T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı No. Ve Tarihi: 84 - 18.06.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1105 - 18.06.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Prof.Dr. Fikri K U LA K O Ğ LU başkanlığındaki bir ekip tarafından Kayseri ili’ndeki “Eski
Ticaret Yolları ve Yerleşim Yerlerinin Tespiti” konusunda 27.08.2012-30.09.2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması kapsam ında tespit edilen alanlardan Kayseri ili, Develi
ilçesi, Çayırözü K öyü’nde bulunan höyüğün tescilinin değerlendirilm esine yönelik K ültür Varlıkları
ve M üzeler Genel M üdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih, 267080 sayılı yazısı ile bahse konu höyüğün
tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü’nün 27.02.2014 tarih ve 788 sayılı,
Enerji ve Tabii K aynaklar Bakanlığı, M aden İşleri Genel M üdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve
251623 sayılı, Yatırım ve İşletm eler Genel M üdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 44501 sayılı,
Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’nün 04.04.2014 tarih ve 3015 sayılı görüş
yazıları ile K orum a Bölge K urulu M üdürlüğü raportörlerinin 14.02.2014 tarih ve 167 sayılı raporu
okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme
sonucunda;
Kayseri ili, Develi ilçesi, Çayırözü K öyü’nde bulunan, tapunun 331, 332, 333, 340, 341,342,
343, 345 ve 349 parsellerinde yer alan K uyu Tepesi H öyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi
kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle kararım ız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita
belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda K ültür
ve Tabiat Varlıklarını K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında
belirtilen geçiş dönemi korum a esasları ve kullanm a koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.
J7 -6
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
T Ü R K İY E
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İL İ: K A Y S E R İ
İL Ç E S İ: D E V E L İ
D.K.V.K.E
SİT
ENVANTER NO
HARİTA NO
MAHALLE KÖY : ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ
KADASTRO
VEYA MEVKİİ :
PAFTA:
ADA:
PARSEL:
ADI: KUYU TEPESİ HÖYÜĞÜ
GENEL TANIM: KUYU TEPESİ HÖYÜĞÜ, ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ’NÜN YAKLAŞIK 1,5-2 KM. KUZEYDOĞUSUNDA, MEVCUT KARAYOLUNUN 1,5 KM.
KUZEYİNDE VE TESCİLLİ İKİTEPE HÖYÜĞÜ’NÜN 500 M. KUZEYİNDE YER ALMAKTADIR. DOĞAL KAYALIK ALAN ÜZERİNDE BULUNAN HÖYÜK
YAKLAŞIK 250 M2’LİK BİR ALANI KAPSAMAKTADIR. HÖYÜK ÜZERİNDE, ETEĞİNDEKİ TARIM ARAZİLERİNDE VE DOĞAL KAYALIK ALANDA ÇOK SAYIDA
PİTOS PARÇASINA, SERAMİK MALZEMEYE VE HÖYÜĞÜN ÖZELLİKLE DOĞU ETEKLERİNDEKİ DÜZLÜK KISIMLARDA YAPI KALINTILARINA
RASTLANMIŞTIR. SÖZ KONUSU SERAMİK AĞIRLIKLI VERİLERDEN HÖYÜĞÜN DEMİR ÇAĞLARI VE ROMA DÖNEMLERİNDE İSKAN GÖRDÜĞÜ
ANLAŞILMAKTADIR. HÖYÜĞÜN TEPESİNDE VE ETEKLERİNDE DERİNLİĞİ FAZLA OLMAYAN ÇOK SAYIDA KAÇAK KAZI ÇUKURU MEVCUTTUR.
ŞİMDİKİ TEHLİKELER
: Kaçak kazı
ŞİMDİKİ DURUM
SİT POTANSİYELİ
: 1.derece arkeolojik sit
ŞİMDİKİ KORUMA
:
KORUMA DERECESİ: 1.derece arkeolojik sit
HAZIRLAYANLAR:
Korumasız
Zeynep ÖZDEMİR
Uzman (Arkeolog)
Salih Kaan TAŞMEKTEPLİGİL
ÖNERİLEN KORUMA
Şehir Plancısı
: 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili
KONTROL EDEN:Dilek YALDIZ Müdür V.
K. K.V. K. B. K. KARA
* JS;
YAYIN DİZİSİ
t
No:
ONANDIv
/...... /2014
rf*//
Knycorl Kültür Varlıklarının
GÖZLEMLER
BöigeJKurul Mı
6 .DERECELİK ED50 KOORDİNAT
N o kta N o
Koruma Bölge Kurulunun
Ilût.20.l(+Gün ve .UQ5.. iyili
Y
X
703128.00
703180.00
.-£03190 00
703109 00
703192.00
703170 00
703130 00
702975.00
702962.00
702941.00
702932.00
702924 00
702950.00
702978.00
702978.00
703025.00
703072.00
703101.00
4255811 00
4255809.00
4255785.00
4255757.00
4255724.00
4255644.00
4255614.00
4255614 00
4255548 00
4255543.00
4255549.00
3 DERECELİK ED50 KOORÛİNAT
N o kta N o
Y
441214.28
441268.46
441279.20
441290.02
441288.22
441285.60
441264.85
441225.42
441068.69
441055.64
441033.87
441023.96
441014.89
441038.27
441065.28
441065.28
441110.11
441156.91
441186.09
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
X
4255162.12
4255200.81
4255219.10
4255168.18
4255166.60
4255143.30
4255115.61
4255082.89
4255002.09
4254971.20
4254971.20
4254903.71
4254897.18
4254902.23
. B. K. ONAY
/
/2014
/
/2014
/
/2014
Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kuru|ı
12,06 .lO.KfGün ve .((05
karar ekidir.
SoOO
OM A U D I
■v>Mehmet. YjU
Bölge Kurul Müdü?
P . 6
NoktaNo
1
2 - - v
3
v
4
5
6
7
u
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
'■*
C
'\
Y
703128.00
703180.00
703190.00
703199.00
7.03197.00
703192.00
703170.00
703130.00
702975.00
702962.00
702941.00
702932.00
702924.00
702950.00
702978.00
702978.00
703025.00
703072.00
703101.00
X s
4255586 00
4255654.00
4255677.00
4255733 00
4255739.00
4255812.00
4255850.00
4255867.00
4255811.00
4255809.00
4255785.00
4255757.00
4255724.00
4255644.00
4255614.00
4255614.00
4255548.00
4255543.00
4255549.00
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
7
8
9 %
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
• v*r
Y
441214.28
441268.46
441279.20
441290.02
441288.22
441285.60
441264.85
441225.42
441068.69
441055.64
441033.87
441023.96
441014.89
441038.27
441065.28
441065.28
441110.11
441156.91
441186.09
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
X
4254938.33
4255004.60
4255027.26
4255082.94
4255089.00
4255162.12
4255200.81
4255219.10
4255168.18
4255166.60
4255143.30
4255115.61
4255082.89
4255002.09
4254971.20
4254971.20
4254903.71
4254897.18
4254902.23
ti
rı
Download

1105-Kayseri Develi Çayırözü Köyü I.Derece Arkolojik Sit Alanındaki