T. u.
sAĞLlK BAKANL|Ğ|
TÜRKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Malatya Devlet Hastanesi
(Satınalma)
Sayı
Tarih
Hasta
Adı§oyadı
Hasta TC No
Doktoru
:2527
:11,12.2014
: Zeynep ÖzPeınİn
;22964356344
Tekliflerin Verileceği Tarih
12,12.2014 SAAT
:
09:00'a Kadar.
cÖxçr
ıop.Dr.Gökhan
Beyin Cerrahi Uzm.
Hastanemizin'de acil olarak ameliyata alınacak olan yukarıda Adı Soyadı ve T.C.nosu yazılı olan hastanın ameliyatında
kullanılmak üzere vadına reÇete edi|en ve aşağıda belirtiien tıbbi cihazlar 4734 sayı|ı kamu ihale kanununun 22(Q maddesi gereğince
piyasadan pazarlk usulü ile satın alınacaktır, Belirtiİen tarih ve saate kadar
;yazılıieklifinizi / profarma faturanızı'birim fiyatı olarai
KDV hariÇ kaÇ TL ye vereceğinizi rakam ve yazı ile belirterek hastanemiz saİın alma (doğrudan temin)
veya 0422 325 49 10 nolu faksımıza göndermenizi !
Rica Ederim.
B|RıM FiYATA EsAs iş KALEMiN|N ADl
Lomber epidural diskektom i kateter
2
Lomber epiduıal diskektomi girişim
iğnesi
MiKTARI
BiRlMi
sUT KoDu
1
ADET
103,065
1
ADET
,t03,070
uBB KoDU
ToPLAM
BıRıM FlYATl
F|YATl
Ğ
GENEL TOPLAM
GENEL ŞARTLAR
ı- opsiyon ve teslimat süresi belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
z, Teklifimizdeki sayı numaranın ve hasta adının , teklifinizde mutlaka yazılması gereklidir
ı- Teklifiniz Hastanemiz Satınalma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya
(0 422) 325 49 10 Nolu Fax Nosuna fakslanacak aslı mal teslimi sırasında
elden teslim edilecektir.
+ İstekliler tekliflerini KDV hariÇ rakam ve yazı ile bütün masraf|arı dahil olmak
şartıyla vermelidirler.
s, Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Kendisinden mal/hizmet alımı kesinleşen firma teslim ettiği malın/hizmetin faturasını
Temlik usulü ile baŞka bir üretici veya ithalatçı gerçek ve tüzel kisilere tahsil ettiremezler
.
z- Ödeme Saymanlığın Nakit durumuna göre yapıiacaktır.
o-
s- Alternatif teklif verilemez. Teslimat bir seferde yapılır kısmi teslimat kabul
,
edilmez
Ç Teklif veren firmalar Sağlık Bakanlığından Onaylı Barkot numaralarını (UBB
-Uiusal Bilgi Bankasından alınan)
belirtmek zorundadır.
ıo-
suT ve uBB kodu yazılması aksi
taktirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
1r- SiPariŞler has'İanemizin satınalma biriminde alım
sekreieryasını yürüten personel tarafından yapılacaktır Satınalma sorumluları
dıŞlnda verilen siPariŞlerin firmanız tarafından yerine getirilmesinden satınalma birimimiz u"
/ r"y" idaremiz sorumlu olmayacaktır.
ız- Acil ameliYata allnacak hasta iÇin Tıbbi Cihaz gerekmesi durumunda firmanın
Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları
Yönetim sisteminde kaYltll en ucuz ve / veya ortalama Fiyattan vereceğini taahüt etmemesi durumunda fiyat bildirmesine
gerek olmayıp ; Ürünün kullanılmasınl müteakip bahse konu olan Mkys
Fiyatının firma temsilcisinin katılımı ile birlikte
satınalma sorumlusu tarafından tesbit edilmesini müteakip fatura ve diğer evrak işieri
tamamlanacahır.
ıs- kazanan Firma; suT Fiyatları olan ürünleri sut fiyatından vermek zorundadır.
Sut fiYatı olmaYan Tıbbi Malzemelerde de MKYS Fiyat Ortalamasına göre vermek
zorundadır.Aksi Durumda
SpariŞ Formunu almadan hastaya kullanı|an ma|zemelerden Hastanemiz Satın Alma
birimi ve idaremiz sorumlu değildir.
siparişi verilen ürünlerde suT'a aykırılık tespit edildiği takdirde ;Firmaya verilen sparişin
hiçbir geçerliliği yoktur.Doğacak sorundan
ıı- ldaremiz ve Satınalma birimimiz sbrumlu CeİllOlr.
İnrİenr : Satınalma Personeli Memur: Arda ŞAHİN
TELEFON:444 56 34 Dahili i 1449 FAX : 0422 325 +g ı o l 323 89 42
LOMBER EPİDURAL »İsrnrıoMİ, cİnİŞİvı İĞNnsİ
Sut Kodu : 103 070
1. rİrugn
2.
3.
kaydı zorunludur.
Sistemin 16 gauge (1,3mm) girişim iğnesi olmalıdır.
Sisİemin, intradiskal alanda 0, 0,5 ve 1,0 cm derinliklerinde çalışması için kontrol
mekanizması bulunmalıdır.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sistem sadece Lomber Diskektomi Girişimlerinde Kullanılmaya Uygun Olmahdır.
Sistem kızaklı yontem ile birbirine uyumlu olmalıdır.
Sistem cilt tlzerinden sabitlemesi için silikon sabitleyicisi olmasıdır
Sistem enfeksiyonu önlemek için disposable (tek kullanımlık) olmasıgerekmekteİir
Sistem yiv yapısıyla cihaza bağlanabilmelidir
Sistem derinlik içingöstergesi olmalıdır
10. Sistem sadece perkiitan girişim ile uygulanmalıdır.
Op.I}r,
{İ-jt"
Malat
taııesı
Beyin ve
Dip.T§s.No
O!.ş*
t'l$\İı"
1
rll
o
/_- -
Download

TELEFON:444 56 34 Dahili i 1449 FAX : 0422 325 +g ı o l 323 89 42