zamanda ve nasıl
ödeneceği ve bunlarla ilişkin sair esaslar bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
DANIŞMANLIK HİZMETİ
MADDE 4
: Danışman, aşağıda yazılı konularda MÜŞTERİ’ye Danışmanlık hizmetinde bulunacaktır.
4.1.- Tesis Güvenlik Belgesi alımında Danışmanlık hizmeti,
4.2.- Müşterinin ihtiyaç duyacagi Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili diğer konularda
Danışmanlık hizmeti.
4.3 ....
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5
: Danışman;
Yapılacak Danışmanlık işi ile ilgili olarak;
a. Başlangıçta EK-1’de belirtilen “İLK MÜRACAAT HAZIRLIĞI” evraklarının Danışman’a verilmesinden
itibaren gerekli olan belge ve evrakları hazırlama, başvuruları yapma, evrakların takibini yapma,
kontrollerde bulunma, MÜŞTERİ’nin alacağı hizmete uygun organize olmasında yol gösterme ve
bu işler ile ilgili gerekli diğer çalışmalarda, Müşterinin belirleyeceği “GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ” ile
koordineli ve müşterek çalışmalar için,
b. Daha sonra “KİŞİ GÜVENLİK
ÖNLEMLERİNİN” alınması için,
BELGELERİNİN”
1
takibi
ve
“TESİSİN
FİZİKİ
GÜVENLİK
c.
Son olarak Tesis Güvenlik Belgelendirme “BAŞLANGIÇ BRİFİNGİ” ni hazırlayıp takdimini yapacak
çalışmalarda Danışmanlık yapacaktır.
MADDE 6
: MÜŞTERİ;
Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ve işin devamı sırasında, EK-1’deki belgeler dahil, Danışman’ın
istediği ilgili tüm belge ve bilgileri gecikmeksizin hazırlayıp verecek, yapılmasını istediği fiziki
önlemler belirteceği standartlara uygun ve masrafları müşteri tarafından ödenmek suretiyle belirtilen
sürede yapacak veya yaptırılacaktır. Belgelerin zamanında verilmemesinin ve fiziki önlemlerin zamanında
bitirilememesinin sonuçlarından MÜŞTERİ sorumludur. Danışmana’a verilen belgelerin doğruluğundan, firma
kayıtlarına uygunluğundan ve yasal belge olmasından tamamen MÜŞTERİ sorumludur.
ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ
MADDE 7
:
Sözleşme Bedeli +KDV TL.dır.
Sözleşmenin imzalanması müteakip sözleşme bedelinin
Danışman’a ödenecektir
% 50 si ve artı KDV, Müşteri tarafından
Tesis Güvenlik Belgesi alımından sonra, geriye kalan sözleşme bedelinin % 50’si artı KDV, Müşteri
tarafından Danışman’a ödenecektir.
Daha sonra, MSB tarafından yapılacak denetlemeler için ve/veya sürekli danışmanlık talebi halinde
ücretlendirme ayrıca görüşülecektir.
Müşteri herhangi bir sebeple TGB almaktan veya TGB alımı için gerekli sorumlulukları yerine getirmekten
vazgeçtiği takdirde alınan sözleşme bedelinin %50 si artı KDV kesinlikle geri ödenmez.
Denetleme hazırlıkları için yapılacak her türlü masrafları müşteriye aittir.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
MADDE 8
: Bu sözleşmenin süresi, 3 (üç) ay içinde tamamlanacak ve projenin süresine göre uygulanır.
MÜCBİR NEDENLER
MADDE 9
: Bu sözleşmede taraflara yüklenen yükümlülüklerden herhangi biri, tarafların iradeleri
dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan idari makamların herhangi bir
davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse
ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir.
Söz konusu mücbir sebep 60 günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız kılarsa sözleşme
kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde
taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamına karar verebilirler.
TARAFLARIN ADRESLERİ
MADDE 10
: Sözleşmenin giriş kısmında yazılı adresler tarafların yasal ikametgah adresleri olup
her türlü tebligat bu adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği halinde ise yeni adres en geç bir ay içerisinde
karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilmediği taktirde eski adrese yapılacak tebligatlar geçerli
olacaktır. Her yeni bildirilen adres için de aynı hüküm geçerlidir.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
MADDE 11
: İşbu sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 12
: İşbu 12 madde ve üç sayfadan ibaret Danışmanlık sözleşmesi tarafların huzuru ile
Ankara’da iki nüsha olarak birlikte imza ve karşılıklı teati edilmiştir.
2
Danışman
MÜŞTERİ
3
Download

1 TESİS GÜVENLİK BELGESİ DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ