İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Bilgi Dokümanıdır
Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca …………...... tarih ve
………….. sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç
edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 500.000.000 TL olarak
belirlenmiştir.
Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte
geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin
yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir
bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka
arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla
sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi
dokümanının güncellenmesi gerekmez.
İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan
bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç
edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu
ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin
ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir
kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.
Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı
özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç
tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye
piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi
dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının satışında ortaklığımız
hem ihraççı hem de yetkili kuruluş sıfatıyla görev yapacak olup, borçlanma
araçlarının halka arz yoluyla satışına ortaklığımız aracılık edecektir.
Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası
aracı notu ve özet, ortaklığımızın www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca
başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi
oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler,
ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim
kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine
yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme
kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan
raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış,
yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
1
İÇİNDEKİLER
1.
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER .................... 5
2.
BAĞIMSIZ DENETÇİLER .................................................................................................................. 5
3.
SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER .................................................................................................... 5
4.
RİSK FAKTÖRLERİ ............................................................................................................................ 6
5.
İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER ...................................................................................................16
6.
FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER .........................................................................18
7.
GRUP HAKKINDA BİLGİLER .........................................................................................................27
8.
EĞİLİM BİLGİLERİ ...........................................................................................................................30
9.
KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ ......................................................................................30
10.
İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ...............................31
11.
YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI ........................................................................................35
12.
ANA PAY SAHİPLERİ ........................................................................................................................37
13.
İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER
39
14.
DİĞER BİLGİLER ...............................................................................................................................40
15.
ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER .................................................................................................................42
16.
UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER ................................42
17.
İNCELEMEYE AÇIK BELGELER ...................................................................................................42
18.
EKLER ..................................................................................................................................................43
2
KISALTMA VE TANIMLAR
A.Ş.
ABD Doları
BİAŞ
BPP
GBP
GRUP
İş Bankası
İş Girişim
KAP
MKK
SPK veya Kurul
SPKn
Şirket veya İş Yatırım
veya İhraççı
T.C.
TL
TOBB
TP
TSPAKB
TTK
Anonim Şirketi
Amerika Birleşik Devletleri Doları
Borsa İstanbul A.Ş.
Bankalararası Para Piyasaları
İngiliz Sterlini
Bu rapor kapsamında Şirket ve konsolidasyona dahil edilen
bağlı ortaklık, iş ortaklığı ve iştirakleri hep birlikte “Grup”
olarak nitelendirilmektedir.
T. İş Bankası A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kanunu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Cumhuriyeti
Türk Lirası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Parası
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
Türk Ticaret Kanunu
VOB
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
YK
Yönetim Kurulu
YP
Yabancı Para
3
BORSA GÖRÜŞÜ
BİAŞ yönetim kurulunun 04.10.2013 tarihli toplantısında;
“a. Şirketin bir yıllık süre içerisinde seriler halinde ihraç edeceği 500.000.000 TL’ye
kadar nominal değerli borçlanma araçlarının, Kotasyon Yönetmeliği’nin 16’ncı
maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartların her bir serinin halka arzında
sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak,
Borsa Genel Müdürlüğü’nün onayı ile KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş
gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmeye başlayabileceği”
hususunun Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesi uygun görülmüştür.
İlgili BİAŞ yazısında ayrıca;
“İşbu BİAŞ görüşü, BİAŞ yönetim kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt
ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK’nın görüş talebine cevap vermek
amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu
BİAŞ görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle
BİAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.”
ifadesi de yer almaktadır.
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR
YOKTUR.
4
1. İHRAÇÇI
KİŞİLER
BİLGİ
DOKÜMANININ
SORUMLULUĞUNU
YÜKLENEN
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı
bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan
bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu
bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü
makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
İHRAÇÇI BİLGİ
DOKÜMANININ TAMAMI
Z. Yeşim Karayel
Ufuk Ü. Onbaşı
Genel Müdür Yar.
Genel Müdür Yar.
2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş
denetçinin adı soyadı:
Unvanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Adresi
: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
: Orhan Akova, SMMM
: Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29
Beykoz 34805 İstanbul
2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden
alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
YOKTUR.
3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki
Dönem 31 Aralık
2013
4.784.636.931
2.665.569.706
588.185.784
5
Yeniden Düzenlenmiş(*)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem 31
Aralık 2012
4.017.680.487
2.218.493.526
658.591.480
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer
Uzun Vadeli
Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Azınlık Payları
Brüt Kar/Zarar
Faaliyet Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı/Zararı
Dönem Karının/Zararının
Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç/Kayıp
1.296.016.196
54.281.259
180.583.986
1.004.412.341
41.242.332
94.940.808
150.728.636
148.755.772
29.179.169
20.335.162
66.229.231
72.458.559
55.320.236
4.935.365.567
3.907.840.915
2.753.832.681
979.350.342
55.962.051
4.166.436.259
3.240.528.477
2.319.585.901
829.259.161
174.657.892
91.683.415
110.101.690
72.285.822
95.013.234
15.088.456
917.422.962
58.250.673
14.035.149
853.621.960
518.469.654
459.987.244
398.953.308
344.655.623
93.151.226
393.634.716
311.928.427
123.742.316
125.312.303
133.161.356
54.499.023
70.813.280
0,2281
68.625.390
68.738.451
0,2214
*Yeniden düzenlemeye ilişkin hususlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren
yıla ait Bağımsız Denetim Raporu’nun 2.3 nolu maddesinde yer almaktadır.
“Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet
sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13
no’lu bölümünü de dikkate almalıdır.”
4. RİSK FAKTÖRLERİ
İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına
ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu
kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının
finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
6
4.1. İhraçcının borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü
etkileyebilecek riskler:
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski,
nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.
Bu kapsamda Şirket’in piyasa, kredi ve likidite risk durumu aşağıda özetlenmiştir.
4.1.1. Piyasa Riski
4.1.1.1. Döviz Kuru Riski
Döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle bir varlık veya finansal aracın değerinin azalması
riskidir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para cinsinden
varlıkların ve yükümlülüklerini özetleyen finansal durum tablosu aşağıda belirtilmiştir:
31 Aralık 2013
1. Toplam Varlıklar
2. Toplam
Yükümlülükler (11)
3. Aktif Karakterli
Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
4. Pasif karakterli
Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
5. Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (12+3-4)
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
2.876.185.848
USD
808.200.493
EUR
375.408.592
GBP
5.599.989
JPY
138.118
DİĞER
4.701.322
345.502.057
106.607.679
36.688.480
1.360.624
76.714.525
4.120.572
2.030.042.000
422.642.553
252.642.942
50.201.629
4.250.259.503
213.922.826
4.495.457.796
1.126.947.170
582.226.954
43.201.857
5.228.362.414
65.267.995
(2.711.804)
9.136.100
11.239.137
(1.054.679.318)
189.313.885
25.189.691
31 Aralık 2012
1. Toplam Varlıklar (4)
2. Toplam
Yükümlülükler (8)
3. Aktif Karakterli
Finansal Durum
Tablosu Dışı Döviz
Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
4. Pasif karakterli
Finansal Durum
Tablosu Dışı Döviz
Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
5. Net yabancı para
varlık yükümlülük
pozisyonu (1-2+3-4)
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
200.396.232
USD
102.950.544
EUR
5.537.564
GBP
246.083
JPY
694.438
DİĞER
1.496.829
191.335.428
96.882.825
7.793.395
227.753
342.500
81.868
2.953.651.000
675.357.343
362.913.212
65.246.969
6.446.746.708
257.494.774
2.955.479.000
808.899.921
296.192.116
63.830.988
7.121.756.390
7.232.805
(127.474.859)
66.274.396
1.434.041
(674.657.744)
7
268.389.778
(9.480.042)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla olan konsolide finansal durum tablosu
pozisyonuna göre, Türk Lirası’nın diğer döviz cinsleri karşısında %10 oranında değer
kaybetmesi ya da kazanması ve diğer tüm değişkenlerin sabit kalması durumda Şirket’in,
yabancı para birimlerinden olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı ya da
zararı sonucu dönem net kar ya da zararı aşağıdaki gibi değişecektir.
31 Aralık 2013
Risk türü
Kur riski
Risk
oranı
%10
Risk yönü
Artış
Azalış
Dönem Karına
Etkisi
4.788.813
(4.305.141)
Özkaynağa
Etkisi
4.788.813
(4.305.141)
Dönem Karına
Etkisi
Özkaynağa
Etkisi
31 Aralık 2012
Risk türü
Risk
oranı
Risk yönü
Kur riski
%10
Artış
1.493.289
2.087.265
Azalış
(1.493.289)
(2.087.265)
4.1.1.2. Faiz Oranı Riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol
açması, faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine
duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir.
Şirket’in ilgili finansal durum tablosu tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal
araçlarını özetleyen faiz pozisyonu tablosu aşağıda sunulmuştur.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Nakit ve nakit
benzerleri
Bankadaki vadeli mevduat
BPP dan alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
Finansal varlıklar
yansıtılan finansal varlıklar
Finansal borçlar
BPP'den borçlar
Banka kredileri
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
Finansman bonosundan borçlar
Kısa vadeli faktoring kredileri
Değişken faizli finansal araçlar
Nakit ve nakit
benzerleri
B tipi likit fonlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
Finansal varlıklar
yansıtılan finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal
varlıklar
Ticari alacaklar
Kredili müşterilerden alacaklar
Finansal yükümlülükler Banka kredileri
Net faiz pozisyonu
8
31 Aralık 2013
50.213.089
31 Aralık 2012
145.927.878
2.616.594.922
1.614.490
22.840.692
2.185.086.365
10.145.933
240.203.796
(2.152.662.871)
(667.684.145)
(3.053.101)
(3.005.178)
(4.635.516)
571.783.188
300.946.127
(1.872.945.953)
(383.661.286)
(4.886.265)
(87.108.603)
(1.648.440)
333.704.604
10.976.070
4.630.339
286.360.595
154.065.041
6.497.121
315.417.552
(47.468.150)
621.996.277
6.030.975
202.905.303
(33.927.054)
479.632.482
Şirket’in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlık olarak sınıfladığı sabit getirili menkul kıymetleri faiz değişimlerine bağlı
olarak fiyat ve faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in hesapladığı konsolide
analizlere göre TL faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer
tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla sabit getirili menkul kıymetleri rayiç
değerinde ve Şirket’in net dönem karı/zararında meydana gelen etkiler aşağıda
sunulmuştur.
31.Ara.13
Risk türü
Risk oranı Risk yönü
1% Yukarı
Faiz oranı riski
Aşağı
Dönem Karına
Etkisi
Özkaynağa
-9.735.336
-9.735.336
12.321.275
12.321.275
Dönem Karına
Etkisi
Özkaynağa
-7.106.644
-7.106.644
7.068.767
7.068.767
Etkisi
31.Ara.12
Risk türü
Risk oranı Risk yönü
1% Yukarı
Faiz oranı riski
Aşağı
4.1.1.3.
Etkisi
Hisse senedi fiyat riski
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla BİST Hisse Senedi Piyasası
Endeksleri’nde %10’luk bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı
varsayımıyla hisse senetlerinin rayiç değerinde ve Şirket’in konsolide net dönem
karı/zararında meydana gelen etkiler aşağıda sunulmuştur.
31.Ara.13
Risk türü
Hisse senedi fiyat riski
Dönem Karına
Özkaynağa
Artış
Etkisi
5.101.998
Etkisi
5.101.998
Azalış
-5.101.998
-5.101.998
Dönem Karına
Özkaynağa
Risk oranı
Risk yönü
10%
31.Ara.13
Risk türü
Hisse senedi fiyat riski
Risk oranı
Risk yönü
10%
Artış
Etkisi
27.598.775
Etkisi
27.598.775
Azalış
-27.598.775
-27.598.775
4.1.2. Kredi Riski
Kullandırılan krediler ve finansal yatırımlar için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini
yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcuttur. Şirket’in kredi riski, ağırlıklı
olarak faaliyetlerini yürüttüğü Türkiye’dedir.
9
4.1.2.1.
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
31 Aralık 2013
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf(1)
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal
Yatırımlar(
2)
Bankalardaki
Mevduat
Ters
Repo
Raporlama tarihi
itibariyle maruz
kalınan azami
kredi riski
6.898.132 1.289.118.064 52.831
607.944 572.696.730 2.627.803.877
22.840.692
- Azami riskin
teminat vs ile
güvence altına
alınmış kısmı
876.094.704
- 242.616.481
22.840.692
A. Vadesi
geçmemiş ya da
değer
düşüklüğüne
uğramamış
finansal
varlıkların net
defter değeri
6.898.132 1.279.254.329 52.831
607.944 572.696.730 2.627.803.877
22.840.692
B. Koşulları
yeniden
görüşülmüş
bulunan, aksi
takdirde vadesi
geçmiş veya
değer
düşüklüğüne
uğramış sayılacak
finansal
varlıkların defter
değeri
9.863.467
- Vadesi geçmiş
(brüt defter
değeri)
3.434.781
- Değer
düşüklüğü (-)
(3.434.781)
E. Finansal durum
tablosu dışı kredi
riski içeren
unsurlar
(1)
Verilen depozito ve teminatlar ile Vadeli işlem teminatları finansal araçlar olmadığından kredi riskinden düşülmüştür.
(2)
Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlardan düşülmüştür.
(3)
27.745.900 TL’lik kısmı 13.000.000 USD cinsinden, 17.557.000 TL’lik kısmı 5.000.000 GBP cinsindendir.
B Tipi Likit
Fonlar
Diğer(3)
10.976.070
45.302.900
-
45.302.900
10.976.070
-
-
-
-
-
-
-
-
45.302.900
.
31 Aralık 2012
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf(1)
Raporlama
tarihi
itibariyle
maruz
kalınan
azami kredi
riski
- Azami
riskin
teminat vs
ile güvence
altına
alınmış
kısmı
A. Vadesi
geçmemiş ya
da değer
düşüklüğüne
uğramamış
finansal
varlıkların
net defter
değeri
B. Koşulları
yeniden
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal
Yatırımlar(2)
Bankalardaki
Mevduat
Ters
Repo
B Tipi Likit
Fonlar
Diğer(3)
6.754.701
997.657.640
9.864
1.107.704
512.014.594
2.203.441.866
10.145.933
4.630.339
37.475.300
-
564.606.519
-
-
267.969.014
-
10.145.933
-
37.475.300
6.754.701
984.830.356
9.864
1.107.704
512.014.594
2.203.441.866
10.145.933
4.630.339
-
-
8.834.381
-
-
-
-
-
-
-
10
görüşülmüş
bulunan, aksi
takdirde
vadesi
geçmiş veya
değer
düşüklüğüne
uğramış
sayılacak
finansal
varlıkların
defter değeri
- Vadesi
geçmiş (brüt
defter
değeri)
3.149.477
- Değer
düşüklüğü ()
- (3.149.477)
E. Finansal
durum
tablosu dışı
kredi riski
içeren
unsurlar
37.475.300
(1)
Verilen depozito ve teminatlar, Vadeli işlem teminatları ile peşin ödenen vergi kesintileri finansal araçlar olmadığından kredi riskinden düşülmüştür.
(2)
Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlardan düşülmüştür.
(3)
23.108.800 TL’lik kısmı 13.000.000 USD cinsinden, 14.366.500 TL’lik kısmı 5.000.000 GBP cinsindendir.
4.1.2.2. Kredilendirme Riski
Uygun olmayan kredilendirme kararlarının alınması riskidir. Yetersiz istihbarat, mali tahlil
veya fizibilite çalışmaları sonucu veya öngörülemeyen sebeplerden dolayı Şirket
kredilendirme kararları sonucu zarara uğrayabilir.
4.1.2.3. Teminat Riski
Teminat Riski, bir kredinin güvencesi olarak alınan teminatın, Şirket’in teminatı paraya
çevirmesi halinde beklenen değerinin kredi tutarını karşılayamaması veya doğrudan,
teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması durumunda Şirket zarara uğrayabilir.
4.1.2.4. İzleme Riski
İzleme riski, maruz kalınan riskin yeterince izlenememesinden ya da kötüleşen unsurların
tasfiye edilememesinden kaynaklanır. Şirket’in nakit akışı ve teminat tamamlama
ihtiyaçlarının karşılanamaması ya da önemli maliyetlerde karşılanması riskidir. Kötüye giden
kredinin etkili biçimde izlenmesi, risk bakiyesinin indirilmesini ya da ilave teminat alınmasını
sağlar. Kredi sözleşmesi önemli derecede kötüleşme oluşmadan harekete geçilmesine engel
teşkil edebilir. İş Yatırım, piyasa ve aktif-pasif risklerini entegre edilmiş risk ölçüm sistemleri
ile takip edebilmektedir. Yakın vadede ise karşı taraf riski modülünün de entegre edilmesi
planlanmaktadır. Bu bilgiler ışığında İş Yatırım, izleme riskine maruz kalabilir.
4.1.2.5. Portföy Yoğunlaşma Riski
Portföyde risk/getiri dengesi açısından optimizasyonun sağlanamaması, portföyün
değişimlerin etkisine maruz kalması, portföydeki kıymetlerin dengeli biçimde
çeşitlendirilememesi riskidir. Bu risk, Şirket’in aralarında pozitif korelasyon bulunan araçlara
yoğunlaşması nedeniyle belirli bir risk faktöründeki mali bozulmadan daha fazla
etkilenmesine neden olabilir.
11
4.1.3. Likidite Riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Bu risk,
satın alınan uzun vadeli menkul kıymetlerin, kısa vadeli kaynaklarla fonlanması sonucunda
ortaya çıkan vade uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Piyasalarda meydana gelen
bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade
dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Şirket’in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve
ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler
üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen
dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem
vade analizine dahil edilmiş olup, finansal durum tablosundaki finansal yükümlülüklerin
değerine dahil edilmemiştir.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
715.152.295
980.998.992
746.802.708
981.645.914
352.838.644
962.212.885
281.449.159
17.784.380
107.725.511
1.648.649
4.789.394
-
2.152.662.871
2.158.681.446,00
2.158.681.446
-
-
-
3.005.178
3.005.178
3.005.178
-
-
-
-
-
-
3.053.101
4.635.516
3.658.037
4.635.516
482.932
2.327.263
1.106.087
2.308.253
2.069.018
-
-
3.859.507.953
3.898.428.799
3.479.548.348
302.647.879
111.443.178
4.789.394
Nosyon Tutarı
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
3.820.871.572
(1.270.587.844)
3.837.364.431
(1.292.559.870)
3.812.324.255
(1.283.752.677)
25.040.176
(8.807.194)
-
-
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Banka kredileri
417.588.340
428.157.129
358.185.557
5.060.435
54.549.090
10.362.047
Ticari borçlar
832.057.692
832.335.634
818.439.352
10.819.809
3.076.473
-
1.872.945.953
1.878.029.123
1.878.029.123
-
-
-
87.108.603
88.484.606
88.484.606
-
-
-
4.886.265
6.147.032
633.355
1.869.843
3.643.834
-
1.648.440
1.648.440
753.641
894.799
-
-
3.216.235.293
3.234.801.964
3.144.525.634
18.644.886
61.269.397
10.362.047
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
BPP
Repo işlemlerinden
sağlanan fonlar
Finansman
bonosundan borçlar
Finansal kiralama
islemlerinden borçlar
Faktoring borçları
Toplam
yükümlülük
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev finansal
araçlar
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
31 Aralık 2012
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
BPP
Finansman
bonosundan borçlar
Finansal kiralama
islemlerinden borçlar
Faktoring borçları
Toplam
yükümlülük
12
Nosyon Tutarı
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev nakit girişleri
1.218.546.981
1.218.038.082
1.218.038.082
-
-
-
Türev nakit çıkışları
(1.437.237.209)
(1.437.977.471)
(1.437.486.471)
(491.000)
-
-
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev finansal
araçlar
4.1.4. Sermaye Yeterliliği Riski
Sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıkların (maddi duran varlıklar, maddi
olmayan duran varlıklar, finansal duran varlıklar, diğer duran varlıklar) ve personelden,
ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından
doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunulan kişi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar
ile bu kişi ve kurumlar tarafından ihraç edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarının indirilmesi suretiyle bulunan
tutardır. Bu taban değeri, aracı kurumların asgari özsermayeleri, risk karşılığı ve değerleme
gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az
olamaz. Bu koşulların sağlanamama ihtimali sonucunda sermaye yeterliliği riski ortaya çıkar.
Aralık sonu itibarıyla oluşan solo mali tablo verileri bir önceki ay değerleri ile
kıyaslandığında;
-
Finansal Duran Varlıkların aktif toplamına oranının %5,33’den %4,29’a düştüğü,
-
Hazır Değerlerin aktif toplamına oranının %70,88’den %60,13’e düştüğü,
-
Likidite yükümlülüğü çerçevesinde hesaplanan dönen varlıklarımızın kısa vadeli borçlarımıza
oranının %107,15’den %102,86’a düştüğü,
gözlemlenmektedir.
Aylık olarak hazırlanan yasal yükümlülükler tablosu incelenirse;
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.Asgari Özsermaye Yükümlülüğü
2.Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü
Hesaplanan Min.Ödenmiş Sermaye Miktarı*%25
YASAL (TL)
31.12.2013 (TL)
10.570.000
455.554.006
2.642.500
310.500.000
3.Sermaye Yeterliliği Taban Yükümlülüğü
353.136.099
4. Sermaye Yeterliliği Taban Oranı
78%
5.Likidite Yükümlülüğü
(İndirilen kalemler hariç min. Dönen Varlık / K.V.Borçlar = 1)
1
6.Genel Borçlanma Sınırı
1,03
10.594.082.957
(Sermaye Yeterliliği Tabanı * 30)
7.İştirak Sınırı
227.777.003
(Özsermaye * %50)
8.Kredili Menkul Kıymet (Genel İşlem Sınırı)
1.809.698.481
(Kredi Toplamı+Açığa HS.Satış ≤ Son 3 Ay Özsermaye Ort.* 4)
9.Açığa Satış İşlemleri Toplamı (Genel İşlem Sınırı)
1.809.698.481
(Kredi Toplamı+Açığa HS.Satış ≤ Son 3 Ay Özsermaye Ort.* 4)
13
10.Bir Müşteriye Kullandırılabilecek Kredi Tutarı (Özel İşlem Sınırı)
135.727.386
(Bir müşteriye açılabilecek max. kredi tutarı = Son 3 Ay Özsermaye Ort.* %30 )
4.1.5. Ana Ortak ve İştirak Riski:
İştirak riskleri göz önüne alındığında; Şirket’in finansal tablolarına konsolidasyon etkisi
önemli olan bağlı ortaklıklardan İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin risklerinden bahsedilmesi gerekmektedir.
Şirket’in konsolide karlılığına etkisi bulunan bağlı ortaklıklarının kendi faaliyetlerinden
kaynaklanabilecek riskler incelendiğinde ise; hisse senetleri piyasasındaki gelişmelere duyarlı
olan İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünün, piyasanın beklenmeyen, ani ve aşağı yönlü
hareketleri neticesinde portföy değerinin azalması ve dolayısıyla kar/zarar tablosunun
olumsuz etkilenmesi olasıdır.
İş Girişim, yatırım yaptığı şirketlerdeki paylarını satmak isterken, ulusal ve uluslararası
piyasalardaki koşullara bağlı olarak satış işleminin ertelenmesi ya da beklenen değerin altında
gerçekleşmesi gibi risklere maruz kalabilir. Yatırım yapılan şirketlerin faaliyet ve finansal
performanslarının olumsuz seyretmesi ya da bahse konu şirketlerin faaliyet gösterdiği
sektörlerin olumsuz etkilenebileceği mevzuatsal gelişmelerin, İş Girişim’in kar/zarar
tablosunu olumsuz etkileme riski de bulunmaktadır.
Son olarak İş Portföy Yönetimi A.Ş. ise, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda meydana gelebilecek
dalgalanmalara bağlı olarak menkul kıymet fiyat ve faiz oranlarındaki değişimlerden
etkilenebilmektedir. Bunun yanı sıra, komisyon oranlarının sınırlanması gibi mevzuatsal
gelişmeler de kar/zarar tablosuna olumsuz etki edebilecek risk unsurlarındandır.
Bunların dışında, her şirketin maruz kalabileceği şekilde, gerek ana ortağımız(İş Bankası)
gerekse konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarımızın faaliyet yetkilerinin ilgili kamu
otoritelerince iptal edilmesi de genel bir risk olarak değerlendirilebilir.
4.2. Diğer riskler:
4.2.1. Ülke Riski
Uluslararası işlemlerde, Şirket’e borçlu olan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin
ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında
yerine getirilememesi ihtimalini ifade eder. Sınır ötesi finansal işlemlerde, karşı ülkeyi
olumsuz yönde etkileyen olayların yaratacağı zarar olasılığıdır. Örneğin, karşı ülkenin kredi
notunun düşmesi ya da ulusal mevzuatta değişiklik olması şirketin faaliyetlerini olumsuz
şekilde etkileyebilir. İş Yatırım her ne kadar yatırım yapılabilir seviyenin üstünde ülkelerin
aynı statüdeki kurumları ile çalışsa da bu ülkelerden kaynaklı risklere maruz kalabilecektir.
4.2.2. İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski
Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda Şirket’in operasyonları
kesintiye uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müşterilerini kaybedebilir.
14
4.2.3. Spesifik Risk:
Olağan piyasa hareketleri dışında, borçlanma aracı ihraççısının yönetimlerinden ve mali
bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu
meydana gelebilecek zarar olasılığıdır.
4.2.4. Teknoloji, Bilgi Sistemleri ve Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski
Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda Şirket’in operasyonları
kesintiye uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müşterilerini kaybedebilir.
4.2.5. Şirket Sırrının İhlali Riski
Müşteri ve hissedar bilgilerinin gizliliğinin zarar görmesi veya zarar gördüğünün
düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu risk, Şirket’in itibarının sarsılmasına, müşteri
kaybına, hakkında dava açılmasına veya yasal müdaheleye yol açabilecek niteliktedir.
4.2.6. Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski
Şirket’in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kabiliyetini yitirmesine
neden olacak içsel veya dışsal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye uğraması ya da bu
faaliyetlerinin gereğince yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu risk,
faaliyetlerin uygun olmayan bir şekilde sürdürülmesi, bilgi işlem sistemlerinin yetersiz hale
gelmesi veya önceden tahmin edilemeyen doğal, ekonomik ve politik felaketler nedeniyle
Şirket’in faaliyetlerini sürdürememesi durumunda ortaya çıkmaktadır.
4.2.7. Teknoloji ve İletişim Riski
Teknoloji ve İletişim Riski, mevcut ve gelişmekte olan içsel ve dışsal teknolojilerin işletme
ihtiyaç ve hedeflerini karşılama konusunda yetersiz, güvenilmez, devamlılığı olmayan,
maliyetli vb. hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkan risktir. Bu risk aynı zamanda sisteme
yetkisiz girişler olması nedeniyle işlem ve iletişim güvenliğinde meydana gelen riskleri de
kapsamaktadır ve Şirket aleyhine yasal müdaheleye yol açabilecek niteliktedir.
4.2.8. Yazılım ve Donanım Riski
Yazılım kaynak ihtiyacının karşılanamaması, hatalı, yetersiz veya esnek olmayan yazılımlar
vb. nedenlerle verimlilik düşebilir ve Şirket zarara uğrayabilir.
Donanım yetersizliği, donanım sorunları vb. nedenlerle verimliliğin verimlilik düşebilir ve
Şirket zarara uğrayabilir.
4.2.9. Operasyonel Risk
Şirket’in ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunarken ya da faaliyetini sürdürebilmesi için
gerekli hayati fonksiyonlarını yerine getirirken düşük maliyet ve yüksek verimliliği
sağlayamamasıdır. Operasyon riskleri, süreçlerin yerine getirilemez şekilde aksaması ya da
etkisini yitirmesi, insan hataları, teknolojik ya da altyapıyla ilgili aksamalar, faaliyetin
kesintiye uğraması, süreç değişiklikleri ve hatalı iç/dış raporlama gibi olaylardan
kaynaklanacak potansiyel zararları da içerir.
15
4.2.10. İşlem Riski
İşlemlerin zamanında, tam ve doğru olarak yapılamaması; etkin olmayan iş akışları veya
sıklıkla tekrarlanan hatalar, ihmaller, tutarsızlıklardır. Şirket içi kontrollerin, işbirliği içinde
olunan kişi ya da kuruluşların, bilgi sistemlerinin, çalışanlarının yetkinlik ve uyumunun,
işlem süreçlerinin niteliği bu riski belirleyen unsurlar olmaktadır.
4.2.11. Veri Güvenilirliği Riski
Finansal veya finansal olmayan işlemlerin kayıtlara alınması veya raporlanmasında yanlışlık
ve eksiklikler bulunması, zamanlamasında gecikmeler oluşması Şirket aleyhine yasal
müdahaleye yol açabilir.
4.2.12. Maddi Varlıkların Zarara Uğraması Riski
Doğal afetler, yangın, terör ve benzeri nedenlerle veya tedbirsizlik sonucu fiziksel varlıkların
zarara uğraması veya kaybolması Şirket’i zarara uğratabilir.
4.2.13. Muhafaza Riski
Müşteriler tarafından emanet edilen kıymetler veya Şirket’in sahip bulunduğu maddi
varlıkların, sözleşme vb. değerli belgelerin, çalışanlarının korunmasındaki zafiyet oluşması
durumunda Şirket aleyhine yasal müdahaleye yol açabilir.
4.2.14. Müşteri Memnuniyetsizliği Riski
Müşteri beklentilerinin doğruluk, bütünlük, hızlılık, etkinlik, gizlilik, profesyonellik ve
uygunluk ilkeleri ışığında karşılanamaması durumunda Şirket önemli müşterilerini
kaybedebilir.
4.2.15. İhraççı ve Aracı Kurumun Aynı Tüzel Kişilik Olmasından Kaynaklanan Risk
İş Yatırım ihraç edeceği 500.000.000.-TL’ye kadar nominal değerli borçlanma aracı
ihraçlarında aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir. İş Yatırım, ihraççının ve ihracı
gerçekleştirecek aracı kuruluşun aynı kurum (İş Yatırım) olmasından kaynaklanan riskler
konusunda 09.09.2013 tarih ve 1302 sayılı Yönetim Kurulu Kararı almış ve ilgili kararda
halka arza aracılık faaliyetlerinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak ve öncelikle yatırımcı
menfaati gözeterek gerçekleştirileceğine ilişkin Kurul’a beyan ve taahhüt vermiştir.
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
5.1. İhraççı hakkında genel bilgi:
5.1.1. İhraççının ticaret unvanı:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
5.1.2.İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:
Adres: İş Kuleleri Kule 2 Kat:12 34330 4. Levent/İstanbul
16
Bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 358758
5.1.3.İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:
Kuruluş tarihi
: 18.12.1996, Süresiz
5.1.4.İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı
merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax
numaraları:
Hukuki Statü: Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat: T.C. Kanunları
Adres: İş Kuleleri Kule-2 Kat: 12 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul
Kuruluş Yeri: İstanbul
Telefon: (212) 350 20 00
Faks: (212) 350 20 01
İnternet adres: www.isyatirim.com.tr
5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son
zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi:
YOKTUR.
5.2. Yatırımlar:
5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden
itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama:
YOKTUR.
5.2.2. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler
hakkında bilgi:
YOKTUR.
5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken
finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi:
YOKTUR.
5.2.4. İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan
veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli
sözleşmelerin kısa özeti:
YOKTUR.
17
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
6.1. Ana faaliyet alanları:
6.1.1.İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
İş Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, alım-satım aracılığının yanı sıra, yatırım
danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır.
Yatırım Danışmanlığı: Yatırım danışmanlığı, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin
etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve
kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı
veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.
İş Yatırım’ın yatırım danışmanlarının yatırımcılarına sunduğu Yatırım Danışmanlığı
hizmetinde yatırımcıların risk, getiri, vade ve ürün tercihlerine uygun yatırım stratejileri
oluşturulur ve bu stratejiler, değişen piyasa koşulları da dikkate alınarak uygulanır.
Kurumsal Finansman: İş Yatırım Kurumsal Finansman alanında, halka arzlar (pay ve
borçlanma aracı), birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma ve stratejik planlama
konularını da içeren özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim
sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.
Aracılık Hizmetleri: Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili
kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabında, kendi namına başkası
hesabına ticari amaçla alım satımıdır. İş Yatırım, yurtiçi ve uluslararası sermaye piyasalarında
pay, sabit getirili menkul kıymet, vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer sermaye piyasası
araçlarının alım-satımına aracılık yapmaktadır. Yurtiçi sermaye piyasalarının her alanında
etkin rol oynayan İş Yatırım, uluslararası piyasalarda da geniş kapsamda aracılık işlemlerini
sürdürmektedir.
İş Yatırım, ana faaliyet kollarının yanı sıra Sermaye piyasalarının farklı alanlarında
uzmanlaşmış iştiraklere sahiptir.
18
“*”: Halka açık şirketler
Yukarıdaki şema İş Yatırım’ın mali tablolarına konsolide olan bağlı ortaklıkları göstermektedir.
2013 yıl sonu konsolide finansal sonuçlara göre faaliyet gelirlerinin %55’lik bölümü faiz ve
alım satım ile bazı iştirak faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, %45’lik bölümü de hizmet
gelirlerinden oluşmaktadır.
Faaliyet Gelirleri
(milyon TL)
Faiz ve Alım Satım
Geliri
Hizmet Gelirleri
TOPLAM
2013
188,8
155,8
344,6
Pay (%)
2012
55
182,7
129,2
311,9
45
100
2013 Faaliyet Gelirleri: 344,6 milyon TL
Hizmet
Gelirleri
45%
Faiz ve
Alım
Satım
Geliri
55%
19
Pay (%)
59
41
100
2011
119,7
111,0
230,7
Pay (%)
52
48
100
Hizmet gelirleri incelendiğinde, 2013 yılıda, alım/satım aracılık komisyonlarının %65 ile en
büyük paya sahip olduğu, portföy yönetim komisyonlarının %19, kurumsal finansman
komisyonlarının ise %15’lik paya sahip olduğu görülmektedir
Hizmet Gelirleri (milyon
TL)
Aracılık Komisyonları
Kurumsal Finansman
Gelirleri
Portföy Yönetim
Komisyonları
Diğer Komisyonlar
TOPLAM
2013
100,8
Pay (%)
65
2012
92,1
15
23,5
19
30,1
1,4
155,8
1
100
Pay (%)
71
2011
78,7
9
11,7
7,3
19
24,1
1,3
129,2
24,0
1,0
111,0
1
100
Pay (%)
71
6
22
1
100
2013 Hizmet Gelirleri: 155,8 milyon TL
Portföy
Yönetim
Komisyonları
19%
Diğer
Komisyonlar
1%
Aracılık
Komisyonları
65%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
15%
Faaliyet giderleri içeresinde genel yönetim giderleri 2013 yılında %77’lik paya sahipken
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile diğer giderler toplam faaliyet giderlerinin sırasıyla
%22 ve %1’ini oluşturmaktadır.
Faaliyet Giderleri
(milyon TL)
Pazarlama, Satış ve
Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Pazarlama, Satış ve
Dağıtım Giderleri
TOPLAM
2013
Pay (%)
2012
Pay (%)
2011
Pay (%)
54,2
22
32,6
17
27,3
18
189,3
77
157,8
81
123,6
81
3,7
1
3,1
2
2,3
1
247,2
100
193,5
100
153,2
100
20
2013 Faaliyet Giderleri 247,2 milyon TL
Diğer
Giderler
1%
Gen. Yön.
Giderleri
77%
Paz., Satış
ve Dağ.
Giderleri
22%
Karlılık Rasyoları
Aktif Karlılığı (%)
Özkaynak Karlılığı (Ana Ort. Ait) (%)
2013
3
14,5
2012
4
15,9
2011
3
13,6
6.1.2.Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile
söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
YOKTUR.
6.2.Başlıca sektörler/pazarlar:
6.2.1.Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
İş Yatırım, Türkiye genelinde 10 şubesi, 1 irtibat bürosu ve 1200’den fazla acentesi
konumundaki İş Bankası şubeleri ile Türk sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedir.
Bunun yanı sıra İş Yatırım, Londra/İngiltere’de kurulu ve sermayesinin tamamına sahip
olduğu bağlı ortaklığı Maxis Securities Ltd., Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu ve
sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Is Investment Gulf Ltd. ve
Almaata/Kazakistan’da bulunan irtibat bürosu ile uluslararası sermaye piyasalarında da
faaliyetlerini arttırmaktadır.
Şirket aracı kurumlar arasında 2013 yılının üçüncü çeyrek konsolide olmayan verilerine göre
özsermaye açısından 2’inci, ödenmiş sermaye açısından 1’inci sıradadır.
Özsermaye büyüklüğüne göre aracı kurumlar (Eylül 2013)
Sıra
1
2
3
4
Aracı Kurum Unvanı
Aracı Kurum 1
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Öz Sermaye (TL)
482.731.254
400.578.002
146.529.580
131.648.670
21
Aracı Kurum 4
Aracı Kurum 5
Aracı Kurum 6
Aracı Kurum 7
Aracı Kurum 8
Aracı Kurum 9
5
6
7
8
9
10
117.367.504
84.356.344
79.935.718
75.965.842
75.962.554
73.236.056
Kaynak: TSPAKB –Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler
(http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=133)
Ödenmiş sermaye büyüklüğüne göre aracı kurumlar (Eylül 2013)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aracı Kurum Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum 1
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Aracı Kurum 4
Aracı Kurum 5
Aracı Kurum 6
Aracı Kurum 7
Aracı Kurum 8
Aracı Kurum 9
Sermaye (TL)
310.500.000
98.918.083
75.000.000
61.000.000
60.000.000
60.000.000
58.330.000
55.000.000
55.000.000
50.000.000
Kaynak: TSPAKB - Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler
(http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=133)
İş Yatırım çeşitli menkul kıymet türlerine göre Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlem hacim
içinde önemli paya sahiptir.
Pay Piyasasında 2003 yılından bu yana lider konumu sürdüren İş Yatırım, 2013 yılında da
137,3 milyar TL işlem hacmi ve %8,4 piyasa payı ile ilk sırada yer almıştır.
Pay Piyasasında İş Yatırım
180
1
1
1
160
Milyar TL
140
120
1
1
7,9%
6,4%
6,3%
6,9%
6,6%
1
7,3%
1
7,6%
1
8,4%
100
80
137
60
40
20
42
49
44
2006
2007
2008
77
87
2009
2010
102
95
2011
2012
0
İşlem Hacmi
Piyasa Payı
22
Sıra
2013
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Sıra
1
2
3
4
5
Aracı Kurumlar
İş Yatırım
Aracı Kurum 1
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Aracı Kurum 4
Piyasa Payı (%)
8,4
7,4
6,9
4,2
4,0
Kaynak : Borsa İstanbul Pay Piyasası Verileri (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleripiyasasi-verileri/piyasa-verileri)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın (“VOB”)1 kurucu üyeleri arasında yer alan İş Yatırım,
VOB’un kuruluşundan bu yana yine lider konumda yer almış, 2013 yılında 111,7 milyar TL
işlem hacmi ve %13,5 piyasa payı ile lider konumunu devam ettirmiştir.
Vadeli İşlemlerde İş Yatırım
200
1
25,3%
1
1
1
1
1
1
1
25%
Milyar TL
150
16,9%
13,7% 13,2%
100
50
0
30%
9
40
2006
2007
57
11,5%
12,6%
14,8% 13,5%
20%
15%
88
99
111
2009
2010
2011
119
112
10%
5%
0%
2008
İşlem Hacmi
Piyasa Payı
2012
2013
Sıra
Sıra
Aracı Kurumlar
Piyasa Payı (%)
1
2
3
4
5
İş Yatırım
Aracı Kuruluş 1
Aracı Kuruluş 2
Aracı Kuruluş 3
Aracı Kuruluş 4
13,5
7,5
5,0
4,5
4,5
Kaynak: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Verileri
(http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/detailsPage.aspx?tabid=613)
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım/Satım Pazarı’nda da faaliyet gösteren İş Yatırım,
işlem hacminde aracı kurumlar arasında son on yıl içerisinde ilk üç sırada yer alırken 2013
yılında 9,4 milyar TL işlem hacmiyle aracı kurumlar arasında %6,8 piyasa payı elde etmiş ve
5’inci sırada yer almıştır.
VOBAŞ ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) birleşmesi 06.08.2013 tarihinde
tamamlanarak türev işlemler Borsa İstanbul çatısı altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
1
23
Milyar TL
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım/Satım Pazarı Aracı Kurumlar Arasında İş
Yatırım
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2
3
2
2
1
3
3
25%
5
20,0%
20%
14,1%
13,1%
12,9%
11,8%
15%
12,4%
10,2%
10%
6,8%
27
20
14
17
17
2007
2008
2009
5%
13
12
9
2011
2012
2013
0%
2006
İşlem Hacmi
Sıra
1
2
3
4
5
2010
Piyasa Payı
Aracı Kurumlar
Aracı Kurum 1
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Aracı Kurum 4
İş Yatırım
Sıra
Piyasa Payı (%)
22,6
21,1
16,1
9,6
6,8
Kaynak : Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Verileri
(http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasi-verileri)
Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Pazarı’nda ise İş Yatırım, 2013 yılında 14,4
milyar TL işlem hacmiyle aracı kurumlar arasında %1,3 piyasa payı elde etmiş ve aracı
kurumlar arasında on üçüncü sırada yer almıştır. 2013 yılında BİAŞ Eurobond
Piyasası’nda 349,6 milyon TL işlem hacmi ve %0,3 piyasa payıyla aracı kurumlar
arasında ilk sırada yer alan İş Yatırım 1,6 milyar TL işlem hacmi ve %27,2 piyasa payıyla
Ödünç Pay Piyasası’nda da en aktif kurum olmaya devam etmiştir.
Ödünç Pay Piyasasında İş Yatırım
3,0
8
2
1
1
37,9%
1
1
1
33,2%
2,5
Milyar TL
1
26,9%
2,0
45%
36%
27,2%
24,3% 24,9%
27%
1,5
11,5%
1,0
0,5
0,0
4,1%
0,1
0,3
2006
2007
2,0
1,6
1,4
1,3
2009
2010
2011
18%
1,7
0,7
9%
0%
2008
İşlem Hacmi
Piyasa Payı
2012
2013
Sıra
Kaynak : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Ödünç Pay Piyasası ile İlgili İstatistiki Bilgiler
(http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/IstatistikiBilgiler.aspx)
24
İş Yatırım, uluslararası sermaye piyasaları işlemlerinde de etkinliğini sürekli artırmakta
olup, özellikle vadeli işlem sözleşmelerinin sayılarında son yıllarda önemli oranda bir
artış gözlenmiştir.
Uluslararası Sermaye Piyasalarında İş Yatırım
Milyon ABD $
3000
2.782
2.733
Bin
1.200
1.179
1.025
2500
1.000
865
2000
698
707
1500
1.080
1.015
1000
780
605
949
779
1103
600
400
448
500
800
200
0
0
2009
2010
SGMK
2011
Hisse
2012
2013
Türev Kontrat Sayısı (sağ eksen)
Kaynak : İş Yatırım
SPK tarafından 2011 yılında yapılan düzenlemeyle yetkili aracı kurumların aracılık
edebildiği kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (kamuoyunda yaygın olarak bilinen adıyla
“foreks” piyasasında) İş Yatırım yine en aktif kurum olmuştur. TSPAKB tarafından
yayınlanan 2013 yılının ilk dokuz ayına ait en güncel verilere göre İş Yatırım %11,7’lik
piyasa payıyla üçüncü sırada yer almıştır.
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde İş Yatırım
Billions
Milyar TL
500
12,9%
15%
12,5%
11,7%
400
9,9%
8,2%
300
200
427
414
386
327
100
273
10%
7,3%
5%
242
0
0%
Aracı Kurum Aracı Kurum
1
2
İş Yatırım
İşlem Hacmi
Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum
3
4
5
Piyasa Payı
#REF!
Kaynak: TSPAKB - Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler
(http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=133) (Eylül 2013)
Portföy yönetimi alanında da hizmet veren İş Yatırım, katılma belgeleri borsada işlem
gören iki adet Borsa Yatırım Fonu ve Türkiye’de ilk örnek olan serbest yatırım fonu
(hedge fund) ile birlikte 31 Aralık 2013 itibarıyla toplam 34 adet yatırım fonunun
kurucusudur. İş Yatırım, 2013 yılsonu itibarıyla sermayesinin %70’ine sahip olduğu İş
25
Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte yaklaşık 14,4 milyar TL portföy büyüklüğünü
yönetmektedir.
Yönetilen Toplam Portföy Büyüklüğü
16
Yatırım Fonları*
Emeklilik Fonları
14
Diğer Fonlar**
Milyar TL
12
7,6
10
6,9
8
7,9
6,9
7,4
6
5,6
4
2
1,2
0,6
0
2008
1,8
2,4
3,9
4,8
2,8
1,2
1,6
1,9
2,3
2,0
2009
2010
2011
2012
2013
* A ve B Tipi yatırım fonları, Borsa Yatırım Fonları ve yönetilen İş Bankası fonlarını içermektedir.
** Diğer fonlar özel portföy yönetimi, alternatif yatırım ürünleri, Türkishfund (SICAV) ve İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
portföyünü içermektedir.
Kaynak: İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr/wwd_mutual_funds_table.aspx/) & İş Portföy
(http://www.isportfoy.com.tr/Contents/Sürekli%20Bilgilendirme%20Formu/1/14/Surekli_Bilgilendirme
_Formu.aspx)
Kurumsal finansman alanında, halka arz, birleşme ve devralma, özelleştirme
danışmanlığı, özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim
sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir faaliyet yelpazesi sunan ve 1988–2013
yılları arasında toplam 67 pay halka arzıyla İş Yatırım lider konumdadır.
Türkiye’de 2013 yılında Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da toplam hasılat tutarı 4,6 milyar
TL olan 10 adet ve Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda toplam hasılat tutarı
65,1 milyon TL olan 9 adet pay halka arzı gerçekleşti. Söz konusu dönemin en yüksek
birincil ihraç büyüklüğüne Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. halka arzında kurumumuz
liderliğinde ulaşıldı.
İş Yatırım 2009 yılından beri büyüyerek artan özel sektör tahvil ihraçlarında da lider
konumdadır. İş Yatırım, borçlanma aracı ihraçlarındaki liderliğini, aracılığını
gerçekleştirdiği toplam 12,7 milyar TL’lik (halka arz 12,0 milyar TL; nitelikli
yatırımcıya ihraç 0,7 milyar TL) 57 adet işlem (45 adet halka arz ve 12 adet nitelikli
yatırımcıya ihraç) ve %23 pazar payıyla 2013 yılında da devam ettirdi. 2 Ayrıca, İş
Yatırım 2013 yılında aracılık ettiği ilk yurtiçi kira sertifikası (sukuk) halka arzı ve
faktoring sektöründeki ilk varlık teminatlı menkul kıymet ihraçlarıyla yapılandırılmış
borçlanma araçları tarafında da faaliyetlerine devam etmektedir.
İş Yatırım Borçlanma Araçları Halka Arz Büyüklüğü ve Piyasa Payı
“Kaynak: Borsa İstanbul Halka Arz Verileri - Birincil Halka Arzlar (Borçlanma Aracı İhraç ve Satışları)
(http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri)
2
26
Kaynak : Borsa İstanbul (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri)
6.2. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:
Piyasa bilgilerine ilişkin veriler yukarıda her bir grafiğin altında belirtildiği üzere resmi
kurum ve kuruluşlar (BİAŞ (http://borsaistanbul.com/), VOBAŞ (http://www.vob.org.tr),
Takasbank (https://www.takasbank.com.tr)) ile meslek örgütlerinin (TSPAKB
(https://www.takasbank.com.tr/tr/)) yayınlamış oldukları kamuya açık bilgilerden
oluşmaktadır.
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
7.1.İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet
konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Bankası grubunun finansal iştirakleri arasında yer
almaktadır. İş Bankası grubu, Şirket’in yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı
olarak elinde bulundurmaktadır. Alım satım işlemlerine aracılık faaliyetinin yanı sıra İş
Bankası’nın geniş şube ağı ile yaratılan sinerji ile Banka’nın müşteri tabanında yer alan
güçlü ve istikrarlı şirketlerle, hizmet sunduğu sektör sayısını artırarak işlem hacminin
dağılımını yaygınlaştırmaktadır.
İş Bankası’nın 1200’den fazla şubesi İş Yatırım’ın acentası konumundadır.
26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş.
kuruluşundan bugüne kadar geçen 86 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta
olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda
bulunmuştur. Aktif büyüklüğü, mevduat ve kredi hacmine göre Türkiye’nin en büyük
özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 30 Haziran 2013 itibarıyla, Türkiye’nin tüm
şehirlerini kapsayan şubelerinin sayısı yurtiçinde 1.263 (özel bankalar içinde birinci),
yurtdışında ise 20’ye ulaşmıştır. 5.267 adet ATM’den oluşan Türkiye’nin en büyük
Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile
müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede
hem bankanın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun
olanları seçme imkanı sağlamaktadır.
27
Merkezi İstanbul’da olan İş Bankası’nın ana faaliyetleri bankacılık hizmetlerine
odaklanmakla birlikte, İş Bankası Grubu’nun faaliyetleri olarak ele alındığında üç ana
bölüme ayrılabilir:
Bankacılık Hizmetleri, Finansal İştirakler ve Finansal Olmayan İştiraklerin İş Kolları
İtibariyle Dağılımı:
Bankacılık Hizmetleri
Kurumsal Bankacılık
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık
Özel Bankacılık
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Uluslararası Bankacılık
Diğer Bankacılık Faaliyetleri
Finansal İştirakler
Sigorta
Bireysel Emeklilik
Reasürans
Bankacılık
Yatırım Bankacılığı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Aracılık ve Saklama
Finansal Kiralama ve
Faktoring
Portföy Yönetimi
Girişim Sermayesi
Finansal Olmayan
İştirakler
Cam
Telekomünikasyon
Diğerleri
Finans Grubu:
­
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
­
İş Finansal Kiralama A.Ş.
­
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
­
İşbank GmbH
­
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
­
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
­
Milli Reasürans T.A.Ş.
­
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
­
İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
­
İş Faktoring Finansman Hizmetleri A.Ş.
­
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
Arap Türk Bankası A.Ş.
­
Camiş Menkul Değerler A.Ş.
­
CJSC Bank Sofia
­
TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Cam Grubu:
­
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
­
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
­
Soda Sanayii A.Ş.
­
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
­
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Telekomünikasyon Grubu:
­
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
­
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
28
­
Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Sanayi ve Hizmet Grubu:
­
Antgıda Gıda Tarım Turizm Enerji ve Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.
­
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
­
Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.
­
İş-Koray Turizm Ormancılık Madencilik İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
­
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
­
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd.Şti.
­
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
­
Nemtrans Lojistik Hizmetleri ve Petrol Ürünleri A.Ş.
­
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
İş Yatırım’ın konsolidasyonuna dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları
aşağıdaki gibidir:
Camiş Menkul Değerler A.Ş.
Bağlı ortaklığın amacı, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana
sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu faaliyetler
kapsamında bağlı ortaklık sermaye piyasasında aracı kurum olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket’in faaliyetleri bakımından İş Yatırım ile direkt bir ilişkisi
bulunmamaktadır.
Efes Varlık Yönetim A.Ş.
Bağlı ortaklığın amacı, mevduat bankaları, katılım bankaları ve diğer mali kurumların
alacakları ile diğer varlıklarını satın almak ve satmaktır. Şirket’in İş Yatırım ile direkt
bir ilişkisi bulunmamaktadır.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağlı ortaklığın faaliyet konusu, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan gelişme
potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine uzun vadeli yatırımlar
yapmaktır. İş Yatırım bazı projelerde Şirket’e danışmanlık hizmeti vermektedir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Bağlı ortaklık, sermaye piyasası faaliyetleri arasında sadece kurumsal yatırımcılara
portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktır. İş Portföy, aracılık
hizmetlerini İş Yatırım’dan almaktadır.
İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağlı ortaklık, sermaye piyasası işlemleri ile portföy işletmeciliği faaliyetlerini
sürdürmektedir. Şirket’in faaliyetleri bakımından İş Yatırım ile direkt bir ilişkisi
bulunmamaktadır.
İş Investments Gulf Ltd.
29
Bağlı ortaklık, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de körfez bölgesi sermaye piyasalarında
aracılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket’in faaliyetleri
bakımından İş Yatırım ile direk bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Maxis Securities Ltd.
Bağlı ortaklığın amacı, yurtdışı sermaye piyasalarında kar amaçlı faaliyetlerde
bulunmaktır. Maxis Securities, aracılık hizmetlerini İş Yatırım’dan almaktadır.
7.2.İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden
önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:
YOKTUR.
8.EĞİLİM BİLGİLERİ
8.1.Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının
finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin
beyan:
Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo dönemi olan 31.12.2013’den itibaren İş
Yatırım’ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.
8.2.İhraççıın beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
YOKTUR.
9.KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
9.1.İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap
dönemlerine ilişkin kar tahminleri:
YOKTUR.
9.2.İhraççıın kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
YOKTUR.
9.3.Kar tamin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:
YOKTUR.
9.4.Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek
şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:
YOKTUR.
30
10.İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
10.1. İhraççının genel organizasyon şeması:
İlhami Koç
Y.K. Başkanı
Yönetim Kurulu
Feray Demir
Başkan Vekili
Denetim Komitesi
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Risk Komitesi
Üyeler
Behzat Yıldırımer
Abdullah Akyüz
Üyeler
Behzat Yıldırımer
Volkan Kublay
Üyeler
Behzat Yıldırımer
Volkan Kublay
Genel Müdür
Yardımcısı
Murat Kural
Kurumsal Finansman/Pay
Senetleri
Kurumsal Finansman/
Borçlanma Araçları
Genel Müdür
Yardımcısı
Ufuk Ümit Onbaşı
Borsa ve Acente
Hizmetleri
Uluslararası Piyasalar/
Hisse Senedi ve Türev
Genel Müdür
A. Erdal Aral
Risk Yönetimi
Genel Müdür
Yardımcısı
Mert Erdoğmuş
Yatırım Danışmanlığı
Genel Müdür
Yardımcısı
F.Çağlan Mursaloğlu
Adana Şubesi
Teknoloji, Medya
Telekom. Finansal
Kurumlar ve Gayrimenkul
Sektörü
Enerji, İnşaat, Madencilik
Sektörü
Uluslararası Piyasalar/
Sabit Getirili Menkul
Kıymetler ve FX
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Genel Müdür
Yardımcısı
M. Murat Ertem
Genel Müdür
Yardımcısı
Z. Yeşim Karayel
Yurtdışı Satış
Bilgi Teknolojileri
Operasyon
Yurtdışı Satış / SGMK ve
Yapılandırılmış Ürünler
Yazılım Geliştirme
Hukuk Danışmanlığı
Araştırma
Proje Yönetimi
Mali ve İdari İşler
Akaretler Şubesi
Pazarlama
Ankara Şubesi
Birleşme ve Devralmalar
Üyeler
Volkan Kublay
Işıl Dadaylı
Tolga Achim Müller
Özgür Temel
Ahmet Baş
Abdullah Akyüz (Bağımsız)
Behzat Yıldırımer (Bağımsız)
Kurumsal İletişim
Bursa Şubesi
İzmir Şubesi
Hazine* ve SGMK
Yatırımcı İlişkileri
Kalamış Şubesi
Hisse Senetleri
Finansal Raporlama
Levent Şubesi
İnsan Kaynakları
Tüketim Ürünleri Sektörü
Sağlık, Turizm, Ulaştırma
ve Hizmetler Sektörü
Portföy Yönetimi
Sayısal Stratejiler ve
Arbitraj
Maslak Şubesi
Vergi Takip ve Uyum
Yeniköy Şubesi
Yeşilköy Şubesi
Temel Endüstriler
Kazakistan ile
Koordinasyon
Dubai ile Koordinasyon
* Türev Ürünler Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı
Kuruşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükmünce doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır.
Mevzuat ve Uygunluk
Suadiye İrtibat
Bürosu
Yönetim Kurulu
Raportörlüğü
Maxis ile
Koordinasyon
10.2. İdari yapı:
10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu üyeleri 30.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da, bir sonraki Olağan
Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş
Yatırım’da icra görevleri bulunmamaktadır.
31
Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler
Adı Soyadı
Görevi
İlhami Koç
YK Başkanı Genel Müdür
Ahmet Baş*
YK Üyesi
YK Üyesi
Feray Demir
YK Üyesi
YK Üyesi
Işıl Dadaylı
YK Üyesi
-
Volkan
Kublay
YK Üyesi
YK Üyesi
Tola Achim
Müller
YK Üyesi
Denetim
Kurulu Üyesi
Özgür Temel
YK Üyesi
-
Abdullah
Akyüz
YK Üyesi
(Bağımsız)
YK Üyesi
Behzat
Yıldırımer
YK Üyesi
(Bağımsız)
YK Üyesi
Sermaye Payı
Görev Süresi/Kalan
Görev Süresi
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
1 Yıl / İlk Olağan
Genel Kurul tarihine
kadar
TL
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* Sayın Ahmet Baş, Yönetim Kurulu’nun 19.11.2013 tarihli toplantısında, görevinden istifaen
ayrılan Sayın Güzide Meltem Kökden’in yerine yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak
üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin son 5 yılda ihraççı dışında üstlendiği görevler:
Adı Soyadı
Son 5 Yılda İhraççı Dışında Üstlendiği Görevler
İlhami Koç
T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
T. İş Bankası A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları Birim
Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış
Bölümü - Bölüm Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Sermaye Piyasaları
Birim Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış
Bölümü - Birim Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü - Bölüm
Müdürü
Ahmet Baş
Feray Demir
Işıl Dadaylı
Volkan Kublay
Tola Achim Müller
Özgür Temel
32
Abdullah Akyüz
Behzat Yıldırımer
-
10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Görevi
İş Adresi
Ali Erdal Aral
Genel Müdür
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent Beşiktaş
İstanbul
Murat Kural
Genel Müdür
Yardımcısı
Ufuk Ümit
Onbaşı
Genel Müdür
Yardımcısı
Mert
Erdoğmuş
Genel Müdür
Yardımcısı
Funda Çağlan
Mursaloğlu
Genel Müdür
Yardımcısı
Melih Murat
Ertem
Genel Müdür
Yardımcısı
Zeynep
Yeşim
Karayel
Genel Müdür
Yardımcısı
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent Beşiktaş
İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent Beşiktaş
İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent Beşiktaş
İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent Beşiktaş
İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent Beşiktaş
İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent Beşiktaş
İstanbul
Son 5 yılda Ortaklık Dışında
Üstlendiği Görevler
CJSC İşbank (YK Üyesi)
Efes Varlık Yönetim A.Ş. (YK
Başkanı)
Camiş Menkul Değerler A.Ş. (YK
Başkanı)
İş Portföy Yönetimi A.Ş. (YK
Başkan V.)
Is Investment Gulf Ltd. (YK
Başkanı)
Sermaye Payı
TL
(%)
-
-
Yoktur
-
-
İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(YK Başkan Vekili)
Camiş Menkul Değerler A.Ş. (YK
Üyesi)
TSPAKB (Disiplin Komitesi
Üyesi)
Ege Tarım Ürün. Lisanslı
Depoculuk A.Ş. (YK Üyesi)
-
-
Camiş Menkul Değerler A.Ş.
(YK Üyesi)
-
-
Yoktur
-
-
Türkiye İş Bankası A.Ş. Bilgi İşlem
Müdürlüğü (Bölüm Müdürü)
-
-
Yoktur
-
-
A. Erdal Aral – Genel Müdür
1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat
Bölümü’nden mezun olup Loughborough University of Technology’de Uluslararası
Bankacılık konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 1989 yılında Müfettiş
Yardımcısı olarak olarak başladığı İş Bankası bünyesinde çeşitli kademelerde hizmet
verdi. 1997 yılında Hazine Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2000 yılında Birim
Müdürlüğüne, 2002 yılında Bölüm Müdürlüğüne, 2008 yılında Kozyatağı Kurumsal
Şubesi Müdürlüğüne atandı. 13 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası’nda Genel Müdür
Yardımcısı oldu. 30 Ocak 2013 tarihinde ise İş Yatırım’a Genel Müdür olarak atandı.
Evli ve bir çocuk sahibi olan A. Erdal Aral, İngilizce bilmektedir.
Murat Kural – Genel Müdür Yardımcısı
1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü’nden lisans ve 1989 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nden yüksek
33
lisans derecelerini aldı. 1990 yılında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda
başladığı görevini Hazine Başkanı olduğu 1997 yılına dek sürdürdü. Aynı yıl Danışman
göreviyle Dünya Bankası’na geçti. 1999 yılında Kurumsal Finansman Müdürü olarak İş
Yatırım ailesine katıldı. Bu görevde birçok halka arz ve özelleştirme projesine imza attı.
Halka Arz, Borçlanma Araçları ile Birleşme ve Satın Almalar, Enerji, İnşaat,
Madencilik Sektörü, Sağlık, Turizm, Ulaştırma ve Hizmet Sektörü, Telekomunikasyon,
Medya, Teknoloji, Finansal Kurumlar Sektörü, Tüketim Ürünleri Sektörü, Temel
Endüstriler Sektörü, Genel Müdürün yokluğunda vekalet, İş Girişim Sermayesi ile
Koordinasyon ve Uluslararası Örgüt ile Koordinasyondan (Dubai) Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Murat Kural,
İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Ufuk Ümit Onbaşı – Genel Müdür Yardımcısı
1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nden
mezun oldu. Aynı yıl Türkiye İş Bankası’nda Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde
çalışmaya başladı. Kariyerine bankacılık sektöründe devam etti. Hazine alanındaki
uzmanlığıyla 2000 yılında Yurt içi Piyasalar Müdürü olarak İş Yatırım’da göreve
başladı. 2003 yılında İş Yatırım’da Genel Müdür Yardımcısı oldu. Halen Hazine ve
SGMK, Uluslararası Sermaye Piyasaları, Sayısal Stratejiler ve Arbitraj, Hisse Senetleri,
Borsa ve Acente Hizmetleri, İş Portföy Yönetimi ve İş Yatırım Ortaklığı ile
Koordinasyon ile Uluslararası Örgüt ile Koordinasyondan (Kazakistan) sorumlu olarak
bu görevi yürütmektedir. Evli ve iki çocuk sahibi olan Ufuk Ümit Onbaşı, İngilizce
bilmektedir.
Mert Erdoğmuş – Genel Müdür Yardımcısı
1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, 1993 yılında
Bloomsburg Üniversitesi, Pennsylvania’da MBA derecesini aldı. Profesyonel kariyerine
aynı yıl, finans sektöründe başladı. 2000 yılında İş Yatırım ailesine katıldı. Şirket’in
İstanbul’daki ilk şubesi olan Kalamış Şubesi’nin kuruluşunda görev aldı. 2006 yılında
Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yatırım Danışmanlığı, Yurt İçi Satış ve
Pazarlama ile Kurumsal İletişim’nden sorumlu olarak bu görevi yürütmektedir. Evli ve
iki çocuk sahibi olan Mert Erdoğmuş, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Funda Çağlan Mursaloğlu – Genel Müdür Yardımcısı
1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans, 1998 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde
yüksek lisans derecesini aldı. Profesyonel kariyerine 1996 yılında finans sektöründe
başladı. 1999 yılında ise Yurt dışı Satış Uzmanı olarak İş Yatırım bünyesine katıldı.
Yabancı kurumsal müşterilerden sorumlu olarak görev yapan Mursaloğlu, Yurt Dışı
Satış Müdürlüğü’nün oluşturulmasını sağladı ve 2005 yılında bu birime Müdür olarak
atandı. Ekim 2007’den bu yana Yurt Dışı Satış ve Pazarlama, Araştırma, Yatırımcı
İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki
çocuk sahibi olan Funda Çağlan Mursaloğlu, İngilizce bilmektedir.
Melih Murat Ertem - Genel Müdür Yardımcısı
1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Bilgi İşlem
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2005-2008 yılları arasında Bilgi Teknolojileri Ürün ve
Hizmet Yönetimi Bölümü’nde Müdür Yardımcısı, 2008-2010 yılları arasında Birim
Müdürü ve sonrasında Bölüm Müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılının Kasım ayında İş
34
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Bilgi Teknolojileri, Yazılım Geliştirme ve Proje
Yönetimi bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Melih Murat
Ertem İngilizce bilmektedir.
Zeynep Yeşim Karayel – Genel Müdür Yardımcısı
1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İş
Bankası İstihbarat Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1993 yılında Menkul Kıymetler
Müdürlüğü’ne Uzman Yardımcısı olarak atandı. 1997 yılında İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finansman Müdürlüğü’nde Bölüm Yönetmeni olarak
görevlendirildi. 1999 yılında Müdür Yardımcısı, 2002 yılında Müdür unvanına
yükseldi. Bu sürede birçok özelleştirme danışmanlığı ve halka arz projesinden sorumlu
oldu. 2013 yılının Mart ayında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Operasyon, Mali ve
İdari İşler, Finansal Raporlama, İnsan Kaynakları, Mevzuat ve Uygunluk, Hukuk
Danışmanlığı, Yönetim Kurulu Raportörlüğü ile Vergi Takip ve Uyum’dan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Yeşim Karayel,
İngilizce bilmektedir.
10.3.Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri
yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış
cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf
olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup
bulunmadığına dair bilgi:
YOKTUR.
10.4.Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya karşı
görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar
çatışmaları hakkında bilgi:
YOKTUR.
11.YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
11.1.İhraççnın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı,
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
Denetimden Sorumlu Komite
- Behzat Yıldırımer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Abdullah Akyüz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Komite Üyesi
Komite, Kurumun muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
Kurumsal Yönetim Komitesi
35
- Behzat Yıldırımer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Volkan Kublay - Komite Üyesi
Kurumda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise
gerekçesi ve bu prensiplere tam olarak uyulmama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu uygulamalarını iyileştirici önerilerde
bulunur.
Risk Komitesi
- Behzat Yıldırımer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Volkan Kublay – Komite Üyesi
Kurumun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi,
bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konusunda
çalışmalarda bulunur, öneriler geliştirir. Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından aylık
olarak hazırlanan risk raporunu değerlendirir.
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin detaylı görevleri Şirket’in
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yer
almaktadır.
11.2.İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmekte
olup kurumsal yönetim uyum raporu www.isyatirim.com.tr internet adresinde yer
almaktadır. Ayrıca her dönem kamuya açıklanan Yönetim Kurulu Yıllık ve Ara Dönem
Faaliyet Raporlarında kurumsal uyum raporu yer almakta olup bu raporlara
www.kap.gov.tr ve www.isyatirim.com.tr internet adreslerinden ulaşılmaktadır.
Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. İş Yatırım’ın SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecesini 10 tam puan üzerinden 9,06 olarak
belirlemiş ve söz konusu bilgi 10 Eylül 2013 tarihinde kamuya açıklanmıştır. İş Yatırım
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu www.isyatirim.com.tr internet adresinde
yer almaktadır.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana bölümler itibarıyla dağılımı önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekildedir:
Ana Bölümler
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Toplam
Önceki Dönem
23.12.2011
8,13
9,12
8,24
8,68
8,63
36
Güncelleme
11.09.2012
8,61
9,28
8,43
8,84
8,87
Güncelleme
10.09.2013
8,88
9,40
8,79
9,06
9,06
Alınan bu kurumsal yönetim derecelendirme notuyla İş Yatırım, Borsa İstanbul’un 424
sayılı Genelgesi kapsamında BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye
devam etmektedir.
12.ANA PAY SAHİPLERİ
12.1.Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam
oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek
ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın
Sermaye Payı / Oy Hakkı
30.04.2013 Tarihli Son Genel
Kurul
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
(TL)
T. İş Bankası A.Ş.
İş Faktoring Finansman Hizmetleri
A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Camiş Yatırım Holding A.Ş.
Halka Açık Kısım
TOPLAM
31.12.2013
(Son Durum )3
(%)
187.767.642,02
65,65
6.956.737,33
2,43
6.956.737,33
486.971,62
83.831.911,70
286.000.000,00
(TL)
(%)
203.852.632,33 65,65
7.552.681,62
2,43
0,17
29,32
100,00
2,43
7.552.681,62 2,43
528.687,71 0,17
91.013.316,72 29,32
310.500.000,00 100,00
Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
T. İş Bankası A.Ş.
Mensupları Munzam
Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı
Vakfı
Cumhuriyet Halk Partisi
TOPLAM
Sermaye Payı / Oy Hakkı
30.04.2013 Tarihli Son Genel Kurul
31.12.2013 (Son Durum)
(TL)
(%)
74.590.580
52.747.789
127.338.369
26,08%
(TL)
(%)
80.980.333
26,08
18,44% 57.266.393
44,52% 138.246.726
18,44
44,52
12.2.Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek
kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
YOKTUR.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.06.2013 tarihinde tamamı 2012 yılı karından karşılanmak üzere toplam
24.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımıyla 310.500.000 TL’ye yükseltilmiştir.
3
37
12.3.Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Grubu
Nama/
Hamiline
Olduğu
İmtiyazların türü
(Kimin sahip olduğu)
Bir Payın
Nominal
Değeri (TL)
Toplam
(TL)
Sermayeye Oranı
(%)
A
Nama
9 kişilik Yönetim
Kurulu'nun altı (6) üyesi
A Grubu payların
çoğunluğu tarafından
gösterilecek adaylar
arasından seçilir. T. İş
Bankası A.Ş. A Grubu
payların tamamına
sahiptir.
1,00
150.000
0,05
B
Hamiline
Yoktur.
1,00
310.350.000
99,95
TOPLAM
310.500.000
100,00
Sermaye artırımında yeni A Grubu paylar ihdas edilemez
12.4.İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için
alınan tedbirler:
İş Bankası toplam 150.000 TL nominal değerli A Grubu payların tümüne sahip bulunmakta
olup, İş Bankasının Şirket’in 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 6 üyesini belirleme
imtiyazı bulunmaktadır. Bu imtiyaz nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu A
Grubu paya sahip hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Genel kurullarda, Şirket ana sözleşmesinde yapılacak muhtelif değişiklikler için A
Grubu payları temsil eden hissedarların muvafakati şartı bulunmaktadır.
TTK hükümleri ile alınan tedbirlere ilaveten mevcut imza sirkülerine göre hiçbir pay
sahibinin ve/veya yönetim kurulu üyesinin münferit imza yetkisi yoktur. Alınacak her
türlü kararda en az iki yetkilinin müşterek imzası gerekmektedir.
Şirket’in ana ortağı T. İş Bankası A.Ş.’dir. Kontrolün kaynağı pay oranı ve imtiyazlı
paylardan ileri gelmektedir. Yönetimdeki hakimiyet ana ortakta olduğundan yönetimin
kötüye kullanılmasını engellemek için alınan ayrıca bir tedbir yoktur.
12.5.İhraççının
yönetim
hakimiyetinde
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
YOKTUR.
38
değişikliğe
yol
açabilecek
13.İHRAÇÇININ FİNANSAL
HAKKINDA BİLGİLER
DURUMU
VE
FAALİYET
SONUÇLARI
13.1.İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan ve ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile
bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:
İŞ YATIRIM’ın bağımsız denetimden geçmiş 2012 ve 2013 yılları ile 01.01.201331.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetim
raporları sırasıyla 13.04.2012, 08.04.2013,15.08.2013 ve 06.02.2014 tarihlerinde
www.kap.gov.tr internet sitesinde ve www.isyatirim.com.tr’de yayınlanmıştır.
13.2.İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde
bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü
ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde
nedenleri hakkında bilgi:
Bağımsız denetim kuruluşu; Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi’dir. Sorumlu Ortak, Başdenetçi; Orhan Akova’dır. Tüm
raporlara olumlu görüş verilmiştir.
13.3.Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı
üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar,
hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:
İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler
Davacı
Taraf
Davalı
Taraf
İş
Orçun
Yatırım Sarıpınar
Menkul
Değerler
A.Ş.
Mahkeme
Dosya No
Yıl
İstanbul 36.
İcra
Müdürlüğü
2013/3124
Konusu
Risk
Tutarı
Gelinen
Aşama
Takibin sebebi, 533.078,70 Takip devam
Orçun
USD
etmektedir.
Sarıpınar'ın,
kendisine
Şirketimiz ve
dolayısıyla
Şirketimiz
müşterileri
tarafından
meslek ve
hizmet
ilişkisinin gereği
olarak tevdi
edilmiş bulunan
para ve menkul
39
kıymetler
üzerinde
talimatsız/izinsiz
işlem yapmış
olması ve
dolayısıyla da
güveni kötüye
kullanmak,
Şirketimizi araç
olarak
kullanmak
suretiyle
dolandırıcılık ve
belgede
sahtecilik
suçlarına ait
eylemleri
zincirleme
olarak işlemiş
bulunmasıdır.
İş
Orçun
Cumhuriyet Orçun Sarıpınar YOKTUR. Cumhuriyet
Yatırım Sarıpınar Savcılığı
aleyhine,
Baş Savcılığı
Menkul
2013/11062 Cumhuriyet
tarafından
Değerler
Savcılığı’na
"Hizmet
A.Ş.
«güveni kötüye
nedeniyle
kullanma»,
Görevi kötüye
«dolandırıcılık»
Kullanam
ve «belgede
Suçu"
sahtecilik»
nedeniyle
iddiasıyla
Asliye Ceza
şikayette
mahkemesine
bulunulmuştur.
iddianame
sunulmuştur.
İddianame
numarası
2013/15923'tür.
13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya
grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli
değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki
gelişmeleri de içermelidir):
YOKTUR.
14.DİĞER BİLGİLER
14.1.Sermaye hakkında bilgiler
Çıkarılmış Sermaye: 310.500.000.-TL
40
14.2.Kayıtlı sermaye tavanı:
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 600.000.000.-TL.
14.3.Esas sözeşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
30.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3, 4, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere uygun olarak değiştirilmesine oy
birliğiyle karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik 09.05.2013 tarihinde tescil ve
14.05.2013/8319 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu
değişiklikleri içeren Esas Sözleşme 15.05.2013 tarihinde KAP’a aktarılmış olup Esas
Sözleşme KAP internet sitesinde (kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde
(www.isyatirim.com.tr) yer almaktadır.
14.4. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının
amaç ve faaliyetleri:
Şirket’in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Esas
Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesi gereğince aşağıdaki iş ve işlemleri yapmaktadır:
-Kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım
satımı,
-Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,
-Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
-Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhütü ile alım satımı,
-Yatırım danışmanlığı,
-Portföy yöneticiliği,
-Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
-Türev araçların alım satımına aracılık,
-Portföy işletmeciliği
-Menkul Kıymetler Borsaları’na üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,
-Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye
piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni
pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve pay sahipliğinden doğan oy haklarını kullanmak,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın izin verdiği ölçüde yatırım fonları ile ilgili her türlü
işlemi gerçekleştirmek,
41
-TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile borçlanma
araçları ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere
iştirak etmek,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu
faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,
Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. Maddesinin II.
bölümündeki ek iş ve işlemleri de yapabilmektedir.
14.5.Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği
hakkında bilgi:
Sermayeyi temsil eden paylar BİAŞ Pay Piyasası Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.
15.ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
YOKTUR.
16.UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
İşbu İzahname'de, bağımsız denetim kuruluşundan sağlanan bilgilere yer verilmiştir.
İŞ YATIRIM’ın son 2 yıl ve son ara dönem itibarıyla finansal tabloları
www.isyatirim.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden de incelemeye açık
tutulmaktadır.
İşbu İzahname'de, kurumsal derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler
Derecelendirme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporlardan faydalanılarak
hazırlanmıştır. İŞ YATIRIM, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından belirlenen
kurumsal derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder.
İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir:
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. : www.jcrer.com.tr
İzahnamede, faaliyet hakkında bilgiler bölümünde TSPAKB, VOB ve BİAŞ gibi
üçüncü kişilerden/kurumlardan alınan bilgilere aynen yer verilmiştir.
İŞ YATIRIM, ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği
kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin
bulunmadığını beyan eder.
17.İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler ve elektronik kayıtlar İş Kuleleri, Kule-2, Kat 12, 34330 4. Levent
İSTANBUL adresindeki Şirket merkezi ve başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin
incelemesine açık tutulmaktadır. Bunun yanında söz konusu belgelere elektronik
ortamda www.isyatirim.com.tr adresli internet sitelerinden ulaşılması da mümkündür.
1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile
değerleme ve görüşlere (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile
42
aracı kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) aşağıdaki linklerden
ulaşılabilir.
http://www.isyatirim.com.tr/agentpdf/IsYatirimRatingReports2012.pdf
http://www.tspakb.org.tr/index_tur.htm
http://www.borsaistanbul.com
http://www.vob.org.tr
2) Ortaklığın ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin son 2 yıl ve son ara dönem
itibariyle finansal tablolarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir_financial.aspx
18.EKLER
YOKTUR.
43
Download

izahname hazırlama kılavuzu