T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı:
10965224/824.01/5734723
Konu: Kitap Toplama Kampanyası
26/11/2014
.. MÜDÜRLÜGÜNE
ilgi
:İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 1811 1/2014 tarihli ve 5435452 sayılı yazısı.
iı
Milli Eğitim Müdürlüğünün Kitap Toplama Kampanyası ile ile ilgili yaz.ısı ckte
~i\nderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ahmet YALKIN Müdür a. Şube Müdürü EKLER:
i- Yazı (2 Sayfa)
DAGITIM: I-Tüm Okullar Güvenli Elektronik Imza"
Aslı
ile Aynıdır.
Q__(:,..I..\.l..I20 .(.ı.,.
\tEZlTL: H,ÇE MEJ.ı EGiTIM "\1ÜDURLtGU
Y\!f1! !\1ah Cı,MJ<.
B'Jlvilrı MezıU; Sunuyiı Sıtesı Girış;
';'dd'on,(52-ı;..ı5854(ı.J
_\yrıntılı
bllSI
FH!.S:(0324)359741:!4
ıçın Ir,i~)Jı-
Temel
Eğ:ıcm Şubesi
Çelik AptK;;ıı:2 MEZI rUlMERS1N
e-posta-;neziH:31fijmcb,gov tr web+mp
U UZUN
i!ınezillı
mc:' gov-tr
~)
--------------------------------~~~~~~~~Bu '~'\.TJ;; gtl.~'rı!ı e:ck(~Dnık IP'zıı ıle ım/.a!a:-:mıştır hUp /'Ç:\ rakscri!lIırcb gO\ tr adrcsıııd\.'T'_db38-dd77-3936~be63-17c9 kod~J ıle ıc'. i: ec,khilır
.~.
-~f
ri;
:
ıı :\Uni Rğitiııı MüdfirlÜği!
~~
Sayı:
93525931/824.01/5435452
Konu: Kihıp Toplama Kampaoyası
18111nOl4
*
~.yı
,482787081824.0115327579
Konu:
Kiıl\p
Tuplama
............................ KAYMAKAMLıGINA
(İLçe Milli l1:ğJtim Müdürlüğü)
ilgi: Mıyarmm
T.C.
ADIYAMAN V ALILİ(;I
iı Milli Eğitim Müdürlügrı
...."'<',,.•....'­
...
T.C.
MERSiN VAL1LiGi
,\P""' ••
/ il. '"
1411112014
Kampanyası
.......................................VALILI(;INE
(il Milli Eğitim MUdürIDfil)
......
il Milll Eğitim Müdürlüğünün. 14. ı i .2014 tarihli ve 5327579 sayılı yazıları.
Adıyaman İl Milli Eğitim MüdürıÜğünün. ilgi yazılan ile Besni ilçesi Dumlupınar
Ortaokulu Müctürlüğüni'ıo Türkçe (Kiiltür Edebıyat KulUbü) tarafindan toplum hizmeti
çahj<;maları içerisinde okul kütüpbımesini zenginre~tirmek ve öğrencilere okuma alışkanlığı
kazandırınak, kitap ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ülke genelinde Kitap Toplama
Kampanyası ba~latıldığı belirtilrneklt:dir.
rHrniz Besni 11çesi Dumlupınar Ortaokulu MüdürmAlinOn TUrkçc (KültHr Edebiyat
KulubU) tarafından toplum hiımeti çalışmaları içerisinde okul kütüphanesini zenginJeştirrnek
ve öğrencilere ahşkanfığ! kazandınnak amaeıyia yurt genelinde Idtap toplama kampanyası
bnşlalı!ması ilc ilgili 12. II ,20 14 tarih ve 5240J:53 sayılı Valilik Oluru ilişikte sunulmuştur.
Söz konusu kampanyan.m, iliniz: genelinde duyurusunun yapılarak, toplanan kitapların
ilgili okul müdürlügünc doğrudan gönderilmesi hususunda gere~ini ar....: ederim,
Kitap Toplaula Kampanyaları ile ilgili yazı ekte göndertlmi~ olup, söz konusu
ilçeniz okullarına duyurulmasını ve yapılacak olan kitap bağ:!~ınııı, dt)ğnıdan
müdı"ırlügüne gönderilmesini rica ederim,
Seyfi ÖZKAN Vali •• Milli E~itim Müdfırü
')..Q.
(f,
VJI
120 S 2­
Dıa Jalt:: 'L
EK:
Yaıı
(2 sayfa)
DAGITIM:
~ i 3 İlçe Kaymakamlıklarma
-13 İlçe Milti Eğitim Müdür!üklerine
?9'
ı
Ahm.t AYDOGAN
V.1i n.
Môdur YardımçlSJ
ıM1C)E,1!;~;
<)9'';')f)1n
\' ,rL
Eki; Valilik Olur (I Sayfa)
Dağıtım
80 lı V.lili~ine
-f'>MC~~]e\!:'Jt/.~
Adr~1i : Mımin: İl Milli Egitirıı Müdüriiiııi Dıım!upınıır Mah. GMK,Duı~lırı .nı)o yçnı~chirfMEHStN Td: {) (324)32.91481 ·M
Dahilj: 309
fıııı; o (324)327 3~ rFı - 19 E'INnll! ·[email protected]'bgrw,jr Bilgi i~'jn: Kııdl.an N, ŞAHiN {Memur} n" (vii" ıı(ıw:nı. ckhronik i~'~. ile 'mr.ı,o,n'$lır M!!f>!/ı:mıhurııu meb S"~ 1r ad,u,nden tl151-38/la·3eSO-b577 -9ffô ~<J<JH"~ I~}LL dıkbM
Ataltlrı.: tHv. iı Milli Eğ!, MfııL Merlte:ıiAOIYAMAN
Eıütronik. At: www.ndiy~m:ın,meb.gı:ıVJf
ç'PQSI~: ııdiyo!lHl!'lI(meleg,1 [email protected],\:(lJlj
Aynnlllı bilgi ıçin S.BOY AR VHKi.
Tel: ((H!t.j2ı6 JI sı
Pnk,: (0416, 216 4510
(Lv ""rıı~ aUl'enil ell,lm<m;' imza ılı: ,mıaln"rıı'jıır, Iıllp ıJtouh"'Ql"-ıru:llIif'Y" oı<J,.,md~" e8ea~7)2c·3)2f-ııe67waf3fk(>du Ile ıeyıı wı!rMIf
l"
.<.
~,\
T.c'
ADIYAMAN VALiLiGi
iı Mjlll Eğıtim Müdiirlii~ii
,,"'o. "''''
A.
-~
t' 1
\
\t±Y
Sayı :482781081824.0115240153
l{onu:Kililp Toplarmı Kampılnynsı.
1211112ül4
VALiLiK MAKAMıNA
ADIYAMAN
ilgi: nesni ilçe Milli Eğilim Müdürlüğünün 04/1 1/2014 tarih ve 6 ı 16 sayılı yazısı
ilirniz Desni İlçesi Dumlupınaf Ortaokulu MUdür!üğünün Türkçe (Kültür Edebiyat
KuJübü) tarafından toplum Iıizmeti çalışmaları içerisinde okul kütüphanesini zenginıc~iirmek
ve öğrencılt:rin kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla yur1 gendinde kitap
toplama kampanyası başlatmak istediIderi belirtilmektedir.
Besm
ba~latılması
Dumlupınar
Ortaokulu tarafından yurt genelinde kitap toplama
Müctürlügümüzcc uygun görülmo;.;ktedir
Makamlarınıtea
kampanyasının
da uygun görüldüğrı takdirde Olur'larınıu arz ederim.
SeyfiÖZKAN
Milli Eğilim Müdürü
OLUR
1211112014
Muro'SÜZEN Vali 3. Vali Yardımcısı Alnıüık
Blv. iı Milli Ejı. Mud. MerkeliADIYAMAN
ElelilrDmk Ağ- www.ailiyaman.meb.gov.lr
<;-posta: [email protected]çom
için:S.BQYAR VHıd
~(0416}ıl(ilı!!!
faks: (i.I416j 21(,45 70
lfuf:vtll~ güvenli ılp:ır;::ımk imııı ıle ınıuiııı:lm"hr lıuıı-{l1=vrtıUorSU ıııd:ı ı;<}V ır adıelinden <;(4o-t)70-3932-S:ıdb·;,1 27ıoo u ,~ıtyıı ",iIlet,I;,
Download

Güvenli Elektronik Imza" - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü