ŞOK !!!
Gece Görüşlü Güvenlik Kameraları 20 $ dan Başlayan
Fiyatlarla Alarm Seti 165 $ dan Başlayan Fiyatlarla
BU HAFTANIN PAKETİ = ( Sadece 210 $ )
* 8 Adet Gece Görüşlü Kamera * 1 Adet 8'li Kayıt Cihazı
* 100m kablo * 8 Adet Metal Ayak * 16 Adet BNC
(Not: Fiyatlarımızda KDV dahil değildir)
1 Mayıs 2014 Perşembe
Sayı: 6605
25 Krş
Karpuz oyununa gelmeyin!
bulduğunu belirten
Girmen,özellikle
İstanbul, Ankara gibi
büyük şehirlerde
satılmaya başlanan
karpuzların
etiketinde 'Adana
karpuzudur' şeklinde
yazıların yer aldığını
vurguladı.
Piyasada Adana
Karpuzu diye satılan
karpuzlar bakın
nereden geliyormuş.
Seyhan Ziraat Odası
Başkanı Süleyman
Girmen, İran'dan
kaçak getirilen
karpuzların, piyasada
"Adana karpuzu" diye
satıldığını bildirdi.
Girmen, yaptığı
açıklamada,
Türkiye'de karpuz
hasadının ilk yapıldığı
kentin Adana
olduğunu söyledi.
Adana'da karpuz
hasadının mayıs
ayının ortasını
Akıncılar Mh. Hürriyet Cd. Akyürek Pasajı
No: 16 (Vergi Dairesi Karşısı) İzmir / Ödemiş
Gsm: 0 532 696 08 64 Tel: 0 232 599 99 98
Tüketicilerden
bunlara
inanmamasını
isteyen Girmen,
"İran'dan kaçak
getirilen karpuz,
piyasada 'Adana
karpuzu' diye
satılıyor.
Vatandaşlarımız
üzerinde 'Adana
karpuzu' yazan bu
ürünlere itibar
etmesin ve kesinlikle
tüketmesin" diye
konuştu.
Kiraz Belediyesi
3 Mayıs Türkçülük Günü Etkinlikleri
Kiraz Belediyesi 3 Mayıs
Türkçülük Günü kutlamaları
kapsamında; 3 Mayıs Cumartesi
Günü Saat 11:00'de Şehit Birol
Parkı'nda Büyük Türk Şehitleri
Ruhuna Mevlüt okutulup keşkek
ve lokma ikramı yapılacaktır.
Ardından saat 14:00'de Kiraz
Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda
Karate Gösterisi ve Masa Tenisi
Turnuvası düzenlenecek olup
dereceye girenlere çeşitli ödüller
verilecektir.
Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan
Kiraz Belediye Başkanı Saliha
Şengül, turnuvaya 15-70 yaş arası
herkesin katılmasını beklediklerini
hep birlikte güzel bir geçirmeyi
planladıklarını belirtti.
Oğuzhan KAYSI
Ödemiş Belediye Başkanı A.Mahmut Badem'in
“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlama mesajı;
“Bizler, alın terinin
önemini bilen, bütün
insanlığa örnek bir
dayanışma kültürünü
yüzyıllardır yaşatan büyük
bir medeniyetin
mirasçılarıyız. Ülkemizin
her köşesinde emekleriyle
ihtiyaçlarımızı karşılayan,
büyük bir özveri ve
fedakarca çalışanlarımızın
1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü'nün,
insanlar arasındaki
işbirliği ve sosyal
dayanışmanın
geliştirilmesine fırsat
olmasını diliyorum.
Belediyemiz bünyesinde
kadrolu ve taşeron olarak
emek veren işçiler
çalışmaktadır. Farklı
birimlerde çalışan her
personelimizin, çalışma
koşullarını iyileştirilmek,
sosyal dengeyi sağlamak
bizim başlıca
görevimizdir. Yeni yasa ile
bazı birimlerimiz
personeliyle birlikte
büyükşehire
devredilmiştir. Bu
birimlerde taşeron işçi
olarak çalışan personelin
mağdur edilmemesi için
gerekli görüşmelerde
bulunduk. Konunun
takipçisiyiz. Kimsenin
işinden olmasını
istemeyiz. Ödemiş
Belediyesi, çalışanlarımıza
destek olmak için sadece 1
Mayıs'ta değil, her zaman
yanındadır. Belediyemizin
fedakar işçileri başta
olmak üzere tüm işçi,
memur ve emek veren
halkımızın 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü'nü
kutluyorum” dedi.
ÖDEMşĆTşCARET ODASI÷NDA KREDş KAYIT BÜROSU
Hizmete açıldı
Ödemiş Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet Soyer, Ödemiş Ticaret Odası Bünyesinde hizmete giren
kredi kayıt bürosuhakkında açıklamalar yaptı.
Şirketlerin çek-senet sicillerini görebilmek ve isterlerse bunları üçüncü kişilerle paylaşmakiçin Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında imzalanan protokol
kapsamında Ödemiş Ticaret Odası bünyesinde Kredi Kayıt Bürosunun kurulduğunu söyleyenMehmet
Soyer, Ticari hayatta finansal şeffaflığı ve karşılıklı güveni geliştirmeye yönelik bu sitemin işleyişiyle
ilgili bilgiler verdi.
Ayrıca;
Piyasadan
alacaklarınızı
zamanında
tahsil edebiliyor
musunuz?
MüĆteriniz çeklerini
zamanında ödüyor
mu?
Tahsilâtˆnˆzˆçekle
mi yapıyorsunuz?
Tümbu soruların cevaplarını merak ediyorsanız;
2 Mayıs 2014 Cuma günü Saat:15.00’te Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Genel Müdürü Sayın Kasım
Akdeniz’in katılımıyla Ödemiş Ticaret Odasında düzenlenecek olan toplantıya bekliyoruz” dedi.
1 Mayıs 2014 Perşembe
www.cephegazetesi.com
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 12 AY SÜRELİ 25 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ İŞİ hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2014/475811-İdarenina)
Adresi:CUMHURİYET MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:7 35750 ÖDEMİŞ/İZMİRb)
Telefon ve faks numarası:2325451338 - 2325451269c) Elektronik Posta
Adresi:[email protected]ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı :Hizmetin Türü : Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Hizmetin Miktarı : 12 ay Süreli 25 kişilik Özel Güvenlik Hizmeti İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b)
Yapılacağı yer:Ödemiş Belediyesi ve Kültür Merkezi, 125.Yıl Kültürpark alanı, Kız Öğrenci
Konukevi , Kadın Sığınma Evi, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi c) Süresi :İşe başlama tarihi
15.06.2014, işin bitiş tarihi 14.06.2015
3- İhalenina) Yapılacağı yer:Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Toplantı Salonu -Cumhuriyet
Mah. Kurtuluş Cad. No: 7 ÖDEMİŞ/İZMİR b) Tarihi ve saati:23.05.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş
için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Özel Güvenlik Hizmeti verecek isteklinin, 5188 Saylı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre
düzenlenmiş, İçişleri Bakanlığından alınmış Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip
olması şarttır. İstekliler Tekliflerinde bu belgenin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak
üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans
mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sağlanabilir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir
sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu
ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamuda veya Özel sektörde yapılmış özel
güvenlik hizmet alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
2
CHP'de Güriş,
Ödemiş'teYerel Seçimi Değerlendirdi
Değerli Ödemişliler;
Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlamak
istiyoruz. Ülke genelinde bu günün her türlü yasaklardan uzak kutlanmasını istiyoruz. Tüm
vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.
Yaşasın 1 Mayıs
Değerli Ödemişli hemşerilerim;
30 Mart 2014 Yerel seçim sürecini geride bıraktık. Sürecin sonunda hepimiz gördük ki;
gerek Türkiye, gerek İzmir ve ilçemizde arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bizler üzerimize
düşeni yaptığımıza inanıyoruz.
CHP çalışmıştır. Gereken çabayı da göstermiştir. Ancak bu çaba seçimleri almaya yeterli
olmamıştır.
1-AKP'nin devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimlere girmesi,
2- Yaptığı yolsuzlukları ise “paralel devlet” var, “bizi yıkmaya çalışıyor” propagandasıyla
mağdur olmuş süsü vererek seçim kampanyasını seçmenlerin -özellikle kendi seçmenlerininburaya odaklanmasını başarmıştır.
Yerel seçim havasından genel seçim havasına sokmayı başarmıştır..
3- Basın-yayın organlarını başta TRT, Anadolu Ajansı vb. olmak üzere çok iyi kullanmış ve
muhalefete ilişkin haberlere yer verilmesini engellemişlerdir.
4- Seçimle de her türlü baskıyı kullanarak seçim sonuçlarını etkileyecek eylemler
gerçekleştirmiştirler.
Bu seçim sonuçlarını; duygu ve öfkenin önüne aklı geçirerek sorgulamamız gerekiyor. Biz en
büyük toplumsal muhalefet grubuyuz. Çatışma sürecinden beslenen bir siyasi iktidar var.
Toplumu ayrıştıran kutuplaştıran ve bundan beslenen bir siyasi iktidar var. Çünkü totaliter
yönetimlerin temel özelliği budur.
2014 Yerel Seçimler bitti. Nerde hata yaptık diye kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Kendimizi
yeteri kadar anlatamadık ya da inandırıcı olamadık, ama bundan sonra bir şey yapmayacağız
anlamına gelmez.
Biz CHP yiz bize oy veren vatandaşlarımızın hakkını korumak ve her oyun hakkını vermek
zorundayız. Her oy bizim için çok değerlidir. Evet çıkan sonuçtan memnun değiliz. Ama bu
moralimizi bozmayacak. Genel Başkanımızın dediği gibi “Bizim kitabımızda umutsuzluk yok.”
Omuz omuza el ele vererek bütünleşerek daha fazla çalışacağız.
Seçim sürecinde kentte ve köylerde partimizin felsefesini anlatan, bayrağını sallayan tüm
kadınlarımıza, gençlerimize ve yol arkadaşlarımıza Yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum.
Onların terleri ve yorgunlukları boşa gitmedi. Biz savunduklarımızın arkasındayız. Yeni enerji
ile halkımızla kucaklaşma arzumuz hep var. Bize bu seçimlerde destek veren vatandaşlarımıza
da şükranlarımızı sunuyoruz. Bize destek olup oy veren ya da vermeyen her vatandaşımıza karşı
sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Değerli yurtseverler;
Yakın gelecekte Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bizler bu seçimde Atatürk İlkelerine bağlı ve
Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacak bir adayın yanında olacağız. O yüzden bu seçim de çok
önemli. Kendi içimizdeki çekişmeler asıl hedefe varmamızın önünde engel olacaktır.
Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanma zamanı. Genel Başkanımızın da dediği gibi
Parti içi çekişme zamanı değil, çalışma zamanı .Ben çalışacağım ülkeme karşı sorumluluğum var
ben partiliyim diyorsanız o zaman umutla heyecanla önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde
bütünleşerek yol arkadaşlığına devam edeceğiz.
Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüleri değerli vatanseverler;
Ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız ve değerlerimiz için hepimizin sorumlulukları var . Bu
sebeple zaman çalışma zamanıdır. Sorumluluk alma zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı
altında bütünleşerek tüm vatandaşlarımızı göreve davet ediyoruz. Hukukun gerçek anlamda
üstün olduğu
Daha güzel, daha varlıklı, Alın terinin para ettiği Daha özgür, yalanın ve
yolsuzluğun itibar görmediği, Bir ülke için hep birlikte; çalışacağız çalışmak zorundayız. Daha
umut dolu günlerde buluşmak dileğiyle.
Sevgi ve saygılarımla
Hikmet GÜRİŞ
CHP Ödemiş İlçe Başkanı
ÖDEMİŞ’TE CENAZE İLANLARI
Ödemiş'te Vefat Edenler : HÜSEYİN TANER
Eski Bademli otelinin sahibi merhum Zübeyir Taner'in oğlu, ödemiş pazarcı esnaflarından Nuri Taner'in
babası, elektrikçi Zübeyir Taner'in amcası, Hüseyin Taner vefat etmiştir.
Vefat Eden: SEHER DERELİ
Bademli mahallesinde oturan, Aziz Dereli'nin eşi, Hüseyin ve Oğuz Dereli'nin anneleri, Seher Dereli vefat
etmiştir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Ödemiş
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e‐imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ‐ Cumhuriyet Mah.
Kurtuluş Cad. No: 7 ÖDEMİŞ/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
Vefat Eden: MEHMET TİRELİ
Yeniceköy'de oturan Hüseyin Tireli, Nuran Şensöz ve Emine Aydın'ın babaları Mehmet Tireli vefat etmiştir.
Vefat Eden: FATMA ANA ATAR
Merhum Hasan Atar'ın eşi, Cemal Atar ve traktör şoförü Hasan Atar'ın annesi, Fatmaana ATAR vefat
etmiştir.
Vefat Eden: YÜCEL SEVER
Merhum Rahmi Sever'in oğlu, Sefa Sever'in abisi, Muhlis Özmen'in eniştesi, Miray ve İrem Sever'in
babaları, Tamer Yayla'nın kayınpederi, Sanayi esnaflarından Yücel Sever vefat etmiştir.
Vefat Eden: İBRAHİM YAŞAN
Hürriyet mahallesinde ikamet eden Zeliha Keser, Ali, Mehmet, Barış ve merhum Hayrettin Yaşan'ın
babaları, Sevgi Yaşan'ın eşi Dayıbaşı İbrahim Yaşan vefat etmiştir.
Vefat Eden: HASAN MEDİN
İNÖNÜ MAH. YAŞARDOĞU CAD. NO.2 DE OTURAN POSTANEDEN EMEKLİ POSTACI HASAN
MEDİN VE MURAT ARTANIN ENİŞTESİ NEVZAT KARCININ BACANAĞI SERKAN BOZKURTUN
DAYISI İBRAHİM VE İPEĞİN BABALARI BELGİN MEDİNİN EŞİ HASAN MEDİN VEFAT
ETMİŞTİR.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
Vefat Eden: HALİL TAŞAN
ESKİ ÖDEMİŞ PALAS KAHVESİNİ ÇALIŞTIRAN SÜREYYA VE İSMAİL TAŞANIN VE NAİLE
ŞİMŞEĞİN BABALARI SALİH ŞİMŞEGİN KAYINPEDERİ HALİL TAŞAN VEFAT ETMİŞTİR.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
Vefat Eden: FATMA ÇİFEL
Eski Ziraat odası başkanı Hüseyin Çifel'in eşi, emekli nüfus memuru Ahmet Çifel ve öğretmen Fethiye
Aksoy'un annesi, öğretmen Sultan Çifel'in kayınvalidesi, Fatma Çifel vefat etmiştir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın : 5151
Vefat Eden: AYHAN ŞAHİN
Çiçekçi Hayati Şahin, orkestracı Muammer Şahin ve kuaför Serpil Karahan'ın babaları, Bozdağ'lı Halil
Karahan'ın kayınpederi, Asiye Şahin'in eşi, eski kahvecilerden Ayhan Şahin vefat etmiştir.
1 Mayıs 2014 Perşembe
www.cephegazetesi.com
3
1 Mayıs 2014 Perşembe
www.cephegazetesi.com
SAMSUNG
BAYİ
SARIGÖLLÜ D.T.M.
İLETİŞİM
0 532 733 65 76
0 536 420 52 83
0 232 544 95 95
BUGÜN
NÖBETÇİ ECZANE
ÖDEMİŞ TİCARET ODASI
EKONOMĞDE SON DURUM
ÖDEMĞğ‘TE ALTIN VE DÖVĞZ FĞYATLARI(29/04/2014)
01.05.2014
TUTKUN ECZANESİ
Ata (Cumhuriyet)
Reşat Altın
22 Ayar Altın
18 Ayar Altın
14 Ayar Altın
Yarım Altın Lira
Çeyrek Lira
TL.
620,00
620,00
86,50
71,60
55,80
300,00
150,00
$
Alış : 2.10
Satış : 2.14
EURO
Alış: 2,92
Satış: 2,96
Ödemiş'te elektrik çarpmasından
yaralanan işçi
İzmir'de yaşama veda etti.
Geçen hafta İçinde Ödemiş Sanayi
Sitesinde Elektrik çarparak İzmir'e
Hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı
Ödemiş Sanayi Sitesi'ndeki bir mandırada
çalışan İbrahim Çetin,e (28), elektronik
tartının fişini prize takmaya çalıştığı
Tel : 0553 235 06 67
sırada elektrik çarpmıştı.
halde Ödemiş Devlet Hastanesine
0546 891 71 43
YURTŞelçuk
DIğI FUARLAR
KarakülçeBaygın
kaldırılan Çetin'in duran kalbi
çalıştırıldıktan sonra Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İbrahim Çetin tüm çabalara rağmen
Kurtarılamadı. Çetin, dün gözyaşları
arasında Ödemiş'te defnedildi.
YURT ĞÇĞFUARLAR
CUMHURİYET MH.
ATATÜRK CD.
05 Haziran -08 Haziran 2014 tarihleriarasında,WIN WELDİNG’14 14.Birleştirme,Kaynak
ve Kesme Teknolojileri Fuarı,Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Bakırköy/İstanbulAdresinde,Hannover Messe Fuarcılık A.Ş.tarafından düzenlenecektir.
19 Haziran-22 Haziran 2014 tarihleri arasında,Ayakkabı Kış 36.İzmir Ayakkabı,Çanta ve
Aksesuarları Fuarı,Uluslar arası İzmir Fuar Alanı Adresinde,İzfaş Fuarcılık A.Ş. tarafından
düzenlenecektir.
05 Haziran –08 Haziran2014 tarihleri arasında,27.Uluslararası Anne Bebek Çocuk
ÜrünleriFuarı,İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy Adresinde,1.EfemFuar Org.
HizmetleriLtd.Şti. tarafından düzenlenecektir.
NO : 26/1B
04 Haziran Ağustos–05Haziran 2014 tarihleri arasında,EXPO FOOD Gıda
İhracatFuarı,İspanya’nın Madridkentinde düzenlenecektir.
İZMİR / ÖDEMİŞ
0 (232) 544 22 22
ŞOK !!!
Gece Görüşlü Güvenlik Kameraları 20 $ dan Başlayan
Fiyatlarla Alarm Seti 165 $ dan Başlayan Fiyatlarla
BU HAFTANIN PAKETİ = ( Sadece 210 $ )
* 8 Adet Gece Görüşlü Kamera * 1 Adet 8'li Kayıt Cihazı
* 100m kablo * 8 Adet Metal Ayak * 16 Adet BNC
(Not: Fiyatlarımızda KDV dahil değildir)
Akıncılar Mh. Hürriyet Cd. Akyürek Pasajı
No: 16 (Vergi Dairesi Karşısı) İzmir / Ödemiş
Gsm: 0 532 696 08 64 Tel: 0 232 599 99 98
Oğuzhan KAYSI
11 Haziran –14 Haziran 2014 tarihleri arasında,FOUNDEQ EUROPE Metal Döküm
Makinaları,Ekipman ve Ürünleri Fuarı,İtalya’nın Verona kentinde düzenlenecektir
16 Haziran – 20 Haziran 2014 tarihleri arasında,Metalloobotka 15.Metal İşleme
Endüstrisi Fuarı,Rusya’nın Moskovakentinde düzenlenecektir.
SAHİBİNDEN SATILIK
TAYİN NEDENİ İLE 50,000 TL DEGERİNDEKİ
KAFETERYA 15,000 TL YE DEVREN SATILIKTIR.
FUL L EŞYALARI İLE BİRLİKTE DEVREDİLECEKTİR.
GENİŞ SALONLU, BODRUM KATLI VE ARKA
BAHÇELİ.TOPLAM 180 M² . KİRASI UYGUNDUR.
İNÖNÜ MAH. ŞAHİN SK (HASTANE CD. LİZ
KUNDURA SOKAGINDA)
05542423929
************************************************
******************
İNÖNÜ MAH. ESKİ BİRGİVİ OKULU SOKAĞINDA
MASRAFSIZ SATILIK DAİRE .
MASRAFSIZ, ARA KAT, 105 M² 3 ODA VE 1 AÇIK
MUTFAKLI SALONLU, PANJURLU, PENLİ, ISITICILI
GÜNEŞ ENERJİLİ, ÇELİK KAPILI, LAMİNAT VE
RAGBITA ZEMİNLİ, YÜKLÜKLÜ, LÜKS VE SPOT
IŞIKLI MUTFAKLI, DOGU VE GÜNEY CEPHELİ
KÖŞE, BAHÇELİ, GENİŞ CADDE ÜZERİNDE VE
OTOPARKLI, GÜNEŞ GÖREN, GÖRÜŞ FERAHLIĞI VE
MANZARALI DAİRE 90,000 TL PAZARLIKLI
OLARAK SATILIKTIR.
SERÇE EMLAK OFİSİ, AKINCILAR MH ŞAİR EŞREF
SK NO:18
TLF: 0554 242 39 29
DÜNYA ÇAPINDA
GIDA TAKVİYELERİ,
Kilo Kontrol ve cilt bakımı alanında yüksek karlılık ile
Faaliyet gösteren Şirketimiz,
Bölgemizde Bayilikler verecektir.
Bayilerimize Türkiye çapında Ürün dağıtım ve Bayilik verme
Hakkı tanınacaktır.
NOT: Parttime , yada Full time çalışılabilir.
Yatırım gerekmemektedir.
GMS: 0545 782 1000
0531 34 64 752
UCUZLUK DÜNYASI
1.Şube : Umurbey Mah. Mithatpaşa Cad. No : 33
(Eski Halep Karşısı) ÖDEMİŞ / İZMİR
2.Şube : Saraçoğlu Cad. (Kumman Gevrek Fırını Yanı)
Tel : 0 538 915 98 95
GÜLTEN
NAKIŞ EVİ
GARAJ PASTANESİ EL’LE ve
MAKİNA İLE LOKMA DÖKÜLÜR
Ömrüye VURANEL
Pike- Piko - Mutfak Takımları - Çocuk Battaniyesi
Makinada İsim Yazılır - Özel işleriniz itina ile yapılır.
Umurbey Mahallesi Helvacı Sokak no:14/1
Not : (Ödemiş Açık Otopark Yanı)
Gsm: 0 531 889 12 01 Tel: 0 232 544 23 27
Orhan ÇAYLALI
Tel: 543 29 71 GSM: 0532 295 15 85
0535 644 50 85 – 0536 580 25 93
OTOGAR İÇİ NO:1 ÖDEMİŞ
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0542 551 98 80)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Download

ŞOK !!! - Cephe Gazetesi