DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLARA AİT KOD CETVELİ
Türü /
Kodu
Nev'i
I. AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR
A. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar
101
Mukavelenameler 1. Sözleşme
sözleşme (nedir ne demek)
1. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun
irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat
Örnek: Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum
sözleşmesidir. N. Cumalı
2. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.
3. Sözleşmek işi.
4. Sözlü veya yazılı olarak yapılan icap ve kabul irade bildirimlerinin birbirlerine uygun bir biçimde
birleştirilmesiyle hazırlanan ve taraflarca imzalanan belge.
5. İki ya da daha çok kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere aralarında anlaşmalarını dile
getiren bağlayıcı uzlaşma .
102
Taahhütnameler ( Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt)
103
104
105
106
107
108
109
110
Temliknameler(Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge.)
Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
Kefalet Senetleri
Teminat Senetleri
Rehin Senetleri
Tahkimnameler(Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
Sulhnameler
Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)
111
Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Kayıt ve Tescil edilmiş İkinci El Araçların Satış ve Devrine İlişkin
Sözleşmeler
120
121
122
B. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar
Tahkimnameler
Sulhnameler (Sulh, barış kağıdı.)
Turizm İşletmeleri İle Seyahat Acentelerinin Aralarında Düzenledikleri Kontenjan Sözleşmeleri (Belli
parayı ihtiva edenler dahil)
II. KARARLAR VE MAZBATALAR
201
Belli Parayı İhtiva Eden Meclislerden, Resmi Heyetlerden ve İdari Davalarla İlgili Olmayarak
Danıştaydan Verilen Mazbata, İlam ve Kararlarla Hakem Kararları
202
Belli Parayı İhtiva Etmeyen Meclislerden, Resmi Heyetlerden ve İdari Davalarla İlgili Olmayarak
Danıştaydan Verilen Mazbata, İlam ve Kararlarla Hakem Kararları
203
310
311
312
313
314
315
316
317
320
321
322
323
324
İhale Kanunlarına Tabi Olan veya Olmayan Resmi Daire ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kurumların Her
Türlü İhale Kararları
III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR
A.TİCARİ VE MÜTEDAVİL SENETLER
Makbuz Senedi (Resepise)
Rehin Senedi (Varant)
İyda Senedi
Taşıma Senedi
Konşimentolar
Deniz Ödüncü Senedi
İpotekli Borç Senedi,
İrat Senedi
B. TİCARİ BELGELER
Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri
Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen Bilançolar
Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen Gelir Tabloları
Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen İşletme Hesabı Özetleri
Barnameler
325
326
327
410
411
412
413
420
Tasdikli Manifesto Nüshaları
Ordinolar
Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları
IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR
BEYANNAMELER
Yabancı Memleketlerden Gelen Posta Gönderilerinin Gümrüklenmesi İçin Postanelerce Gümrüklere
Verilen Liste Beyannamelerde Yazılı Her Gönderi Maddesi İçin
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
Tabloda Yazılı Kağıtlardan Aslı 1,00 Liradan Fazla Maktu ve Nispi Vergiye Tabi Olanların Resmi
Dairelere İbraz Edilecek Özet, Suret ve Tercümeleri
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
(DAMGA VERGİSİ KANUNU GEREĞİNCE MAKBUZ
KARŞILIĞI ÖDENECEK DAMGA VERGİSİNE İLİŞKİN)
VERGİLENDİRME DÖNEMİ
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
YILI:....................
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
V.D.KODU
(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)
İL-İLÇE
1
Vergi Kimlik Numarası (*)
2
E-Posta Adresi
3
Soyadı (Unvanı)
4
Adı
5
İşi veya Mesleği
6
Adres
7
Gelir veya Kurumlar
Vergisi Yönünden Bağlı
Bulunduğu Vergi Dairesi
Telefon No:
MÜKELLEFİN
(Alan Kodu)
(Telefon)
BİR AY İÇİNDE DÜZENLENEN KAĞITLARIN
Sıra
No.
(1)
Düzenleme Tarihi
No.
İçerdiği Belli
Para (4)
Açıklaması
(3)
Türü / Kodu
(2)
(Türk Lirası)
Damga Vergisi
(Kr)
(Türk Lirası)
(Kr)
TOPLAM
Beyannamenin verildiği
Tarih : ......./......./..........
(Vergi Dairesince doldurulacaktır.)
Tarih : ......./......./..........
İmza
BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ
Mükellef
Vergi Kimlik No. (*)
Diğer
BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.
Vergi Kimlik No (*)
E-Posta Adresi
(Kanuni Temsilci)
Adı ve Soyadı
Adı ve Soyadı
İmza
Tarih
İmza
Tarih
AÇIKLAMA :
1- Birden fazla beyanname doldurulması gerekli hallerde beyannameler birbirini izler şekilde verilecektir.
2- Damga Vergisine tabi kağıtlara ait kodlar arka sayfadaki cetvelde belirtilmiştir.
3- Düzenlenen kağıdın tarafları, adı gibi açıklayıcı bilgilere yer verilebilecektir.
4- Kağıdın içerdiği belli para miktarı, kağıdın yabancı para üzerinden düzenlenmesi halinde ise Türk Lirası cinsinden karşılığı yazılacakt
(*) T.C.vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan
yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.
Ör nek No: 1926-e
tır.
Download

damga vergisine tabi kağıtlara ait kod cetveli