ToC.
AFYONKARAⅡ ISAR VALILIGI
il Milm Eこ itim Midirliこ
i
17/09/2014
Sayl :35096851/160。 99/4002654
Konu:Uyu§ turucu
Kullaninll ve
BaЁ llnllllk ile NIliicadele
KAYVIAKAMLIGINA
(119e Milli EEitim Miidiirlu言 ■)
Miidiirlittiinc
1lgi:M.E.B.Ozel EEitimVe Rchberlik Hizmederi Genel MiidiirliЁ iintin 15/09/2014 tarih ve
02/3938012 saylll yazlsl.
M.E.Bo Ozel EttitimVe RehberlikHizmetleri Genel Midtirlittiintin 15/09/2014 tarih ve
02/3938012 saylll Uyu,tmcu Kullamml ve Ba言
lmllllk ile Miicadele ile ilgili yazllarl
yazlllnlz ekinde gё ndcrilnli,tir.
Bilgileri五 zi ve gerettinin yazl dottrultusundayapllmaslm五 ca ederim。
Metin YALcIN
Vali a.
il Milli EEttim Miidiirii
EKI:
…Genelge 2014/20
DAGITI卜 4:
Geretti:
ぃ17 119e Kaymakalnll言 lna,
‐Merkez ve Merkcze baこ 1l rcsmi ve ёzeltiim Anaokulu,1lkokul,O五 aokul Kll―
Miiditrlilkle五 ne,
―Rehberlik ve Ara§ tlmla Merkczi Midiirl■ 聾ne,
びゝ
c
,(11ヽ :,o sdyliiス anuR Cttけ :
││11:│卜
irnabnd屯 i
tasdik olunul
,%`(B′ 201、
_MidilrluttiimtiZ Birimlerine.
―Web sayfaslna。
熱
跳
6Ц _11も 協り、
1l Mllli EEitim Mudiirkl電 /AFYONKARAHiSAR
.a■ Onmeb・ goV.tr
Elcktronik A言
Ayrintlll bilgi i9ini Ozcl Egitim ve Rchbcrlik B01umu
:―
c‐
po飩 a
Tel:(0272)2137603‐
ozetghinehbcniko3omcb.gOV・ 廿
Bu evrak guvenli clehnik imza ilc imzalanlnl,tlr h中
162
Faks:(0272)2137605
:〃 C'ワ
ksorgu meb gov tr adrcsindcn4cb5‐ c90a‐ 3688‐ b47f― a038 kodu ilc tcyit edilcb■
ir
ToC.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Ozel Eこ itim Ve Rehberlik
Ⅱizmetleri
Genel
Midirliこ 饉
Sayl :26670,20/160.02/3938012
Konu:Uyu,turucu Kullaninll ve
15/09/2014
Ba言 lmllllk ilc Micadcle
GENELGE
2014/20
1lgi:o o7/H/1996 tarihli``Tiltiin 3rtinlerinin Zararlarllnn Onlellmesi ve Kontrolt Hakklnda
Kanun'',
b)Sa言 1lk Bakan11言 lmn 05/08/2010 tarihli``U9ucu Maddele五 n Zararlanndan lnsan
S曜 :11言 lmn KorL― aSl Httnda Yё netmeltti'',
c)Glda,Tarlm ve Hayvanclllk Bakanl屯 lllln 15/02/201 3 tarihli``Okul Kantinlerine Dair
Ozel HlyenKllrallarl Yё netmeltti",
9)19i,leri Bakanllこ lve Milll Ettitim Bakanl屯 l araslnda 20/09/2007 tarihinde imzalanan
"Okullarda Giivcnli Ortamin Sattlalllmasina Yё nelik Koruyucu vc Onleyici
Tedbirlerin Allnllmaslna lli,kin i§
birltti PЮ tOk01■ ",
d)Milll Ettitim Bakanl屯 lmn 06/10/1995 tarihli ``U9ucu Maddeler ve Klrtasiye
Malzemeleri''konulu 1995/75 Nolu Genelgesi,
C)Milll Ettitim Bakanl屯 lnin 18/04/2007 tarihli“ Okul Kantinlerinin Denetimi ve
Uyulacak Httycn Kllrallarl"konulu 2007/33 Nolu`Gcnclgcsi.
Bireylerin dottup bilyiidiikleri ve sosyallc,tikleri aile ve okul ortamlan ile sosyal
9evrele五
onlann s電 1lkll,mutlu,b∞ anh,9evresi ile uyllmlu,sosyal bece五
leri geli§
mi,
llretken insanlar ollnalannda en hayati unsllrlardlr.Bu unsllrlardan bilinde ya da birka91nda
olllmsuzluk ollnasi bireyin ya,antisinda kar§ 1la,tl言 l riSk faktё rleHyle milcadele etmede
sorlmlara neden olmaktadlr.Bu五 sk faktOrle五 arasinda 9aЁ lmlzm en ёnemli sorllnlarindan
biri de uyu§ mucu kullanllnl ve baglrnllllgl olarak gozlelllnektedir.
S【
屯1屯a zararh ve ba言 lmllllk yaplcl maddeler; bedensel, zihinsel ve ruhsal
hastallklara neden olduttu gibi,toplllmsal ahlaka verditti zarar intihar,cinayct, hhus,gasp,
anar,i,aile par9alallmasl gibi telaflsi mtimkiin olmayan sonu91arl ortaya 91karmaktadlr.
BaЁ lllnllhk yapan uyusturucu inaddelere ba,lanllnasina neden olan etkenler araslnda;
i9indc bulllnulan 9cvreSel faktё rler,cttitim durllmu,arkada,grubu,zararh maddeye kolay
ula,1labilirlik,aile tumlarl,ilgisizlik,sevgisizlik,Incrak vb.yer almaktadlr.
Alkol,zararll madde ve uyu§ tttucu kullanlml ve b罐 lmlll増 mda Cn ёnemli Hsk
MEB BesttlcrKarnpぉ o A Blok
Bcscvlcr/ANKARA
Elektronik Ag:_.meb.gov.tr
e‐
Aymtlll bilgH9in:Bu,ra seyma BICEN
Milll EEitim UZInan YardIInclsl
Tel:(0312)4133036
posta:[email protected] gOv.廿
Bu ewak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9e96
Faks:(0312)2131356
-e322-32d7-aa64-7471kodu ile teyit edilebilir
ёrgiin vc yaygin ettitim kapsammdaki 12‐ 18 ya,arasindaki ergenler olu,tllmaktadlr.
Bu baklmdan gen91eHmizin zararh all,kanllklardan kort― asl ve onlara stthkll ya,ama
bilincinin kazandinlmaslnda cn bilytik gёrev ettitim kmmlarina dii§ mcktcdir.Bu kapsamda
y闘 籠lecek 9a11,malar ve allnacak Onlemlerde okul,ё ttretmen ve ailelerin i,birl増 i90k
ёneIInlidir.
A91klanan nedenlerle ё
ttrencileri saヨ 11言 a zararll all,kanllklardan kortmak amaclyla
nlellnledn ahnmasl
uyu,tllrucu kullanlnll ve ba彗 lnlllllЁ l ile lniicadele konusllnda a,attldaki ё
grubllnu
uygun gё rullncktedir.
1.i1/i19e milll cttitim mildiirlikle五 koordinasyonllnda,ttittin ve tilt■ l imhlcri,alkol
ve uyustlllrucu b〔
増lmllll言 l ile mticadele konusunda ulusal olarak hazlrlanan eylem planlarinln
ditter ilgili kurm ve kttlu,lar ile i,birlitti i9e五 sinde uygulanmasina yOnelik bir kollnisyon
olustllrulmasl ve bu konlisyonlarda hayat boyu ogrerlmeden sorlmlu sube miidiirleri ile
rehberlik Oこ retmenlerinin yer almasllllln sattlanmasl, bu komisyonlm 9a11§ malarina yё nelik
izleme‐ dettCrlendi・ 11le sisteminin olu,turulmasl,
1.1.11/i19e milll ettitim kOmisyonlarinca;Adalet BakanllЁ l, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanll言 1,Gen91ik vc Spor Bakanll言 1,19i,leri Bakanll言 1,MilF Ettitiin Bakanh言 1,
Sa言 1lk Bakanll言 1,Tiirkiye Ye,ilay Cemiyeti ve ilgili k― ve kwulu,larca hazlrlanan madde
ba言 lmlll増 l Ve uyusturuCu ile micadcleye yё
nelik stratdi ve prOgralnlar kapsalnlnda cttitim
ve etkinlik faaliyetle五 nin yapllmasl,sonu91arlmn detterlendi五 lmesi ve raporlarmasl,
1。
2. Gen91ere yёnelik koruyucu‐ ёnleyici 9all,malarin;universiteler, ilgili kll―
ve kllrulu,lar ve llzman ki,ilerle i§ birltti yapllarak yttitumesi,
1。
3。
11lerde yatlh okul ve pansiyonu olan okullardan ba,larnak iizere okul
yoneticileri ilc ogretmenlerc uyu,turucu madde bagllnllllgl konusunda hizmet i91 egltimi kurs
ve selninerlerinin dilzenlerlmesi,
1.4.Tiim etthim kurumlannda arme‐ babalarm“ 0‐ 18 Ya,Aile Ettitimi PrOgrallnl''
ergenlik dё neminin ёzellikleri, uyu§ turucu kullanlml,
kapSalnlnda geli§ iin dё nemleri,
nlelllmcsi konularinda bilgilendi五 1lneleri,
ba言 llnllh言 l Ve ё
1.5。
Ailclerin 9ocuklannl izlemeleri,arkada,larinl tanlmarl,9ocuklarl ile dottru
ileti,iln kllmalan, onlarin yanlnda olduklarinlu gё
ste■
11leleri, 9ocuklarin intemct vc
bilgisayar kullaminl konulannda sellniner,toplantl,afl,,bro,ur vb・
'Ckilde desteklelllmcsi,
gelisti.11le,etkili
1.6.0言 renCilerin stresle ba,a91kma,9atl§ ma 96zme becerile五
reddetme davralu,1,"hayl♂ diyebilme,akran basklsina kar,l koyma,ё fke yOnetimi vb.
konularlnda cttitimler ve五 lerek ya,aln becerileHnin geli§ tirilmesi,
1.7.03.01.2014 tarihindc Tiirkiye Ye,ilay Cemiyeti ile imzalanan``B電 lmllllkla
rgtt ettitim alan ё
Miicadele Ettitimi Pr● eSi Uygulalllla Protokol■ "kapsallnlnda ё
ttrenci ve
ё
neticilere,
yaygln
ettitiln
alan
velileH ba,ta ollnak ilzere ё
ttrenCi
Ve
ttretnenlcre, yё
kllrsiyerlere TBM(Tiirkiye B電 lmllllkla Miicadele)Progralnl adl altlnda hazlrlanan alkol,
tuth,uyu,tllrucu madde,teknol● iVe b電 lmllllkla mucadeleyi i9eren bilgilerin verilmesinin
Sattlalmasl,
2.1lgi(d)Genelge h泳 加 leri」 n
dikkate allnarak ettitim Ottalnlnda kullanllan
klrtasiye malzemeleri ile mesleki eЁ itim Ve i§ ettitiminde kimyasal maddeler i9eren,koku
iht市 a eden ettitim ara9 gere91e五 nin kullanllmallnasl,su bazh iiriinle五 n tercih edilmesinin
Sattlarmasl ve kullanlln alallllnda klslnl veya genel havalandl....a SiStelni bulllmasl
zorunluluttunun uygulanmasl,
3.0言 remcnlcr taraflndan hazlrlanan ve ettitim Ortalnlarmda kullandlklan yazlll ve
NIEB Be,evlcrKamptsu A Blok
Besc宙 cr/ANKARA
Elc10Ю nik A言 :―
e‐
Ayrlntlh bilgi19in:Bu,ra seyma BIcEN
Mllll EEhim UZInan Yardlmcisl
.mCb・ gov.tr
posta:[email protected] gov.tr
Tel:(0312)4133036
Faksi(0312)2131356
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9e96 -e322-32d7 -aa64-747
|
kodu ile teyit edilebilir
gё rsel ara91arda,sa言 1増 a zararll maddele五 n adl ve resimlerinin bulllmamasl,bu tur
maddelerle kar,1la,tlklannda nasll davrarmalarl gerektitti kOnusllnda meraklandincl ve
ozcndirici olmayan cttitim vcrilmcsi,
4。
1lgi(o Karllln kapsaminda cttitim kurmlarinda;
4.1.KoHdorlarl d針 菫l olmak iizere her ttirli ettitim,Sa置 1lk,iiretim,ticaret,sosyal,
ktilttirel,spor,cttlence ve bellzeri arna91l
ёzel hukuk ki,ile五 ne ait olan ve birden 9ok kisinin
girebilecetti(ikalnete mahsus konutlar hari9)binalann kapall alanlarlnda ttittin ve tiitiin
llrunlerirun ttiketillnesinin engellerlmesi,
4.2.Okul ёncesi
ёzel ettitim Ve ёttretim
ё
k-larl dttil olmak tizerc ilk ve orta ttrenim kurumlarinm,k■ lttir ve sosyal hizmet
l iirtinlerinin ttiketillnesinin cngellellmesi,
binalarinln kapall ve a91k alanlannda tiittin ve ti■ ■
4。
ettitim kllrllmlannin, dershaneler,
3.Ttitiin iirtinleri sektёriinde faaliyet gOsteren fl....alarin isimle三
,arnblemleri
veya iirtinlerinin marka ya da i,aretle五 veya bttar1 9罐 11§ tlracak alametleri ile klyafet,takl
ve aksesuarlarin ta,lllmaslnln egltirn ortalnlarinda cngellenmesl,
4。 4。
Sa言 1lk,ettitim Ve
ёttretim,ktilttir ve spor hizmeti veHlen yerlerde tiittin
urllnlerinin satl,lnin yapllmamasl,
4.5, I‐ Ier
ttirlii saklz, seker, 9erez, oyuncak, klyafet, takl, aksesuar ve benzcri
n eЁ itim
tirtinlerle tilttin ttlerine berlzeyecek veya markasln1 9attrl,tlraCak iirtinle五
ortalnlarinda d電
4.6。
血mlnm ve satl,lmn engellelllmesi,
Ba,ta etttim-lanmn lavabolan olmak tizcre dtter 01abilecek a91k ve
kapall alanlarda lutt ve lnim iirtinlerinin kullanlmlmn slkl denetlelllmesi,
4.7,0言 rencilere Omek olmalan baklmmdan ttitiin ve■ 血 iirtinlerini kullanan
ёЁretllnen ve yё neticilerin ёttrenCilerin gё rebilecetti Oku1 9evresi gibi dl, alanlarda bu tiir
llrunleri kullalmamalarl,
4.8.``AL0 171 Sigara Blraba Danl,ma Hattl''ve``Sigara Blrttbna Poliklinikleri"
vb. yOnlendi....enin yapllmasl,
Risk grubllnda olan ё
ttrencileHn tespit edilerek,ailesi ile i,birlitti yapllmasl,aile
ili,kile五 nin gii91endirilmesi,okula devamlarlnin sttlanlnasl ve okul ba,arislmn arttinlmasma
5。
yё nelik rehberlik servisi ile i,birlittininyapllmasl,
5。
l
Risk altinda olan ёttrenCile五 n rehberlik ёttretinenle五 , sinlf rehber
ёttretmenle五 ve midiir yardlmclsindan olusan bir ekiple aile ziyaretlerinin yapllarak
geli,imlerinin deЁ erlendi五 lmesinin yapllmasl,
5。
2 Risk altinda olan ё
ttrenCilun psikoloJik ve tlbbi bilgilerinin ki§
isel verile五
n
ёttrenCi aleyhinde kullanllmarnasl,
6。
Okul kantinle五 nde,sagl屯 a zararh maddeler ve ё
ttrenCilerin beslerlmesini
olumsllz etkileyen yiyecekleHn bulllndШ 触lmamaslrun sattlalmaSl Ve satl,mm engellellllnesi
gizlilitti eSaslna uyglln olarak sakll tutulmaslve
a91slndan denetlelllmesi,
6。
1. BakanllЁ lmlz Ve 19i§ leri Bakanll言 l arasinda 20 Eylii1 2007 tarihindc
imzalanan"Okullarda Giivenli Ortallnln Sttlallmaslna Yё nelik Koruyucu ve Onlcyici
Tedbirlerin All■ 1lmaSina lli,kin i§ birlitti PrOtOk01t"ne istinaden okul irtibat gё revlileri ile
okul yёnetiinlerinin etkin i,birlitti yapmasl,
2.Okullarin gilvenl増 inin gii91endirilmesinde, 6zel giivenlik marifeti ve
guvenlik kameralarlnin kullanllmaslna yё nelik imk飯 」arln sattlarmasl,
6。
6。
3.Okul ve cttitim kurumlarlmlzin 100 metre 9evresindeki biife,kahvehane gibi
NIIEB Bc,evlerK劉 叩ust A Blok
Besevlcr/ANKARA
ElelttЮ
e‐
nik AE:― .meb・ 30V・ tr
posta ccr [email protected]
Ayrintlll bilgi19in:Bu,ra seyma BicEN
Mllli EEitim UZrnanYardlmclsl
Tel(0312)4133036
Faks:(0312)2131356
Bu ewak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9e96 -e322-32d7 -aa64-747
|
kodu ile teyit edilebilir.
yerlerde slgara ve alkoll■
maddelerin satl,lnin engellemesi i91n milll egitim mudiirluttt,
kolluk kuwetleri(poliS,jandarlna),ycrel yё netimler ve ll Uyu,t― cu Koordinasyon Kllrulu
vb.kШ ullarla
i§
6。
birltti yapllmasl,
ёnlelllllnesi,riskli
4. Okullarin 9evreSinde bulunan seyyar saticllann
i,letme ve
terk cdilmi,viranc mek`mlarm tespit edilmesi amaclyla milll ettitim midiirlitti VC k01luk
ёnlemlerin allllmasl konusllnda
kuwetleri(p01iS,jandarlna),yerel yOnetimler ile gerekli
l§
birlitti yapllmasl,
7.0ま cnCilerin,ders dl,l zamanlarlm;spor,sanat,ktil山 ,izcilik,sosyal
sortmluluk
prOJeleri, dottayl kOrtma ve gclistilllle etkinlikleri gibi faaliyetlerle yararll bi9imde
detterlendi....eled i9in okullarin bё lgesindeki tt tesis, ara9 ve gere91erden, ortakla,a
yararlanllmasl,kl,karnplarl,yaz kamplan,gen91ik merkezleri,Tiirkiye izcilik Federasyonu,
Ye,ilay vb.si宙 l toplllm k-lu,larlmn ilgili birimleri ile i§ birltti yapllarak ёЁrencile五 n
yOnlendirilmesinin sattlallmasl,
nem verilmcsi, arkada,larlna iyi Omek
7.1. Okul yё netiinlerince bu konulara ё
olan ve sosyal etkinliklerde ba,arll1 0言 rencile五 n Odiillendirilmesi,
7.2。
Sё z
hususllnda geretti五
konusu etkinliklere daha 9ok saylda ёttrenCinin katlllmlnm sttlalllmasl
ёnemle rica ede五
m。
Nabi AVCI
Milll EEitim Bakanl
DAGITIⅣ 〔
:
Geretti
B Pl加 1
:
Bilgi:
Adalet Bakan1lgina
19i,leri Bakanll言 lna
S罐 1lk Bak副 1言 lna
Gen91ik ve Spor Bakanllこ lna
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanll言
1
Tiirkiye Ye§ ilay Cellniyctine
A Plml
NIEB BcscvlerKalnp蒻 ●A Blok
Bcscvler/ANKARA
Elektronik AB:― .mCb・ gov.tr
c‐
posta oer [email protected]
Aynntlh bilgH9inI BO,ra seyma BICEN
Milll EE■ im UZInan Yardlmclsl
Tel:(0312)4133036
Faks:(0312)2131356
I
kodu ile teyit edilebilir.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 17/09/2014 tarih ve 4002654 sayılı