Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Dr. Hasan Şenol
COŞKUN

Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
21 Mart 2014 , Perşembe
ANTALYA
o
S01:AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN SEVİYESİ VE PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ.
MEHMET METİN ŞEKER1, ENVER SANCAKDAR2, AYDIN NADİR3, AYŞE ŞEKER4, AYKUT
BAHÇECİ1, TURGUT KAÇAN1, NALAN BABACAN1, MELİH KAPTANOĞLU5
o
S02: EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE (KHDAK) PRİMER
KEMORADYOTERAPİYE (KRT) KISMİ YANIT VEREN HASTALARDA CERRAHİ UYGUN BİR
SEÇENEK MİDİRMEHMET BEŞİROĞLU1, PERRAN FULDEN YUMUK1, SİNAN KOCA1, HALE
ÇAĞLAR2, BESTE MELEK ATASOY3, BEDRETTİN YILDIZELİ4, HASAN BATIREL4, AJLAN ATASOY1,
FAYSAL DANE1, NAZIM SERDAR TURHAL1
o
S03: ANAPLASTİK TİROİD KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRÜNDE RHO-KİNAZ İNHİBİTÖRÜ OLAN Y27632 İLE PRAVASTATİN VE ATORVASTATİN’İN TEK VE KOMBİNE KULLANIMLARININ
ANTİTÜMÖRAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI.
SELVER ÇOR 1, ERDİNÇ NAYIR2, ZUHAL MERT ALTINTAŞ3, KANSU BÜYÜKAFŞAR4, NALAN
TİFTİK4, SÜLEYMAN ERDOĞDU2, ALPER ATA5, EMEL SEZER2, ALİ ARICAN2
o
S59: AKCİĞER KANSERİ ERKEN TEŞHİSİNDE KULLANILABİLECEK BİYOBELİRTEÇLERİN TESPİT
VE DOGRULAMASI. ALİ GURE1, ALPER POYRAZ1, ŞÜKRÜ ATAKAN1
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA
SERUM VİSFATİN SEVİYESİ
ve PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ
MM. Şeker, E. Sancaktar, A. Nadir, A. Şeker, A. Bahçeci,
T. Kaçan, N. Babacan, M. Kaptanoğlu
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Sivas
BULGULAR
• 32 küçük hücreli dışı akciğer kanserli hasta: 15
metastatik, 17 lokal ileri evre
• 21 sağlıklı kontrol grubu
• Ortanca takip süresi 28 (12-88) ay
• Ortanca PFS 22ay, OS 44 ay.
Patients
Control group
p value
Visfatin-baseline (ng/ml)
51.40±72.36
114.81±108.62
0.003
Visfatin-postchemotherapy (ng/ml)
92.30±70.29
p value
0.046
PFS
OS
• Ortanca progresyonsuz sağ kalım kemoterapi
ile visfatin düzeylerinde artma olan hastalarda
24 ay iken olmayan hastalarda 20 ay idi
(p=0.005).
• Ortanca genel sağ kalım ise kemoterapi ile
visfatin düzeylerinde artma olmayanlarda 28
ay, iken artma olan hastalarda 3 yıllık OS
%78.5 idi (p=0.005).
o
o
o
o
o
Leptin
Adiponectin
Resistin
Chemerin
Vistatin
Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer
Kanserinde Primer Kemoradyoterapiye Kısmi
Yanıt Veren Hastalarda Cerrahi Uygun Bir
Seçenek Midir?
Mehmet Beşiroğlu, P. Fulden Yumuk, Sinan Koca, Hale Çağlar, Beste
Atasoy, Bedrettin Yıldızeli, Hasan Batırel, Ajlan Atasoy, Faysal Dane,
N. Serdar Turhal
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji BD., Radyasyon Onkolojisi ABD., Göğüs Cerrahisi ABD.
Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014
Tedavi Modalitelerine göre Sağkalımlar
Sağkalım
Primer KRT
(n: 43)
Primer KRT sonrası
Cerrahi
(n: 7)
Cerrahi sonrası
Adjuvan KT / KRT
(n: 10)
10
(6-14)
Ulaşılamadı
12
(10-14)
1 Yıllık Oran (%)
42
72
50
2 Yıllık Oran (%)
20
54
0
26
(18-34)
Ulaşılamadı
29
(10-48)
1 Yıllık Oran (%)
79
86
83
2 Yıllık Oran (%)
52
71
67
Progresyonsuz Sağkalım
Medyan (ay)
(%95 CI)
Genel Sağkalım
Medyan (ay)
(%95 CI)
(p=0.287)
Progresyonların tamamı ilk 2 yılda gerçekleşti
KRT: Kemoradyoterapi; KT: Kemoterapi
Tedavilere göre Genel Sağkalım
Anaplastik Tiroid Kanseri Hücre Kültüründe RhoKinaz İnhibitörü Olan Y-27632 ile Pravastatin ve
Atorvastatin’in Tek ve Kombine Kullanımlarının
Antitümöral Etkinliğinin Araştırılması
Dr. Erdinç Nayır
Mersin Ünv. Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji BD.
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21 Mart 2014
o
o
o
o
o
o
Demans
Kanser
Renal fonksiyonlar
Sepsis ve infeksiyon
Vönöz tromboembolizm
Diğer
Kmeik metabolizması
Hipertansiyon
Kalp yetmezliği
KOAH
Pankreatik ve bilier fonksiyonalar
Erektil disfonsiyonlar
Biyolojik başlangıç
Kanser oluşumu
öncesi
Klinik başlangıç
Klinik bulgular öncesi
Klinik bulgular sonrası
BİRİNCİL
KORUNMA
İKİNCİL
KORUNMA
ÜÇÜNCÜL
KORUNMA
Etkin yöntem:
ETKENDEN
UZAKLAŞMA
Etkin yöntem:
ERKEN TANI
Etkin yöntem:
UYGUN TEDAVİ,
REHABİLİTASYON
Örnek:
Örnek:
Örnek:
AKCİĞER CA
MEME CA
ÇOCUKLUK CA
CİLT CA
SERVİKS CA
o
o
o
o
Açık
Şeffaf
Tekrarlanabilir
Tartışılabilir
o
o
o
o
o
Visfatin çalışmaları bilgilerimizin genişlemesine
katkı sağlamaktadır.
Evre 3 hastalar KHDAK olsa bileler potansiyel kür
olabilirler. Daha çok emek harcanmalıdır. 
Türk onkolojisi bu çalışma gibi temel- klinik
çalışmalarda daha çok yer almalıdır. 
S59 u da tartışabilmek isterdim.
Eleştirmek kolay yapmaz zordur. Çalışma
sahiplerini kutlarım. 
Download

Akciğer ve Baş Boyun Kanserleri