T.C.
HATAY VALİLİĞİ
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-(154566)
SAYI :86555309.135.1/ 3262
KONU: İl Tütün Kontrol Kurul Kararları
27.06.2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 2665792 sayılı “İl Tütün
Kontrol Kurul Kararları” konulu yazı örneği ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Mustafa ÖZER
/
Müdür a.
İlçe Milli Eğt. Şub. Md.
Ek: Yazı (2 Sayfa)
Dağıtım: Tüm Okul ve Kurumlar
R eyhanlı ilçe M illi Eğitim Müdürlüğü 31500 R eyhanlı/H A T A Y
MS
Tlf
: 326 413 10 5 6 -6 5 75
irtibat
Fax
: 326 413 37 02 .
Dahili No
1074
http//
reyhanli-meb.gov.tr
e-mail
ahm etJskif8526@ hotm ail.com
e-posta
:reyharıli31@ m eb.gov.tr_______ _______
_______
____
A.İSKİFOĞLU
*—
V
ı
, *
te *
T .C .S a ğ lık B ak an lığı
Hala* Hilk SaJJhğı
MUdUflüŞÜ
İL TÜTÜN KONTROL KURULU KARARLARI
K arar Tarihi
K arar Sayısı
: 16.06.2014
:024
H atay İl T ü tü n K o n tro l K u m lu 16 H aziran 2014 P azartesi g ü n ü saat 14:00 de, H alk
S ağlığı M ü d ü rlü ğ ü T o p la n tı S alo n u n d a H a lk Sağlığı M ü d ü rü D r. Ü m it M u tlu T İR Y A K İ
B aşkanlığında toplandı.
Bıı to p la n tıd a H alk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü B ulaşıcı olm ay an H a sta lık lar, P ro g ra m la r ve
K anser Şube M ü d ü rü D r. A yşe B etül A L T U N tarafından H a ta y ’ d a 4207 S ay ılı Y asa
U y g u lam aların d a 2 0 1 4 yılı O cak -M ayıs dönem inde y ap ılan d en etim v e rile riy le ilgili su n u m
y apıld ık tan so n ra, 2 0 1 4 yılı içerisinde yapılan d enetim ler, çalışm alar v e v erile n e ğ itim le r
gözden geçirildi. A şağ ıd ak i k ararlar alındı;
1. İl T ü tü n k u ru lu n d an b ir h ey et o luşturularak, tüm ku ru m ların z iy a re t ed ilm esi.
2. İl T ütün k u ru lu n a b asın ın k a tılım ın ın sağlanm ası ve k u ru lla ilgili h ab erlerin m e d y a d a
y er alm ası.
3. 4207 S ayılı K a n u n U ygu lam aları gereği; B eled iy elerin , eğitim k u ru m larm a 100
m etred en az m esafe bu lu n an , ay rıca kapalı alan grubundaki işle tm elere k e sin lik le
N arg ile ru h satı verm em esi.
4. M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü ü e beraber hareket edilerek, okul eğitim lerin in rutine
b ağlanm ası
5. M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü ile irtib ata geçilerek, tüm o k u llard an g ö n ü llü lü k e sasın a
d ay an arak , u y gun yaştaki ö ğ ren cilere e ğ itim verilerek, ö ğ re n c ile rd en d u m a n av c ıla rı
o lu şturulm ası.
6. K ıırum larda p erso n ele an k e t y ap ılarak , sigara içen p erso n el sa y ısın ın b elirlen m e si ve
kurum içi eğitim d ü zen len m esi
7. Ü n iv ersite ile irtib at g eçilerek , Ö ğrencilere anket d ü zen len m esi.
8. K u ru m ların b ek lem e salo n ların d a bu lu n an büyük ek ranlarda, sig a ra n ın z ara rlarıy la ilgili
kam ıı sp o tların ın y ay ın lan m ası.
9. O kul k ap ıların ın ö n ünde, öğretm enlerin sigara içm esinin ö n ü n e g eçilm esi.
10.İ1 M ü ftü lü ğ ü n ce b elirli zam a n la rd a h alk ı, sig aran ın zararları h a k k ın d a b ilg ile n d irm ek
am acıy la v aaz v erilm esi ve sig ara b ırakm a p o lik lin ik lerin in du y u ru lm ası.
1 1 .M K Ü ta rafın d an e s n a f vc özel şirketlere ve çalışan ların a eğitim verilm esi, D u m an sız
h av a sa h a sın a d e ste k le rin in sağlanm ası.
16.06.2014
SağCıiiCt vc
uzuh
6u yaşa«* için sigara ı/e aC({oC tü^eUtü'mdeH (inçinin”
H a t a y H a l k S a ğ l ı ğ ı M iid iir lü ğ ii / B u l a ş ı c ı O l m a y a n H a s t a l ı k la r,
Program lar vc K a n s e r Şubesi (R uh Sağlığı P ro g ra m la n )
A dres: F evzi Ç a k m a k m h . H a s t a n e c a d . N o . 37 K . 3 P.K ..:3102 0 A n t a k y a / H A T A Y
E -p osta: lıa t a v . h s m @ s a e l i k . g o v . t r
Iısm3 1.b o l i p k a e I i k . c o v .t r
İrt i b a t için: S i b e l S Ö N M E Z
'l'el: 0 ( 3 2 6 ) 2 1 4 1 4 5 4
D â h i l i T e l . 1089
Fax: 0 ( 3 2 6 ) 2 1 4 2 1 9 0 / 9 1
İL TÜTÜN KURULU
D r.A y şc B etin A L FUN
B ul.0 1 m .H as.p |ş(g .K an ^.Ş b .M d .
Y am luha C O Ş K U N .
H alk S ağ.,
Jye
aA v v v i s
H atay B ü y iik şeh ir B eld. Başk.
Öve
j
A ntakya B eld. B aşkanlığı
Ü ye
D e Y M B d d .B ^ k Îh 2 ı^
\ ^ / ^ U / T T w
i '
'fJ h 'iv L /
II S ağlık M üdürlüğü—
Ç ev re K orum a D erneği
Ü ye
'^ T
îff ve Tş K u r M iid.
Ü ye
^
i\c?ı r
‘ \c â 4 ^ O-CAV',
Il^ fe ftü lü ğ ü
)
G ençlik H izın .v e S p o r M üd.
Ü ye
fi/i Ç r f J c' i
*
fV'u
U û m ''
-
,
İl E m niyet M üd.
Ü ye
İO l!/'
c q 5 ,n # l} J ~ U t k
A ile v e Sos.PoLM ücLj)
^ L
G ıd a T arım ve H ay .M ü d .
Ü ye
~
h (ji-c 'tiL
^ 1 1 M illi E ğ itm ı M üd.
Ü ye
H atay E snf.ve S anatkrlr. Odası
Ü ye
M .K .Ü Ü n iv e rsite si
Ü ye
V^Oo- .Or.e^Y- j^L.
jx
Y eşilay C em iyeti B aşkanlığı
Ü ye
,$ k U ^ ^ j a a A ~
A ntilcya K E T E M
f\
VeKgi D airesi B aşkanlığı
Ç evıc ve Ş ehircilik İl M üdürlüğü
Download

İl Tütün Kontrol Kurul Kararları - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü