WEB KULLANIM – BAYİLİK VE CARİ
HESAP SÖZLEŞMESİ
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
AGama Bilgisayar.Tic.Ltd.Şti.
Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No:55/B Heris Tower 35210 Konak – İZMİR
Tel:0.232.489 32 00 Faks: 0.232.489 76 46
Çakabey V.D. 179 006 6446
Tic.Sic.No:80200 İTO:65321
B-
(Bundan sonra GAMA olarak adlandırılacaktır.)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
Tel:……………………… Faks: ………………….
E-mail:………………………………………………
VD:
V.No:
Tic.Sic.N:
(Bundan sonra BAYİ olarak adlandırılacaktır.)
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
GAMA ’nın merkeze ve şubelerinde yapılan alışverişe ve internet üzerinden online ürün satış yapan www.egama.com adresine üyelik sistemi, elektronik ortamda alışveriş, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili
ödeme koşullarına dair bütün şarların tespit ve düzenlemesini sağlar.
3. CARİ HESABA İLİŞKİN HÜKÜMLER
3a) Cari Hesap sözleşmesindeki hesap bakiyeleri, USD (Amerikan Doları) karşılığıdır. BAYİ‘ nin hesaba ilişkin Türk
Lirası ödemeleri ödeme tarihindeki kur üzerinden USD $ (Amerikan Doları) na çevrilerek bakiyeden düşülür. Sözleşmenin sona
ermesi veya feshi halinde de BAYİ ödemelerini USD (Amerikan Doları) veya USD karşılığı Türk Lirası olarak yapmak
zorundadır.
3b) GAMA’ ya Bayi tarafından cari hesap borcuna karşılık keside / tanzim edilen çek, senet ve kıymetli evrakın kısmen
veya tamamen karşılıksız kalması ve/veya vadelerinde ödenmeyerek protesto olması halinde ödenmemiş olan miktarın BAYİ’ye
bildirilmesini müteakip, o ana kadar yapılan masraflarla birlikte vadeden itibaren en geç 2 gün içinde BAYİ tarafından ödeme
yapılacak, ilgili kıymetli evrak ise BAYİ’ye iade edilecektir.
3c) Sözkonusu kıymetli evrakın 2 gün içerisinde BAYİ tarafından ödenmemesi halinde, BAYİ sözleşmeyi ihlal etmiş ve
temerrüde düşmüş sayılacak, bununla ilgili protokole bağlı tüm cezai şartlar uygulamaya konabilecektir. Ödeme
şartları/sürelerine uyulmaması ve kıymetli evrakın karşılıksız çıkması, protesto edilmesi halinde ve (2) iki günü aşan
ödemelerde, aylık %10 vade farkı uygulanacaktır
3d) BAYİ’nin, Alt Bayi, Şubesi veya müşterisinin adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleri sebebi ile malın çalınma,
dolandırılma ve zayi edilmesi hallerinde ve/veya bu sebeple sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve
kurulum sırasında ürünlere ve 3.şahıslara verilecek zararlardan tamamen BAYİ sorumlu olacak olup, GAMA’nın herhangi bir
sorumluluğu bulunmayacaktır. Bu sebeple doğacak zararlar ve ilgili ürünün bedeli BAYİ tarafından bila itiraz ödenecek olup
ayrıca GAMA’nın açıklanan ve benzeri nedenlerle ödemek zorunda kalacağı maddi manevi her tür tazminat bedeli
gecikmeksizin, BAYİ tarafından nakden ve defaten ödenecektir.
4. WEB KULLANIM VE BAYİ ÜYELİK SİSTEMİ
4a) Yönetici Kullanıcı Adı : Bayi Kodunun bildirimi ile başlangıçta GAMA tarafından belirlenerek bildirilecektir. BAYİ
ilk kullanımda bu adı değiştirmesi gerekmektedir. BAYİ, GAMA’nın onayı ile değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve
bunları şirketi içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve www.e-gama.com adresinde belirli işlemleri bu kişilere
yaptırabilir. BAYİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
4b) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre GAMA tarafından belirlenir. İlk kullanımda BAYİ’nin bu şifreyi mutlaka değiştirmesi
gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması BAYİ’ nin sorumluluğunda olup GAMA şifre kullanımından doğabilecek
problemler ve buna bağlı zararlardan kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
5. YETKİLER
Bu sözleşme kapsamında GAMA aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.
GAMA bayilik sisteminin ve www.e-gama.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen
durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı BAYİ üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan
hiçbir şekilde GAMA sorumlu olmayacaktır.
6. YÜKÜMLÜLÜKLER
6a) Web kullanımında Bayinin Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla
yapacağı ve yapılan tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını,
6b) Web kullanımında BAYİ’ nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan
dolayı GAMA‘ nın sorumlu olmayacağını,
6c) www.e-gama.com da sunulan hizmetlere GAMA tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi
ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde GAMA ‘nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin
etmeyi kabul ettiğini,
GAMA BİLGİSAYAR San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Özel Dokümanıdır, İzinsiz Kopyalanamaz !
1
WEB KULLANIM – BAYİLİK VE CARİ
HESAP SÖZLEŞMESİ
6d) İş bu sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi vb. yükümlülükler BAYİ tarafından
karşılanacaktır.
Kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SEBEPLERİ
BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği
takdirde veya GAMA yazılı bildirimde bulunmak sureti ile BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve
sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin
BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır.
8. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda GAMA’nın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının
HUMK. İlgili madde kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi
niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. GİZLİLİK
Sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde GAMA ve
www.e-gama.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Aksi
durumun tespiti halinde, sözleşmenin derhal iptal edileceğini ve GAMA‘ nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin
edeceğini şimdiden kabul eder.
10. CEZAİ ŞART
İşbu sözleşmenin BAYİ tarafından herhangi bir maddesinin ihlali nedeni ile ihtarlı veya ihtarsız GAMA tarafından feshi
halinde verilen teminatın %30’unun GAMA tarafından cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedileceğini BAYi peşinen
kabul eder. GAMA’nın başka bir alacağı bulunmadığı takdirde artan kısım BAYİ’ye iade edilir.
11. TEBLİGAT ADRESİ
Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde
adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski
adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.
12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme ekler hariç 2 sayfa ve 12 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, ekleri ile birlikte
taraflarca okunarak …… /…../ 20.… tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.
Sözleşmenin Ekleri :
1- Teminat Sözleşmesi,
2- Kredi Kartı ile Ödeme Yapma Taahhütnamesi,
3- İmza Sirküleri,
4- Vergi Levhası,
5- Kuruluş Gazetesi ve ortaklık durumunu gösteren gazete,
6- Ticaret Odası veya Esnaf Sicil Sureti,
7- Ortakların ve Müdürlerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri,
8- Vekaletname, (Vekil tarafından işlem yapılacaksa )
9- Teminatlar (Teminat Mektubu,Çek, Senet...)
GAMA BİLGİSAYAR TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Adı ve Soyadı
:......................……….…
Kaşe İmza
: …………………………..
BAYİ
Yetkili Adı ve Soyadı
Kaşe İmza
:......................…………
: ………………………..
Not: Sözleşmenin tüm sayfaları taraflarca imzalanacaktır.
GAMA BİLGİSAYAR San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Özel Dokümanıdır, İzinsiz Kopyalanamaz !
2
WEB KULLANIM – BAYİLİK VE CARİ
HESAP SÖZLEŞMESİ
EK – 1 KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPMA TAAHHÜTNAMESİ
GAMA’ya ait www.e-gama.com adresinden, Mail Order formu kullanarak ya da diğer şekillerde vermis oldugum
siparise baglı olarak yapmıs oldugum alıs-verislerde kullandıgım kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı vs kart
olmadıgını, kart sahibinin bilgisi dahilinde kullanıldıgını , kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali
olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde GAMA nezdinde dogacak tüm zararlardan sorumlu oldugumu, bu
zararların, her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın GAMA nezdindeki cari hesabıma borç
olarak kaydedilecegini ve/veya GAMA tarafından talep edildiginde tüm fer’ileriyle derhal ve nakden GAMA’ya
ödeyecegimi, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumlulugun sahsımıza ait oldugunu, kabul beyan ve
taahhüt ederiz.
(KREDİ KARTI İLE ALIŞ – VERİŞ YAPACAK E-BAYİLER TARAFINDAN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR.)
GAMA BİLGİSAYAR TİC.LTD.ŞTİ.
( E-BAYİ ADI-ÜNVANI )
( WEB KULLANIM – BAYİLİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ EKİDİR)
GAMA BİLGİSAYAR San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Özel Dokümanıdır, İzinsiz Kopyalanamaz !
3
WEB KULLANIM – BAYİLİK VE CARİ
HESAP SÖZLEŞMESİ
EK – 2
TEMİNAT SÖZLEŞMESİ
İş bu E-BAYİ – WEB KULLANIM SÖZLEŞMESİ’nin teminatı olarak E-BAYİ tarafından aşağıda dökümü yazılı
senet/ler verilmiş olup, işbu senet/ler GAMA ile BAYİ arasında bu sözleşmeden doğan GAMA’nın olası alacaklarının
teminatıdır ve ciro yolu ile devir ve teslim edilemez.
(İşbu sözleşme WEB KULLANIM – BAYİLİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz bir parçası ve eki
olup, 11.madde kapsamında hazırlanarak imza altına alınmıştır.)
SENET DÖKÜMÜ :
BORÇLU
TANZİM TARİHİ
VADE TARİHİ
BEDEL
( WEB KULLANIM – BAYİLİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ EKİDİR)
GAMA BİLGİSAYAR San. ve Tic. Ltd. Şti. nin Özel Dokümanıdır, İzinsiz Kopyalanamaz !
4
Download

Sözleşme için tıklayınız. - Gama Bilgisayar Ltd. Şti.