ÇILDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Taşınmaz
No
75020100385
Mahallesi
Köyü
Yukarıcambaz Köyü
Ada
No
118
Parsel Yüzölçümü Cinsi
No
(m2)
14
1.639,64
Ham Toprak
Hazine
Hissesi
Tam
İmar
Durumu
İmarsız
Tahmini
Bedeli(TL)
8.120,00
Geçici
Teminatı (TL)
1.624,00
İhale
Tarihi
02/07/2014
İhale
Saati
09:00
75020100908
E.Beyrehatun Köyü
104
3
857,93
Ham Toprak
Tam
İmarsız
3.400,00
680,00
02/07/2014
09:30
75020100802
Gölbelen Köyü
125
13
437,40
Arsa
Tam
İmarsız
2.500,00
500,00
02/07/2014
10:00
75020100717
Gölbelen Köyü
104
7
2071,85
Ham Toprak
Tam
İmarsız
7.000,00
1.400,00
02/07/2014
10:30
75020100798
Gölbelen Köyü
118
21
571,95
Ham Toprak
Tam
İmarsız
2.000,00
400,00
02/07/2014
11:00
75020101432
Akkiraz Köyü
137
40
261,82
Ham Toprak
Tam
İmarsız
1.500,00
300,00
02/07/2014
11:30
75020101443
Akkiraz Köyü
139
86
814,02
Taşlık Kayalık
Tam
İmarsız
2.750,00
550,00
02/07/2014
13:30
75020100478
Gölebakan Köyü
126
16
13.234,41
Ham Toprak
Tam
İmarsız
30.000,00
6.000,00
02/07/2014
14:00
Sıra No :
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
Bulunduğu
Yer
1
Emniyet Amirliği
Bahçesi
Motor No:
Şasi No:
ML157FMI11002610
NMUMGJZF811200738
Model
Marka
2011-Mondial
Cinsi
Motosiklet
Fiili Durumu
Ekonomik Ömrünü
Doldurmamış
Tahmini Bedeli (TL)
(KDV hariç)
1.400.00 TL
Geçici
Teminatı
(TL)
140.00 TL
İhale
Tarihi
Saati
02/07/2014
15:00
AÇIKLAMALAR:
1) Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde
Çıldır Malmüdürü Makam odasında yapılacaktır.
2) İsteklilerin ihaleye katılabilmek için:
a) Geçici teminata ait belgeyi,
b) İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdanı sureti örneği ile tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c) Özel hukuk ve tüzel kişilerin ; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare mahkemesinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
d) Başkaları adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
3) Posta ile gönderilen tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
4) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Her türlü vergi, resim, ve harç alıcısına aittir.
6) Şartnameler Çıldır Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ardahandefterdarligi.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.” (TEL: 0 478 311 23 92 ) İLAN OLUNUR.
Download

02/07/2014 Tarihli Çıldır Malmüdürlüğü Taşınır ve Taşınmaz Mal