T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2014/092 Rapor Tarihi: 06/11/2014 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KONU: Fatsa ilçesi Şerefiye Mah. İlave Nazım İmar Planı yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 20. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Fatsa İlçesi, Şerefiye Mahallesi sınırları içerisinde, 19-L nazım imar planı
paftası, 98 ada, 17, 109, 152, 192, 193 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına
ilişkin 10/10/2014 tarih ve 2372 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Fatsa İlçesi, Şerefiye Mahallesi sınırları içerisinde,
19-L nazım imar planı paftası, 98 ada, 17, 109, 152, 192, 193 nolu parsellerin planlamaya dahil edilen yaklaşık
9,7 hektarlık kısmında hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı Teklifi Komisyonumuzca
incelenmiştir. N.İ.P-5226,2 Plan İşlem Numaralı ilave imar planıyla; söz konusu parsellerin konut alanı, yeşil
alan, imar yolu ve dini tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.
Yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Fatsa İlçesi, Şerefiye Mahallesi, 19-L nazım imar planı paftası, 98 ada,
17, 109, 152, 192, 193 nolu parsellerde yapılan ilave nazım imar planına göre park, yol ve dini tesis alanı %40
oranında D.O.P alanı olarak bırakılmıştır. Geriye kalan alan ise konut alanı olarak planlanarak 1/5000 ölçekli
ilave nazım imar planı teklifi sunulduğu anlaşılmıştır.
Teklif dosyasında ve arazi üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, ilave imar planı ile bölgeye yoğun bir
konut alanı kullanımının getirildiği, ulaşım bağlantılarının yetersiz olduğu, arazi yapısının planda öngörülen
yapılaşmaya uygun topoğrafik yapıda olmadığı, konut fonksiyonlarının önemli bir kısmının arazinin çok eğimli
bölgelerine isabet etmesi nedeniyle komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Download

KONU: Fatsa ilçesi Şerefiye Mah. İlave Nazım İmar Planı yapılması